ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про iнститути спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про iнститути спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103; 2005 р., N 48, ст. 480; 2006 р., N 13, ст. 110) такi змiни:

     1. Статтю 3 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 3. Визначення термiнiв

     Термiни, що вживаються в цьому Законi, мають таке значення:

     1) активи iнституту спiльного iнвестування - сукупнiсть майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштiв спiльного iнвестування;

     2) вартiсть чистих активiв iнституту спiльного iнвестування - величина, що визначається як рiзниця мiж сумою активiв iнституту спiльного iнвестування з урахуванням їх ринкової вартостi i розмiром зобов'язань iнституту спiльного iнвестування;

     3) викуп цiнних паперiв iнституту спiльного iнвестування - сплата емiтентом iнвестору вартостi частини чистих активiв iнституту спiльного iнвестування пропорцiйно кiлькостi цiнних паперiв iнституту спiльного iнвестування, що належать iнвесторовi, з припиненням права власностi iнвестора на цi цiннi папери;

     4) здiйснення контролю - володiння безпосередньо або через пов'язаних осiб часткою, що становить не менш як 20 вiдсоткiв статутного капiталу (фонду) юридичної особи, або управлiння найбiльшою кiлькiстю голосiв в органi управлiння юридичної особи. Для фiзичної особи загальна сума володiння часткою статутного капiталу (фонду) юридичної особи (голосiв в органi управлiння) визначається як загальна сума корпоративних прав (голосiв), що належить цiй фiзичнiй особi, членам її сiм'ї та юридичним особам, якi контролюються цiєю фiзичною особою або членами її сiм'ї;

     5) iнвестицiйна декларацiя - документ, що є складовою частиною регламенту iнституту спiльного iнвестування та додатком до договору з компанiєю з управлiння активами, в якому визначаються основнi напрями та обмеження iнвестицiйної дiяльностi iнституту спiльного iнвестування;

     6) iнвестицiйний сертифiкат - цiнний папiр, який випускається компанiєю з управлiння активами пайового iнвестицiйного фонду та засвiдчує право власностi iнвестора на частку в пайовому iнвестицiйному фондi;

     7) iнститут спiльного iнвестування (далi - IСI) - корпоративний iнвестицiйний фонд або пайовий iнвестицiйний фонд;

     8) компанiя з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (далi - компанiя з управлiння активами) - господарське товариство, яке здiйснює професiйну дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв на пiдставi лiцензiї, що видається Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя);

     9) кошти спiльного iнвестування - кошти, внесенi засновниками корпоративного iнвестицiйного фонду та залученi вiд iнвесторiв IСI, доходи вiд здiйснення операцiй з активами IСI, доходи, нарахованi за активами IСI, та iншi доходи вiд дiяльностi IСI (проценти за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi тощо). Кошти, внесенi засновниками корпоративного iнвестицiйного фонду, вважаються коштами спiльного iнвестування пiсля внесення такого фонду до Єдиного державного реєстру IСI (далi - реєстр IСI). Ведення реєстру IСI здiйснюється Комiсiєю;

     10) пов'язана особа:

     а) юридична особа, яка здiйснює контроль за вiдповiдною юридичною особою, або контролюється вiдповiдною юридичною особою, або перебуває пiд спiльним контролем з такою юридичною особою;

     б) фiзична особа або члени її сiм'ї, якi здiйснюють контроль за вiдповiдною юридичною особою. Членами сiм'ї фiзичної особи вважаються її чоловiк або дружина, прямi родичi (дiти або батьки) фiзичної особи, її чоловiка або дружини, а також чоловiк або дружина будь-якого прямого родича фiзичної особи;

     в) посадова особа вiдповiдної юридичної особи, уповноважена здiйснювати вiд її iменi юридичнi дiї, спрямованi на встановлення, змiну або припинення правових вiдносин, а також члени сiм'ї такої особи;

     11) початковий статутний капiтал (фонд) корпоративного iнвестицiйного фонду - статутний капiтал (фонд), сплачений в повному обсязi засновниками до його реєстрацiї в реєстрi IСI;

     12) проголошенi цiннi папери IСI - цiннi папери IСI, що пiдлягають публiчному (вiдкритому) розмiщенню;

     13) регламент IСI - документ, який визначає особливостi дiяльностi IСI;

     14) розмiщення цiнних паперiв - вiдчуження цiнних паперiв первинним власникам шляхом укладення цивiльно-правових договорiв;

     15) розмiщенi цiннi папери - цiннi папери IСI, придбанi iнвесторами пiд час розмiщення;

     16) свiдоцтво про внесення фонду до реєстру IСI - документ, що видається Комiсiєю пiсля реєстрацiї регламенту IСI та засвiдчує внесення фонду до реєстру IСI;

     17) дiяльнiсть iз спiльного iнвестування - дiяльнiсть, яка провадиться в iнтересах i за рахунок учасникiв (акцiонерiв) IСI шляхом емiсiї цiнних паперiв IСI з метою отримання прибутку вiд вкладення коштiв, залучених вiд їх розмiщення у цiннi папери iнших емiтентiв, корпоративнi права, нерухомiсть та iншi активи, дозволенi законами України та нормативно-правовими актами Комiсiї;

     18) цiннi папери IСI - акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду та iнвестицiйнi сертифiкати пайового iнвестицiйного фонду. Цiннi папери IСI одного випуску повиннi мати однакову форму iснування. Цiннi папери IСI можуть бути лише iменними".

     2. У статтi 4:

     1) у частинi першiй слова "iнтервального та закритого типу" замiнити словами "iнтервального, закритого типу";

     2) частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "IСI належить до iнтервального типу, якщо вiн (або компанiя з управлiння його активами) бере на себе зобов'язання здiйснювати на вимогу iнвесторiв викуп цiнних паперiв, емiтованих цим IСI (або компанiєю з управлiння його активами) протягом обумовленого у проспектi емiсiї строку (iнтервалу). Проспект емiсiї IСI iнтервального типу повинен передбачати порядок визначення дати початку та закiнчення iнтервалу, перiодичнiсть iнтервалу (не рiдше одного разу на рiк та не частiше одного разу в квартал), тривалiсть iнтервалу (не менше десяти робочих днiв протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного iнтервалу)";

     3) у частинi четвертiй слова "реорганiзацiї або лiквiдацiї" замiнити словом "припинення";

     4) у частинi шостiй слова "проспектi емiсiї" замiнити словами "регламентi IСI", а слова "лiквiдується або реорганiзується" замiнити словом "припиняється";

     5) пiсля частини шостої доповнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "Подовження термiну дiяльностi строкового IСI дозволяється лише у разi зменшення вартостi чистих активiв IСI на 20 вiдсоткiв та бiльше протягом останнiх 12 мiсяцiв дiяльностi такого IСI.

     У такому разi IСI зобов'язаний здiйснити викуп власних цiнних паперiв у акцiонерiв (учасникiв), якi голосували проти прийняття такого рiшення, а також у акцiонерiв (учасникiв), якi не брали участi в голосуваннi по такому рiшенню, та вимагають вiд IСI викупу його цiнних паперiв. Порядок обов'язкового викупу цiнних паперiв IСI встановлюється Комiсiєю.

     Подовження термiну дiяльностi строкового IСI здiйснюється у порядку, встановленому Комiсiєю. Повторне подовження термiну дiяльностi строкового IСI заборонено.

     Забороняється змiнювати вид та тип IСI".

     У зв'язку з цим частини сьому - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами одинадцятою - дев'ятнадцятою;

     6) у частинi чотирнадцятiй:

     в абзацi другому слова "їх емiсiї" замiнити словами "цiнних паперiв вiдповiдного випуску";

     в абзацi четвертому слова "або у торговельно-iнформацiйнiй системi" виключити;

     7) у частинi п'ятнадцятiй:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "тримати в грошових коштах, на банкiвських депозитних рахунках, в ощадних (депозитних) сертифiкатах та банкiвських металах бiльше нiж 50 вiдсоткiв загальної вартостi активiв IСI, при цьому не бiльш як 10 вiдсоткiв загальної вартостi активiв IСI в зобов'язаннях одного банку";

     в абзацi третьому слова "цiннi папери одного емiтента" замiнити словами "цiннi папери та зобов'язання однiєї юридичної особи";

     абзаци четвертий та п'ятий викласти у такiй редакцiї:

     "придбавати або додатково iнвестувати у державнi цiннi папери, цiннi папери, доходи за якими гарантовано Кабiнетом Мiнiстрiв України, бiльше нiж 50 вiдсоткiв загальної вартостi активiв IСI. При цьому забороняється iнвестувати понад 10 вiдсоткiв загальної вартостi активiв IСI у цiннi папери одного випуску;

     придбавати або додатково iнвестувати в цiннi папери органiв мiсцевого самоврядування бiльше нiж 40 вiдсоткiв загальної вартостi активiв IСI. При цьому забороняється iнвестувати понад 10 вiдсоткiв загальної вартостi активiв IСI у цiннi папери органiв мiсцевого самоврядування одного випуску";

     абзаци шостий та сьомий виключити;

     пiсля абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "придбавати або додатково iнвестувати в об'єкти нерухомостi бiльше нiж 10 вiдсоткiв загальної вартостi активiв IСI".

     У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;

     8) частину сiмнадцяту викласти у такiй редакцiї:

     "Недиверсифiкований IСI закритого типу, який здiйснює виключно приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв IСI серед юридичних осiб та фiзичних осiб, є венчурним фондом. Фiзична особа може бути учасником венчурного фонду виключно за умови придбання цiнних паперiв такого фонду на суму не менше нiж 1500 мiнiмальних заробiтних плат";

     9) доповнити частиною двадцятою такого змiсту:

     "Словосполучення "корпоративний iнвестицiйний фонд", "пайовий iнвестицiйний фонд" та похiднi вiд них можуть використовуватися лише у назвах вiдповiдних IСI, що створенi вiдповiдно до цього Закону".

     3. Роздiл I доповнити статтею 61 такого змiсту:

     "Стаття 61. Порядок внесення IСI до реєстру IСI

     Реєстрацiя IСI та видача свiдоцтва про внесення IСI до реєстру IСI здiйснюється Комiсiєю.

     Пiдставою для внесення IСI до реєстру IСI є зареєстрований в установленому Комiсiєю порядку регламент IСI.

     Внесення IСI до реєстру IСI здiйснюється шляхом внесення вiдповiдного запису до реєстру IСI та присвоєння реєстрацiйного коду.

     Реєстрацiя регламенту або реєстрацiя змiн до нього здiйснюється протягом 30 робочих днiв з дня надходження до Комiсiї вiдповiдних документiв, перелiк яких встановлюється Комiсiєю.

     До моменту реєстрацiї випуску акцiй корпоративного iнвестицiйного фонду засновниками повинно бути сплачено 100 вiдсоткiв статутного капiталу (фонду).

     Реєстрацiя звiту про результати розмiщення акцiй з метою формування початкового статутного капiталу (фонду) корпоративного iнвестицiйного фонду та реєстрацiя регламенту IСI здiйснюється протягом 30 робочих днiв з дня надходження до Комiсiї вiдповiдних документiв, перелiк яких встановлюється Комiсiєю.

     Пiдставою для вiдмови в реєстрацiї регламенту та внесення IСI до реєстру IСI, а також в реєстрацiї змiн до регламенту може бути:

     невiдповiднiсть поданих документiв вимогам законодавства України;

     вiдсутнiсть будь-якого документа, подання якого передбачено законодавством;

     наявнiсть у поданих документах недостовiрної iнформацiї.

     Повiдомлення про вiдмову в реєстрацiї регламенту та внесення IСI до реєстру IСI, а також про вiдмову в реєстрацiї змiн до регламенту iз зазначенням пiдстав вiдмови та виключним перелiком зауважень надсилаються заявнику не пiзнiше 3 робочих днiв пiсля закiнчення строку, визначеного цим Законом для реєстрацiї.

     У разi якщо заявником повнiстю врахованi зауваження Комiсiї та не внесено жодних iнших змiн до тексту документiв, Комiсiя не має права вiдмовити у реєстрацiї поданих документiв.

     У разi вiдмови в реєстрацiї всi поданi документи залишаються в Комiсiї для захисту iнтересiв Комiсiї в судах та iнших органах для вирiшення спiрних питань.

     Дiяльнiсть iз спiльного iнвестування здiйснюється пiсля внесення IСI до реєстру IСI та отримання свiдоцтва про внесення IСI до реєстру IСI.

     Анулювання свiдоцтва про внесення IСI до реєстру IСI Комiсiєю здiйснюється у разi припинення дiяльностi IСI, недосягнення пайовим iнвестицiйним фондом нормативiв дiяльностi IСI протягом встановленого цим Законом строку.

     Реєстрацiя регламенту IСI та внесення його до реєстру IСI, а також змiн до регламенту є платною послугою, розмiр плати за надання якої встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     4. У статтi 9:

     1) частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Корпоративний iнвестицiйний фонд провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до статуту та регламенту";

     2) абзац четвертий частини четвертої викласти у такiй редакцiї:

     "розмiр винагороди компанiї з управлiння активами та покриття витрат, пов'язаних iз дiяльнiстю фонду, що вiдшкодовуються за рахунок його активiв";

     3) частину шосту доповнити реченням такого змiсту: "Якщо фонд є венчурним, це вiдображається у його назвi".

     5. У частинi першiй статтi 10 слова "або в торговельно-iнформацiйнiй системi" виключити.

     6. У статтi 11:

     1) частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Корпоративний iнвестицiйний фонд, крiм венчурного, провадить свою дiяльнiсть, якщо 60 або бiльше вiдсоткiв середньорiчної вартостi активiв, що належать йому на правi власностi, вкладенi у цiннi папери, корпоративнi права та нерухомiсть. Гранична вартiсть активiв корпоративного iнвестицiйного фонду, якi можуть бути вкладенi у нерухомiсть, встановлюється Комiсiєю";

     2) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Протягом шести мiсяцiв з дня державної реєстрацiї корпоративного iнвестицiйного фонду як юридичної особи корпоративний iнвестицiйний фонд зобов'язаний зареєструвати регламент".

     У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати вiдповiдно частинами третьою - сьомою;

     3) у частинi третiй слова "пiсля його реєстрацiї в Комiсiї в порядку, встановленому Комiсiєю" замiнити словами "з дня реєстрацiї регламенту цього фонду";

     4) частину шосту доповнити словами "або наглядової ради цього фонду з його обов'язковим подальшим затвердженням рiшенням загальних зборiв акцiонерiв фонду".

     7. У статтi 13:

     1) частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "Акцiї корпоративних iнвестицiйних фондiв пiсля внесення вiдповiдного фонду до реєстру IСI розмiщуються за цiною, що дорiвнює вартостi чистих активiв такого фонду в розрахунку на одну акцiю, що перебуває в обiгу";

     2) друге речення частини третьої викласти у такiй редакцiї: "Пiсля реєстрацiї корпоративного iнвестицiйного фонду в реєстрi IСI акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду розмiщуються за грошовi кошти";

     3) у частинi четвертiй:

     у першому реченнi слова "проведення вiдкритої пiдписки на акцiї" замiнити словами "розмiщення акцiй";

     у другому реченнi слова "вiдкритої пiдписки на акцiї" замiнити словами "розмiщення акцiй";

     доповнити реченням такого змiсту: "Строк розмiщення акцiй закритого корпоративного iнвестицiйного фонду зазначається у проспектi емiсiї акцiй такого фонду";

     4) частину п'яту замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "Пiсля закiнчення цього строку фонд зобов'язаний привести свiй статутний капiтал (фонд) у вiдповiднiсть до загальної номiнальної вартостi акцiй цього фонду, що перебувають в обiгу.

     Обмеження, встановленi законодавством, яке регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств щодо строкiв розмiщення акцiй, не застосовуються до корпоративних iнвестицiйних фондiв.

     Викуп та розмiщення акцiй вiдкритого або iнтервального корпоративного iнвестицiйного фонду припиняються з дня оприлюднення повiдомлення про скликання загальних зборiв акцiонерiв з поновленням розмiщення та викупу на наступний день пiсля закiнчення таких зборiв.

     Голосування i визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв корпоративного iнвестицiйного фонду провадиться виходячи з кiлькостi акцiй корпоративного iнвестицiйного фонду, що перебували в обiгу станом на 24 годину за три робочих днi до дня проведення таких зборiв".

     8. У статтi 20:

     1) у частинi першiй слово "видiлення" виключити;

     2) у частинi другiй слова "Реорганiзацiя або лiквiдацiя" замiнити словом "Припинення";

     3) у частинi третiй:

     абзац третiй викласти у такiй редакцiї:

     "закiнчився строк дiяльностi фонду (для закритих корпоративних iнвестицiйних фондiв)";

     доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змiсту:

     "проспект емiсiї акцiй фонду, випущених з метою спiльного iнвестування, не зареєстровано протягом року з дати включення до реєстру IСI;

     в iнших випадках, передбачених законами України";

     4) пiсля частини третьої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Лiквiдацiя корпоративного строкового IСI до закiнчення строку, встановленого регламентом, є можливою за умови згоди усiх акцiонерiв такого IСI.

     Закритий корпоративний iнвестицiйний фонд лiквiдується за рiшенням Комiсiї у разi закiнчення строку, на який вiн був створений, якщо загальними зборами акцiонерiв не прийнято рiшення про лiквiдацiю такого фонду протягом одного мiсяця з дня закiнчення строку дiяльностi фонду".

     У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою;

     5) у частинi сьомiй слова "Комiсiї, а також можуть входити представники компанiї з управлiння активами та зберiгача" замiнити словами "компанiї з управлiння активами та зберiгача, а також можуть входити представники Комiсiї";

     6) у частинi восьмiй слова "та викуповувати" виключити.

     9. У статтi 21:

     1) друге речення частини першої виключити;

     2) частини другу i третю викласти у такiй редакцiї:

     "Активи корпоративного iнвестицiйного фонду пiдлягають реалiзацiї за грошовi кошти у строк, що визначається Комiсiєю, але не бiльше як шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення про лiквiдацiю. Пiсля реалiзацiї активiв лiквiдацiйна комiсiя складає промiжний лiквiдацiйний баланс. Кошти, отриманi вiд реалiзацiї активiв корпоративного iнвестицiйного фонду, розподiляються в першу чергу мiж акцiонерами пропорцiйно кiлькостi акцiй, що їм належать, у порядку, визначеному Комiсiєю.

     У разi якщо фонд лiквiдується ранiше двох рокiв з дня його створення, розрахунки з акцiонерами, якi є засновниками фонду, здiйснюються пiсля задоволення вимог iнших акцiонерiв";

     3) частину п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "Пiсля закiнчення розрахункiв у порядку, передбаченому цiєю статтею, лiквiдацiйна комiсiя подає Комiсiї документи на скасування реєстрацiї випуску акцiй та звiт про результати лiквiдацiї, який є пiдставою для вилучення фонду з реєстру IСI. Вимоги до звiту встановлюються Комiсiєю. Корпоративний iнвестицiйний фонд вважається лiквiдованим пiсля його вилучення з реєстру IСI. Лiквiдацiя корпоративного iнвестицiйного фонду та розрахунки з акцiонерами здiйснюються в порядку, визначеному Комiсiєю".

     10. У статтi 23:

     1) частини другу i третю замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Для створення пайового iнвестицiйного фонду компанiя з управлiння активами повинна здiйснити дiї у такiй послiдовностi:

     розробити та затвердити регламент пайового iнвестицiйного фонду;

     подати до Комiсiї документи, необхiднi для реєстрацiї регламенту iнвестицiйного фонду та внесення фонду до реєстру IСI;

     укласти договори з аудитором (аудиторською фiрмою), зберiгачем, реєстратором чи депозитарiєм, оцiнювачем майна;

     розробити та затвердити проспект емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв фонду;

     подати до Комiсiї документи, необхiднi для реєстрацiї проспекту емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв фонду;

     органiзувати публiчне (вiдкрите) або приватне (закрите) розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв фонду.

     Строк публiчного (вiдкритого) розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв пайового iнвестицiйного фонду вiдкритого або iнтервального типу не обмежується. Приватне (закрите) розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв здiйснюється у порядку, визначеному проспектом емiсiї.

     Вимоги щодо мiнiмального обсягу активiв застосовуються до пайового iнвестицiйного фонду через шiсть мiсяцiв з дня реєстрацiї випуску iнвестицiйних сертифiкатiв цього фонду. Звiт про результати розмiщення цiнних паперiв IСI подається до Комiсiї протягом шести мiсяцiв з дня реєстрацiї проспекту емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв".

     У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дев'ятою;

     2) частину шосту викласти у такiй редакцiї:

     "Бухгалтерський та податковий облiк операцiй та результатiв дiяльностi зi спiльного iнвестування, яка проводиться компанiєю з управлiння активами через пайовий iнвестицiйний фонд, здiйснюється компанiєю з управлiння активами окремо вiд облiку операцiй та результатiв її господарської дiяльностi та облiку операцiй та результатiв дiяльностi iнших пайових iнвестицiйних фондiв, активи яких перебувають в її управлiннi";

     3) у частинi сьомiй слова "про що вона обов'язково повiдомляє третiх осiб" замiнити словами "з обов'язковим зазначенням в таких договорах реквiзитiв такого пайового iнвестицiйного фонду";

     4) у першому реченнi частини восьмої слова "з вiдповiдною вiдмiткою" замiнити словами "з обов'язковим зазначенням реквiзитiв такого пайового iнвестицiйного фонду";

     5) частину дев'яту доповнити реченням такого змiсту: "Якщо пайовий iнвестицiйний фонд є венчурним, це зазначається у його назвi".

     11. Абзац четвертий частини другої статтi 24 викласти у такiй редакцiї:

     "порядок визначення розмiру винагороди компанiї з управлiння активами та покриття витрат, пов'язаних з дiяльнiстю фонду, що вiдшкодовуються за рахунок активiв такого фонду".

     12. У статтi 25:

     1) у частинi першiй слова "iнвестор, який придбав" замiнити словами "юридична або фiзична особа, яка придбала";

     2) частину другу виключити;

     3) частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "Проспект емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв - документ, який мiстить iнформацiю про публiчне (вiдкрите) або приватне (закрите) розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв з умовами договору про приєднання до пайового iнвестицiйного фонду";

     4) у частинi шостiй слово "Iнвестори" замiнити словом "Учасники";

     5) у частинi сьомiй слово "Iнвестори" замiнити словом "Учасники", а пiсля слiв "шляхом приватного" доповнити словом "(закритого)";

     6) пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi якщо у пайовому iнвестицiйному фондi наглядову раду не створено, рiшення, якi вiдносяться до компетенцiї наглядової ради, приймаються уповноваженим органом компанiї з управлiння активами такого фонду".

     У зв'язку з цим частини восьму - десяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - одинадцятою;

     7) частину дев'яту викласти у такiй редакцiї:

     "Наглядова рада пайового iнвестицiйного фонду утворюється з числа учасникiв. Iншi особи можуть бути обраними до складу наглядової ради пайового iнвестицiйного фонду у порядку, встановленому регламентом фонду. Учасник має право бути обраним до складу наглядової ради або призначити свого представника за умови придбання ним установленої регламентом мiнiмальної кiлькостi iнвестицiйних сертифiкатiв".

     13. У частинi третiй статтi 26:

     1) у першому реченнi слова "вiдкритого продажу або приватного розмiщення" замiнити словами "публiчного (вiдкритого) або приватного (закритого) розмiщення";

     2) у другому реченнi слово "Випуск" замiнити словом "Емiсiя".

     14. У статтi 27:

     1) абзац четвертий частини першої виключити;

     2) пiсля частини першої доповнити трьома новими частинами такого змiсту:

     "Пайовий iнвестицiйний фонд припиняється у разi його лiквiдацiї в порядку, встановленому Комiсiєю. Злиття та приєднання здiйснюється у разi, коли пайовi iнвестицiйнi фонди перебувають в управлiннi однiєї компанiї з управлiння активами, за умови згоди всiх учасникiв. Злиття та приєднання пайових iнвестицiйних фондiв допускається стосовно IСI одного типу та виду. Подiл та перетворення пайових iнвестицiйних фондiв забороняється. Видiл з пайового iнвестицiйного фонду iншого IСI забороняється.

     Пiсля закiнчення строку, на який був створений закритий пайовий iнвестицiйний фонд, компанiя з управлiння активами протягом одного мiсяця з дня закiнчення строку дiяльностi фонду повинна прийняти рiшення про лiквiдацiю такого фонду.

     Лiквiдацiя пайового строкового IСI до закiнчення строку, встановленого регламентом IСI, є можливою за умови згоди всiх учасникiв такого IСI".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами п'ятою та шостою;

     3) в абзацi третьому частини п'ятої слово "календарних" замiнити словом "робочих";

     4) пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Закритий пайовий iнвестицiйний фонд лiквiдується за рiшенням Комiсiї у разi закiнчення строку, на який вiн був створений, якщо уповноваженим органом компанiї з управлiння активами не прийнято рiшення про лiквiдацiю такого фонду протягом одного мiсяця з дня закiнчення строку дiяльностi фонду".

     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

     5) частину сьому викласти у такiй редакцiї:

     "З моменту прийняття Комiсiєю рiшення про лiквiдацiю пайового iнвестицiйного фонду розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв забороняється";

     6) доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "Лiквiдацiя пайового iнвестицiйного фонду та розрахунки з учасниками здiйснюються в порядку, визначеному Комiсiєю".

     15. У статтi 28:

     1) у частинi першiй:

     абзац перший пiсля другого речення доповнити новим реченням такого змiсту: "У разi приватного (закритого) розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв та письмової згоди всiх учасникiв фонду, розрахунок може здiйснюватися грошовими коштами та iншими активами в порядку, погодженому учасниками фонду";

     абзац другий доповнити словами "(крiм закритих пайових iнвестицiйних фондiв)";

     2) частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "Пiсля закiнчення розрахункiв у порядку, передбаченому цiєю статтею, компанiя з управлiння активами подає Комiсiї документи на скасування реєстрацiї випуску iнвестицiйних сертифiкатiв та звiт про результати лiквiдацiї, який є пiдставою для вилучення фонду з реєстру IСI. Вимоги до звiту встановлюються Комiсiєю";

     3) частину четверту пiсля слiв "вважається лiквiдованим" доповнити словами "як IСI", а слово "виключення" замiнити словом "вилучення".

     16. У статтi 29:

     1) у частинi першiй слова "може бути юридична особа" замiнити словами "є господарське товариство у формi акцiонерного товариства або товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю";

     2) частину третю доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених законом";

     3) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Компанiя з управлiння активами може здiйснювати дiяльнiсть з управлiння iпотечним покриттям".

     У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою та шостою.

     17. Статтю 30 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 30. Обмеження дiяльностi компанiї з управлiння активами

     Дiяльнiсть компанiї з управлiння активами може бути обмежена у випадках, передбачених законом.

     Компанiя з управлiння активами пiд час провадження дiяльностi з управлiння активами IСI не має права:

     1) набувати за рахунок активiв IСI майно та цiннi папери тих видiв, що не передбаченi iнвестицiйною декларацiєю IСI;

     2) укладати договори, що порушують або наслiдком яких є порушення норм законодавства, зокрема вимог нормативно-правових актiв Комiсiї;

     3) здiйснювати за власнi кошти операцiї з активами IСI, якими вона управляє;

     4) безоплатно вiдчужувати активи IСI;

     5) брати позику або кредит, що пiдлягає поверненню за рахунок активiв IСI, в обсязi бiльш як 10 вiдсоткiв вартостi чистих активiв IСI на строк понад три мiсяцi з метою, iншою, нiж використання цих коштiв для викупу цiнних паперiв IСI;

     6) надавати позику за рахунок активiв IСI;

     7) використовувати активи IСI для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функцiонуванням вiдповiдного IСI;

     8) придбавати за рахунок активiв IСI векселi, похiднi (деривативи), цiннi папери IСI вiдкритого типу, якщо iнше не встановлено нормативно-правовими актами Комiсiї;

     9) розмiщувати цiннi папери iнших емiтентiв, крiм цiнних паперiв IСI, активами яких вона управляє;

     10) укладати договори купiвлi-продажу з пов'язаними особами такої компанiї, крiм договорiв з торговцями цiнними паперами про розмiщення та викуп цiнних паперiв IСI, а також договори позики (процентнi та безпроцентнi);

     11) у разi зменшення вартостi цiнних паперiв, що перебувають в активах компанiї з управлiння активами та фонду, яким вона управляє, укладати договори продажу цiнних паперiв, що становлять активи компанiї з управлiння активами, перед укладенням договорiв продажу цiнних паперiв, що становлять активи фонду;

     12) виконувати функцiї номiнального утримувача щодо цiнних паперiв IСI, активами якого вона управляє;

     13) продавати цiннi папери IСI зберiгачу, реєстратору, незалежному оцiнювачу майна та аудитору (аудиторськiй фiрмi) цього IСI, а також органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування;

     14) вiдчужувати нерухоме майно, що становить активи вiдповiдного IСI, до активiв самої компанiї;

     15) укладати вiд iменi IСI договори, якi за своїм характером можуть бути укладенi лише ним особисто;

     16) вiдчужувати майно, яке належить компанiї, до активiв IСI;

     17) вiдчужувати майно, яке становить активи IСI, на користь iншого IСI, яким вона управляє;

     18) надавати кредити за рахунок активiв IСI.

     Обмеження дiяльностi компанiї з управлiння активами, передбаченi пунктами 3, 5, 6, 8, 10 i 14 частини другої цiєї статтi, не поширюються на дiяльнiсть компанiї з управлiння активами венчурного фонду".

     18. Частину першу статтi 31 викласти у такiй редакцiї:

     "Винагорода компанiї з управлiння активами (крiм компанiї з управлiння активами венчурного фонду) встановлюється у спiввiдношеннi до вартостi чистих активiв IСI. Винагорода компанiї з управлiння активами венчурного фонду встановлюється у спiввiдношеннi до вартостi чистих активiв IСI та (або) приросту вартостi чистих активiв IСI. Максимальний розмiр винагороди компанiї з управлiння активами (в тому числi премiї) та порядок її нарахування встановлюються Комiсiєю. Винагорода компанiї з управлiння активами виплачується грошовими коштами".

     19. У частинi третiй статтi 32:

     1) абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "провадження компанiєю з управлiння активами iншої професiйної дiяльностi, нiж дiяльнiсть з управлiння активами, крiм випадкiв, передбачених законом";

     2) в абзацi третьому слово "значну" виключити.

     20. У статтi 33:

     1) у частинi другiй:

     слова "вiдкриту пiдписку на свої цiннi папери" замiнити словами "публiчне (вiдкрите) розмiщення своїх цiнних паперiв";

     слова "норм цього Закону" замiнити словами "вимог законiв";

     2) у частинi третiй:

     перше речення доповнити словами "а у разi недостатностi резервного фонду - за рахунок iншого майна цiєї компанiї";

     друге речення замiнити реченнями такого змiсту: "Резервний фонд створюється у розмiрi, визначеному установчими документами, але не менш як 25 вiдсоткiв статутного капiталу (фонду) компанiї з управлiння активами, що здiйснює управлiння активами IСI. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду визначається установчими документами компанiї з управлiння активами, але не може бути менше 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку. Кошти резервного фонду розмiщуються в порядку, визначеному Комiсiєю";

     3) частини четверту та п'яту виключити.

     21. У статтi 34:

     1) у частинi першiй слова "вiдкритої пiдписки на цiннi папери" замiнити словами "публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв";

     2) перше речення частини другої викласти у такiй редакцiї: "Активи диверсифiкованого IСI складаються з цiнних паперiв, грошових коштiв, у тому числi в iноземнiй валютi, дорогоцiнних (банкiвських) металiв та iнших активiв, дозволених законодавством";

     3) у частинi третiй слова "або у торговельно-iнформацiйнiй системi" виключити;

     4) у частинi четвертiй слова "або у торговельно-iнформацiйнiй системi" виключити та доповнити реченням такого змiсту: "Зазначене обмеження не застосовується до венчурних фондiв";

     5) частину п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "До складу активiв венчурного фонду можуть входити борговi зобов'язання. Такi зобов'язання можуть бути оформленi векселями, заставними, договорами позики та в iнший спосiб, не заборонений законодавством України. Позики за рахунок коштiв венчурного фонду можуть надаватися тiльки юридичним особам, учасником яких є такий венчурний фонд";

     6) частину шосту пiсля слiв "можуть повнiстю складатися з" доповнити словом "нерухомостi", а слова "або у торговельно-iнформацiйнiй системi" виключити;

     7) частину дев'яту замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Активи IСI не можуть включати:

     1) цiннi папери, випущенi компанiєю з управлiння активами, зберiгачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фiрмою) цього IСI та їх (його, її) пов'язаними особами;

     2) цiннi папери iноземних держав та iноземних юридичних осiб, не допущенi до торгiв на однiй з провiдних iноземних бiрж чи торговельно-iнформацiйних систем, перелiк яких визначається Комiсiєю;

     3) цiннi папери iнших IСI;

     4) векселi та ощаднi (депозитнi) сертифiкати на суму бiльш як 10 вiдсоткiв вартостi активiв IСI, якщо iнше не встановлено нормативно-правовими актами Комiсiї;

     5) похiднi (деривативи), товаророзпорядчi цiннi папери, заставнi, якщо iнше не встановлено нормативно-правовими актами Комiсiї;

     6) сертифiкати фондiв операцiй з нерухомiстю (сертифiкати ФОН);

     7) приватизацiйнi цiннi папери;

     8) договори про участь у фондi фiнансування будiвництва (ФФБ).

     Вимоги пунктiв 2, 4, 5 та 6 частини дев'ятої цiєї статтi не застосовуються до венчурних фондiв".

     У зв'язку з цим частини десяту та одинадцяту вважати вiдповiдно частинами одинадцятою та дванадцятою;

     8) у частинi дванадцятiй слова "складу та" виключити, а слова "IСI в Комiсiї" замiнити словами "регламенту цього фонду".

     22. У статтi 35:

     1) частину третю замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Компанiя з управлiння активами IСI (крiм венчурного фонду) розраховує вартiсть чистих активiв окремо по кожному корпоративному та пайовому iнвестицiйному фонду станом:

     1) на останнiй день мiсяця;

     2) на дату, починаючи з якої до складу та структури активiв IСI застосовуються обмеження, встановленi законодавством;

     3) на день складання iнформацiї щодо дiяльностi IСI (квартальна, рiчна);

     4) на кожний день, що передує дню приймання заявок на розмiщення та викуп цiнних паперiв IСI;

     5) на день прийняття рiшення про замiну компанiї з управлiння активами;

     6) на день прийняття рiшення про припинення IСI;

     7) на день, що передує дню початку розрахунку з учасниками пайового iнвестицiйного фонду;

     8) на день, що передує дню початку розрахунку з акцiонерами корпоративного iнвестицiйного фонду.

     Вартiсть чистих активiв визначається на кiнець робочого дня. Якщо день, що передує дню прийому заявок на розмiщення та викуп цiнних паперiв IСI або останнiй день звiтного перiоду припадає на вихiднi (святковi) днi, розрахунок здiйснюється станом на кiнець останнього робочого дня вiдповiдного звiтного перiоду (мiсяця, кварталу, року) або на кiнець робочого дня, що передує дню прийому заявок.

     Компанiя з управлiння активами IСI розраховує вартiсть чистих активiв по венчурному фонду:

     1) на день закiнчення строку, установленого для досягнення нормативiв дiяльностi фонду;

     2) на кiнець року та звiтного кварталу;

     3) на кожний день, що передує дню прийому заявок на розмiщення та викуп цiнних паперiв IСI;

     4) на день, що передує дню прийняття рiшення про замiну компанiї з управлiння активами;

     5) на день прийняття рiшення про лiквiдацiю фонду".

     У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати вiдповiдно частинами шостою та сьомою;

     2) третє речення частини сьомої пiсля слiв "вартiсть чистих активiв IСI" доповнити словами "на вiдповiдну звiтну дату".

     23. У статтi 37:

     1) частину третю доповнити реченням такого змiсту: "Вимоги до договору про надання послуг з оцiнки вартостi нерухомого майна IСI затверджуються Комiсiєю";

     2) частину четверту викласти у такiй редакцiї:

     "Незалежним оцiнювачем майна IСI не може бути:

     компанiя з управлiння активами та її пов'язанi особи;

     зберiгач, аудитор (аудиторська фiрма), якi обслуговують такий IСI, та їх пов'язанi особи;

     корпоративний iнвестицiйний фонд та його пов'язанi особи".

     24. Друге та третє речення частини другої статтi 39 замiнити одним реченням такого змiсту: "У разi приватного (закритого) розмiщення цiнних паперiв IСI проспект емiсiї та змiни до нього не оприлюднюються".

     25. У статтi 40:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 40. Реєстрацiя проспекту емiсiї цiнних паперiв IСI та змiн до нього";

     2) частину третю пiсля слова та цифр "через 30" доповнити словом "робочих", а слова "прийняти вмотивоване рiшення про" замiнити словами "надати вмотивовану";

     3) частину п'яту пiсля слiв "випадку приватного" доповнити словом "(закритого)";

     4) у частинi сьомiй слово "IСI" замiнити словами "IСI вiдкритого та iнтервального типу".

     26. У статтi 41:

     1) назву статтi викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 41. Вiдмова у реєстрацiї проспекту емiсiї цiнних паперiв IСI та змiн до нього";

     2) абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Пiдставою для вiдмови у реєстрацiї проспекту емiсiї цiнних паперiв IСI або змiн до нього може бути";

     3) частини другу та третю викласти в такiй редакцiї:

     "Повiдомлення про вiдмову в реєстрацiї проспекту емiсiї цiнних паперiв IСI або змiн до нього iз зазначенням пiдстави вiдмови та виключним перелiком зауважень надсилаються заявнику в триденний строк з дня прийняття вiдповiдного рiшення.

     У разi якщо заявником повнiстю врахованi зауваження Комiсiї та не внесено жодних iнших змiн до тексту документiв, Комiсiя не має права вiдмовити у реєстрацiї поданих документiв. Рiшення Комiсiї про вiдмову в реєстрацiї проспекту емiсiї цiнних паперiв IСI може бути оскаржено у судовому порядку".

     27. У статтi 42:

     1) частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Строк розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв пайового iнвестицiйного фонду, встановлений для досягнення нормативiв дiяльностi пайового iнвестицiйного фонду, визначається проспектом емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв i не може перевищувати шести мiсяцiв з дня реєстрацiї випуску iнвестицiйних сертифiкатiв";

     2) у частинi другiй:

     у першому реченнi слова "нормативiв дiяльностi IСI" замiнити словами "нормативiв дiяльностi пайового iнвестицiйного фонду";

     у другому реченнi слова "цiннi папери IСI" замiнити словами "iнвестицiйнi сертифiкати пайового iнвестицiйного фонду";

     3) пiсля частини третьої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "На грошовi кошти, сплаченi iнвесторами за придбанi ними цiннi папери IСI, протягом трьох тижнiв не поширюються обмеження, встановленi частиною п'ятнадцятою статтi 4 цього Закону. Такi грошовi кошти для цiлей вiдповiдностi структури активiв IСI вимогам, встановленим частиною п'ятнадцятою статтi 4 цього Закону, облiковуються окремо вiд iнших грошових коштiв, що складають активи IСI, в порядку, встановленому Комiсiєю.

     У разi розмiщення цiнних паперiв IСI безпосередньо компанiєю з управлiння активами такого IСI, комiсiйна винагорода не справляється".

     У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою;

     4) частину сьому доповнити реченням такого змiсту: "Компанiя з управлiння активами має право подати звiт про результати розмiщення цiнних паперiв IСI до закiнчення строку, установленого в проспектi емiсiї цiнних паперiв IСI";

     5) частину восьму викласти у такiй редакцiї:

     "Комiсiя на пiдставi звiту протягом 15 робочих днiв пiсля отримання звiту та усiх необхiдних документiв письмово повiдомляє компанiю з управлiння активами про вiдповiднiсть IСI вимогам щодо мiнiмального обсягу активiв. До дня письмового повiдомлення Комiсiї про досягнення нормативiв дiяльностi IСI розмiщення цiнних паперiв IСI здiйснюється за їх номiнальною вартiстю. З дня письмового повiдомлення Комiсiї про досягнення нормативiв дiяльностi IСI розмiщення цiнних паперiв IСI здiйснюється за цiною, визначеною вiдповiдно до статтi 44 цього Закону. У разi якщо IСI не вiдповiдає зазначеним вимогам, Комiсiя визнає випуск цiнних паперiв IСI таким, що не вiдбувся, та скасовує реєстрацiю IСI. Усi кошти, отриманi IСI, мають бути поверненi iнвесторам у мiсячний строк. Витрати, пов'язанi з визнанням випуску цiнних паперiв IСI таким, що не вiдбувся, покладаються вiдповiдно до законодавства на компанiю з управлiння активами iнвестицiйного фонду";

     6) доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "Пiсля розрахункiв з акцiонерами (учасниками) iнвестицiйного фонду компанiя з управлiння активами повинна подати до Комiсiї документи для скасування реєстрацiї проспекту емiсiї та випуску цiнних паперiв IСI вiдповiдно до нормативно-правових актiв Комiсiї".

     28. У статтi 44:

     1) у частинi першiй:

     у першому реченнi слово "або" замiнити словами "та/або";

     друге речення виключити;

     2) частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "Строк мiж сплатою iнвестором грошових коштiв вiдповiдно до заявки на придбання цiнних паперiв IСI та днем його реєстрацiї у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв IСI чи зарахування iменних цiнних паперiв IСI на рахунок власника у зберiгача, а також мiж подачею iнвестором заявки на викуп цiнних паперiв IСI та здiйсненням грошових розрахункiв з ним не повинен перевищувати семи робочих днiв";

     3) частину п'яту виключити;

     4) частину восьму пiсля слiв "Зберiгач, реєстратор" доповнити словом "депозитарiй";

     5) доповнити частинами дев'ятою - тринадцятою такого змiсту:

     "На письмову вимогу акцiонера (учасника) IСI закритого типу компанiя з управлiння активами такого IСI може здiйснити викуп цiнних паперiв IСI до моменту припинення дiяльностi такого IСI (достроковий викуп).

     На письмову вимогу акцiонера (учасника) IСI iнтервального типу компанiя з управлiння активами такого IСI може здiйснити викуп цiнних паперiв IСI в перiод часу мiж iнтервалами (достроковий викуп).

     Компанiя з управлiння активами може прийняти рiшення щодо дострокового викупу цiнних паперiв IСI у разi дотримання таких умов:

     1) можливiсть дострокового викупу за iнiцiативою акцiонера (учасника) IСI передбачена регламентом IСI;

     2) компанiя з управлiння активами протягом трьох робочих днiв з дня отримання письмової заяви акцiонера (учасника) IСI забезпечила письмове повiдомлення всiх акцiонерiв (учасникiв) та Комiсiї про намiр здiйснення дострокового викупу.

     У разi недотримання вищезазначених умов компанiя з управлiння активами не може здiйснити достроковий викуп цiнних паперiв IСI.

     Достроковий викуп цiнних паперiв IСI проводиться протягом п'яти робочих днiв з дня письмового повiдомлення всiх акцiонерiв (учасникiв) та здiйснюється за вартiстю чистих активiв IСI в розрахунку на один цiнний папiр IСI в обiгу, розрахованою на дату подання письмової заяви акцiонера (учасника) IСI на викуп цiнних паперiв IСI".

     29. Статтю 45 виключити.

     30. У статтi 47:

     1) частину першу замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Цiннi папери IСI закритого типу пiдлягають вiльному обiгу на ринку цiнних паперiв протягом перiоду дiяльностi фонду.

     Вiльний обiг цiнних паперiв IСI iнтервального типу протягом iнтервалу припиняється. Правочини з цiнними паперами IСI iнтервального типу, вчиненi протягом iнтервалу, є нiкчемними, крiм правочинiв щодо:

     спадкування;

     розмiщення;

     викупу емiтентом".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою;

     2) у другому реченнi частини четвертої слова "та дарування" виключити.

     31. У статтi 48:

     1) частину першу пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "оприлюднення в iнший спосiб вiдповiдно до нормативно-правових актiв Комiсiї".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     2) у частинi другiй:

     перше речення виключити;

     у другому реченнi слова "вiдповiдно до результатiв дiяльностi за попереднiй рiк" виключити;

     3) друге речення частини третьої викласти у такiй редакцiї: "Рiчний звiт IСI закритого типу (крiм приватного (закритого) розмiщення) має бути опублiкований в одному з офiцiйних друкованих видань Комiсiї протягом мiсяця з дня подання його Комiсiї";

     4) частину дев'яту виключити;

     5) доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "Обсяг, порядок та строки оприлюднення iнформацiї встановлюються Комiсiєю".

     32. Частину третю статтi 49 замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "Будь-якi рекламнi матерiали, що стосуються дiяльностi конкретного IСI, якi планується розповсюдити, затверджуються компанiєю з управлiння активами, яка здiйснює управлiння активами такого IСI, та подаються Комiсiї. Реклама цiнних паперiв IСI повинна зазначати наявнiсть проспекту емiсiї цiнних паперiв IСI та умови його отримання.

     Комiсiя протягом 15 днiв пiсля отримання рекламних матерiалiв розглядає поданi матерiали та повiдомляє компанiю з управлiння активами про погодження рекламних матерiалiв або обґрунтоване заперечення щодо розмiщення рекламних матерiалiв, якi є недостовiрними або не вiдповiдають законодавству про цiннi папери та вимогам до реклами цiнних паперiв, встановленим законодавством про рекламу на ринку цiнних паперiв.

     Комiсiя у встановленому законодавством порядку може делегувати повноваження щодо погодження рекламних матерiалiв саморегулiвнiй органiзацiї, яка об'єднує компанiї з управлiння активами.

     Саморегулiвна органiзацiя, яка об'єднує компанiї з управлiння активами, має право зобов'язати вiдповiдну компанiю з управлiння активами внести змiни до рекламних матерiалiв, якi є недостовiрними та не вiдповiдають законодавству".

     33. У статтi 50:

     1) у першому реченнi частини першої слово "зберiгатися" замiнити словами "облiковуватись на рахунку у цiнних паперах", а слова "(крiм активiв венчурного фонду)" виключити;

     2) частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "Зберiгачем активiв IСI є банк, що має лiцензiю на здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, видану в установленому Комiсiєю порядку. Зберiгачем активiв венчурного фонду може бути юридична особа, що має лiцензiю на здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, видану в установленому Комiсiєю порядку";

     3) у частинi четвертiй слова "iнвестицiйний фонд" замiнити словом "IСI".

     34. У другому реченнi частини четвертої статтi 51 слова "випуску, продажу, викупу та анулювання цiнних паперiв IСI регламенту, проспекту емiсiї цiнних паперiв IСI та дiючому законодавству" замiнити словами "активами IСI регламенту, проспекту емiсiї цiнних паперiв IСI та законодавству".

     35. У статтi 54:

     1) перше речення частини першої викласти у такiй редакцiї: "Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв IСI, випущених у документарнiй формi, веде реєстратор за договором з корпоративним iнвестицiйним фондом або компанiєю з управлiння активами пайового iнвестицiйного фонду з урахуванням вимог законодавства";

     2) у частинi другiй слова "корпоративний iнвестицiйний фонд або компанiя з управлiння активами пайового iнвестицiйного фонду" замiнити словами "компанiя з управлiння активами такого фонду без отримання лiцензiї Комiсiї";

     3) частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "Компанiя з управлiння активами IСI вiдкритого типу може самостiйно вести реєстр власникiв iменних цiнних паперiв IСI в порядку, визначеному Комiсiєю";

     4) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Облiк прав власностi на цiннi папери IСI, що iснують у бездокументарнiй формi, здiйснюється згiдно iз законодавством".

     36. У текстi Закону слова "компанiя з управлiння активами IСI", "статутний фонд (капiтал)", "спостережна (наглядова) рада" у всiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "компанiя з управлiння активами", "статутний капiтал (фонд)", "наглядова рада" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 30 днiв з дня його опублiкування, крiм пункту 18 роздiлу I цього Закону щодо розрахунку винагороди компанiї з управлiння активами венчурного фонду, який набирає чинностi з 1 сiчня 2010 року.

     2. Вимога, встановлена третiм реченням останнього абзацу пункту 1 цього Закону, не застосовується до IСI, якi здiйснили реєстрацiю випускiв цiнних паперiв IСI до набрання чинностi цим Законом.

     3. Частину п'яту статтi 24 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 259; 2006 р., N 27, ст. 234, N 37, ст. 310) виключити.

     4. З дня набрання чинностi цим Законом iншi закони та нормативно-правовi акти дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
18 грудня 2008 року
N 693-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.