ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення процедури започаткування пiдприємництва

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) у статтi 74:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Статутний капiтал державного комерцiйного пiдприємства утворюється уповноваженим органом, до сфери управлiння якого воно належить. Розмiр статутного капiталу державного комерцiйного пiдприємства встановлюється зазначеним уповноваженим органом.

     Статутний капiтал державного комерцiйного пiдприємства пiдлягає сплатi до закiнчення першого року з дня державної реєстрацiї такого пiдприємства";

     частину четверту виключити;

     2) частину четверту статтi 78 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Статутний капiтал комунального унiтарного пiдприємства утворюється органом, до сфери управлiння якого воно належить. Розмiр статутного капiталу комунального унiтарного пiдприємства визначається вiдповiдною мiсцевою радою.

     Статутний капiтал комунального унiтарного пiдприємства пiдлягає сплатi до закiнчення першого року з дня державної реєстрацiї такого пiдприємства".

     2. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) абзац другий частини третьої статтi 107 викласти в такiй редакцiї:

     "Пiдписанi головою i членами комiсiї з припинення юридичної особи та затвердженi учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рiшення про припинення юридичної особи, примiрники передавального акта та розподiльчого балансу передаються в орган, який здiйснює державну реєстрацiю юридичної особи, що припиняється, за мiсцем її державної реєстрацiї, а також в орган, який здiйснює державну реєстрацiю юридичної особи - правонаступника, за мiсцем її державної реєстрацiї";

     2) у статтi 135:

     абзац другий частини третьої виключити;

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Складений капiтал пiдлягає сплатi учасниками командитного товариства протягом першого року з дня державної реєстрацiї товариства";

     3) частини першу i третю статтi 144 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Статутний капiтал товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю складається iз вкладiв його учасникiв. Розмiр статутного капiталу дорiвнює сумi вартостi таких вкладiв.

     Статутний капiтал товариства визначає мiнiмальний розмiр майна товариства, що гарантує iнтереси його кредиторiв";

     "3. Статутний капiтал товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю пiдлягає сплатi учасниками товариства до закiнчення першого року з дня державної реєстрацiї товариства.

     Якщо учасники до закiнчення першого року з дня державної реєстрацiї товариства не внесли (не повнiстю внесли) свої вклади, загальнi збори учасникiв приймають одне з таких рiшень:

     про виключення iз складу товариства тих учасникiв, якi не внесли (не повнiстю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподiлу часток у статутному капiталi;

     про зменшення статутного капiталу та про визначення порядку перерозподiлу часток у статутному капiталi;

     про лiквiдацiю товариства.

     Змiни до статуту, пов'язанi iз змiною розмiру статутного капiталу та/або iз змiною складу учасникiв, пiдлягають державнiй реєстрацiї в установленому законом порядку.

     Рiшення про зменшення статутного капiталу товариства надсилається поштовим вiдправленням всiм кредиторам товариства не пiзнiше триденного строку з дня його прийняття".

     3. У Законi України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 2000 р., N 46, ст. 397; 2007 р., N 33, ст. 440; 2010 р., N 9, ст. 76):

     1) у статтi 52:

     у назвi слово "(складений)" виключити;

     частини першу i другу замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "Статутний капiтал товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю пiдлягає сплатi учасниками товариства до закiнчення першого року з дня державної реєстрацiї товариства.

     Якщо учасники до закiнчення першого року з дня державної реєстрацiї товариства не внесли (не повнiстю внесли) свої вклади, загальнi збори учасникiв приймають одне з таких рiшень:

     про виключення iз складу товариства тих учасникiв, якi не внесли (не повнiстю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподiлу часток у статутному капiталi;

     про зменшення статутного капiталу та про визначення порядку перерозподiлу часток у статутному капiталi;

     про лiквiдацiю товариства.

     Змiни до статуту, пов'язанi iз змiною розмiру статутного капiталу та/або iз змiною складу учасникiв, пiдлягають державнiй реєстрацiї в установленому законом порядку.

     Рiшення про зменшення статутного капiталу товариства надсилається поштовим вiдправленням всiм кредиторам товариства не пiзнiше триденного строку з дня його прийняття".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - восьмою;

     частину п'яту виключити;

     2) у частинi першiй статтi 50, статтi 51, частинi першiй статтi 54, частинi другiй статi 55, назвi i текстi статтi 56, частинi четвертiй статтi 58 i частинi другiй статтi 61 слово "(складений)" в усiх вiдмiнках виключити;

     3) частину третю статтi 80 викласти в такiй редакцiї:

     "Складений капiтал командитного товариства пiдлягає сплатi його учасниками до закiнчення першого року з дня державної реєстрацiї товариства".

     4. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 8:

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Пiдпис особи, уповноваженої дiяти вiд iменi юридичної особи (виконавчого органу), на реєстрацiйнiй картцi та заявi про втрату (замiну) документiв повинен бути засвiдчений вiдповiдною посадовою особою в установленому порядку";

     друге речення абзацу першого частини п'ятої виключити;

     2) абзац дванадцятий частини третьої i абзац одинадцятий частини четвертої статтi 11 виключити;

     3) в абзацi тринадцятому частини другої статтi 17 слова "а також розмiр сплаченого статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) на дату проведення державної реєстрацiї та дата закiнчення його формування" замiнити словами "та про дату закiнчення його формування";

     4) у статтi 19:

     у частинi другiй слова "або нотарiально засвiдчену копiю" замiнити словами "(ксерокопiю, нотарiально засвiдчену копiю)", а слова "завiрену в установленому порядку копiю" - словами "примiрник оригiналу (ксерокопiю, нотарiально засвiдчену копiю)";

     у частинi третiй слова "або нотарiально засвiдчену копiю" замiнити словами "(ксерокопiю, нотарiально засвiдчену копiю)";

     в абзацi четвертому частини п'ятнадцятої слова "за мiсцезнаходженням юридичної особи" виключити;

     5) статтю 23 виключити;

     6) у статтi 24:

     в абзацi третьому частини першої слова "або нотарiально засвiдчену копiю" замiнити словами "(ксерокопiю, нотарiально засвiдчену копiю)";

     частини другу i четверту виключити;

     7) у статтi 29:

     в абзацi третьому частини першої слова "або нотарiально засвiдчену копiю" замiнити словами "(ксерокопiю, нотарiально засвiдчену копiю)";

     частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi внесення змiн до установчих документiв, якi пов'язанi iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи, крiм документiв, якi передбаченi частиною першою цiєї статтi, додатково подається примiрник оригiналу (ксерокопiя, нотарiально засвiдчена копiя) одного iз таких документiв:

     рiшення про вихiд юридичної особи iз складу засновникiв (учасникiв);

     заяви фiзичної особи про вихiд iз складу засновникiв (учасникiв);

     заяви, договору, iншого документа про перехiд чи передачу частки учасника у статутному капiталi товариства;

     рiшення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) iз складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

     4. У разi внесення змiн до установчих документiв, якi пов'язанi iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи на пiдставi факту смертi фiзичної особи - засновника (учасника) та вiдмови iнших засновникiв (учасникiв) у прийняттi спадкоємця (спадкоємцiв) померлого до складу засновникiв, крiм документiв, якi передбаченi частиною першою цiєї статтi, додатково подається ксерокопiя (нотарiально засвiдчена копiя, копiя, завiрена органом державної реєстрацiї актiв цивiльного стану) свiдоцтва про смерть фiзичної особи або документа, що є пiдставою для його видачi вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану";

     8) у частинi першiй статтi 32 слова "нотарiально засвiдчену копiю розподiльчого балансу" замiнити словами "примiрник оригiналу (ксерокопiю або нотарiально засвiдчену копiю) розподiльчого балансу";

     9) у статтi 34:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "з описом вкладення" виключити;

     в абзацi другому слова "нотарiально засвiдчену копiю" замiнити словами "примiрник оригiналу (ксерокопiю, нотарiально засвiдчену копiю)";

     абзац другий частини п'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо такi документи подаються iншим представником юридичної особи, державному реєстратору пред'являється паспорт та додатково подається примiрник оригiналу (ксерокопiя, нотарiально засвiдчена копiя) документа, що засвiдчує повноваження такого представника".

     II. Цей Закон набирає чинностi через десять днiв з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 квiтня 2011 року
N 3263-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.