ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо припинення норм законiв, схвалених 16 сiчня 2014 року

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 112-2):

     1) статтю 122 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 122. Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостi руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення iнших правил дорожнього руху

     Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостi руху транспортних засобiв бiльш як на двадцять кiлометрiв на годину, порушення вимог дорожнiх знакiв та розмiтки проїзної частини дорiг, правил перевезення вантажiв, буксирування транспортних засобiв, зупинки, стоянки, проїзду пiшохiдних переходiв, ненадання переваги у русi пiшоходам на нерегульованих пiшохiдних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобiв заборони рухатися тротуарами чи пiшохiдними дорiжками, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення водiями транспортних засобiв правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобiв загального користування, проїзд на заборонний сигнал свiтлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону i зустрiчного роз'їзду, безпечної дистанцiї або iнтервалу, розташування транспортних засобiв на проїзнiй частинi, порушення правил руху автомагiстралями, користування зовнiшнiми освiтлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи змiнi його напрямку, використання цих приладiв та їх переобладнання з порушенням вимог вiдповiдних стандартiв, користування водiєм пiд час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технiчними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водiїв оперативних транспортних засобiв пiд час виконання ними невiдкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти п'яти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостi руху транспортних засобiв бiльш як на п'ятдесят кiлометрiв на годину, ненадання переваги в русi транспортним засобам аварiйно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, мiлiцiї, що рухаються з увiмкненими спецiальними свiтловими або звуковими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числi порушення правил руху i зупинки на смузi для маршрутних транспортних засобiв, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпецi руху, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд тридцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки, а саме: примусили iнших учасникiв дорожнього руху рiзко змiнити швидкiсть, напрямок руху або вжити iнших заходiв щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки iнших громадян, що пiдтвердженi фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, потерпiлого, свiдкiв, показань технiчних приладiв та засобiв фото- i вiдеоспостереження та iншими документами, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд шести мiсяцiв до одного року";

     2) у статтi 126:

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "тягнуть за собою накладення штрафу вiд тридцяти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) у статтi 164:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "а також здiйснення дiяльностi iнформацiйного агентства без його державної реєстрацiї, пiсля припинення його дiяльностi або з ухиленням вiд перереєстрацiї за наявностi передбачених для цього законом пiдстав" виключити;

     в абзацi другому слова "вiд шестисот до тисячi" замiнити словами "вiд двадцяти до ста";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд тисячi до двох тисяч" замiнити словами "вiд ста до п'ятисот";

     4) у статтi 1851:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Порушення встановленого порядку органiзацiї або проведення зборiв, мiтингiв, вуличних походiв i демонстрацiй -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот" замiнити словами "вiд двадцяти до ста";

     частини третю та четверту виключити;

     5) у статтi 1852:

     абзац перший пiсля слова "Надання" доповнити словами "посадовими особами";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     6) абзац другий частини першої статтi 1853 викласти в такiй редакцiї:

     "тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     7) в абзацi другому частини першої статтi 1856 слова "вiд вiсiмдесяти до ста" замiнити словами "вiд двадцяти до п'ятдесяти";

     8) у статтi 1858:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд сiмдесяти до ста" замiнити словами "вiд двадцяти до сорока";

     частину третю виключити;

     9) у статтi 1887:

     в абзацi першому слова "або рiшень щодо обмеження чи поновлення доступу абонентiв операторiв телекомунiкацiй до ресурсiв мережi Iнтернет" виключити;

     в абзацi другому слова "вiд двохсот до чотирьохсот" замiнити словами "вiд ста до трьохсот";

     10) абзац перший частини першої статтi 18831 пiсля слiв "законодавства про криптографiчний" доповнити словами "та технiчний";

     11) статтю 18843 виключити;

     12) у статтi 221:

     слова та цифри "частинами четвертою i п'ятою статтi 122" замiнити словами та цифрами "частиною четвертою статтi 122";

     слова та цифри "частинами другою та третьою статтi 126" виключити;

     цифри "18843" виключити;

     13) у статтi 222:

     у частинi першiй слова та цифри "статтi 1241, 125, частина перша статтi 126" замiнити словом та цифрами "статтi 1241 - 126";

     у пунктi 2 частини другої пiсля слова та цифр "статтею 1241" доповнити словами та цифрами "частинами другою i третьою статтi 126";

     14) частину другу статтi 254 викласти в такiй редакцiї:

     "Протокол про адмiнiстративне правопорушення, у разi його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких пiд розписку вручається особi, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi";

     15) у статтi 255:

     у пунктi 1:

     в абзацi другому:

     слова та цифри "частини четверта та п'ята статтi 122" замiнити словами та цифрами "частини третя i четверта статтi 122";

     слова та цифри "частини друга та третя статтi 126" виключити;

     в абзацi "органiв Служби безпеки України":

     цифри "18843" виключити;

     слова "крiм правопорушень щодо невиконання норм i вимог криптографiчного захисту секретної iнформацiї, внаслiдок чого виникає реальна загроза порушення її конфiденцiйностi, цiлiсностi i доступностi" замiнити словами та цифрою "крiм пункту 9 частини першої";

     в абзацi "органiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" слова "(крiм правопорушень щодо невиконання норм i вимог технiчного захисту секретної iнформацiї, внаслiдок чого виникає реальна загроза порушення її конфiденцiйностi, цiлiсностi i доступностi)" виключити;

     у пунктi 2 слова та цифри "частини перша i друга статтi 1851, стаття 1865" замiнити цифрами "1851, 1865";

     включити пункт 71 такого змiсту:

     "71) судовий розпорядник (стаття 1853)";

     16) перше речення частини третьої статтi 256 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi вiдмови особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, вiд пiдписання протоколу, в ньому робиться запис про це";

     17) у частинi четвертiй статтi 258 слова "У разi складення протоколу вiн" замiнити словами "Цей протокол";

     18) у частинi першiй статтi 2652 слова та цифри "частиною п'ятою статтi 122" виключити;

     19) частину третю статтi 2772 виключити.

     2. У частинi четвертiй статтi 74 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     у третьому реченнi слова "вирiшується цим судом" замiнити словами "вирiшується судом";

     четверте та п'яте речення виключити.

     3. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) у статтi 109:

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк";

     2) статтi 1101 та 1511 виключити;

     3) у статтi 162:

     в абзацi першому частини першої слова "блокування до них доступу" виключити;

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "групою осiб" виключити;

     в абзацi другому слово "шести" замiнити словом "п'яти";

     4) у статтi 194:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     в абзацi другому частини другої слово "п'яти" замiнити словом "трьох";

     5) абзац другий частини першої статтi 279 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв";

     6) абзац другий статтi 293 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв";

     7) в абзацi другому частини першої статтi 294 слово "десяти" замiнити словом "восьми";

     8) у статтi 295:

     в абзацi першому слова "блокування доступу до житла, будiвель, споруд чи iншого володiння осiб, пiдприємств, установ чи органiзацiй" виключити;

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв";

     9) у статтi 296:

     в абзацi другому частини другої слова "позбавленням волi на той самий строк" замiнити словами "позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв";

     в абзацi другому частини третьої слово "шести" замiнити словом "п'яти";

     10) у статтi 341:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "караються арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     частину другу виключити;

     11) у статтi 342:

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв";

     12) у статтi 343:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Вплив у будь-якiй формi на працiвника правоохоронного органу чи працiвника державної виконавчої служби з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язкiв або добитися прийняття незаконного рiшення -

     карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох мiсяцiв";

     в абзацi другому частини другої слова "або позбавленням волi на строк до трьох рокiв" виключити;

     13) у статтi 345:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "або членiв сiм'ї" виключити;

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "карається виправними роботами на строк до двох рокiв або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "його близьким родичам або членам сiм'ї" замiнити словами "чи його близьким родичам";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк";

     в абзацi першому частини третьої слова "його близьким родичам або членам сiм'ї" замiнити словами "або його близьким родичам";

     14) у частинi першiй статтi 347:

     в абзацi першому слова "його близьким родичам або членам сiм'ї" замiнити словами "чи його близьким родичам";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв";

     15) у статтi 348:

     в абзацi першому слова "його близьких родичiв або членiв сiм'ї" замiнити словами "чи його близьких родичiв";

     в абзацi другому слово "восьми" замiнити словом "дев'яти";

     16) в абзацi першому статтi 349 слова "їхнiх близьких родичiв або членiв сiм'ї" замiнити словами "чи їх близьких родичiв";

     17) статтi 3613, 3614 i 3621 виключити;

     18) у статтi 376:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Втручання в будь-якiй формi в дiяльнiсть суддi з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язкiв або добитися винесення неправосудного рiшення -

     карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв";

     в абзацi другому частини другої слово "чотирьох" замiнити словом "трьох";

     19) у статтi 377:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "щодо їхнiх близьких родичiв або членiв сiм'ї" замiнити словами "щодо їх близьких родичiв";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "карається виправними роботами на строк до двох рокiв або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     в абзацi першому частин другої та третьої слова "присяжному, їхнiм близьким родичам або членам сiм'ї" замiнити словами "присяжному або їх близьким родичам";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк до шести рокiв";

     20) в абзацi першому частини першої статтi 378 слова "присяжному, їхнiм близьким родичам або членам сiм'ї" замiнити словами "присяжному або їх близьким родичам";

     21) в абзацi першому статтi 379 слова "присяжного, їхнiх близьких родичiв або членiв сiм'ї" замiнити словами "присяжного або їх близьких родичiв";

     22) в абзацi першому статтi 380 слова "їхнiх близьких родичiв або членiв сiм'ї" замiнити словами "членiв їхнiх сiмей та їхнiх близьких родичiв";

     23) у статтi 382:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "чи пiдлягають негайному виконанню" виключити;

     в абзацi другому слова "вiд двох до чотирьох" замiнити словами "до трьох";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд двох до п'яти" замiнити словами "до п'яти".

     4. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     1) у частинi третiй статтi 162:

     у третьому реченнi слова "вирiшується цим судом" замiнити словами "вирiшується судом";

     четверте та п'яте речення виключити;

     2) друге речення частини першої статтi 292 виключити;

     3) частину третю статтi 294 виключити;

     4) частину третю статтi 324 виключити;

     5) частину третю статтi 325 виключити.

     5. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) у частинi другiй статтi 134:

     у третьому реченнi слова "вирiшується цим судом" замiнити словами "вирiшується судом";

     четверте та п'яте речення виключити;

     2) друге речення частини третьої статтi 169 виключити;

     3) у статтi 182:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Позовна заява, яка надiйшла в день проведення заходiв, визначених частиною першою цiєї статтi, або пiсля цього, залишається без розгляду";

     у частинi четвертiй слова "двадцяти чотирьох годин пiсля надходження позовної заяви, а в разi надходження позовної заяви" замiнити словами "трьох днiв пiсля вiдкриття провадження, а в разi вiдкриття провадження";

     абзац другий частини сьомої виключити.

     6. У Податковому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     1) у пунктi 1.1 статтi 1 слова "а також в iнших сферах, у тому числi" замiнити словом "зокрема";

     2) пiдпункт 14.1.371 пункту 14.1 статтi 14 виключити;

     3) у статтi 157:

     у пiдпунктi "г" пункту 157.1 слова "крiм громадських об'єднань, що виконують функцiї iноземного агента" виключити;

     у пiдпунктi 157.11 слова "або якщо неприбуткова органiзацiя є громадським об'єднанням, що виконує функцiї iноземного агента" виключити.

     7. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) у частинi шостiй статтi 36 слова "начальники головних управлiнь, управлiнь та їх заступники" виключити;

     2) пункт 7 частини другої статтi 52 виключити;

     3) у першому реченнi частини восьмої статтi 135 слова "а в разi проживання такої особи за кордоном - не пiзнiше нiж за сiм днiв" виключити;

     4) частину четверту статтi 139 виключити;

     5) у частинi другiй статтi 216 цифри "1101" та "3613, 3614, 3621" виключити;

     6) у статтi 232:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 232. Проведення допиту, впiзнання у режимi вiдеоконференцiї пiд час досудового розслiдування";

     у частинi першiй слова "iншi процесуальнi дiї" виключити;

     7) друге речення частини дев'ятої статтi 290 виключити;

     8) у пунктi 3 частини четвертої статтi 291 слова та цифри "або пiдтвердження їх отримання пiдозрюваним у порядку, передбаченому статтею 5232 цього Кодексу, у разi якщо здiйснюється заочне кримiнальне провадження" виключити;

     9) у частинi першiй статтi 293 речення "У разi здiйснення заочного кримiнального провадження зазначенi документи вручаються в порядку, передбаченому статтею 5232 цього Кодексу" виключити;

     10) пункт 9 частини першої статтi 303 виключити;

     11) частину другу статтi 323 виключити;

     12) у частинi четвертiй статтi 330:

     у другому реченнi слова "вирiшується цим судом" замiнити словами "вирiшується судом";

     третє та четверте речення виключити;

     13) у першому реченнi частини першої статтi 335 слова "(за вiдсутностi пiдстав для здiйснення заочного кримiнального провадження)" виключити;

     14) у частинi четвертiй статтi 349 слова та цифри "випадкiв, передбачених статтею 381 та главою 411 цього Кодексу" замiнити словами та цифрами "випадку, передбаченого статтею 381 цього Кодексу";

     15) абзац третiй частини третьої статтi 395 виключити;

     16) абзац другий частини четвертої статтi 405 виключити;

     17) у пунктi 3 частини другої статтi 412 слова та цифри "та главою 411" виключити;

     18) у пунктi 1 частини першої статтi 477 слова та цифри "статтею 1511 (наклеп)" виключити;

     19) главу 411 виключити.

     8. У пунктi 13 частини першої статтi 10 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 iз наступними змiнами) слова "видавати в порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України, дозволи на використання пiд час масових заходiв форменого одягу, що повторює або схожий на формений одяг працiвникiв правоохоронних органiв чи вiйськовослужбовцiв, а також на встановлення для проведення зборiв, мiтингiв, вуличних походiв чи демонстрацiй конструкцiй, палаток чи iнших малих архiтектурних форм, предметiв чи конструкцiй, що використовуватимуться як сцена, звукопiдсилювальної апаратури" виключити.

     9. Друге речення частини десятої статтi 5 Закону України "Про свободу совiстi та релiгiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст. 283; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 277; iз змiнами, внесеними законами України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII та вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII) виключити.

     10. Частину восьму статтi 361 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 iз наступними змiнами) виключити.

     11. У Законi України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382 iз наступними змiнами):

     1) пункти 71 - 718 статтi 24 виключити;

     2) пункти 21 - 29 частини першої статтi 25 виключити.

     12. У Законi України "Про державний захист суддiв, працiвникiв апарату суду i працiвникiв правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; iз змiнами, внесеними законами України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII та вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII):

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв";

     2) статтю 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Завдання Закону

     Цей Закон встановлює систему особливих заходiв державного захисту працiвникiв суду i правоохоронних органiв вiд перешкоджання виконанню покладених на них законом обов'язкiв i здiйсненню наданих прав, а так само вiд посягань на життя, здоров'я, житло i майно зазначених осiб та їх близьких родичiв у зв'язку iз службовою дiяльнiстю цих працiвникiв";

     3) частину другу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Близькi родичi, якi вiдповiдно до цього Закону пiдлягають захисту, - це батьки, дружина (чоловiк), дiти, рiднi брати i сестри, дiд, баба, онуки, посягання на життя, здоров'я, житло i майно яких перешкоджає виконанню працiвниками суду i правоохоронних органiв покладених на них законом обов'язкiв i здiйсненню наданих прав";

     4) у пунктi "г" частини першої статтi 3 слова "суддi, працiвника апарату суду чи працiвника правоохоронного органу" замiнити словом "працiвника";

     5) у другому реченнi частини першої статтi 6 слова "вiдповiдних бюджетiв" замiнити словами "мiсцевого бюджету";

     6) у статтi 12 слова "працiвника правоохоронного органу" замiнити словами "iншого правоохоронного органу";

     7) пункт "а" частини другої статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "а) заява працiвника або його близького родича";

     8) пункт "г" статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "г) голова суду - щодо захисту працiвникiв вiдповiдного суду та iнших органiв, зазначених у статтi 2 цього Закону, та їх близьких родичiв";

     9) у пунктi "г" частини першої статтi 15 слова "суддiв та" виключити;

     10) у першому реченнi частини першої статтi 16 слова "з дня одержання такої заяви (повiдомлення)" виключити;

     11) у статтi 24:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 24. Контроль i нагляд за виконанням законодавства про захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв";

     у частинi першiй слова "Рада суддiв України" замiнити словами "Голова Верховного Суду України";

     12) у текстi Закону:

     слова "суддi, працiвники апарату суду i працiвники правоохоронних органiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "працiвники суду i правоохоронних органiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "суддя, працiвник апарату суду або працiвник правоохоронного органу" в усiх вiдмiнках замiнити словами "працiвник суду або правоохоронного органу" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "близький родич, член сiм'ї" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "близький родич" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     13. У Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1 термiн "iдентифiкацiйна телекомунiкацiйна картка" виключити;

     2) пункт 231 частини першої статтi 18 виключити;

     3) у статтi 39:

     пункт 182 частини першої виключити;

     в абзацi першому частини другої слово та цифри "пунктiв 2, 10, 11, 12, 15, 17" замiнити словом та цифрами "пунктiв 1, 2, 10, 11, 12, 15, 17";

     у частинi четвертiй слова "Оператори телекомунiкацiй (провайдери, у користуваннi яких знаходяться телекомунiкацiйнi мережi) зобов'язанi за власнi кошти закуповувати та встановлювати" замiнити словами "Оператори телекомунiкацiй зобов'язанi за власнi кошти встановлювати";

     4) пункт 11 частини другої статтi 63 виключити.

     14. У Законi України "Про iнформацiйнi агентства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83; iз змiнами, внесеними законами України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII та вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII):

     1) частину третю статтi 5 виключити;

     2) у частинi першiй статтi 29 слова "ресурси мережi Iнтернет" виключити.

     15. Пункт 46 частини третьої статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 iз наступними змiнами) виключити.

     16. Пункт 9 частини першої статтi 8 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155; iз змiнами, внесеними законами України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII та вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII) виключити.

     17. Абзац шостий частини першої статтi 3 Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 347; 2009 р., N 24, ст. 296; iз змiнами, внесеними законами України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII та вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII) виключити.

     18. У Законi України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258 iз наступними змiнами):

     1) у частину першу статтi 1 включити абзац п'ятий такого змiсту:

     "об'єкт iнформацiйної дiяльностi - iнженерно-технiчна споруда (примiщення), де здiйснюється дiяльнiсть, пов'язана з iнформацiєю, що пiдлягає захисту";

     2) у частину першу статтi 16 включити пункти 8, 14, 21, 32, 33 такого змiсту:

     "8) упровадження комплексних систем захисту iнформацiї на об'єктах iнформацiйної дiяльностi та в iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах закордонних дипломатичних установ України";

     "14) погодження та здiйснення контролю за виконанням технiчних завдань на проектування, будiвництво i реконструкцiю особливо важливих об'єктiв, розробку зразкiв вiйськової та спецiальної технiки, у процесi експлуатацiї або застосування яких збирається, обробляється, зберiгається, передається чи приймається iнформацiя, яка є власнiстю держави, або iнформацiя з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом";

     "21) участь у межах своїх повноважень у погодженнi питань щодо розмiщення на територiї України дипломатичних представництв i консульських установ iноземних держав";

     "32) видача атестата вiдповiдностi комплексних систем захисту iнформацiї iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, iз застосуванням яких обробляється iнформацiя, яка є власнiстю держави, або iнформацiя з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, вимогам нормативних документiв з питань технiчного захисту iнформацiї;

     33) здiйснення у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, державного контролю за дотриманням умов експлуатацiї комплексних систем захисту iнформацiї, якi пройшли державну експертизу та на якi видано атестат вiдповiдностi";

     у пунктi 16 слова "(крiм порядку i вимог технiчного захисту iнформацiї)" виключити;

     пункт 17 викласти в такiй редакцiї:

     "17) видача та реєстрацiя вiдповiдно до вимог законодавства лiцензiї на провадження господарської дiяльностi у сферi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, встановлення порядку видачi та видача органам державної влади дозволу на проведення робiт з технiчного захисту iнформацiї для власних потреб, а також здiйснення контролю за додержанням лiцензiйних умов та умов проведення робiт для власних потреб";

     у пунктi 20 слова "та вжиття вiдповiдних заходiв для криптографiчного захисту iнформацiї" замiнити словами "та вжиття вiдповiдних заходiв для захисту iнформацiї";

     3) у частинi першiй статтi 17:

     пункт 3 пiсля слiв "криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї" доповнити словами "яка є власнiстю держави, або iнформацiї з обмеженим доступом";

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) зупиняти дiю або скасовувати в установленому порядку лiцензiї на провадження господарської дiяльностi у сферi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, а також дозволiв на проведення робiт з технiчного захисту iнформацiї для власних потреб органам державної влади";

     пункт 7 пiсля слова "криптографiчного" доповнити словами "та/або технiчного";

     пункт 19 викласти в такiй редакцiї:

     "19) проводити планову та позапланову перевiрку додержання лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi у сферi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, а також умов проведення робiт з технiчного захисту iнформацiї для власних потреб в органах державної влади";

     включити пункт 20 такого змiсту:

     "20) зупиняти дiю або скасовувати в установленому порядку атестати вiдповiдностi на комплекснi системи захисту iнформацiї в iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах";

     4) у текстi Закону слова "криптографiчного захисту iнформацiї" замiнити словами "криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї".

     19. У Законi України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529; 2013 р., N 25, ст. 247, N 37, ст. 490; iз змiнами, внесеними законами України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII та вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII):

     1) частину сьому статтi 127 виключити;

     2) статтю 134 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 134. Державний захист суддiв та членiв їхнiх сiмей

     1. Суддi, члени їхнiх сiмей та їх майно перебувають пiд особливим захистом держави. Органи внутрiшнiх справ зобов'язанi вживати необхiдних заходiв для забезпечення безпеки суддi, членiв його сiм'ї, збереження їхнього майна, якщо вiд суддi надiйде вiдповiдна заява.

     2. Вчиненi у зв'язку iз службовою дiяльнiстю суддi посягання на його життя i здоров'я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна суддi, образа чи наклеп на нього, а також посягання на життя i здоров'я близьких родичiв суддi (батькiв, дружини, чоловiка, дiтей), погроза їм вбивством, пошкодженням майна тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

     3. Суддя має право на забезпечення засобами захисту, якi йому надаються органами внутрiшнiх справ";

     3) у пунктi 10 частини першої статтi 146 слова "забезпечує функцiонування системи вiдеоспостереження у примiщеннях судiв та на прилеглих до них територiях" виключити;

     4) у статтi 153:

     у другому реченнi частини першої слова "а також у взаємодiї з органами внутрiшнiх справ пiдтримання громадського порядку в судi, припинення проявiв неповаги до суду та охорону примiщень суду" виключити;

     частину шосту виключити;

     5) у частинi першiй статтi 154 слово "цiлодобову" виключити.

     20. У Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142; 2013 р., N 23, ст. 224; iз змiнами, внесеними законами України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII та вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII):

     1) у частинi першiй статтi 18:

     у пунктi 3 слова "для фiзичних осiб - платникiв податкiв, крiм випадку ухвалення постанови про накладення на особу адмiнiстративного стягнення за неповагу до суду" замiнити словами "для фiзичних осiб - платникiв податкiв";

     абзац восьмий виключити;

     2) друге речення абзацу другого частини другої статтi 25 виключити.

     21. У Законi України "Про громадськi об'єднання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1; iз змiнами, внесеними законами України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII та вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII):

     1) частину шосту статтi 1 виключити;

     2) у частинi першiй статтi 4 слова "здiйснення екстремiстської дiяльностi" виключити;

     3) у статтi 10:

     третє речення частини другої виключити;

     у частинi десятiй слова "крiм громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента" виключити;

     4) у статтi 12:

     у частинi першiй слова "а також громадське об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента" виключити;

     пункт 5 частини третьої виключити;

     у частинi четвертiй слова та цифри "в пунктах 3, 4 i 5" замiнити словами та цифрами "в пунктах 3 i 4";

     5) у статтi 14:

     у назвi слова "набуття статусу громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента" виключити;

     абзац другий частини другої виключити;

     6) у статтi 20:

     пункт 8 частини другої виключити;

     у частинi третiй слова та цифри "у пунктах 2 - 6, 8" замiнити словами та цифрами "у пунктах 2 - 6";

     абзац другий частини дев'ятої виключити;

     7) пункт 1 частини першої статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "1) вiльно поширювати iнформацiю про свою дiяльнiсть, пропагувати свою мету (цiлi)";

     8) частини четверту - шосту статтi 23 виключити;

     9) перше речення частини першої статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Громадське об'єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрацiї в разi виявлення ознак порушення громадським об'єднанням вимог статей 36, 37 Конституцiї України, статтi 4 цього Закону";

     10) частину четверту статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Дiяльнiсть вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї може бути заборонена в судовому порядку у разi порушення таким вiдокремленим пiдроздiлом положень статей 36, 37 Конституцiї України, статтi 4 цього Закону, положень iнших законiв, якими встановлюються обмеження щодо утворення i дiяльностi громадських об'єднань в iнтересах нацiональної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав i свобод iнших людей, за позовом уповноваженого органу з питань реєстрацiї".

     22. У Регламентi Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133 iз наступними змiнами):

     1) частину четверту статтi 218 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Подання, що не вiдповiдає вимогам цiєї статтi, Голова Верховної Ради України повертає вiдповiдно Генеральному прокуроровi України або Головi Верховного Суду України, про що повiдомляє Верховну Раду на найближчому пленарному засiданнi Верховної Ради";

     2) частину першу статтi 219 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Голова Верховної Ради України пропонує народному депутату, щодо якого внесено подання про надання згоди на притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, затримання чи арешт, подати протягом п'яти днiв письмовi пояснення комiтету, до предмета вiдання якого належать питання регламенту, i доручає зазначеному комiтету надати висновок щодо подання про надання згоди на притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, затримання чи арешт народного депутата згiдно iз законом";

     3) у статтi 220:

     у назвi слова "на затримання чи арешт суддi Конституцiйного Суду України, суддi суду загальної юрисдикцiї" замiнити словами "на притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, затримання чи арешт";

     перше речення частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Комiтет, якому доручено надати висновок щодо питання про надання згоди на притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, затримання чи арешт, вiдповiдно до закону визначає достатнiсть, законнiсть i обґрунтованiсть подання, законнiсть одержання доказiв, зазначених у поданнi, i встановлює наявнiсть вiдповiдних скарг";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. У засiданнях комiтету бере участь Генеральний прокурор України (виконувач обов'язкiв Генерального прокурора України), якщо подання внесено Генеральним прокурором України, або Голова Верховного Суду України (виконувач обов'язкiв Голови Верховного Суду України), якщо подання внесено Головою Верховного Суду України";

     частину четверту пiсля слiв "вмотивованим висновком комiтету" доповнити словами "вiдповiдно Генеральному прокуроровi України або";

     4) у статтi 221:

     у частинi першiй слова "у визначений нею день, але не пiзнiше п'яти днiв з дня його внесення, а подання про затримання чи арешт суддi Конституцiйного Суду України, суддi суду загальної юрисдикцiї -" замiнити словами "затримання чи арешт суддi Конституцiйного Суду України, суддi суду загальної юрисдикцiї у визначений нею день, але";

     у частинi другiй слова "а щодо суддi Конституцiйного Суду України, суддi суду загальної юрисдикцiї - також про" виключити;

     у частинi третiй:

     у пунктi 1 слова "(визначеному ним заступнику Генерального прокурора України)" виключити;

     у пунктi 2 слова "(уповноваженому ним представнику)" виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Якщо на пленарному засiданнi Верховної Ради буде встановлено, що особа, стосовно якої внесено подання, вiдмовляється вiд дачi пояснень, Верховна Рада розглядає питання про надання згоди на притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, затримання чи арешт без її пояснень";

     частину десяту виключити.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Вiдповiдно до статей 8 та 58 Конституцiї України правовiдносини, що виникли чи змiнилися вiдповiдно до положень законодавчих актiв України, змiнених цим Законом, припиняються не пiзнiш як з моменту набрання чинностi цим Законом та не мають юридичних наслiдкiв.

     3. Вiдповiдно до вимог статей 8, 19, 124 Конституцiї України органам державної влади, iншим суб'єктам владних повноважень привести свої рiшення, включаючи судовi рiшення, прийнятi чи змiненi на пiдставi законодавчих актiв України, змiнених цим Законом, у вiдповiднiсть з положеннями законодавчих актiв у редакцiї цього Закону.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
23 лютого 2014 року
N 767-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.