ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" щодо спрощення припинення юридичних осiб шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення (реорганiзацiї)

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2011 р., N 46, ст. 512; 2014 р., N 44, ст. 2040) такi змiни:

     1) абзац перший частини другої статтi 35 викласти в такiй редакцiї:

     "2. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рiшення засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи шляхом лiквiдацiї за рiшенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рiшенням забороняється";

     2) у статтi 37:

     в абзацi третьому частини першої слова "який прийняв" замiнити словами "до повноважень якого належить прийняття";

     абзац сьомий частини дев'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "в Єдиному державному реєстрi мiстяться вiдомостi про те, що юридична особа, яка припиняється в результатi подiлу, має не закритi вiдокремленi пiдроздiли, доля яких розподiльчим балансом не визначена";

     частину одинадцяту доповнити реченням такого змiсту: "Якщо в Єдиному державному реєстрi мiстяться вiдомостi про те, що така юридична особа має не закритi вiдокремленi пiдроздiли, державний реєстратор повинен одночасно внести до Єдиного державного реєстру вiдповiднi змiни до вiдомостей про цi вiдокремленi пiдроздiли в частинi належностi до юридичної особи - правонаступника на пiдставi вiдомостей, поданих юридичною особою, що припиняється";

     друге речення частини сiмнадцятої виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 квiтня 2015 року
N 285-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.