ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 259; 2006 р., N 26, ст. 210, N 27, ст. 234, N 37, ст. 310) такi змiни:

     1. У статтi 8:

     друге речення частини другої викласти в такiй редакцiї: "Якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, справжнiсть пiдпису заявника на реєстрацiйнiй картцi (заявi, повiдомленнi) повинна бути нотарiально засвiдчена";

     друге речення абзацу першого частини п'ятої викласти в такiй редакцiї: "Справжнiсть пiдписiв засновникiв (учасникiв) або уповноважених осiб на установчих документах повиннi бути нотарiально засвiдченi, а засновницькi договори - нотарiально посвiдченi".

     2. В абзацi третьому частини тринадцятої статтi 9 слово "двадцятою" замiнити словами "двадцять першою".

     3. Частину другу статтi 17 пiсля абзацу двадцять сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "номер та дата розпорядження про скасування реєстрацiї випуску акцiй, винесеного уповноваженою особою Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - тридцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами двадцять дев'ятим - тридцять шостим.

     4. В абзацi третьому частини першої статтi 24, абзацi третьому частини першої i частинi четвертiй статтi 29, частинi першiй статтi 32, абзацi другому частини першої i абзацi другому частини п'ятої статтi 34, абзацi другому частини другої статтi 36, частинi першiй статтi 48 слово "посвiдчений" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словом "засвiдчений" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     5. Частину п'яту статтi 24 виключити.

     6. У статтi 29:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi внесення змiн до установчих документiв, якi пов'язанi iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи, крiм документiв, якi передбаченi частиною першою цiєї статтi, додатково подається або копiя рiшення про вихiд юридичної особи iз складу засновникiв (учасникiв), завiрена в установленому порядку, або нотарiально засвiдчена копiя заяви фiзичної особи про вихiд зi складу засновникiв (учасникiв), або нотарiально засвiдчена копiя документа про перехiд чи передання частки учасника у статутному капiталi товариства, або нотарiально посвiдчений договiр про такий перехiд чи передання, або рiшення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зi складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи";

     в абзацi третьому частини одинадцятої слово "двадцятою" замiнити словами "двадцять першою".

     7. В абзацi третьому частини сьомої статтi 34 слово "двадцятою" замiнити словами "двадцять першою".

     8. Статтю 36 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. У разi проведення державної реєстрацiї припинення акцiонерних товариств додатково подається копiя розпорядження про скасування реєстрацiї випуску акцiй, засвiдчена Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку".

     У зв'язку з цим частини третю - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами четвертою - дванадцятою.

     9. У статтi 37:

     друге речення частини четвертої викласти в такiй редакцiї: "Справжнiсть пiдписiв голови та членiв комiсiї з припинення юридичної особи на передавальному актi або розподiльчому балансi повиннi бути нотарiально засвiдченi";

     у частинi восьмiй слова "частинами шостою - сьомою" замiнити словами "частиною сьомою".

     10. У частинi першiй статтi 40 цифри "36 - 38" замiнити цифрами "36 - 39".

     11. У статтi 47:

     в абзацi третьому частини п'ятої слово "двадцятої" замiнити словами "двадцять першої";

     в абзацi першому частини тринадцятої слова "частинами першою та другою" замiнити словами "частиною дев'ятою".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через чотири мiсяцi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у чотирьохмiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
25 грудня 2008 року
N 809-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.