ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо взяття на облiк юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 1 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв - документ, що мiстить вiдомостi про юридичну особу або її вiдокремленi пiдроздiли, або фiзичну особу - пiдприємця, визначенi цим Законом, i використовується для їх iдентифiкацiї пiд час провадження господарської дiяльностi та вiдкриття рахунку в банку".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шiстнадцятим;

     2) в абзацi четвертому частини третьої статтi 16 слово "постановки" замiнити словом "взяття";

     3) у статтi 17:

     у частинi другiй:

     абзац двадцять третiй виключити;

     абзац сорок другий викласти в такiй редакцiї:

     "вiдомостi, отриманi в порядку взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, у яких юридична особа перебуває на облiку; дата надходження вiд органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України до державного реєстратора документiв (повiдомлень, iнформацiї), передбачених цим Законом, у зв'язку з припиненням юридичної особи iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi посадової особи, яка пiдписала документ; данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк; данi Пенсiйного фонду України про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi; у разi змiни мiсцезнаходження юридичної особи - термiн, до якого юридична особа перебуває на облiку в органi державної податкової служби за мiсцем попередньої реєстрацiї";

     частину третю доповнити абзацом дванадцятим такого змiсту:

     "вiдомостi, отриманi в порядку взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, у яких юридична особа перебуває на облiку; дата надходження вiд органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України до державного реєстратора документiв (повiдомлень, iнформацiї), передбачених цим Законом, у зв'язку з припиненням юридичної особи iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi посадової особи, яка пiдписала документ; данi органiв державної статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк; данi Пенсiйного фонду України про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi; у разi змiни мiсцезнаходження юридичної особи - термiн, до якого юридична особа перебуває на облiку в органi державної податкової служби за мiсцем попередньої реєстрацiї";

     у частинi четвертiй:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi)";

     абзац десятий виключити;

     абзац дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "вiдомостi, отриманi в порядку взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, у яких фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку; дата надходження вiд органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України до державного реєстратора документiв (повiдомлень, iнформацiї), передбачених цим Законом, у зв'язку з припиненням пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi посадової особи, яка пiдписала документ; данi про основний вид дiяльностi; данi органiв державної статистики про основний вид економiчної дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк; данi Пенсiйного фонду України про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi; у разi змiни мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця - термiн, до якого фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку в органi державної податкової служби за мiсцем попередньої реєстрацiї";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Порядок взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України встановлюється спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї та центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у вiдповiдних сферах";

     4) частину десяту статтi 19 доповнити словами "не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання вiд органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України вiдомостей про внесення вiдповiдних вiдомостей до вiдомчих реєстрiв";

     5) у статтi 21:

     у частинi четвертiй:

     абзаци другий i п'ятий пiсля слiв "юридичної особи" доповнити словами "або вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "iдентифiкацiйний код юридичної особи або вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи чи реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi)";

     пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "вiдомостi, отриманi в порядку взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, у яких юридична особа або вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи чи фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку; данi про основний вид дiяльностi; данi Пенсiйного фонду України про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi; у разi змiни мiсцезнаходження юридичної особи або вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи чи мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця - термiн, до якого фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку в органi державної податкової служби за мiсцем попередньої реєстрацiї".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий i дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим i десятим;

     частину десяту пiсля слiв "змiн до установчих документiв юридичної особи" доповнити словами "включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про створення (закриття) вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи";

     6) абзац другий частини четвертої статтi 241 викласти в такiй редакцiї:

     "Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання державним реєстратором вiд органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України даних про взяття на облiк юридичної особи державний реєстратор оформляє та видає (надсилає поштовим вiдправленням з описом вкладення) керiвнику центрального органу виконавчої влади або уповноваженiй ним особi виписку з Єдиного державного реєстру";

     7) частину шосту статтi 25 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання державним реєстратором вiд органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України даних про взяття на облiк юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається поштовим вiдправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженiй ним особi один примiрник оригiналу установчих документiв з вiдмiткою державного реєстратора про проведення державної реєстрацiї юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру";

     8) у статтi 28:

     абзац восьмий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "вiдомостi, отриманi в порядку взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, у яких вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи перебуває на облiку; данi про основний вид дiяльностi; данi Пенсiйного фонду України про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi; у разi змiни мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи - термiн, до якого вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи перебуває на облiку в органi державної податкової служби за мiсцем попередньої реєстрацiї";

     частину дев'яту пiсля слiв "внести вiдповiдний запис до Єдиного державного реєстру" доповнити словами "видати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру";

     9) у статтi 29:

     у частинi одинадцятiй:

     в абзацi третьому слова та цифри "та частиною двадцять першою статтi 22" виключити;

     абзац п'ятий виключити;

     частину п'ятнадцяту доповнити словами "не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання вiд органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України вiдомостей про внесення вiдповiдних вiдомостей до вiдомчих реєстрiв";

     10) частину четверту статтi 43 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання державним реєстратором вiд органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України даних про взяття на облiк фiзичної особи - пiдприємця державним реєстратором видається (надсилається поштовим вiдправленням з описом вкладення) заявнику виписка з Єдиного державного реєстру";

     11) частину першу статтi 45 пiсля слiв "має вiдмiтку у паспортi" доповнити словами "а також щодо видiв економiчної дiяльностi";

     12) у текстi Закону слова "через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв у передбаченому законодавством порядку", "через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi", "через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi органи державної влади i мають вiдмiтку у паспортi", "через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилася вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi державнi органи, має вiдмiтку у паспортi", "через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилася вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади", "через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилася вiд присвоєння реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомила про це вiдповiдним органам державної влади", "через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилася вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади i має вiдмiтку у паспортi", "через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилася вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади" замiнити словами "через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний орган державної податкової служби" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     2. У Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11):

     1) частину третю статтi 5 пiсля слiв i цифр "у пунктах 1, 4 та 5 частини першої статтi 4 цього Закону" доповнити словами "на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     2) частину першу статтi 24 пiсля слiв "платникiв єдиного внеску" доповнити словами та цифрами "або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (для осiб, зазначених в абзацах другому, третьому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, взяття на облiк яких у Пенсiйному фондi України здiйснюється на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв")".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування.

     2. Якщо державна реєстрацiя юридичної особи та фiзичної особи - пiдприємця проведена до набрання чинностi цим Законом, для вiдкриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах може використовуватися довiдка про взяття на облiк платника, видана до набрання чинностi цим Законом органом державної податкової служби, Пенсiйним фондом України.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 травня 2012 року
N 4839-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.