ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо запровадження принципу державної реєстрацiї юридичних осiб на пiдставi модельного статуту

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) статтю 56 доповнити частинами четвертою i п'ятою такого змiсту:

     "4. Суб'єкт господарювання може створюватися та дiяти на пiдставi модельного статуту, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, що пiсля його прийняття учасниками стає установчим документом.

     5. Якщо суб'єкт господарювання створюється та дiє на пiдставi модельного статуту в рiшеннi про його створення, яке пiдписується усiма засновниками, зазначаються вiдомостi про його найменування, мету i предмет господарської дiяльностi, а також iнформацiя про провадження дiяльностi на основi модельного статуту";

     2) частину третю статтi 62 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Пiдприємство, якщо законом не встановлено iнше, дiє на основi статуту або модельного статуту. Пiдприємства незалежно вiд форми власностi, органiзацiйно-правової форми, а також установчих документiв, на основi яких вони створенi та дiють, мають рiвнi права та обов'язки";

     3) у статтi 74:

     частину першу пiсля слiв "дiє на основi статуту" доповнити словами "або модельного статуту";

     у частинi четвертiй слова "передбачений статутом пiдприємства" виключити;

     4) у частинi третiй статтi 76 слова "в обсязi, зазначеному в статутi пiдприємства" виключити;

     5) статтю 82 доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. Господарське товариство може створюватися та дiяти на пiдставi модельного статуту в порядку, визначеному законом.

     Якщо господарське товариство створюється та дiє на пiдставi модельного статуту в рiшеннi про його створення, яке пiдписується усiма засновниками, зазначаються вiдомостi про вид товариства, його найменування, мiсцезнаходження, предмет i цiлi дiяльностi, склад засновникiв та учасникiв, розмiр статутного (складеного) капiталу, розмiр часток кожного з учасникiв, порядок внесення ними вкладiв, а також iнформацiя про провадження дiяльностi на основi модельного статуту".

     2. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) абзац другий частини другої статтi 81 доповнити реченням такого змiсту: "Юридична особа приватного права може створюватися та дiяти на пiдставi модельного статуту в порядку, визначеному законом";

     2) частину першу статтi 87 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Юридична особа приватного права може створюватися та дiяти на пiдставi модельного статуту, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, що пiсля його прийняття учасниками стає установчим документом.

     Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на пiдставi модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити дiяльнiсть на його пiдставi";

     3) у частинi третiй статтi 100 слова "установчими документами або" виключити.

     3. Статтю 4 Закону України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 90; 2002 р., N 32, ст. 222; 2007 р., N 33, ст. 440) доповнити частинами шостою i сьомою такого змiсту:

     "Господарське товариство може створюватися та дiяти на пiдставi модельного статуту в порядку, визначеному законом.

     Якщо господарське товариство створюється та дiє на пiдставi модельного статуту, в рiшеннi про його створення, яке пiдписується усiма засновниками, зазначаються вiдомостi про вид товариства, його найменування, мiсцезнаходження, предмет i цiлi дiяльностi, склад засновникiв та учасникiв, розмiр статутного (складеного) капiталу, розмiр часток кожного з учасникiв, порядок внесення ними вкладiв, а також iнформацiя про провадження дiяльностi на основi модельного статуту".

     4. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 1 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України, який використовується для створення та провадження дiяльностi юридичних осiб вiдповiдних органiзацiйно-правових форм, мiстить встановленi законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та вiдносини, якi пов'язанi iз створенням, управлiнням та провадженням господарської дiяльностi вiдповiдних юридичних осiб".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - дванадцятим;

     2) частину другу статтi 17 пiсля абзацу сiмнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "данi про наявнiсть вiдмiтки про те, що юридична особа створюється та дiє на пiдставi модельного статуту".

     У зв'язку з цим абзаци вiсiмнадцятий - сорок шостий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятнадцятим - сорок сьомим;

     3) у статтi 19:

     частину другу доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Якщо змiни до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, вносяться у зв'язку iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи, утвореної на пiдставi модельного статуту, крiм документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, особа, уповноважена дiяти вiд iменi юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примiрник оригiналу або нотарiально засвiдчену копiю рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про внесення змiн до складу засновникiв (учасникiв) та один з документiв, передбачених частиною третьою статтi 29 цього Закону.

     Якщо змiни до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, вносяться у зв'язку iз змiною мiсцезнаходження та/або найменування юридичної особи, утвореної на пiдставi модельного статуту, крiм документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, особа, уповноважена дiяти вiд iменi юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примiрник оригiналу або нотарiально засвiдчену копiю рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про внесення таких змiн.

     Якщо змiни до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, пов'язанi iз змiною статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) юридичної особи, що дiє на пiдставi модельного статуту, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, крiм документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, особа, уповноважена дiяти вiд iменi юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примiрник оригiналу або нотарiально засвiдчену копiю рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про такi змiни, а у разi зменшення статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) юридичної особи, крiм зазначених документiв, додатково подається документ, що пiдтверджує внесення плати за публiкацiю у спецiальному друкованому засобi масової iнформацiї вiдповiдного повiдомлення";

     частину одинадцяту доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "У разi якщо юридична особа, засновниками (учасниками) якої затверджено статут, прийняла рiшення продовжувати свою дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту, юридична особа подає державному реєстратору таке рiшення, реєстрацiйну картку про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу з вiдповiдною вiдмiткою та примiрник оригiналу статуту для проставляння штампу про те, що юридична особа з вiдповiдної дати провадить дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту. Такий штамп проставляється державним реєстратором також на примiрнику оригiналу статуту даної юридичної особи, що зберiгається у реєстрацiйнiй справi.

     У разi якщо засновниками (учасниками) юридичної особи, що дiяла на пiдставi модельного статуту, прийнято рiшення продовжувати свою дiяльнiсть на пiдставi розроблених ними установчих документiв, юридична особа подає державному реєстратору таке рiшення та реєстрацiйну картку про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу з вiдповiдною вiдмiткою. Юридична особа вважається такою, що здiйснює дiяльнiсть на пiдставi установчих документiв з моменту державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи у порядку, встановленому статтею 29 цього Закону";

     4) частину першу статтi 24 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "У разi утворення юридичної особи на пiдставi модельного статуту в реєстрацiйнiй картцi на проведення державної реєстрацiї юридичної особи проставляється вiдповiдна вiдмiтка з посиланням на типовий установчий документ";

     5) у статтi 36:

     частину першу доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "У разi якщо юридична особа утворена та дiяла на пiдставi модельного статуту, оригiнал установчих документiв державному реєстратору не подається";

     у частинi одинадцятiй:

     перше речення пiсля слiв "установчих документiв" доповнити словами "(крiм випадку, якщо юридична особа утворена та дiяла на пiдставi модельного статуту)";

     друге речення доповнити словами "(крiм випадку, якщо юридична особа утворена та дiяла на пiдставi модельного статуту)";

     6) частину першу статтi 37 доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "У разi якщо юридична особа утворена та дiяла на пiдставi модельного статуту, оригiнал установчих документiв державному реєстратору не подається".

     II. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 квiтня 2011 року
N 3262-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.