ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо скорочення перелiку видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 145:

     назву доповнити словами "повiдомленням про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй";

     у частинi першiй:

     абзац перший доповнити словами "повiдомленням про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй";

     в абзацi другому слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд п'ятисот до однiєї тисячi";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд двохсот до трьохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до двох тисяч";

     2) у статтi 164:

     абзац перший частини першої пiсля слiв "як суб'єкта господарювання" доповнити словами "або без подання повiдомлення про початок здiйснення господарської дiяльностi, якщо обов'язковiсть подання такого повiдомлення передбачена законом";

     доповнити статтю частинами шостою та сьомою такого змiсту:

     "Надання суб'єктом господарювання недостовiрної або не в повному обсязi iнформацiї у повiдомленнi про початок провадження господарської дiяльностi, необхiднiсть подання якої встановлена законом для певного виду господарської дiяльностi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення суб'єктом господарювання встановленого законом строку для подання повiдомлення про змiну вiдомостей, зазначених у повiдомленнi про початок здiйснення господарської дiяльностi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. У Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1 термiни "лiцензiя" та "лiцензування" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 18:

     у пунктi 4 слова "лiцензування та" виключити;

     доповнити пунктом 43 такого змiсту:

     "43) затверджує орiєнтовний перелiк видiв телекомунiкацiйних послуг, форми опису телекомунiкацiйних послуг";

     3) у частинi першiй статтi 19:

     у пунктi 2 слова "лiцензiй, iнших" виключити;

     пункт 3 виключити;

     4) у частинi четвертiй статтi 191 слова "лiцензiї, дозволiв, та вiдповiдностi заявника i поданих документiв лiцензiйним умовам" замiнити словами "дозволiв, та iнформацiї, поданої у повiдомленнi про початок здiйснення господарської дiяльностi у сферi телекомунiкацiй";

     5) у частинi другiй статтi 35 слова "анулювання чи визнання недiйсною лiцензiї" виключити;

     6) у статтi 38:

     пункт 2 частини першої виключити;

     у частинi третiй цифру "2" виключити;

     у частинi четвертiй слова "та копiї лiцензiї цього оператора на вiдповiдний вид дiяльностi у випадках, передбачених законом" виключити;

     7) у пунктi 1 частини першої статтi 39 слова "лiцензiй та/або" виключити;

     8) текст статтi 42 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Право на здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй суб'єкт господарювання набуває шляхом подання до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй.

     Здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй без подання повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй забороняється.

     Суб'єкт господарювання пiд час провадження дiяльностi у сферi телекомунiкацiй зобов'язаний виконувати передбаченi законом, Правилами здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй та iншими нормативно-правовими актами у сферi телекомунiкацiй обов'язки оператора, провайдера телекомунiкацiй.

     Дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй, що передбачає використання обмеженого (радiочастотного та/або номерного) ресурсу, здiйснюється пiсля отримання вiдповiдних лiцензiї та/або дозволу (лiцензiй та/або дозволiв), необхiднiсть отримання яких визначена законом.

     2. У повiдомленнi про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй зазначаються:

     1) повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) фiзичної особи - пiдприємця;

     2) код за Єдиним державним реєстром пiдприємств i органiзацiй України - для юридичної особи або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi) - для фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     3) мiсцезнаходження - для юридичної особи або мiсце проживання - для фiзичної особи - пiдприємця;

     4) адреса для листування;

     5) контактнi данi: номери телефону, факсу, електронна адреса, адреса офiцiйної сторiнки в мережi Iнтернет (за наявностi);

     6) прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) керiвника;

     7) територiя, на якiй здiйснюється дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй;

     8) вид та опис телекомунiкацiйних послуг. У разi вiдсутностi в орiєнтовному перелiку видiв телекомунiкацiйних послуг, затвердженому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, послуги, яку планує надавати суб'єкт господарювання, вид та опис такої послуги надається в довiльнiй формi;

     9) iнформацiя про отриманi лiцензiї, дозволи - у разi здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, яка передбачає використання обмеженого (радiочастотного та/або номерного) ресурсу;

     10) зобов'язання заявника виконувати передбаченi законом, Правилами здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй та iншими нормативно-правовими актами у сферi телекомунiкацiй обов'язки оператора, провайдера телекомунiкацiй.

     Форма повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй визначається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Таке повiдомлення пiдписується керiвником або особою, яка може вчиняти дiї вiд iменi суб'єкта господарювання, або особисто фiзичною особою - пiдприємцем.

     3. Повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй подається суб'єктом господарювання до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у порядку, визначеному статтею 9 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги".

     Суб'єкт господарювання набуває право на провадження дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з дати подання повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Датою подання повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй вважається дата вхiдної реєстрацiї такого повiдомлення у нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     4. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть i повноту вiдомостей, зазначених у повiдомленнi про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, покладається на суб'єкта господарювання, який подав таке повiдомлення.

     5. Уповноваженi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовi особи протягом п'яти робочих днiв з дати вхiдної реєстрацiї повiдомлення про початок дiяльностi у сферi телекомунiкацiй у нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вносять вiдомостi про суб'єкта господарювання, який подав таке повiдомлення, до реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, що оприлюднюється на офiцiйному вебсайтi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Вiдомостi, що мiстяться в реєстрi операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, є вiдкритими та загальнодоступними, крiм даних фiзичних осiб - пiдприємцiв про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi).

     У разi виявлення суб'єктом господарювання помилки у поданому повiдомленнi про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй такий суб'єкт господарювання має право протягом десяти робочих днiв пiсля подання повiдомлення подати до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, виправленi (достовiрнi) данi щодо iнформацiї, яка потребує змiн.

     Iнформацiя не вважається недостовiрною або поданою не в повному обсязi, якщо суб'єкт господарювання протягом десяти робочих днiв пiсля подання повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй подав виправленi данi до вiдповiдного органу.

     Уповноваженi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовi особи протягом п'яти робочих днiв з дати отримання виправлених (достовiрних) даних щодо iнформацiї, яка потребує змiн, вносять вiдповiднi змiни до реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй.

     У разi змiни вiдомостей, зазначених у поданому повiдомленнi про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, суб'єкт господарювання зобов'язаний подати до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вiдповiдне повiдомлення у порядку, визначеному частиною третьою цiєї статтi, протягом десяти робочих днiв з дня настання таких змiн.

     Уповноваженi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовi особи протягом п'яти робочих днiв з дати отримання iнформацiї про змiну вiдомостей вносять вiдповiднi змiни до реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй.

     Виключення з реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй здiйснюється уповноваженими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовими особами на пiдставi заяви суб'єкта господарювання про виключення з реєстру, пiдписаної керiвником, або особою, яка може вчиняти дiї вiд iменi суб'єкта господарювання, або особисто фiзичною особою - пiдприємцем.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, має право виключити суб'єкта господарювання з реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй у разi припинення дiяльностi юридичної особи чи фiзичної особи - пiдприємця на пiдставi даних Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань або у разi вiдсутностi суб'єкта господарювання у такому реєстрi.

     Продовження здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй без подання повiдомлення про змiну вiдомостей, що зазначаються у реєстрi операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, забороняється.

     6. За зверненням суб'єкта господарювання уповноваженi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовi особи протягом трьох робочих днiв надають (надсилають) йому в паперовiй або електроннiй формi на безоплатнiй основi витяг з реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй на бланку нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     7. За подання повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, подання повiдомлення про внесення змiн до вiдомостей, якi зазначенi у ранiше поданому повiдомленнi, та внесення вiдомостей до реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй плата не справляється.

     8. Реєстр операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй є частиною iнформацiйно-аналiтичної системи нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Доступ до iнформацiйно-аналiтичної системи нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, здiйснюється через офiцiйний вебсайт нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     В iнформацiйно-аналiтичнiй системi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, забезпечується можливiсть пошуку, формування електронних витягiв про операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, подання звiтiв з урахуванням вимог законодавства про захист iнформацiї.

     Порядок користування iнформацiйно-аналiтичною системою нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, визначає нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     9) статтю 43 виключити;

     10) у статтi 44:

     у назвi та частинi третiй слова "та лiцензiйнi умови" виключити;

     у частинi першiй слова "що не пiдлягає лiцензуванню" виключити;

     частини другу та четверту виключити;

     11) статтi 45 - 53 та 55 виключити;

     12) у статтi 70:

     у частинi першiй слова "термiн дiї вiдповiдної лiцензiї, а якщо вид дiяльностi не лiцензується - на" виключити;

     пункт 3 частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "3) подання вiдповiдної заяви оператором телекомунiкацiй";

     13) у частинi другiй статтi 75 слово "лiцензiї" виключити.

     3. Абзац третiй частини другої статтi 34 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2010 р., N 1, ст. 1) виключити.

     4. У Законi України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 8 частини першої статтi 7 слова "дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунiкацiї" виключити;

     2) пункт 2 статтi 21 "Прикiнцевi та перехiднi положення" виключити.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

     2. Оператори, провайдери телекомунiкацiй, iнформацiя про яких внесена до реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, вважаються такими, що подали повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй.

     3. Оператори, провайдери телекомунiкацiй, iнформацiя про яких внесена до реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, у разi невiдповiдностi вiдомостей про таких суб'єктiв господарювання у реєстрi повиннi протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом подати до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй згiдно iз статтею 42 Закону України "Про телекомунiкацiї".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     5. Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом, та привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
18 вересня 2019 року
N 102-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.