ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 32, ст. 421; 2006 р., N 1, ст. 11):

     1) у статтi 17:

     частину першу доповнити словами "та вiдомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за мiсцезнаходженням реєстрацiйної справи згiдно iз законодавством України";

     у частинi другiй:

     абзац десятий викласти в такiй редакцiї:

     "прiзвище, iм'я, по батьковi та iдентифiкацiйнi номери фiзичних осiб - платникiв податкiв, якi обираються (призначаються) до органу управлiння юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "фiнансова звiтнiсть про господарську дiяльнiсть юридичної особи (крiм бюджетних установ) у складi балансу i звiту про рiчнi фiнансовi результати";

     2) частину п'яту статтi 20 доповнити реченням такого змiсту: "Розмiр зазначеної плати не може перевищувати розмiру адмiнiстративних витрат".

     2. Статтю 14 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Пiдприємства (крiм бюджетних установ) зобов'язанi подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за мiсцезнаходженням реєстрацiйної справи не пiзнiше нiж до 1 червня року, що настає за звiтним перiодом, фiнансову звiтнiсть про господарську дiяльнiсть у складi балансу i звiту про рiчнi фiнансовi результати".

     У зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2007 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом i ввести їх у дiю одночасно з набранням чинностi цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
9 лютого 2006 року
N 3422-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.