ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     слова "селянське (фермерське)" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словом "фермерське" у вiдповiдному вiдмiнку i числi:

     у першому реченнi частини другої статтi 3 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1995 р., N 28, ст. 204);

     у назвi та абзацi першому частини першої статтi 104 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122);

     у назвi та текстi статтi 114 та частинi першiй статтi 150 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144);

     в абзацi другому частини першої статтi 14, назвi та частинi першiй статтi 18 Закону України "Про власнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст. 249; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 660; 1993 р., N 26, ст. 277);

     у пунктi 29 частини першої статтi 20 та пунктi 12 статтi 22 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

     в абзацi третьому преамбули та частинi четвертiй статтi 10 Закону України "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272; 1993 р., N 26, ст. 277);

     у пунктi 2 статтi 6 та абзацi першому пункту 3 статтi 11 Закону України "Про споживчу кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414);

     у частинах першiй i третiй статтi 4, частинi четвертiй статтi 6, частинi першiй статтi 17, частинах другiй - четвертiй статтi 19 та другому реченнi частини третьої статтi 22 Закону України "Про прiоритетнiсть соцiального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453; 1993 р., N 10, ст. 76, N 26, ст. 277, ст. 281);

     у частинi четвертiй статтi 5 Закону України "Про транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446);

     у першому реченнi частини четвертої i в частинi сьомiй статтi 3 та частинi першiй статтi 4 Закону України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 41, ст. 188);

     у пунктi "б" частини сьомої статтi 17 Закону України "Про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270);

     у частинi третiй статтi 44 та в назвi i текстi статтi 50 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378);

     у частинi четвертiй статтi 7 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397);

     у статтi 1 Закону України "Про списання та реструктуризацiю заборгованостi зi сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) платникiв податкiв у зв'язку з реформуванням сiльськогосподарських пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 164; 2001 р., N 11, ст. 53);

     у другому реченнi абзацу третього частини першої статтi 21 Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101);

     у частинi шостiй статтi 24 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263);

     у пiдпунктi "с" пункту 3 статтi 3, пунктi 1 та абзацi сьомому пункту 16 частини першої статтi 4 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 2002 р., N 6, ст. 43).

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
3 березня 2005 року
N 2454-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.