ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2016 роцi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 4.4 статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4.4. Установлення i скасування податкiв та зборiв, а також пiльг їх платникам здiйснюються вiдповiдно до цього Кодексу Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республiки Крим, сiльськими, селищними, мiськими радами та радами об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад у межах їх повноважень, визначених Конституцiєю України та законами України".

     2. Пункт 8.3 статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8.3. До мiсцевих належать податки та збори, що встановленi вiдповiдно до перелiку i в межах граничних розмiрiв ставок, визначених цим Кодексом, рiшеннями сiльських, селищних, мiських рад та рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, у межах їх повноважень i є обов'язковими до сплати на територiї вiдповiдних територiальних громад".

     3. У статтi 12:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республiки Крим, сiльських, селищних, мiських рад та рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, щодо податкiв та зборiв";

     2) у пiдпунктi 12.1.2 пункту 12.1 слова "та мiських рад" замiнити словами "мiських рад та рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     3) у пунктi 12.3:

     абзац перший пiсля слiв "мiськi ради" доповнити словами "та ради об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     пiдпункти 12.3.5 i 12.3.7 викласти в такiй редакцiї:

     "12.3.5. У разi якщо сiльська, селищна, мiська рада або рада об'єднаних територiальних громад, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, не прийняла рiшення про встановлення вiдповiдних мiсцевих податкiв i зборiв, що є обов'язковими згiдно з нормами цього Кодексу, такi податки до прийняття рiшення справляються виходячи з норм цього Кодексу iз застосуванням їх мiнiмальних ставок, а плата за землю справляється iз застосуванням ставок, якi дiяли до 31 грудня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосування плати за землю";

     "12.3.7. Не дозволяється сiльським, селищним, мiським радам та радам об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, встановлювати iндивiдуальнi пiльговi ставки мiсцевих податкiв та зборiв для окремих юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i фiзичних осiб або звiльняти їх вiд сплати таких податкiв та зборiв";

     4) у пунктi 12.4:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "12.4. До повноважень сiльських, селищних, мiських рад та рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, щодо податкiв та зборiв належать";

     пiдпункт 12.4.4 виключити.

     4. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) пiдпункт 14.1.6 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.6. акцизний склад - спецiально обладнанi примiщення на обмеженiй територiї (далi - примiщення), розташованi на митнiй територiї України, де пiд контролем постiйних представникiв контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську дiяльнiсть шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змiшування, розливу, пакування, фасування, зберiгання, одержання чи видачi спирту етилового, горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв, а також примiщення, розташованi на митнiй територiї України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську дiяльнiсть шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змiшування, навантаження-розвантаження, зберiгання пального (крiм скрапленого газу природного, бензолу, метанолу), за винятком примiщень для навантаження-розвантаження, зберiгання пального виключно для потреб власного споживання пального розпорядником акцизного складу.

     Примiщення вiдокремлених пiдроздiлiв розпорядника акцизного складу, якi використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберiгання, одержання чи видачi маркованих марками акцизного податку горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв, вiдвантажених з акцизного складу, а також для здiйснення оптової та/або роздрiбної торгiвлi вiдповiдно до отриманої розпорядником акцизного складу лiцензiї, не є акцизним складом";

     2) доповнити пiдпунктом 14.1.281 такого змiсту:

     "14.1.281. виробництво пiдакцизних товарiв (продукцiї) - технологiчний процес, в тому числi змiшування, здiйснення якого внаслiдок змiни форми, властивостей або складу сировини, напiвфабрикатiв або готової продукцiї призводить до отримання пiдакцизних товарiв (продукцiї, у тому числi сировини), надання таким товарам iнших властивостей, що призводить або не призводить до збiльшення обсягiв таких товарiв";

     3) доповнити пiдпунктом 14.1.601 такого змiсту:

     "14.1.601. Єдиний реєстр акцизних накладних - реєстр вiдомостей щодо акцизних накладних, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, в електронному виглядi згiдно з наданими платниками акцизного податку електронними документами";

     4) у пiдпунктах 14.1.135, 14.1.149, 14.1.217 слова "природного газу та" виключити;

     5) доповнити пiдпунктом 14.1.1411 такого змiсту:

     "14.1.1411. пальне - нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумiшеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, iншi товари, зазначенi у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу";

     6) абзац другий пiдпункту 14.1.212 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "Реалiзацiя пального для цiлей роздiлу VI цього Кодексу - будь-якi операцiї з передачi (вiдпуску, вiдвантаження) пального на митнiй територiї України на пiдставi договорiв купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, комiсiї, доручення (в тому числi передача на комiсiйну/довiрчу реалiзацiю), поруки, iнших господарських та цивiльно-правових договорiв або за рiшенням суду, iншого компетентного державного органу чи органу мiсцевого самоврядування за плату (компенсацiю) або без такої, якi передбачають перехiд права власностi або права розпорядження, а також передачу (вiдпуск, вiдвантаження) пального на пiдставi договорiв про виробництво iз сировини замовника. Не вважаються реалiзацiєю пального операцiї з передачi (вiдпуску, вiдвантаження) пального на митнiй територiї України на пiдставi договорiв зберiгання.

     Реалiзацiя суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв - продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну безпосередньо громадянам та iншим кiнцевим споживачам для їх особистого некомерцiйного використання незалежно вiд форми розрахункiв, у тому числi на розлив у ресторанах, кафе, барах, iнших об'єктах громадського харчування, а також фiзичний вiдпуск з автозаправної станцiї та/або автомобiльної газозаправної станцiї товарiв, зазначених у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу, незалежно вiд форми розрахункiв";

     7) пiдпункт 14.1.224 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.224. розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання, який одержав лiцензiю на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або який здiйснює виробництво, оброблення (перероблення), змiшування, навантаження-розвантаження, зберiгання пального (крiм скрапленого газу природного, бензолу, метанолу), крiм суб'єктiв господарювання, якi використовують примiщення, розташованi на митнiй територiї України, для навантаження-розвантаження, зберiгання пального виключно для потреб власного споживання пального";

     8) абзац другий пiдпункту 14.1.235 виключити.

     5. Пiдпункт 191.1.5 пункту 191.1 статтi 191 викласти в такiй редакцiї:

     "191.1.5. здiйснюють контроль за додержанням виконавчими органами сiльських, селищних рад та рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, порядку прийняття та облiку податкiв i зборiв вiд платникiв податкiв, своєчаснiстю i повнотою перерахування зазначених сум до бюджету".

     6. Пiдпункт 20.1.20 пункту 20.1 статтi 20 пiсля слiв "Єдиного реєстру податкових накладних" доповнити словами "Єдиного реєстру акцизних накладних".

     7. Пункт 43.4 статтi 43 доповнити реченням другим такого змiсту: "У разi повернення надмiру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартiсть такi кошти пiдлягають поверненню виключно на рахунок платника в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть".

     8. Абзац третiй пункту 46.2 статтi 46 виключити.

     9. У статтi 49:

     1) в абзацi другому пункту 49.2 слова i цифри "пункту 154.6 статтi 154" замiнити словами i цифрами "пункту 16 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення";

     2) у пунктi 49.21 слова "Платники, якi" замiнити словами i цифрами "Платники, визначенi пiдпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статтi 212 цього Кодексу, а також платники, якi";

     3) пункт 49.4 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У разi розiрвання контролюючим органом в односторонньому порядку договору про визнання електронних документiв платник податкiв, договiр з яким розiрвано, має право до складання нового договору подавати податкову звiтнiсть у спосiб, визначений пiдпунктами "а" i "б" пункту 49.3 цiєї статтi".

     10. У статтi 57:

     1) абзаци четвертий - дванадцятий пункту 57.1 виключити;

     2) абзац другий пункту 57.5 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо зазначенi особи проживають у сiльськiй (селищнiй) мiсцевостi, вони можуть сплачувати податки i збори через каси сiльських (селищних) рад або рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, за квитанцiєю про прийняття податкiв i зборiв, форма якої встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     11. В абзацi першому пункту 64.6 статтi 64 слова та цифри "у пiдпунктi 153.13.10 пункту 153.13 статтi 153 або" виключити.

     12. Абзац десятий пункту 73.3 статтi 73 викласти в такiй редакцiї:

     "4) щодо платника податкiв подано скаргу про ненадання таким платником податкiв:

     податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарiв/послуг помилок при зазначеннi обов'язкових реквiзитiв податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статтi 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термiнiв реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування;

     акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрацiї акцизної накладної".

     13. Пiдпункт 75.1.1 пункту 75.1 статтi 75 доповнити словами "а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального".

     14. В абзацi четвертому пункту 77.2 статтi 77 слова i цифри "пунктом 154.6 статтi 154" замiнити словами i цифрами "пунктом 16 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу".

     15. Пiдпункти 78.1.1, 78.1.9 та 78.1.18 пункту 78.1 статтi 78 викласти в такiй редакцiї:

     "78.1.1. отримано податкову iнформацiю, що свiдчить про порушення платником податкiв валютного та iншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, якщо платник податкiв не надасть пояснення та їх документальнi пiдтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податкiв вiдповiдно валютного та iншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, протягом 10 робочих днiв з дня отримання запиту";

     "78.1.9. щодо платника податку подано скаргу:

     про ненадання таким платником податкiв податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарiв/послуг помилок при зазначеннi обов'язкових реквiзитiв податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статтi 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термiнiв реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування у разi ненадання таким платником податкiв пояснень та документального пiдтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначається iнформацiя зi скарги;

     або

     про ненадання таким платником податкiв акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрацiї акцизної накладної у разi ненадання таким платником податкiв пояснень та документального пiдтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначається iнформацiя зi скарги";

     "78.1.18. виявлено розбiжностi даних, що мiстяться у зареєстрованих акцизних накладних / розрахунках коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних та декларацiях з акцизного податку, поданих платником акцизного податку, що реалiзує пальне".

     16. У пiдпунктi 80.2.5 пункту 80.2 статтi 80 слова "нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного, скрапленого газу" замiнити словом "пального".

     17. В абзацi першому пункту 82.2 статтi 82 слова i цифри "(крiм перевiрок, що проводяться за наявностi обставин, визначених у пiдпунктi 78.1.8 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу, тривалiсть яких встановлена у статтi 200 цього Кодексу)" виключити.

     18. Абзац третiй пункту 87.1 статтi 87 замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "Сплату грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податкiв з вiдповiдного платежу може бути здiйснено також:

     а) за рахунок надмiру сплачених сум такого платежу (без заяви платника);

     б) за рахунок помилково та/або надмiру сплачених сум з iнших платежiв (на пiдставi вiдповiдної заяви платника) до вiдповiдних бюджетiв;

     в) за рахунок суми бюджетного вiдшкодування з податку на додану вартiсть (на пiдставi вiдповiдної заяви платника) до Державного бюджету України".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим.

     19. Статтю 117 доповнити пунктом 117.3 такого змiсту:

     "117.3. Здiйснення суб'єктами господарювання операцiй з реалiзацiї пального без реєстрацiї таких суб'єктiв платниками акцизного податку у порядку, передбаченому цим Кодексом, -

     тягне за собою  накладення штрафу на юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi реалiзованого пального".

     20. У статтi 1201:

     1) назву доповнити словами "а також допущення помилок, при зазначеннi обов'язкових реквiзитiв податкової накладної";

     2) пункт 1201.3 виключити;

     3) доповнити пунктом 1201.4 такого змiсту:

     "1201.4. Допущення продавцем товарiв/послуг помилок при зазначеннi обов'язкових реквiзитiв податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статтi 201 цього Кодексу, виявлених контролюючим органом за результатами документальної позапланової виїзної перевiрки, проведеної за заявою покупця, -

     тягне за собою накладення на платника податку - продавця штрафу в розмiрi 170 гривень та зобов'язання виправити такi помилки.

     Невиконання пiсля закiнчення термiну, встановленого пунктом 56.3 статтi 56 цього Кодексу, узгодженого податкового повiдомлення-рiшення про виправлення платником податкiв - продавцем зазначених в абзацi першому цього пункту помилок -

     тягне за собою накладення на такого платника податку штрафу в розмiрi:

     10 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок протягом 15 календарних днiв;

     20 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок вiд 16 до 30 календарних днiв;

     30 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок вiд 31 до 60 календарних днiв;

     40 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок вiд 61 до 90 календарних днiв;

     50 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок вiд 91 до 120 календарних днiв;

     60 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок вiд 121 до 150 календарних днiв;

     70 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок вiд 151 до 180 календарних днiв;

     100 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок пiсля спливу 181 календарного дня".

     21. Доповнити статтею 1202 такого змiсту:

     "Стаття 1202. Порушення порядку реєстрацiї акцизних накладних та розрахункiв коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрi акцизних накладних

     1202.1. Порушення платниками акцизного податку граничних термiнiв реєстрацiї акцизних накладних / розрахункiв коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрi акцизних накладних, встановлених статтею 231 цього Кодексу, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi:

     2 вiдсоткiв вiд суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального, зазначених у таких акцизних накладних / розрахунках коригування, - у разi порушення термiну реєстрацiї до 15 календарних днiв;

     10 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального, зазначених у таких акцизних накладних / розрахунках коригування, - у разi порушення термiну реєстрацiї вiд 16 до 30 календарних днiв;

     20 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального, зазначених у таких акцизних накладних / розрахунках коригування, - у разi порушення термiну реєстрацiї вiд 31 до 60 календарних днiв;

     30 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального, зазначених у таких акцизних накладних / розрахунках коригування, - у разi порушення термiну реєстрацiї вiд 61 до 90 календарних днiв;

     40 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального, зазначених у таких акцизних накладних / розрахунках коригування, - у разi порушення термiну реєстрацiї на 91 i бiльше календарних днiв.

     1202.2. Вiдсутнiсть з вини платника акцизного податку реєстрацiї акцизної накладної в Єдиному реєстрi акцизних накладних / розрахунку коригування протягом бiльш як 120 календарних днiв пiсля дати, на яку платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну / розрахунок коригування, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 50 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального, на якi платник податку зобов'язаний скласти таку акцизну накладну / розрахунок коригування.

     1202.3. Сума акцизного податку для цiлей пунктiв 1202.1 i 1202.2 цiєї статтi визначається за ставкою, що встановлена на дату реалiзацiї пального, та курсом Нацiонального банку України, що дiє на перший день кварталу, в якому здiйснюється реалiзацiя пального".

     22. В абзацi першому пункту 126.1 статтi 126 слова "та/або авансових внескiв з податку на прибуток пiдприємств, рентної плати" виключити.

     23. У назвi та в пунктi 1281.1 статтi 1281 слова "нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу" замiнити словом "пального".

     24. У пунктi 133.4 статтi 133:

     1) абзац четвертий пiдпункту 133.4.1 доповнити реченням такого змiсту: "Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоцiацiї об'єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв";

     2) в абзацi третьому пiдпункту 133.4.3 слова та цифри "статтею 57 цього Кодексу" замiнити словами "цим роздiлом".

     25. У статтi 137:

     1) назву пiсля слiв "порядок обчислення" доповнити словами "та сплати";

     2) у пунктi 137.3 слова та цифри "пунктах 57.1 та 57.11 статтi 57 та" замiнити словами та цифрами "пунктi 57.11 статтi 57 та";

     3) пункти 137.4 та 137.5 викласти в такiй редакцiї:

     "137.4. Податковими (звiтними) перiодами для податку на прибуток пiдприємств, крiм випадкiв, передбачених пунктом 137.5 цiєї статтi, є календарнi: квартал, пiврiччя, три квартали, рiк. При цьому податкова декларацiя розраховується наростаючим пiдсумком. Податковий (звiтний) перiод починається з першого календарного дня податкового (звiтного) перiоду i закiнчується останнiм календарним днем податкового (звiтного) перiоду, крiм:

     137.4.1. виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, визначеної статтею 209 цього Кодексу, якi можуть обрати рiчний податковий (звiтний) перiод, який починається з 1 липня поточного звiтного року i закiнчується 30 червня наступного звiтного року.

     Для цiлей оподаткування податком на прибуток до пiдприємств, основною дiяльнiстю яких є виробництво сiльськогосподарської продукцiї, належать пiдприємства, дохiд яких вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва за попереднiй податковий (звiтний) рiк перевищує 50 вiдсоткiв загальної суми доходу;

     137.4.2. у разi якщо особа ставиться на облiк контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звiтного) перiоду, перший податковий (звiтний) перiод розпочинається з дати, на яку припадає початок такого облiку, i закiнчується останнiм календарним днем такого податкового (звiтного) перiоду;

     137.4.3. якщо платник податку лiквiдується (у тому числi до закiнчення першого податкового (звiтного) перiоду), останнiм податковим (звiтним) перiодом вважається перiод, на який припадає дата лiквiдацiї.

     137.5. Рiчний податковий (звiтний) перiод встановлюється для таких платникiв податку:

     а) платникiв податку, якi зареєстрованi протягом звiтного (податкового) року (новостворенi), що сплачують податок на прибуток на пiдставi рiчної податкової декларацiї за перiод дiяльностi у звiтному (податковому) роцi;

     б) виробникiв сiльськогосподарської продукцiї;

     в) платникiв податку, у яких рiчний дохiд вiд будь-якої дiяльностi (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за показниками Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), за попереднiй рiчний звiтний (податковий) перiод, не перевищує 20 мiльйонiв гривень. При цьому до рiчного доходу вiд будь-якої дiяльностi (за вирахуванням непрямих податкiв), визначеного за показниками Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), включається дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi доходи, фiнансовi доходи та iншi доходи";

     4) доповнити пунктом 137.6 такого змiсту:

     "137.6. Податок на прибуток, що пiдлягає сплатi до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого за звiтний перiод податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, вiдповiдно до статтi 266 цього Кодексу щодо об'єктiв нежитлової нерухомостi.

     Якщо платник податку на прибуток у звiтному перiодi не отримав прибутку, або сума податку на прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного перiоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звiтних) перiодiв".

     26. Пiдпункт 140.4.1 пункту 140.4 статтi 140 викласти в такiй редакцiї:

     "140.4.1. на суму нарахованих доходiв вiд участi в капiталi iнших платникiв податку на прибуток пiдприємств, платникiв єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходiв у виглядi дивiдендiв, що пiдлягають виплатi на його користь вiд iнших платникiв податкiв, якi сплачують авансовi внески з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв".

     27. У пунктi 165.1 статтi 165:

     1) у пiдпунктi 165.1.26 слова "ставками, визначеними" замiнити словами "ставкою, визначеною";

     2) доповнити пiдпунктами 165.1.57, 165.1.58 та 165.1.59 такого змiсту:

     "165.1.57. сума коштiв, яка надається платнику податку мiжнародною фiнансовою органiзацiєю в межах своєї офiцiйної дiяльностi в Українi у зв'язку iз здiйсненням заходiв щодо енергоефективностi та енергозбереження в рамках реалiзацiї в Українi проектiв мiжнародної фiнансової органiзацiї (як безпосередньо, так i через уповноваженi банки або iншим способом, передбаченим вiдповiдним проектом такої мiжнародної фiнансової органiзацiї);

     165.1.58. сума коштiв, яка надається у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, платнику податку iншою, нiж зазначена у пiдпунктi 165.1.57 цього пункту, фiнансовою органiзацiєю чи фондом, що займається фiнансуванням програм розвитку, у зв'язку iз здiйсненням заходiв щодо енергоефективностi та енергозбереження в рамках реалiзацiї в Українi проектiв такої органiзацiї чи фонду (як безпосередньо, так i через уповноваженi банки або iншим способом, передбаченим вiдповiдним проектом такої органiзацiї чи фонду);

     165.1.59. сума, прощена (анульована) кредитором у порядку, передбаченому законом щодо реструктуризацiї зобов'язань громадян України за кредитами в iноземнiй валютi, що отриманi на придбання єдиного житла (iпотечнi кредити)".

     28. У статтi 167:

     1) пункт 167.1 викласти в такiй редакцiї:

     "167.1. Ставка податку становить 18 вiдсоткiв бази оподаткування щодо доходiв, нарахованих (виплачених, наданих) (крiм випадкiв, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цiєї статтi) у тому числi, але не виключно у формi: заробiтної плати, iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат або iнших виплат i винагород, якi нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими вiдносинами та за цивiльно-правовими договорами";

     2) пункти 167.3 та 167.4 викласти в такiй редакцiї:

     "167.3. Ставка податку може становити 0 вiдсоткiв бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим роздiлом.

     167.4. Ставка податку становить 15 вiдсоткiв бази оподаткування щодо перевищення суми пенсiї (включаючи суму її iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону), щомiсячного довiчного грошового утримання, визначеної у пiдпунктi 164.2.19 пункту 164.2 статтi 164 цього роздiлу, якi отримуються платником податку з Пенсiйного фонду України чи бюджету згiдно iз законом";

     3) у пiдпунктi 167.5.1 пункту 167.5 цифри i слово "20 вiдсоткiв" замiнити цифрами i словом "18 вiдсоткiв";

     4) пункт 167.6 виключити.

     29. У пiдпунктi 169.1.1 пункту 169.1 статтi 169 слова i цифри "що дорiвнює 100 вiдсоткам" замiнити словами i цифрами "що дорiвнює 50 вiдсоткам".

     30. У статтi 170:

     1) у пiдпунктi 170.1.4 пункту 170.1 слова "за ставками, визначеними" замiнити словами "за ставкою, визначеною";

     2) у пунктi 170.4:

     в абзацi другому пiдпункту 170.4.1 слова i цифри "абзацом першим пункту 167.1" замiнити словом i цифрами "пунктом 167.1";

     у пiдпунктi 170.4.3 слова i цифри "пiдпунктом 167.5.1 пункту 167.5" замiнити словом i цифрами "пунктом 167.1";

     3) у пiдпунктi 170.6.2 пункту 170.6 слова i цифри "абзацом першим пункту 167.1" замiнити словом i цифрами "пунктом 167.1";

     4) у пiдпунктi "б" пiдпункту 170.7.8 пункту 170.7 слова "за ставками, встановленими" замiнити словами "за ставкою, встановленою";

     5) в абзацi першому пiдпункту 170.8.2 пункту 170.8 слова "за ставками, визначеними у пунктi" замiнити словами "за ставкою, встановленою пунктом";

     6) у пiдпунктi 170.11.1 пункту 170.11 слова "за ставками, визначеними в пунктi" замiнити словами "за ставкою, визначеною пунктом";

     7) у пiдпунктi 170.12.1 пункту 170.12 слова i цифри "за ставкою, визначеною пiдпунктом 167.5.1 пункту 167.5" замiнити словами i цифрами "за ставкою, визначеною пунктом 167.1".

     31. У пунктi 172.9 статтi 172 слова i цифри "за ставками, визначеними в пунктi 167.1" замiнити словами i цифрами "за ставкою, визначеною у пунктi 167.1".

     32. У пунктi 173.6 статтi 173 слова i цифри "за ставками, визначеними в пунктi 167.1" замiнити словами i цифрами "за ставкою, визначеною у пунктi 167.1".

     33. У пiдпунктi 174.2.3 пункту 174.2 статтi 174 слова i цифри "за ставками, визначеними в пунктi 167.1" замiнити словами i цифрами "за ставкою, визначеною у пунктi 167.1".

     34. Пiдпункт "є" пункту 176.1 статтi 176 виключити.

     35. У статтi 177:

     1) у пунктi 177.1 слова i цифри "за ставками, визначеними в пунктi 167.1" замiнити словами i цифрами "за ставкою, визначеною пунктом 167.1";

     2) пiдпункт 177.5.1 пункту 177.5 викласти в такiй редакцiї:

     "177.5.1. Авансовi платежi з податку на доходи фiзичних осiб розраховуються платником податку самостiйно згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат, кожного календарного кварталу та сплачуються до бюджету до 20 числа мiсяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квiтня, до 20 липня i до 20 жовтня). Авансовий платiж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

     Якщо результатом розрахунку авансового платежу за вiдповiдний календарний квартал є вiд'ємне значення, то авансовий платiж за такий перiод не сплачується".

     36. У пунктi 178.2 статтi 178 слова i цифри "за ставками, визначеними в пунктi 167.1" замiнити словами i цифрами "за ставкою, визначеною пунктом 167.1".

     37. У пунктi 179.2 статтi 179:

     1) абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "виключно вiд податкових агентiв незалежно вiд виду та розмiру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крiм випадкiв, прямо передбачених цим роздiлом";

     2) в абзацi шостому слова i цифри "у пунктах 167.2 - 167.4" замiнити словами i цифрами "у пунктi 167.2";

     3) абзац сьомий виключити.

     38. Пiдпункт "ж" пункту 184.1 статтi 184 виключити.

     39. У пунктi 188.1 статтi 188:

     1) в абзацi першому слова "(крiм збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що справляється з вартостi послуг стiльникового рухомого зв'язку, податку на додану вартiсть та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лiкарських засобiв, у тому числi компонентiв кровi i вироблених з них препаратiв (крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв та елiксирiв)" замiнити словами "(крiм акцизного податку на реалiзацiю суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв, збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що справляється з вартостi послуг стiльникового рухомого зв'язку, податку на додану вартiсть та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лiкарських засобiв, у тому числi компонентiв кровi i вироблених з них препаратiв (крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв та елiксирiв)";

     2) в абзацi другому слова "їх собiвартостi" замiнити словами "звичайних цiн".

     40. Статтю 189 доповнити пунктами 189.15 та 189.16 такого змiсту:

     "189.15. У разi постачання (продажу, вiдчуження iншим способом) банками та iншими фiнансовими установами майна, набутого ними у власнiсть внаслiдок звернення стягнення на таке майно, базою оподаткування є позитивна рiзниця мiж цiною постачання та цiною придбання такого майна. Цiна придбання визначається як вартiсть майна, за якою таке майно набуте у власнiсть. У разi придбання майна у платника податку цiна придбання визначається з урахуванням податку на додану вартiсть.

     Якщо за таким майном суми податку були включенi до складу податкового кредиту банком, iншою фiнансовою установою, застосовуються положення пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу.

     189.16. База оподаткування операцiй з постачання послуг з перевезення (перемiщення, транспортування) природного газу транскордонними газопроводами (транспортування природного газу територiєю України в митному режимi транзиту), що виконуються (надаються) публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", визначається виходячи iз договiрної (контрактної) вартостi з урахуванням загальнодержавних податкiв та зборiв".

     41. Останнє речення абзацу четвертого пункту 192.1 статтi 192 виключити.

     42. У статтi 197:

     1) пункт 197.8 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Звiльнення вiд оподаткування, передбачене абзацом першим цього пункту, не поширюється на операцiї з постачання послуг, що виконуються (надаються) для забезпечення перемiщення (транспортування) природного газу транскордонними газопроводами (транспортування природного газу територiєю України в митному режимi транзиту)";

     2) пункт 197.11 викласти в такiй редакцiї:

     "197.11. Звiльняються вiд оподаткування операцiї iз:

     постачання товарiв та послуг на митнiй територiї України та ввезення на митну територiю України товарiв як мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана у встановленому законодавством порядку;

     постачання товарiв та послуг на митнiй територiї України та ввезення на митну територiю України товарiв, що фiнансуються за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана у встановленому законодавством порядку;

     ввезення на митну територiю України майна як гуманiтарної допомоги, наданої згiдно з нормами Закону України "Про гуманiтарну допомогу";

     3) пункт 197.12 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Звiльняються вiд оподаткування операцiї банкiв та iнших фiнансових установ з постачання майна, набутого ними у власнiсть внаслiдок звернення стягнення на таке майно. Звiльнення вiд оподаткування стосується тiєї частини вартостi майна, за якою воно було набуте у власнiсть в рахунок погашення зобов'язань за договором кредиту (позики)";

     4) пункт 197.21 виключити.

     43. У статтi 198:

     1) у пунктi 198.5:

     абзац другий доповнити словами "та мiсце постачання яких розташоване за межами митної територiї України";

     абзац третiй пiсля слiв та цифр "пiдпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статтi 197 цього Кодексу" доповнити словами та цифрами "та операцiй, передбачених пунктом 197.11 статтi 197 цього Кодексу";

     доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "У разi якщо на момент перевiрки платника податку контролюючим органом в актi вибiркової (часткової) iнвентаризацiї, проведеної платником податку на вимогу такого органу, виявлено нестачу придбаних таким платником товарiв (крiм випадку, якщо така нестача обумовлена знищенням внаслiдок дiї обставин непереборної сили, що пiдтверджується вiдповiдно до законодавства), для цiлей роздiлу V цього Кодексу такi товари вважаються використаними платником податку в операцiях, що не є господарською дiяльнiстю платника податку";

     2) у пунктi 198.6:

     в абзацi першому слова "податковими накладними" замiнити словами "податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних";

     в абзацi п'ятому слова "зазначенi в податкових накладних" замiнити словами "зазначенi в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних", а слова "податкову накладну" замiнити словами "податковi накладнi / розрахунки коригування";

     в абзацi шостому слова "податкової накладної" замiнити словами "податкових накладних / розрахункiв коригування до таких податкових накладних";

     абзац восьмий виключити.

     44. Абзац четвертий пункту 199.6 статтi 199 пiсля слова та цифр "пункту 197.1" доповнити словами та цифрами "та пунктом 197.11".

     45. У статтi 200:

     1) пiдпункт "б" пункту 200.4 доповнити словами "на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з iнших платежiв, що сплачуються до державного бюджету";

     2) пункт 200.5 виключити;

     3) у пунктi 200.7:

     абзац перший доповнити реченням другим такого змiсту: "У такiй заявi платник податку зазначає про його вiдповiднiсть або невiдповiднiсть критерiям, визначеним пунктом 200.19 цiєї статтi";

     доповнити пiдпунктами 200.7.1 - 200.7.3 такого змiсту:

     "200.7.1. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує податкову та митну полiтику, формує та веде:

     а) Реєстр заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування платникам податку, якi вiдповiдають критерiям, визначеним пунктом 200.19 цiєї статтi;

     б) Реєстр заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування платникам податку, якi не вiдповiдають критерiям, визначеним пунктом 200.19 цiєї статтi.

     До таких реєстрiв заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування вносяться такi данi:

     назва платника податку та його iндивiдуальний податковий номер;

     дата подання заяви на бюджетне вiдшкодування на рахунок платника у банку, поданої у складi податкової декларацiї або уточнюючого розрахунку (за умови їх подання);

     сума податку, заявленого до бюджетного вiдшкодування на рахунок платника у банку, зазначена у кожнiй заявi, поданiй у складi податкової декларацiї або уточнюючого розрахунку (за умови їх подання);

     дата узгодження контролюючим органом суми бюджетного вiдшкодування за кожною заявою;

     дата висновку, направленого до органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, iз зазначенням суми, що пiдлягає бюджетному вiдшкодуванню;

     дата та номер податкового повiдомлення-рiшення та сума бюджетного вiдшкодування за кожною заявою з урахуванням (у разi подання) уточнюючого розрахунку, неузгоджена контролюючим органом;

     дата початку оскарження податкового повiдомлення-рiшення та сума бюджетного вiдшкодування, що оскаржується;

     дата закiнчення оскарження податкового повiдомлення-рiшення та сума бюджетного вiдшкодування, узгоджена за результатами оскарження;

     дата та сума повернення бюджетного вiдшкодування на рахунок платника у банку.

     Заяви про повернення сум бюджетного вiдшкодування автоматично вносяться до вiдповiдного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування протягом операцiйного дня їх отримання у хронологiчному порядку їх надходження.

     Порядок ведення та форма реєстрiв заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     200.7.2. Повернення узгоджених сум бюджетного вiдшкодування здiйснюється у хронологiчному порядку вiдповiдно до черговостi внесення до кожного вiдповiдного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування.

     200.7.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує податкову та митну полiтику, щоденно публiкує на своєму офiцiйному веб-сайтi реєстри заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування, зазначенi у пiдпунктi 200.7.1 пункту 200.7 цiєї статтi, iз зазначенням даних, вказаних у цьому пунктi.

     Зазначенi данi не належать до iнформацiї з обмеженим доступом";

     4) у пунктi 200.9 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     5) пункт 200.10 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Платники податку, якi мають право на бюджетне вiдшкодування вiдповiдно до цiєї статтi та подали заяву про повернення суми бюджетного вiдшкодування, отримують таке бюджетне вiдшкодування у разi узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного вiдшкодування за результатами камеральної перевiрки, а у випадках, визначених пунктом 200.11 цiєї статтi, - за результатами перевiрки, зазначеної у такому пунктi, що проводяться вiдповiдно до цього Кодексу.

     Сума бюджетного вiдшкодування вважається узгодженою контролюючим органом з дня, наступного за днем закiнчення термiну проведення камеральної перевiрки, у разi якщо камеральна перевiрка проведена не була або за результатами проведення перевiрки податкове повiдомлення-рiшення не було надiслано платнику податку у строк, визначений цим Кодексом";

     6) пункт 200.11 викласти в такiй редакцiї:

     "200.11. Контролюючий орган має право провести документальну перевiрку платника податку в разi, якщо розрахунок суми бюджетного вiдшкодування було зроблено за рахунок вiд'ємного значення, сформованого за операцiями:

     за перiоди до 1 липня 2015 року, що не пiдтвердженi документальними перевiрками;

     з придбання товарiв/послуг у платникiв податку, що використовували спецiальний режим оподаткування, визначений вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, за перiод до 1 сiчня 2016 року";

     7) пункт 200.12 викласти в такiй редакцiї:

     "200.12. Контролюючий орган зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення перевiрки:

     або подати органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, висновок iз зазначенням суми, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету;

     або за заявою платника податку до вiдповiдного контролюючого органу зарахувати таку суму в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з iнших платежiв, що сплачуються до Державного бюджету України.

     У разi наявностi у платника податку податкового боргу бюджетному вiдшкодуванню пiдлягає заявлена сума податку, зменшена на суму такого податкового боргу.

     У разi виникнення у платника податку необхiдностi змiни напряму узгодженого бюджетного вiдшкодування, такий платник податку має право подати вiдповiдну заяву до контролюючого органу, який протягом п'яти робочих днiв з дня отримання такої заяви повинен її задовольнити";

     8) абзац перший пункту 200.14 пiсля слiв "позапланової виїзної перевiрки" доповнити словами та цифрами "сум бюджетного вiдшкодування, визначених у пунктi 200.11 цiєї статтi";

     9) пункт 200.15 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У разi неузгодження контролюючим органом суми податку, заявленої до вiдшкодування, або її частини зобов'язання з бюджетного вiдшкодування податку в частинi неузгодженої суми виникає з дня закiнчення процедури адмiнiстративного або судового оскарження, за результатами якої прийнято рiшення на користь платника податкiв";

     10) пункт 200.18 виключити;

     11) пункти 200.19 - 200.21 викласти в такiй редакцiї:

     "200.19. Критерiї платникiв податку, одночасна вiдповiднiсть яким є пiдставою для внесення заяви про повернення суми бюджетного вiдшкодування такого платника до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного вiдшкодування, зазначеного у пiдпунктi "а" пiдпункту 200.7.1 пункту 200.7 цiєї статтi:

     200.19.1. не перебувають у судових процедурах банкрутства вiдповiдно до Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом";

     200.19.2. юридичнi особи та фiзичнi особи - пiдприємцi, включенi до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i до цього реєстру стосовно них не внесено записiв про:

     а) вiдсутнiсть пiдтвердження вiдомостей;

     б) вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням (мiсцем проживання);

     в) прийняття рiшень про видiл, припинення юридичної особи, пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     г) визнання повнiстю або частково недiйсними установчих документiв чи змiн до установчих документiв юридичної особи;

     ґ) припинення державної реєстрацiї юридичної особи чи пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця та стосовно таких осiб вiдсутнi рiшення або вiдомостi, на пiдставi яких проводиться державна реєстрацiя припинення юридичної особи чи пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     200.19.3. мають необоротнi активи, залишкова балансова вартiсть яких на звiтну дату за даними податкового облiку перевищує у три рази суму податку, заявлену до вiдшкодування, або отримали термiном на один рiк вiд банкiвської установи, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, фiнансову гарантiю, що дiє з дня подачi вiдповiдної заявки про повернення суми бюджетного вiдшкодування (у разi якщо за результатами перевiрки встановлено порушення норм податкового законодавства в частинi зайво заявлених сум податку до бюджетного вiдшкодування, така фiнансова гарантiя має бути продовжена додатково на термiн до двох рокiв), а також здiйснюють операцiї з вивезення товарiв з митної територiї України у митному режимi експорту, питома вага яких протягом попереднiх 12 послiдовних звiтних податкових перiодiв (мiсяцiв) сукупно становить не менше 40 вiдсоткiв загального обсягу поставок (для платникiв податку з квартальним звiтним перiодом - протягом попереднiх чотирьох послiдовних звiтних перiодiв).

     200.20. Порядок визначення вiдповiдностi платника податку критерiям, зазначеним у пунктi 200.19 цiєї статтi, затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну фiнансову полiтику. Перевiрка вiдповiдностi платника податку зазначеним критерiям проводиться в автоматизованому режимi протягом 15 календарних днiв пiсля граничного термiну подачi звiтностi.

     200.21. У разi невiдповiдностi за висновком контролюючого органу платника податку визначеним пунктом 200.19 цiєї статтi критерiям контролюючий орган зобов'язаний протягом 17 календарних днiв пiсля граничного термiну подачi звiтностi направити платнику податку рiшення про таку невiдповiднiсть та надати детальнi пояснення i розрахунки за критерiями, значення яких не дотримано. Вiдповiдне рiшення може бути оскаржене платником податку у встановленому порядку.

     Якщо контролюючий орган у встановлений термiн не надiслав платнику податку зазначеного рiшення, вважається, що такий платник вiдповiдає критерiям, визначеним пунктом 200.19 цiєї статтi".

     46. У статтi 2001:

     1) абзац другий пункту 2001.2 замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "Платникам - сiльськогосподарським пiдприємствам, що обрали спецiальний режим оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, додатково вiдкриваються:

     а) рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку, призначенi для перерахування коштiв до Державного бюджету України та на їх спецiальнi рахунки, вiдкритi в установах банкiв та/або органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для здiйснення операцiй з постачання сiльськогосподарських товарiв/послуг (крiм зернових i технiчних культур та продукцiї тваринництва, визначеної у пунктi 209.19 статтi 209 цього Кодексу);

     б) рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку, призначенi для перерахування коштiв до Державного бюджету України та на їх спецiальнi рахунки, вiдкритi в установах банкiв та/або органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для здiйснення операцiй з постачання зернових та технiчних культур, визначених у пунктi 209.19 статтi 209 цього Кодексу;

     в) рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку, призначенi для перерахування коштiв до Державного бюджету України та на їх спецiальнi рахунки, вiдкритi в установах банкiв та/або органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для здiйснення операцiй з постачання продукцiї тваринництва, визначеної у пунктi 209.19 статтi 209 цього Кодексу".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом шостим;

     2) у пунктi 2001.3:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "SНакл = SНаклОтр + SМитн + SПопРах + SОвердрафт - SНаклВид - SВiдшкод - SПеревищ";

     абзац шостий замiнити десятьма абзацами такого змiсту:

     "SПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в системi електронного адмiнiстрування податку, в тому числi рахункiв у системi електронного адмiнiстрування податку платника - сiльськогосподарського пiдприємства, що обрало спецiальний режим оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, зазначених у пiдпунктах "а" - "в" пункту 2001.2 цiєї статтi.

     Не враховуються в обрахунку показника SПопРах суми, зарахованi на рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку з:

     а) рахункiв у системi електронного адмiнiстрування податку, вiдкритих для перерахування коштiв до Державного бюджету України та на спецiальнi рахунки, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для здiйснення операцiй з постачання сiльськогосподарських товарiв/послуг (крiм зернових та технiчних культур та продукцiї тваринництва, визначених у пунктi 209.19 статтi 209 цього Кодексу);

     б) рахункiв у системi електронного адмiнiстрування податку, вiдкритих для перерахування коштiв до Державного бюджету України та на спецiальнi рахунки, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для здiйснення операцiй з постачання зернових та технiчних культур, визначених у пунктi 209.19 статтi 209 цього Кодексу;

     в) рахункiв у системi електронного адмiнiстрування податку, вiдкритих для перерахування коштiв до Державного бюджету України та на спецiальнi рахунки, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для здiйснення операцiй з постачання продукцiї тваринництва, визначеної у пунктi 209.19 статтi 209 цього Кодексу.

     У разi проведення органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, розрахункiв платника податку з погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, опалення та постачання гарячої води, послуги з централiзованого водопостачання, водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або iншим пiдприємствам централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають населенню послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, яка виникла у зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї та послуг з централiзованого водопостачання, водовiдведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування, за рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштiв вiдповiдно до закону України про Державний бюджет України в рахунок погашення заборгованостi з податку, в поповнення рахунка в системi електронного адмiнiстрування податку враховується в межах проведених розрахункiв з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов'язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, термiн сплати яких настав, що облiковується органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, до виконання в повному обсязi за коригуючими реєстрами.

     Порядок та строки врахування таких сум зменшення в поповнення рахунка в системi електронного адмiнiстрування податку встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     SОвердрафт - сума середньомiсячного розмiру сум податку, якi за останнiх 12 звiтних (податкових) мiсяцiв були задекларованi платником до сплати до бюджету та погашенi чи розстроченi або вiдстроченi, а також задекларованi платником - сiльськогосподарським пiдприємством, що обрав спецiальний режим оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу.

     Показник SОвердрафт щокварталу (протягом перших шести робочих днiв такого кварталу) пiдлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомiсячного розмiру сум податку, якi за останнiх 12 звiтних (податкових) мiсяцiв станом на дату такого перерахунку, були задекларованi платником до сплати до бюджету та погашенi чи розстроченi або вiдстроченi, а також задекларованi платником - сiльськогосподарським пiдприємством, що обрав спецiальний режим оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу. Такий перерахунок здiйснюється шляхом вiднiмання суми попереднього збiльшення та додавання суми збiльшення згiдно з поточним перерахунком.

     Платникам податку, якi станом на 1 сiчня 2016 року зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть менш як 12 звiтних (податкових) мiсяцiв, а також платникам, зареєстрованим платниками податку на додану вартiсть пiсля 1 сiчня 2016 року, - таке збiльшення здiйснюється протягом перших шести робочих днiв кварталу, що настає за кварталом, в якому строк такої реєстрацiї досягає 12 звiтних (податкових) мiсяцiв".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - двадцятим;

     в абзацi двадцятому слово та цифри "пунктом 34" замiнити словом та цифрами "пунктами 34, 341";

     3) пункт 2001.4 доповнити пiдпунктом "г" такого змiсту:

     "г) з бюджету в сумах надмiру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартiсть, повернутих платнику податкiв у порядку, встановленому статтею 43 цього Кодексу";

     4) абзац другий пункту 2001.5 викласти в такiй редакцiї:

     "Кошти, що надiйшли на рахунки, визначенi у пiдпунктах "а" - "в" пункту 2001.2 цiєї статтi, автоматично перераховуються органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, на рахунок такого платника в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть та на спецiальний рахунок такого платника протягом наступного операцiйного дня. Реквiзити такого спецiального рахунка платник - сiльськогосподарське пiдприємство, що обрав спецiальний режим оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, зобов'язаний зазначати у податковiй звiтностi з податку на додану вартiсть";

     5) у пунктi 2001.6:

     в абзацi першому слово та цифри "статтею 200" замiнити словом та цифрами "статтями 200 та 209";

     в абзацi другому слово "декларацiї" замiнити словом "звiтностi";

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Перерахування коштiв на поточний рахунок платника може здiйснюватися у разi, якщо таке зменшення загальної суми поповнення електронного рахунка (SПопРах) не призведе до формування вiд'ємного значення суми податку, визначеної вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу (SНакл)".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим.

     47. У статтi 201:

     1) абзац перший пункту 201.1 викласти в такiй редакцiї:

     "201.1. На дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї у порядку, визначеному законодавством, електронного пiдпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрi податкових накладних у встановлений цим Кодексом термiн";

     2) у пунктi 201.4:

     абзац перший виключити;

     абзац другий пiсля слiв "постачання товарiв/послуг вiдповiдному платнику" доповнити словами "протягом перiоду, за який складається така податкова накладна";

     абзац третiй пiсля слiв "з яким постачання мають такий характер" доповнити словами "протягом перiоду, за який складається така податкова накладна";

     3) у пунктi 201.10:

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Реєстрацiя податкових накладних та/або розрахункiв коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрi податкових накладних має бути здiйснена протягом 15 календарних днiв, наступних за датою виникнення податкових зобов'язань, вiдображених у вiдповiдних податкових накладних та/або розрахунках коригування. У разi порушення цього термiну застосовуються штрафнi санкцiї згiдно з цим Кодексом";

     в абзацi п'ятнадцятому слова та цифри "та/або порушення порядку заповнення обов'язкових реквiзитiв податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статтi 201 цього Кодексу" виключити;

     абзац сiмнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi допущення продавцем товарiв/послуг помилок при зазначеннi обов'язкових реквiзитiв податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статтi 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термiнiв реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарiв/послуг має право додати до податкової декларацiї за звiтний податковий перiод заяву iз скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберiгається за ним протягом 365 календарних днiв, що настають за граничним термiном подання податкової декларацiї за звiтний (податковий) перiод, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначеннi обов'язкових реквiзитiв податкової накладної та/або порушено граничнi термiни реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних. До заяви додаються копiї товарних чекiв або iнших розрахункових документiв, що засвiдчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарiв/послуг, або копiї первинних документiв, складених вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", що пiдтверджують факт отримання таких товарiв/послуг";

     абзац вiсiмнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Протягом 15 календарних днiв з дня надходження такої заяви iз скаргою контролюючий орган зобов'язаний провести документальну позапланову перевiрку зазначеного продавця для з'ясування достовiрностi та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцiєю";

     доповнити абзацом дев'ятнадцятим такого змiсту:

     "Податкова накладна, що мiстить помилки в реквiзитах, визначених пунктом 201.1 цiєї статтi (крiм коду товару згiдно з УКТ ЗЕД), якi не заважають iдентифiкувати здiйснену операцiю, її змiст (товар/послугу, що постачаються), перiод, сторони та суму податкових зобов'язань, є пiдставою для вiднесення покупцем сум податку до податкового кредиту".

     48. У статтi 209:

     1) пункт 209.2 викласти в такiй редакцiї:

     "209.2. Позитивна рiзниця мiж сумою податкових зобов'язань звiтного (податкового) перiоду та сумою податкового кредиту звiтного (податкового) перiоду, визначена:

     а) за операцiями з сiльськогосподарськими товарами/послугами (крiм операцiй iз зерновими i технiчними культурами та операцiй з продукцiєю тваринництва) пiдлягає перерахуванню:

     до державного бюджету - у розмiрi 50 вiдсоткiв;

     на спецiальнi рахунки, вiдкритi сiльськогосподарським пiдприємствам - суб'єктам спецiального режиму оподаткування в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, - у розмiрi 50 вiдсоткiв;

     б) за операцiями iз зерновими i технiчними культурами пiдлягає перерахуванню:

     до державного бюджету - у розмiрi 85 вiдсоткiв;

     на спецiальнi рахунки, вiдкритi сiльськогосподарським пiдприємствам - суб'єктам спецiального режиму оподаткування в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, - у розмiрi 15 вiдсоткiв;

     в) за операцiями з продукцiєю тваринництва пiдлягає перерахуванню:

     до державного бюджету - у розмiрi 20 вiдсоткiв;

     на спецiальнi рахунки, вiдкритi сiльськогосподарським пiдприємствам - суб'єктам спецiального режиму оподаткування в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, - у розмiрi 80 вiдсоткiв.

     209.2.1. Сiльськогосподарськi пiдприємства для забезпечення перерахування, зазначеного у:

     а) пiдпунктi "а" пункту 209.2 цiєї статтi, зараховують кошти на власнi рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, вiдкритi для перерахування коштiв до державного бюджету та на спецiальнi рахунки, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв для здiйснення операцiй з сiльськогосподарськими товарами/послугами (крiм операцiй iз зерновими i технiчними культурами та операцiй з продукцiєю тваринництва);

     б) пiдпунктi "б" пункту 209.2 цiєї статтi, зараховують кошти на власнi рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, вiдкритi для перерахування коштiв до державного бюджету та на спецiальнi рахунки, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для здiйснення операцiй з постачання зернових i технiчних культур;

     в) пiдпунктi "в" пункту 209.2 цiєї статтi, зараховують кошти на власнi рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, вiдкритi для перерахування коштiв до державного бюджету та на спецiальнi рахунки, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для здiйснення операцiй iз продукцiєю тваринництва.

     209.2.2. Кошти, зарахованi на рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, зазначенi у пiдпунктi 209.2.1 пункту 209.2 цiєї статтi, автоматично протягом наступного операцiйного дня за днем, в якому кошти надiйшли на такi рахунки, перераховуються органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, у таких розмiрах:

     а) з рахункiв, зазначених у пiдпунктi "а" пiдпункту 209.2.1 пункту 209.2 цiєї статтi:

     50 вiдсоткiв - на рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть;

     50 вiдсоткiв - на спецiальнi рахунки сiльськогосподарських пiдприємств, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв;

     б) з рахункiв, зазначених у пiдпунктi "б" пiдпункту 209.2.1 пункту 209.2 цiєї статтi:

     85 вiдсоткiв - на рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть;

     15 вiдсоткiв - на спецiальнi рахунки сiльськогосподарських пiдприємств, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв;

     в) з рахункiв, зазначених у пiдпунктi "в" пiдпункту 209.2.1 пункту 209.2 цiєї статтi:

     20 вiдсоткiв - на рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть;

     80 вiдсоткiв - на спецiальнi рахунки сiльськогосподарських пiдприємств, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв.

     209.2.3. Для перерахування до державного бюджету коштiв, зарахованих на рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть з рахункiв платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, зазначених у пiдпунктi 209.2.1 пункту 209.2 цiєї статтi, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної податкової та митної полiтики, надсилає органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, реєстр платникiв, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та iндивiдуальний податковий номер платника, звiтний перiод та сума податку, що пiдлягає перерахуванню до бюджету, зазначена у податковiй декларацiї, в якiй вiдображаються результати дiяльностi в межах спецiального режиму оподаткування за звiтний (податковий) перiод. На пiдставi такого реєстру орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, не пiзнiше останнього дня строку, встановленого цим Кодексом для самостiйної сплати податкових зобов'язань, перераховує суми податку до бюджету.

     Суми податку на додану вартiсть, що пiдлягають перерахуванню на спецiальнi рахунки, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, не пiдлягають сплатi до бюджету та повнiстю залишаються в розпорядженнi такого сiльськогосподарського пiдприємства для використання у виробництвi сiльськогосподарських товарiв/послуг. Зазначенi суми коштiв акумулюються сiльськогосподарськими пiдприємствами на таких рахунках у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     209.2.4. Сiльськогосподарськi пiдприємства - суб'єкти спецiального режиму оподаткування у строки, встановленi цим Кодексом для самостiйної сплати податкових зобов'язань, повиннi забезпечити перерахування на їхнi рахунки у системi електронного адмiнiстрування податку, зазначенi у пiдпунктi 209.2.1 пункту 209.2 цiєї статтi, коштiв у розмiрi, достатньому для перерахування до державного бюджету та на спецiальний рахунок, на пiдставi поданої податкової декларацiї, в якiй вiдображаються результати дiяльностi в межах спецiального режиму оподаткування протягом звiтного (податкового) перiоду.

     Проведення сiльськогосподарським пiдприємством - суб'єктом спецiального режиму оподаткування розрахункiв з бюджетом за iншими операцiями, здiйсненими протягом звiтного (податкового) перiоду не в межах спецiального режиму оподаткування, здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 200 цього Кодексу";

     2) абзаци третiй i четвертий пiдпункту 209.15.1 пункту 209.15 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо товари/послуги, основнi фонди, виготовленi та/або придбанi, використовуються сiльськогосподарським пiдприємством частково для виробництва сiльськогосподарських товарiв/послуг, у тому числi зернових i технiчних культур, та/або продукцiї тваринництва, а частково для iнших товарiв/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподiляється виходячи з питомої ваги вартостi таких сiльськогосподарських товарiв/послуг у загальнiй вартостi всiх товарiв/послуг, поставлених за 12 попереднiх послiдовних звiтних (податкових) перiодiв.

     У разi якщо товари/послуги, основнi фонди, виготовленi та/або придбанi, використовуються сiльськогосподарським пiдприємством частково для виробництва зернових культур i технiчних культур, та/або частково для виробництва продукцiї тваринництва, та/або частково для iнших сiльськогосподарських товарiв/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподiляється виходячи з питомої ваги вартостi таких зернових i технiчних культур, продукцiї тваринництва та iнших сiльськогосподарських товарiв/послуг у загальнiй вартостi усiх сiльськогосподарських товарiв/послуг, поставлених за 12 попереднiх послiдовних звiтних (податкових) перiодiв";

     3) в абзацi першому пункту 209.18 слова "повнiстю залишається у розпорядженнi цих сiльськогосподарських пiдприємств" замiнити словами "залишається у розпорядженнi цих сiльськогосподарських пiдприємств у розмiрi, зазначеному у пунктi 209.2 цiєї статтi";

     4) доповнити пунктом 209.19 такого змiсту:

     "209.19. З метою застосування пункту 209.2 i пiдпункту 209.15.1 пункту 209.15 цiєї статтi:

     зерновi культури - зерновi культури товарних позицiй 1001 - 1008 згiдно з УКТ ЗЕД;

     технiчнi культури - технiчнi культури товарних позицiй 1205 i 1206 00 згiдно з УКТ ЗЕД;

     продукцiя тваринництва - продукцiя товарних позицiй 0102 i 0401 згiдно з УКТ ЗЕД".

     49. У статтi 212:

     1) пункт 212.1 доповнити пiдпунктом 212.1.15 такого змiсту:

     "212.1.15. Особа, яка реалiзує пальне";

     2) пункт 212.3 доповнити пiдпунктом 212.3.4 такого змiсту:

     "212.3.4. Особи, якi здiйснюватимуть реалiзацiю пального, пiдлягають обов'язковiй реєстрацiї як платники податку контролюючими органами за мiсцезнаходженням юридичних осiб, мiсцем проживання фiзичних осiб - пiдприємцiв до початку здiйснення реалiзацiї пального.

     Реєстрацiя платника податку здiйснюється на пiдставi подання особою не пiзнiше нiж за три робочi днi до початку здiйснення реалiзацiї пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, веде реєстр платникiв акцизного податку з реалiзацiї пального, в якому мiститься iнформацiя про осiб, зареєстрованих платниками акцизного податку".

     50. У статтi 213:

     1) пункт 213.1 доповнити пiдпунктом 213.1.12 такого змiсту:

     "213.1.12. реалiзацiї будь-яких обсягiв пального понад обсяги, що:

     отриманi вiд iнших платникiв акцизного податку, що пiдтвердженi зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрi акцизних накладних;

     ввезенi (iмпортованi) на митну територiю України, що засвiдченi належно оформленою митною декларацiєю;

     виробленi в Українi, реалiзацiя яких є об'єктом оподаткування вiдповiдно до пiдпункту 213.1.1 цього пункту, що пiдтвердженi зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрi акцизних накладних";

     2) у пунктi 213.3:

     пiдпункт 213.3.6 викласти в такiй редакцiї:

     "213.3.6. ввезення на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї), що використовуються як сировина для виробництва пiдакцизних товарiв (продукцiї, у тому числi сировини), за умови подальшого виготовлення з такої сировини iнших пiдакцизних товарiв (продукцiї, у тому числi сировини), якi реалiзуються на митнiй територiї України або на експорт, та пред'явлення контролюючому органу лiцензiї на право виробництва алкогольних напоїв або тютюнових виробiв. Ця норма не поширюється на операцiї з ввезення пального";

     доповнити пiдпунктом 213.3.12 такого змiсту:

     "213.3.12. реалiзацiя вiдходiв тютюнової сировини за умови документального пiдтвердження їх утворення та подальшого знищення або утилiзацiї".

     51. У статтi 214:

     1) у пунктi 214.1:

     пiдпункти 214.1.1 та 214.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "214.1.1. вартiсть реалiзованого товару (продукцiї), виробленого на митнiй територiї України, за встановленими виробником максимальними роздрiбними цiнами з урахуванням податку на додану вартiсть та акцизного податку;

     214.1.2. вартiсть товарiв (продукцiї), що ввозяться на митну територiю України, за встановленими iмпортером максимальними роздрiбними цiнами на товари (продукцiю), якi вiн iмпортує, з урахуванням податку на додану вартiсть та акцизного податку";

     пiдпункт 214.1.4 викласти в такiй редакцiї:

     "214.1.4. вартiсть (з податком на додану вартiсть та без урахування акцизного податку з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв) пiдакцизних товарiв, що реалiзованi вiдповiдно до пiдпункту 213.1.9 пункту 213.1 статтi 213 цього Кодексу";

     2) у пунктi 214.4 слова "ставок з вироблених на митнiй територiї України або ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї) базою оподаткування" замiнити словами "ставок з пiдакцизних товарiв (продукцiї) базою оподаткування".

     52. У статтi 215:

     1) абзац четвертий пункту 215.1 викласти в такiй редакцiї:

     "пальне";

     2) пiдпункти 215.3.1 - 215.3.4 пункту 215.3 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.1. спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, пиво:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставка податку
2203 00 Пиво iз солоду (солодове) гривень за 1 лiтр 2,48
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi - " - 0,01
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральнi з доданням спирту та мiцнi (крiпленi) - " - 7,16
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00
Вина iгристi
Вина газованi
- " - 10,40
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв - " - 7,16
2206 00
(крiм 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр i перрi (без додання спирту)
Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi (з доданням спирту) гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 105,80
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр i перрi (без додання спирту) гривень за 1 лiтр 0,95
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 105,80
2208
(крiм 2208 90 69 00,
2208 90 78 00 - слабоалкогольнi напої)
Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт - " - 105,80
2208 90 69 00,
2208 90 78 00
Слабоалкогольнi напої - алкогольнi напої з вмiстом етилового спирту вiд 0,5 до 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та екстрактивних речовин не бiльш як 14,0 г на 100 куб. см, виготовленi на основi водно-спиртової сумiшi з використанням iнгредiєнтiв, напiвфабрикатiв та консервантiв, насиченi чи ненасиченi дiоксидом вуглецю гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 211,59
2103 90 30 00,
2106 90
Тiльки продукти з вмiстом спирту етилового 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та бiльше - " - 141,06

;

     215.3.2. тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки податку
одиниця вимiру ставка одиницi вимiру ставка
2401 Тютюнова сировина
Тютюновi вiдходи
гривень за 1 кiлограм (нетто) 399,84    
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто) 399,84    
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 318,26 вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром - " - 318,26 - " - 12
2403 Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї гривень за 1 кiлограм (нетто) 399,84    

;

     215.3.3. мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку з тютюнових виробiв:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання
одиниця вимiру сума
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 425,75
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром - " - 425,75

;

     215.3.4. пальне

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї)
одиниця вимiру (об'єм у лiтрах, приведених до t 15° C) ставка
2707 50 10 00
2707 50 90 00
сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких 65 об. % або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурi до 250° C за методом, визначеним згiдно з ASTM D 86 євро за 1000 лiтрiв 171,50
  Легкi дистиляти:    
2710 12 11 10
2710 12 11 20
2710 12 11 90
для специфiчних процесiв переробки - " - 171,50
2710 12 15 10
2710 12 15 20
2710 12 15 90
для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарних пiдкатегорiях 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 - " - 171,50
  Бензини спецiальнi:    
2710 12 21 00 уайт-спiрит - " - 171,50
2710 12 25 00 iншi спецiальнi бензини - " - 171,50
  Бензини моторнi:    
2710 12 31 00 бензини авiацiйнi - " - 27
  бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше:    
2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09
iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi євро за 1000 лiтрiв 171,50
2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99
iншi бензини - " - 171,50
2710 20 90 00 iншi нафтопродукти - " - 171,50
2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90
iз вмiстом свинцю бiльш як 0,013 г/л євро за 1000 лiтрiв 171,50
2710 12 70 00 Паливо для реактивних двигунiв - " - 27
2710 12 90 00 Iншi легкi дистиляти - " - 171,50
  Середнi дистиляти:    
2710 19 11 10
2710 19 11 20
2710 19 11 90
для специфiчних процесiв переробки - " - 171,50
2710 19 15 10
2710 19 15 20
2710 19 15 90
для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у товарнiй категорiї 2710 19 11 - " - 171,50
  Гас:    
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунiв - " - 21
2710 19 25 00 iнший гас - " - 183
2710 19 29 00 Iншi середнi дистиляти - " - 183
2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 20 11 00
2710 20 15 00
Важкi дистиляти (газойлi) - " - 95
2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00
Важкi дистиляти (газойлi) євро за 1000 лiтрiв 125,50
2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00
Тiльки паливо пiчне побутове - " - 97
2710 19 51 00 Паливо рiдке (мазут) для специфiчних процесiв переробки - " - 97
2710 19 55 00 Паливо рiдке (мазут) для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 51 00 - " - 97
2711 11 00 00 Скраплений газ природний - " - 3,67
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00
Скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном) та iншi гази євро за 1000 лiтрiв 31
2707 10 10 00
2707 10 90 00
Бензол - " - 153
2707 20 10 00
2707 20 90 00
Толуол - " - 153
2707 30 10 00
2707 30 90 00
Ксилол - " - 153
2901 10 00 00 Вуглеводнi ациклiчнi насиченi - " - 171,50
2905 11 00 00 Метанол технiчний (метиловий спирт) - " - 245
2909 19 10 00
2909 19 90 10
2909 19 90 20
2909 19 90 90
Iншi ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв, пероксиди простих ефiрiв, пероксиди кетонiв (визначеного або невизначеного хiмiчного складу) та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi, крiм диетилового ефiру (код згiдно з УКТ ЗЕД 2909 11 00 00)
Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi препарати та iншi готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, якi використовують з тiєю самою метою, що i нафтопродукти:
- " - 171,50
3811 11 10 00
3811 11 90 00
3811 19 00 00
антидетонатори євро за 1000 лiтрiв 171,50
3811 90 00 00 Iншi - " - 245
3826 00 10 00
3826 00 90 00
Бiодизель та його сумiшi (що не мiстять або мiстять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд) на основi моноалкiльних складних ефiрiв жирних кислот - " - 97
3824 90 97 10 Паливо моторне альтернативне - " - 120

";

     3) пiдпункт 215.3.10 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.10. Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, реалiзованих вiдповiдно до пiдпункту 213.1.9 пункту 213.1 статтi 213 цього Кодексу, ставка податку становить 5 вiдсоткiв. Для товарiв, зазначених у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу, реалiзованих вiдповiдно до пiдпункту 213.1.9 пункту 213.1 статтi 213 цього Кодексу, ставка податку становить 0,042 євро за кожний лiтр реалiзованого (вiдпущеного) товару".

     53. У статтi 216:

     1) пункт 216.9 викласти в такiй редакцiї:

     "216.9. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв є дата здiйснення розрахункової операцiї вiдповiдно до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг", для безготiвкових розрахункiв - дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операцiї, який пiдтверджує факт продажу, вiдвантаження, фiзичного вiдпуску товару, а у разi реалiзацiї товарiв фiзичними особами - пiдприємцями, якi сплачують єдиний податок, - дата надходження оплати за проданий товар";

     2) доповнити пунктом 216.12 такого змiсту:

     "216.12. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо операцiй, визначених у пiдпунктi 213.1.12 пункту 213.1 статтi 213 цього Кодексу, є дата реалiзацiї таких обсягiв пального".

     54. У статтi 217:

     1) назву доповнити словами "а також реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi";

     2) у пунктi 217.1 слова "вироблених на митнiй територiї України, визначаються" замiнити словами "вироблених на митнiй територiї України, а також реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi, визначаються";

     3) пункт 217.3 викласти в такiй редакцiї:

     "217.3. Податок з товарiв (продукцiї), вироблених на митнiй територiї України, на якi встановленi ставки податку в iноземнiй валютi, сплачується у нацiональнiй валютi i розраховується за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України, що дiє на перший день кварталу, в якому здiйснюється реалiзацiя товару (продукцiї), i залишається незмiнним протягом кварталу.

     Податок з товарiв (продукцiї), реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi, на якi встановленi ставки податку в iноземнiй валютi, сплачується у нацiональнiй валютi i розраховується за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України, що дiє на двадцятий день мiсяця, що передує кварталу, в якому здiйснюється реалiзацiя товару (продукцiї), i залишається незмiнним протягом звiтного кварталу";

     4) доповнити пунктом 217.6 такого змiсту:

     "217.6. Для пального, при виробництвi якого в якостi сировини використанi iншi оподатковуванi пiдакцизнi товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

     Сума податку щодо сировини, що пiдлягає вiднiманню, обчислюється iз застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалiзацiї пального. У разi якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, рiзниця платнику не вiдшкодовується.

     Норми цього пункту застосовуються пiд час функцiонування системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального, визначеної статтею 232 цього Кодексу".

     55. Абзац перший пункту 222.1 статтi 222 доповнити словами "а також реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi".

     56. У статтi 229:

     1) у пiдпунктi 229.6.1 пункту 229.6:

     в абзацi першому слова i цифри "(коди 2707 10 90 00, 2905 11 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД)" замiнити словами i цифрами "(коди 2707 10 90 00, 2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00, 2905 11 00 00, 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90 згiдно з УКТ ЗЕД)";

     в абзацi третьому слова i цифри "(код 2707 10 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД)" замiнити словами i цифрами "(коди 2707 10 90 00, 2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00, 2905 11 00 00, 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90 згiдно з УКТ ЗЕД)";

     2) в абзацi першому пiдпункту 229.7.1 пункту 229.7 слова i цифри "(коди 2707 10 90 00, 2905 11 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД)" замiнити словами i цифрами "(коди 2707 10 90 00, 2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00, 2905 11 00 00, 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90 згiдно з УКТ ЗЕД)".

     57. У статтi 230:

     1) у пунктах 230.1 та 230.19 слова "нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу" замiнити словом "пального";

     2) пункт 230.1 доповнити абзацами п'ятим - сьомим такого змiсту:

     "Акцизнi склади, на територiї яких здiйснюється виробництво, оброблення (перероблення), змiшування навантаження-розвантаження, зберiгання пального, повиннi бути обладнанi витратомiрами-лiчильниками та рiвнемiрами - лiчильниками рiвня таких товарiв (продукцiї) у резервуарi (далi - рiвнемiр-лiчильник), якi зареєстрованi в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв рiвня пального у резервуарi.

     Вiдпуск пального без наявностi витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв забороняється.

     Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв рiвня пального у резервуарi, а також порядок передачi облiкових даних з витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв електронними засобами зв'язку контролюючим органам встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) пункт 230.2 доповнити словами "(крiм пального)";

     4) у пунктах 230.5, 230.7, 230.11, 230.12 слова "нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного, скрапленого газу" та "нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу" виключити;

     5) у пунктi 230.19 слова "нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу" замiнити словом "пального";

     6) пункти 230.20 - 230.23 виключити.

     58. Роздiл VI доповнити статтями 231 та 232 такого змiсту:

     "Стаття 231. Акцизна накладна

     231.1. Платник податку при реалiзацiї пального зобов'язаний скласти в електроннiй формi акцизну накладну за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД реалiзованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрi акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрацiї у порядку, визначеному законодавством, електронного пiдпису уповноваженої платником особи.

     Платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального втраченого, як в межах, так i понад встановленi норми втрат, зiпсованого, знищеного, включаючи випадки внаслiдок аварiї, пожежi, повенi, iнших форс-мажорних обставин чи з iншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслiдок випаровування в процесi виробництва, обробки, переробки, зберiгання чи транспортування такого пального. В акцизнiй накладнiй зазначаються в окремих полях такi обов'язковi реквiзити:

     а) порядковий номер акцизної накладної;

     б) дата складання акцизної накладної;

     в) повна або скорочена назва юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, - особи, що реалiзує пальне;

     г) код ЄДРПОУ (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб) особи, що реалiзує пальне, та отримувача пального;

     ґ) повна або скорочена назва юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи, зареєстрованої як платник податкiв, - отримувача пального;

     д) код товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД;

     е) опис пального;

     є) обсяг пального в лiтрах, приведених до t 15° C.

     231.2. Форма та порядок заповнення акцизної накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     231.3. Акцизна накладна складається платником податку в день реалiзацiї пального при кожнiй повнiй або частковiй операцiї з реалiзацiї пального.

     У разi здiйснення операцiй з реалiзацiї пального, якi передбачають вiдпуск пального через паливороздавальнi колонки на автомобiльних заправних станцiях (комплексах), автомобiльних газових заправних станцiях, акцизна накладна складається у день проведення вiдпуску пального через паливороздавальнi колонки на таких станцiях незалежно вiд того, коли вiдбувся перехiд права власностi на таке пальне.

     Акцизна накладна може бути складена за щоденними пiдсумками операцiй (якщо акцизнi накладнi не були складенi на цi операцiї) за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД у разi здiйснення реалiзацiї пального за готiвку кiнцевому споживачевi (який не є платником акцизного податку), розрахунки за якi проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцiй або через банкiвську установу чи платiжний пристрiй (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалiзує пальне). При цьому окремi обов'язковi реквiзити акцизної накладної, що iдентифiкують отримувача пального, визначенi пiдпунктами "г" та "ґ" пункту 231.1 цiєї статтi, не заповнюються.

     У разi забезпечення безперервного постачання пального особа, яка реалiзує пальне, може скласти для кожного отримувача пального зведенi акцизнi накладнi за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД не пiзнiше останнього дня такого мiсяця на весь обсяг реалiзованого пального протягом такого мiсяця.

     Для цiлей цього пункту пiд безперервним постачанням вважається забезпечення особою, яка реалiзує пальне, можливостi для отримувачiв пального (контрагентiв) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день вiдповiдного мiсяця.

     Акцизна накладна може бути складена не пiзнiше останнього дня звiтного мiсяця на загальний обсяг втраченого пального протягом такого мiсяця за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД, що втрачено.

     231.4. Право на складання акцизних накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники акцизного податку в порядку, передбаченому статтею 212 цього Кодексу.

     231.5. При реалiзацiї пального особа, яка реалiзує пальне, зобов'язана в установленi термiни скласти акцизну накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрi акцизних накладних, така реєстрацiя вважається наданням акцизної накладної отримувачу пального. Акцизнi накладнi, якi не надаються отримувачу пального, та акцизнi накладнi / розрахунки коригування, складенi за операцiями з реалiзацiї пального суб'єктам господарювання та фiзичним особам, якi не є платниками акцизного податку, також пiдлягають реєстрацiї в Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     231.6. Реєстрацiя акцизних накладних та/або розрахункiв коригування у Єдиному реєстрi акцизних накладних здiйснюється не пiзнiше п'ятнадцяти календарних днiв, наступних за датою їх складання.

     Пiдтвердженням особi, що реалiзує пальне, про прийняття її акцизної накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру акцизних накладних є квитанцiя в електронному виглядi у текстовому форматi, яка надсилається протягом операцiйного дня.

     З метою отримання акцизної накладної / розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрi акцизних накладних, отримувач пального надсилає в електронному виглядi запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному виглядi повiдомлення про реєстрацiю акцизної накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних та акцизну накладну / розрахунок коригування в електронному виглядi. Такi акцизна накладна / розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрi акцизних накладних та отриманими отримувачем пального.

     З метою отримання особою, яка реалiзує пальне, зареєстрованого в Єдиному реєстрi акцизних накладних розрахунку коригування, що пiдлягає реєстрацiї в Єдиному реєстрi акцизних накладних отримувачем пального, така особа, що реалiзує пальне, надсилає в електронному виглядi запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному виглядi повiдомлення про реєстрацiю розрахунку коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних та розрахунок коригування в електронному виглядi. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрi акцизних накладних та отриманим особою, яка реалiзує пальне.

     Датою та часом надання акцизної накладної та/або розрахунку коригування в електронному виглядi до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, є дата та час, зафiксованi у квитанцiї.

     Якщо надiсланi акцизнi накладнi та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 231.1 цiєї статтi, протягом операцiйного дня отримувачу пального / особi, яка реалiзує пальне, надсилається квитанцiя в електронному виглядi у текстовому форматi про неприйняття їх в електронному виглядi iз зазначенням причин.

     Якщо протягом операцiйного дня не надiслано квитанцiї про прийняття або неприйняття, такi акцизна накладна / розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     Платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних, в якiй загальний обсяг реалiзованого пального не перевищує обсяг, обчислений вiдповiдно до пункту 232.3 статтi 232 цього Кодексу.

     Якщо обсяг, визначений вiдповiдно до пункту 232.3 статтi 232 цього Кодексу, є меншим за обсяг пального в акцизнiй накладнiй та/або розрахунку коригування, якi платник податку повинен зареєструвати в Єдиному реєстрi акцизних накладних, то платник податку зобов'язаний перерахувати до бюджету суму коштiв у розмiрi акцизного податку за вiдповiдний обсяг реалiзованого пального, самостiйно розрахованого за ставками, передбаченими пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу, та зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального.

     231.7. Якщо пiсля реалiзацiї пального вiдбувається повернення частини чи всього обсягу пального особi, яка реалiзує пальне, або виникає потреба у виправленнi помилок, допущених при складаннi акцизної накладної, показники такої акцизної накладної пiдлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування та реєстрацiї його в Єдиному реєстрi акцизних накладних:

     особою, яка реалiзує пальне, якщо передбачається збiльшення обсягiв реалiзованого пального або якщо коригування показникiв у пiдсумку не змiнює обсяг реалiзованого пального;

     отримувачем пального, якщо передбачається зменшення обсягiв реалiзованого пального, для чого особа, яка реалiзує пальне, надсилає складений розрахунок коригування отримувачу пального. При цьому особа, що реалiзує пальне, має право зменшити обсяг реалiзованого пального за таким розрахунком коригування пiсля його реєстрацiї в Єдиному реєстрi акцизних накладних отримувачем пального.

     Розрахунок коригування, складений платником податку до акцизних накладних з реалiзацiї пального не платникам акцизного податку, або розрахунок коригування, складений за iншими операцiями, нiж реалiзацiя пального отримувачам пального, пiдлягає реєстрацiї у Єдиному реєстрi акцизних накладних таким платником податку.

     231.8. Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Отримувач пального має право звiряти данi отриманої акцизної накладної на вiдповiднiсть з даними Єдиного реєстру акцизних накладних.

     231.9. Виявлення розбiжностей даних декларацiй з акцизного податку платника податкiв та даних Єдиного реєстру акцизних накладних є пiдставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевiрки особи, яка реалiзує пальне, та у вiдповiдних випадках отримувача пального.

     231.10. У разi порушення особою, яка реалiзує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрацiї акцизної накладної в Єдиному реєстрi акцизних накладних отримувач пального має право протягом 60 календарних днiв, що настають за днем реалiзацiї пального, подати до контролюючого органу заяву iз скаргою на таку особу, яка реалiзує пальне. До заяви додаються копiї первинних документiв, складених вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", що пiдтверджують факт отримання такого пального.

     Надходження такої заяви iз скаргою є пiдставою для проведення документальної позапланової виїзної перевiрки зазначеної особи, яка реалiзує пальне.

     Стаття 232. Електронне адмiнiстрування реалiзацiї пального

     232.1. Облiк обсягiв пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального ведеться за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД.

     Ведення облiку обсягiв пального у системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     Одиницею облiку обсягiв пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального є лiтри, приведенi до температури 15° C. При цьому вiдпущенi лiтри через паливороздавальнi колонки на автомобiльних заправних станцiях (комплексах), автомобiльних газових заправних станцiях для цiлей цього роздiлу вважаються як лiтри, приведенi до температури 15° C. Така одиниця облiку повинна використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних / розрахунках коригування до акцизних накладних, декларацiї з акцизного податку.

     Система електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального забезпечує автоматичний облiк в розрiзi платникiв податку за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД:

     обсягiв пального, що мiстяться у виданих та отриманих акцизних накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрi акцизних накладних;

     обсягiв пального, виробленого на митнiй територiї України або ввезеного на митну територiю України, з яких сплачено акцизний податок;

     обсягiв пального, на якi платники податку зареєстрували заявки на поповнення обсягiв залишку пального за рахунок сплачених коштiв в бюджет в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального;

     сум сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники податку можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягiв залишку пального;

     обсягу залишку пального, на який платники податку мають право зареєструвати акцизнi накладнi та розрахунки коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     Порядок електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     232.2. Платникам акцизного податку автоматично вiдкриваються облiковi картки в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД.

     232.3. Платник податку має право зареєструвати акцизнi накладнi та/або розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в Єдиному реєстрi акцизних накладних на обсяг реалiзованого пального за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД (SАНакл), обчислений за такою формулою:

     SАНакл = SАНаклОтр + SАМитн + SЗаявкиПоповн - SКоригЗаявкиПоповн - SАНаклВид - SВтрат,

     де:

     SАНаклОтр - загальний обсяг пального за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрi акцизних накладних, та розрахунками коригування до них таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрi акцизних накладних;

     SАМитн - загальний обсяг пального, ввезеного на митну територiю України, оформленого належним чином митними декларацiями, з якого сплачено акцизний податок;

     SЗаявкиПоповн - загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального заявками на поповнення обсягу залишку пального, iз списанням з облiкових карток грошових коштiв сплаченого акцизного податку в бюджет, рiвних сумi акцизного податку для вiдповiдного обсягу пального;

     SКоригЗаявкиПоповн - загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку пального, за якими зменшується попередньо збiльшений обсяг залишку пального;

     SАНаклВид - загальний обсяг пального за виданими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрi акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрi акцизних накладних;

     SВтрат - загальний обсяг пального втраченого, як в межах, так i понад встановленi норми втрат, зiпсованого, знищеного, включаючи випадки внаслiдок аварiї, пожежi, повенi, iнших форс-мажорних обставин чи з iншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслiдок випаровування в процесi виробництва, обробки, переробки, зберiгання чи транспортування такого пального, що засвiдченi вiдповiдним актом втрати, псування чи знищення пального.

     232.4. Порядок реєстрацiї заявок на поповнення обсягу залишку пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального.

     232.4.1. Заявки на поповнення обсягу залишку пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального повиннi мiстити такi обов'язковi поля (реквiзити):

     а) порядковий номер заявки;

     б) дата складання заявки;

     в) повна або скорочена назва юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, - особи, що реєструє заявку на поповнення обсягу залишку пального;

     г) код ЄДРПОУ (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб) платника податку, що реєструє заявку на поповнення обсягу залишку пального;

     ґ) код товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД;

     д) опис пального;

     е) обсяг пального в лiтрах, приведених до t 15° C до зарахування в Системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД;

     є) ставка акцизного податку на вiдповiдне пальне, що встановлена на дату реалiзацiї пального;

     ж) курс Нацiонального банку України, що дiє на перший день кварталу, в якому здiйснюється реалiзацiя пального;

     з) сума акцизного податку за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД, розрахованого за ставкою акцизного податку, передбаченою пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу, та обсягами пального, що мiстяться в таких заявках;

     и) номер та дата заявки на поповнення обсягу залишку пального у випадку складання коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     232.4.2. У разi якщо у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишкiв пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального, вiн може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального за умови наявностi на облiковiй картцi сум коштiв сплаченого акцизного податку, не менше нiж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального у такiй заявцi.

     Кошти сплаченого акцизного податку, якi облiковуються в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального, зараховуються на окремi рахунки, вiдкритi платнику акцизного податку в центральному органi виконавчої влади, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв.

     232.4.3. У разi якщо у платника акцизного податку в результатi змiни фiзико-хiмiчних показникiв пального є необхiднiсть провести збiльшення обсягiв пального за певним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД i при цьому одночасно зменшити обсяги пального за iншим кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД, такий платник податку може оформити заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якiй зазначаються обсяги пального, що збiльшуються та що зменшуються.

     При цьому якщо суми акцизного податку на таке пальне є рiвними, то така заявка оформляється з нульовою сумою акцизного податку i реєструється без списання з облiкової картки грошових коштiв сплаченого акцизного податку.

     У разi якщо сума акцизного податку на пальне, обсяг залишкiв якого збiльшується, є бiльшою, нiж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишкiв якого зменшується у зв'язку iз змiною їх фiзико-хiмiчних показникiв, заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється на суму рiзницi сум акцизного податку, розрахованих за вiдповiдними ставками з вiдповiдних обсягiв залишку пального, що збiльшуються та зменшуються, та реєструється iз списанням з облiкової картки грошових коштiв в розмiрi такої рiзницi.

     У разi якщо сума акцизного податку на пальне, обсяги залишкiв якого збiльшуються, є меншою, нiж сума акцизного податку на пальне, обсяги залишкiв якого зменшуються у зв'язку iз змiною їх фiзико-хiмiчних показникiв, заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється з нульовою сумою акцизного податку i реєструється без повернення на облiкову картку грошових коштiв сплаченого акцизного податку.

     232.4.4. У разi виявлення помилок у зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку пального платник податку має право в межах 365 днiв зареєструвати коригування до такої заявки на поповнення обсягу залишку пального в межах позитивного значення показника SАНакл, визначеного вiдповiдно до пункту 232.3 цiєї статтi. При цьому таке коригування до заявки на поповнення обсягу залишку пального повинно вiдображатися у декларацiї з акцизного податку за перiод, в якому вiдбулося таке коригування.

     232.4.5. Форма та порядок заповнення заявки на поповнення обсягу залишку пального та коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     59. Пункти 243.1 - 243.4 статтi 243 викласти в такiй редакцiї:

     "243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря окремих забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення:

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азоту оксиди 1968,65
Амiак 369,22
Ангiдрид сiрчистий 1968,65
Ацетон 738,45
Бенз(о)пiрен 2506116,51
Бутилацетат 443,40
Ванадiю п'ятиокис 7384,48
Водень хлористий 74,17
Вуглецю окис 74,17
Вуглеводнi 111,26
Газоподiбнi фтористi сполуки 4874,09
Твердi речовини 74,17
Кадмiю сполуки 15581,58
Марганець та його сполуки 15581,58
Нiкель та його сполуки 79387,98
Озон 1968,65
Ртуть та її сполуки 83449,45
Свинець та його сполуки 83449,45
Сiрководень 6326,80
Сiрковуглець 4111,45
Спирт н-бутиловий 1968,65
Стирол 14375,55
Фенол 8935,54
Формальдегiд 4874,09
Хром та його сполуки 52850,62.

     243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi встановлено клас небезпечностi:

Клас небезпечностi Ставка податку, гривень за 1 тонну
I 14080,50
II 3224,65
III 480,47
IV 111,26.

     243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi не встановлено клас небезпечностi (крiм двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно вiд установлених орiєнтовно безпечних рiвнiв впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повiтрi населених пунктiв:

Орiєнтовно безпечний рiвень впливу речовин (сполук), мiлiграмiв на 1 куб. метр Ставка податку, гривень за 1 тонну
Менше нiж 0,0001 592712,50
0,0001 - 0,001 (включно) 50783,62
Понад 0,001 - 0,01 (включно) 7015,25
Понад 0,01 - 0,1 (включно) 1968,65
Понад 0,1 74,17.

     243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,33 гривнi за 1 тонну".

     60. Пункти 245.1 i 245.2 статтi 245 викласти в такiй редакцiї:

     "245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у воднi об'єкти:

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азот амонiйний 1293,10
Органiчнi речовини (за показниками бiохiмiчного споживання кисню (БСК 5) 517,57
Завислi речовини 37,09
Нафтопродукти 7606,99
Нiтрати 111,26
Нiтрити 6350,98
Сульфати 37,09
Фосфати 1033,52
Хлориди 37,09.

     245.2. Ставки податку за скиди у воднi об'єкти забруднюючих речовин, якi не увiйшли до пункту 245.1 цiєї статтi та на якi встановлено гранично допустиму концентрацiю або орiєнтовно безпечний рiвень впливу:

Гранично допустима концентрацiя забруднюючих речовин або орiєнтовно безпечний рiвень впливу, мiлiграмiв на 1 лiтр Ставка податку, гривень за 1 тонну
До 0,001 (включно) 135489,06
Понад 0,001 - 0,1 (включно) 98236,15
Понад 0,1 - 1 (включно) 16935,94
Понад 1 - 10 (включно) 1723,59
Понад 10 345,04".

     61. Пункти 246.1 i 246.2 статтi 246 викласти в такiй редакцiї:

     "246.1. Ставки податку за розмiщення окремих видiв надзвичайно небезпечних вiдходiв:

     246.1.1. обладнання та приладiв, що мiстять ртуть, елементи з iонiзуючим випромiнюванням, - 694,91 гривнi за одиницю;

     246.1.2. люмiнесцентних ламп - 12,09 гривнi за одиницю.

     246.2. Ставки податку за розмiщення вiдходiв, якi встановлюються залежно вiд класу небезпеки та рiвня небезпечностi вiдходiв:

Клас небезпеки вiдходiв Рiвень небезпечностi вiдходiв Ставка податку, гривень за 1 тонну
I надзвичайно небезпечнi 1128,63
II високонебезпечнi 41,11
III помiрно небезпечнi 10,31
IV малонебезпечнi 4,02
мало небезпечнi нетоксичнi вiдходи гiрничої промисловостi 0,39".

     62. У пунктi 247.1 статтi 247 цифри "0,008" замiнити цифрами "0,010136".

     63. Пункт 248.1 статтi 248 викласти в такiй редакцiї:

     "248.1. Ставки податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк:

Категорiя вiдходiв Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв (крiм вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання), гривень за 1 куб. метр Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивнi 483699,51 16123,32
Середньоактивнi та низькоактивнi 9029,05 3224,65".

     64. У пiдпунктi 251.1.6 пункту 251.1 статтi 251 слова "природного газу та" виключити.

     65. У статтi 252:

     1) у таблицi пункту 252.20 позицiї:

"газ природний (будь-якого походження):  
природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, видобутий з покладiв до 5000 метрiв 70,00
природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, видобутий з покладiв понад 5000 метрiв 14,00
з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України 11,00
природний газ, видобутий пiд час виконання договорiв про спiльну дiяльнiсть 70,00
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 55,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 28,00
неенергетичнi, неруднi (неметаловмiснi (неметалiчнi) кориснi копалини, води пiдземнi1), води поверхневi, грязi лiкувальнi (пелоїди) 5,00"

     замiнити такими позицiями:

"газ природний (будь-якого походження):  
природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, видобутий з покладiв до 5000 метрiв 29,00
природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, видобутий з покладiв понад 5000 метрiв 14,00
з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України 11,00
природний газ, видобутий пiд час виконання договорiв про спiльну дiяльнiсть 70,00
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 29,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 14,00
неенергетичнi, неруднi (неметаловмiснi (неметалiчнi) кориснi копалини, води пiдземнi1), води поверхневi, грязi лiкувальнi (пелоїди), крiм бурштину 5,00
бурштин 25,00";

     2) у таблицi пункту 252.22 позицiю:

"Видобування запасiв природного газу, що не вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, iз свердловин, у тому числi пiд час дослiдно-промислової експлуатацiї (геологiчного вивчення), якi внесенi до Державного реєстру нафтових та газових свердловин пiсля 1 серпня 2014 року (протягом двох рокiв з дати внесення таких свердловин до зазначеного Реєстру) 0,55"

     виключити.

     66. Пункт 253.5 статтi 253 викласти в такiй редакцiї:

     "253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно вiд корисних властивостей надр i ступеня екологiчної безпеки пiд час їх використання у таких розмiрах:

Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця вимiру Ставка рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рiк
Використання пiдземного простору надр - пористих чи трiщинуватих геологiчних утворень (пластiв - колекторiв) зберiгання природного газу та газоподiбних продуктiв тис. куб. метрiв активного об'єму 0,38
Використання пiдземного простору - спецiально створених та iснуючих гiрничих виробок (вiдпрацьованих i пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберiгання нафти та iнших рiдких нафтопродуктiв куб. метрiв 0,38
витримування виноматерiалiв, виробництво i зберiгання винопродукцiї кв. метрiв 1,08
вирощування грибiв, овочiв, квiтiв та iнших рослин кв. метрiв 0,62
зберiгання харчових продуктiв, промислових та iнших товарiв, речовин i матерiалiв - " - 0,46
провадження iншої господарської дiяльностi - " - 1,51".

     67. Пункт 254.4 статтi 254 викласти в такiй редакцiї:

     "254.4. Ставки рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України встановлюються в таких розмiрах:

Вид радiозв'язку Дiапазон радiочастот Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радiочастот на мiсяць, гривень
1. Радiорелейний зв'язок фiксованої радiослужби 0,03 - 300 ГГц 0,95
2. Радiозв'язок:    
фiксованої, рухомої сухопутної радiослужб 0,03 - 470 МГц 926,34
морської радiослужби 0,03 - 470 МГц 463,17
3. Радiозв'язок у системi охоронної та охоронно-пожежної сигналiзацiї 30 - 470 МГц 926,34
4. Радiозв'язок з використанням радiоподовжувачiв 30 - 470 МГц 464,62
5. Радiозв'язок у системi передавання даних з використанням шумоподiбних сигналiв 1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц
23,40*
6. Радiозв'язок у системi з фiксованим абонентським радiодоступом стандарту DECT 30 - 3000 МГц 46,75
7. Транкiнговий радiозв'язок 30 - 470 МГц 2872,49
8. Пошуковий радiозв'язок 30 - 960 МГц 37053,30
9. Радiолокацiйна та радiонавiгацiйна радiослужби 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
93,49
10. Радiозв'язок супутникової рухомої та фiксованої радiослужб 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
61,37
11. Стiльниковий радiозв'язок 300 - 2200 МГц 23085,25*
12. Радiозв'язок у багатоканальних розподiльчих системах для передавання та ретрансляцiї телевiзiйного зображення, передавання звуку, цифрової iнформацiї 2 - 7 ГГц 40,92*
10 - 42,5 ГГц 14,62*
13. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 30 кГц - 30 МГц  
до 1 кВт включно   1110,42
вiд 1,1 до 10 кВт включно   1668,58
вiд 10,1 до 100 кВт включно   2361,15
вiд 101 до 500 кВт включно   2779,00
вiд 501 кВт i вище   4617,04
14. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 30 - 300 МГц  
вiд 1 до 10 Вт включно   46,75
вiд 10,1 до 100 Вт включно   140,28
вiд 101 Вт до 1 кВт включно   230,85
вiд 1,1 до 5 кВт включно   371,13
вiд 5,1 до 20 кВт включно   695,49
вiд 20,1 кВт i вище   926,34
15. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
 
до 100 Вт включно   347,74
вiд 101 Вт до 1 кВт включно   695,49
вiд 1,1 до 10 кВт включно   1110,42
вiд 10,1 кВт i вище   1390,94
16. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 300 - 880 МГц  
до 10 Вт включно   32,15
вiд 10,1 до 100 Вт включно   64,29
вiд 101 Вт до 1 кВт включно   140,28
вiд 1,1 до 5 кВт включно   277,64
вiд 5,1 до 20 кВт включно   555,21
вiд 20,1 кВт i вище   695,49
17. Види радiозв'язку (служби, системи, радiотехнологiї, радiоелектроннi засоби, випромiнювальнi пристрої), що не зазначенi у пунктах 1 - 16 пункту 254.4 цiєї статтi 9 кГц - 400 ГГц 1390,94

____________
     * Для ширини смуги радiочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регiонi окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефiцiєнт 0,75".

     68. Пункт 255.5 статтi 255 викласти в такiй редакцiї:

     "255.5. Ставки рентної плати за спецiальне використання води встановлюються у таких розмiрах:

     255.5.1. за спецiальне використання поверхневих вод:

Басейни рiчок, включаючи притоки всiх порядкiв Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрiв
Днiпра на пiвнiч вiд м. Києва (Прип'ятi та Десни), включаючи м. Київ 45,11
Днiпра на пiвдень вiд м. Києва (без Iнгульця) 42,91
Iнгульця 65,44
Сiверського Дiнця 87,98
Пiвденного Бугу (без Iнгулу) 49,61
Iнгулу 60,87
Днiстра 27,03
Вiсли та Захiдного Бугу 27,03
Пруту та Сiрету 20,30
Тиси 20,30
Дунаю 18,09
Рiчок Криму 90,21
Рiчок Приазов'я 108,31
Iнших водних об'єктiв 49,61;

     255.5.2. за спецiальне використання пiдземних вод:

Найменування регiону Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрiв
Автономна Республiка Крим (крiм м. Севастополя) 83,43
м. Севастополь 83,43
Областi:  
Вiнницька 72,11
Волинська 74,48
Днiпропетровська 63,19
Донецька 85,74
Житомирська 72,11
Закарпатська 47,37
Запорiзька:  
Веселiвський, Мелiтопольський, Приазовський, Якимiвський райони 72,11
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 65,44
Iвано-Франкiвська:  
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косiвський, Надвiрнянський, Рожнятiвський райони 112,77
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 63,19
Київська:  
Бiлоцеркiвський, Бородянський, Броварський, Василькiвський, Iванкiвський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарiвський, Миронiвський, Обухiвський, Полiський райони 52,42
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 61,85
Кiровоградська 83,43
Львiвська 65,44
Луганська 94,71
Миколаївська 94,71
Одеська 78,95
Полтавська:  
Великобагачанський, Гадяцький, Зiнькiвський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилiвський, Хорольський, Шишацький райони 48,78
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 54,37
Рiвненська:  
Володимирецький, Здолбунiвський, Костопiльський, Рiвненський, Сарненський, Острозький райони 58,19
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 67,59
Сумська:  
Глухiвський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 54,37
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 61,91
Тернопiльська 87,98
Харкiвська 67,64
Херсонська 67,64
Хмельницька:  
Деражнянський, Красилiвський, Летичiвський, Старокостянтинiвський, Хмельницький, Полонський, Шепетiвський райони 56,41
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 85,74
Черкаська 48,78
Чернiвецька 78,95
Чернiгiвська:  
Городнянський, Корюкiвський, Iчнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони 67,64
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 52,88
м. Київ 67,39;

     255.5.3. для потреб гiдроенергетики - 8,77 гривнi за 10 тис. куб. метрiв води, пропущеної через турбiни гiдроелектростанцiй;

     255.5.4. для потреб водного транспорту з усiх рiчок, крiм Дунаю:

     для вантажного самохiдного i несамохiдного флоту, що експлуатується, - 0,1503 гривнi за 1 тоннаж-добу експлуатацiї;

     для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0167 гривнi за 1 мiсце-добу експлуатацiї;

     255.5.5. для потреб рибництва:

     46,03 гривнi за 10 тис. куб. метрiв поверхневої води;

     55,34 гривнi за 10 тис. куб. метрiв пiдземної води;

     255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:

     42,82 гривнi за 1 куб. метр поверхневої води;

     49,94 гривнi за 1 куб. метр пiдземної води;

     255.5.7. за шахтну, кар'єрну та дренажну воду - 9,92 гривнi за 100 куб. метрiв води".

     69. Пункт 256.3 статтi 256 викласти в такiй редакцiї:

     "256.3. Ставки рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв встановлюються у таких розмiрах:

     256.3.1. за заготiвлю деревини основних лiсових порiд:

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Сосна
  1 239,79 153,36 58,97 6,08
  2 170,41 109,54 42,59 4,65
  3 137,54 88,59 34,16 3,72
  4 103,43 65,74 25,28 2,80
  5 68,15 43,79 16,86 1,88
Модрина
  1 107,72 91,28 35,56 7,92
  2 77,59 65,74 25,28 6,08
  3 61,21 52,92 20,13 4,65
  4 45,64 39,28 14,98 3,28
  5 31,02 26,49 10,30 2,35
Ялина, ялиця
  1 212,60 181,28 69,52 8,04
  2 157,80 134,36 52,16 5,32
  3 126,56 108,28 41,44 4,68
  4 95,24 80,88 30,76 3,36
  5 63,92 53,48 20,76 2,68
Дуб (крiм дуба коркового)
  1 629,13 302,32 100,66 10,30
  2 451,28 216,97 72,07 7,50
  3 361,40 172,70 58,04 6,08
  4 271,49 130,62 43,54 4,23
  5 177,88 86,35 29,01 3,28
Ясен, клен (крiм явора)
  1 235,93 201,52 100,66 10,30
  2 169,20 144,65 72,07 7,50
  3 135,52 115,16 58,04 6,08
  4 101,78 87,08 43,54 4,23
  5 66,72 57,60 29,01 3,28
Бук
  1 453,57 291,76 97,38 8,88
  2 323,01 207,54 69,30 6,08
  3 259,78 166,43 55,72 5,15
  4 195,19 124,26 41,66 3,72
  5 130,62 83,22 27,64 2,35
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  1 35,11 30,21 22,46 7,92
  2 24,56 21,08 16,18 6,08
  3 19,66 17,56 13,33 4,65
  4 14,73 12,66 9,83 3,28
  5 9,83 8,43 6,30 2,35
Осика, вiльха сiра, тополя
  1 20,33 17,56 13,33 5,63
  2 14,73 12,66 9,13 3,72
  3 11,96 9,83 7,76 3,28
  4 9,13 7,76 5,63 2,35
  5 5,63 4,90 3,53 0,92
Другий пояс лiсiв
Сосна
  1 204,46 130,56 50,09 5,15
  2 144,82 93,13 36,04 3,72
  3 115,61 74,84 29,01 3,28
  4 87,61 55,72 21,53 2,35
  5 58,44 37,44 14,53 1,40
Модрина
  1 92,23 79,44 30,41 7,50
  2 66,67 56,62 21,53 5,15
  3 52,92 44,74 17,30 4,23
  4 39,28 33,80 13,08 3,28
  5 26,49 22,85 8,88 1,88
Ялина, ялиця
  1 187,76 160,44 61,52 6,64
  2 134,36 114,72 44,12 4,68
  3 106,92 91,28 35,44 4,00
  4 80,88 69,16 26,72 3,36
  5 53,40 45,68 17,36 2,00
Дуб (крiм дуба коркового)
  1 535,50 258,05 86,10 8,43
  2 383,85 184,35 61,32 6,08
  3 305,23 147,48 48,66 4,65
  4 228,42 109,54 37,02 3,72
  5 153,52 73,70 24,81 2,35
Ясен, клен (крiм явора)
  1 200,82 172,03 86,10 8,43
  2 143,95 122,86 61,32 6,08
  3 114,44 98,31 48,66 4,65
  4 85,68 73,02 37,02 3,72
  5 57,60 49,17 24,81 2,35
Бук
  1 386,18 247,52 82,38 7,50
  2 275,24 175,92 58,97 5,15
  3 220,50 141,15 47,29 4,23
  4 165,68 105,31 35,56 3,28
  5 110,94 70,59 23,44 2,35
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  1 28,76 24,56 18,96 7,03
  2 21,08 18,23 13,33 5,15
  3 16,86 14,06 11,23 3,72
  4 12,66 11,23 7,76 3,28
  5 8,43 7,03 5,63 1,88
Осика, вiльха сiра, тополя
  1 17,56 15,43 11,23 4,65
  2 12,66 11,23 7,76 3,28
  3 9,83 9,13 7,03 2,80
  4 7,76 6,30 4,90 2,35
  5 4,90 4,90 3,53 1,40;

     256.3.2. за заготiвлю деревини неосновних лiсових порiд:

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Самшит
  1 1106,62 945,78 472,78 10,30
  2 790,61 675,47 337,96 7,50
  3 632,63 540,65 270,09 6,08
  4 474,66 405,13 202,69 4,23
  5 315,98 270,34 135,27 3,28
Бархат, горiх
  1 689,50 589,82 294,90 10,30
  2 492,94 421,29 210,64 7,50
  3 393,93 337,04 168,53 6,08
  4 295,60 252,78 126,84 4,23
  5 197,29 168,53 84,25 3,28
Груша, кизил, явiр
  1 553,31 473,26 236,40 10,30
  2 395,30 337,71 169,01 7,50
  3 315,98 270,34 135,27 6,08
  4 237,33 202,94 101,58 4,23
  5 158,00 135,52 67,87 3,28
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 413,56 353,19 176,48 10,30
  2 295,60 252,11 125,89 7,50
  3 235,93 201,52 100,66 6,08
  4 177,66 150,95 75,38 4,23
  5 117,96 101,11 50,57 3,28
Каштан, дуб корковий
  1 344,76 294,90 147,48 10,30
  2 246,46 210,64 105,31 7,50
  3 197,29 168,53 84,25 6,08
  4 148,18 126,39 63,22 4,23
  5 98,31 84,25 42,59 3,28
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина
  1 276,64 235,93 118,44 10,30
  2 197,29 168,53 84,25 7,50
  3 157,28 134,82 67,40 6,08
  4 117,96 101,11 50,57 4,23
  5 79,32 68,12 34,16 3,28
Акацiя, бересклет, бiрючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха
  1 207,17 176,93 88,45 10,30
  2 148,18 126,39 63,22 7,50
  3 117,96 101,11 50,57 6,08
  4 89,21 75,82 38,39 4,23
  5 59,70 50,57 25,28 3,28
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)
  1 68,80 58,97 29,51 5,63
  2 49,17 42,14 21,08 3,72
  3 39,31 33,71 16,86 3,28
  4 29,51 25,28 12,66 2,35
  5 19,66 16,86 8,43 1,88
Другий пояс лiсiв
Самшит
  1 937,36 801,14 400,71 8,43
  2 669,14 572,26 286,02 6,08
  3 535,75 457,80 229,38 4,65
  4 401,60 343,36 171,78 3,72
  5 268,21 228,90 114,69 2,35
Бархат, горiх
  1 586,99 502,04 250,91 8,43
  2 419,16 358,79 179,28 6,08
  3 335,61 286,50 143,25 4,65
  4 251,36 216,27 107,18 3,72
  5 167,80 143,95 71,62 2,35
Груша, кизил, явiр
  1 468,33 400,23 200,34 8,43
  2 334,94 285,77 143,25 6,08
  3 268,21 228,90 114,69 4,65
  4 200,82 172,03 86,10 3,72
  5 134,15 114,44 57,09 2,35
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 352,49 300,52 150,75 8,43
  2 251,36 214,84 107,18 6,08
  3 200,82 172,03 86,10 4,65
  4 150,95 129,16 64,60 3,72
  5 100,41 85,68 43,06 2,35
Каштан, дуб корковий
  1 293,52 251,36 125,89 8,43
  2 209,94 179,76 89,88 6,08
  3 167,80 143,95 71,62 4,65
  4 125,72 107,44 53,82 3,72
  5 83,55 71,62 36,04 2,35
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина
  1 234,53 200,12 100,16 8,43
  2 167,13 143,25 71,15 6,08
  3 134,15 114,44 57,09 4,65
  4 100,41 85,68 43,06 3,72
  5 66,72 57,60 28,59 2,35
Акацiя, бересклет, бiрючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха
  1 176,23 150,25 75,38 8,43
  2 125,72 107,44 53,82 6,08
  3 100,41 85,68 43,06 4,65
  4 75,15 64,60 32,28 3,72
  5 50,57 42,81 21,53 2,35
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)
  1 58,27 49,84 24,81 4,65
  2 42,14 35,81 17,81 3,28
  3 33,71 28,76 14,53 2,80
  4 25,28 21,76 10,78 2,35
  5 16,86 14,06 7,50 1,40

".

     70. Статтю 2561 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2561. Рентна плата за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України

     2561.1. Платниками рентної плати є суб'єкти господарювання, якi експлуатують об'єкти магiстральних трубопроводiв та надають (органiзовують) послуги з транспортування (перемiщення) вантажу трубопроводами України.

     2561.2. Об'єктом оподаткування рентною платою:

     для нафти та нафтопродуктiв є їх фактичнi обсяги, що транспортуються територiєю України у податковому (звiтному) перiодi;

     для амiаку є сума добуткiв вiдстаней вiдповiдних маршрутiв його транспортування (перемiщення), узгоджених мiж платником рентної плати та замовником на вiдповiдний податковий (звiтний) перiод, на обсяги амiаку, транспортованого (перемiщеного) кожним маршрутом транспортування.

     2561.3. Ставки оподаткування:

     0,56 долара США за транспортування однiєї тонни нафти магiстральними нафтопроводами;

     0,56 долара США за транспортування однiєї тонни нафтопродуктiв магiстральними нафтопродуктопроводами;

     2,4 долара США за транзитне транспортування однiєї тонни амiаку за кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi вiдповiдних маршрутiв його транспортування.

     У разi змiни тарифiв на транспортування до ставок рентної плати застосовується коригуючий коефiцiєнт, який обчислюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, крiм ставки рентної плати за транзитне транспортування амiаку та за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами для споживачiв України.

     2561.4. Сума податкових зобов'язань з рентної плати обчислюється як добуток вiдповiдного об'єкта оподаткування, визначеного у пунктi 2561.2 цiєї статтi, на вiдповiдну ставку оподаткування, визначену у пунктi 2561.3 цiєї статтi, та з урахуванням коригуючого коефiцiєнта, визначеного в установленому порядку.

     2561.5. Сума податкових зобов'язань з рентної плати за податковий (звiтний) перiод сплачується виходячи з:

     фактичних обсягiв амiаку i вiдстанi вiдповiдних маршрутiв його транспортування територiєю України;

     фактичних обсягiв нафти i нафтопродуктiв, що транспортуються територiєю України.

     2561.6. Для цiлей цiєї статтi застосовуються такi термiни:

     вантаж - нафта та продукти її переробки (нафтопродукти), а також амiак;

     вiдповiдний маршрут - шлях транспортування (перемiщення) вантажу, що визначається видом транспортних послуг пiд час його транзиту трубопроводами, зокрема:

     а) мiж прикордонними пунктами приймання (вiдправлення) та призначення або перевалювальним комплексом для вантажу, що надiйшов з територiй iнших держав i призначений для споживачiв за межами України;

     б) магiстральними трубопроводами, у тому числi з наданням послуг з тимчасового зберiгання або переробки вантажу на територiї України, з подальшим перемiщенням за її межi;

     маршрут транспортування - шлях транспортування (перемiщення) вантажу мiж пунктами приймання (вiдправлення) та призначення, що визначенi сторонами в iстотних умовах договору з надання транспортних послуг;

     послуги - транспортування (перемiщення) вантажу магiстральними трубопроводами України;

     тариф - вартiсть транспортування облiкової одиницi вантажу магiстральними трубопроводами України (без податку на додану вартiсть), що встановлюється:

     на транспортування для споживачiв України - органом державної влади, уповноваженим вiдповiдно до законодавства;

     для транзиту територiєю України - на пiдставi договорiв".

     71. У статтi 257:

     1) пункт 257.1 викласти в такiй редакцiї:

     "257.1. Базовий податковий (звiтний) перiод для рентної плати дорiвнює календарному кварталу, а для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числi газу, розчиненого у нафтi (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України, дорiвнює календарному мiсяцю";

     2) у пунктi 257.3:

     в абзацi першому слова "що дорiвнює календарному кварталу" замiнити словами "визначений цiєю статтею";

     у пiдпунктi 257.3.6 слова "природного газу та" виключити;

     3) пункт 257.4 виключити;

     4) у пунктi 257.5 слова "з урахуванням фактично сплачених авансових внескiв" виключити.

     72. У статтi 266:

     1) пiдпункт "ґ" пiдпункту 266.2.2 пункту 266.2 викласти в такiй редакцiї:

     "ґ) житлова нерухомiсть непридатна для проживання, у тому числi у зв'язку з аварiйним станом, визнана такою згiдно з рiшенням сiльської, селищної, мiської ради або ради об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     2) у пунктi 266.4:

     абзац шостий пiдпункту 266.4.1 виключити;

     у пiдпунктi 266.4.2:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "266.4.2. Сiльськi, селищнi, мiськi ради та ради об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, встановлюють пiльги з податку, що сплачується на вiдповiднiй територiї, з об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi фiзичних або юридичних осiб, громадських об'єднань, благодiйних органiзацiй, релiгiйних органiзацiй України, статути (положення) яких зареєстрованi у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення дiяльностi, передбаченої такими статутами (положеннями). Пiльги з податку, що сплачується на вiдповiднiй територiї з об'єктiв житлової нерухомостi, для фiзичних осiб визначаються виходячи з їх майнового стану та рiвня доходiв";

     в абзацi шостому слова "абзацу першого та другого" виключити;

     3) пiдпункт 266.5.1 пункту 266.5 викласти в такiй редакцiї:

     "266.5.1. Ставки податку для об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi фiзичних та юридичних осiб, встановлюються за рiшенням сiльської, селищної, мiської ради або ради об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, залежно вiд мiсця розташування (зональностi) та типiв таких об'єктiв нерухомостi у розмiрi, що не перевищує три вiдсотки розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування";

     4) у пiдпунктi 266.7.1 пункту 266.7:

     у пiдпунктах "а", "б", "в" слова "та пiльги органiв мiсцевого самоврядування з неоподатковуваної площi таких об'єктiв (у разi її встановлення)" виключити;

     у пiдпунктi "г" слова i цифри "пiдпунктiв 2 i 3" замiнити словами "пiдпунктiв "б" i "в";

     доповнити пiдпунктом "ґ" такого змiсту:

     "ґ) за наявностi у власностi платника податку об'єкта (об'єктiв) житлової нерухомостi, у тому числi його частки, що перебуває у власностi фiзичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрiв (для квартири) та/або 500 квадратних метрiв (для будинку), сума податку, розрахована вiдповiдно до пiдпунктiв "а" - "г" цього пiдпункту, збiльшується на 25000 гривень на рiк за кожен такий об'єкт житлової нерухомостi (його частку)";

     5) абзац другий пiдпункту 266.9.1 пункту 266.9 викласти в такiй редакцiї:

     "Фiзичнi особи можуть сплачувати податок у сiльськiй та селищнiй мiсцевостi через каси сiльських (селищних) рад або рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, за квитанцiєю про прийняття податкiв".

     73. У статтi 267:

     1) пiдпункт 267.2.1 пункту 267.2 викласти в такiй редакцiї:

     "267.2.1. Об'єктом оподаткування є легковi автомобiлi, з року випуску яких минуло не бiльше п'яти рокiв (включно) та середньоринкова вартiсть яких становить понад 750 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року.

     Така вартiсть визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з марки, моделi, року випуску, типу двигуна, об'єму цилiндрiв двигуна, типу коробки переключення передач, пробiгу легкового автомобiля, та розмiщується на його офiцiйному веб-сайтi";

     2) пункт 267.6 доповнити пiдпунктами 267.6.7 - 267.6.10 такого змiсту:

     "267.6.7. У разi спливу п'ятирiчного вiку легкового автомобiля протягом звiтного року податок сплачується за перiод з 1 сiчня цього року до початку мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вiк такого автомобiля досяг (досягне) п'яти рокiв.

     267.6.8. У разi незаконного заволодiння третьою особою легковим автомобiлем, який вiдповiдно до пiдпункту 267.2.1 пункту 267.2 цiєї статтi є об'єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобiль не сплачується з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому мав мiсце факт незаконного заволодiння легковим автомобiлем, якщо такий факт пiдтверджується вiдповiдним документом про внесення вiдомостей про вчинення кримiнального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслiдувань, виданим уповноваженим державним органом.

     У разi повернення легкового автомобiля його власнику (законному володiльцю) податок за такий легковий автомобiль сплачується з мiсяця, в якому легковий автомобiль було повернено вiдповiдно до постанови слiдчого, прокурора чи рiшення суду. Платник податку зобов'язаний надати контролюючому органу копiю такої постанови (рiшення) протягом 10 днiв з моменту отримання.

     267.6.9. У разi незаконного заволодiння третьою особою легковим автомобiлем, який вiдповiдно до пiдпункту 267.2.1 пункту 267.2 цiєї статтi є об'єктом оподаткування, уточнююча декларацiя юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днiв з дня внесення вiдомостей про вчинення кримiнального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслiдувань.

     У разi повернення легкового автомобiля його власнику уточнююча декларацiя юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днiв з дня складання постанови слiдчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

     267.6.10. Фiзичнi особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за мiсцем своєї реєстрацiї для проведення звiрки даних щодо:

     а) об'єктiв оподаткування, що перебувають у власностi платника податку;

     б) розмiру ставки податку;

     в) нарахованої суми податку.

     У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними, пiдтвердженими платником податку на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв (зокрема документiв, що пiдтверджують право власностi на об'єкт оподаткування, перехiд права власностi на об'єкт оподаткування, документiв, що впливають на середньоринкову вартiсть легкового автомобiля), контролюючий орган за мiсцем реєстрацiї платника податку проводить перерахунок суми податку i надсилає (вручає) йому нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним).

     Фiзичнi особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звiрки даних до контролюючих органiв за мiсцем реєстрацiї об'єктiв оподаткування".

     74. У статтi 268:

     1) у пiдпунктi 268.2.1 пункту 268.2 слова "та мiської ради" замiнити словами "мiської ради або ради об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     2) у пiдпунктi 268.5.1 пункту 268.5:

     в абзацi першому слова "та мiської ради" замiнити словами "мiської ради або ради об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     в абзацi четвертому слова "або мiською радою" замiнити словами "мiською радою або радою об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад".

     75. У статтi 2681:

     1) у пунктi 2681.1:

     у пiдпунктi 2681.1.1 слова "або мiської ради" замiнити словами "мiської ради або ради об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     у пiдпунктi 2681.1.2:

     в абзацi першому слова "або мiської ради" замiнити словами "мiської ради або ради об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     абзац другий пiсля слiв "мiської ради" доповнити словами "або ради об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     2) у пiдпунктi 2681.2.1 пункту 2681.2 слова "або мiської ради" замiнити словами "мiської ради або ради об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     3) у пiдпунктi 2681.3.2 пункту 2681.3 слова "та мiськi ради" замiнити словами "мiськi ради або ради об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     4) у пiдпунктi 2681.4.1 пункту 2681.4 слова "або мiською радою" замiнити словами "мiською радою або радою об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад".

     76. Пункт 274.1 статтi 274 пiсля слiв "сiльськогосподарських угiдь" доповнити словами "та земель загального користування".

     77. Абзац другий пункту 287.5 статтi 287 пiсля слiв "каси сiльських (селищних) рад" доповнити словами "або рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад".

     78. Абзац перший пункту 288.1 статтi 288 викласти в такiй редакцiї:

     "288.1. Пiдставою для нарахування орендної плати за земельну дiлянку є договiр оренди такої земельної дiлянки".

     79. У пiдпунктi 3 пункту 291.4 статтi 291 цифри "20000000" замiнити цифрами "5000000".

     80. Абзац другий пункту 2921.1 статтi 2921 виключити.

     81. У статтi 293:

     1) у пунктi 293.3:

     у пiдпунктi 1 цифру i слово "2 вiдсотки" замiнити цифрою i словом "3 вiдсотки";

     у пiдпунктi 2 цифру i слово "4 вiдсотки" замiнити цифрою i словом "5 вiдсоткiв";

     2) у пунктi 293.7 слова "або мiської ради" замiнити словами "мiської ради або ради об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     3) у пунктi 293.9:

     у пiдпунктi 293.9.1 цифри "0,45" замiнити цифрами "0,81";

     у пiдпунктi 293.9.2 цифри "0,27" замiнити цифрами "0,49";

     у пiдпунктi 293.9.3 цифри "0,27" замiнити цифрами "0,49";

     у пiдпунктi 293.9.4 цифри "0,09" замiнити цифрами "0,16";

     у пiдпунктi 293.9.5 цифри "1,35" замiнити цифрами "2,43";

     у пiдпунктi 293.9.6 цифру "3" замiнити цифрами "5,4".

     82. У роздiлi XIX "Прикiнцевi положення":

     1) абзац сьомий пункту 1 виключити;

     2) у пiдпунктi 4 пункту 2 цифри "2018" замiнити цифрами "2017".

     83. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) у пiдроздiлi 2:

     у пунктi 12 цифри "2016" замiнити цифрами "2017";

     пункти 15, 151 та 152 виключити;

     пункт 26 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "У разi здiйснення операцiй, звiльнених вiдповiдно до цього пункту, положення пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу та положення статтi 199 цього Кодексу не застосовуються";

     в абзацi четвертому пункту 33 цифри та слова "31 сiчня 2014 року" замiнити цифрами та словами "31 грудня 2014 року";

     доповнити пунктом 341 такого змiсту:

     "341. Для платникiв податку, якi застосовують касовий метод податкового облiку вiдповiдно до пункту 187.10 статтi 187 цього Кодексу, у обрахунку суми SНакл беруть участь суми податку, зазначенi в податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, за якими право на включення таких сум до податкового кредиту виникає пiсля 1 липня 2015 року.

     Такi суми податку беруть участь у обрахунку суми SНакл на пiдставi податкової декларацiї з податку за звiтний перiод, у якому платник податку, що застосує касовий метод податкового облiку, вiдповiдно до пункту 187.10 статтi 187 цього Кодексу, включає такi суми податку до податкового кредиту (з урахуванням вимог пункту 198.6 статтi 198 цього Кодексу) у зв'язку iз застосуванням касового методу податкового облiку";

     у пунктi 37:

     абзац перший пiсля слiв та цифр "пiсля 1 липня 2015 року" доповнити словами та цифрами "крiм випадкiв, визначених пунктом 200.11 статтi 200 цього Кодексу";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Бюджетне вiдшкодування сум податку на додану вартiсть, задекларованих до вiдшкодування до 1 липня 2015 року, здiйснюється у порядку, визначеному статтею 200 цього Кодексу у редакцiї, що дiяла станом на 1 липня 2015 року";

     доповнити пунктом 46 такого змiсту:

     "46. Тимчасово, до 1 сiчня 2020 року, звiльняються вiд сплати податку на додану вартiсть операцiї платника податку - боржника з постачання товарiв для цiлей погашення його заборгованостi перед кредиторами вiдповiдно до плану реструктуризацiї, погодженого згiдно iз законом щодо фiнансової реструктуризацiї, або плану санацiї, затвердженого згiдно iз статтею 6 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фiнансової реструктуризацiї. Пiд час постачання товарiв, що звiльняються вiд сплати податку на додану вартiсть згiдно iз цим пунктом, платник податку - боржник не застосовує норми роздiлу V цього Кодексу щодо нарахування податкових зобов'язань або коригування ранiше визнаних податкових зобов'язань та/або видiленого податкового кредиту у зв'язку з таким постачанням";

     2) у пiдроздiлi 4:

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. У сiчнi - груднi 2015 року платники зобов'язанi сплачувати щомiсячнi авансовi внески з податку на прибуток пiдприємств вiдповiдно до пункту 57.1 статтi 57 цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року. Починаючи з 1 сiчня 2016 року щомiсячнi авансовi внески з податку на прибуток пiдприємств не сплачуються";

     доповнити пунктами 38 - 40 такого змiсту:

     "38. Платники податку на прибуток пiдприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмiрi 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковiй звiтностi за три квартали 2016 року.

     Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковiй декларацiї за три квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внескiв вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

     У разi якщо платник податкiв не сплачує узгоджену суму авансових внескiв з податку на прибуток пiдприємств протягом строкiв, визначених цим Кодексом, такий платник податкiв притягується до вiдповiдальностi у виглядi штрафу в розмiрах, визначених статтею 123 цього Кодексу.

     39. На перiод дiї закону щодо фiнансової реструктуризацiї платник податку на прибуток пiдприємств:

     1) зменшує фiнансовий результат до оподаткування:

     на суму доходiв, визнаних ним вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi внаслiдок списання йому податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстрочення (вiдстрочення) його зобов'язань вiдповiдно до положень пункту 37 пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу та закону щодо фiнансової реструктуризацiї;

     на суму доходiв, визнаних ним вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi у зв'язку з розформуванням резервiв внаслiдок реструктуризацiї ним зобов'язань вiдповiдно до плану реструктуризацiї, погодженого згiдно iз законом щодо фiнансової реструктуризацiї, або плану санацiї, затвердженого згiдно iз статтею 6 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фiнансової реструктуризацiї, якщо оподаткування таких резервiв регулюється нормами пункту 139.3 статтi 139 цього Кодексу;

     2) збiльшує фiнансовий результат до оподаткування:

     на одну третю частину суми доходiв, визнаних у зв'язку iз зменшенням (розформуванням) резервiв, на яку зменшувався його фiнансовий результат до оподаткування згiдно з пiдпунктом 1 цього пункту, в кожному з трьох рокiв, наступних за роком, у якому було погоджено план реструктуризацiї згiдно iз законом щодо фiнансової реструктуризацiї або затверджено план санацiї згiдно iз статтею 6 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фiнансової реструктуризацiї;

     3) не змiнює фiнансового результату до оподаткування:

     на суму використаного резерву внаслiдок анулювання (прощення) зобов'язання на умовах плану реструктуризацiї, погодженого згiдно iз законом щодо фiнансової реструктуризацiї, або плану санацiї, затвердженого згiдно iз статтею 6 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фiнансової реструктуризацiї;

     на суму доходiв та витрат, не зазначених у пiдпунктах 1 i 2 цього пункту, що визнаються вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi внаслiдок реструктуризацiї зобов'язань на умовах плану реструктуризацiї, погодженого згiдно iз законом щодо фiнансової реструктуризацiї, або плану санацiї, затвердженого згiдно iз статтею 6 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фiнансової реструктуризацiї.

     40. Розрахунок об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємств у 2015 роцi здiйснюється з урахуванням того, що фiнансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходiв вiд участi в капiталi iнших платникiв податку на прибуток пiдприємств, платникiв єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходiв у виглядi дивiдендiв, що пiдлягають виплатi на його користь вiд iнших платникiв податкiв, якi сплачують авансовi внески з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв";

     3) у пiдроздiлi 5:

     абзаци восьмий та дев'ятий пункту 1 викласти в такiй редакцiї:

     "63,50 гривнi за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту - з 1 сiчня до 31 березня 2016 року, а з 1 квiтня 2016 року - 89,94 гривнi за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту;

     з 1 сiчня 2017 року застосовується ставка акцизного податку, визначена пiдпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу";

     доповнити пунктами 9 - 14 такого змiсту:

     "9. Протягом 20 календарних днiв, починаючи з 1 березня 2016 року, платник податку зобов'язаний подати контролюючому органу акт проведення iнвентаризацiї обсягiв залишку пального станом на початок дня 1 березня 2016 року iз зазначенням адрес об'єктiв, на яких зберiгаються вiдповiднi обсяги залишкiв пального, перелiк резервуарiв, в яких зберiгаються обсяги залишку пального, їх технiчних параметрiв (фiзична мiсткiсть, що вiдповiдає технiчним паспортам), правовстановлюючих документiв на вiдповiднi об'єкти та документiв, що засвiдчують правовi пiдстави експлуатацiї таких об'єктiв. Зазначенi у такому актi iнвентаризацiї обсяги залишку пального контролюючий орган враховує у формулi, визначенiй пунктом 232.3 статтi 232 цього Кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизнi накладнi та/або розрахунки коригування в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального.

     Форма акта проведення iнвентаризацiї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     Данi акта проведення iнвентаризацiї обсягiв залишку пального можуть бути перевiренi контролюючим органом у встановленому порядку протягом шести календарних мiсяцiв iз дня його подання.

     При встановленнi за результатами перевiрки невiдповiдностi обсягiв пального, зазначених у актi iнвентаризацiї, фактичним даним та/або даним бухгалтерського облiку пiдприємства контролюючий орган здiйснює вiдповiднi коригування в Єдиному реєстрi електронних акцизних накладних на пiдставi даних акта перевiрки.

     10. Платникам акцизного податку, якi є виробниками пального, якими задекларованi до сплати до бюджету та погашенi зобов'язання з акцизного податку на реалiзацiю пального у 12-мiсячному перiодi починаючи з березня 2015 року, контролюючий орган вiдкриває на облiковiй картцi овердрафт у сумi, що дорiвнює середньомiсячному розмiру сум податку, якi за останнi вiдповiдних 12 звiтних (податкових) мiсяцiв (березень 2015 року - лютий 2016 року) задекларованi платником до сплати до бюджету та погашенi.

     За рахунок сум такого овердрафту платник податку має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку обсягiв пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального без наявностi на облiковiй картцi сум коштiв сплаченого акцизного податку.

     Такий овердрафт щокварталу (протягом першого числа вiдповiдного кварталу) пiдлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомiсячного розмiру сум податку, якi за останнi 12 звiтних (податкових) мiсяцiв / чотири квартали, станом на дату такого перерахунку, задекларованi платником до сплати до бюджету та погашенi. Такий перерахунок здiйснюється шляхом вiднiмання суми попереднього розрахунку та додавання суми згiдно з поточним перерахунком.

     11. Норми статтi 1202 цього Кодексу не застосовуються при порушеннi термiнiв реєстрацiї акцизних накладних / розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних, складених у перiод з 1 березня 2016 року до 1 квiтня 2016 року.

     Перiод з 1 березня 2016 року до 1 квiтня 2016 року є перехiдним перiодом, протягом якого реєстрацiя акцизних накладних / розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних здiйснюється без обмеження обсягiв, обчислених за формулою, визначеною у пунктi 232.3 статтi 232 цього Кодексу.

     З 1 квiтня 2016 року реєстрацiя акцизних накладних / розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних здiйснюється з урахуванням усiх вимог, встановлених цим Кодексом.

     12. Норми пункту 230.1 статтi 230 цього Кодексу щодо обладнання акцизних складiв, на територiї яких здiйснюється виробництво, оброблення (перероблення), змiшування, навантаження-розвантаження, зберiгання пального, витратомiрами-лiчильниками та рiвнемiрами-лiчильниками застосовуються з 1 сiчня 2017 року.

     13. Тимчасово, до 29 лютого 2016 року (включно), до запровадження системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального встановити:

     1) здiйснення функцiонування акцизних складiв на пiдприємствах, що здiйснюють виробництво пального, та представника (представникiв) контролюючого органу на такому акцизному складi вiдповiдно до редакцiї цього Кодексу, що дiяла до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2016 роцi";

     2) для пального, у виробництвi якого як сировина використанi iншi оподатковуванi пiдакцизнi товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини. Сума податку на сировину, що пiдлягає вiднiманню, обчислюється iз застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на день реалiзацiї пального. У разi якщо така сума перевищує суму податку на пальне, вироблене з такої сировини, рiзниця платнику не вiдшкодовується;

     3) для обчислення зменшення суми акцизного податку вiдповiдно до пiдпункту 2 цього пункту платник податку має отримати вiд виробника або iмпортера пiдакцизної сировини довiдку про обсяг поставленої пiдакцизної сировини (iз зазначенням найменування покупця (отримувача) пiдакцизної сировини, вiдомостей про вiдповiднi суми сплаченого акцизного податку та перелiку податкових накладних з податку на додану вартiсть, оформлених на постачання такої сировини) та пiдтвердження контролюючого органу про зарахування акцизного податку до бюджету. Таке пiдтвердження надається виробнику або iмпортеру пiдакцизної сировини контролюючим органом за його мiсцезнаходженням протягом одного робочого дня пiсля звернення шляхом надання вiдповiдної довiдки.

     14. Тимчасово, з 1 сiчня 2016 року до 29 лютого 2016 року (включно), встановити ставки акцизного податку на такi товари:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї)
одиниця вимiру ставка
2707 50 10 00
2707 50 90 00
сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких 65 об. % або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурi до 250° C за методом, визначеним згiдно з ASTM D 86 євро за 1000 кiлограмiв 228
  Легкi дистиляти:    
2710 12 11 10
2710 12 11 20
2710 12 11 90
для специфiчних процесiв переробки євро за 1000 кiлограмiв 228
2710 12 15 10
2710 12 15 20
2710 12 15 90
для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарних пiдкатегорiях 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 євро за 1000 кiлограмiв 228
  Бензини спецiальнi:    
2710 12 21 00 уайт-спiрит - " - 228
2710 12 25 00 iншi спецiальнi бензини - " - 228
  Бензини моторнi:    
2710 12 31 00 бензини авiацiйнi євро за 1000 кiлограмiв 36
  бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше:    
2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09
iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi - " - 228
2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99
iншi бензини - " - 228
2710 20 90 00 iншi нафтопродукти євро за 1000 кiлограмiв 228
2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90
iз вмiстом свинцю бiльш як 0,013 г/л - " - 228
2710 12 70 00 Паливо для реактивних двигунiв - " - 34
2710 12 90 00 Iншi легкi дистиляти - " - 228
  Середнi дистиляти:    
2710 19 11 10
2710 19 11 20
2710 19 11 90
для специфiчних процесiв переробки - " - 228
2710 19 15 10
2710 19 15 20
2710 19 15 90
для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у товарнiй категорiї 2710 19 11 - " - 228
  Гас:    
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунiв - " - 26
2710 19 25 00 iнший гас - " - 228
2710 19 29 00 Iншi середнi дистиляти - " - 228
2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 20 11 00
2710 20 15 00
Важкi дистиляти (газойлi): - " - 113
2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00
Важкi дистиляти (газойлi): - " - 149
2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00
Тiльки паливо пiчне побутове євро за 1000 кiлограмiв 115
2710 19 51 00 Паливо рiдке (мазут) для специфiчних процесiв переробки - " - 115
2710 19 55 00 Паливо рiдке (мазут) для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 51 00 - " - 115
2711 11 00 00 Скраплений газ природний - " - 7
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00
Скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном) та iншi гази - " - 57
2707 10 10 00
2707 10 90 00
Бензол євро за 1000 кiлограмiв 283
2707 20 10 00
2707 20 90 00
Толуол - " - 283
2707 30 10 00
2707 30 90 00
Ксилол - " - 283
  Вуглеводнi ациклiчнi:    
2901 10 00 00 насиченi - " - 228
2905 11 00 00 Метанол технiчний (метиловий спирт) - " - 452
2909 19 10 00
2909 19 90 10
2909 19 90 20
2909 19 90 90
Iншi ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв, пероксиди простих ефiрiв, пероксиди кетонiв (визначеного або невизначеного хiмiчного складу) та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi, крiм диетилового ефiру (код згiдно з УКТ ЗЕД 2909 11 00 00) - " - 228
  Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi препарати та iншi готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, якi використовують з тiєю самою метою, що й нафтопродукти:    
3811 11 10 00
3811 11 90 00
3811 19 00 00
антидетонатори: євро за 1000 кiлограмiв 228
3811 90 00 00 iншi - " - 283
3826 00 10 00
3826 00 90 00
Бiодизель та його сумiшi (що не мiстять або мiстять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд) на основi моноалкiльних кладних ефiрiв жирних кислот - " - 115
3824 90 97 10 Паливо моторне альтернативне - " - 141

";

     4) у пiдроздiлi 6:

     у назвi слова "земельного податку" замiнити словами "плати за землю";

     доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6. Встановити, що iндекс споживчих цiн за 2015 рiк, що використовується для визначення коефiцiєнта iндексацiї нормативної грошової оцiнки сiльськогосподарських угiдь (рiллi, багаторiчних насаджень, сiножатей, пасовищ та перелогiв), застосовується iз значенням 120 вiдсоткiв";

     5) пiдроздiл 8 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5. Встановити, що у 2016 роцi база оподаткування єдиним податком для платникiв єдиного податку четвертої групи (сiльськогосподарських товаровиробникiв) визначається з урахуванням таких особливостей:

     1) для сiльськогосподарських угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ i багаторiчних насаджень) базою оподаткування є нормативна грошова оцiнка одного гектара сiльськогосподарських угiдь з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного станом на 1 сiчня 2015 року вiдповiдно до порядку, встановленого роздiлом XII цього Кодексу;

     2) для земель водного фонду (внутрiшнiх водойм, озер, ставкiв, водосховищ) базою оподаткування є нормативна грошова оцiнка рiллi в Автономнiй Республiцi Крим або в областi з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного станом на 1 сiчня 2015 року вiдповiдно до порядку, встановленого роздiлом XII цього Кодексу";

     6) текст пiдроздiлу 91 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Тимчасово, у перiод з 1 сiчня 2016 року до 1 квiтня 2016 року, встановлюється ставка рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, визначена пунктом 252.20 статтi 252 цього Кодексу, за природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 статтi 252 цього Кодексу, видобутий з покладiв до 5000 метрiв, у розмiрi 70 вiдсоткiв, а з 1 квiтня 2016 року до 31 грудня 2016 року (включно) 50 вiдсоткiв";

     7) пiдроздiл 10 доповнити пунктом 37 такого змiсту:

     "37. Виконання контролюючими органами плану реструктуризацiї, погодженого згiдно iз законом щодо фiнансової реструктуризацiї (далi - план реструктуризацiї), або плану санацiї, затвердженого згiдно iз статтею 6 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фiнансової реструктуризацiї (далi - план санацiї), у разi визнання їх залученими кредиторами вiдповiдно до Закону України "Про фiнансову реструктуризацiю" здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

     Реструктуризацiя податкового боргу та грошових зобов'язань платника податкiв на умовах плану реструктуризацiї або плану санацiї здiйснюється вiдповiдно до цього пункту та не потребує укладення окремого договору про розстрочення (вiдстрочення) згiдно iз статтею 100 цього Кодексу.

     Реструктуризацiя податкового боргу та грошових зобов'язань платника податкiв згiдно з цим пунктом здiйснюється контролюючими органами шляхом анулювання (прощення), розстрочення (вiдстрочення) податкового боргу та грошових зобов'язань.

     Операцiї з реструктуризацiї заборгованостi вiдповiдно до плану реструктуризацiї або плану санацiї не визнаються контрольованими операцiями вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу та до них не застосовуються вимоги цього Кодексу, встановленi до контрольованих операцiй.

     Контролюючi органи здiйснюють списання, розстрочення (вiдстрочення) податкового боргу та грошових зобов'язань платника податку протягом 10 робочих днiв з дня погодження плану реструктуризацiї або затвердження плану санацiї.

     Контролюючi органи зобов'язанi списати частину податкового боргу пропорцiйно до частини анульованих (прощених) кредиторами зобов'язань боржника вiдповiдно до плану реструктуризацiї або плану санацiї. Розстрочення (вiдстрочення) або списання податкового боргу здiйснюється на умовах плану реструктуризацiї або плану санацiї. Такi умови повиннi бути не гiршими, нiж умови задоволення вимог iнших кредиторiв, визначенi планом реструктуризацiї або планом санацiї. Загальний строк погашення розстроченого (вiдстроченого) податкового боргу не може перевищувати трьох рокiв з дня погодження плану реструктуризацiї або затвердження плану санацiї.

     Майно платника податку звiльняється з податкової застави та вiд адмiнiстративного арешту з дня погодження плану реструктуризацiї або затвердження плану санацiї.

     Погашення реструктуризованих податкових зобов'язань здiйснюється платником податку на умовах плану реструктуризацiї або плану санацiї. У разi невиконання платником податку своїх обов'язкiв з погашення реструктуризованих податкових зобов'язань строк виконання податкових зобов'язань вважається таким, що настав.

     Не пiдлягають списанню та/або реструктуризацiї податковий борг та грошовi зобов'язання платника податку з податку на доходи фiзичних осiб та за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, крiм штрафних санкцiй та пенi.

     Визнається безнадiйним незалежно вiд наявностi критерiїв визначення податкового боргу безнадiйним, установлених у статтi 101 цього Кодексу, та пiдлягає списанню контролюючими органами:

     податковий борг платника податкiв, що виник бiльш як за три роки до дня початку процедури фiнансової реструктуризацiї вiдповiдно до закону щодо фiнансової реструктуризацiї;

     податковий борг платника податкiв, що виник протягом трьох рокiв до дня початку процедури фiнансової реструктуризацiї вiдповiдно до закону щодо фiнансової реструктуризацiї, що списується на умовах плану реструктуризацiї або плану санацiї;

     застосованi штрафнi санкцiї та пеня, нарахованi платнику податкiв до дати початку процедури фiнансової реструктуризацiї вiдповiдно до закону щодо фiнансової реструктуризацiї, за якими тривають процедури адмiнiстративного або судового оскарження.

     Пiдлягають розстроченню (вiдстроченню) несписаний податковий борг та грошовi зобов'язання платника податкiв, що виникли до дня початку процедури фiнансової реструктуризацiї вiдповiдно до закону щодо фiнансової реструктуризацiї, на умовах плану реструктуризацiї або плану санацiї.

     Припинення плану реструктуризацiї або плану санацiї є пiдставою для нарахування пенi, штрафних та фiнансових санкцiй вiдповiдно до законодавства на несплачену суму заборгованостi з податкiв (зборiв)".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня набрання чинностi Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рiк", але не ранiше 1 сiчня 2016 року, крiм:

     пiдпунктiв 3 та 10 пункту 45 роздiлу I цього Закону щодо запровадження реєстрiв заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування, якi набирають чинностi з 1 лютого 2016 року;

     пiдпункту 2 пункту 52 роздiлу I цього Закону щодо ставок акцизного податку на алкогольнi напої, що пiдлягають маркуванню марками акцизного податку, який набирає чинностi з першого числа третього мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом;

     пункту 58 роздiлу I цього Закону (щодо доповнення Кодексу статтями 231 та 232) щодо запровадження акцизних накладних при реалiзацiї пального, Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального, який набирає чинностi з 1 березня 2016 року.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 1:

     у пунктi 5 частини першої:

     в абзацi третьому слова "юридичними та фiзичними особами, крiм банкiвських установ" замiнити словами "фiзичними особами";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Уповноваженi банки, iншi фiнансовi установи та нацiональний оператор поштового зв'язку подають до 20 числа мiсяця, що настає за звiтним, до органiв Пенсiйного фонду України звiт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi операцiй з купiвлi iноземної валюти фiзичними особами у готiвковiй формi у порядку та за формою, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi другiй:

     слова "здiйсненнi операцiй з купiвлi iноземної валюти в безготiвковiй та/або готiвковiй формi" виключити, а слова "торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння" замiнити словами "поданнi ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв на клеймування державним пробiрним клеймом до казенних пiдприємств пробiрного контролю";

     доповнити реченням другим такого змiсту: "Фiзичнi особи, якi проживають у зонах гарантованого добровiльного вiдселення та посиленого радiоекологiчного контролю, сплачують збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi операцiй з купiвлi iноземної валюти у готiвковiй формi на загальних пiдставах";

     б) у частинi першiй статтi 3 слова "визначеному законодавством України" замiнити словами "визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) частину четверту статтi 21 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11; 2014 р., N 39, ст. 2006) виключити;

     3) у Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 17:

     в абзацi сорок четвертому частини другої слова "клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi" виключити;

     в абзацi дванадцятому частини третьої слова "клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi" виключити;

     в абзацi двадцятому частини четвертої слова "клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi" виключити;

     б) абзац четвертий частини п'ятої статтi 171 виключити;

     в) в абзацi восьмому частини другої статтi 28 слова "клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi" виключити;

     4) у Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами):

     а) пункт 4 частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "4) максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи на мiсяць, що дорiвнює двадцяти п'яти розмiрам прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок";

     б) у статтi 4:

     у частинi першiй:

     абзац сьомий пункту 1 замiнити сiмома новими абзацами такого змiсту:

     "пiдприємства, установи, органiзацiї, фiзичнi особи, якi використовують найману працю, вiйськовi частини та органи, якi виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовiй непрацездатностi, допомогу у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, допомогу або компенсацiю вiдповiдно до законодавства для таких осiб:

     вiйськовослужбовцiв (крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби), осiб рядового i начальницького складу;

     батькiв - вихователiв дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомних батькiв, якщо вони отримують грошове забезпечення вiдповiдно до законодавства;

     осiб, якi отримують допомогу по тимчасовiй непрацездатностi, перебувають у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами i отримують допомогу у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

     осiб, якi проходять строкову вiйськову службу у Збройних Силах України, iнших утворених вiдповiдно до закону вiйськових формуваннях, Службi безпеки України, органах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та службу в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту;

     осiб, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та вiдповiдно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини;

     одного з непрацюючих працездатних батькiв, усиновителiв, опiкунiв, пiклувальникiв, якi фактично здiйснюють догляд за дитиною-iнвалiдом, а також непрацюючих працездатних осiб, якi здiйснюють догляд за iнвалiдом I групи або за престарiлим, який за висновком медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду або досяг 80-рiчного вiку, якщо такi непрацюючi працездатнi особи отримують допомогу або компенсацiю вiдповiдно до законодавства".

     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом чотирнадцятим;

     пункти 2, 3 та 6 - 14 виключити;

     доповнити пунктом 15 такого змiсту:

     "15) особи, якi беруть добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     частини другу i третю виключити;

     в) частину третю статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 1, 4 та 5 частини першої статтi 4 цього Закону, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, за погодженням з Пенсiйним фондом безоплатно надсилається повiдомлення про взяття їх на облiк";

     г) у статтi 7:

     у частинi першiй:

     у пунктi 1:

     в абзацi першому цифри i слово "2, 3, 6, 7 i 8" виключити;

     в абзацi третьому слова та цифри "пунктах 10, 12, 13 та 14" замiнити словами та цифрою "абзацi сьомому пункту 1";

     абзац четвертий виключити;

     у пунктi 4:

     в абзацi першому слово та цифри "пунктi 11" замiнити словами та цифрою "абзацi сьомому пункту 1";

     абзац другий виключити;

     частину шосту виключити;

     друге речення частини сьомої викласти в такiй редакцiї: "Не нараховується на виплати та не утримується єдиний внесок з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятих на вiйськову службу за контрактом у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та/або введення воєнного стану";

     ґ) у статтi 8:

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Єдиний внесок для платникiв, зазначених у статтi 4 цього Закону, встановлюється у розмiрi 22 вiдсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

     У разi якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.

     При нарахуваннi заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам з джерел не за основним мiсцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цiєю частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно вiд її розмiру";

     частини шосту - дванадцяту виключити;

     абзац другий частини двадцять восьмої виключити;

     д) у статтi 10:

     у частинi першiй:

     абзац другий виключити;

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "члени фермерського господарства, особистого селянського господарства";

     абзац четвертий виключити;

     в абзацi п'ятому слова та цифри "не належать до платникiв єдиного внеску, визначених пунктами 2 - 14" замiнити словами та цифрами "не перебувають у трудових вiдносинах з роботодавцями, визначеними пунктом 1 частини першої статтi 4, та не належать до платникiв єдиного внеску, визначених пунктами 4 та 5";

     частину другу доповнити словами "(крiм договорiв про одноразову сплату)";

     абзац четвертий частини четвертої виключити;

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Єдиний внесок для осiб, якi мають право на добровiльну сплату внеску, встановлюється у розмiрi, визначеному статтею 8 цього Закону";

     в абзацi третьому пункту 1 частини восьмої слова "Пенсiйного фонду" замiнити словами "доходiв i зборiв";

     у частинi дев'ятiй:

     в абзацi першому слова "Пенсiйним фондом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     в абзацi п'ятому слова "абзацами третiм i четвертим частини шостої цiєї статтi" замiнити словами та цифрою "статтею 8 цього Закону";

     е) у частинi першiй статтi 13:

     пункт перший пiсля слiв "i вiд" доповнити словами "осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть";

     пункт 2 пiсля слiв "в установах i органiзацiях у" доповнити словами "осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть";

     пункти 3 i 4 пiсля слiв "установ i органiзацiй" доповнити словами "осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть";

     є) у статтi 19:

     пункт 6 частини другої виключити;

     у частинi третiй слова "та його клас професiйного ризику виробництва у встановленому" виключити;

     ж) в абзацi другому частини другої статтi 20 слова "забезпечують себе роботою самостiйно" замiнити словами "провадять незалежну професiйну дiяльнiсть";

     з) у статтi 25:

     в абзацi дев'ятому частини четвертої слово "робочих" замiнити словом "календарних";

     у першому реченнi абзацу другого частини чотирнадцятої слово "робочих" замiнити словом "календарних";

     в абзацi другому частини п'ятнадцятої слово "робочих" замiнити словом "календарних";

     и) у роздiлi VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     у пунктi 5 слова "забезпечують себе роботою самостiйно" замiнити словами "провадять незалежну професiйну дiяльнiсть";

     пункт 92 доповнити абзацами сьомим та восьмим такого змiсту:

     "Пiд час особливого перiоду, визначеного Законом України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" для платникiв єдиного внеску, визначених у статтi 4 цього Закону, призваних на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї або залучених до виконання обов'язкiв щодо мобiлiзацiї за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їхньої вiйськової служби зупиняється застосування норм статтi 25 цього Закону.

     Пiдставою для такого зупинення є копiя вiйськового квитка або копiя документа, виданого вiдповiдним державним органом, iз зазначенням даних про призов такої особи на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, яка подається до органiв доходiв i зборiв цим державним органом протягом десяти днiв пiсля її мобiлiзацiї";

     абзац дев'ятнадцятий пункту 95 виключити;

     5) у Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 11, ст. 75; N 49 - 50, ст. 453):

     а) пункти 4 та 5 частини першої статтi 9 виключити;

     б) пункт 5 частини другої статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "5) iнформувати про кожний нещасний випадок або професiйне захворювання на пiдприємствi";

     в) перше речення частини третьої статтi 17 викласти в такiй редакцiї: "3. Спори щодо розмiру шкоди та прав на її вiдшкодування, накладення штрафiв та з iнших питань вирiшуються в судовому порядку";

     г) статтю 52 виключити;

     6) у роздiлi IV Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 740):

     а) додаткову примiтку України до групи 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Додатковi примiтки України:

     1. У товарних пiдкатегорiях 2207 10 00 10, 2208 90 91 10 i 2208 90 99 10 класифiкується спирт етиловий, який вiдповiдає вимогам Закону України "Про лiкарськi засоби".

     2. У товарнiй пiдкатегорiї 2207 20 00 10 класифiкується бiоетанол iз концентрацiєю денатурованого етилового спирту 97,8 об. % або бiльше, який буде використовуватися пiдприємствами тiльки для виробництва бiоетанолу, бензинiв моторних сумiшевих iз вмiстом бiоетанолу, етил-трет-бутилового ефiру (ЕТБЕ), iнших добавок на основi бiоетанолу. Назви денатуруючих добавок до бiоетанолу та концентрацiя цих добавок у бiоетанолi, що класифiкується у пiдкатегорiї 2207 20 00 10 згiдно з УКТ ЗЕД, повиннi вiдповiдати вимогам нормативно-правових актiв України";

     б) цифри та слова:

"

2207 20 00 00 - спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї   0 10 л

"

     замiнити цифрами та словами

"

2207 20 00 - спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї:        
2207 20 00 10 - - бiоетанол   0 10 л
2207 20 00 90 - - iншi   0 10 л

";

     7) у пунктi 4 частини першої статтi 39 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243) слова "вiдповiдно до класiв професiйного ризику виробництва, до якого вiднесено роботодавця, який застосовує працю працiвника" виключити.

     3. На часткову змiну положень статтi 220 цього Кодексу виробники та/або iмпортери тютюнових виробiв можуть протягом п'яти робочих днiв з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону, подати нову декларацiю про встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, якi запроваджуються з наступного пiсля подання такої декларацiї дня.

     4. Установити, що в 2016 роцi до прийнятих рiшень органiв мiсцевого самоврядування про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на 2016 рiк не застосовуються вимоги, встановленi пiдпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статтi 12 Податкового кодексу України та Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України встановити мiнiмальнi оптово-вiдпускнi та роздрiбнi цiни на тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити розробку, тестування та введення в експлуатацiю програмного забезпечення, необхiдного для функцiонування Єдиного реєстру акцизних накладних та запровадження системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального;

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     7. Рекомендувати органам мiсцевого самоврядування у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом переглянути прийнятi на 2016 рiк рiшення щодо встановлення мiсцевих податкiв i зборiв, визначених статтею 10 Податкового кодексу України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 грудня 2015 року
N 909-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.