ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо деяких питань спадкування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) частину першу статтi 1269 пiсля слiв "подати нотарiусу" доповнити словами "або в сiльських населених пунктах - уповноваженiй на це посадовiй особi вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування";

     2) частину другу статтi 1272 пiсля слова "нотарiусу" доповнити словами "або в сiльських населених пунктах - уповноваженiй на це посадовiй особi вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування";

     3) друге речення частини першої статтi 1273 пiсля слiв "подається нотарiусу" доповнити словами "або в сiльських населених пунктах - уповноваженiй на це посадовiй особi вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування";

     4) частину другу статтi 1283 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Нотарiус або в сiльських населених пунктах - уповноважена на це посадова особа вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування за мiсцем вiдкриття спадщини за заявою спадкоємцiв або за повiдомленням пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян, або на пiдставi рiшення суду про оголошення фiзичної особи померлою чи за своєю власною iнiцiативою вживає заходiв до охорони спадкового майна";

     5) частину першу статтi 1288 пiсля слiв "призначений нотарiусом" доповнити словами "або в сiльських населених пунктах - уповноваженою на це посадовою особою вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування";

     6) частину першу статтi 1297 пiсля слiв "звернутися до нотарiуса" доповнити словами "або в сiльських населених пунктах - до уповноваженої на це посадової особи вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування";

     7) частину першу статтi 1300 пiсля слова "нотарiус" доповнити словами "або в сiльських населених пунктах - уповноважена на це посадова особа вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування".

     2. У Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2005 р., N 42, ст. 464; 2009 р., N 13, ст. 161, N 29, ст. 392):

     1) статтю 14 доповнити частинами восьмою та дев'ятою такого змiсту:

     "Уповноваженi посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування забезпечують збереження та архiвування документiв нотарiального дiловодства та архiву, що стосуються нотарiальних дiй з оформлення спадщини, вiдповiдно до вимог, встановлених для нотарiусiв.

     Уповноваженi посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування ведуть встановлену статистичну звiтнiсть та подають її Головному управлiнню юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, головним управлiнням юстицiї в областях, мiстах Києвi та Севастополi";

     2) у статтi 37:

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "У сiльських населених пунктах уповноваженi на це посадовi особи органу мiсцевого самоврядування вчиняють такi нотарiальнi дiї";

     доповнити пунктами 6 та 7 такого змiсту:

     "6) видають свiдоцтва про право на спадщину;

     7) видають свiдоцтва про право власностi на частку в спiльному майнi подружжя в разi смертi одного з подружжя";

     пiсля частини першої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Дiї, передбаченi пунктами 6 i 7 частини першої цiєї статтi, вчиняють уповноваженi посадовi особи органу мiсцевого самоврядування, якi мають вищу юридичну освiту, досвiд роботи у галузi права не менше трьох рокiв, пройшли протягом року стажування у державнiй нотарiальнiй конторi або приватного нотарiуса, завершили навчання щодо роботи з єдиними та державними реєстрами, що функцiонують в системi Мiнiстерства юстицiї України, та склали iспит iз спадкового права у порядку, встановленому Мiнiстерством юстицiї України.

     Контроль за органiзацiєю нотарiальної дiяльностi уповноважених на це посадових осiб органiв мiсцевого самоврядування, дотриманням ними порядку вчинення нотарiальних дiй та виконанням правил нотарiального дiловодства здiйснюється Мiнiстерством юстицiї України".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;

     3) у статтi 60:

     перше речення частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Нотарiус або в сiльських населених пунктах - посадова особа органу мiсцевого самоврядування, уповноважена на вчинення нотарiальних дiй, за мiсцем вiдкриття спадщини за заявою спадкоємцiв або за повiдомленням пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян, або на пiдставi рiшення суду про оголошення фiзичної особи померлою чи за своєю власною iнiцiативою вживає заходiв до охорони спадкового майна, коли це потрiбно в iнтересах спадкоємцiв, вiдказоодержувачiв, кредиторiв або держави";

     частину другу виключити;

     частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "За заявою спадкоємцiв або за повiдомленням громадян, пiдприємств, установ, органiзацiй заходи щодо охорони спадкового майна можуть вживатися нотарiусами або посадовими особами органiв мiсцевого самоврядування, якi вчиняють нотарiальнi дiї, за мiсцезнаходженням цього майна з повiдомленням про вжитi заходи нотарiуса або посадової особи органу мiсцевого самоврядування, яка вчиняє нотарiальнi дiї, за мiсцем вiдкриття спадщини.

     У разi одержання вiд суду рiшення про оголошення фiзичної особи померлою державний нотарiальний архiв передає це рiшення нотарiусу або посадовiй особi органу мiсцевого самоврядування, уповноваженiй на вчинення нотарiальних дiй, за мiсцем вiдкриття спадщини для вжиття заходiв з охорони спадкового майна";

     4) текст статтi 63 викласти в такiй редакцiї:

     "Нотарiус або в сiльських населених пунктах - посадова особа органу мiсцевого самоврядування, уповноважена на вчинення нотарiальних дiй, отримавши вiд спадкоємцiв повiдомлення про вiдкриття спадщини, зобов'язана повiдомити про це тих спадкоємцiв, мiсце проживання або роботи яких вiдоме.

     Нотарiус або посадова особа органу мiсцевого самоврядування, уповноважена на вчинення нотарiальних дiй, також може зробити виклик спадкоємцiв шляхом публiчного оголошення або повiдомлення у пресi";

     5) у статтi 64:

     абзац перший частини першої пiсля слова "Нотарiус" доповнити словами "або в сiльських населених пунктах - посадова особа органу мiсцевого самоврядування, уповноважена на вчинення нотарiальних дiй";

     частини другу i третю пiсля слова "нотарiус" доповнити словами "або посадова особа органу мiсцевого самоврядування, уповноважена на вчинення нотарiальних дiй";

     6) частину другу статтi 65 пiсля слова "нотарiус" доповнити словами "або в сiльських населених пунктах - посадова особа органу мiсцевого самоврядування, уповноважена на вчинення нотарiальних дiй";

     7) частину першу статтi 66 пiсля слова "нотарiусом" доповнити словами "або в сiльських населених пунктах - посадовою особою органу мiсцевого самоврядування, яка вчиняє нотарiальнi дiї";

     8) у статтi 67:

     друге речення частини другої пiсля слова "нотарiусу" доповнити словами "або в сiльських населених пунктах - уповноваженiй на це посадовiй особi вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування";

     частину третю пiсля слова "нотарiус" доповнити словами "або уповноважена на це посадова особа вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування";

     пiсля частини третьої доповнити вiсьмома частинами такого змiсту:

     "Свiдоцтво про право на спадщину на земельну частку (пай) пiсля смертi фiзичних осiб, евакуйованих iз зони вiдчуження, вiдселених iз зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровiльного вiдселення, а також громадян України, якi самостiйно переселилися з територiй, що зазнали радiоактивного забруднення, i на момент евакуацiї, вiдселення або самостiйного переселення були членами колективних або iнших сiльськогосподарських пiдприємств, а також пенсiонерiв з їх числа, якi проживали у сiльськiй мiсцевостi, може бути видане уповноваженою на це посадовою особою вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними за законом, так i у випадку спадкування ними за заповiтом) i за правом представлення на пiдставi трудової книжки члена колективного або iншого сiльськогосподарського пiдприємства чи засвiдченого належним чином витягу з неї, за наявностi в нiй вiдповiдного запису, чи рiшення суду, яке набрало законної сили, про членство в колективному або iншому сiльськогосподарському пiдприємствi, що розташовувалося на цiй територiї.

     Свiдоцтво про право на спадщину на земельну частку (пай) пiсля смертi фiзичних осiб може бути видане уповноваженою на це посадовою особою вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними за законом, так i у випадку спадкування ними за заповiтом) i за правом представлення на пiдставi сертифiката на право на земельну частку (пай) чи договорiв купiвлi-продажу, дарування, мiни, чи свiдоцтва про право на спадщину, чи рiшення суду про визнання права на земельну частку (пай).

     Свiдоцтво про право на спадщину на земельну дiлянку може бути видане уповноваженою на це посадовою особою вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними за законом, так i у випадку спадкування ними за заповiтом) i за правом представлення на пiдставi правовстановлюючих документiв (цивiльно-правових угод щодо вiдчуження земельної дiлянки, свiдоцтва про право на спадщину), державного акта на право власностi на землю.

     Свiдоцтво про право на спадщину на майно, що пiдлягає реєстрацiї, може бути видане уповноваженою на це посадовою особою вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними за законом, так i у випадку спадкування ними за заповiтом) i за правом представлення на пiдставi правовстановлюючих документiв.

     Свiдоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, що пiдлягає реєстрацiї (крiм земельної дiлянки), може бути видане уповноваженою на це посадовою особою вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними за законом, так i у випадку спадкування ними за заповiтом) i за правом представлення на пiдставi правовстановлюючих документiв та довiдки зазначеного органу мiсцевого самоврядування з викладенням характеристики будiвлi, на яку видається свiдоцтво.

     Свiдоцтво про право на спадщину на грошовий вклад, щодо якого вкладник зробив розпорядження банку (фiнансовiй установi), а також на грошовий вклад, щодо якого немає заповiдального розпорядження, пiсля смертi вкладника може бути видане уповноваженою на це посадовою особою вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними за законом, так i у випадку спадкування ними за заповiтом) i за правом представлення на загальних пiдставах.

     Свiдоцтво про право на спадщину видається пiсля закiнчення шести мiсяцiв з дня вiдкриття спадщини, а у випадках, передбачених частиною другою статтi 1270 i статтею 1276 Цивiльного кодексу України, - не ранiше зазначених у цих статтях строкiв.

     Видача свiдоцтва про право на спадщину спадкоємцям, якi прийняли спадщину, строком не обмежена".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною дванадцятою;

     9) частину першу статтi 68 пiсля слова "Нотарiус" доповнити словами "або в сiльських населених пунктах - посадова особа вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування, уповноважена на вчинення нотарiальних дiй";

     10) у статтi 69:

     частину першу пiсля слова "Нотарiус" доповнити словами "або в сiльських населених пунктах - посадова особа вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування, уповноважена на вчинення нотарiальних дiй";

     частину другу пiсля слова "Нотарiус" доповнити словами "або посадова особа вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування, уповноважена на вчинення нотарiальних дiй".

     3. Абзац восьмий частини другої статтi 7 Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6, N 11, ст. 140) доповнити словами "крiм випадкiв визначення розмiру податку при спадкуваннi спадкоємцями першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними за законом, так i у випадку спадкування ними за заповiтом) i за правом представлення, а також при спадкуваннi власностi, вартiсть якої оподатковується за нульовою ставкою".

     4. Частину п'яту статтi 5 та абзац четвертий частини першої статтi 13 Закону України "Про оцiнку земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 229; 2013 р., N 25, ст. 251) пiсля слова "спадкуваннi" доповнити словами " (крiм випадкiв спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадкiв спадкування ними за законом, так i випадкiв спадкування ними за заповiтом) i за правом представлення, а також випадкiв спадкування власностi, вартiсть якої оподатковується за нульовою ставкою)".

     5. У Законi України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2013 р., N 23, ст. 224; 2014 р., N 5, ст. 62):

     1) частину першу статтi 6 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "органи мiсцевого самоврядування сiльських населених пунктiв";

     2) у статтi 9:

     абзаци перший та другий частини першої пiсля слова "нотарiус" доповнити словами "або посадова особа органу мiсцевого самоврядування сiльського населеного пункту";

     частину другу доповнити абзацом такого змiсту:

     "Посадова особа органу мiсцевого самоврядування сiльського населеного пункту як спецiальний суб'єкт здiйснює функцiї державного реєстратора щодо реєстрацiї прав спадкоємцiв першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними за законом, так i у випадку спадкування ними за заповiтом) i за правом представлення на успадковане ними нерухоме майно, а також щодо реєстрацiї прав власностi на частку у спiльному майнi подружжя в разi смертi одного iз подружжя";

     3) текст статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державнi реєстратори, державнi кадастровi реєстратори, нотарiуси, посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування сiльських населених пунктiв, державнi виконавцi за порушення законодавства у сферi державної реєстрацiї прав несуть дисциплiнарну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть у порядку, встановленому законом.

     2. Дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, державного кадастрового реєстратора, нотарiуса, посадової особи органу мiсцевого самоврядування сiльського населеного пункту, державного виконавця можуть бути оскарженi до суду.

     3. Шкода, завдана органом державної реєстрацiї прав, державним реєстратором, державним кадастровим реєстратором, нотарiусом, посадовою особою органу мiсцевого самоврядування сiльського населеного пункту, державним виконавцем фiзичнiй чи юридичнiй особi пiд час виконання своїх обов'язкiв, пiдлягає вiдшкодуванню на пiдставi рiшення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2016 року, крiм пунктiв 3 i 4 роздiлу I та пунктiв 2 i 3 цього роздiлу цього Закону, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     до набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними i мiсцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     забезпечити здiйснення Мiнiстерством юстицiї України узагальнення практики i розроблення рекомендацiй щодо вчинення нотарiальних дiй, пов'язаних iз видачею свiдоцтв про право на спадщину, реєстрацiєю прав спадкоємцiв першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними за законом, так i у випадку спадкування ними за заповiтом) i за правом представлення на успадковане ними нерухоме майно та методичних рекомендацiй для використання їх при проведеннi пiдвищення квалiфiкацiї посадових осiб органiв мiсцевого самоврядування, уповноважених на вчинення нотарiальних дiй;

     з метою надання населенню у сiльських населених пунктах нотарiальних послуг, пов'язаних iз видачею свiдоцтв про право на спадщину уповноваженими на це посадовими особами органiв мiсцевого самоврядування, забезпечити проведення Мiнiстерством юстицiї України навчання зазначених посадових осiб щодо роботи з єдиними та державними реєстрами, що функцiонують у системi Мiнiстерства юстицiї України;

     забезпечити надання методичної допомоги та здiйснення Мiнiстерством юстицiї України контролю за вчиненням нотарiальних дiй з видачi свiдоцтв про право на спадщину уповноваженими на це особами органiв мiсцевого самоврядування.

     3. Органам мiсцевого самоврядування:

     сприяти у проходженнi навчання щодо роботи з єдиними та державними реєстрами, що функцiонують у системi Мiнiстерства юстицiї України, посадовими особами органiв мiсцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотарiальних дiй з оформлення спадщини;

     сприяти у проходженнi стажування посадовими особами органiв мiсцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотарiальних дiй з видачi свiдоцтва про право на спадщину, у державних нотарiальних конторах або у приватних нотарiусiв протягом одного року.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
20 жовтня 2014 року
N 1709-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.