ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356):

     1) в частинi першiй статтi 88 слова "її мiсцезнаходження, адреса" виключити;

     2) статтю 93 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 93. Мiсцезнаходження юридичної особи

     1. Мiсцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, якi вiдповiдно до установчих документiв юридичної особи чи закону виступають вiд її iменi".

     2. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144):

     1) у статтi 57:

     а) в частинi другiй слова "та мiсцезнаходження" виключити;

     б) в частинi четвертiй слова "i мiсцезнаходження" виключити;

     2) в частинi другiй статтi 197:

     а) в абзацi третьому слова "за мiсцем розташування" замiнити словами "за мiсцезнаходженням (мiсцем проживання)", слова "за новим мiсцем її розташування" замiнити словами "за її новим мiсцезнаходженням (мiсцем проживання)";

     б) в абзацi четвертому слова "постiйно дiючого органу управлiння" виключити.

     3. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263):

     1) абзац шостий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "мiсцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, якi вiдповiдно до установчих документiв юридичної особи чи закону виступають вiд її iменi (далi - виконавчий орган)";

     2) в абзацi четвертому частини першої статтi 6 слова "органам статистики" замiнити словами "органам державної статистики (далi - органи статистики)";

     3) у статтi 9:

     а) в частинi шостiй:

     в абзацi другому слова "та/або мiсцезнаходження" виключити;

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якщо цi змiни пов'язанi iз змiною мiсцезнаходження юридичної особи".

     У зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим та п'ятим;

     б) в частинi сьомiй слова "та/або мiсцезнаходження" виключити;

     4) у статтi 19:

     а) частину першу доповнити другим реченням такого змiсту: "У разi, якщо подається (надсилається) реєстрацiйна картка про внесення змiн до вiдомостей про мiсцезнаходження юридичної особи, до неї додається свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи";

     б) абзац перший частини п'ятої доповнити словами "або якщо до реєстрацiйної картки не додано документи, передбаченi частиною першою цiєї статтi";

     в) частину шосту доповнити другим реченням такого змiсту: "У разi внесення до Єдиного державного реєстру запису про змiну мiсцезнаходження юридичної особи, державний реєстратор одночасно повинен видати (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) виконавчому органу юридичної особи або уповноваженiй нею особi нове свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи та свiдоцтво, яке ' було замiнено з вiдмiткою про видачу нового свiдоцтва";

     5) абзац п'ятий частини третьої статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "мiсце та дату внесення запису про змiну мiсцезнаходження юридичної особи";

     6) у статтi 29:

     а) в частинi п'ятiй слова "або мiсцезнаходження" виключити;

     б) частину дванадцяту виключити;

     в) в частинi п'ятнадцятiй слова "або мiсцезнаходження" виключити".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у тримiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
3 березня 2005 року
N 2452-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.