ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про захист суспiльної моралi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 20 сiчня 2010 року N 1819-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1697-VII,
вiд 10 лютого 2015 року N 173-VIII

     Цей Закон встановлює правовi основи захисту суспiльства вiд розповсюдження продукцiї, що негативно впливає на суспiльну мораль.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     видовищний захiд сексуального характеру - публiчний показ у будь-якiй формi продукцiї сексуального характеру i (або) сценiчнi дiї, метою яких є втiлення сексуальних дiй;

     державне регулювання i контроль обiгу продукцiї, що негативно впливає на суспiльну мораль, - визначення законом i прийнятими на його основi нормативно-правовими актами порядку й умов обiгу вiдповiдної продукцiї та контроль за ним, вироблення правових механiзмiв i встановлення прав та обов'язкiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, установ i органiзацiй усiх форм власностi по забезпеченню захисту суспiльної моралi;

     дитяча порнографiя - зображення у будь-який спосiб дитини чи особи, яка виглядає як дитина, задiяної у реальнiй або змодельованiй вiдверто сексуальнiй поведiнцi, або будь-яке зображення статевих органiв дитини в сексуальних цiлях;

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1819-VI, у зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дванадцятим)

     обiг продукцiї сексуального характеру - виготовлення (виробництво), зберiгання, реклама, розповсюдження такої продукцiї у будь-якiй формi, вчинення щодо неї будь-якого правочину, ввезення, вивезення та транзит через територiю України, поштова пересилка продукцiї сексуального характеру;

(абзац п'ятий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 20.01.2010р. N 1819-VI)

     порнографiя - вульгарно-натуралiстична, цинiчна, непристойна фiксацiя статевих актiв, самоцiльна, спецiальна демонстрацiя генiталiй, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, якi не вiдповiдають моральним критерiям, ображають честь i гiднiсть людини, спонукаючи негiднi iнстинкти;

     продукцiя еротичного характеру - будь-якi матерiальнi об'єкти, предмети, друкована, аудiо-, вiдеопродукцiя, в тому числi реклама, повiдомлення та матерiали, продукцiя засобiв масової iнформацiї, електронних засобiв масової iнформацiї, що мiстять iнформацiю еротичного характеру, має за мету досягнення естетичного ефекту, зорiєнтована на доросле населення i не збуджує в аудиторiї нижчi iнстинкти, не є образливою;

     продукцiя порнографiчного характеру - будь-якi матерiальнi об'єкти, предмети, друкована, аудiо-, вiдеопродукцiя, в тому числi реклама, повiдомлення та матерiали, продукцiя засобiв масової iнформацiї, електронних засобiв масової iнформацiї, змiстом яких є детальне зображення анатомiчних чи фiзiологiчних деталей сексуальних дiй чи якi мiстять iнформацiю порнографiчного характеру;

     продукцiя сексуального характеру - будь-якi матерiальнi об'єкти, предмети, друкована, аудiо-, вiдеопродукцiя, в тому числi реклама, повiдомлення та матерiали, продукцiя засобiв масової iнформацiї, електронних засобiв масової iнформацiї, призначенi для задоволення сексуальних потреб людини;

     спецiалiзований засiб масової iнформацiї - перiодичне друковане видання, радiо-, теле-, вiдеопрограми, iнша форма розповсюдження масової iнформацiї, у тому числi на електронних носiях, матерiали та повiдомлення якого у цiлому i систематично висвiтлюють питання сексу або використовують сексуальну тематику як провiдну;

     спецiально визначене мiсце - територiя чи примiщення, вiдведене для реклами, розповсюдження продукцiї чи проведення видовищних заходiв сексуального характеру, з пристойним зовнiшнiм оформленням, максимально вiддалене вiд мiсць масового вiдпочинку, освiтнiх закладiв для неповнолiтнiх, пам'яток iсторiї й культури, сакральних i ритуальних об'єктiв та вiйськових частин;

     суспiльна мораль - система етичних норм, правил поведiнки, що склалися у суспiльствi на основi традицiйних духовних i культурних цiнностей, уявлень про добро, честь, гiднiсть, громадський обов'язок, совiсть, справедливiсть.

     Iншi поняття i термiни вживаються в цьому Законi в значеннях, визначених чинним законодавством України.

     Стаття 2. Загальнi положення

     Виробництво та обiг у будь-якiй формi продукцiї порнографiчного характеру в Українi забороняються. Критерiї вiднесення продукцiї до такої, що має порнографiчний характер, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi культури.

(частина перша статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Виробництво та обiг у будь-якiй формi продукцiї еротичного характеру та продукцiї, що мiстить елементи насильства та жорстокостi, дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством.

     Забороняються виробництво та розповсюдження продукцiї, яка:

     пропагує вiйну, нацiональну та релiгiйну ворожнечу, змiну шляхом насильства конституцiйного ладу або територiальної цiлiсностi України;

     пропагує фашизм та неофашизм;

     принижує або ображає нацiю чи особистiсть за нацiональною ознакою;

     пропагує бузувiрство, блюзнiрство, неповагу до нацiональних i релiгiйних святинь;

     принижує особистiсть, є проявом знущання з приводу фiзичних вад (калiцтва), з душевнохворих, лiтнiх людей;

     пропагує невiгластво, неповагу до батькiв;

     пропагує наркоманiю, токсикоманiю, алкоголiзм, тютюнопалiння та iншi шкiдливi звички.

     Стаття 3. Законодавство щодо захисту суспiльної моралi

     Правовi засади України щодо захисту моральностi у суспiльствi складає Конституцiя України, цей Закон, iншi закони та нормативно-правовi акти щодо захисту суспiльної моралi, загальновизнанi норми i принципи мiжнародного права й мiжнародних договорiв України.

     Стаття 4. Сфера дiї Закону

     Дiя Закону поширюється на дiяльнiсть органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування у частинi державного регулювання i контролю за обiгом продукцiї сексуального чи еротичного характеру, на дiяльнiсть установ та органiзацiй усiх форм власностi, юридичних осiб та громадян у сферi обiгу вiдповiдної продукцiї на територiї України, а також за її межами, якщо суб'єктами правовiдносин є громадяни України та юридичнi особи, зареєстрованi вiдповiдно до чинного законодавства України.

     Дiя цього Закону не поширюється на виробництво чи розповсюдження документальних матерiалiв, художнiх творiв лiтератури, мистецтва та культури, якi визнанi класичним чи свiтовим мистецтвом, на обiг наукових, науково-популярних, публiцистичних, освiтнiх матерiалiв з питань статi й сексу та виробiв сексуального характеру медичного призначення.

     Стаття 5. Основнi напрями державного регулювання обiгу iнформацiйної продукцiї, що негативно впливає на суспiльну мораль

     Змiстом державної полiтики у сферi захисту суспiльної моралi є створення необхiдних правових, економiчних та органiзацiйних умов, якi сприяють реалiзацiї права на iнформацiйний простiр, вiльний вiд матерiалiв, що становлять загрозу фiзичному, iнтелектуальному, морально-психологiчному стану населення.

     Основними напрямами державного регулювання обiгу iнформацiйної продукцiї, що впливає на суспiльну мораль, є:

     формування єдиної комплексної системи забезпечення захисту моральних засад i утвердження здорового способу життя у сферi iнформацiйної дiяльностi, освiти та культури;

     недопущення пропаганди в електронних та iнших засобах масової iнформацiї культу насильства, жорстокостi, поширення порнографiї;

     впровадження експертної оцiнки вiдео-, аудiо-, друкованої iнформацiї та iнформацiї на електронних носiях, розроблення механiзмiв i методик вiднесення її до такої, що завдає шкоди суспiльнiй моралi;

     пiдтримка нацiональної культури, мистецтва, кiнематографiї, книговидання, полiпшення системи пропаганди кращих зразкiв свiтової лiтератури, культури та мистецтва;

     заборона демонстрацiї нелiцензiйної аудiо-, вiдеопродукцiї на всiх нацiональних телерадiокомпанiях;

     встановлення контролю за обiгом продукцiї, що становить загрозу суспiльнiй моралi;

     приєднання до мiжнародних договорiв з питання захисту суспiльної моралi.

     Стаття 6. Заборона обiгу предметiв та продукцiї порнографiчного характеру

     Забороняється:

     виробництво i ввезення в Україну творiв, зображень, iнших предметiв порнографiчного характеру з метою збуту чи розповсюдження, їх виготовлення, перевезення чи iнше перемiщення, реклама, збут чи розповсюдження;

     обiг, демонстрацiя та прокат друкованих видань, кiно-, аудiо-, вiдео-, радiо-, телепродукцiї, матерiалiв на електронних носiях, iнших видiв продукцiї, що пропагують порнографiю.

     Розмiщення оголошень про iнтимнi зустрiчi за винагороду та девiантнi форми iнтимних стосункiв не в спецiалiзованих засобах масової iнформацiї заборонено.

     Стаття 7. Захист неповнолiтнiх вiд негативного впливу продукцiї сексуального чи еротичного характеру

     З метою захисту морального та фiзичного життя неповнолiтнiх забороняється:

     втягнення неповнолiтнiх у дiяльнiсть з виробництва й обiгу продукцiї сексуального чи еротичного характеру, порнографiчних матерiалiв, надання послуг, а також органiзацiї й проведення видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру;

     розповсюдження продукцiї сексуального чи еротичного характеру, порнографiчних матерiалiв, надання послуг i проведення видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру серед неповнолiтнiх;

     використання образiв неповнолiтнiх у будь-якiй формi в продукцiї сексуального чи еротичного характеру i проведеннi видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру;

     виготовлення (виробництво), зберiгання, реклама, розповсюдження, придбання продукцiї, що мiстить дитячу порнографiю, ввезення, вивезення, транзит через територiю України, поштова пересилка такої продукцiї;

(статтю 7 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1819-VI)

     пропонування або надання доступу до продукцiї, що мiстить дитячу порнографiю.

(статтю 7 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1819-VI)

     Стаття 8. Розповсюдження продукцiї сексуального чи еротичного характеру

     Розповсюдження продукцiї сексуального чи еротичного характеру дозволяється лише у спецiально вiдведених для цього мiсцях, визначених цим Законом, та у спосiб, встановлений органами державної влади й органами мiсцевого самоврядування в межах своєї компетенцiї.

(частина перша статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Розповсюдження та реклама продукцiї сексуального характеру в житлових будинках, примiщеннях органiв державної влади, закладах культури i мистецтва, в пiдземних переходах, станцiях метрополiтену, електропотягах i вокзалах, у кiосках продажу перiодичної преси i павiльйонах, у мiсцях громадського вiдпочинку, на вуличних лотках i ринках забороняються.

     Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування можуть визначати, зважаючи на особливостi мiсцевих умов, звичаї i традицiї, додатково територiї та мiсця, в яких заборонено розповсюдження продукцiї сексуального характеру та проведення видовищних заходiв сексуального характеру.

     Розповсюдження продукцiї сексуального чи еротичного характеру допускається в спецiалiзованих медичних закладах i установах, якi мають вiдповiдну лiцензiю та лiцензiю для надання медичної допомоги особам з сексуальними розладами.

     Розповсюдження предметiв сексуального чи еротичного характеру допускається лише у спецiалiзованих магазинах. Власник магазину, що здiйснює продаж вiдповiдної продукцiї, зобов'язаний iнформувати громадян про його специфiку.

     Продукцiя сексуального чи еротичного характеру може розповсюджуватися лише за умови недоступностi її неповнолiтнiм i ненав'язування споживачам.

     Рiшення про обмеження обiгу матерiалiв i продукцiї сексуального характеру за вiковою ознакою приймають органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування за погодженням з вiдповiдними державними органами освiти.

     Продукцiя сексуального чи еротичного характеру може розповсюджуватися лише за умови герметичної упаковки, спецiального маркування i за наявностi повiдомлення "продукцiя сексуального характеру, продаж неповнолiтнiм заборонено".

     Порядок та умови оподаткування продукцiї сексуального чи еротичного характеру визначаються чинним законодавством.

     Стаття 9. Умови та порядок лiцензування дiяльностi з обiгу продукцiї сексуального чи еротичного характеру

     Ввезення на територiю України, виготовлення (виробництво), зберiгання з метою розповсюдження та розповсюдження продукцiї, здiйснення послуг i проведення видовищних заходiв сексуального характеру здiйснюються виключно за умови наявностi спецiального дозволу (лiцензiї) на кожний вид дiяльностi.

     Вивiз з України, транзит через її територiю та пересилка продукцiї сексуального чи еротичного характеру також потребує спецiального дозволу вiдповiдних державних органiв.

     Надання лiцензiй на цi види дiяльностi та їх анулювання здiйснюються на загальних пiдставах тим органом виконавчої влади, до компетенцiї якого входить надання лiцензiй на здiйснення заявленої дiяльностi з урахуванням положень i в порядку, встановленому Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

     Лiцензiя видається термiном не менше трьох рокiв. Продовження термiну дiї лiцензiї здiйснюється у порядку, встановленому для її отримання.

     Не можуть мати лiцензiї:

     неповнолiтнi;

     особи, визнанi судом недiєздатними чи обмеженими судом у дiєздатностi;

     особи, якi вiдбувають покарання у мiсцях позбавлення волi;

     особи, якi мають судимiсть за втягнення неповнолiтнiх у злочинну дiяльнiсть, за тяжкi злочини проти життя, здоров'я та гiдностi людини, а також за особливо небезпечнi злочини;

     iноземцi та особи без громадянства.

     Лiцензування дiяльностi по створенню, транслюванню та розповсюдженню телерадiокомпанiями України кiно,- аудiо,вiдеопродукцiї еротичного чи сексуального характеру здiйснює Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення.

     Реєстрацiю кiно-, аудiо- i вiдеопродукцiї, що має обмеження глядацької аудиторiї, здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi кiнематографiї. Вiдомостi про реєстрацiю такої кiно- i вiдеопродукцiї включаються до державного реєстру фiльмiв.

(частина сьома статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Реєстрацiю спецiалiзованих засобiв масової iнформацiї сексуального чи еротичного характеру здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї друкованих засобiв масової iнформацiї.

(частина восьма статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Лiцензiю на експертну дiяльнiсть у сферi продукцiї, послуг i видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру, пов'язану з визначенням видiв продукцiї, послуг i видовищних заходiв сексуального характеру, умов їх розповсюдження, можуть мати лише органи державної влади.

     На територiї України не дiють лiцензiї на будь-який вид продукцiї сексуального чи еротичного характеру та дiяльнiсть з обiгу такої продукцiї, виданi органами чи установами iнших держав.

     Стаття 10. Виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Стаття 11. Умови продажу i розповсюдження друкованої продукцiї сексуального чи еротичного характеру

     Продаж i розповсюдження друкованої продукцiї та полiграфiї сексуального чи еротичного характеру дозволяються лише в спецiально вiдведених мiсцях.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Реалiзацiя еротичної друкованої продукцiї чи друкованої продукцiї засобiв масової iнформацiї сексуального чи еротичного характеру, що не зареєстрована вiдповiдно до Закону України "Про друкованi засоби масової iнформацiї (пресу) в Українi", забороняється.

     Розповсюдження друкованої продукцiї або полiграфiї еротичного чи сексуального характеру поштою дозволяється лише в непрозорiй герметичнiй упаковцi, а продаж еротичних друкованих видань у герметичнiй упаковцi. На обкладинцi забороняється детальне зображення статевих органiв.

     Розповсюдження друкованої продукцiї, полiграфiї та друкованої продукцiї засобiв масової iнформацiї еротичного чи сексуального характеру без належних вихiдних даних, а також iндивiдуальними розповсюджувачами забороняється.

     Демонстрацiя i (або) реклама друкованої продукцiї, полiграфiї чи друкованої продукцiї засобiв масової iнформацiї еротичного чи сексуального характеру у вiкнах, вiтринах та iнших мiсцях загального огляду забороняються.

     Залучення до продажу друкованої продукцiї, полiграфiї та друкованої продукцiї засобiв масової iнформацiї еротичного чи сексуального характеру неповнолiтнiх, а також продаж (ознайомлення) особам, якi не досягли 16, а в окремих випадках 18 рокiв, продукцiї сексуального чи еротичного характеру забороняються.

     У разi порушення положень цiєї статтi, а також при вiдсутностi права займатися видавничою дiяльнiстю друкована продукцiя чи полiграфiя вiдповiдного характеру вилучається iз продажу уповноваженими органами державної влади у порядку, передбаченому чинним законодавством.

     Стаття 12. Порядок органiзацiї та проведення видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру

     Проведення видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру фiзичними та юридичними особами дозволяється лише в спецiально вiдведених мiсцях при дотриманнi необхiдних санiтарних та гiгiєнiчних норм, передбачених чинним законодавством.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Пiд час проведення видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру забороняється демонстрацiя порнографiї, пропаганда насилля чи жорстокостi.

     Пiд час проведення видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру забороняється здiйснення сексуальних контактiв.

     Стаття 13. Порядок i умови публiчної демонстрацiї продукцiї, що мiстить елементи еротики, засобами масової iнформацiї

     Теле- i радiокомпанiям, якi дiють в Українi, забороняється створювати, поширювати iнформацiю i транслювати кiно-, аудiо-, вiдеопродукцiю, яка мiстить елементи порнографiї.

     Частину другу статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Розповсюдження теле-, радiо-, аудiо- i вiдеопродукцiї сексуального чи еротичного характеру спецiалiзованим засобом масової iнформацiї можливе лише за умови спецiальної обробки сигналу. Органiзацiя, яка транслює вiдповiднi програми, повинна блокувати передачу кодованого сигналу таким чином, щоб прийом сигналу став неможливим без пристрою декодування.

     Трансляцiя теле-, вiдео- i радiопрограм, що мiстять елементи еротики, допускається з 24 годин до 4 годин, якщо iнше скорочення часу трансляцiї не передбачено органами мiсцевого самоврядування.

     Перед трансляцiєю теле- i радiопрограм сексуального чи еротичного характеру обов'язково має бути зроблено звукове або текстове повiдомлення про характер програми i заборону перегляду чи прослуховування її неповнолiтнiми.

     Час публiчного показу, публiчного сповiщення фiльмiв еротичного чи сексуального характеру, щодо яких встановленi певнi обмеження глядацької аудиторiї, визначаються умовами їх демонстрування вiдповiдно до затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України Положення про державне посвiдчення на право розповсюдження i демонстрування фiльмiв.

     Продаж або прокат населенню продукцiї електронних засобiв масової iнформацiї сексуального характеру, продукцiї та аудiо-, вiдеокасет iз записами сексуального чи еротичного характеру дозволяється за наявностi лiцензiї та iнших необхiдних документiв, визначених чинним законодавством.

(частина сьома статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Кiнотеатри, вiдеосалони, вiдеозали мають право публiчної демонстрацiї кiно-, аудiо-, вiдеопродукцiї сексуального чи еротичного характеру лише за наявностi лiцензiї та iнших необхiдних документiв, визначених чинним законодавством.

(частина восьма статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Адмiнiстрацiя органiзацiї, що публiчно демонструє кiно-, аудiо-, вiдеопродукцiю еротичного чи сексуального характеру, зобов'язана вказувати на афiшi чи програмi передач категорiю прокату вiдповiдної продукцiї.

     У разi порушення положень цiєї статтi лiцензiї теле- чи радiокомпанiй, а також органiзацiй, що розповсюджують чи публiчно демонструють кiно-, аудiо-, вiдеопродукцiю еротичного характеру, скасовуються у встановленому чинним законодавством порядку.

     Стаття 14. Рекламна дiяльнiсть та її особливостi при реалiзацiї продукцiї сексуального чи еротичного характеру

     Реклама дiяльностi з обiгу продукцiї, послуг i видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру, а також реклама дiяльностi рекламодавця та розповсюджувача реклами дозволяється лише за наявностi спецiального дозволу (лiцензiї), отримання якого повинно передувати етапу її виробництва i розповсюдження.

     Використання в рекламi текстової, вiзуальної чи звукової iнформацiї, що здатна спричинити шкоду моральному здоров'ю населення, в засобах масової iнформацiї забороняється.

     Реклама будь-якої продукцiї, товарiв i послуг, що мiстить тексти i (або) зображення сексуального характеру, дозволяється лише в спецiалiзованих засобах масової iнформацiї.

     Реклама продукцiї сексуального чи еротичного характеру, що не мiстить зображень i текстiв сексуального характеру, допускається без будь-яких обмежень. Порядок виробництва i розповсюдження реклами продукцiї сексуального характеру визначається чинним законодавством.

     Зовнiшня реклама (вiдкритi вiтрини, щити на будинках, вулицях тощо), що мiстить тексти i (або) зображення сексуального чи еротичного характеру, забороняється.

     Реклама продукцiї сексуального чи еротичного характеру та реклама про самого рекламодавця забороняється, якщо його дiяльнiсть, згiдно з положеннями цього Закону, потребує спецiального дозволу, але вiдповiдної лiцензiї немає.

     Реклама продукцiї сексуального чи еротичного характеру iноземною мовою повинна мiстити переклад мовою бiльшостi населення країни.

     Стаття 15. Контроль у сферi захисту суспiльної моралi

(назва статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Контроль за додержанням вимог цього та iнших законiв у сферi захисту суспiльної моралi в межах своєї компетенцiї здiйснюють Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi культури, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi кiнематографiї, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi державної митної справи, державну полiтику у сферi боротьби з правопорушеннями пiд час застосування податкового, митного законодавства, Державний комiтет телебачення i радiомовлення України та Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення.

(частина перша статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.10.2014р. N 1697-VII, у редакцiї Закону України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Громадський контроль за додержанням вимог законодавства у сферi захисту суспiльної моралi здiйснюють творчi спiлки, якi дiють у сферi культури та мистецтв, журналiстики. Держава забезпечує фiнансову пiдтримку здiйснення громадського контролю за додержанням вимог законодавства у сферi захисту суспiльної моралi в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 15 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII, у зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - шостою)

     Контроль за наявнiстю лiцензiї у суб'єктiв господарювання, дотримання ними лiцензiйних умов здiйснюють спецiально уповноважений орган, що видав вiдповiдну лiцензiю, правоохороннi органи та iншi органи виконавчої влади в межах своїх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевiрок.

     Орган, що здiйснює перевiрку, за її результатами складає протокол (акт) iз зазначенням виявлених порушень чинного законодавства i виносить рiшення, в якому зобов'язує суб'єкт господарювання усунути порушення у сферi захисту суспiльної моралi чи лiцензування.

     Державнi контролюючi органи та органи мiсцевого самоврядування у разi виявлення порушень лiцензiйних умов зобов'язанi повiдомити про цi порушення орган лiцензування.

     Спецiально уповноважений орган, що видав вiдповiдну лiцензiю, має право розглядати справи про порушення суб'єктами господарювання вимог цього Закону, чинного законодавства у сферi захисту суспiльної моралi, лiцензiйних умов i за результатами розгляду виносити попередження, застосовувати штрафнi санкцiї, призупиняти чи анулювати лiцензiю, передавати справи про порушення у цiй сферi на розгляд прокуратури та суду.

     Стаття 16. Повноваження вищих органiв державної влади України у сферi захисту суспiльної моралi та обiгу продукцiї i видовищних заходiв сексуального характеру

     Верховна Рада України i Президент України визначають державну полiтику у сферi захисту суспiльної моралi та обiгу продукцiї i видовищних заходiв сексуального характеру, а також продукцiї, що мiстить пропаганду культу насильства, жорстокостi i порнографiї, законодавчi основи її реалiзацiї та гарантiї правового захисту працiвникiв цiєї сфери.

     Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту суспiльної моралi й обiгу продукцiї i видовищних заходiв сексуального характеру, координує i контролює дiяльнiсть мiнiстерств та iнших центральних органiв державної виконавчої влади у цiй сферi.

     Стаття 17. Виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Стаття 18. Виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Стаття 19. Виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Стаття 20. Виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 173-VIII)

     Стаття 21. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про захист суспiльної моралi

     Порушення норм законодавства України про захист суспiльної моралi, умов обiгу продукцiї, порядку проведення видовищних заходiв сексуального характеру та розповсюдження продукцiї, яка мiстить елементи порнографiї, тягне за собою цивiльно-правову, дисциплiнарну, адмiнiстративну чи кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

     Дiї посадових осiб органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, засобiв масової iнформацiї, дiї установ i органiзацiй усiх форм власностi, юридичних i фiзичних осiб, що порушують норми цього Закону, можуть бути оскарженi в судовому порядку.

     Стаття 22. Порядок введення в дiю цього Закону

     Закон України "Про захист суспiльної моралi" набирає чинностi з дня його опублiкування.

     У тримiсячний термiн усi закони та нормативно-правовi акти Кабiнету Мiнiстрiв України, мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади приводяться у вiдповiднiсть з положеннями цього Закону.

     До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону пiдготувати та затвердити нормативно-правовi акти, положення й кошториси Нацiональної експертної комiсiї України з питань захисту суспiльної моралi.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
20 листопада 2003 року
N 1296-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.