ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади" щодо приведення його у вiдповiднiсть iз Конституцiєю України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; 2013 р., N 15, ст. 97, ст. 98, N 24, ст. 243) такi змiни:

     1. У статтi 3:

     у частинi першiй слова "актами та дорученнями Президента України, щорiчним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України" замiнити словами "указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України";

     у частинi третiй слова "Президент України" замiнити словами "Кабiнет Мiнiстрiв України".

     2. У статтi 5:

     у частинi першiй слова "Президентом України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi шостiй слова "актом Президента України про призначення керiвника новоутвореного мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади" замiнити словами "постанови Верховної Ради України про призначення мiнiстра, акту Кабiнету Мiнiстрiв України про призначення керiвника iншого центрального органу виконавчої влади", а слова "на керiвника такого органу" замiнити словами "на мiнiстра, керiвника iншого центрального органу виконавчої влади";

     у частинi сьомiй слова "акт Президента України" замiнити словами "акт Кабiнету Мiнiстрiв України";

     у частинi восьмiй слова "Указом Президента України" замiнити словами "Актом Кабiнету Мiнiстрiв України".

     3. У частинi першiй статтi 6 слова "Президентом України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     4. У пунктi 5 частини першої статтi 7 слова "та покладених на нього актами Президента України" виключити.

     5. У частинi другiй статтi 8:

     у пунктi 3 слова "та доручень" виключити;

     у пунктi 5 слова та знаки "(у разi введення)" виключити;

     у пунктi 15 слова та знаки "заступника мiнiстра (у разi введення)" замiнити словами "заступникiв мiнiстра";

     у пунктi 21 слова та знаки "заступника мiнiстра (у разi введення)" замiнити словами "заступникiв мiнiстра", а слова та знаки "заступником мiнiстра (у разi введення)" замiнити словами "заступниками мiнiстра";

     у пунктi 29 слова "а також актiв та доручень Президента України" виключити.

     6. У статтi 9:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "який здiйснює визначенi мiнiстром обов'язки" замiнити словами "та заступникiв, один з яких є заступником з питань боротьби з корупцiєю";

     абзац другий виключити;

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова та знаки "та заступник мiнiстра (у разi введення) призначаються на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняються з посад Президентом України" замiнити словами "призначаються на посади та звiльняються з посад Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України вiдповiдно до пропозицiй вiдповiдного мiнiстра";

     абзац другий виключити;

     в абзацi третьому слова та знаки "заступник мiнiстра (у разi введення)" замiнити словами "заступники мiнiстра", а слова "Президентом України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi третiй слова та знаки "(у разi введення)" виключити;

     у частинi четвертiй слова та знаки "заступник мiнiстра (у разi введення)" замiнити словами "заступники мiнiстра";

     у частинах п'ятiй та шостiй слова та знаки "заступника мiнiстра (у разi введення)" замiнити словами "заступникiв мiнiстра".

     7. У статтi 10:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняється з посади Президентом України" замiнити словами "та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України вiдповiдно до пропозицiї вiдповiдного мiнiстра";

     абзац другий виключити;

     у частинi другiй слова та цифри "досвiд роботи у вiдповiднiй сферi або на державнiй службi не менш як 10 рокiв, у тому числi не менш як 5 рокiв на керiвних посадах" виключити;

     у частинi четвертiй:

     у пунктi 3 слова "актiв та доручень Президента України" замiнити словами "актiв Президента України", а слова та знаки "заступника (у разi введення)" замiнити словом "заступникiв";

     у пунктi 7 слова "Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики".

     8. В абзацi третьому частини першої статтi 13 слова "Президентом України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     9. У частинi другiй статтi 14 слова та знаки "заступник мiнiстра (у разi введення)" замiнити словами "заступники мiнiстра", а слово "органiзацiй" замiнити словом "об'єднань".

     10. У частинi першiй статтi 15 слова "актiв i доручень Президента України" замiнити словами "актiв Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих вiдповiдно до Конституцiї та законiв України".

     11. У пунктi 5 частини першої статтi 17 слова "та покладених на них Президентом України" виключити.

     12. У статтi 18:

     у частинi першiй слова "Президента України" замiнити словами "Кабiнету Мiнiстрiв України";

     у пунктi 13 частини другої слова "Президентом України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     13. У статтi 19:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняється з посади Президентом України" замiнити словами "та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України";

     в абзацi другому слова "за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняються з посад Президентом України" замiнити словами "та звiльняються з посад Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України";

     доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi звiльнення керiвника центрального органу виконавчої влади, в тому числi центрального органу виконавчої влади зi спецiальним статусом, першi заступники та заступники вiдповiдного керiвника центрального органу виконавчої влади звiльняються з посад Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi другiй слова "на посади" замiнити словами "для призначення на посаду та звiльнення з посади";

     у частинi четвертiй:

     у пунктi 2 слова "та доручень" виключити;

     у пунктi 31 слова "Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики".

     14. В абзацi четвертому частини першої статтi 21 слова "Президентом України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     15. У частинi першiй статтi 23 слова "актiв та доручень Президента України" замiнити словами "актiв Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих вiдповiдно до Конституцiї та законiв України".

     16. У статтi 24:

     в абзацi другому частини першої слова "Президентом України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "та звiльняються з посад Президентом України за згодою Верховної Ради України" замiнити словами "за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняються з посад Верховною Радою України";

     в абзацi другому слова "за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняються з посад Президентом України" замiнити словами "та звiльняються з посад Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України";

     у частинi четвертiй слова "Президентом України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України", а слова "актами Президента України" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     1) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) прийняти нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону;

     3) забезпечити перегляд i приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
27 лютого 2014 року
N 795-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.