ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо безпеки використання ядерної енергiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами):

     частину другу доповнити словами "державного нагляду за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергiї";

     у частинi четвертiй слова "державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радiацiйної безпеки (крiм здiйснення державного нагляду за провадженням дiяльностi з джерелами iонiзуючого випромiнювання, дiяльнiсть з використання яких не пiдлягає лiцензуванню)" виключити.

     2. У Законi України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158 iз наступними змiнами):

     1) частину другу статтi 2 доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, яка здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї";

     2) у пунктi 5 частини першої статтi 7 слова "з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї" замiнити словами "вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 травня 2020 року
N 613-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.