ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення порядку лiцензування господарської дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) абзац перший частини першої статтi 156 викласти в такiй редакцiї:

     "Роздрiбна або оптова торгiвля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без марок акцизного податку чи з пiдробленими марками цього податку";

     2) у статтi 1637:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд п'ятисот до тисячi" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до двох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд однiєї тисячi до двох тисяч" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч";

     3) у статтi 164:

     в абзацi першому частини першої слова "або без одержання лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до закону, чи здiйснення таких видiв господарської дiяльностi з порушенням умов лiцензування, а так само без одержання дозволу, iншого документа дозвiльного характеру" замiнити словами "або без отримання лiцензiї на провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до закону, або у перiод зупинення дiї лiцензiї, у разi якщо законодавством не передбаченi умови провадження лiцензiйної дiяльностi у перiод зупинення дiї лiцензiї, або без одержання документа дозвiльного характеру";

     в абзацi першому частини третьої слова "дозвiльному органу" замiнити словами "органу лiцензування, дозвiльному органу";

     доповнити частинами шостою i сьомою такого змiсту:

     "Порушення лiцензiатом установленого законом строку повiдомлення органу лiцензування про змiну вiдомостей, зазначених у заявi та документах, що додавалися до заяви про отримання лiцензiї, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Невиконання лiцензiатом розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до однiєї тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     4) в абзацi першому частини першої статтi 1668 слова "або з порушенням умов лiцензування" замiнити словами "або з порушенням порядку надання фiнансових послуг юридичними особами, якi за своїм правовим статусом не є фiнансовими установами, але надають окремi фiнансовi послуги";

     5) абзац четвертий частини першої статтi 16612 викласти в такiй редакцiї:

     "невнесення в установлений законом строк до лiцензiйного реєстру вiдомостей, обов'язкове внесення яких передбачено законодавством у сферi лiцензування";

     6) пункт 1 частини першої статтi 255 доповнити абзацом такого змiсту:

     "органiв лiцензування (стаття 164 у частинi, що стосується правопорушень у галузi господарської дiяльностi, лiцензiї на проведення якої видає вiдповiдний орган лiцензування)".

     2. У пунктi "ї" частини першої статтi 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 2013 р., N 46, ст. 640; 2014 р., N 23, ст. 873) слова "лiцензiй на проведення землевпорядних та землеоцiночних робiт" виключити.

     3. У Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 4:

     частину другу виключити;

     у частинi третiй слова i цифри "урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" замiнити словами i цифрою "дотриманням вимог статтi 3 Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi";

     2) пункт 9 частини другої статтi 7 пiсля слiв "а також" доповнити словами "зупиняє та";

     3) у пунктi 3 статтi 8 слова "їх дублiкатiв i копiй, переоформлення зазначених лiцензiй" виключити.

     4. У Законi України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197; 2009 р., N 19, ст. 257; 2010 р., N 34, ст. 486; 2012 р., N 39, ст. 463; 2017 р., N 33, ст. 359):

     1) у статтi 8:

     у частинi першiй:

     в абзацi восьмому слова "якi пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї або" i "сертифiката" виключити;

     абзац тринадцятий замiнити п'ятьма новими абзацами такого змiсту:

     "розповсюджувати рекламу з метою вiдчуження об'єкта будiвництва та його частин (у тому числi житлових та нежитлових примiщень) щодо об'єкта будiвництва, який споруджується з використанням недержавних коштiв, залучених вiд фiзичних та юридичних осiб, у тому числi в управлiння:

     без наявностi у замовника будiвництва права власностi або користування земельною дiлянкою, на якiй споруджується об'єкт, що рекламується;

     без наявностi у замовника будiвництва права на виконання будiвельних робiт на конкретному об'єктi, що рекламується, отриманого вiдповiдно до Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

     без наявностi у суб'єкта господарювання, що здiйснює будiвництво об'єктiв, якi за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'єктiв iз середнiми (СС2) та значними (СС3) наслiдками, лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з будiвництва вiдповiдних об'єктiв;

     для житлових будинкiв - також без наявностi у суб'єкта господарювання, що здiйснює залучення недержавних коштiв фiзичних та юридичних осiб, у тому числi в управлiння, для фiнансування спорудження житлового будинку, лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю вiдповiдно до Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю", або без наявностi свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею нерухомостi, що споруджується".

     У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Розповсюджувачi реклами не можуть поширювати рекламу, якщо вiдповiдно до законодавства види дiяльностi або товари, їх виробництво чи реалiзацiя, що рекламуються, вимагають наявностi вiдповiдних дозволу або лiцензiї та якщо у вiдповiдних реєстрах, що ведуться органами лiцензування та дозвiльними органами, вiдсутнi вiдомостi про вiдповiднi лiцензiю, дозвiл, виданi рекламодавцю";

     2) частину першу статтi 251 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Реклама об'єктiв будiвництва з метою вiдчуження об'єкта будiвництва та його частин (у тому числi житлових та нежитлових примiщень) щодо об'єкта будiвництва, який споруджується з використанням недержавних коштiв, залучених вiд фiзичних та юридичних осiб, у тому числi в управлiння, дозволяється лише:

     за наявностi у замовника будiвництва права власностi або користування земельною дiлянкою, на якiй споруджується об'єкт, що рекламується;

     за наявностi у замовника будiвництва права на виконання будiвельних робiт на конкретному об'єктi, що рекламується, отриманого вiдповiдно до Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

     за наявностi у суб'єкта господарювання, що здiйснює будiвництво об'єктiв, якi за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'єктiв iз середнiми (СС2) та значними (СС3) наслiдками лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з будiвництва вiдповiдних об'єктiв;

     для житлових будинкiв - також за наявностi у суб'єкта господарювання, що здiйснює залучення недержавних коштiв фiзичних та юридичних осiб, у тому числi в управлiння, для фiнансування спорудження житлового будинку, лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю вiдповiдно до Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю", або за наявностi свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею нерухомостi, що споруджується.

     Така реклама має мiстити реквiзити документiв, визначених цiєю частиною".

     5. У Законi України "Про захист суспiльної моралi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 192 iз наступними змiнами):

     1) частину четверту статтi 8 виключити;

     2) статтю 9 виключити;

     3) у статтi 13:

     у частинах сьомiй i восьмiй слова "лiцензiї та iнших необхiдних" виключити;

     частину десяту виключити;

     4) частини першу i шосту статтi 14 виключити;

     5) у статтi 15:

     частину третю виключити;

     у частинi четвертiй слова "чи лiцензування" виключити;

     частини п'яту i шосту виключити.

     6. Частину першу статтi 9 Закону України "Про поводження з вибуховими матерiалами промислового призначення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 138) викласти в такiй редакцiї:

     "Виробництво вибухових матерiалiв промислового призначення за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснюється на спецiалiзованих пiдприємствах або на стацiонарних i пересувних пунктах в умовах пiдприємств, що проводять вибуховi роботи, на пiдставi лiцензiї, яка видається органом виконавчої влади, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi".

     7. У Законi України "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 32, ст. 421; 2009 р., N 29, ст. 394; 2011 р., N 11, ст. 69):

     1) у статтi 15:

     частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "2. Дiяльнiсть Бюро здiйснюється за умови вiдповiдностi вимогам, встановленим статтею 14 цього Закону, та наявностi Положення Бюро, затвердженого Уповноваженим органом.

     3. Положення Бюро, зокрема, повинно мiстити правила:

     а) збору, опрацювання, коригування та передавання iнформацiї;

     б) надання кредитних звiтiв;

     в) зберiгання та захисту iнформацiї;

     г) ведення реєстру запитiв кредитних iсторiй";

     у частинi четвертiй слова "протягом одного мiсяця з моменту отримання лiцензiї" виключити;

     2) у статтi 16:

     пункт 2 частини другої виключити;

     у частинi третiй:

     пункт 1 виключити;

     у пунктi 4 слова "вiдкликання лiцензiї та" виключити.

     8. У Законi України "Про реабiлiтацiю осiб з iнвалiднiстю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 36 iз наступними змiнами):

     1) абзац четвертий статтi 11 виключити;

     2) частини шiстнадцяту i сiмнадцяту статтi 26 виключити.

     9. У Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53 iз наступними змiнами):

     1) у визначеннi термiна "заклад ветеринарної медицини" статтi 1 слова "за лiцензiєю" виключити;

     2) у першому реченнi частини другої статтi 17 слова "або обiг" виключити;

     3) частину першу статтi 68 виключити.

     10. У Законi України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 89 iз наступними змiнами):

     1) абзаци одинадцятий i дванадцятий статтi 1 виключити;

     2) абзац шостий статтi 4 виключити;

     3) абзац двадцять третiй статтi 6 виключити;

     4) назву роздiлу II викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл II
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI З ОБIГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН I ПРЕКУРСОРIВ";

     5) у статтi 7:

     у частинi третiй слова "якщо iнше не передбачено цим Законом" замiнити словами i цифрами "крiм випадкiв, передбачених статтею 19 цього Закону";

     частину восьму виключити;

     6) у статтi 8:

     у назвi слова "а також лiцензiйних умов" виключити;

     у частинi першiй слова "Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" з урахуванням встановлених цiєю статтею особливостей" замiнити словами "Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом";

     у частинi четвертiй:

     в абзацi першому слова i цифри "статтi 10 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" замiнити словами i цифрами "статтi 11 Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi";

     абзаци четвертий i п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "вiдомостi про вiдсутнiсть у працiвникiв, якi за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимостi за вчинення середньої тяжкостi, тяжких та особливо тяжких злочинiв або злочинiв, пов'язаних з незаконним обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, у тому числi тих, що вчиненi за межами України;

     вiдомостi про наявнiсть дозволу Нацiональної полiцiї на використання об'єктiв i примiщень, призначених для здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв";

     частини шосту i восьму виключити;

     7) у статтi 9:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Пiдстави для залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду або для вiдмови у видачi лiцензiї, видача, анулювання лiцензiї на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Орган лiцензування приймає рiшення про залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду, про вiдмову у видачi лiцензiї, про видачу, про анулювання лiцензiї на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв";

     в абзацi першому частини другої слова "Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" замiнити словами "Законом України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi";

     8) статтю 10 виключити.

     11. У Законi України "Про охоронну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 2, ст. 8; 2016 р., N 2, ст. 17):

     1) у статтi 4:

     у частинi другiй слова "Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" замiнити словами "Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi";

     частину третю виключити;

     2) у статтi 7:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Лiцензування охоронної дiяльностi здiйснюється у порядку, визначеному Законом України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi";

     частини другу - п'яту виключити;

     3) у частинi другiй статтi 11 слова "затвердженими центральним органом виконавчої влади у сферi охоронної дiяльностi, i в установленi спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi освiти i науки, молодi та спорту термiни та порядку пiдвищувати рiвень квалiфiкацiї" замiнити словами "затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України, i в установленi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi освiти i науки, термiни та порядку пiдвищувати рiвень квалiфiкацiї".

     12. У Законi України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243):

     1) у частинi першiй статтi 38 слова "законами України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" замiнити словами "законами України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi";

     2) у статтi 53:

     у частинi восьмiй слова "та Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" виключити;

     друге речення частини одинадцятої пiсля слiв "припинення дiяльностi" доповнити словом "зупинення".

     13. У Законi України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     пункт 1 виключити;

     пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11) видача лiцензiї - надання суб'єкту господарювання права на провадження виду господарської дiяльностi або частини виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, шляхом прийняття органом лiцензування рiшення про видачу лiцензiї, про що робиться запис у лiцензiйному реєстрi";

     доповнити пунктами 12 - 14 такого змiсту:

     "12) анулювання лiцензiї повнiстю або частково - позбавлення суб'єкта господарювання права на провадження виду господарської дiяльностi або частини виду господарської дiяльностi, на який йому видано лiцензiю, шляхом прийняття органом лiцензування рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково, про що робиться запис у лiцензiйному реєстрi;

     13) зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково - тимчасове припинення суб'єкту господарювання права на провадження виду господарської дiяльностi або частини виду господарської дiяльностi, на який йому видано лiцензiю, шляхом прийняття органом лiцензування рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, про що робиться запис у лiцензiйному реєстрi;

     14) вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково - поновлення суб'єкту господарювання права на провадження виду господарської дiяльностi або частини виду господарської дiяльностi, на який йому видано лiцензiю, шляхом прийняття органом лiцензування рiшення про вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково, про що робиться запис у лiцензiйному реєстрi";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) здобувач лiцензiї - суб'єкт господарювання, який звернувся в установленому законодавством порядку до органу лiцензування iз заявою про отримання лiцензiї на провадження виду господарської дiяльностi або частини виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню";

     у пунктi 3 слова "на провадження встановленого законом виду господарської дiяльностi" виключити;

     пункт 4 пiсля слiв "перелiк вимог" доповнити словами "до провадження господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню";

     пункти 5 - 7 викласти в такiй редакцiї:

     "5) лiцензiя - право суб'єкта господарювання на провадження виду господарської дiяльностi або частини виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

     6) лiцензування - засiб державного регулювання провадження видiв господарської дiяльностi, спрямований на забезпечення безпеки та захисту економiчних i соцiальних iнтересiв держави, суспiльства, прав та законних iнтересiв, життя i здоров'я людини, екологiчної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;

     7) орган лiцензування - державний орган, уповноважений законом або Кабiнетом Мiнiстрiв України на здiйснення лiцензування господарської дiяльностi";

     доповнити пунктами 8 - 11 такого змiсту:

     "8) матерiально-технiчна база - сукупнiсть засобiв та/або мiсць провадження виду господарської дiяльностi, якi дають можливiсть провадити господарську дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню;

     9) мiсце провадження виду господарської дiяльностi - мiсце (об'єкт, примiщення, будiвля, земельна дiлянка та/або територiя), на якому (у межах якого) суб'єкт господарювання провадить господарську дiяльнiсть або яке використовується в його провадженнi (може збiгатися з мiсцезнаходженням суб'єкта господарювання);

     10) лiцензiйна справа - єдиний набiр документiв в електроннiй формi на електронних носiях iнформацiї (або в електроннiй формi на електронних носiях iнформацiї та на паперових носiях у разi, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носiях) стосовно вiдповiдного здобувача лiцензiї чи лiцензiата, якi поданi ним, що надходять до органу лiцензування вiд органiв державної влади, юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв або фiзичних осiб чи прийнятi органом лiцензування в результатi реалiзацiї своїх повноважень вiдповiдно до цього Закону;

     11) лiцензiйний реєстр - автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про суб'єктiв господарювання, якi в установленому законом порядку звернулися до органу лiцензування iз заявою про отримання лiцензiї, провадять дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї, дiя лiцензiї яких зупинена, лiцензiя яких анульована";

     2) у статтi 2:

     в абзацi першому частини другої слова "порядок видачi, переоформлення та анулювання лiцензiй на здiйснення" замiнити словом "лiцензування";

     у частинi третiй слова "пiсля внесення" замiнити словами "з дня внесення", а слова "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" - словами "лiцензiйного реєстру";

     3) у частинi першiй статтi 3:

     абзац четвертий пункту 1 викласти в такiй редакцiї:

     "визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України органiв лiцензування, крiм державних органiв, якi визначенi органами лiцензування законом, видiв господарської дiяльностi, визначених статтею 7 цього Закону";

     у пунктi 3:

     абзац другий доповнити словами i цифрою "шляхом внесення змiн до статтi 7 цього Закону";

     пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "виключно законами визначаються пiдстави для видачi лiцензiї, залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду, вiдмови у видачi лiцензiї, переоформлення лiцензiї, розширення та звуження провадження виду господарської дiяльностi лiцензiатом, зупинення, вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково, анулювання лiцензiї повнiстю або частково i строки прийняття та набрання чинностi рiшеннями органiв лiцензування".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дев'ятим;

     в абзацi сьомому слова "та порядок набрання чинностi рiшеннями органу лiцензування" виключити;

     в абзацi другому пункту 4 слова "лiцензування виду господарської дiяльностi застосовується лише до такого виду" замiнити словами "лiцензування застосовується лише до такого виду господарської дiяльностi";

     абзац третiй пункту 5 доповнити словами "якщо iнше не встановлено законом";

     пункт 6 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "внесення вiдомостей про лiцензування видiв господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання до лiцензiйних реєстрiв".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим;

     4) у статтi 4:

     у частинi першiй:

     пункти 1, 3 i 8 викласти в такiй редакцiї:

     "1) розробляє пропозицiї щодо вдосконалення законодавства у сферi лiцензування";

     "3) погоджує проекти нормативно-правових актiв у сферi лiцензування (у тому числi проекти лiцензiйних умов)";

     "8) видає розпорядження вiдповiдно до повноважень, визначених цим Законом";

     пункти 9 i 10 виключити;

     пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11) одержує iнформацiю з питань лiцензування та контролю за наявнiстю лiцензiй у суб'єктiв господарювання вiд органiв лiцензування, органiв, посадовi особи яких вiдповiдно до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення складають протоколи про адмiнiстративнi правопорушення щодо виявлення провадження господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, без отримання лiцензiї або у перiод зупинення дiї лiцензiї, зокрема щорiчний лiцензiйний звiт та щорiчний звiт про виявлення провадження господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, без отримання лiцензiї або у перiод зупинення дiї лiцензiї";

     доповнити пунктами 13 i 14 такого змiсту:

     "13) веде у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, Реєстр розгляду скарг здобувачiв лiцензiй, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органiв лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування;

     14) надає на пiдставi рiшення Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування погодження на проведення позапланової перевiрки додержання лiцензiатом вимог лiцензiйних умов з пiдстав, передбачених пунктами 2, 4 i 5 частини третьої статтi 19 цього Закону";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування, прийнятi в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання органами лiцензування, юридичними особами всiх форм власностi, а також фiзичними особами - пiдприємцями.

     Розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування може бути оскаржено до суду";

     5) у статтi 5:

     у частинi першiй слова "за регламентом" замiнити словами "вiдповiдно до положення";

     пункти 1 i 2 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "1) розгляд скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування;

     2) розгляд звернень органiв лiцензування щодо проведення позапланових перевiрок додержання лiцензiатами вимог лiцензiйних умов на пiдставах, передбачених пунктами 2, 4 i 5 частини третьої статтi 19 цього Закону";

     частину п'яту доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Представники органiв державної влади, якi забезпечують формування, реалiзацiю державної полiтики у сферi лiцензування господарської дiяльностi, та органiв лiцензування становлять 50 вiдсоткiв складу Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. У разi надходження до спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування скарги на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення ним законодавства у сферi лiцензування спецiально уповноважений орган з питань лiцензування протягом трьох робочих днiв з дня її одержання:

     1) повiдомляє рекомендованим листом або за допомогою засобiв телекомунiкацiй здобувача лiцензiї чи лiцензiата, а також орган лiцензування про прийняття скарги до розгляду або про залишення скарги без розгляду.

     Скарга залишається без розгляду з таких пiдстав:

     порушенi у скарзi питання виходять за межi повноважень Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування;

     скарга подана пiсля набрання чинностi рiшенням органу лiцензування, яке оскаржується (крiм скарги щодо рiшення органу лiцензування про вiдмову у видачi лiцензiї, яку можна подати протягом мiсяця з дня прийняття такого рiшення);

     скарга на дiї органу лiцензування щодо порушення ним законодавства у сферi лiцензування розглядається в судi.

     У день отримання повiдомлення про прийняття спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування скарги до розгляду орган лiцензування вносить до лiцензiйного реєстру дату i номер повiдомлення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування та розмiщує iнформацiю про зупинення дiї рiшення органу лiцензування, що оскаржується, до прийняття розпорядження спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування на пiдставi рiшення Експертно-апеляцiйної ради;

     2) запрошує вiдповiдного здобувача лiцензiї чи лiцензiата та орган лiцензування до участi в засiданнi Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування;

     3) запитує в органу лiцензування копiї документiв, що стосуються оскаржуваних рiшень (крiм вiдомостей, якi мiстяться у вiдкритих реєстрах), у межах матерiалiв лiцензiйної справи лiцензiата;

     4) передає скаргу та iншi документи (в мiру надходження) до Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування.

     У разi потреби спецiально уповноважений орган з питань лiцензування може запитати в органу лiцензування додатковi документи, що стосуються прийняття органом лiцензування оскаржуваного рiшення. З метою оперативного опрацювання вiдповiднi запити можуть передаватися за допомогою засобiв телекомунiкацiй.

     Скарга до спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування складається в довiльнiй формi та повинна мiстити:

     повне найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код (для юридичних осiб) або прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (не зазначається фiзичною особою, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку у паспортi, - подається копiя цiєї вiдмiтки) (для фiзичних осiб) особи, яка подає скаргу, у разi якщо скарга подається представником скаржника - прiзвище, iм'я, по батьковi представника;

     змiст рiшення, дiй чи бездiяльностi органу лiцензування та норми законодавства, порушенi на думку скаржника;

     викладення обставин, якими особа, яка подає скаргу, обґрунтовує свої вимоги;

     вiдомостi про розгляд зазначеного у скарзi питання в судi;

     пiдпис особи, яка подає скаргу, або її представника iз зазначенням дати складання скарги.

     До скарги додаються копiї документiв, що пiдтверджують її обґрунтованiсть";

     у частинi восьмiй:

     в абзацi першому слово "Апеляцiї" замiнити словом "Скарги";

     абзац другий замiнити п'ятьма новими абзацами такого змiсту:

     "Лiцензiя, щодо якої орган лiцензування прийняв рiшення про анулювання або зупинення дiї i щодо якої Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування розглядається скарга на рiшення органу лiцензування, є чинною, а суб'єкт господарювання є лiцензiатом вiдповiдно до цього Закону до дня внесення вiдомостей до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiй, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органiв лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування за результатами розгляду скарги.

     У разi прийняття Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування рiшення про задоволення скарги лiцензiата на рiшення органу лiцензування про анулювання або зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково та внесення вiдомостей про прийняте розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування за результатом розгляду скарги до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiй, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органiв лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування така лiцензiя залишається чинною, а суб'єкт господарювання залишається лiцензiатом вiдповiдно до цього Закону.

     Дата i номер розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги вноситься спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiй, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органiв лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування не пiзнiше робочого дня, наступного за днем прийняття такого розпорядження.

     Орган лiцензування зобов'язаний виконати розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги у строк, встановлений у цьому розпорядженнi.

     У разi вiдхилення скарги лiцензiата на рiшення органу лiцензування про анулювання або зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково лiцензiя вважається анульованою повнiстю або частково чи строк її дiї зупинено повнiстю або частково з дня внесення спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування вiдомостей про розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги";

     у частинi дев'ятiй:

     в абзацi першому слово "трьох" замiнити словом "п'яти";

     абзац другий замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "Експертно-апеляцiйна рада з питань лiцензування розглядає скаргу по сутi або вiдкладає її розгляд на наступне засiдання Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування у разi неподання органом лiцензування запитуваних документiв у встановлений строк або з iнших пiдстав з обґрунтуванням причин перенесення такого розгляду.

     Вiдкладення розгляду скарги допускається не бiльше двох засiдань.

     Експертно-апеляцiйна рада з питань лiцензування приймає рiшення про зняття з розгляду скарги на пiдставi заяви лiцензiата або здобувача лiцензiї про вiдкликання такої скарги";

     частину десяту виключити;

     частини одинадцяту i дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "11. Експертно-апеляцiйна рада з питань лiцензування при прийняттi рiшень керується Конституцiєю України, законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Рiшення Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування приймається двома третинами голосiв присутнiх членiв шляхом особистого голосування i оформлюється протокольним рiшенням, що пiдписується особою, яка головувала на засiданнi Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування, та секретарем ради, який призначається головою ради з числа її членiв.

     Експертно-апеляцiйна рада з питань лiцензування за результатами розгляду скарг, звернень, пропозицiй приймає рiшення:

     задовольнити скаргу лiцензiата чи здобувача лiцензiї на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування;

     залишити скаргу лiцензiата чи здобувача лiцензiї без задоволення (вiдхилити скаргу);

     вiдкласти розгляд скарги на наступне засiдання Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування;

     погодити або не погодити органу лiцензування проведення позапланової перевiрки додержання лiцензiатом вимог лiцензiйних умов на пiдставах, передбачених пунктами 2, 4 i 5 частини третьої статтi 19 цього Закону;

     рекомендувати спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування зобов'язати орган лiцензування усунути виявленi Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування порушення законодавства у сферi лiцензування;

     рекомендувати спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування надати пропозицiї щодо внесення змiн до законодавства з урахуванням пропозицiй, наданих Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування;

     рекомендувати спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування врахувати при наданнi пропозицiй щодо внесення змiн до законодавства розробленi Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування рекомендацiї стосовно вдосконалення державної полiтики у сферi лiцензування;

     рекомендувати спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування розглянути та врахувати результати проведеної Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування експертизи проектiв нормативно-правових актiв у сферi лiцензування.

     Рiшення Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування є обов'язковими для розгляду спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування.

     За результатами розгляду рiшень Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування спецiально уповноважений орган з питань лiцензування:

     видає протягом п'яти робочих днiв з дня ухвалення вiдповiдного рiшення Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування розпорядження про розгляд скарги (у разi задоволення скарги зобов'язує орган лiцензування скасувати рiшення органу лiцензування, яке оскаржується, або вчинити (не вчиняти) певнi дiї, спрямованi на усунення порушень законодавства у сферi лiцензування), розпорядження про зняття скарги з розгляду;

     надає протягом трьох робочих днiв з дня ухвалення вiдповiдного рiшення Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування органу лiцензування погодження (або повiдомляє про непогодження) на проведення позапланової перевiрки додержання лiцензiатом вимог лiцензiйних умов на пiдставах, передбачених пунктами 2, 4 або 5 частини третьої статтi 19 цього Закону;

     опрацьовує рекомендацiї та/або рiшення, схваленi Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування згiдно з повноваженнями.

     Розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги надсилається рекомендованим листом або за допомогою засобiв телекомунiкацiй вiдповiдному органу лiцензування та здобувачевi лiцензiї, лiцензiату не пiзнiше робочого дня, наступного за днем їх прийняття.

     Орган лiцензування, який одержав розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги, зобов'язаний в установлений у розпорядженнi строк з дати отримання такого розпорядження подати спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування iнформацiю про виконання вимог такого розпорядження разом iз пiдтвердними документами.

     12. Доведення доцiльностi проведення органом лiцензування позапланової перевiрки лiцензiата на пiдставах, передбачених пунктами 4 i 5 частини третьої статтi 19 цього Закону, покладається на юридичну, фiзичну особу - пiдприємця або фiзичну особу, яка подала вiдповiдне звернення (повiдомлення), для чого такi особи або їхнi представники запрошуються на засiдання Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування.

     Доведення доцiльностi проведення органом лiцензування позапланової перевiрки лiцензiата на пiдставах, передбачених пунктом 2 частини третьої статтi 19 цього Закону, покладається на орган лiцензування, представники якого запрошуються на засiдання Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування";

     6) у статтi 6:

     у частинi другiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) отримує та розглядає заяву з документами, а також повiдомлення, подання яких до органу лiцензування передбачено законом, i за результатом їх розгляду приймає рiшення про:

     залишення заяви без розгляду;

     видачу лiцензiї або вiдмову у видачi лiцензiї;

     переоформлення лiцензiї;

     зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково;

     вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково;

     анулювання лiцензiї повнiстю або частково;

     розширення або звуження провадження виду господарської дiяльностi лiцензiатом;

     видачу iнших документiв, визначених законом, що стосуються повноважень органу лiцензування.

     Рiшення про видачу, переоформлення, вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково, розширення, звуження провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, набирають чинностi з дня внесення запису про них до лiцензiйного реєстру";

     у пунктi 3 слова "та за результатами перевiрки приймає рiшення" виключити;

     пункти 4 та 5 викласти в такiй редакцiї:

     "4) формує та веде лiцензiйний реєстр;

     5) формує та веде лiцензiйнi справи, забезпечує їх зберiгання, передачу та одержання у паперовiй та/або електроннiй формi";

     у пунктi 7 слова "у паперовiй формi, зокрема" виключити;

     пункти 8 та 11 викласти в такiй редакцiї:

     "8) розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi рiшення, прийнятi ним вiдповiдно до цього Закону за вiдповiдним видом господарської дiяльностi, не пiзнiше робочого дня, наступного за днем їх прийняття";

     "11) здiйснює перевiрку документiв, що пiдтверджують вiдсутнiсть здiйснення контролю за дiяльнiстю здобувача лiцензiї, лiцензiата, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", резидентами держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України";

     доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12) на пiдставi розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування або рiшення суду приймає рiшення щодо скасування прийнятого ним рiшення про анулювання або зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково";

     абзац другий частини четвертої виключити;

     у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слова "виконавчої влади або державний колегiальний орган" виключити;

     у пунктi 1 слова "виконавчої влади чи державному колегiальному органу" виключити;

     7) статтю 7 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Лiцензування видiв господарської дiяльностi, що вiдповiдно до цiєї статтi лiцензуються з урахуванням особливостей, визначених законами у вiдповiдних сферах, здiйснюється з дотриманням вимог статтi 3 цього Закону";

     8) у статтi 8:

     у частинi першiй слово "прийняття" замiнити словом "опублiкування";

     частину другу доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "У разi скасування лiцензування частини виду господарської дiяльностi лiцензiйнi умови поширюються на вид господарської дiяльностi в частинi, що пiдлягає лiцензуванню згiдно iз цим Законом.

     У такому разi орган лiцензування втрачає повноваження щодо лiцензування частини виду господарської дiяльностi, лiцензування якої скасовано, а лiцензiї продовжують дiяти в частинi, що пiдлягає лiцензуванню згiдно iз цим Законом";

     перше речення частини третьої пiсля слiв "вiдповiднi лiцензiйнi умови" доповнити словами "прийнятi вiдповiдно до цього Закону";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. У зв'язку iз змiнами, передбаченими цiєю статтею, органи лiцензування та органи, що втратили повноваження органiв лiцензування, актуалiзують iнформацiю в лiцензiйних реєстрах";

     9) у статтi 9:

     у частинi першiй слово "одержання" замiнити словом "отримання";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "що є центральним органом виконавчої влади" виключити;

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо органом лiцензування визначено одночасно центральний орган виконавчої влади i Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим чи мiсцевий орган виконавчої влади або державний колегiальний орган i Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим чи мiсцевий орган виконавчої влади, лiцензiйнi умови розробляються вiдповiдним центральним органом виконавчої влади або державним колегiальним органом вiдповiдно";

     у частинi п'ятiй слова "здобувачами лiцензiй" виключити, а слово "оприлюднення" замiнити словом "опублiкування";

     у частинi шостiй слова "провадження кожного виду" замiнити словами "провадження виду";

     у частинi восьмiй:

     абзац перший пiсля слiв "мiсць провадження" доповнити словом "господарської";

     абзац другий виключити;

     у частинi дев'ятiй:

     в абзацi першому слова "до суб'єкта господарювання" виключити;

     пункт 1 доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змiсту:

     "вiдомостей про доступнiсть мiсць провадження господарської дiяльностi для маломобiльних груп населення;

     iнформацiї про пiдтвердження вiдсутностi здiйснення контролю за дiяльнiстю суб'єкта господарювання у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", резидентами держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України";

     у пунктi 3:

     абзаци другий i третiй виключити;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "строку повiдомлення органу лiцензування про всi змiни даних, зазначених у заявi та документах, що додавалися до заяви, але не бiльше нiж один мiсяць з дня настання таких змiн";

     в абзацi п'ятому слова "виключно в межах мiсць провадження господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню" замiнити словами "виключно в межах мiсць провадження господарської дiяльностi";

     абзаци шостий i восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "провадження виду господарської дiяльностi виключно з використанням засобiв провадження, зазначених у вiдомостях, поданих органу лiцензування згiдно з вимогами лiцензiйних умов";

     "порядку дiй суб'єкта господарювання у разi повного або часткового зупинення дiї лiцензiї";

     абзац дев'ятий виключити;

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) технологiчнi вимоги щодо:

     наявностi певної матерiально-технiчної бази разом з даними, що дають можливiсть її iдентифiкувати;

     доступностi мiсць провадження господарської дiяльностi для маломобiльних груп населення";

     у пунктi 5:

     абзац шостий виключити;

     доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "дiлової репутацiї";

     у частинi одинадцятiй:

     пункти 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1) заяв про отримання, переоформлення лiцензiї, зупинення та вiдновлення дiї лiцензiї в повному обсязi або частково, розширення або звуження провадження виду господарської дiяльностi лiцензiатом;

     2) вiдомостей, що додаються до заяви про отримання лiцензiї";

     у пунктi 3 слово "одержання" замiнити словом "отримання";

     10) у статтi 10:

     у назвi слова "видача документiв органом лiцензування" виключити;

     у частинi першiй:

     абзац перший доповнити словом "лiцензiата";

     пункти 1 i 3 викласти в такiй редакцiї:

     "1) нарочно";

     "3) в електроннiй формi в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi другiй пiсля слiв "що складаються здобувачем лiцензiї" доповнити словом "лiцензiатом", а слово "цiлей" виключити;

     частину третю виключити;

     частини четверту i п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Документи, що подаються в електроннiй формi, оформлюються згiдно з вимогами законодавства у сферi електронного документообiгу.

     5. Документи, що складаються здобувачем лiцензiї, лiцензiатом вiдповiдно до цього Закону, мають бути викладенi державною мовою та пiдписанi здобувачем лiцензiї, лiцензiатом або iншою уповноваженою на це особою";

     частину сьому пiсля слiв "пiдтверднi документи" доповнити словами "поданi у паперовiй формi";

     у другому реченнi частини восьмої слова "органу лiцензування видається" замiнити словами "органу лiцензування надається (надсилається рекомендованим листом чи за допомогою засобiв телекомунiкацiї)";

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Документи, поданi у спосiб, передбачений пунктом 2 частини першої цiєї статтi, в останнiй день закiнчення строку, встановленого Законом, вважаються такими, що поданi своєчасно";

     11) у статтi 11:

     у назвi слово "одержання" замiнити словом "отримання";

     частину першу доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Якщо документи подаються нарочно, здобувач лiцензiї пред'являє документ, що посвiдчує його особу.

     У разi подання документiв представником здобувача лiцензiї додатково пред'являється оригiнал документа (засвiдчена копiя), що засвiдчує його повноваження";

     у частинi другiй:

     у пунктi 1:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "для юридичної особи - повне найменування, iдентифiкацiйний код, мiсцезнаходження, перелiк вiдокремлених пiдроздiлiв, у межах яких планується провадження господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню";

     в абзацi третьому слова "орган державної податкової служби" замiнити словами "контролюючий орган";

     у пунктi 2 слово "одержати" замiнити словом "отримати";

     у частинi третiй:

     у пунктi 1 слово "вимог" замiнити словом "умов";

     у пунктi 2:

     слова "(або довiреної особи)" замiнити словами "(або його уповноваженого представника)";

     слова "органу державної податкової служби" замiнити словами "контролюючого органу";

     слова "орган державної податкової служби" замiнити словами "контролюючий орган";

     у пунктi 3 слово "одержання" замiнити словом "отримання" та доповнити словами "(у разi подання документiв у паперовiй формi)";

     у частинi четвертiй:

     пiсля слова "документiв" доповнити словами "що додаються до заяви про отримання лiцензiї";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Документи, копiї яких подавалися до органу лiцензування вiдповiдно до цього Закону, та документи (копiї), що пiдтверджують достовiрнiсть даних, зазначених здобувачем лiцензiї в документах, що подавалися органу лiцензування, зберiгаються лiцензiатом протягом дiї лiцензiї";

     у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слова "(суб'єкта господарювання)" виключити;

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) зазначення в документах, що подаються для отримання лiцензiї, iнформацiї або подання документiв, не передбачених лiцензiйними умовами";

     доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) наявностi на документi (його копiї), що подається суб'єктом господарювання, вiдбитка його печатки або нотарiального засвiдчення вiрностi копiї документа, якщо обов'язковiсть такого нотарiального засвiдчення не встановлена законом";

     у частинах шостiй i сьомiй слово "одержання" замiнити словом "отримання";

     частину восьму виключити;

     12) у статтi 12:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Орган лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дня одержання заяви про отримання лiцензiї встановлює наявнiсть або вiдсутнiсть пiдстав для залишення її без розгляду i в разi їх наявностi приймає вiдповiдне рiшення.

     Рiшення про залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду набуває чинностi з дня його прийняття та пiдлягає обов'язковому оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi органу лiцензування i внесенню iнформацiї про таке рiшення до лiцензiйного реєстру наступного робочого дня пiсля його прийняття";

     у частинi другiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) подання не в повному обсязi документiв, що додаються до заяви для отримання лiцензiї, крiм подання документiв у порядку, передбаченому частиною п'ятою цiєї статтi";

     доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) наявнiсть iнформацiї про здiйснення контролю за дiяльнiстю суб'єкта господарювання у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", резидентами держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України";

     у частинi третiй:

     у пунктi 3 слова "орган державної податкової служби" замiнити словами "контролюючий орган";

     пункт 4 доповнити словами "викладенi в чiткiй та однозначнiй формi";

     частину четверту виключити;

     частину п'яту доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "При повторному поданнi до органу лiцензування здобувачем лiцензiї заяви про отримання лiцензiї до такої заяви додаються лише тi пiдтверднi документи, що стали пiдставою для прийняття рiшення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо поданi документи, що знаходяться в лiцензiйнiй справi, на момент повторної подачi заяви зберегли свою актуальнiсть.

     Збереженням актуальностi є достовiрнiсть документiв, що додалися до заяви про отримання лiцензiї, та вiдповiднiсть зазначених у них даних лiцензiйним умовам";

     13) у статтi 13:

     назву доповнити словами "видача лiцензiї";

     у частинi першiй:

     слова "та пiдтверднi документи" виключити;

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "При повторному розглядi документiв не допускається вiдмова у видачi лiцензiї з причин, ранiше не зазначених у рiшеннi про вiдмову у видачi лiцензiї (крiм неусунення чи усунення не в повному обсязi здобувачем лiцензiї причин, що стали пiдставою для попередньої вiдмови; наявностi в новiй iнформацiї, поданiй здобувачем лiцензiї, пiдстав для прийняття рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї) за умови, що на момент повторного розгляду ранiше поданi документи зберегли свою актуальнiсть";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. У разi встановлення наявностi пiдстав для вiдмови у видачi лiцензiї орган лiцензування приймає обґрунтоване рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї, що набирає чинностi з дня його прийняття та пiдлягає обов'язковому оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi органу лiцензування наступного робочого дня, пiсля його прийняття.

     Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї може бути оскаржено до Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування, суду";

     у частинi третiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) встановлення невiдповiдностi здобувача лiцензiї лiцензiйним умовам";

     у першому реченнi пункту 2 слова "на момент подання документiв здобувачем лiцензiї чи лiцензiатом наявностi розбiжностi мiж даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання" замiнити словами "наявностi розбiжностi мiж даними у пiдтвердних документах та фактичним станом цього суб'єкта господарювання на момент подання документiв";

     доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) наявнiсть в органу лiцензування iнформацiї про рiшення суду щодо здобувача лiцензiї, що забороняє йому провадити окремий вид господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, та набрало законної сили вiдповiдно до статтi 255 Кодексу адмiнiстративного судочинства";

     у пунктi 3 частини шостої пiсля слiв "юридичної особи" доповнити словами "згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", а слова "орган державної податкової служби" замiнити словами "контролюючий орган";

     абзац другий частини сьомої виключити;

     частину восьму пiсля слiв "видачу лiцензiї" доповнити словами "або про вiдмову в її видачi";

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Рiшення набирає чинностi та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi органу лiцензування, а iнформацiя про таке рiшення вноситься до лiцензiйного реєстру наступного робочого дня пiсля його прийняття";

     у частинi десятiй слова "розрахунковi реквiзити" замiнити словами "реквiзити рахунку";

     частини тринадцяту та шiстнадцяту виключити;

     14) у статтi 14:

     частину першу доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Плата за звуження провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, не справляється";

     у частинi другiй слова "оприлюднення на порталi електронних сервiсiв рiшення про видачу лiцензiї" замiнити словами "внесення запису щодо рiшення про видачу лiцензiї до лiцензiйного реєстру";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Плата за видачу лiцензiї зараховується до вiдповiдних бюджетiв згiдно з Бюджетним кодексом України";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштiв, бухгалтерського облiку виконання бюджетiв, забезпечує органам лiцензування доступ до iнформацiї щодо внесення лiцензiатами плати, визначеної цим Законом, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     15) у статтi 15:

     у частинi першiй:

     слова "орган державної податкової служби" у всiх вiдмiнках замiнити словами "контролюючий орган" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слово "невiдкладно" замiнити словами "протягом п'яти робочих днiв пiсля зазначених змiн";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Лiцензiат зобов'язаний повiдомляти орган лiцензування про всi змiни даних, зазначених у заявi, документах та вiдомостях, що додавалися до заяви про отримання лiцензiї, протягом строку, встановленого лiцензiйними умовами. У разi вiдсутностi лiцензiйних умов лiцензiат зобов'язаний повiдомляти орган лiцензування про всi змiни даних, зазначених у заявi, документах та вiдомостях, що додавалися до заяви про отримання лiцензiї, протягом одного мiсяця з дня, наступного за днем їх настання.

     У разi порушення лiцензiатом строку повiдомлення органу лiцензування про змiни даних, зазначених у заявi, документах та вiдомостях, що додавалися до заяви про отримання лiцензiї, лiцензiат також притягується до адмiнiстративної вiдповiдальностi";

     у першому реченнi частини четвертої i другому реченнi частини п'ятої слово "одержанням" замiнити словом "отриманням";

     у частинi сьомiй:

     абзаци п'ятий i шостий виключити;

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "Непереоформлена у встановлений строк лiцензiя пiдлягає анулюванню";

     частини восьму i десяту викласти в такiй редакцiї:

     "8. У разi звуження лiцензiатом провадження виду господарської дiяльностi на певну частину такий лiцензiат подає до органу лiцензування заяву про звуження провадження виду господарської дiяльностi, в якiй зазначає частину виду господарської дiяльностi, до якої вiн звузив провадження виду господарської дiяльностi. На пiдставi такої заяви орган лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дня її надходження приймає рiшення про звуження провадження виду господарської дiяльностi лiцензiатом";

     "10. Данi про рiшення органу лiцензування щодо розширення або звуження лiцензiатом провадження виду господарської дiяльностi вносяться до лiцензiйного реєстру та оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi органу лiцензування протягом строку та в порядку, встановлених для видачi лiцензiї";

     16) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Зупинення та вiдновлення дiї лiцензiї, анулювання лiцензiї

     1. Лiцензiя на провадження виду господарської дiяльностi може бути зупинена повнiстю або частково.

     2. Пiдставою для прийняття органом лiцензування рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково є:

     1) заява лiцензiата про зупинення власної лiцензiї повнiстю або частково. Не є пiдставою для зупинення дiї лiцензiї заява лiцензiата про зупинення власної лiцензiї повнiстю або частково, поданої пiсля видання органом лiцензування розпорядчого документа про проведення перевiрки додержання цим лiцензiатом лiцензiйних умов i до закiнчення строку:

     перевiрки та усунення порушень лiцензiйних умов (у разi їх наявностi);

     протягом 30 робочих днiв пiсля закiнчення спливу строку виконання лiцензiатом розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов (крiм випадку видання протягом цього строку органом лiцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевiрки виконання лiцензiатом розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов);

     2) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов провадження виду господарської дiяльностi (частини виду господарської дiяльностi);

     3) несплата за видачу лiцензiї.

     Зупинення дiї лiцензiї може бути застосовано як санкцiю до лiцензiатiв вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї".

     3. У разi встановлення наявностi пiдстав для зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково орган лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дня виявлення таких пiдстав приймає обґрунтоване рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково.

     4. Рiшення органу лiцензування про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково на пiдставi пунктiв 2 i 3 частини другої цiєї статтi набирає чинностi через 10 робочих днiв з дня його прийняття, а рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково на пiдставi пункту 1 частини другої цiєї статтi та про вiдновлення дiї лiцензiї - наступного робочого дня пiсля його прийняття.

     5. Орган лiцензування iнформує лiцензiата щодо рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково не пiзнiше трьох робочих днiв з дня його прийняття шляхом направлення йому рекомендованого листа.

     6. Дiя лiцензiї зупиняється повнiстю або частково до повного усунення лiцензiатом:

     1) пiдстав, визначених пунктами 2 i 3 частини другої цiєї статтi, що стали причиною зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, але не бiльше нiж на два мiсяцi з дня набрання чинностi рiшенням про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково;

     2) пiдстави, визначеної пунктом 1 частини другої цiєї статтi, що стала причиною зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, але не бiльше нiж на шiсть мiсяцiв з дня набрання чинностi рiшенням про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково.

     7. Дiя лiцензiї вiдновлюється повнiстю або частково в разi надання органу лiцензування лiцензiатом заяви та вiдомостей про усунення пiдстав, що стали причиною для зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, а в разi якщо дiя лiцензiї зупинена повнiстю або частково на пiдставi пункту 2 частини другої цiєї статтi, - iнформацiї про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення.

     8. Орган лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дня отримання заяви приймає рiшення про вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково.

     9. Запис щодо рiшення органу лiцензування про зупинення та вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково вноситься до лiцензiйного реєстру наступного робочого дня пiсля його прийняття.

     10. Рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково має мiстити:

     1) дату та номер;

     2) пiдстави для зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково;

     3) назву виду господарської дiяльностi (частини виду господарської дiяльностi), зазначеного в лiцензiї, дiя якої (частини якої) зупиняється;

     4) найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв фiзичної особи - пiдприємця (серiя та номер паспорта для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган та має вiдмiтку в паспортi);

     5) мiсце провадження дiяльностi, в якому зупиняється провадження виду господарської дiяльностi (частини виду господарської дiяльностi), що пiдлягає лiцензуванню (вказується в разi наявностi бiльше нiж одного мiсця провадження дiяльностi, зазначеного в лiцензiйнiй справi);

     6) строк зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково.

     Рiшення про вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково має мiстити:

     1) дату та номер;

     2) пiдстави для вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково;

     3) назву виду господарської дiяльностi (частини виду господарської дiяльностi), зазначеного в лiцензiї, дiя якої (частини якої) вiдновлюється;

     4) найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв фiзичної особи - пiдприємця (серiя та номер паспорта для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган та має вiдмiтку в паспортi);

     5) мiсце провадження дiяльностi, в якому вiдновлюється провадження виду господарської дiяльностi (частини виду господарської дiяльностi), що пiдлягає лiцензуванню (вказується в разi наявностi бiльше нiж одного мiсця провадження дiяльностi, зазначеного в лiцензiйнiй справi).

     11. Рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково може бути оскаржено до Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування, суду.

     12. Пiдставою для прийняття органом лiцензування рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково є:

     1) заява лiцензiата про анулювання власної лiцензiї повнiстю або частково. Не є пiдставою для анулювання лiцензiї повнiстю або частково заява лiцензiата про анулювання власної лiцензiї повнiстю або частково, поданої пiсля видання органом лiцензування розпорядчого документа про проведення перевiрки додержання цим лiцензiатом лiцензiйних умов i до закiнчення строку:

     перевiрки та усунення порушень лiцензiйних умов (у разi їх наявностi);

     протягом 30 робочих днiв пiсля закiнчення спливу строку виконання лiцензiатом розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов (крiм випадку видання протягом цього строку органом лiцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевiрки виконання лiцензiатом розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов);

     2) акт про неусунення лiцензiатом протягом строку повного або часткового зупинення дiї лiцензiї пiдстав, що стали причиною для її повного або часткового зупинення;

     3) наявнiсть в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про державну реєстрацiю припинення юридичної особи (державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця), крiм випадку та строку, передбачених частинами четвертою, п'ятою i сьомою статтi 15 цього Закону;

     4) подання копiї свiдоцтва про смерть фiзичної особи - пiдприємця (у разi вiдсутностi правонаступника);

     5) наявнiсть судового рiшення про визнання фiзичної особи - пiдприємця безвiсно вiдсутньою у зв'язку з її смертю, визнанням її безвiсно вiдсутньою або оголошенням померлою (у разi вiдсутностi правонаступника);

     6) акт про повторне порушення лiцензiатом лiцензiйних умов. Повторним порушенням лiцензiатом лiцензiйних умов вважається вчинення таким лiцензiатом протягом року з дня видання органом лiцензування розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов нового порушення однiєї або бiльше вимог лiцензiйних умов, щодо яких видавалося таке розпорядження;

     7) акт про виявлення недостовiрностi даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом iз заявою про отримання лiцензiї.

     У разi якщо недостовiрними даними в документах, поданих суб'єктом господарювання разом iз заявою про отримання лiцензiї, є iнформацiя про вiдсутнiсть контролю за дiяльнiстю лiцензiата у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", резидентами держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України", складається акт, передбачений пунктом 9 цiєї частини;

     8) акт про вiдмову лiцензiата у проведеннi перевiрки органом лiцензування. Вiдмовою лiцензiата у проведеннi перевiрки органом лiцензування вважається недопуск уповноважених посадових осiб органу лiцензування для здiйснення перевiрки додержання лiцензiатом вiдповiдних лiцензiйних умов за вiдсутностi передбачених для цього законних пiдстав (вiдмова в доступi посадових осiб органу лiцензування до мiсць провадження дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, об'єктiв, що використовуються лiцензiатом при провадженнi дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, або вiдсутнiсть протягом першого дня перевiрки за мiсцезнаходженням лiцензiата особи, уповноваженої представляти iнтереси лiцензiата на час проведення перевiрки);

     9) акт про документальне пiдтвердження встановлення контролю за дiяльнiстю лiцензiата у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", резидентами держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України";

     10) акт про ненадання органу лiцензування лiцензiатом документiв, iнформацiї про предмет перевiрки на письмову вимогу посадових осiб органу лiцензування пiд час перевiрки.

     Анулювання лiцензiї може бути застосовано як санкцiя до лiцензiатiв вiдповiдно до законiв України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про санкцiї".

     13. Акт, передбачений пунктом 2 частини дванадцятої цiєї статтi, складається органом лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дня закiнчення строку зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, якщо протягом такого строку лiцензiат не надав до органу лiцензування заяву разом iз пiдтвердними документами про усунення пiдстав, що стали причиною для зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково; пiдтверднi документи не мiстять повної iнформацiї про усунення пiдстав, що стали причиною для зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково; лiцензiат не сплатив штраф.

     Акти, передбаченi пунктами 6 - 8 i 10 частини дванадцятої цiєї статтi, мають мiстити викладення фактiв порушення законодавства, їх обґрунтування та у випадках, якщо вони стосуються невиконання лiцензiатом вiдповiдних лiцензiйних умов, - посилання на конкретнi пункти лiцензiйних умов.

     До актiв можуть долучатися фото- та вiдеоматерiали, вiдзнятi пiд час проведення перевiрки.

     14. Орган лiцензування приймає рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково протягом п'яти робочих днiв з дня:

     одержання документа, передбаченого пунктом 1 частини дванадцятої цiєї статтi;

     складення актiв, передбачених пунктами 2, 6 - 10 частини дванадцятої цiєї статтi;

     внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей, передбачених пунктами 3 - 5 частини дванадцятої цiєї статтi.

     15. Рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково має мiстити:

     1) дату i номер;

     2) вид господарської дiяльностi (частини виду господарської дiяльностi), на провадження якого анулюється лiцензiя;

     3) найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв фiзичної особи - пiдприємця (серiя та номер паспорта для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган та має вiдмiтку в паспортi);

     4) пiдстави для анулювання лiцензiї повнiстю або частково.

     16. Рiшення про анулювання лiцензiї, прийняте на пiдставах, передбачених пунктами 1, 3 - 5 i 9 частини дванадцятої цiєї статтi, набирає чинностi з дня його прийняття.

     17. Рiшення про анулювання лiцензiї, прийняте на пiдставах, передбачених пунктами 2, 6 - 8 i 10 частини дванадцятої цiєї статтi, набирає чинностi через 30 календарних днiв з дня його прийняття.

     18. Орган лiцензування вносить iнформацiю щодо рiшення про анулювання лiцензiї до лiцензiйного реєстру, а також оприлюднює його на офiцiйному веб-сайтi наступного робочого дня пiсля його прийняття; iнформує лiцензiата щодо рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково протягом п'яти календарних днiв шляхом направлення йому рекомендованого листа.

     19. Якщо лiцензiат протягом строку набрання чинностi рiшенням органу лiцензування про анулювання лiцензiї або зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково подає скаргу до Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування, дiя цього рiшення органу лiцензування зупиняється (про що вноситься запис до лiцензiйного реєстру) до дня внесення спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування вiдомостей про розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування за результатом розгляду скарги Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування.

     20. У разi анулювання лiцензiї на пiдставах, передбачених пунктами 2, 6 - 10 частини дванадцятої цiєї статтi, посадова особа суб'єкта господарювання притягується до адмiнiстративної вiдповiдальностi, а суб'єкт господарювання може подати заяву про отримання лiцензiї на право провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi (повнiстю або частково) не ранiше нiж через один рiк з дня набрання чинностi рiшенням органу лiцензування про анулювання попередньої лiцензiї.

     21. Рiшення органу лiцензування може бути оскаржено до Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування, суду";

     17) у статтi 17:

     у частинi першiй:

     абзац другий виключити;

     доповнити абзацами третiм та четвертим такого змiсту:

     "При веденнi лiцензiйних справ орган лiцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту iнформацiї з обмеженим доступом.

     Зберiгання лiцензiйних справ в електроннiй формi на електронних носiях iнформацiї та подання їх до архiвних установ здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про електроннi документи та електронний документообiг";

     частину третю виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Лiцензiйна справа зберiгається протягом строку, визначеного законодавством";

     18) у статтi 18:

     назву i частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Лiцензiйнi реєстри та їх взаємодiя з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань

     1. Порядок формування, ведення лiцензiйного реєстру та перелiк вiдомостей, що мiстяться в лiцензiйному реєстрi, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Лiцензiйний реєстр є вiдкритим.

     Вiдомостi з лiцензiйних реєстрiв та Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування вiдображаються в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань в обсягах та вiдповiдно до вимог Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     Передача вiдомостей з лiцензiйних реєстрiв та Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування для вiдображення в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань здiйснюється в Порядку органiзацiї електронної iнформацiйної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Органи лiцензування вносять до лiцензiйних реєстрiв:

     1) рiшення, прийнятi органами лiцензування вiдповiдно до цього Закону, крiм рiшень про залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду, вiдмову у видачi лiцензiї, - наступного робочого дня пiсля їх прийняття;

     2) вiдомостi про:

     мiсця провадження лiцензiатом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню (у тому числi дата внесення вiдомостей про мiсця провадження виду господарської дiяльностi);

     оскарження лiцензiатом рiшення органу лiцензування до суду;

     рiшення суду iз зазначенням результату розгляду оскаржуваного рiшення органу лiцензування - наступного робочого дня пiсля отримання органом лiцензування таких вiдомостей.

     Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування вносить до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування вiдомостi про:

     дату i номер повiдомлення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про прийняття до розгляду Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування скарги iз зазначенням iнформацiї про зупинення рiшення органу лiцензування, що оскаржується, - наступного робочого дня пiсля направлення спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування повiдомлення про прийняття до розгляду Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування скарги;

     дату i номер розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги iз зазначенням результату її розгляду - наступного робочого дня пiсля прийняття спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування розпорядження про розгляд скарги";

     пункти 1 i 2 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "1) рiшення, прийнятi органами лiцензування вiдповiдно до цього Закону, крiм рiшень про залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду, вiдмову у видачi лiцензiї, - наступного робочого дня пiсля їх прийняття;

     2) вiдомостi про лiцензування, визначенi абзацами шостим, дванадцятим, тринадцятим пункту 45 частини другої та абзацами шостим, дванадцятим, тринадцятим пункту 20 частини четвертої статтi 9 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", - наступного робочого дня пiсля отримання органом лiцензування таких вiдомостей";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування вносить до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування:

     1) вiдомостi про лiцензування, визначенi абзацом десятим пункту 45 частини другої та абзацом десятим пункту 20 частини четвертої статтi 9 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", - наступного робочого дня пiсля направлення спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування повiдомлення про прийняття до розгляду Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування скарги;

     2) вiдомостi про лiцензування, визначенi абзацом одинадцятим пункту 45 частини другої та абзацом одинадцятим пункту 20 частини четвертої статтi 9 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", - наступного робочого дня пiсля прийняття спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування розпорядження про розгляд скарги";

     19) статтю 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Нагляд i контроль у сферi лiцензування

     1. Державний нагляд за додержанням органами лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування здiйснює спецiально уповноважений орган з питань лiцензування шляхом проведення планових та позапланових перевiрок у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування може проводити позаплановi перевiрки додержання органами лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування на пiдставах:

     1) наявностi обґрунтованого повiдомлення в письмовiй формi про порушення органом лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування;

     2) видання розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування з метою перевiрки його виконання органом лiцензування;

     3) виявлення iнформацiї, що вказує на порушення органом лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування (зокрема, в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, листах, щорiчних звiтах та на офiцiйних iнформацiйних ресурсах органiв лiцензування);

     4) за дорученням Прем'єр-мiнiстра України.

     Керiвник органу лiцензування зобов'язаний забезпечити надання посадовим особам спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування пiд час проведення ними перевiрки додержання органом лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування лiцензiйних справ, iнших документiв та iнформацiї з питань лiцензування, а також необхiднi умови для проведення перевiрки.

     Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування складає акт перевiрки у двох примiрниках в останнiй день перевiрки.

     Один примiрник акта видається керiвнику органу лiцензування, дiяльнiсть якого перевiрялася, а другий примiрник - зберiгається спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування.

     У разi виявлення порушення органом лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування спецiально уповноважений орган з питань лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дня складення акта перевiрки видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування.

     Орган лiцензування, що одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування, зобов'язаний у визначений у розпорядженнi строк усунути зазначенi порушення та повiдомити спецiально уповноважений орган з питань лiцензування про виконання вимог такого розпорядження.

     2. Контроль за наявнiстю у суб'єктiв господарювання лiцензiй здiйснюють державнi органи, на якi згiдно iз законом покладено функцiї контролю за наявнiстю лiцензiй.

     3. Контроль за додержанням лiцензiатами лiцензiйних умов здiйснюють у межах своїх повноважень органи лiцензування шляхом проведення планових i позапланових перевiрок вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     Для проведення перевiрки органом лiцензування створюється комiсiя, до складу якої можуть входити виключно працiвники такого органу та працiвники його територiальних органiв.

     Пiд час проведення органом лiцензування перевiрки лiцензiат зобов'язаний забезпечити присутнiсть керiвника чи його заступника або iншої уповноваженої особи.

     Позаплановi перевiрки додержання лiцензiатами лiцензiйних умов проводяться на пiдставах:

     1) виявлення в документах, що подаються лiцензiатом до органу лiцензування згiдно iз цим Законом, iнформацiї, що вказує на недотримання ним лiцензiйних умов, - з метою перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов у вiдповiднiй частинi;

     2) виявлення у державних iнформацiйних ресурсах (паперових або електронних) iнформацiї, що свiдчить про порушення лiцензiатом лiцензiйних умов або не узгоджується з iнформацiєю, що подається лiцензiатом органу лiцензування вiдповiдно до вимог цього Закону, - з метою перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов у вiдповiднiй частинi або перевiрки достовiрностi вiдповiдної iнформацiї;

     3) розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов, виданого за результатами проведення заходу державного нагляду (контролю), - з метою перевiрки його виконання;

     4) обґрунтованого звернення фiзичної особи, фiзичної особи - пiдприємця, юридичної особи про те, що внаслiдок порушення лiцензiатом лiцензiйних умов такiй особi (особам) було завдано матерiальної шкоди або порушено її (їхнi) законнi права чи iнтереси, - з метою перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов у вiдповiднiй частинi;

     5) повiдомлення посадових осiб органiв державного нагляду (контролю) про виявленi пiд час виконання контрольних повноважень порушення лiцензiатом лiцензiйних умов - з метою перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов у вiдповiднiй частинi;

     6) неподання лiцензiатом в установлений строк органу лiцензування звiтностi, подання якої передбачено лiцензiйними умовами, - з метою перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов у вiдповiднiй частинi;

     7) наявностi загрози життю чи здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу або державнiй безпецi, що безпосередньо пов'язана з провадженням лiцензiатом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, та документально пiдтверджена органом державної влади, уповноваженим у вiдповiднiй сферi, - з метою перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов, пов'язаних вiдповiдним випадком;

     8) подання лiцензiатом письмової заяви до органу лiцензування про здiйснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням.

     Позапланова перевiрка додержання лiцензiатом лiцензiйних умов на пiдставах, передбачених пунктами 2, 4 i 5 частини третьої цiєї статтi, здiйснюється лише за наявностi погодження iз спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування, що надається на пiдставi рiшення Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування за зверненням органу лiцензування.

     Звернення органу лiцензування має мiстити документальне пiдтвердження виявлення iнформацiї, передбаченої пунктом 2 частини третьої цiєї статтi, або завiрену ним копiю вiдповiдного звернення чи повiдомлення, передбаченого пунктом 4 або 5 частини третьої цiєї статтi.

     Анонiмнi звернення не є пiдставою для проведення позапланових перевiрок.

     4. Перевiрка додержання лiцензiатом лiцензiйних умов проводиться органом лiцензування залежно вiд предмета перевiрки:

     1) за мiсцезнаходженням лiцензiата;

     2) за мiсцями провадження лiцензiатом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.

     5. Про проведення позапланової перевiрки лiцензiат повiдомляється у день перевiрки.

     6. Акт перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов складається в останнiй день проведення перевiрки.

     В актi вiдображаються питання, що перевiрялися, та встановлений стан додержання лiцензiатом лiцензiйних умов.

     У разi встановлення пiд час перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов пiдстав для складання актiв, що є пiдставами для анулювання лiцензiї, такi акти складаються як окремi документи в останнiй день проведення перевiрки.

     7. Розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов видається органом лiцензування протягом п'яти робочих днiв з останнього дня проведення перевiрки у разi виявлення за результатами її проведення порушень лiцензiатом лiцензiйних умов.

     У разi складення за результатом проведення перевiрки акта, що є пiдставою для зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов не видається.

     8. Лiцензiат, який одержав розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженнi строк усунути зазначенi порушення та подати до органу лiцензування iнформацiю про виконання вимог такого розпорядження";

     20) частину першу статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "1. За провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, без лiцензiї чи у перiод зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, невиконання лiцензiатом розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов, порушення лiцензiатом строку повiдомлення про всi змiни даних, зазначених у заявi та документах, а також за наявностi контролю за дiяльнiстю лiцензiата у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", резидентами держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України", суб'єкти господарювання притягаються до адмiнiстративної вiдповiдальностi, передбаченої Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення";

     21) пункт 5 статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Органам лiцензування забезпечити формування лiцензiйних реєстрiв.

     До формування лiцензiйних реєстрiв органи лiцензування оприлюднюють на своїх офiцiйних веб-сайтах прийнятi ними рiшення наступного робочого дня пiсля їх прийняття.

     Спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування забезпечити формування Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування.

     До формування Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування спецiально уповноважений орган з питань лiцензування оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi прийнятi ним рiшення наступного робочого дня пiсля їх прийняття".

     14. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17, N 47, ст. 800; 2018 р., N 13, ст. 69):

     1) у абзацi другому частини першої статтi 7 слова "Єдиний лiцензiйний реєстр" виключити;

     2) у статтi 9:

     пункт 45 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "45) вiдомостi про лiцензування виду господарської дiяльностi суб'єкта господарювання:

     вид господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, що має право провадити лiцензiат;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про видачу лiцензiї на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

     дата видачi лiцензiї, строк дiї лiцензiї (у разi встановлення строку дiї лiцензiї законом);

     дата i номер рiшення органу лiцензування щодо розширення, звуження провадження виду господарської дiяльностi лiцензiатом;

     вiдомостi про мiсця провадження лiцензiатом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню (у тому числi дата внесення вiдомостей про мiсця провадження виду господарської дiяльностi);

     дата i номер рiшення органу лiцензування про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню (iз зазначенням назви частини виду господарської дiяльностi, що зупиняється), дата набрання ним чинностi;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

     дата i номер рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, дата набрання ним чинностi;

     дата i номер повiдомлення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про прийняття до розгляду Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування скарги iз зазначенням iнформацiї про зупинення рiшення органу лiцензування, що оскаржується;

     дата i номер розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги iз зазначенням результату її розгляду;

     вiдомостi про оскарження лiцензiатом до суду рiшення органу лiцензування;

     вiдомостi про рiшення суду iз зазначенням результату розгляду оскаржуваного рiшення органу лiцензування;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про скасування прийнятого ним рiшення на пiдставi розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги, суду;

     вiдомостi про визнання лiцензiї недiйсною, у тому числi дата i номер рiшення (у разi наявностi);

     вiдомостi про орган лiцензування (найменування, iдентифiкацiйний код)";

     пункт 20 частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "20) вiдомостi про лiцензування виду господарської дiяльностi суб'єкта господарювання:

     вид господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, що має право провадити лiцензiат;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про видачу лiцензiї на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

     дата видачi лiцензiї, строк дiї лiцензiї (у разi встановлення строку дiї лiцензiї законом);

     дата i номер рiшення органу лiцензування щодо розширення, звуження провадження виду господарської дiяльностi лiцензiатом;

     вiдомостi про мiсця провадження лiцензiатом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню (у тому числi дата внесення вiдомостей про мiсця провадження виду господарської дiяльностi);

     дата i номер рiшення органу лiцензування про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню (iз зазначенням назви частини виду господарської дiяльностi, що зупиняється), дата набрання ним чинностi;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

     дата i номер рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, дата набрання ним чинностi;

     дата i номер повiдомлення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про прийняття до розгляду Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування скарги iз зазначенням iнформацiї про зупинення рiшення органу лiцензування, що оскаржується;

     дата i номер розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги iз зазначенням результату її розгляду;

     вiдомостi про оскарження лiцензiатом до суду рiшення органу лiцензування;

     вiдомостi про рiшення суду iз зазначенням результату розгляду оскаржуваного рiшення органу лiцензування;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про скасування прийнятого ним рiшення на пiдставi розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги, суду;

     вiдомостi про визнання лiцензiї недiйсною, у тому числi дата i номер рiшення (у разi наявностi);

     вiдомостi про орган лiцензування (найменування, iдентифiкацiйний код)";

     3) частину другу статтi 13 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "органам лiцензування - вiдомостей про державну реєстрацiю припинення юридичної особи або державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця iз зазначенням форми такого припинення (реорганiзацiя (злиття, приєднання, подiл, перетворення) або лiквiдацiя), а також про змiну мiсцезнаходження юридичної особи (мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця) та найменування юридичної особи (прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - пiдприємця)".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через два мiсяцi з дня його опублiкування, крiм абзацiв четвертого - сьомого пiдпункту 1, пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу I, якi набирають чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади та державними колегiальними органами їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 жовтня 2019 року
N 139-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.