ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вiдновлення проведення конкурсiв на зайняття посад державної служби та iнших питань державної служби

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; 2014 р., N 13, ст. 223; 2016 р., N 4, ст. 43; 2019 р., N 43, ст. 250; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 листопада 2020 року N 1009-IX):

     1) частину четверту статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Перший заступник мiнiстра, заступники мiнiстра дають обов'язковi для виконання державними службовцями та працiвниками апарату мiнiстерства та його територiальних органiв (у разi утворення) доручення";

     2) у частинi шостiй статтi 11 слова i цифри "випадкiв, передбачених статтею 871 Закону України "Про державну службу", та" виключити;

     3) у частинi п'ятiй статтi 20 слова i цифри "крiм випадкiв, передбачених статтею 871 Закону України "Про державну службу" виключити.

     2. У частинi сьомiй статтi 47 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222; 2019 р., N 43, ст. 250) слова i цифри "крiм випадкiв, передбачених статтею 871 Закону України "Про державну службу", та" виключити.

     3. У Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 2 частини першої статтi 15 слова "не бiльше п'яти" замiнити словами "не бiльше трьох";

     2) частину четверту статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Засiдання конкурсної комiсiї є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше половини її членiв. Конкурсна комiсiя приймає рiшення бiльшiстю голосiв членiв такої комiсiї, якi беруть участь у засiданнi";

     3) в абзацi першому частини першої статтi 28 слова "не бiльше п'яти" замiнити словами "не бiльше трьох";

     4) у пунктi 1 частини першої статтi 51 слова "постiйно дiючий допомiжний орган, утворений Президентом України" замiнити словами "постiйно дiючий допомiжний, допомiжнi, консультативно-дорадчi органи, утворенi Президентом України";

     5) у статтi 83:

     у пунктi 4 частини першої слова i цифри "(статтi 87, 871 цього Закону)" замiнити словами i цифрами "(стаття 87 цього Закону)";

     у частинi другiй слова i цифри "крiм випадкiв, передбачених статтею 871 цього Закону" виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi звiльнення з державної служби на пiдставi пунктiв 6 i 7 частини першої цiєї статтi державному службовцю виплачується вихiдна допомога у розмiрi середньої мiсячної заробiтної плати. Вихiдна допомога державному службовцю, який звiльняється на пiдставi пункту 7 частини першої цiєї статтi, виплачується одноразово за його бажанням у разi виходу на пенсiю або досягнення 65-рiчного вiку";

     частину четверту в редакцiї Закону України вiд 16 грудня 2020 року N 1086-IX виключити;

     6) частину третю статтi 87 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Суб'єкт призначення або керiвник державної служби попереджає державного службовця про наступне звiльнення на пiдставi пунктiв 1 та 11 частини першої цiєї статтi у письмовiй формi не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв.

     Одночасно з попередженням про звiльнення на пiдставi пункту 1 частини першої цiєї статтi суб'єкт призначення або керiвник державної служби пропонує державному службовцю iншу рiвнозначну посаду державної служби або, як виняток, нижчу посаду державної служби вiдповiдно до професiйної пiдготовки та професiйних компетентностей. При цьому враховується переважне право на залишення на роботi, передбачене законодавством про працю.

     Державний службовець звiльняється на пiдставi пункту 1 частини першої цiєї статтi у разi, коли вiдсутня можливiсть запропонувати вiдповiднi посади, а також у разi його вiдмови вiд переведення на запропоновану посаду";

     7) статтю 871 виключити;

     8) у статтi 91:

     пiсля частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "10. Повноваження керiвника державної служби у Державному бюро розслiдувань здiйснюють Директор Державного бюро розслiдувань та директори територiальних управлiнь Державного бюро розслiдувань".

     У зв'язку з цим частини десяту - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами одинадцятою - тринадцятою;

     в абзацi першому частини дванадцятої слова "восьмiй - десятiй" замiнити словами "восьмiй - одинадцятiй".

     4. Пункт 8 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2020 р., N 19, ст. 126, N 39, ст. 294; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 грудня 2020 року N 1086-IX) виключити.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Установити, що:

     1) конкурси на посади, що обiймають особи, з якими до набрання чинностi цим Законом укладенi контракти про проходження державної служби на перiод дiї карантину, установленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, оголошуються протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом вiдповiдно до черговостi укладення контрактiв про проходження державної служби на вiдповiднi посади.

     У разi вiдсутностi переможця конкурсу на посаду, зазначену в абзацi першому цього пiдпункту, суб'єкт призначення приймає рiшення про проведення повторного конкурсу протягом 10 календарних днiв з дня оприлюднення результатiв конкурсу на Єдиному порталi вакансiй державної служби;

     2) контракти про проходження державної служби на перiод дiї карантину, установленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, укладенi до набрання чинностi цим Законом, дiють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не бiльше дев'яти мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом;

     3) оголошенi добори для призначення на вакантну посаду державної служби на перiод дiї карантину, установленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, рiшення за результатами яких не оприлюдненi, скасовуються;

     4) у разi якщо на день набрання чинностi цим Законом рiшення про призначення на посаду державної служби особи за результатами добору не прийнято, результати вiдповiдного добору скасовуються;

     5) спецiальна перевiрка, встановлена статтею 56 Закону України "Про запобiгання корупцiї", не проводиться стосовно осiб, якi призначаються на посади державної служби або в органах мiсцевого самоврядування не пiзнiше наступного робочого дня пiсля припинення дiї контракту про проходження ними державної служби на перiод дiї карантину, установленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, за умови, що стосовно таких осiб вже проводилася спецiальна перевiрка пiд час укладання вiдповiдного контракту;

     6) державнi службовцi, зарахованi за штат вiдповiдно до частини першої статтi 871 Закону України "Про державну службу" до набрання чинностi цим Законом, продовжують перебувати на державнiй службi згiдно iз Законом України "Про державну службу", виконуючи обов'язки державного службовця в межах, визначених керiвником вiдповiдного державного органу. Граничний строк такого перебування становить шiсть мiсяцiв з дня звiльнення з посади. Умови оплати працi таких державних службовцiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Протягом строку, визначеного абзацом першим цього пiдпункту, за пропозицiєю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби, погодженою з вiдповiдним суб'єктом призначення, державний службовець за його згодою може бути переведений на будь-яку вакантну посаду державної служби не нижче категорiї "Б" у державних органах, юрисдикцiя яких поширюється на всю територiю України, без проведення конкурсу.

     Якщо протягом строку, визначеного абзацом першим цього пiдпункту, державному службовцю не запропоновано переведення вiдповiдно до абзацу другого цього пiдпункту, такий державний службовець звiльняється з державної служби керiвником державного органу, за штатом якого вiн перебуває, з виплатою вихiдної допомоги у розмiрi шести посадових окладiв за останньою посадою.

     Якщо протягом строку, визначеного абзацом першим цього пiдпункту, державний службовець тричi вiдмовився вiд переведення на iншу посаду вiдповiдно до абзацу другого цього пiдпункту, такий державний службовець звiльняється з державної служби керiвником державного органу, за штатом якого вiн перебуває, без виплати вихiдної допомоги.

     На державних службовцiв, яких призначено на посади державної служби за результатами добору, положення цього пiдпункту не поширюються, крiм умов оплати працi на перiод перебування за штатом вiдповiдного державного органу;

     7) державнi службовцi, яких призначено на посади державної служби за результатами добору та до набрання чинностi цим Законом зараховано за штат вiдповiдно до частини першої статтi 871 Закону України "Про державну службу", продовжують перебувати на державнiй службi згiдно iз Законом України "Про державну службу", виконуючи обов'язки державного службовця в межах, визначених керiвником вiдповiдного державного органу. Такий державний службовець звiльняється з державної служби керiвником державного органу, за штатом якого вiн перебуває, через 30 календарних днiв з дня набрання чинностi цим Законом з виплатою вихiдної допомоги у розмiрi середньомiсячної заробiтної плати.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити приведення у державних органах контрактiв про проходження державної служби на перiод дiї карантину, установленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     у чотиримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти та забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     поiнформувати Верховну Раду України у 2022 роцi про стан виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
23 лютого 2021 року
N 1285-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.