ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" щодо унеможливлення внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв за пiдробними документами

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1) у статтi 19:

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слово "ксерокопiю" виключити;

     в абзацi четвертому слова "мiсцезнаходження та/або" виключити;

     у частинi третiй слово "ксерокопiю" виключити;

     частину четверту доповнити реченням такого змiсту: "Усi поданi документи зберiгаються у реєстрацiйнiй справi";

     2) у статтi 29:

     в абзацi третьому частини першої слово "ксерокопiю" виключити;

     в абзацi першому частини третьої слово "ксерокопiя" виключити;

     3) частину першу статтi 45 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Змiни до вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, а саме: змiни щодо iменi фiзичної особи, мiсця її проживання, виду дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв або номера та серiї паспорта громадянина України (або паспортного документа iноземця), який через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовився вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомив про це вiдповiднi державнi органи i має запис в електронному безконтактному носiї паспорта громадянина України, набирають чинностi з дня їх державної реєстрацiї".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 листопада 2015 року
N 815-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.