ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" та процесуальних законiв щодо додаткових заходiв захисту безпеки громадян

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 122 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Здiйснення особою, яка керує транспортним засобом, руху в колонi у складi бiльше п'яти транспортних засобiв без узгодження умов та порядку руху з вiдповiдним пiдроздiлом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, що спричинило створення перешкод для дорожнього руху, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд одного до двох рокiв з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого";

     2) у статтi 126:

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого";

     3) у статтi 164:

     у частинi першiй:

     абзац перший доповнити словами "а також здiйснення дiяльностi iнформацiйного агентства без його державної реєстрацiї, пiсля припинення його дiяльностi або з ухилянням вiд перереєстрацiї за наявностi передбачених для цього законом пiдстав";

     в абзацi другому слова "вiд двадцяти до ста" замiнити словами "вiд шестисот до тисячi";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд ста до п'ятисот" замiнити словами "вiд тисячi до двох тисяч";

     4) у статтi 1851:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Порушення встановленого порядку органiзацiї або проведення зборiв, мiтингiв, вуличних походiв i демонстрацiй їх учасником, у тому числi бiля органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, установ, пiдприємств, органiзацiй, житла чи iншого володiння осiб, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк до десяти дiб";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд двадцяти до ста" замiнити словами "вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот";

     доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "Участь у зборах, мiтингу, вуличному походi, демонстрацiї, iншому масовому заходi в масцi, шоломi або з використанням iнших засобiв чи способiв маскування з метою уникнення iдентифiкацiї особи або наявнiсть у особи, яка бере участь у такому заходi, вiдкритого вогню, пiротехнiчних засобiв (освiтлювальних, сигнальних, iмiтацiйних), зброї, спецiальних засобiв самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої або дратiвної дiї, вибухових чи легкозаймистих речовин, предметiв, спецiально пристосованих чи заздалегiдь заготовлених для вчинення протиправних дiй, а також участь у такому заходi без дозволу органiв внутрiшнiх справ у форменому одязi, що повторює або схожий на формений одяг працiвникiв правоохоронних органiв чи вiйськовослужбовцiв, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк до п'ятнадцяти дiб.

     Встановлення без дозволу органiв внутрiшнiх справ для проведення зборiв, мiтингiв, вуличних походiв чи демонстрацiй або пiд час їх проведення конструкцiй, палаток чи iнших малих архiтектурних форм, предметiв чи конструкцiй, що використовуються як сцена, звукопiдсилювальної апаратури, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк до п'ятнадцяти дiб";

     5) у статтi 1852:

     в абзацi першому слова "посадовими особами" виключити;

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк до десяти дiб";

     6) абзац другий частини першої статтi 1853 викласти в такiй редакцiї:

     "тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк до п'ятнадцяти дiб";

     7) в абзацi другому частини першої статтi 1856 слова "вiд двадцяти до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд вiсiмдесяти до ста";

     8) у статтi 1858:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд двадцяти до сорока" замiнити словами "вiд сiмдесяти до ста";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста двадцяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     9) у статтi 1887:

     абзац перший пiсля слiв "поштовий зв'язок та радiочастотний ресурс України" доповнити словами "або рiшень щодо обмеження чи поновлення доступу абонентiв операторiв телекомунiкацiй до ресурсiв мережi Iнтернет";

     в абзацi другому слова "вiд ста до трьохсот" замiнити словами "вiд двохсот до чотирьохсот";

     10) в абзацi першому частини першої статтi 18831 слова "та технiчний" виключити;

     11) доповнити статтею 18843 такого змiсту:

     "Стаття 18843. Невиконання законних вимог посадових осiб Служби безпеки України

     Невиконання законних вимог посадових осiб Служби безпеки України, а також створення перешкод для виконання покладених на них обов'язкiв, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     12) у статтi 221:

     слова та цифри "частиною четвертою статтi 122" замiнити словами та цифрами "частинами четвертою i п'ятою статтi 122";

     пiсля слова та цифр "статтею 124" доповнити словами та цифрами "частинами другою i третьою статтi 126";

     пiсля цифр "18841" доповнити цифрами "18843";

     13) у статтi 222:

     у частинi першiй слово та цифри "статтi 1241 - 126" замiнити словами та цифрами "статтi 1241, 125, частина перша статтi 126";

     у пунктi 2 частини другої слова та цифри "частинами другою i третьою статтi 126" виключити;

     14) частину другу статтi 254 викласти в такiй редакцiї:

     "Протокол про адмiнiстративне правопорушення, у разi його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких вручається особi, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi. Вручення особi протоколу про адмiнiстративне правопорушення пiдтверджується її пiдписом, а в разi вiдмови вiд пiдписання - поясненнями свiдкiв такої вiдмови та вручення протоколу або вiдеозаписом цих фактiв";

     15) у частинi першiй статтi 255:

     у пунктi 1:

     в абзацi другому:

     слова та цифри "частини третя i четверта статтi 122" замiнити словами та цифрами "частини четверта i п'ята статтi 122";

     пiсля слова та цифр "стаття 124" доповнити словами та цифрами "частини друга i третя статтi 126";

     в абзацi "органiв Служби безпеки України":

     пiсля слова та цифр "статтi 1724 - 1729" доповнити цифрами "18843";

     слова та цифру "крiм пункту 9 частини першої" замiнити словами "крiм правопорушень щодо невиконання норм i вимог криптографiчного захисту секретної iнформацiї, внаслiдок чого виникає реальна загроза порушення її конфiденцiйностi, цiлiсностi i доступностi";

     в абзацi "органiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" слова та цифри "пункт 9 частини першої статтi 2122" замiнити словами та цифрами "пункт 9 частини першої статтi 2122 (крiм правопорушень щодо невиконання норм i вимог технiчного захисту секретної iнформацiї, внаслiдок чого виникає реальна загроза порушення її конфiденцiйностi, цiлiсностi i доступностi)";

     у пунктi 2 цифри "1851, 1865" замiнити словами та цифрами "частини перша i друга статтi 1851, стаття 1865";

     пункт 71 виключити;

     16) перше речення частини третьої статтi 256 викласти в такiй редакцiї: "У разi вiдмови особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, вiд пiдписання протоколу цей факт фiксується поясненнями свiдкiв такої вiдмови або вiдеозаписом, а також вiдповiдним записом у протоколi";

     17) у другому реченнi частини четвертої статтi 258 слова "Цей протокол" замiнити словами "У разi складення протоколу вiн";

     18) частину першу статтi 2652 пiсля цифр "1211" доповнити словами та цифрами "частиною п'ятою статтi 122";

     19) статтю 2772 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Належним пiдтвердженням повiдомлення особi про мiсце i час розгляду справи (отримання особою повiстки або ознайомлення з її змiстом в iнший спосiб) є пiдпис особи про отримання повiстки, у тому числi на поштовому повiдомленнi, або вiдеозапис вручення особi повiстки, або будь-якi iншi данi, що пiдтверджують факт вручення особi повiстки або ознайомлення з її змiстом".

     2. У частинi четвертiй статтi 74 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     третє речення пiсля слiв "неповаги до суду вирiшується" доповнити словом "цим";

     доповнити реченнями такого змiсту: "Постанова про притягнення до вiдповiдальностi за неповагу до суду ухвалюється без складення протоколу про адмiнiстративне правопорушення, повинна мiстити вiдомостi, передбаченi статтею 283 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, є остаточною i оскарженню не пiдлягає. У разi ухвалення судом постанови про накладення адмiнiстративного стягнення у видi штрафу контроль за виконанням такої постанови здiйснюється вiдповiдними органами доходiв i зборiв".

     3. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) у статтi 109:

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв";

     2) доповнити статтями 1101, 1511 такого змiсту:

     "Стаття 1101. Екстремiстська дiяльнiсть

     1. Виготовлення, зберiгання з метою збуту чи розповсюдження, а також збут чи розповсюдження екстремiстських матерiалiв, у тому числi через засоби масової iнформацiї, мережу Iнтернет, соцiальнi iнтернет-мережi, використання чи демонстрування екстремiстських матерiалiв перед масовим зiбранням людей, у тому числi на зборах, мiтингах, пiд час вуличних походiв, демонстрацiй, публiчнi висловлювання чи заклики екстремiстського характеру, а також фiнансування зазначених дiй або iнше сприяння їх органiзацiї чи здiйсненню, у тому числi шляхом надання iнформацiйних послуг, грошових коштiв, нерухомостi, навчальної, полiграфiчної чи матерiально-технiчної бази, телефонного, факсимiльного чи iнших видiв зв'язку, за вiдсутностi ознак бiльш тяжкого злочину, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю екстремiстських матерiалiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно, -

     караються штрафом вiд однiєї до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з конфiскацiєю екстремiстських матерiалiв.

     Примiтка: пiд екстремiстськими матерiалами слiд розумiти призначенi для оприлюднення документи на паперових, електронних чи будь-яких iнших носiях, що мiстять iнформацiю екстремiстського характеру, тобто закликають, обґрунтовують чи виправдовують необхiднiсть здiйснення дiяльностi щодо планування, органiзацiї, пiдбурювання, пiдготовки або вчинення дiй з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу, посягання на територiальну цiлiснiсть, недоторканнiсть, суверенiтет держави, насильницького захоплення або утримання влади чи владних повноважень, незаконного втручання в дiяльнiсть або перешкоджання законнiй дiяльностi органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, iнших суб'єктiв владних повноважень, виборчих комiсiй, громадських об'єднань, їх посадових чи службових осiб, закликають, обґрунтовують чи виправдовують необхiднiсть розпалювання соцiальної, расової, нацiональної, етнiчної, мовної чи релiгiйної ворожнечi та ненавистi, здiйснення масових заворушень, порушення громадського порядку, хулiганських дiй та актiв вандалiзму з мотивiв соцiальної, расової, нацiональної, етнiчної, мовної чи релiгiйної ворожнечi та ненавистi, порушення прав, свобод i законних iнтересiв осiб, у тому числi пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привiлеїв людини i громадянина за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними або iншими ознаками, пропаганду виключностi, переваги чи неповноцiнностi людини (соцiальної групи) за ознакою її соцiальної, расової, нацiональної, етнiчної, мовної, релiгiйної належностi або ставлення до релiгiї";

     "Стаття 1511. Наклеп

     1. Наклеп, тобто умисне поширення завiдомо недостовiрних вiдомостей, що ганьблять честь i гiднiсть iншої особи, -

     карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

     2. Наклеп у творi, що публiчно демонструється, в засобах масової iнформацiї або в мережi Iнтернет, а так само вчинений особою, ранiше судимою за наклеп, -

     карається штрафом вiд п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року.

     3. Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненнi тяжкого чи особливо тяжкого злочину, -

     карається виправними роботами на строк вiд одного до двох рокiв або обмеженням волi на строк до двох рокiв";

     3) у статтi 162:

     абзац перший частини першої пiсля слiв "огляду чи обшуку" доповнити словами "блокування до них доступу";

     у частинi другiй:

     абзац перший пiсля слiв "вчиненi службовою особою" доповнити словами "групою осiб";

     в абзацi другому слово "п'яти" замiнити словом "шести";

     4) у статтi 194:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк вiд одного року до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     в абзацi другому частини другої слово "трьох" замiнити словом "п'яти";

     5) абзац другий частини першої статтi 279 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв або позбавленням волi на строк до двох рокiв";

     6) абзац другий статтi 293 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв";

     7) в абзацi другому частини першої статтi 294 слово "восьми" замiнити словом "десяти";

     8) у статтi 295:

     абзац перший пiсля слiв "захоплення будiвель чи споруд" доповнити словами "блокування доступу до житла, будiвель, споруд чи iншого володiння осiб, пiдприємств, установ чи органiзацiй";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до шести рокiв";

     9) у статтi 296:

     в абзацi другому частини другої слова "позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв" замiнити словами "позбавленням волi на той самий строк";

     в абзацi другому частини третьої слово "п'яти" замiнити словом "шести";

     10) у статтi 341:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Блокування будiвель чи споруд, що забезпечують дiяльнiсть органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, об'єднань громадян, з метою перешкоджання нормальнiй роботi пiдприємств, установ, органiзацiй -

     караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк";

     11) у статтi 342:

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до шести рокiв";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв";

     12) у статтi 343:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Незаконне збирання, зберiгання, використання, знищення, поширення конфiденцiйної iнформацiї про працiвника правоохоронного органу, працiвника державної виконавчої служби, їхнiх близьких родичiв або членiв сiм'ї, розповсюдження матерiалiв або iнформацiї, що мають явно образливий характер та демонструють зухвалу зневагу до працiвника правоохоронного органу чи працiвника державної виконавчої служби, тиск, залякування чи вплив у будь-який iнший спосiб на працiвника правоохоронного органу чи працiвника державної виконавчої служби, вчиненi з метою помсти, перешкоджання виконанню ним службових обов'язкiв чи з метою домогтися прийняття незаконного рiшення, або публiчнi заклики чи розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй, -

     караються штрафом вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мiсяцiв";

     абзац другий частини другої доповнити словами "або позбавленням волi на строк до трьох рокiв";

     13) у статтi 345:

     у частинi першiй:

     абзац перший пiсля слiв "близьких родичiв" доповнити словами "або членiв сiм'ї";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "чи його близьким родичам" замiнити словами "його близьким родичам або членам сiм'ї";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "карається обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до шести рокiв";

     в абзацi першому частини третьої слова "або його близьким родичам" замiнити словами "його близьким родичам або членам сiм'ї";

     14) у частинi першiй статтi 347:

     в абзацi першому слова "чи його близьким родичам" замiнити словами "його близьким родичам або членам сiм'ї";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "караються арештом на строк до шести мiсяцiв або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв";

     15) у статтi 348:

     в абзацi першому слова "чи його близьких родичiв" замiнити словами "його близьких родичiв або членiв сiм'ї";

     в абзацi другому слово "дев'яти" замiнити словом "восьми";

     16) в абзацi першому статтi 349 слова "чи їх близьких родичiв" замiнити словами "їхнiх близьких родичiв або членiв сiм'ї";

     17) доповнити статтями 3613, 3614 i 3621 такого змiсту:

     "Стаття 3613. Несанкцiоноване втручання в роботу державних електронних iнформацiйних ресурсiв або iнформацiйних, телекомунiкацiйних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, критичних об'єктiв нацiональної iнформацiйної iнфраструктури

     1. Несанкцiоноване втручання в роботу державних електронних iнформацiйних ресурсiв або iнформацiйних, телекомунiкацiйних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем критичних об'єктiв нацiональної iнформацiйної iнфраструктури, що призвело до витоку, втрати, пiдробки, блокування iнформацiї, спотворення процесу обробки iнформацiї або до порушення встановленого порядку її маршрутизацiї, -

     карається позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю програмних i технiчних засобiв, за допомогою яких було вчинено несанкцiоноване втручання, якi є власнiстю винної особи.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони заподiяли значну шкоду, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю програмних i технiчних засобiв, за допомогою яких було вчинено несанкцiоноване втручання, якi є власнiстю винної особи.

     Примiтка. У статтях 3613 i 3621 цього Кодексу пiд критичним об'єктом нацiональної iнформацiйної iнфраструктури слiд розумiти об'єкт, на якому наявна принаймнi одна iнформацiйна (автоматизована), телекомунiкацiйна або iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, порушення функцiонування якої може призвести до: надзвичайної ситуацiї техногенного характеру; спричинити негативний вплив на стан екологiчної безпеки держави; спричинити негативний вплив на стан енергетичної безпеки держави; спричинити негативний вплив на стан економiчної безпеки держави, порушити стале функцiонування банкiвської або фiнансової системи держави; порушити стале функцiонування транспортної iнфраструктури держави; блокувати роботу або спричинити руйнування стратегiчно важливих для економiки та безпеки держави пiдприємств, систем життєзабезпечення та об'єктiв пiдвищеної небезпеки; блокувати дiяльнiсть органiв державної влади чи органiв мiсцевого самоврядування; порушити стале функцiонування iнформацiйної або телекомунiкацiйної iнфраструктури держави, у тому числi її взаємодiю з вiдповiдними iнфраструктурами iнших держав; блокувати дiяльнiсть вiйськових формувань, iнших суб'єктiв сектору нацiональної безпеки та оборони, органiв вiйськового управлiння Збройних Сил України, систем керування зброєю; призвести до масових заворушень; спричинити розголошення державної таємницi.

     Стаття 3614. Несанкцiонованi збут або розповсюдження iнформацiї з обмеженим доступом, що оброблюється в державних електронних iнформацiйних ресурсах

     1. Несанкцiонованi збут або розповсюдження iнформацiї з обмеженим доступом, що оброблюється в державних електронних iнформацiйних ресурсах, -

     караються позбавленням волi на строк вiд двох до чотирьох рокiв з конфiскацiєю програмних або технiчних засобiв, за допомогою яких було здiйснено несанкцiонованi збут або розповсюдження зазначеної iнформацiї, якi є власнiстю винної особи.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони заподiяли значну шкоду, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв з конфiскацiєю програмних або технiчних засобiв, за допомогою яких було здiйснено несанкцiонованi збут або розповсюдження зазначеної iнформацiї, якi є власнiстю винної особи";

     "Стаття 3621. Несанкцiонованi дiї з iнформацiєю, що оброблюється в державних електронних iнформацiйних ресурсах або iнформацiйних, телекомунiкацiйних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах критичних об'єктiв нацiональної iнформацiйної iнфраструктури, вчиненi особою, яка має право доступу до такої iнформацiї

     1. Несанкцiонованi змiна, знищення або блокування iнформацiї, що оброблюється в державних електронних iнформацiйних ресурсах або iнформацiйних, телекомунiкацiйних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах критичних об'єктiв нацiональної iнформацiйної iнфраструктури, вчиненi особою, яка має право доступу до такої iнформацiї, -

     караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю програмних i технiчних засобiв, за допомогою яких було вчинено несанкцiоноване втручання, якi є власнiстю винної особи.

     2. Несанкцiонованi перехоплення або копiювання iнформацiї, що оброблюється в державних електронних iнформацiйних ресурсах або iнформацiйних, телекомунiкацiйних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах критичних об'єктiв нацiональної iнформацiйної iнфраструктури, якщо це призвело до її витоку, вчиненi особою, яка має право доступу до такої iнформацiї, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю програмних i технiчних засобiв, за допомогою яких було вчинено несанкцiоноване втручання, якi є власнiстю винної особи.

     3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони заподiяли значну шкоду, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю програмних i технiчних засобiв, за допомогою яких було вчинено несанкцiоноване втручання, якi є власнiстю винної особи";

     18) у статтi 376:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Незаконне збирання, зберiгання, використання, знищення, поширення конфiденцiйної iнформацiї про суддю, його близьких родичiв або членiв сiм'ї, розповсюдження матерiалiв або iнформацiї, що мають явно образливий характер та демонструють зухвалу зневагу до суддi або правосуддя, тиск, залякування чи втручання в будь-який iнший спосiб у дiяльнiсть суддi, вчиненi з метою помсти, перешкоджання виконанню суддею службових обов'язкiв чи з метою домогтися винесення неправосудного рiшення, або публiчнi заклики чи розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй, -

     караються штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв";

     в абзацi другому частини другої слово "трьох" замiнити словом "чотирьох";

     19) у статтi 377:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "щодо їх близьких родичiв" замiнити словами "щодо їхнiх близьких родичiв або членiв сiм'ї";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "карається арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв";

     у частинах другiй i третiй слова "присяжному або їх близьким родичам" замiнити словами "присяжному, їхнiм близьким родичам або членам сiм'ї";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв";

     20) в абзацi першому частини першої статтi 378 слова "присяжному або їх близьким родичам" замiнити словами "присяжному, їхнiм близьким родичам або членам сiм'ї";

     21) в абзацi першому статтi 379 слова "присяжного або їх близьких родичiв" замiнити словами "присяжного, їхнiх близьких родичiв або членiв сiм'ї";

     22) в абзацi першому статтi 380 слова "членiв їхнiх сiмей та їхнiх близьких родичiв" замiнити словами "їхнiх близьких родичiв або членiв сiм'ї";

     23) у статтi 382:

     у частинi першiй:

     абзац перший пiсля слiв "набрали законної сили" доповнити словами "чи пiдлягають негайному виконанню";

     в абзацi другому слова "до трьох" замiнити словами "вiд двох до чотирьох";

     в абзацi другому частини другої слова "до п'яти" замiнити словами "вiд двох до п'яти".

     4. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     1) у частинi третiй статтi 162:

     третє речення пiсля слiв "неповаги до суду вирiшується" доповнити словом "цим";

     доповнити реченнями такого змiсту: "Постанова про притягнення до вiдповiдальностi за неповагу до суду ухвалюється без складення протоколу про адмiнiстративне правопорушення, повинна мiстити вiдомостi, передбаченi статтею 283 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, є остаточною i оскарженню не пiдлягає. У разi ухвалення судом постанови про накладення адмiнiстративного стягнення у видi штрафу контроль за виконанням такої постанови здiйснюється вiдповiдними органами доходiв i зборiв";

     2) частину першу статтi 292 доповнити реченням такого змiсту: "Рiшення суду про встановлення факту, що має юридичне значення, може бути оскаржене особою, яка вважає, що таке рiшення зачiпає її права та iнтереси";

     3) статтю 294 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Особа, яка не брала участi у справi, може подати апеляцiйну скаргу на рiшення суду про встановлення факту, що має юридичне значення, протягом мiсяця з дня, коли ця особа дiзналася про iснування такого рiшення";

     4) статтю 324 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. У справах про встановлення факту, що має юридичне значення, рiшення суду першої iнстанцiї пiсля його перегляду в апеляцiйному порядку, рiшення i ухвала апеляцiйного суду, ухваленi за результатами апеляцiйного розгляду, можуть бути оскарженi особою, яка вважає, що таке рiшення (ухвала) зачiпає її права та iнтереси";

     5) статтю 325 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. У справах про встановлення факту, що має юридичне значення, особа, яка не брала участi у справi, може подати касацiйну скаргу протягом мiсяця з дня, коли ця особа дiзналася про iснування у справi судового рiшення, яке вона має намiр оскаржити".

     5. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) у частинi другiй статтi 134:

     третє речення пiсля слiв "неповаги до суду вирiшується" доповнити словом "цим";

     доповнити реченнями такого змiсту: "Постанова про притягнення до вiдповiдальностi за неповагу до суду ухвалюється без складення протоколу про адмiнiстративне правопорушення, повинна мiстити вiдомостi, передбаченi статтею 283 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, є остаточною i оскарженню не пiдлягає. У разi ухвалення судом постанови про накладення адмiнiстративного стягнення у видi штрафу контроль за виконанням такої постанови здiйснюється вiдповiдними органами доходiв i зборiв";

     2) частину третю статтi 169 доповнити реченням такого змiсту: "Ухвала суду про внесення виправлень у судове рiшення, що пiдлягає негайному виконанню, набирає законної сили з моменту проголошення, однак вона може бути оскаржена в загальному порядку";

     3) у статтi 182:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Позовна заява, яка надiйшла пiсля дня завершення проведення заходiв, визначених частиною першою цiєї статтi, залишається без розгляду";

     у частинi четвертiй слова "трьох днiв пiсля вiдкриття провадження, а в разi вiдкриття провадження" замiнити словами "двадцяти чотирьох годин пiсля надходження позовної заяви, а в разi надходження позовної заяви";

     частину сьому доповнити абзацом такого змiсту:

     "У разi складностi справи суд може вiдкласти складення постанови у повному обсязi вiдповiдно до частини третьої статтi 160 цього Кодексу. У такому разi особам, якi брали участь у справi, невiдкладно видаються копiї постанови суду, що мiстить вступну i резолютивну частини та є пiдставою для негайного виконання".

     6. У Податковому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     1) у пунктi 1.1 статтi 1 слово "зокрема" замiнити словами "а також в iнших сферах, у тому числi";

     2) пункт 14.1 статтi 14 доповнити пiдпунктом 14.1.371 такого змiсту:

     "14.1.371. громадське об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента, - це громадське об'єднання, яке для забезпечення своєї дiяльностi отримує грошовi кошти або майно вiд iноземних держав, їх державних органiв, неурядових органiзацiй iнших держав, мiжнародних неурядових органiзацiй, iноземних громадян, осiб без громадянства або уповноважених ними осiб, якi отримують грошовi кошти чи iнше майно iз зазначених джерел, а також бере участь, у тому числi в iнтересах iноземних джерел, у полiтичнiй дiяльностi на територiї України";

     3) у статтi 157:

     пiдпункт "г" пункту 157.1 доповнити словами "крiм громадських об'єднань, що виконують функцiї iноземного агента";

     пiдпункт 157.11 пiсля слiв i цифр "пунктами 157.2 - 157.9 цiєї статтi" доповнити словами "або якщо неприбуткова органiзацiя є громадським об'єднанням, що виконує функцiї iноземного агента".

     7. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) частину шосту статтi 36 пiсля слiв "їх першi заступники i заступники" доповнити словами "начальники головних управлiнь, управлiнь та їх заступники";

     2) частину другу статтi 216 пiсля цифр "110" доповнити цифрами "1101", а пiсля цифр "359" - цифрами "3613, 3614, 3621";

     3) у частинi четвертiй статтi 330:

     друге речення пiсля слiв "неповаги до суду вирiшується" доповнити словом "цим";

     доповнити реченнями такого змiсту: "Постанова про притягнення до вiдповiдальностi за неповагу до суду ухвалюється без складення протоколу про адмiнiстративне правопорушення, повинна мiстити вiдомостi, передбаченi статтею 283 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, є остаточною i оскарженню не пiдлягає. У разi ухвалення судом постанови про накладення адмiнiстративного стягнення у видi штрафу контроль за виконанням такої постанови здiйснюється вiдповiдними органами доходiв i зборiв";

     4) пункт 1 частини першої статтi 477 пiсля слiв та цифр "статтею 145 (незаконне розголошення лiкарської таємницi)" доповнити словами та цифрами "статтею 1511 (наклеп)".

     8. Пункт 13 частини першої статтi 10 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 iз наступними змiнами) доповнити словами "видавати в порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України, дозволи на використання пiд час масових заходiв форменого одягу, що повторює або схожий на формений одяг працiвникiв правоохоронних органiв чи вiйськовослужбовцiв, а також на встановлення для проведення зборiв, мiтингiв, вуличних походiв чи демонстрацiй конструкцiй, палаток чи iнших малих архiтектурних форм, предметiв чи конструкцiй, що використовуватимуться як сцена, звукопiдсилювальної апаратури".

     9. Частину десяту статтi 5 Закону України "Про свободу совiстi та релiгiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст. 283; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 277) доповнити реченням такого змiсту: "Здiйснення релiгiйною органiзацiєю екстремiстської дiяльностi заборонено".

     10. Статтю 361 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 iз наступними змiнами) доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "Прокурор, обґрунтувавши необхiднiсть захисту iнтересiв держави, також має право здiйснювати представництво iнтересiв держави в судi у формi звернення до суду з позовами (заявами, поданнями) з метою усунення перешкод у здiйсненнi права користування державним, комунальним майном чи майном громадських об'єднань".

     11. У Законi України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382 iз наступними змiнами):

     1) статтю 24 доповнити пунктами 71 - 718 такого змiсту:

     "71) розробляти порядок та вимоги щодо технiчного захисту iнформацiї, що становить державну таємницю, та службової iнформацiї в iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах;

     72) видавати та реєструвати вiдповiдно до вимог законодавства лiцензiї на провадження господарської дiяльностi у сферi технiчного захисту iнформацiї, встановлювати порядок видачi та видавати органам державної влади дозвiл на проведення робiт з технiчного захисту iнформацiї для власних потреб, а також встановлювати порядок та здiйснювати контроль за додержанням лiцензiйних умов та умов проведення робiт для власних потреб;

     73) органiзовувати та координувати спiльно з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, роботи з проведення сертифiкацiї засобiв технiчного захисту iнформацiї, органiзовувати та проводити державну експертизу у сферi технiчного захисту iнформацiї;

     74) здiйснювати технiчне регулювання у сферi технiчного захисту iнформацiї, органiзовувати та проводити оцiнку вiдповiдностi, розробляти в установленому порядку стандарти, технiчнi регламенти, технiчнi умови;

     75) брати участь у межах своїх повноважень у погодженнi питань щодо розмiщення на територiї України дипломатичних представництв i консульських установ iноземних держав;

     76) встановлювати порядок та здiйснювати державний контроль за станом технiчного захисту iнформацiї, що є власнiстю держави, або iнформацiї з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органах мiсцевого самоврядування, вiйськових формуваннях, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд форми власностi, у тому числi в закордонних дипломатичних установах України, у мiсцях постiйного i тимчасового перебування Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-мiнiстра України, а також пiд час дiяльностi на територiї України iноземних iнспекцiйних груп вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     77) видавати атестат вiдповiдностi комплексних систем захисту iнформацiї iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, iз застосуванням яких обробляється iнформацiя, що становить державну таємницю, та службова iнформацiя, вимогам нормативних документiв з питань технiчного захисту iнформацiї;

     78) визначати порядок та здiйснювати державний контроль за дотриманням умов експлуатацiї комплексних систем захисту iнформацiї, якi пройшли державну експертизу та на якi видано атестат вiдповiдностi;

     79) розробляти та супроводжувати моделi технiчних розвiдок шляхом збору та аналiзу iнформацiї про iснуючi системи i засоби технiчних розвiдок, тактик та методiв їх застосування, а також перспектив розвитку; надавати рекомендацiї органам державної влади, органам мiсцевого самоврядування, вiйськовим формуванням, пiдприємствам, установам та органiзацiям щодо забезпечення протидiї технiчним розвiдкам, проводити оцiнку загроз та вживати вiдповiдних заходiв для технiчного захисту iнформацiї;

     710) здiйснювати методичне керiвництво та координацiю дiяльностi органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськових формувань, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi у сферi технiчного захисту iнформацiї;

     711) погоджувати в частинi технiчного захисту iнформацiї проекти створення iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, в яких оброблятиметься iнформацiя, що є власнiстю держави, або iнформацiя з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, проводити їх експертну оцiнку i визначати можливостi введення в експлуатацiю;

     712) погоджувати та здiйснювати контроль за виконанням технiчних завдань на проектування, будiвництво i реконструкцiю особливо важливих об'єктiв, розробку зразкiв вiйськової та спецiальної технiки, у процесi експлуатацiї або застосування яких збирається, обробляється, зберiгається, передається чи приймається iнформацiя, що є власнiстю держави, або iнформацiя з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

     713) погоджувати проекти нормативно-правових актiв з питань технiчного захисту iнформацiї, що є власнiстю держави, або iнформацiї з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також з питань щодо умов здiйснення мiжнародних передач засобiв технiчного захисту iнформацiї, зокрема тих, що наявнi у складi озброєння, вiйськової та спецiальної технiки;

     714) встановлювати порядок i вимоги з питань технiчного захисту iнформацiї щодо використання iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, у тому числi загального користування, органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi, якi збирають, обробляють, зберiгають та передають iнформацiю, що є власнiстю держави, або iнформацiю з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

     715) розробляти та органiзовувати виконання наукових i науково-технiчних програм у сферi технiчного захисту iнформацiї;

     716) органiзовувати та здiйснювати спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi освiти i науки, науково-методичне управлiння пiдготовкою кадрiв у сферi технiчного захисту iнформацiї;

     717) погоджувати мiжнароднi передачi засобiв технiчного захисту iнформацiї, зокрема у складi озброєння, вiйськової та спецiальної технiки;

     718) встановлювати порядок здiйснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сферi надання послуг електронного цифрового пiдпису, а також за станом технiчного захисту iнформацiї, що є власнiстю держави, або iнформацiї з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, у тому числi пiд час провадження дiяльностi на територiї України iноземних iнспекцiйних груп вiдповiдно до мiжнародних договорiв України";

     2) частину першу статтi 25 доповнити пунктами 21 - 29 такого змiсту:

     "21) зупиняти дiю або скасовувати в установленому порядку лiцензiї на провадження господарської дiяльностi у сферi технiчного захисту iнформацiї, а також дозволiв на проведення робiт з технiчного захисту iнформацiї для власних потреб органам державної влади;

     22) проводити вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" плановi та позаплановi перевiрки додержання лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi у сферi технiчного захисту iнформацiї на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, а також умов проведення робiт з технiчного захисту iнформацiї для власних потреб в органах державної влади;

     23) зупиняти дiю або скасовувати в установленому порядку атестати вiдповiдностi на комплекснi системи захисту iнформацiї в iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах;

     24) залучати фахiвцiв з органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськових формувань, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi за погодженням з їх керiвниками до розгляду питань, що належать до її повноважень, а також до проведення спiльних iнспекцiйних перевiрок;

     25) доступу в установленому порядку своїх уповноважених представникiв на об'єкти iнформацiйної дiяльностi та до iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськових формувань, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, щодо яких здiйснюється державний контроль за станом технiчного захисту iнформацiї, що є власнiстю держави, або iнформацiї з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

     26) надавати на договiрних засадах допомогу пiдприємствам, установам та органiзацiям незалежно вiд форми власностi у розробленнi та здiйсненнi заходiв iз захисту iнформацiйних ресурсiв в iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах, технiчного захисту iнформацiї;

     27) здiйснювати плановi та позаплановi iнспекцiйнi перевiрки стану технiчного захисту iнформацiї, що є власнiстю держави, або iнформацiї з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, вiйськових формуваннях, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд форми власностi, у тому числi в закордонних дипломатичних установах України;

     28) порушувати в установленому порядку питання про припинення iнформацiйної дiяльностi на об'єктах iнформацiйної дiяльностi або з використанням iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, вiйськових формуваннях, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд форми власностi у разi порушення ними вимог законодавства у сферi технiчного захисту iнформацiї;

     29) здiйснювати мiжнародне спiвробiтництво з питань, що належать до її компетенцiї, розробляти пропозицiї щодо укладення вiдповiдних мiжнародних договорiв України, взаємодiяти вiдповiдно до мiжнародних договорiв України з мiжнародними органiзацiями з питань запобiгання порушенню iнформацiйної безпеки i технiчного захисту iнформацiї в iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах".

     12. У Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2005 р., N 25, ст. 335; 2006 р., N 14, ст. 116):

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державний захист суддiв, працiвникiв апарату суду i працiвникiв правоохоронних органiв";

     2) статтю 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Завдання Закону

     Цей Закон встановлює систему особливих заходiв державного захисту суддiв, працiвникiв апарату суду i працiвникiв правоохоронних органiв вiд перешкоджання здiйсненню правосуддя, виконанню покладених на них законом обов'язкiв i здiйсненню наданих прав, а так само вiд посягань у зв'язку iз службовою дiяльнiстю на життя, здоров'я, житло i майно зазначених осiб, їхнiх близьких родичiв та членiв сiм'ї";

     3) частину другу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Близькi родичi, члени сiм'ї, якi вiдповiдно до цього Закону пiдлягають захисту, - це чоловiк, дружина, батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рiдний брат, рiдна сестра, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням, а також особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом i мають взаємнi права та обов'язки, у тому числi особи, якi спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi";

     4) у пунктi "г" частини першої статтi 3 слово "працiвника" замiнити словами "суддi, працiвника апарату суду чи працiвника правоохоронного органу";

     5) у другому реченнi частини першої статтi 6 слова "мiсцевого бюджету" замiнити словами "вiдповiдних бюджетiв";

     6) у статтi 12 слово "iншого" замiнити словом "працiвника";

     7) пункт "а" частини другої статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "а) заява суддi, працiвника апарату суду чи працiвника правоохоронного органу, його близьких родичiв або членiв сiм'ї";

     8) пункт "г" статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "г) голова суду - щодо захисту суддiв, працiвникiв апарату вiдповiдного суду та iнших органiв, зазначених у статтi 2 цього Закону, а також їхнiх близьких родичiв, членiв сiм'ї";

     9) пункт "г" частини першої статтi 15 пiсля слова "щодо" доповнити словами "суддiв та";

     10) перше речення частини першої статтi 16 пiсля слiв "в строк не бiльше трьох дiб" доповнити словами "з дня одержання такої заяви (повiдомлення)";

     11) у статтi 24:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 24. Контроль i нагляд за виконанням законодавства про захист суддiв, працiвникiв апарату суду i працiвникiв правоохоронних органiв";

     у частинi першiй слова "Голова Верховного Суду України" замiнити словами "Рада суддiв України";

     12) у текстi Закону:

     слова "працiвники суду i правоохоронних органiв", "працiвники суду, правоохоронних органiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "суддi, працiвники апарату суду i працiвники правоохоронних органiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "працiвник суду або правоохоронного органу" в усiх вiдмiнках замiнити словами "суддя, працiвник апарату суду або працiвник правоохоронного органу" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "близький родич" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "близький родич, член сiм'ї" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     13. У Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 1 доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiном такого змiсту:

     "iдентифiкацiйна телекомунiкацiйна картка - засiб, що використовується для позначення (iдентифiкацiї) кiнцевого обладнання абонента в телекомунiкацiйнiй мережi (SIM-картка, USIM-картка, R-UIM-картка тощо)";

     2) частину першу статтi 18 доповнити пунктом 231 такого змiсту:

     "231) приймає рiшення про обмеження доступу абонентiв операторiв телекомунiкацiй до ресурсiв мережi Iнтернет, через якi здiйснюється розповсюдження iнформацiї, поширення якої суперечить закону, або через якi здiйснюється дiяльнiсть iнформацiйного агентства без передбаченого законом свiдоцтва про державну реєстрацiю iнформацiйного агентства, та про поновлення такого доступу у разi видалення зазначеної iнформацiї, отримання свiдоцтва або скасування рiшення, на пiдставi якого доступ було обмежено.

     Рiшення про обмеження доступу абонентiв операторiв телекомунiкацiй до ресурсiв мережi Iнтернет, через якi здiйснюється розповсюдження iнформацiї, поширення якої суперечить закону, приймається на пiдставi висновку експерта щодо належностi iнформацiї до такої, поширення якої суперечить закону.

     Рiшення про обмеження доступу абонентiв операторiв телекомунiкацiй до ресурсiв мережi Iнтернет може бути оскаржено в судi в порядку адмiнiстративного судочинства.

     Iнiцiювання розгляду питання про обмеження доступу абонентiв операторiв телекомунiкацiй до ресурсiв мережi Iнтернет, залучення експертiв, ухвалення, надсилання та виконання прийнятого рiшення, усунення порушень особою, що їх допустила, поновлення доступу абонентiв операторiв телекомунiкацiй до ресурсiв мережi Iнтернет здiйснюються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у статтi 39:

     частину першу доповнити пунктом 182 такого змiсту:

     "182) на пiдставi рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, обмежувати доступ своїх абонентiв до ресурсiв мережi Iнтернет, через якi здiйснюється розповсюдження iнформацiї, поширення якої суперечить закону, або через якi здiйснюється дiяльнiсть iнформацiйного агентства без передбаченого законом свiдоцтва про державну реєстрацiю iнформацiйного агентства, та поновлювати такий доступ на пiдставi вiдповiдного рiшення у разi видалення зазначеної iнформацiї чи отримання свiдоцтва або на пiдставi судового рiшення, яким скасовано рiшення про обмеження доступу абонентiв до ресурсiв мережi Iнтернет";

     у першому абзацi частини другої слово та цифри "пунктiв 1, 2, 10, 11, 12, 15, 17" замiнити словом та цифрами "пунктiв 2, 10, 11, 12, 15, 17";

     у частинi четвертiй слова "Оператори телекомунiкацiй зобов'язанi за власнi кошти встановлювати" замiнити словами "Оператори телекомунiкацiй (провайдери, у користуваннi яких знаходяться телекомунiкацiйнi мережi) зобов'язанi за власнi кошти закуповувати та встановлювати";

     4) частину сьому статтi 42 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) надання послуг доступу до мережi Iнтернет";

     5) частину другу статтi 63 доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) надання телекомунiкацiйних послуг з використанням iдентифiкацiйних телекомунiкацiйних карток здiйснюється на пiдставi договору, укладеного мiж оператором телекомунiкацiй i споживачем телекомунiкацiйних послуг, у порядку, встановленому законодавством".

     14. У Законi України "Про iнформацiйнi агентства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83):

     1) статтю 5 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Не є дiяльнiстю iнформацiйного агентства розповсюдження (поширення) iнформацiйної продукцiї через ресурси мережi Iнтернет, що:

     1) дублює зареєстрований в установленому порядку друкований засiб масової iнформацiї;

     2) здiйснюється суб'єктами владних повноважень на своїх офiцiйних веб-сайтах;

     3) здiйснюється пiдприємствами, установами чи органiзацiями стосовно виключно власної дiяльностi;

     4) здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, що поширюють iнформацiю про свою продукцiю чи послуги з метою їх реалiзацiї;

     5) здiйснюється особами на несистематичнiй, непрофесiйнiй основi та без мети надання iнформацiйних послуг";

     2) частину першу статтi 29 пiсля слiв "комп'ютернi мережi" доповнити словами "ресурси мережi Iнтернет".

     15. Частину третю статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 46 такого змiсту:

     "46) ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, виробництво, торгiвля та використання безпiлотних повiтряних суден, що пiдлягають реєстрацiї у Державному реєстрi цивiльних повiтряних суден України".

     16. Частину першу статтi 8 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155) доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) за рiшенням органу, що його призначив".

     17. Частину першу статтi 3 Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 347; 2009 р., N 24, ст. 296) доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "центральне управлiння Служби безпеки України та пiдпорядкованi йому регiональнi органи".

     18. У Законi України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258 iз наступними змiнами):

     1) абзац п'ятий частини першої статтi 1 виключити;

     2) у частинi першiй статтi 16:

     пункти 8, 14, 21, 32, 33 виключити;

     пункт 16 пiсля слiв "порядку i вимог" доповнити словами "(крiм порядку i вимог технiчного захисту iнформацiї)";

     пункт 17 викласти в такiй редакцiї:

     "17) видача та реєстрацiя вiдповiдно до вимог законодавства лiцензiї на провадження господарської дiяльностi у сферi криптографiчного захисту iнформацiї";

     у пунктi 20 слова "та вжиття вiдповiдних заходiв для захисту iнформацiї" замiнити словами "та вжиття вiдповiдних заходiв для криптографiчного захисту iнформацiї";

     3) у частинi першiй статтi 17:

     у пунктi 3 слова "яка є власнiстю держави, або iнформацiї з обмеженим доступом" виключити;

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) зупиняти дiю або скасовувати в установленому порядку лiцензiї на провадження господарської дiяльностi у сферi криптографiчного захисту iнформацiї";

     у пунктi 7 слова "та/або технiчного" виключити;

     пункт 19 викласти в такiй редакцiї:

     "19) проводити планову та позапланову перевiрку додержання лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi у сферi криптографiчного захисту iнформацiї на пiдприємствах, в установах та органiзацiях";

     пункт 20 виключити;

     4) у текстi Закону слова "та технiчного", "технiчного та" виключити.

     19. У Законi України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529; 2013 р., N 25, ст. 247, N 37, ст. 490):

     1) статтю 127 пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "7. Орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи, керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй, об'єднань громадян, яким направлено звернення Ради суддiв України з питань забезпечення безпеки суддiв, розглядають i надають письмову вiдповiдь протягом 10 днiв з дня надходження такого звернення. У разi неможливостi розгляду звернення у визначений строк зазначенi органи повiдомляють про це листом з викладенням причин продовження строку розгляду, який не може перевищувати 30 днiв з дня його отримання.

     Вiдповiдь у межах повноважень надається безпосередньо тим органом державної влади чи органом мiсцевого самоврядування, до якого направлено звернення.

     Посадовi особи органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй, до яких надiйшло звернення Ради суддiв України, зобов'язанi негайно вжити заходiв до усунення загроз безпецi суддiв, а за необхiдностi - притягти винних до вiдповiдальностi.

     У засiданнi Ради суддiв України, на якому розглядається питання безпеки суддiв, можуть брати участь запрошенi Радою суддiв України представники органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй за згодою їх керiвникiв".

     У зв'язку з цим частини сьому i восьму вважати вiдповiдно частинами восьмою i дев'ятою;

     2) статтю 134 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 134. Державний захист суддi, його близьких родичiв, членiв сiм'ї

     1. Суддя, його близькi родичi та члени сiм'ї (чоловiк, дружина, батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рiдний брат, рiдна сестра, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням, а також особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом i мають взаємнi права та обов'язки, у тому числi особи, якi спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi), їхнє майно перебувають пiд особливим захистом держави. Органи внутрiшнiх справ зобов'язанi вживати необхiдних заходiв для забезпечення безпеки суддi, його близьких родичiв, членiв сiм'ї, збереження їхнього майна, якщо вiд суддi надiйде вiдповiдна заява.

     2. Вчиненi у зв'язку iз службовою дiяльнiстю суддi посягання на його життя i здоров'я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна суддi, неповага до його честi та гiдностi, а також посягання на життя i здоров'я близьких родичiв, членiв сiм'ї суддi, погроза їм вбивством, пошкодженням майна тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

     3. Забороняється розголошення вiдомостей про мiсце проживання суддi та iнших персональних даних про нього органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, довiдковими службами АТС, операторами та провайдерами телекомунiкацiй, iнформацiйно-довiдковими службами, а також будь-якими пiдприємствами, установами, органiзацiями та особами, яким цi вiдомостi стали вiдомi у зв'язку iз службовою дiяльнiстю, крiм випадкiв, передбачених законом, i лише в iнтересах нацiональної безпеки та прав людини або за згодою суддi. Розголошення таких вiдомостей тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     4. Суддя має право на забезпечення засобами захисту та мобiльними пристроями сповiщення про небезпеку, якi йому надаються органами внутрiшнiх справ, а також на обладнання житла охоронною та протипожежною сигналiзацiєю за рахунок коштiв державного бюджету в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) пункт 10 частини першої статтi 146 доповнити словами "забезпечує функцiонування системи вiдеоспостереження у примiщеннях судiв та на прилеглих до них територiях";

     4) у статтi 153:

     друге речення частини першої доповнити словами "а також у взаємодiї з органами внутрiшнiх справ пiдтримання громадського порядку в судi, припинення проявiв неповаги до суду та охорону примiщень суду";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Судовим розпорядникам для виконання покладених на них обов'язкiв надається право застосовувати спецiальнi засоби, що використовуються пiд час охорони громадського порядку, перелiк та порядок застосування яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) частину першу статтi 154 пiсля слiв "а також" доповнити словом "цiлодобову".

     20. У Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142; 2013 р., N 23, ст. 224):

     1) у частинi першiй статтi 18:

     у пунктi 3 слова "для фiзичних осiб - платникiв податкiв" замiнити словами "для фiзичних осiб - платникiв податкiв, крiм випадку ухвалення постанови про накладення на особу адмiнiстративного стягнення за неповагу до суду";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "У виконавчому документi, виданому за результатами розгляду адмiнiстративної справи в порядку статтi 182 Кодексу адмiнiстративного судочинства України, як боржник зазначаються лише особи, якi можуть бути iдентифiкованi. Пiд час виконання такого виконавчого документа державний виконавець вживає заходiв до доведення змiсту судового рiшення та його виконання боржником, а також iншими особами, якi мають намiр реалiзувати право на мирнi зiбрання";

     2) абзац другий частини другої статтi 25 пiсля першого речення доповнити реченням такого змiсту: "У разi виконання судового рiшення про усунення перешкод у здiйсненнi права користування державним, комунальним майном чи майном громадських об'єднань у рамках виконавчого провадження, вiдкритого за заявою прокурора, строк для самостiйного виконання рiшення у постановi не зазначається, а примусове виконання судового рiшення розпочинається невiдкладно".

     21. У Законi України "Про громадськi об'єднання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1):

     1) статтю 1 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Громадське об'єднання вважається таким, що виконує функцiї iноземного агента, якщо для забезпечення своєї дiяльностi отримує грошовi кошти або майно вiд iноземних держав, їх державних органiв, неурядових органiзацiй iнших держав, мiжнародних неурядових органiзацiй, iноземних громадян, осiб без громадянства або уповноважених ними осiб, якi отримують грошовi кошти чи iнше майно iз зазначених джерел (далi - iноземнi джерела), а також бере участь, у тому числi в iнтересах iноземних джерел, у полiтичнiй дiяльностi на територiї України.

     Громадське об'єднання, крiм полiтичної партiї, визнається таким, що бере участь у полiтичнiй дiяльностi на територiї України, якщо незалежно вiд цiлей i завдань, визначених у його засновницьких документах, бере участь (у тому числi шляхом фiнансування) в органiзацiї та проведеннi полiтичних акцiй, якi мають на метi вплив на прийняття рiшень державними органами, змiну державної полiтики, а також формування суспiльної думки у вказаних цiлях";

     2) частину першу статтi 4 пiсля слiв "незаконне захоплення державної влади" доповнити словами "здiйснення екстремiстської дiяльностi";

     3) у статтi 10:

     частину другу доповнити третiм реченням такого змiсту: "У загальнiй назвi громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента, має мiститися словосполучення "громадське об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента";

     частину десяту пiсля слiв "Громадське об'єднання" доповнити словами "крiм громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента";

     4) у статтi 12:

     частину першу пiсля слiв "зi статусом юридичної особи" доповнити словами "а також громадське об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента";

     частину третю доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) заява про включення до Реєстру громадських об'єднань iнформацiї щодо здiйснення громадським об'єднанням своєї дiяльностi як громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента, - для громадських об'єднань, що вiдповiдають вимогам частини шостої статтi 1 цього Закону";

     у частинi четвертiй слова та цифри "в пунктах 3 i 4" замiнити словами та цифрами "в пунктах 3, 4 i 5";

     5) у статтi 14:

     назву доповнити словами "набуття статусу громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента";

     частину другу доповнити абзацом такого змiсту:

     "Громадське об'єднання, що здiйснює дiяльнiсть зi статусом юридичної особи та має намiр отримувати кошти чи iнше майно з iноземних джерел i брати участь у полiтичнiй дiяльностi на територiї України, зобов'язане до початку такої дiяльностi подати (надiслати) до уповноваженого органу з питань реєстрацiї, в якому знаходиться її реєстрацiйна справа, заяву про включення до Реєстру громадських об'єднань iнформацiї про здiйснення громадським об'єднанням своєї дiяльностi як громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента. Iнформацiя про здiйснення громадським об'єднанням своєї дiяльностi у статусi громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента, пiдлягає включенню до Реєстру громадських об'єднань не пiзнiше п'яти днiв з дня отримання уповноваженим органом з питань реєстрацiї вiдповiдної заяви";

     6) у статтi 20:

     частину другу доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) заяву про включення до Реєстру громадських об'єднань iнформацiї про здiйснення вiдокремленим пiдроздiлом iноземної неурядової органiзацiї своєї дiяльностi у статусi громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента, - якщо вiн має намiр брати участь у полiтичнiй дiяльностi на територiї України";

     у частинi третiй слова та цифри "у пунктах 2 - 6" замiнити словами та цифрами "у пунктах 2 - 6, 8";

     частину дев'яту доповнити абзацом такого змiсту:

     "Вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, який має намiр брати участь у полiтичнiй дiяльностi на територiї України, зобов'язаний до початку такої дiяльностi подати (надiслати) до уповноваженого органу з питань реєстрацiї, який здiйснив його акредитацiю, заяву про включення до Реєстру громадських об'єднань iнформацiї про здiйснення вiдокремленим пiдроздiлом iноземної неурядової органiзацiї своєї дiяльностi у статусi громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента. Iнформацiя про здiйснення вiдокремленим пiдроздiлом iноземної неурядової органiзацiї своєї дiяльностi у статусi громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента, пiдлягає включенню до Реєстру громадських об'єднань не пiзнiше п'яти днiв з дня отримання уповноваженим органом з питань реєстрацiї вiдповiдної заяви";

     7) пункт 1 частини першої статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "1) вiльно поширювати iнформацiю про свою дiяльнiсть, пропагувати свою мету (цiлi), при цьому матерiали, якi розповсюджуються громадським об'єднанням, що виконує функцiї iноземного агента (у тому числi через засоби масової iнформацiї та мережу Iнтернет), мають супроводжуватися зазначенням, що вони виданi та/або розповсюджуються громадським об'єднанням, що виконує функцiї iноземного агента";

     8) статтю 23 доповнити частинами четвертою - шостою такого змiсту:

     "4. Громадськi об'єднання, що виконують функцiї iноземного агента, ведуть окремий бухгалтерський облiк доходiв (видаткiв), отриманих з iноземних джерел, та доходiв (видаткiв), отриманих з iнших джерел.

     5. Громадськi об'єднання, що виконують функцiї iноземного агента, вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, який дiє у статусi громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента, повиннi щомiсяця подавати до уповноваженого органу з питань реєстрацiї документи про персональний склад керiвних органiв, а також iнформацiю про обсяг коштiв чи iншого майна, отриманих з iноземних джерел, про запланованi цiлi їх використання та фактичне використання, про запланованi програми дiяльностi та про фактичну дiяльнiсть.

     6. Громадськi об'єднання, що виконують функцiї iноземного агента, вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, який дiє у статусi громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента, раз на три мiсяцi повиннi розмiщувати в мережi Iнтернет та публiкувати в газетах "Голос України" чи "Урядовий кур'єр" звiт про свою дiяльнiсть в обсязi вiдомостей, що подаються до уповноваженого органу з питань реєстрацiї";

     9) перше речення частини першої статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Громадське об'єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрацiї у разi встановлення порушення громадським об'єднанням вимог статей 36, 37 Конституцiї України, статтi 4 цього Закону, а також невиконання обов'язку, передбаченого абзацом другим частини другої статтi 14, частинами четвертою - шостою статтi 23 цього Закону";

     10) частину четверту статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Дiяльнiсть вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї може бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрацiї у разi встановлення порушення таким вiдокремленим пiдроздiлом положень статей 36, 37 Конституцiї України, статтi 4 цього Закону, положень iнших законiв, якими встановлюються обмеження щодо утворення та дiяльностi громадських об'єднань в iнтересах нацiональної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав i свобод iнших людей, а також у разi невиконання обов'язку, передбаченого абзацом другим частини дев'ятої статтi 20, частинами четвертою - шостою статтi 23 цього Закону".

     II. Перехiднi та прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пiдпункту 4 пункту 13 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 травня 2014 року.

     2. Особи, якi здiйснюють дiяльнiсть iнформацiйного агентства з розповсюдженням продукцiї iнформацiйного агентства через ресурси мережi Iнтернет та не мають свiдоцтва про державну реєстрацiю iнформацiйного агентства як суб'єкта iнформацiйної дiяльностi, протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом зобов'язанi отримати таке свiдоцтво або припинити вiдповiдну дiяльнiсть. Зазначенi особи протягом тримiсячного строку не можуть бути притягнутi до вiдповiдальностi за здiйснення випуску та розповсюдження продукцiї iнформацiйного агентства без державної реєстрацiї.

     3. Громадськi об'єднання, а також вiдокремленi пiдроздiли iноземних неурядових органiзацiй, якi на день набрання чинностi цим Законом отримують кошти чи iнше майно з iноземних джерел та беруть участь у полiтичнiй дiяльностi на територiї України, зобов'язанi протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом здiйснити дiї, необхiднi для набуття ними статусу громадського об'єднання, що виконує функцiї iноземного агента, а також дiї, необхiднi для приведення найменування у вiдповiднiсть iз вимогами закону. Невиконання цього обов'язку є пiдставою для заборони громадського об'єднання чи припинення дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї у встановленому законом порядку.

     4. Оператори та провайдери, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй у видi надання послуг доступу до мережi Iнтернет, зобов'язанi протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом отримати вiдповiдну лiцензiю або припинити вiдповiдну дiяльнiсть. Зазначенi особи протягом тримiсячного строку не можуть бути притягнутi до вiдповiдальностi за здiйснення такого виду дiяльностi без лiцензiї.

     5. Особи, якi здiйснюють ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, виробництво, торгiвлю чи використання безпiлотних повiтряних суден, що пiдлягають реєстрацiї у Державному реєстрi цивiльних повiтряних суден України, зобов'язанi протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом отримати вiдповiдну лiцензiю або припинити вiдповiдну дiяльнiсть. Зазначенi особи протягом тримiсячного строку не можуть бути притягнутi до вiдповiдальностi за здiйснення такого виду дiяльностi без лiцензiї.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     затвердити перелiк критичних об'єктiв нацiональної iнформацiйної iнфраструктури, їх категорiї, порядок створення та ведення Реєстру таких об'єктiв;

     затвердити порядок iнiцiювання розгляду питання про обмеження доступу абонентiв операторiв телекомунiкацiй до ресурсiв мережi Iнтернет, залучення експертiв, ухвалення, надсилання та виконання прийнятого рiшення, усунення допущених порушень особою, яка їх допустила, поновлення доступу абонентiв операторiв телекомунiкацiй до ресурсiв мережi Iнтернет;

     затвердити порядок видання дозволiв на використання пiд час масових заходiв форменого одягу, що повторює або схожий на формений одяг працiвникiв правоохоронних органiв чи вiйськовослужбовцiв, а також на встановлення для проведення зборiв, мiтингiв, вуличних походiв чи демонстрацiй конструкцiй, палаток чи iнших малих архiтектурних форм, предметiв чи конструкцiй, що використовуватимуться як сцена, звукопiдсилювальної апаратури;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити в межах своїх повноважень перегляд чи скасування нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 сiчня 2014 року
N 721-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.