ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. В абзацi першому частини другої статтi 105 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "за погодженням з органом, який здiйснює державну реєстрацiю" виключити.

     2. Частини другу-п'яту статтi 5 Закону України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 2003 р., N 38, ст. 319) замiнити сiмома частинами такого змiсту:

     "Взяття на облiк юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв як платникiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) в органах державної податкової служби здiйснюються на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання зазначених вiдомостей органами державної податкової служби.

     Взяття на облiк платникiв податкiв, для яких законом установленi особливостi їх державної реєстрацiї та якi не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, здiйснюється не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання вiд них вiдповiдної заяви.

     Документ, що пiдтверджує взяття на облiк в органi державної податкової служби, надсилається платнику податкiв наступного робочого дня з дня взяття на облiк.

     Порядок облiку платникiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) визначається центральним органом державної податкової служби України.

     Фiнансовi установи вiдкривають рахунки платникам податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) лише за умови пред'явлення ними документа, що пiдтверджує взяття їх на облiк в органi державної податкової служби.

     Фiнансовi установи зобов'язанi надiслати повiдомлення про вiдкриття або закриття рахунку платника податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) - юридичної особи, у тому числi вiдкритого через його вiдокремленi пiдроздiли, чи самозайнятої фiзичної особи до органу державної податкової служби, в якому облiковується платник податкiв, у триденний строк з дня вiдкриття/закриття рахункiв (включаючи день вiдкриття/закриття).

     Норми частини сьомої цiєї статтi поширюються на банки лише в разi вiдкриття ними власних кореспондентських рахункiв".

     У зв'язку з цим частини шосту i сьому вважати вiдповiдно частинами дев'ятою та десятою.

     3. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., NN 46-47, ст. 403; 2001 р., N 4, ст. 21, N 17, ст. 80; 2002 р., N 16, ст. 114):

     1) у статтi 10:

     у назвi слово "реєстрацiї" замiнити словами "взяття на облiк";

     частини третю-п'яту замiнити п'ятьма частинами такого змiсту:

     "Взяття на облiк Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв здiйснюється на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання зазначених вiдомостей робочими органами виконавчої дирекцiї Фонду, а фiзичних осiб, якi не мають статусу пiдприємцiв та використовують найману працю, - в день отримання вiд них вiдповiдної заяви.

     Роботодавцi набувають статусу страхувальникiв:

     юридичнi особи - з дня взяття їх на облiк;

     фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують найману працю, - у день одержання робочим органом виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв у встановленому порядку вiд органу державної служби зайнятостi повiдомлення про реєстрацiю трудового договору (контракту) мiж фiзичною особою - пiдприємцем та найманим працiвником;

     фiзичнi особи, якi не мають статусу пiдприємцiв та використовують найману працю, - з дня взяття на облiк.

     Повiдомлення про взяття на облiк роботодавця як платника страхових внескiв та страхове свiдоцтво надсилаються роботодавцю наступного робочого дня з дня взяття на облiк. Форма повiдомлення та страхового свiдоцтва встановлюються Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

     Зняття з облiку роботодавця як платника страхових внескiв здiйснюється Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором, а фiзичних осiб, якi не мають статусу пiдприємцiв та використовують найману працю, - за їх заявою пiсля розiрвання останнього трудового договору з найманим працiвником та проведення передбачених законодавством перевiрок роботодавця, звiрення розрахункiв з ним i проведення остаточного розрахунку.

     Внесення змiн до особових справ страхувальникiв проводиться на пiдставi вiдповiдних повiдомлень державних реєстраторiв i заяв роботодавцiв не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання зазначених вiдомостей або заяв";

     2) у частинi другiй статтi 21 слово "зареєстровано" замiнити словами "перебуває на облiку";

     3) пункт 1 частини першої статтi 24 викласти в такiй редакцiї:

     "1) здiйснювати облiк та вести реєстр платникiв страхових внескiв";

     4) у статтi 45:

     у частинi другiй:

     пункт 1 виключити;

     у пунктi 3:

     пiдпункт "б" викласти в такiй редакцiї:

     "б) про змiну технологiї робiт або виду дiяльностi пiдприємства для переведення його до вiдповiдного класу професiйного ризику";

     пiдпункт "в" виключити;

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Фiзична особа, яка не має статусу пiдприємця та використовує найману працю, у десятиденний строк пiсля укладення трудового договору (контракту) з першим iз найманих працiвникiв повинна подати заяву про взяття на облiк у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв";

     5) у частинi першiй статтi 49 слово "реєстрацiю" замiнити словами "взяття на облiк";

     6) абзац п'ятий пункту 3 роздiлу XI "Прикiнцевi положення" виключити.

     4. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття":

     1) абзац другий частини другої статтi 4 замiнити сiмома абзацами такого змiсту:

     "Взяття на облiк юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв здiйснюється Фондом на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання зазначених вiдомостей робочими органами виконавчої дирекцiї Фонду, а фiзичних осiб, якi не мають статусу пiдприємцiв та використовують найману працю, - у тижневий строк пiсля укладення трудового договору (контракту) з першим iз найманих працiвникiв.

     Роботодавцi набувають статусу платника страхових внескiв до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття:

     юридичнi особи - з дня взяття їх на облiк;

     фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують найману працю, - з дня укладення трудового договору (контракту) з найманим працiвником;

     фiзичнi особи, якi не мають статусу пiдприємцiв та використовують найману працю, - в день укладення трудового договору (контракту) з першим iз найманих працiвникiв.

     Повiдомлення про взяття на облiк роботодавця як платника страхових внескiв надсилається роботодавцю наступного робочого дня з дня взяття на облiк.

     Зняття з облiку роботодавця як платника страхових внескiв здiйснюється Фондом загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором, а фiзичних осiб, якi не мають статусу пiдприємцiв та використовують найману працю, - пiсля розiрвання останнього трудового договору з найманим працiвником, пiсля проведення передбачених законодавством перевiрок роботодавця звiрення розрахункiв з ним та проведення остаточного розрахунку";

     2) абзац третiй частини другої статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "1) здiйснюють облiк та ведуть реєстр платникiв страхових внескiв";

     3) в абзацi шостому частини третьої статтi 17 слова "його реєстрацiї як платника страхових внескiв для зняття з облiку" замiнити словами "здiйснення його облiку як платника страхових внескiв для отримання довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi";

     4) пункт 1 i абзац п'ятий пункту 3 частини другої статтi 35 виключити;

     5) у частинi першiй статтi 38:

     в абзацi першому слова "несвоєчаснiсть реєстрацiї як платник страхових внескiв" виключити;

     в абзацi другому слова "у тому числi через ухилення вiд реєстрацiї як платника страхових внескiв" виключити;

     абзац п'ятий виключити.

     5. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням":

     1) у статтi 22:

     у назвi слово "реєстрацiя" замiнити словом "облiк";

     частину другу виключити;

     доповнити частинами третьою-шостою такого змiсту:

     "3. Взяття на облiк у виконавчих дирекцiях вiддiлень Фонду здiйснюється:

     юридичних осiб (вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб) та фiзичних осiб - пiдприємцiв - на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання зазначених вiдомостей робочими органами вiддiлень Фонду;

     фiзичних осiб, якi не мають статусу пiдприємцiв та використовують найману працю, - в день отримання вiд них вiдповiдної заяви.

     4. Юридичнi особи, фiзичнi особи, в тому числi пiдприємцi, якi використовують найману працю, набувають статусу страхувальника в такi строки:

     юридичнi особи - з дня взяття їх на облiк у робочому органi вiддiлення Фонду;

     вiдокремленi пiдроздiли юридичних осiб - з дня взяття їх на облiк у робочому органi вiддiлення Фонду, за умови самостiйного здiйснення розрахункiв по оплатi працi;

     фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують найману працю, - в день одержання робочим органом вiддiлення Фонду в установленому порядку вiд органу державної служби зайнятостi повiдомлення про реєстрацiю трудового договору (контракту) мiж фiзичною особою - пiдприємцем та найманим працiвником;

     фiзичнi особи - пiдприємцi, якi не використовують найману працю, - з дня взяття їх на облiк в робочому органi вiддiлення Фонду, за умови виявлення бажання брати участь у загальнообов'язковому державному соцiальному страхуваннi з тимчасової втрати працездатностi на добровiльних засадах;

     фiзичнi особи, якi не мають статусу пiдприємцiв та використовують найману працю, - з дня отримання вiд них робочим органом вiддiлення Фонду вiдповiдної заяви.

     5. Повiдомлення про взяття на облiк надсилається страхувальнику наступного робочого дня з дня набуття ним статусу страхувальника.

     6. Зняття з облiку страхувальника здiйснюється на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором, а фiзичних осiб, якi не мають статусу пiдприємцiв та використовують найману працю, - за їх заявою пiсля проведення передбачених законодавством перевiрок страхувальника, звiрення розрахункiв з ним та проведення остаточного розрахунку";

     2) в абзацi сьомому частини першої статтi 23 слова "його реєстрацiї як платника страхових внескiв для зняття з облiку" замiнити словами "здiйснення його облiку як страхувальника для отримання довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi";

     3) у статтi 27:

     пункт 1, абзаци другий i третiй пункту 8 частини другої виключити;

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Фiзична особа, яка не має статусу пiдприємця та використовує найману працю, у десятиденний строк пiсля укладення трудового договору (контракту) з першим iз найманих працiвникiв повинна подати заяву про взяття на облiк у Фондi";

     4) у статтi 28:

     у пунктi 5 частини першої слова "вiд реєстрацiї у виконавчих дирекцiях вiддiлень Фонду як платникiв страхових внескiв або вiдмови" виключити;

     пункт 2 частини другої виключити;

     5) абзаци перший-третiй частини першої статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Страхувальник - роботодавець несе вiдповiдальнiсть за несвоєчаснiсть сплати та неповну сплату страхових внескiв, у тому числi страхових внескiв, що сплачують застрахованi особи через рахунки роботодавцiв, а також за порушення порядку використання страхових коштiв. Фiзична особа, яка не має статусу пiдприємця та використовує найману працю, додатково несе вiдповiдальнiсть за ухилення вiд взяття на облiк як платника страхових внескiв.

     У разi несвоєчасної сплати страхових внескiв страхувальником (у тому числi фiзичною особою, яка не має статусу пiдприємця та використовує найману працю, через ухилення вiд подання заяви про взяття на облiк як платника страхових внескiв) або неповної їх сплати страхувальник сплачує суму донарахованих контролюючим органом страхових внескiв (недоїмки), штраф та пеню.

     За несвоєчаснiсть сплати страхувальником страхових внескiв на нього накладається штраф у розмiрi 50 вiдсоткiв суми належних до сплати страхових внескiв за весь перiод, який минув з дня, коли страхувальника було взято на облiк";

     6) у статтi 50:

     в абзацi другому частини першої слово "реєстрацiї" замiнити словами "здiйснення облiку";

     у частинi другiй слова "реєстрацiї їх" замiнити словами "здiйснення їх облiку";

     7) в абзацi першому частини третьої статтi 51 слова "їх реєстрацiї" замiнити словами "здiйснення їх облiку".

     6. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257, ст. 259, N 32, ст. 421; 2006 р., N 1, ст. 11):

     1) частину другу статтi 7 доповнити абзацом такого змiсту:

     "забезпечує органи державної влади iнформацiєю з Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї";

     2) частину тринадцяту статтi 9 доповнити абзацом такого змiсту:

     "документи подано особою, яка не має на це повноважень";

     3) частину третю статтi 16 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "отримання даних у порядку взаємообмiну iнформацiєю вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий-десятий вважати вiдповiдно абзацами шостим-одинадцятим;

     4) у статтi 17:

     у частинi другiй:

     в абзацi дев'ятому слово "основнi" виключити;

     пiсля абзацу двадцять першого доповнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "дата затвердження передавального акта або розподiльчого балансу;

     данi про юридичних осiб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

     данi про юридичних осiб - правонаступникiв;

     дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рiшення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справi про банкрутство, щодо визнання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрацiї припинення".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять другий-двадцять дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами двадцять шостим-тридцять третiм;

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "данi, що отриманi в порядку взаємообмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування: дати та номери записiв про взяття на облiк в органах статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування, дати та номери записiв про зняття з облiку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування, данi про види дiяльностi, в тому числi про основний вид дiяльностi;

     iнша додаткова iнформацiя про здiйснення зв'язку з юридичною особою";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. В Єдиному державному реєстрi мiстяться такi вiдомостi щодо органiв державної влади i органiв мiсцевого самоврядування як юридичних осiб:

     повне найменування юридичної особи та скорочене в разi його наявностi;

     iдентифiкацiйний код юридичної особи;

     мiсцезнаходження юридичної особи;

     данi про розпорядчий акт, на пiдставi якого створено юридичну особу;

     дата створення юридичної особи;

     дата державної реєстрацiї юридичної особи;

     данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи;

     данi про перебування юридичної особи в процесi припинення;

     дата та номер запису про державну реєстрацiю припинення юридичної особи, пiдстава для його внесення;

     дата передачi реєстрацiйної справи до державної архiвної установи, її адреса".

     У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою;

     у частинi четвертiй:

     в абзацi п'ятому слово "основнi" виключити;

     абзац одинадцятий доповнити словами "зокрема дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рiшення про оголошення фiзичної особи - пiдприємця померлою або визнання безвiсно вiдсутньою, щодо припинення пiдприємницької дiяльностi, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справi про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "данi, що отриманi в порядку взаємообмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування: дати та номери записiв про взяття на облiк в органах статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування, дати та номери записiв про зняття з облiку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування, данi про види дiяльностi, у тому числi про основний вид дiяльностi;

     iнша додаткова iнформацiя про здiйснення зв'язку з фiзичною особою - пiдприємцем";

     5) абзац шостий частини четвертої статтi 21 пiсля слiв "вiд iменi юридичної особи" доповнити словами "або вiд iменi фiзичної особи - пiдприємця";

     6) частину двадцяту статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "20. За публiкацiю повiдомлень, зазначених у частинах п'ятiй-сьомiй та дванадцятiй цiєї статтi, справляється плата в розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а в частинi тринадцятiй цiєї статтi, - у розмiрi одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян, яка використовується на вiдшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного державного реєстру та виданням спецiалiзованого друкованого засобу масової iнформацiї";

     7) частину першу статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке мiстить iнформацiю про її органiзацiйно-правову форму (крiм органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв влади Автономної Республiки Крим, державних, комунальних органiзацiй, закладiв та установ) та назву";

     8) у статтi 24:

     абзац третiй частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "примiрник оригiналу або нотарiально посвiдчену копiю рiшення засновникiв або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом";

     частину одинадцяту доповнити абзацом такого змiсту:

     "документи подано особою, яка не має на це повноважень";

     9) у частинi першiй статтi 26 слова "не пiзнiше наступного робочого дня з дати" замiнити словами "у день";

     10) абзац дев'ятий частини першої статтi 27 пiсля слiв "використання у найменуваннi юридичної особи" доповнити словами "приватного права";

     11) у статтi 28:

     у частинi другiй:

     в абзацi шостому слово "основнi" виключити;

     в абзацi сьомому слова "без довiреностi" замiнити словами "на пiдставi довiреностi";

     частину дев'яту пiсля слiв "Єдиного державного реєстру та" доповнити словами "в той же день";

     12) у статтi 29:

     абзац третiй частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "примiрник оригiналу або нотарiально посвiдчену копiю рiшення про внесення змiн до установчих документiв";

     частину третю пiсля слiв "про вихiд зi складу засновникiв (учасникiв)" доповнити словами "або нотарiально посвiдчена копiя документа про перехiд частки учасника у статутному капiталi товариства";

     частину одинадцяту доповнити абзацом такого змiсту:

     "документи подано особою, яка не має на це повноважень";

     частину чотирнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "14. Державний реєстратор не пiзнiше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи повинен видати (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) заявнику один примiрник оригiналу установчих документiв у старiй редакцiї з вiдмiтками державного реєстратора про проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв та в той же день передати вiдповiдним органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування вiдомостi з реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи iз зазначенням номера та дати внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру";

     13) частину другу статтi 31 пiсля слiв "судовим рiшенням, та" доповнити словами "в той же день";

     14) у статтi 34:

     в абзацi першому частини першої слова "засновники (учасники) юридичної особи або уповноваженi ними орган чи особа повиннi" замiнити словами "заявник повинен";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рiшення щодо припинення юридичної особи подаються особою, яка згiдно з вiдомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичнi дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

     Якщо такi документи подаються представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та подається документ (нотарiально посвiдчена копiя документа), що посвiдчує повноваження представника";

     у частинi шостiй слова "засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу" виключити, а слова "засновнику (учаснику) юридичної особи або уповноваженим ним органу чи особi" замiнити словом "заявнику";

     частину сьому доповнити абзацом такого змiсту:

     "рiшення щодо припинення юридичної особи не мiстить даних про склад комiсiї з припинення (лiквiдацiйної комiсiї) юридичної особи у тому числi їх iдентифiкацiйних номерiв";

     у частинi восьмiй:

     в абзацi першому слова "засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу" виключити, а слова "засновнику (учаснику) юридичної особи або уповноваженим ним органу чи особi" замiнити словом "заявнику";

     в абзацi другому слова "засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу" i "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженiй ними особi" виключити;

     частини дев'яту-одинадцяту виключити;

     15) у частинi першiй статтi 35 слова "направити вiдповiдне повiдомлення органам" замiнити словами "в той же день повiдомити органи";

     16) у статтi 36:

     у частинi першiй:

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "довiдку вiдповiдного органу державної податкової служби про вiдсутнiсть заборгованостi по податках, зборах (обов'язкових платежах)";

     в абзацах сьомому та восьмому слова "про зняття з облiку" замiнити словами "про вiдсутнiсть заборгованостi";

     17) у частинi першiй статтi 37:

     абзаци сьомий i восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "документ про узгодження плану реорганiзацiї з органом державної податкової служби (за наявностi податкового боргу);

     довiдку вiдповiдного органу державної податкової служби про вiдсутнiсть заборгованостi по податках, зборах (обов'язкових платежах)";

     в абзацах дев'ятому та десятому слова "про зняття з облiку" замiнити словами "про вiдсутнiсть заборгованостi";

     18) у статтi 38:

     частину третю пiсля слiв "судового рiшення та" доповнити словами "в той же день";

     у частинi шостiй слова "керiвника органу управлiння або засновника (учасника) юридичної особи" замiнити словами "керiвника органу управлiння або особу, яка згiдно з вiдомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичнi дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi";

     19) у статтi 39:

     частину другу пiсля слiв "рiшення суду та" доповнити словами "в той же день";

     частину шосту пiсля слiв "юридичної особи та" доповнити словами "в той же день";

     у частинi дев'ятiй слова "направити вiдповiдне повiдомлення органам" замiнити словами "в той же день повiдомити органи";

     20) у частинi першiй статтi 40 слова "не пiзнiше наступного робочого дня вiд дати" замiнити словами "у день" та доповнити словами "що є пiдставою для зняття юридичної особи з облiку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування";

     21) у частинi третiй статтi 41 слова "направити вiдповiдне повiдомлення органам" замiнити словами "в той же день повiдомити органи";

     22) у статтi 47:

     частину сьому пiсля слiв "пiдприємницької дiяльностi та" доповнити словами "в той же день";

     у частинi дев'ятiй:

     абзац перший пiсля слiв "(надсилає рекомендованим листом з описом вкладення)" доповнити словами "або через уповноважену особу";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "довiдку вiдповiдного органу державної податкової служби про вiдсутнiсть заборгованостi по податках, зборах (обов'язкових платежах)";

     в абзацi п'ятому слова "про зняття з облiку" замiнити словами "про вiдсутнiсть заборгованостi";

     в абзацi шостому слова "про зняття з облiку" замiнити словами "про вiдсутнiсть заборгованостi або про те, що вона не перебувала на облiку";

     23) частину третю статтi 49 пiсля слiв "фiзичної особи - пiдприємця та" доповнити словами "в той же день";

     24) статтю 50 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 50. Порядок державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за судовим рiшенням щодо визнання фiзичної особи - пiдприємця банкрутом

     1. Суд, який постановив рiшення про порушення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця, у день набрання рiшенням законної сили надсилає його державному реєстратору за мiсцезнаходженням фiзизної особи - пiдприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про вiдповiдне судове рiшення.

     Дата надходження судового рiшення про порушення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця вноситься державним реєстратором до журналу облiку реєстрацiйних дiй.

     2. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рiшення про порушення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рiшення суду та в той же день повiдомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

     3. Суд, який постановив рiшення про визнання фiзичної особи - пiдприємця банкрутом, у день набрання ним законної сили надсилає його копiю державному реєстратору за мiсцем державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рiшення. Дата надходження вiдповiдного судового рiшення вноситься державним реєстратором до журналу облiку реєстрацiйних дiй.

     4. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рiшення про визнання фiзичної особи - пiдприємця банкрутом внести до Єдиного державного реєстру запис про судове рiшення щодо визнання фiзичної особи - пiдприємця банкрутом i в той же день повiдомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування, а також фiзичну особу - пiдприємця, щодо якої було прийнято рiшення суду, про внесення такого запису.

     5. У разi якщо пiсля завершення процедури банкрутства, встановленої законом, судом постановлено рiшення про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом, суд, що постановив вiдповiдне рiшення, у день набрання ним законної сили надсилає його державному реєстратору за мiсцем реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця для внесення вiдповiдного запису. Дата надходження вiдповiдного судового рiшення вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй.

     6. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рiшення про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом заповнити реєстрацiйну картку про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом.

     7. Порядок надання вiдомостей про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування встановлюється статтею 51 цього Закону.

     8. На свiдоцтвi про державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця державний реєстратор зобов'язаний зробити вiдмiтку про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi та видати (надiслати рекомендованим листом) його за мiсцем проживання фiзичної особи - пiдприємця, стосовно якої було постановлено рiшення про припинення державної реєстрацiї.

     9. У разi якщо пiсля завершення процедури банкрутства, встановленої законом, судом постановлено рiшення щодо припинення провадження у справi про банкрутство, суд, що постановив вiдповiдне рiшення, у день набрання ним законної сили надсилає його державному реєстратору за мiсцем реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рiшення щодо припинення провадження у справi про банкрутство.

     Дата надходження судового рiшення про припинення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй.

     10. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рiшення про припинення провадження у справi про банкрутство внести до Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця та в той же день повiдомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування про внесення такого запису";

     25) у частинi першiй статтi 51 слова "не пiзнiше наступного робочого дня вiд дати" замiнити словами "у день";

     26) у частинi третiй статтi 52 слова "направити вiдповiдне повiдомлення органам" замiнити словами "в той же день повiдомити органи".

     7. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376):

     1) частини третю i четверту статтi 15 замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "3. Страхувальники набувають статусу платникiв страхових внескiв до Пенсiйного фонду з дня взяття їх на облiк територiальним органом Пенсiйного фонду, а особи, визначенi частиною першою статтi 12 цього Закону, - з дня набрання чинностi договором про їх добровiльну участь.

     4. Взяття на облiк до Пенсiйного фонду страхувальникiв, зазначених у статтi 14 цього Закону, здiйснюється у такому порядку:

     для юридичних осiб, незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, форми власностi та пiдпорядкування, а також фiзичних осiб - пiдприємцiв, зазначених у пунктах 1-4 статтi 14 цього Закону, на яких поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", - на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання зазначених вiдомостей територiальними органами Пенсiйного фонду;

     для страхувальникiв, зазначених у пунктах 1-5 статтi 14 цього Закону, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", - у порядку, встановленому правлiнням Пенсiйного фонду, не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання вiд них вiдповiдної заяви.

     5. Повiдомлення про взяття на облiк страхувальника як платника страхових внескiв надсилається страхувальнику наступного робочого дня з дня взяття на облiк.

     6. Зняття з облiку страхувальника здiйснюється територiальними органами Пенсiйного фонду на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором, а страхувальникiв, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", - за їх заявою пiсля проведення передбачених законодавством перевiрок страхувальника, звiрення розрахункiв з ним i проведення остаточного розрахунку";

     2) у частинi другiй статтi 17:

     пункт 1 виключити;

     абзаци другий i третiй пункту 11 виключити;

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3) страхувальники, зазначенi у пунктах 1-5 статтi 14 цього Закону, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", повиннi подати заяву про взяття на облiк в територiальних органах Пенсiйного фонду в порядку, визначеному правлiнням Пенсiйного фонду, як платникiв страхових внескiв";

     3) у частинi восьмiй статтi 20 слово "реєстрацiї" замiнити словами "взяття на облiк";

     4) у статтi 106:

     пункт 1 частини дев'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "1) у разi ухилення страхувальникiв, зазначених у пунктах 1-5 статтi 14 цього Закону, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", вiд взяття на облiк або несвоєчасного подання заяви про взяття на облiк в територiальних органах Пенсiйного фонду накладається штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв суми страхових внескiв, якi пiдлягають сплатi за перiод ухилення вiд взяття на облiк або несвоєчасного подання заяви про взяття на облiк, але не менше десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     пункт 3 частини шiстнадцятої викласти в такiй редакцiї:

     "3) порушення порядку сплати ним страхових внескiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом i ввести їх у дiю одночасно з набранням чинностi цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
22 лютого 2006 року
N 3456-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.