ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2016 рiк

     Стаття 1. Визначити на 2016 рiк:

     доходи Державного бюджету України у сумi 595.163.135.3 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 562.810.119,6 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 32.353.015,7 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону;

     видатки Державного бюджету України у сумi 667.815.507,2 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 633.587.015.4 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 34.228.491,8 тис. гривень;

     повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 5.693.499,5 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 3.634.106,5 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 2.059.393 тис. гривень;

     надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 16.735.127,6 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.750.952,9 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 14.984.174,7 тис. гривень;

     граничний обсяг дефiциту Державного бюджету України у сумi 83.694.000 тис. гривень, у тому числi граничний обсяг дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 68.893.742,2 тис. гривень та граничний обсяг дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 14.800.257,8 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону.

     Стаття 2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2016 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами, розподiл видаткiв на централiзованi заходи мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями, розподiл видаткiв на здiйснення правосуддя в розрiзi мiсцевих та апеляцiйних судiв згiдно з додатками N 3, N 4, N 5 i N 8 до цього Закону.

     Стаття 3. Затвердити на 2016 рiк мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатками N 6 i N 7 до цього Закону.

     Стаття 4. Затвердити перелiк кредитiв (позик), що залучаються державою до спецiального фонду Державного бюджету України у 2016 роцi вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв згiдно з додатком N 9 до цього Закону.

     Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженого з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити змiни до розпису спецiального фонду Державного бюджету України з метою вiдображення фактичного надходження у 2016 роцi кредитiв (позик), залучених державою вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, та витрат за вiдповiдними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитiв (позик), затвердженого у додатку N 9 до цього Закону, з коригуванням показникiв фiнансування, видаткiв та кредитування, встановлених додатками N 2, N 3, N 4 та N 7 до цього Закону, i граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

     Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2016 року граничний обсяг державного боргу в сумi 1.501.479.663,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумi 444.779.296 тис. гривень.

     Стаття 6. Установити, що у 2016 роцi державнi гарантiї можуть надаватися:

     1) в обсязi до 28.200.000 тис. гривень:

     а) за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, для забезпечення виконання боргових зобов'язань:

     суб'єктiв господарювання - резидентiв України за кредитами (позиками), що залучаються для фiнансування iнвестицiйних проектiв;

     суб'єктiв господарювання - резидентiв України за кредитами (позиками), що залучаються для фiнансування програм, пов'язаних iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави (в обсязi до 6.000.000 тис. гривень);

     Державної iпотечної установи за зовнiшнiми кредитами для будiвництва доступного житла та з метою розвитку ринку iпотеки.

     Програми, пов'язанi iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України до надання державних гарантiй.

     Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рiшення про надання державних гарантiй для фiнансування програм, пов'язаних iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України можуть звiльнятися вiд зобов'язання надавати майнове або iнше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

     б) на пiдставi мiжнародних договорiв України за такими можливими напрямами: фiнансування iнвестицiйних, iнновацiйних, iнфраструктурних та iнших проектiв розвитку, якi мають стратегiчне значення та реалiзацiя яких сприятиме розвитку економiки України, проектiв, спрямованих на пiдвищення енергоефективностi та змiцнення конкурентних переваг українських пiдприємств;

     2) в обсязi до 700.000 тис. доларiв США з метою доформування стабiлiзацiйного (резервного) енергетичного фонду за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, або на пiдставi мiжнародних договорiв для забезпечення:

     а) виконання боргових зобов'язань публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" за кредитами, залученими вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй та фiнансових установ для закупiвлi iмпортованого природного газу;

     б) вiдшкодування витрат мiжнародних фiнансових органiзацiй, якi можуть виникнути за гарантiями, що надаються для забезпечення залучення кредитiв та/або випуску акредитивiв для проведення розрахункiв публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" за iмпортований природний газ, послуги з приєднання та доступу до європейської газотранспортної мережi, транспортування газу, та/або виконання боргових зобов'язань публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" за такими кредитами та/або акредитивами;

     в) виконання зобов'язань публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" з оплати iмпортованого вiд європейських постачальникiв природного газу.

     Стаття 7. Установити у 2016 роцi прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня 2016 року - 1330 гривень, з 1 травня - 1399 гривень, з 1 грудня - 1496 гривень, а для основних соцiальних i демографiчних груп населення:

     дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня 2016 року - 1167 гривень, з 1 травня - 1228 гривень, з 1 грудня - 1313 гривень;

     дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня 2016 року - 1455 гривень, з 1 травня - 1531 гривня, з 1 грудня - 1637 гривень;

     працездатних осiб: з 1 сiчня 2016 року - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1550 гривень;

     осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня 2016 року - 1074 гривнi, з 1 травня - 1130 гривень, з 1 грудня - 1208 гривень.

     Стаття 8. Установити у 2016 роцi мiнiмальну заробiтну плату:

     у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1550 гривень;

     у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 8,29 гривнi, з 1 травня - 8,69 гривнi, з 1 грудня - 9,29 гривнi.

     Стаття 9. Установити, що у 2016 роцi рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" у вiдсотковому спiввiдношеннi до прожиткового мiнiмуму для основних соцiальних i демографiчних груп населення становить: для працездатних осiб - 21 вiдсоток, для дiтей - 85 вiдсоткiв, для осiб, якi втратили працездатнiсть, та iнвалiдiв - 100 вiдсоткiв вiдповiдного прожиткового мiнiмуму.

     Розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям у 2016 роцi не може бути бiльше 75 вiдсоткiв рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї.

     Рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" у 2016 роцi збiльшується вiдповiдно до зростання прожиткового мiнiмуму.

     Стаття 10. Установити, що у загальному фондi Державного бюджету України на 2016 рiк:

     до доходiв належать надходження, визначенi частиною другою статтi 29 Бюджетного кодексу України (крiм надходжень, визначених статтею 11 цього Закону) з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17 та 171 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохiд та податок на прибуток, який сплачують суб'єкти, що провадять дiяльнiсть з випуску та проведення лотерей, у повному обсязi; рентна плата за користування надрами для видобування бурштину; надходження вiд реалiзацiї автомобiлiв, засобiв наземного, водного та повiтряного транспорту, сiльськогосподарської технiки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансi органiв державної влади та iнших державних органiв, утворених органами державної влади пiдприємств, установ та органiзацiй, якi використовують кошти державного бюджету; плата за користування суб'єктами малого пiдприємництва мiкрокредитами з державного бюджету;

     джерелами формування у частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною першою статтi 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крiм надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числi надходження вiд реалiзацiї державних резиденцiй, державних дач, будинкiв вiдпочинку, оздоровчих закладiв, iншого нерухомого майна, що перебувають на балансi органiв державної влади та iнших державних органiв, утворених органами державної влади пiдприємств, установ та органiзацiй, якi використовують кошти державного бюджету;

     джерелами формування у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною другою статтi 30 Бюджетного кодексу України (крiм надходжень, визначених статтею 13 цього Закону), а також: повернення мiкрокредитiв, наданих з державного бюджету суб'єктам малого пiдприємництва; повернення коштiв у частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу державним публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Украгролiзинг".

     Стаття 11. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2016 рiк у частинi доходiв є надходження, визначенi частиною третьою статтi 29 Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) кошти вiд сплати iнвалiдами часткової вартостi автомобiлiв та кошти вiд реалiзацiї автомобiлiв, повернутих iнвалiдами;

     2) кошти, отриманi вiд продажу частин встановленої кiлькостi викидiв парникових газiв, передбаченого статтею 17 Кiотського протоколу до Рамкової конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату;

     3) плата за продукцiю, документи, що видаються при наданнi адмiнiстративних послуг з придбання, перевезення, зберiгання i носiння зброї, а також вiдповiдно до законiв України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" i "Про дорожнiй рух";

     4) 50 вiдсоткiв коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, нерухомого вiйськового майна Збройних Сил України та коштiв вiд вiдчуження земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого вiйськового майна, що пiдлягають реалiзацiї, та земельних дiлянок, якi вивiльняються у процесi реформування Збройних Сил України;

     5) надходження в рамках програм допомоги урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ;

     6) конфiскованi кошти та кошти, отриманi вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду за вчинення корупцiйного та пов'язаного з корупцiєю правопорушення (за винятком конфiскованих облiгацiй внутрiшньої державної позики, вся сума яких за номiнальною вартiстю вiдноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов'язань за цими облiгацiями), порядок розподiлу яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 12. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2016 рiк у частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 15 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

     2) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження вiд державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статей 7 та 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки", якi надiйшли у минулi перiоди;

     3) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобiльних дорiг України, одержанi за рахунок запозичень, залучених пiд державнi гарантiї у 2012 i 2013 роках.

     Стаття 13. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2016 рiк у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рокiв;

     2) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства України для фiнансової пiдтримки заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу, а також закупiвлi племiнних нетелей та корiв, вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалiзацiєю сiльськогосподарським пiдприємствам на умовах фiнансового лiзингу;

     3) повернення безвiдсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 роцi пiдприємствам державної форми власностi паливно-енергетичного комплексу та у 2005 роцi пiдприємствам та органiзацiям вугiльної промисловостi на погашення заборгованостi iз заробiтної плати працiвникам;

     4) повернення коштiв, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорiй громадян, якi вiдповiдно до законодавства мають право на отримання таких кредитiв на будiвництво (придбання) житла, та науково-педагогiчних i педагогiчних працiвникiв, i пеня;

     5) повернення кредитiв у сумi 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 роцi з Державного бюджету України на реалiзацiю iнновацiйних та iнвестицiйних проектiв у галузях економiки, у першу чергу iз впровадження передових енергозберiгаючих технологiй i технологiй з виробництва альтернативних джерел палива;

     6) повернення коштiв, наданих публiчному акцiонерному товариству "Укргiдроенерго" на поворотнiй основi для реалiзацiї проектiв соцiально-економiчного розвитку.

     Стаття 14. Установити, що у 2016 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами частини третьої статтi 15, частини третьої статтi 29 i частини третьої статтi 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалiзацiю програм та заходiв, визначених частиною четвертою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами статей 11, 12 i 13 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) придбання Фондом соцiального захисту iнвалiдiв автомобiлiв для iнвалiдiв та iншi заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 11 цього Закону);

     2) державну пiдтримку заходiв, спрямованих на зменшення обсягiв викидiв (збiльшення абсорбцiї) парникових газiв, у тому числi на утеплення примiщень закладiв соцiального забезпечення, розвиток мiжнародного спiвробiтництва з питань змiни клiмату (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 11 цього Закону);

     3) реалiзацiю програм допомоги Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ, що включає заходи щодо: розвитку галузi енергетики, ефективного використання енергетичних ресурсiв та енергозбереження; захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї, пiдтвердження вiдповiдностi та управлiння якiстю; пiдтримки реалiзацiї державної екологiчної полiтики; пiдтримки реалiзацiї державної полiтики у сферi транспорту; управлiння державним кордоном та пiдтримки регiональної полiтики i державного управлiння (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 та пунктом 1 статтi 12 цього Закону);

     4) придбання Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України цiнних паперiв вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 12 та пунктом 5 статтi 13 цього Закону);

     5) заходи, пов'язанi з формуванням державного резервного насiннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 13 цього Закону);

     6) фiнансову пiдтримку заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 13 цього Закону);

     7) реструктуризацiю вугiльної та торфодобувної промисловостi (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 13 цього Закону);

     8) надання кредитiв на будiвництво (придбання) житла для науково-педагогiчних та педагогiчних працiвникiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 13 цього Закону);

     9) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї, з метою реалiзацiї проектiв соцiально-економiчного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 13 цього Закону);

     10) закупiвлю продукцiї, документiв, що видаються при наданнi адмiнiстративних послуг з придбання, перевезення, зберiгання i носiння зброї, а також вiдповiдно до законiв України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" i "Про дорожнiй рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 11 цього Закону);

     11) будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 11 цього Закону);

     12) реалiзацiю заходiв щодо пiдвищення обороноздатностi i безпеки держави (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 11 цього Закону);

     13) виконання державних цiльових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння i впровадження нових технологiй, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукцiї оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 11 цього Закону);

     14) виконання державних цiльових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння i впровадження нових технологiй, нарощування наявних виробничих потужностей на пiдприємствах космiчної галузi для виготовлення продукцiї оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 11 цього Закону);

     15) забезпечення функцiонування системи спецiальної iнформацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 11 цього Закону);

     16) розвиток мережi та утримання автомобiльних дорiг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 12 цього Закону).

     Стаття 15. Установити, що в 2016 роцi Нацiональний банк України пiсля пiдтвердження зовнiшнiм аудитом та затвердження Радою Нацiонального банку України рiчної фiнансової звiтностi та формування Нацiональним банком України резервiв у порядку та розмiрах, визначених Законом України "Про Нацiональний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 38.000.000 тис. гривень.

     Кошти, передбаченi в абзацi першому цiєї статтi, перераховуються Нацiональним банком України до Державного бюджету України вiдповiдно до графiка, встановленого Мiнiстерством фiнансiв України.

     Стаття 16. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у разi потреби здiйснювати випуски облiгацiй внутрiшньої державної позики понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на цi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї банкiв з вiдповiдним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

     На обсяг випущених облiгацiй внутрiшньої державної позики Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 17. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснювати випуски облiгацiй внутрiшньої державної позики в межах обсягiв, установлених додатком N 2 до цього Закону, у сумi 16.000.000 тис. гривень, а також здiйснювати їх за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету у разi необхiдностi понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, в обмiн на цi облiгацiї векселiв, виданих Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, з вiдповiдним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

     На обсяг випущених облiгацiй внутрiшньої державної позики Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 18. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету здiйснювати випуски облiгацiй внутрiшньої державної позики понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на зазначенi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" з вiдповiдним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

     На обсяг випущених облiгацiй внутрiшньої державної позики Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 19. Дозволити Мiнiстерству оборони України у 2016 роцi для забезпечення безперервностi процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2016 року у межах вiдповiдних бюджетних асигнувань Мiнiстерства оборони України дiю договорiв про закупiвлю послуг з харчування, якi дiяли у 2015 роцi.

     Стаття 20. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованiсть обсягом до 7.544.562.370 гривень, що виникла станом на 1 сiчня 2016 року, за рiшеннями судiв, виконання яких гарантовано державою, а також за рiшеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслiдками розгляду справ проти України, шляхом часткового погашення за рахунок коштiв, передбачених цим Законом на цi цiлi, у розмiрi до 10 вiдсоткiв суми за зазначеними рiшеннями та видачi на решту суми фiнансових казначейських векселiв строком обiгу до семи рокiв, з вiдстроченням платежiв за цiєю заборгованiстю на два роки та вiдсотковою ставкою 9,3 вiдсотка рiчних. Право видачi таких векселiв надати органам, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв.

     Стаття 21. Установити, що обсяг видаткiв, передбачених за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимiзацiї системи центральних органiв виконавчої влади та скорочення кiлькостi контролюючих органiв", розподiляється Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету пiсля врегулювання питань оптимiзацiї системи центральних органiв виконавчої влади, лiквiдацiї надлишкових контрольно-наглядових повноважень та затвердження граничної чисельностi працiвникiв цих органiв.

     Видатки, передбаченi за зазначеною програмою, можуть також розподiлятися Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету для забезпечення заходiв, пов'язаних з реорганiзацiєю (лiквiдацiєю) центральних органiв виконавчої влади.

     Видатки за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимiзацiї системи центральних органiв виконавчої влади та скорочення кiлькостi контролюючих органiв" можуть збiльшуватися Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету за рахунок iнших бюджетних програм, за якими передбаченi видатки на забезпечення дiяльностi центральних органiв виконавчої влади, у разi прийняття рiшень про скорочення функцiй та вiдповiдно граничної чисельностi працiвникiв цих органiв, а також виникнення економiї коштiв при виконаннi заходiв, пов'язаних з реорганiзацiєю (лiквiдацiєю) центральних органiв виконавчої влади.

     Стаття 22. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету здiйснювати розподiл резерву коштiв освiтньої субвенцiї, медичної субвенцiї, а також нерозподiлених видаткiв цих субвенцiй для територiй Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження, мiж мiсцевими бюджетами, а також перерозподiл таких субвенцiй мiж мiсцевими бюджетами для забезпечення обслуговування громадян, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України та районiв проведення антитерористичної операцiї.

     Стаття 23. Установити, що для мiсцевих бюджетiв Донецької та Луганської областей, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, при горизонтальному вирiвнюваннi податкоспроможностi мiсцевих бюджетiв базова дотацiя на 2016 рiк визначається в обсязi, затвердженому для таких бюджетiв на 2015 рiк, - 96.107,5 тис. гривень.

     При цьому зазначений обсяг базової дотацiї затверджується у складi базової дотацiї як резерв коштiв для надання мiсцевим бюджетам пiсля повернення територiй пiд контроль державної влади.

     Стаття 24. Установити, що у 2016 роцi мiжбюджетнi вiдносини з державним бюджетом мають бюджети об'єднаних територiальних громад, наведенi у додатку N 10 до цього Закону, у яких 25 жовтня 2015 року вiдбулися першi мiсцевi вибори.

     Стаття 25. Установити, що залишки коштiв станом на 1 сiчня 2016 року на рахунках Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi у сумi 1.500.000 тис. гривень зараховуються Державною казначейською службою України на рахунок Пенсiйного фонду України.

     У сiчнi - березнi 2016 року Державна казначейська служба України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України має право залучати на поворотнiй основi кошти єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривiв фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, пов'язаних iз виплатами забезпечення та надання соцiальних послуг, страховими виплатами, у межах фактичного дефiциту коштiв на цю мету на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кiнця поточного бюджетного перiоду.

     Стаття 26. При розрахунку обсягу освiтньої субвенцiї для об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, застосовувати фiнансовий норматив бюджетної забезпеченостi на одного учня з вiдповiдними коригуючими коефiцiєнтами, якi враховують статус мiсцевостi та наповнюванiсть класiв у середньому по адмiнiстративно-територiальнiй одиницi, на територiї якої утворено громаду (окремо для мiської та сiльської мiсцевостей).

     Стаття 27. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 сiчня 2016 року забезпечити передачу в установленому порядку видаткiв на пiдготовку робiтничих кадрiв у професiйно-технiчних та iнших навчальних закладах на фiнансування з мiсцевих бюджетiв.

     Установити, що видатки на пiдготовку робiтничих кадрiв у професiйно-технiчних закладах та iнших навчальних закладах, розташованих у мiстах обласного значення, плануються з 2016 року у вiдповiдних бюджетах мiст обласного значення, а на iнших територiях - у вiдповiдних обласних бюджетах та бюджетi мiста Києва.

     Кабiнету Мiнiстрiв України:

     забезпечити передачу з державної власностi у комунальну власнiсть вiдповiдних установ, закладiв та органiзацiй;

     вжити заходiв щодо модернiзацiї мережi професiйно-технiчних навчальних закладiв з урахуванням необхiдностi їх укрупнення та здiйснення пiдготовки робiтничих кадрiв вiдповiдно до потреб регiону та ринку працi, використання потенцiалу таких навчальних закладiв для здiйснення пiдготовки та перепiдготовки незайнятого населення, не допустивши при цьому їх закриття чи перепрофiлювання впродовж 2016 - 2018 рокiв, а також скорочення чисельностi працiвникiв не бiльше 10 вiдсоткiв щороку;

     за пiдсумками першого кварталу 2016 року провести монiторинг фiнансового забезпечення професiйно-технiчних навчальних закладiв державної форми власностi за рахунок коштiв обласних та мiських (мiст обласного значення) бюджетiв та у разi необхiдностi внести пропозицiї щодо змiн до бюджетного законодавства.

     Стаття 28. Кабiнету Мiнiстрiв України разом з Нацiональною академiєю наук України, Нацiональною академiєю педагогiчних наук України, Нацiональною академiєю медичних наук України, Нацiональною академiєю мистецтв України, Нацiональною академiєю правових наук України, Нацiональною академiєю аграрних наук України забезпечити концентрацiю бюджетних видаткiв та науково-технiчного потенцiалу на здiйсненнi фундаментальних та прикладних наукових дослiджень з найважливiших проблем, провести державну атестацiю закладiв, установ, органiзацiй та визначити ефективнiсть їхньої дiяльностi, до 1 серпня 2016 року вжити заходiв щодо оптимiзацiї мережi установ, закладiв, органiзацiй, чисельностi їх працiвникiв, зокрема, реорганiзацiї, об'єднання, лiквiдацiї неефективних закладiв, установ та органiзацiй чи припинення їхньої дiяльностi.

     Стаття 29. Установити, що субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на формування iнфраструктури об'єднаних територiальних громад розподiляється мiж мiсцевими бюджетами, наведеними у додатку N 10 до цього Закону.

     Стаття 30. Установити, що розподiл субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй мiж мiсцевими бюджетами здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 31. Розподiл коштiв державного бюджету для пiдтримки державних та регiональних iнвестицiйних проектiв мiж головними розпорядниками бюджетних коштiв здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Порядок вiдбору державних та регiональних iнвестицiйних проектiв, на реалiзацiю яких надається пiдтримка з державного бюджету, розробляється Мiнiстерством економiчного розвитку та торгiвлi України i затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 32. Дозволити Київськiй мiськiй радi здiйснити реструктуризацiю запозичень, здiйснених вiдповiдно до пункту 15 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, продовживши строк погашення основної суми боргу не менш як на 360 календарних днiв.

     Стаття 33. Розподiл коштiв за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами "Будiвництво (придбання) житла для осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ" (код 1001190), "Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Державної прикордонної служби України" (код 1002070), "Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Нацiональної гвардiї України" (код 1003090), "Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України" (код 2101190), "Розвиток мережi та утримання автомобiльних дорiг загального користування" (код 3111020), "Розвиток автомагiстралей та реформа дорожнього сектору" (код 3111600), "Будiвництво (придбання) житла для осiб рядового i начальницького складу Державної кримiнально-виконавчої служби України" (код 3606080), "Виконання робiт за державними цiльовими програмами i державним замовленням у сферi космiчної галузi, в тому числi загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України" (код 6381020), "Виконання державних цiльових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння i впровадження нових технологiй, нарощування наявних виробничих потужностей на пiдприємствах космiчної галузi для виготовлення продукцiї оборонного призначення" (код 6381210), "Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Служби безпеки України" (код 6521100), "Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Управлiння державної охорони України" (код 6601030), "Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Служби зовнiшньої розвiдки України" (код 6621030), "Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (код 6641060) здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Про використання коштiв державного бюджету за вищезазначеними бюджетними програмами у розрiзi напрямiв (об'єктiв, заходiв) вiдповiднi головнi розпорядники коштiв державного бюджету щоквартально iнформують Комiтет Верховної Ради України з питань бюджету.

     ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2016 року.

     2. Додатки NN 1 - 10 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 березня 2016 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо змiн до Державного бюджету України на 2016 рiк, опрацювавши наданi Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету пропозицiї суб'єктiв права законодавчої iнiцiативи до законопроекту про Державний бюджет України на 2016 рiк.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України до 15 лютого 2016 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо змiн до Бюджетного кодексу України щодо перерозподiлу мiж мiсцевими бюджетами акцизного податку з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi нафтопродуктiв, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, з наступним спрямуванням вiдповiдних надходжень на будiвництво, ремонт та реконструкцiю автомобiльних дорiг, передбачивши набрання чинностi такими змiнами з другого кварталу 2016 року.

     5. Положення частини першої статтi 11 та частини першої статтi 23 Закону України "Про акцiонернi товариства" (щодо заборони оплати цiнних паперiв борговими емiсiйними цiнними паперами, емiтентом яких є набувач) у 2016 роцi застосовуються з урахуванням положень статтi 16 цього Закону у разi придбання у державну власнiсть акцiй додаткової емiсiї банкiв в обмiн на облiгацiї внутрiшньої державної позики.

     6. У 2016 роцi положення частини другої статтi 32 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (щодо формування статутного капiталу шляхом грошових внескiв) у разi придбання у державну власнiсть акцiй банкiв в обмiн на облiгацiї внутрiшньої державної позики застосовуються з урахуванням статтi 16 цього Закону.

     7. Зупинити дiю статтi 1 Закону України "Про встановлення додаткових гарантiй щодо захисту прав громадян, якi проживають на територiях проведення антитерористичної операцiї, та обмеження вiдповiдальностi пiдприємств - виконавцiв/виробникiв житлово-комунальних послуг у разi несвоєчасного здiйснення платежiв за спожитi енергетичнi ресурси" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 84) до завершення антитерористичної операцiї.

     8. Зупинити на 2016 рiк дiю таких положень Бюджетного кодексу України:

     абзацу другого частини першої статтi 241;

     пункту 7 частини першої статтi 90 в частинi видаткiв на спiвфiнансування (50 вiдсоткiв) проектiв лiквiдацiї пiдприємств вугiльної i торфодобувної промисловостi та витрат на утримання водовiдливних комплексiв у безпечному режимi.

     9. Зупинити на 2016 рiк дiю норми статтi 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 416) в частинi iндексацiї орендної плати.

     10. Абзац другий пункту 2 роздiлу XIII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056) доповнити словами i цифрами "але не ранiше 1 сiчня 2017 року".

     11. Установити, що норми i положення частин першої та другої статтi 9, статей 14, 22, 36, 37 та 43 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 iз наступними змiнами); частини другої статтi 12, пункту "ж" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 iз наступними змiнами); статтi 4 Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцiй громадського протесту та членам їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 12, ст. 187); Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 37 - 38, ст. 2004); частини другої статтi 35, частини п'ятої статтi 41, статтi 57, частини другої статтi 61 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст. 451); частин першої, другої, п'ятої статтi 14, статтi 21, абзацiв другого - десятого частини першої статтi 25 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2014 р., N 2, ст. 41); абзацу першого частини другої, абзацiв другого, четвертого частини третьої статтi 18, абзацу третього частини четвертої статтi 21, частини першої статтi 22 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2005 р., N 26, ст. 1484; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41); частини другої статтi 14, частини третьої статтi 30 Закону України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259); статтi 5 Закону України "Про пiдвищення престижностi шахтарської працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 42 - 43, ст. 293; 2013 р., N 30 ст. 341); частин першої та третьої статтi 25, статтi 26 Закону України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29; 2011 р., N 31 ст. 296); частини третьої статтi 22, абзацу другого частини першої, частини третьої статтi 29 Закону України "Про культуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168); статтi 14 Закону України "Про Суспiльне телебачення i радiомовлення України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 27, ст. 904); статтi 44 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397); частини третьої статтi 119, статтi 250 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375 iз наступними змiнами); частини другої статтi 13, частини першої статтi 14, абзацу сьомого частини другої статтi 21 Закону України "Про театри i театральну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350); абзацiв восьмого та дев'ятого частини другої статтi 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191); Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть"; частин третьої, четвертої та п'ятої статтi 26 Закону України "Про фiзичну культуру i спорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80); Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 41 - 45, ст. 529); Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо державної пiдтримки учасникiв бойових дiй та їхнiх дiтей, дiтей, один iз батькiв яких загинув у районi проведення антитерористичних операцiй, бойових дiй чи збройних конфлiктiв або пiд час масових акцiй громадянського протесту, дiтей, зареєстрованих як внутрiшньо перемiщенi особи, для здобуття професiйно-технiчної та вищої освiти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 30, ст. 271); абзацу п'ятого частини третьої статтi 5, частин п'ятої, чотирнадцятої - шiстнадцятої статтi 19 Закону України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142); статей 41 та 441, абзацу третього частини другої статтi 47 Закону України "Про професiйно-технiчну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215); частини третьої статтi 15 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 7, ст. 45); частин четвертої - шостої статтi 14 Закону України "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302); абзацу десятого частини першої статтi 1, частини першої статтi 24, частини першої статтi 25 Закону України "Про оздоровлення та вiдпочинок дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313; 2009 р., N 41, ст. 597); пункту 14 частини другої статтi 18 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 50 - 51, ст. 2057); Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273; iз змiнами, внесеними законами України вiд 20 листопада 2012 року N 5483-VI та вiд 19 грудня 2013 року N 714-VII); частини першої статтi 21, частини дванадцятої статтi 29 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385); пункту 3 статтi 8, статей 91, 11, 12, абзацiв першого i другого пункту 2 статтi 15 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190); частин п'ятої та сьомої статтi 21 Закону України "Про Нацiональну гвардiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594); статей 1, 9, 40, 481 Житлового кодексу Української РСР (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); частини другої статтi 33, статтi 81 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12); абзацу шостого частини третьої статтi 6 Закону України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255); частин третьої, сьомої та одинадцятої статтi 119 Кодексу цивiльного захисту України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458); Закону України "Про Нацiональну полiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379); Закону України "Про пробацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 93) застосовуються у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з наявних фiнансових ресурсiв державного i мiсцевих бюджетiв та бюджету Фонду соцiального страхування України.

     12. Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити у двотижневий строк Перелiк об'єктiв права державної власностi, що пiдлягають приватизацiї у 2016 роцi, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштiв вiд приватизацiї державного майна в розмiрi, встановленому цим Законом.

     13. З метою ефективного використання земельних дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних дiлянок, Нацiональнiй академiї наук України та нацiональним галузевим академiям наук забезпечити передачу в оренду земельних дiлянок державної власностi на конкурентних засадах (земельних торгах).

     14. Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України за згодою Нацiонального банку України протягом першого кварталу 2016 року здiйснити правочин з державним боргом шляхом обмiну облiгацiй внутрiшньої державної позики, що є у власностi Нацiонального банку України, на новi облiгацiї внутрiшнiх державних позик на умовах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiнiстерство фiнансiв України за результатами такого правочину здiйснює вiдповiдне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показникiв фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     15. Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити правочини з державним боргом за державними зовнiшнiми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнiшнiми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, шляхом обмiну (змiни умов дiючих позик), випуску та продажу боргових зобов'язань держави, в тому числi шляхом додаткових випускiв i розмiщень облiгацiй зовнiшнiх державних позик України та додаткових випускiв i розмiщень державних деривативiв на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiнiстерство фiнансiв України за результатами таких правочинiв здiйснює вiдповiдне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показникiв фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     16. Кабiнету Мiнiстрiв України передбачати у державному бюджетi необхiднi видатки Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, Нацiональнiй гвардiї України, Державнiй прикордоннiй службi України, Державнiй службi України з надзвичайних ситуацiй, якi здiйснюють оплату закупiвлi товарiв, робiт i послуг для виконання програм, пов'язаних iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави, протягом строку дiї вiдповiдних господарських договорiв, включаючи щомiсячну сплату вiдсоткiв за користування кредитами (позиками), залученими пiд державнi гарантiї суб'єктами господарювання - резидентами України.

     Мiнiстерство оборони України, Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, Нацiональна гвардiя України, Державна прикордонна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацiй беруть бюджетнi зобов'язання за програмами пiдвищення обороноздатностi i безпеки держави, що реалiзуються iз залученням кредитiв (позик) пiд державнi гарантiї суб'єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такi бюджетнi зобов'язання у межах вiдповiдних господарських договорiв та наданих на цю мету державних гарантiй.

     17. Кабiнету Мiнiстрiв України пiд час пiдготовки проекту Державного бюджету України на 2017 рiк передбачити субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Києва на виконання зобов'язань за здiйсненими запозиченнями у сумi 1.915.250 тис. гривень.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 грудня 2015 року
N 928-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.