ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв"

     I. Внести до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257, ст. 259; 2006 р., N 1, ст. 11; iз змiнами, внесеними законами України вiд 9 лютого 2006 року N 3422-IV та вiд 22 лютого 2006 року N 3456-IV) такi змiни:

     1. У частинi першiй статтi 1:

     в абзацi другому слова "в єдиному замкнутому технологiчному процесi з юридичною особою" замiнити словами "вiд iменi юридичної особи";

     абзац третiй пiсля слiв "цього Закону" доповнити словами "вiд iменi держави".

     2. У статтi 3:

     1) у частинi другiй слово "партiй" замiнити словами "полiтичних партiй";

     2) у частинi третiй слово "партiї" замiнити словами "полiтичнi партiї", а слова "(у тому числi професiйнi спiлки)" виключити;

     3) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи здiйснюють реєстрацiю (легалiзацiю) об'єднань громадян (у тому числi професiйних спiлок та їх об'єднань), благодiйних органiзацiй, полiтичних партiй, творчих спiлок та їх територiальних осередкiв, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, бiрж, iнших установ та органiзацiй, визначених законом, та видають свiдоцтво про державну реєстрацiю, оформлене державним реєстратором у вiдповiдному виконавчому комiтетi мiської ради мiста обласного значення або у районнiй, районнiй у мiстах Києвi та Севастополi державнiй адмiнiстрацiї за мiсцезнаходженням юридичної особи".

     3. У статтi 6:

     1) абзаци п'ятий i шостий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "формує, веде та забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ (крiм реєстрацiйних справ юридичних осiб, зареєстрованих вiдповiдно до частини четвертої статтi 3 цього Закону). Якщо кiлькiсть державних реєстраторiв у виконавчому комiтетi мiської ради мiста обласного значення або районної, районної в мiстах Києвi та Севастополi державної адмiнiстрацiї становить три i бiльше осiб, зберiгання реєстрацiйних справ забезпечує вiдповiдна посадова особа структурного пiдроздiлу (вiддiлу, управлiння), який створюється для органiзацiйного та матерiально-технiчного забезпечення роботи державних реєстраторiв;

     здiйснює оформлення та видачу свiдоцтв про державну реєстрацiю (крiм видачi свiдоцтв юридичним особам, зареєстрованим вiдповiдно до частини четвертої статтi 3 цього Закону), а також їх замiну";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "здiйснює оформлення, видачу та засвiдчення юридичним особам дублiкатiв оригiналiв їх установчих документiв та змiн до них;

     вносить до Єдиного державного реєстру вiдомостi про державну реєстрацiю особи на пiдставi рiшення суду;

     здiйснює iншi дiї, передбаченi цим Законом";

     2) частину п'яту доповнити реченням такого змiсту: "Якщо кiлькiсть державних реєстраторiв у виконавчому комiтетi мiської ради мiста обласного значення або районної, районної в мiстах Києвi та Севастополi державної адмiнiстрацiї становить три i бiльше осiб, для органiзацiйного та матерiально-технiчного забезпечення роботи державних реєстраторiв створюється вiдповiдний структурний пiдроздiл (вiддiл, управлiння) виконавчого комiтету мiської ради мiста обласного значення або районної, районної в мiстах Києвi та Севастополi державної адмiнiстрацiї, який очолює один з державних реєстраторiв".

     4. У частинi другiй статтi 7:

     1) абзац шостий пiсля слова "довiдки" доповнити словом "витягу";

     2) доповнити абзацом такого змiсту:

     "установлює за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України регламент передачi державному реєстратору даних про юридичних осiб зареєстрованих вiдповiдно до частини четвертої статтi 3 цього Закону".

     5. У статтi 8:

     1) друге речення частини другої пiсля слiв "на реєстрацiйнiй картцi" доповнити словами "(заявi, повiдомленнi)";

     2) частину третю доповнити реченням такого змiсту: "Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть установчих документiв законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи";

     3) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Статути банкiв, установчi документи iнших юридичних осiб, якi вiдповiдно до закону пiдлягають погодженню Нацiональним банком України, iншими органами державної влади, подаються з вiдмiткою про їх погодження вiдповiдно Нацiональним банком України iншими органами державної влади";

     4) в абзацi першому частини п'ятої:

     перше речення пiсля слова "(учасниками)" доповнити словами "або уповноваженими особами";

     друге речення пiсля слова "(учасникiв)" доповнити словами "або уповноважених осiб".

     6. У статтi 9:

     1) у частинi третiй:

     абзац шостий доповнити словами "та номер запису в Єдиному державному реєстрi";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "пiдстава, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю (у разi проведення замiни свiдоцтва)";

     2) у частинi четвертiй:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (далi - iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв) або номер та серiя паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера, офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi органи державної влади та мають вiдмiтку у паспортi)";

     абзац п'ятий доповнити словами "та номер запису в Єдиному державному реєстрi";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "пiдстава, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю (у разi проведення замiни свiдоцтва)";

     3) частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "11. Якщо документи для проведення замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю у зв'язку з його втратою або пошкодженням подаються особою, яка згiдно з вiдомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичнi дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, чи фiзичною особою - пiдприємцем особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

     Якщо такi документи подаються представником юридичної особи чи фiзичної особи - пiдприємця, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ або нотарiально засвiдчена копiя документа, що засвiдчує повноваження представника";

     4) частину тринадцяту доповнити абзацом такого змiсту:

     "до державного реєстратора надiйшло рiшення суду щодо заборони у проведеннi реєстрацiйних дiй";

     5) доповнити частиною шiстнадцятою такого змiсту:

     "16. Оформлення свiдоцтва про державну реєстрацiю, а також вчинення iнших реєстрацiйних дiй щодо юридичних осiб, зареєстрованих вiдповiдно до частини четвертої статтi 3 цього Закону, здiйснюються державним реєстратором у вiдповiдному виконавчому комiтетi мiської ради мiста обласного значення або у районнiй, районнiй у мiстах Києвi та Севастополi державнiй адмiнiстрацiї за мiсцезнаходженням юридичної особи на пiдставi даних, наданих Мiнiстерством юстицiї України та його територiальними органами вiдповiдному державному реєстратору, за регламентом, встановленим спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України".

     7. Частину третю статтi 10 пiсля слова "пошкодженням" доповнити словами "та за видачу дублiката оригiналу установчих документiв та змiн до них, засвiдчених державним реєстратором".

     8. У статтi 11:

     1) частину третю доповнити абзацом такого змiсту:

     "документи, що подаються для внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi";

     2) частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Право доступу до документiв, якi знаходяться у вiдповiднiй реєстрацiйнiй справi, мають засновники (учасники) юридичної особи, фiзична особа - пiдприємець, а також уповноваженi ними особи та особи, якi згiдно з вiдомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичнi дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, на пiдставi письмової заяви та працiвники контролюючих i правоохоронних органiв на пiдставi вiдповiдного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, що визначенi законом.

     Державному реєстратору забороняється видавати копiї документiв, якi знаходяться у вiдповiднiй реєстрацiйнiй справi".

     9. У статтi 17:

     1) у частинi другiй:

     абзац четвертий виключити;

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "центральний чи мiсцевий орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить державне пiдприємство або частка держави у статутному фондi юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 вiдсоткiв";

     2) у частинi четвертiй:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв або номер та серiя паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера, офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi органи державної влади i мають вiдмiтку у паспортi)";

     пiсля абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "прiзвище, iм'я та по батьковi, iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв особи, яка призначена управителем майна фiзичної особи - пiдприємця".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий-дев'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим-двадцятим.

     10. Частину третю статтi 18 доповнити словами "крiм випадкiв, коли третя особа знала або могла знати цi вiдомостi".

     11. У статтi 19:

     1) абзац перший частини п'ятої доповнити словами "або якщо до державного реєстратора надiйшло рiшення суду щодо заборони у проведеннi реєстрацiйних дiй";

     2) частину сьому замiнити двома частинами такого змiсту:

     "7. Не пiзнiше тринадцяти мiсяцiв з дня подачi (надiслання рекомендованим листом) останньої реєстрацiйної картки, що мiстить вiдомостi про юридичну особу, юридична особа зобов'язана подати (надiслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстрацiйну картку встановленого зразка про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу.

     8. Якщо до Єдиного державного реєстру не внесено запис про вiдсутнiсть юридичної особи за її мiсцезнаходженням, то в разi неодержання реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу в установлений частиною сьомою цiєї статтi строк, а також у разi одержання державним реєстратором вiд органу державної податкової служби повiдомлення встановленого зразка про вiдсутнiсть юридичної особи за її мiсцезнаходженням державний реєстратор зобов'язаний у строк, що не перевищує десяти робочих днiв з дати, яка встановлена для подання реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу, або з дати одержання повiдомлення вiд органу державної податкової служби, направити рекомендованим листом юридичнiй особi повiдомлення про необхiднiсть подання державному реєстратору реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу.

     У повiдомленнi зазначаються пiдстава його надiслання, остання дата одержання державним реєстратором реєстрацiйної картки вiд юридичної особи або найменування органу державної податкової служби, який надiслав повiдомлення про вiдсутнiсть юридичної особи за її мiсцезнаходженням, та дата цього повiдомлення.

     Державний реєстратор залишає реєстрацiйну картку про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу без розгляду та повiдомляє про це заявника у випадках i в порядку, встановлених частиною п'ятою цiєї статтi.

     У разi повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з вiдмiткою вiддiлення зв'язку про вiдсутнiсть юридичної особи за вказаною адресою або неподання юридичною особою протягом мiсяця з дати направлення їй вiдповiдного повiдомлення реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про вiдсутнiсть юридичної особи за її мiсцезнаходженням або запис про вiдсутнiсть пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу".

     12. У статтi 21:

     1) друге речення частини другої викласти в такiй редакцiї: "Опис бланка виписки з Єдиного державного реєстру, а також порядок його оформлення встановлюються спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї";

     2) частину третю доповнити словами "та є документами суворої звiтностi";

     3) абзац четвертий частини четвертої виключити.

     13. У статтi 22:

     1) пiсля частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "13. Повiдомлення про втрату оригiналiв установчих документiв має мiстити вiдомостi про:

     найменування юридичної особи;

     iдентифiкацiйний код юридичної особи;

     мiсцезнаходження юридичної особи;

     назву установчого документа, який втрачено (положення, статут, установчий договiр тощо)".

     У зв'язку з цим частини тринадцяту-двадцяту вважати вiдповiдно частинами чотирнадцятою-двадцять першою;

     2) частини двадцяту i двадцять першу викласти в такiй редакцiї:

     "20. За публiкацiю повiдомлень, зазначених у частинах п'ятiй-сьомiй, дванадцятiй та тринадцятiй цiєї статтi, справляється плата в розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а в частинi чотирнадцятiй цiєї статтi, - у розмiрi одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян, яка використовується на вiдшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного державного реєстру та виданням спецiалiзованого друкованого засобу масової iнформацiї.

     21. Документом, що пiдтверджує внесення плати за публiкацiю повiдомлень, є копiя квитанцiї, виданої банком, або копiя платiжного доручення з вiдмiткою банку".

     14. У статтi 23:

     1) частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.

     Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвiдчує її повноваження";

     2) частину восьму доповнити абзацами такого змiсту:

     "документи поданi особою, яка не має на це повноважень;

     документи поданi не в повному обсязi".

     15. У статтi 24:

     1) частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Якщо документи для проведення державної реєстрацiї юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.

     Якщо документи для проведення державної реєстрацiї юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвiдчує її повноваження";

     2) частину одинадцяту пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "до державного реєстратора надiйшло рiшення суду щодо заборони у проведеннi реєстрацiйних дiй".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий i п'ятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим i шостим.

     16. У частинi третiй статтi 25 слово "заявника" виключити.

     17. У статтi 26:

     1) у частинi першiй слова "повiдомлення про проведення державної реєстрацiї юридичної особи iз зазначенням номера та дати внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру та" виключити;

     2) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пiдставою для взяття юридичної особи на облiк в органах статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування є надходження до цих органiв вiдомостей з реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи".

     18. У частинi третiй статтi 27 слова "засновники (учасники)" замiнити словами "засновник (засновники)".

     19. У частинi другiй статтi 28:

     в абзацах дев'ятому та десятому слова "або виключення вiдомостей до/з" замiнити словами "вiдомостей до";

     в абзацi дванадцятому слова "змiни до цього запису або внесла запис про виключення" замiнити словами "запис про змiни до вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл або запис про закриття".

     20. У статтi 29:

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридична особа повинна подати (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) такi документи:

     заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи;

     примiрник оригiналу або нотарiально посвiдчену копiю рiшення про внесення змiн до установчих документiв;

     оригiнали установчих документiв юридичної особи з вiдмiткою про їх державну реєстрацiю або документ, що пiдтверджує внесення плати за публiкацiю у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї повiдомлення про втрату оригiналiв установчих документiв;

     два примiрники змiн до установчих документiв юридичної особи у виглядi окремих додаткiв або два примiрники установчих документiв у новiй редакцiї;

     документ, що пiдтверджує внесення реєстрацiйного збору за проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв";

     2) частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. Якщо документи для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи подаються особою, яка згiдно з вiдомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичнi дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

     Якщо такi документи подаються iншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ або нотарiально засвiдчена копiя документа, що засвiдчує повноваження представника";

     3) в абзацi першому частини дев'ятої слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженiй ними особi" замiнити словом "заявнику";

     4) частину десяту виключити;

     5) частину одинадцяту доповнити абзацом такого змiсту:

     "до державного реєстратора надiйшло рiшення суду щодо заборони у проведеннi реєстрацiйних дiй";

     6) частину тринадцяту пiсля слiв "частинами першою-п'ятою статтi 25" доповнити словами "та частинами другою-третьою статтi 27";

     7) у частинi п'ятнадцятiй слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженому ними органу" замiнити словом "заявнику".

     21. Частину третю статтi 31 виключити.

     22. Абзац другий частини другої статтi 36 пiсля слова "Пiдписи" доповнити словами "голови та членiв лiквiдацiйної комiсiї".

     23. У статтi 37:

     1) друге речення частини четвертої пiсля слова "Пiдписи" доповнити словами "голови та членiв комiсiї з припинення юридичної особи";

     2) друге речення частини одинадцятої викласти в такiй редакцiї: "Приєднання вважається завершеним з моменту державної реєстрацiї припинення юридичних осiб, що припиняються в результатi приєднання, та державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до установчих документiв".

     24. У статтi 42:

     1) у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Для проведення державної реєстрацiї фiзична особа, яка має намiр стати пiдприємцем та має iдентифiкацiйний номер, або уповноважена нею особа (далi - заявник) повинна подати особисто (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу державному реєстратору за мiсцем проживання такi документи";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "нотарiально посвiдчену письмову згоду батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальника, або органу опiки та пiклування, якщо заявником є фiзична особа, яка досягла шiстнадцяти рокiв i має бажання займатися пiдприємницькою дiяльнiстю";

     2) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Для проведення державної реєстрацiї фiзична особа, яка через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилася вiд прийняття iдентифiкацiйного номера, офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi державнi органи, має вiдмiтку у паспортi та намiр стати пiдприємцем, повинна подати виключно особисто:

     заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця;

     документ, що пiдтверджує внесення реєстрацiйного збору за проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця".

     У зв'язку з цим частини другу-шосту вважати вiдповiдно частинами третьою-сьомою;

     3) у частинi третiй слова "частиною першою" замiнити словами "частинами першою та другою";

     4) частину четверту доповнити реченнями такого змiсту: "Фiзична особа, яка через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилася вiд прийняття iдентифiкацiйного номера, офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади, повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт iз вiдповiдною вiдмiткою. Уповноважена особа повинна пред'явити свiй паспорт та документ, що засвiдчує її повноваження";

     5) в абзацi першому частини сьомої слова "в день надходження" замiнити словами "не пiзнiше наступного робочого дня з дати надходження".

     25. У статтi 45:

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Змiни до вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, а саме змiни щодо iменi фiзичної особи, мiсця її проживання, iдентифiкацiйного номера фiзичної особи - платника податкiв або номера та серiї паспорта фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилася вiд прийняття iдентифiкацiйного номера та офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади i має вiдмiтку у паспортi, набирають чинностi з дня їх державної реєстрацiї";

     2) частину другу доповнити абзацами такого змiсту:

     "копiю довiдки про змiну iдентифiкацiйного номера фiзичної особи - платника податкiв.

     Для проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця, що передбаченi частиною першою цiєї статтi, фiзична особа - пiдприємець, яка через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилася вiд прийняття iдентифiкацiйного номера та офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади i має вiдмiтку у паспортi, подає документи, визначенi цiєю частиною, виключно особисто";

     3) частину четверту доповнити абзацами такого змiсту:

     "Фiзична особа, яка через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилася вiд прийняття iдентифiкацiйного номера та офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади, для проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт iз вiдповiдною вiдмiткою.

     Для проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця уповноважена особа повинна пред'явити свiй паспорт та документ, що засвiдчує її повноваження".

     26. В абзацi другому частини першої статтi 47 слова "нотарiально посвiдчену" виключити.

     27. Статтю 48 пiсля частини першої доповнити трьома новими частинами такого змiсту:

     "2. Державному реєстратору забороняється вимагати додатковi документи для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, якщо вони не передбаченi частиною першою цiєї статтi.

     3. Якщо документи для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем подаються третьою особою, зокрема спадкоємцем, особисто, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт.

     4. Документи, якi подаються для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, приймаються за описом, копiя якого в день надходження документiв видається третiй особi, зокрема спадкоємцю (надсилається рекомендованим листом), з вiдмiткою про дату надходження документiв".

     У зв'язку з цим частини другу-п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою-восьмою.

     28. У статтi 53:

     1) частину третю пiсля слова "вiдшкодуванню" доповнити словами "за рахунок держави";

     2) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Особи, виннi у внесеннi до установчих документiв або iнших документiв, якi подаються державному реєстратору, завiдомо неправдивих вiдомостей, якi пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом i ввести їх у дiю одночасно з введенням у дiю цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
16 березня 2006 року
N 3575-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.