ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) такi змiни:

     1. У статтi 140:

     пiсля слiв "у пунктах пропуску" доповнити словами "(пунктах контролю)";

     слова "повiтряних i водних" замiнити словами "повiтряних, водних або залiзничних".

     2. У статтi 143:

     у назвi та текстi слова "повiтрянi та воднi" замiнити словами "повiтрянi, воднi або залiзничнi", а слова "повiтряний (водний)" в усiх вiдмiнках i числах - словами "повiтряний (водний або залiзничний)" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     доповнити частинами сьомою - дев'ятнадцятою такого змiсту:

     "7. Постачання товарiв магазинами безмитної торгiвлi на борт повiтряного транспортного засобу комерцiйного призначення, що виконуватиме мiжнародний рейс з iншого пункту пропуску через державний кордон України, нiж той, де розташований магазин безмитної торгiвлi, здiйснюється пiд контролем посадових осiб органу доходiв i зборiв за мiсцем розташування магазину безмитної торгiвлi у контейнерах пiд митним забезпеченням та/або забезпеченням утримувача магазину безмитної торгiвлi.

     8. Посадовiй особi органу доходiв i зборiв, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення товарiв, зазначених у частинi сьомiй цiєї статтi, подаються товаросупровiднi документи на такi товари iз зазначенням пункту пропуску, з якого планується виконання мiжнародного рейсу, та звiт про товари, поставленi, реалiзованi та не реалiзованi на повiтряному транспортному засобi, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     9. Посадова особа органу доходiв i зборiв перевiряє вiдповiднiсть накладеного на контейнер забезпечення утримувача магазину безмитної торгiвлi i товарiв у контейнерi вiдомостям, наведеним у звiтi про товари, та за вiдсутностi зауважень погоджує постачання товарiв на повiтряний транспортний засiб комерцiйного призначення шляхом проставляння на звiтi штампу "Пiд митним контролем" i робить запис "направлено до...", де зазначається орган доходiв i зборiв, в зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску через державний кордон України для авiацiйного сполучення, з якого виконуватиметься мiжнародний рейс.

     10. Пiсля прибуття повiтряного транспортного засобу до пункту пропуску через державний кордон України для авiацiйного сполучення, з якого виконуватиметься мiжнародний рейс, командир повiтряного транспортного засобу повiдомляє орган доходiв i зборiв, в зонi дiяльностi якого розташований зазначений пункт пропуску, про розмiщення на борту повiтряного транспортного засобу комерцiйного призначення товарiв магазину безмитної торгiвлi, призначених для реалiзацiї пасажирам на борту судна пiд час виконання мiжнародного рейсу.

     11. Посадова особа органу доходiв i зборiв, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення повiтряного транспортного засобу комерцiйного призначення, що виконує мiжнародний рейс, перевiряє товаросупровiднi документи на зазначенi товари, звiт, митне забезпечення та/або забезпечення утримувача магазину безмитної торгiвлi, накладене на контейнер з товарами, та за вiдсутностi зауважень погоджує постачання товарiв на повiтряний транспортний засiб комерцiйного призначення шляхом проставляння на звiтi вiдбитка особистої номерної печатки.

     12. Посадова особа органу доходiв i зборiв має право перевiрити вмiст контейнера на будь-якому етапi постачання товарiв магазином безмитної торгiвлi на повiтряний транспортний засiб комерцiйного призначення та повернути такi товари з транспортного засобу до зазначеного магазину.

     13. Пiсля завершення виконання повiтряним транспортним засобом комерцiйного призначення мiжнародного рейсу у прямому та зворотному напрямках нереалiзованi товари повертаються iз зазначеного транспортного засобу в контейнерах пiд контролем посадових осiб органу доходiв i зборiв до магазину безмитної торгiвлi, який здiйснив їх поставку на зазначений транспортний засiб.

     14. У разi прибуття повiтряного транспортного засобу пiсля завершення виконання мiжнародного рейсу до iншого пункту пропуску через державний кордон України для авiацiйного сполучення, нiж той, де розташований магазин безмитної торгiвлi, посадова особа органу доходiв i зборiв, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення повiтряного транспортного засобу комерцiйного призначення, що виконав мiжнародний рейс, перевiряє звiт, в якому зазначаються кiлькiсть реалiзованих товарiв, виручка та фактична кiлькiсть нереалiзованих товарiв, i надає дозвiл на направлення з метою повернення таких товарiв до пункту пропуску через державний кордон України для авiацiйного сполучення, де розташований магазин безмитної торгiвлi, шляхом проставляння на звiтi штампу "Пiд митним контролем", робить запис "направлено до...", де зазначається орган доходiв i зборiв, в зонi дiяльностi якого розташований зазначений пункт пропуску, та накладає на контейнер з товарами митне забезпечення та/або забезпечення утримувача магазину безмитної торгiвлi.

     15. Пiсля прибуття повiтряного транспортного засобу комерцiйного призначення до пункту пропуску через державний кордон України для авiацiйного сполучення, де розташований магазин безмитної торгiвлi, командир повiтряного транспортного засобу повiдомляє орган доходiв i зборiв, в зонi дiяльностi якого розташований зазначений магазин, про розмiщення на борту повiтряного транспортного засобу товарiв магазину безмитної торгiвлi, що повертаються до зазначеного магазину.

     16. Посадова особа органу доходiв i зборiв, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення зазначених товарiв, перевiряє вiдповiднiсть накладеного на контейнер митного забезпечення та/або забезпечення утримувача магазину безмитної торгiвлi i товарiв у контейнерi вiдомостям, наведеним у звiтi про товари, та за вiдсутностi зауважень погоджує повернення товарiв до магазину безмитної торгiвлi шляхом проставляння на звiтi вiдбитка особистої номерної печатки.

     17. У разi постачання товарiв магазином безмитної торгiвлi на борт повiтряного транспортного засобу комерцiйного призначення, що виконуватиме мiжнародний рейс з iншого пункту пропуску через державний кордон України для авiацiйного сполучення, нiж той, де розташований магазин безмитної торгiвлi, та у разi повернення таких товарiв у зворотному напрямку забезпечення виконання обов'язку iз сплати митних платежiв для перемiщення таких товарiв на борту повiтряного транспортного засобу комерцiйного призначення мiж зазначеними пунктами пропуску вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу не вимагається.

     18. Для декларування таких товарiв у митний режим транзиту використовується звiт про товари, поставленi, реалiзованi та не реалiзованi на повiтряному транспортному засобi.

     19. Постачання товарiв магазинами безмитної торгiвлi на залiзничнi транспортнi засоби комерцiйного призначення, що виконують мiжнароднi рейси, для реалiзацiї пасажирам зазначених рейсiв здiйснюється за умови, що такi транспортнi засоби не робитимуть пiд час здiйснення рейсу зупинок на залiзничних станцiях, розташованих на митнiй територiї України".

     3. Абзац четвертий частини шостої статтi 287 викласти в такiй редакцiї:

     "Перелiки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матерiалiв з визначенням їх кодiв згiдно з УКТ ЗЕД, порядок та обсяги ввезення таких товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     4. Частину четверту статтi 380 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Тимчасово ввезенi транспортнi засоби особистого користування можуть використовуватися на митнiй територiї України виключно громадянами, якi ввезли зазначенi транспортнi засоби в Україну, для їхнiх особистих потреб.

     Транспортнi засоби особистого користування, що класифiкуються за товарною позицiєю 8903 згiдно з УКТ ЗЕД, можуть використовуватися громадянами, якi ввезли їх в Україну, а також громадянами-резидентами та громадянами-нерезидентами, якi мають належний дозвiл користувача права на тимчасове ввезення, за умови використання транспортного засобу вiд iменi i згiдно з iнструкцiями користувача права на тимчасове ввезення.

     Такi транспортнi засоби не можуть використовуватися для цiлей пiдприємницької дiяльностi в Українi, бути розкомплектованi чи переданi у володiння, користування або розпорядження iншим особам".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Пункт 1 частини першої статтi 1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2011 р., N 4, ст. 20) доповнити реченням такого змiсту: "Не є фiнансовими установами (не мають статусу фiнансової установи) незалежнi фiнансовi посередники, що надають послуги з видачi фiнансових гарантiй в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 вересня 2013 року
N 588-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.