ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо усунення обмежень у провадженнi господарської дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) частину другу статтi 18 доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) щодо пiдтвердження обґрунтованостi вжиття суб'єктами владних повноважень заходiв реагування пiд час здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi";

     2) роздiл III доповнити статтею 1836 такого змiсту:

     "Стаття 1836. Особливостi провадження у справах щодо пiдтвердження обґрунтованостi вжиття суб'єктами владних повноважень заходiв реагування пiд час здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi

     1. Провадження у справах щодо пiдтвердження обґрунтованостi вжиття суб'єктами владних повноважень заходiв реагування на виявленi пiд час здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi порушення вимог законодавства у разi, якщо необхiднiсть такого пiдтвердження передбачена законом, здiйснюється на пiдставi адмiнiстративного позову суб'єкта владних повноважень, яким ужито вiдповiдних заходiв реагування.

     2. Адмiнiстративний позов подається суб'єктом владних повноважень до окружного адмiнiстративного суду не пiзнiше наступного дня з дня видання (прийняття) вiдповiдного розпорядчого документа про вжиття заходiв реагування, обґрунтованiсть яких пiдлягає пiдтвердженню судом.

     3. Позовна заява має вiдповiдати вимогам, установленим статтею 106 цього Кодексу. У разi якщо порушення, яке стало пiдставою для вжиття заходiв реагування, було виявлено вiдповiдним суб'єктом владних повноважень пiд час проведення перевiрки, до позовної заяви додаються копiї документiв, що пiдтверджують дотримання процедури проведення цiєї перевiрки.

     4. У разi невiдповiдностi поданої заяви вимогам частини третьої цiєї статтi суд у день подання позовної заяви повiдомляє позивача про таку невiдповiднiсть та встановлює строк не бiльше двох днiв для усунення недолiкiв. Якщо позивач усунув недолiки в установлений судом строк, позовна заява вважається поданою в день, коли зазначенi недолiки було усунуто.

     Невиконання вимог суду про усунення недолiкiв у встановлений строк тягне за собою повернення позивачу позовної заяви та доданих до неї документiв.

     Повернення позовної заяви унеможливлює повторне звернення з тим самим позовом.

     Ухвала суду про повернення позовної заяви може бути оскаржена в апеляцiйному порядку протягом двох днiв з дня її постановлення.

     5. Питання про вiдкриття провадження в адмiнiстративнiй справi суд вирiшує не пiзнiше наступного дня з дня надходження позовної заяви. Копiї ухвали про вiдкриття провадження невiдкладно надсилаються позивачу та особi, прав, свобод, iнтересiв чи обов'язкiв якої стосується адмiнiстративний позов. В ухвалi про вiдкриття провадження суд може зобов'язати позивача вжити заходiв для своєчасного та належного повiдомлення особi, прав, свобод, iнтересiв чи обов'язкiв якої стосується адмiнiстративний позов, про час i мiсце розгляду справи з наданням у судовому засiданнi доказiв про таке повiдомлення.

     6. Виклик судом осiб, якi беруть участь у справi, та повiдомлення про постановленi судом ухвали здiйснюються за допомогою кур'єра або телефону, факсу, електронної пошти чи iншого технiчного засобу зв'язку. Неприбуття в судове засiдання осiб, яким належним чином повiдомлено про час i мiсце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

     7. У разi постановлення ухвали про вiдкриття провадження у справi суд у п'ятиденний строк ухвалює постанову по сутi заявлених вимог.

     8. У постановi суду зазначаються:

     1) день, час та мiсце її ухвалення;

     2) найменування адмiнiстративного суду, прiзвище та iнiцiали суддi, який ухвалив постанову;

     3) найменування суб'єкта владних повноважень, який звернувся з адмiнiстративним позовом, iм'я (найменування) особи, прав, свобод, iнтересiв чи обов'язкiв якої стосується адмiнiстративний позов;

     4) змiст вимог адмiнiстративного позову;

     5) положення закону, якими керувався суд i на пiдставi яких ухвалено постанову;

     6) висновок суду про повне або часткове задоволення чи вiдмову в задоволеннi вимог адмiнiстративного позову з посиланням на дослiдженi судом докази;

     7) висновок суду про розподiл судових витрат;

     8) строк набрання постановою законної сили та порядок її оскарження.

     9. Постанова адмiнiстративного суду ухвалюється, проголошується та видається або надсилається в день її ухвалення згiдно з правилами, передбаченими статтями 160, 167 цього Кодексу, без права суду вiдкласти складення постанови в повному обсязi.

     Постанову адмiнiстративного суду може бути надiслано кур'єром, факсом, електронною поштою чи iншим технiчним засобом зв'язку.

     10. У разi якщо пiд час судового розгляду буде встановлено, що обставини, якi стали пiдставою для вжиття заходiв реагування, обґрунтованiсть яких потребує пiдтвердження судом, перестали iснувати або усунутi, суд ухвалює постанову про вiдсутнiсть пiдстав для вжиття вiдповiдним суб'єктом владних повноважень заходiв реагування.

     11. Апеляцiйнi скарги на судовi рiшення суду першої iнстанцiї подаються протягом трьох днiв з дня їх ухвалення.

     Апеляцiйнi скарги розглядаються апеляцiйним судом у строк не бiльше трьох днiв з дня вiдкриття апеляцiйного провадження.

     Копiя судового рiшення апеляцiйної iнстанцiї надсилається особам, якi беруть участь у справi, в день його ухвалення кур'єром, факсом, електронною поштою чи iншим технiчним засобом зв'язку.

     Судове рiшення апеляцiйної iнстанцiї є остаточним i оскарженню не пiдлягає.

     12. Строки, визначенi цiєю статтею, не включають вихiдних, святкових чи iнших неробочих днiв.

     13. Особа має право подати заяву про скасування заходiв реагування, обґрунтованiсть яких пiдтверджена постановою суду вiдповiдно до положень цiєї статтi, якщо обставини, якi стали пiдставою для вжиття цих заходiв, перестали iснувати або усунутi, що пiдтверджується вiдповiдними доказами. Така заява подається до адмiнiстративного суду, який ухвалив постанову про пiдтвердження обґрунтованостi заходiв реагування, вжитих суб'єктами владних повноважень.

     14. Заява про скасування заходiв реагування пiдлягає розгляду та вирiшенню в судовому засiданнi з повiдомленням осiб, якi беруть участь у справi, протягом п'яти днiв з дня її отримання судом. Неприбуття в судове засiдання осiб, яких належним чином повiдомлено про час i мiсце розгляду, не перешкоджає розгляду такої заяви. У разi якщо суд дiйде висновку про можливiсть ухвалення законного судового рiшення без проведення судового засiдання та виклику осiб, якi беруть участь у справi, вiн розглядає заяву в порядку письмового провадження.

     За результатами розгляду заяви суд постановляє ухвалу про задоволення або про вiдмову в її задоволеннi, яка не пiдлягає оскарженню.

     Вiдмова у задоволеннi заяви не перешкоджає повторному зверненню до суду iз заявою про скасування заходiв реагування".

     2. У Кодексi цивiльного захисту України:

     1) у частинi другiй статтi 17:

     а) пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) органiзовувати та забезпечувати охорону вiд пожеж пiдприємств, установ, органiзацiй та iнших об'єктiв на пiдставi договорiв в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) пункти 39 - 41 виключити;

     2) пункт 1 частини п'ятої статтi 24 викласти в такiй редакцiї:

     "1) аварiйно-рятувальне обслуговування на договiрнiй основi об'єктiв пiдвищеної небезпеки та окремих територiй, що перебувають у власностi, володiннi або користуваннi суб'єктiв господарювання, на яких iснує небезпека виникнення надзвичайних ситуацiй, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у частинi четвертiй статтi 30 слова "та провайдери" виключити;

     4) частину третю статтi 31 виключити;

     5) частину шосту статтi 34 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Замовники будiвництва отримують на безоплатнiй основi у центральному органi виконавчої влади, який забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту, вихiднi данi у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

     6) текст статтi 45 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Експертизi у сферi цивiльного захисту у випадках, передбачених законом, пiдлягають:

     1) проекти мiстобудiвної документацiї в частинi додержання вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки;

     2) проекти будiвництва в частинi додержання вимог нормативно-правових актiв з питань техногенної, пожежної, ядерної та радiацiйної безпеки, мiцностi, надiйностi та необхiдної довговiчностi.

     2. Експертиза мiстобудiвної документацiї та проектiв будiвництва проводиться вiдповiдно до Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

     7) у частинi четвертiй статтi 57:

     а) абзаци другий та шостий викласти в такiй редакцiї:

     "Декларацiя реєструється дозвiльним органом на безоплатнiй основi протягом десяти робочих днiв з дня її надходження";

     "У разi якщо дозвiльним органом не зареєстровано декларацiю i не вiдмовлено в її реєстрацiї в установлений абзацом другим цiєї частини строк, право на вчинення дiй щодо провадження господарської дiяльностi, передбачених частиною другою цiєї статтi, виникає наступного дня пiсля завершення строку, встановленого для реєстрацiї декларацiї. У такому разi декларацiя вважається зареєстрованою";

     б) доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) на використання об'єктiв, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацiю пiсля завершення будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту";

     8) у частинi другiй статтi 64 слова "а також через пiдроздiли, якi здiйснюють пожежно-технiчне обслуговування пiдприємств, установ, органiзацiй, iнших об'єктiв на пiдставi договорiв" виключити;

     9) у частинi першiй статтi 67:

     а) пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) здiйснення контролю за додержанням вимог техногенної та пожежної безпеки пiд час проведення робiт iз будiвництва будiвель та споруд, крiм об'єктiв будiвництва I та II категорiй складностi, площа яких не перевищує 300 квадратних метрiв (за винятком об'єктiв, вбудованих у будiвлi), а також крiм iндивiдуальних (садибних) житлових будинкiв, садових, дачних будинкiв, господарських (присадибних) будiвель i споруд, iндивiдуальних гаражiв";

     б) пункт 5 виключити;

     в) пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) здiйснення вiдповiдно до закону лiцензування господарської дiяльностi з надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення";

     10) у частинi першiй статтi 133 слова "та формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту" виключити;

     11) в абзацi першому частини першої статтi 134 слова "а також Оперативно-рятувальна служба цивiльного захисту" виключити;

     12) пункт 3 та абзац другий пункту 4 роздiлу XII "Прикiнцевi та перехiднi положення" виключити.

     3. У Законi України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 2 жовтня 2012 року N 5404-VI):

     1) у частинi п'ятiй статтi 4:

     а) друге речення абзацу першого доповнити словами "а у випадках, передбачених законом, - iз наступним пiдтвердженням обґрунтованостi вжиття таких заходiв адмiнiстративним судом";

     б) абзац другий замiнити сiмома абзацами такого змiсту:

     "Якщо законом передбачено, що обґрунтованiсть вжиття органом державного нагляду (контролю) заходiв реагування має бути пiдтверджена судом, орган державного нагляду (контролю) звертається до адмiнiстративного суду з адмiнiстративним позовом не пiзнiше наступного робочого дня з дня видання (прийняття) вiдповiдного розпорядчого документа.

     Заходи реагування, обґрунтованiсть яких має бути пiдтверджена адмiнiстративним судом, не застосовуються, а вiдповiдний розпорядчий документ пiдлягає негайному скасуванню органом державного нагляду (контролю) у разi, якщо:

     1) орган державного нагляду (контролю) в установлений цим Законом строк не звернувся до адмiнiстративного суду з вiдповiдним позовом;

     2) позовну заяву повернено органу державного нагляду (контролю) ухвалою адмiнiстративного суду, i така ухвала набрала законної сили;

     3) адмiнiстративний суд ухвалив постанову, якою вiдмовив органу державного нагляду (контролю) у пiдтвердженнi обґрунтованостi вжиття заходiв реагування, або постанову про вiдсутнiсть пiдстав для вжиття таких заходiв, i така постанова набрала законної сили;

     4) протягом 30 робочих днiв з дня видання (прийняття) вiдповiдного розпорядчого документа про вжиття заходiв реагування їх обґрунтованiсть не буде пiдтверджено постановою адмiнiстративного суду, що набрала законної сили.

     Застосованi адмiнiстративним судом заходи реагування за позовом органу державного нагляду (контролю), а також вжитi органом державного нагляду (контролю) заходи, обґрунтованiсть яких пiдтверджена адмiнiстративним судом, скасовуються адмiнiстративним судом у порядку, встановленому процесуальним законом";

     2) у статтi 7:

     а) частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. На пiдставi акта, складеного за результатами здiйснення заходу, в ходi якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявностi пiдстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалiзацiї продукцiї, виконання робiт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановленi законом, з вiдповiдним позовом до адмiнiстративного суду. У разi необхiдностi вжиття iнших заходiв реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п'яти робочих днiв з дня завершення здiйснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, iнший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених пiд час здiйснення заходу, а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановленi законом, до адмiнiстративного суду з позовом щодо пiдтвердження обґрунтованостi вжиття до суб'єкта господарювання заходiв реагування, передбачених вiдповiдним розпорядчим документом";

     б) доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. У разi якщо обґрунтованiсть заходiв реагування, зазначених у розпорядчих документах щодо усунення порушень, виявлених пiд час здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), вiдповiдно до закону має бути пiдтверджена адмiнiстративним судом, зазначенi в таких документах строки усунення виявлених порушень, застосування до суб'єкта господарювання санкцiй обраховуються з дня набрання законної сили постановою адмiнiстративного суду про пiдтвердження обґрунтованостi вжиття заходiв реагування".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, i вводиться в дiю з 1 липня 2013 року, крiм пунктiв 1 i 3 роздiлу I, якi набирають чинностi з 1 липня 2013 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законiв про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо застосування заходiв реагування у виглядi повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (надання послуг) вiдповiдно до постанови адмiнiстративного суду, а також щодо визначення випадкiв, коли обґрунтованiсть вжиття iнших заходiв реагування пiдлягає пiдтвердженню адмiнiстративним судом;

     у чотиримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом вжити заходiв щодо вдосконалення системи надання послуг з охорони пiдприємств, установ, органiзацiй, об'єктiв вiд пожеж та аварiйно-рятувального обслуговування суб'єктiв господарювання, окремих територiй, забезпечивши доступнiсть та конкуренцiю на ринку вiдповiдних послуг.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 червня 2013 року
N 353-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.