ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вiдомостей про кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi дев'ятому частини другої статтi 17 слова "її засновника, якщо засновник" замiнити словами "її засновника (учасника), якщо засновник (учасник)" та доповнити словами "або iнформацiя про вiдсутнiсть кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи";

     2) в абзацi восьмому частини першої статтi 24:

     у першому реченнi слова "її засновника, якщо засновник" замiнити словами "її засновника (учасника), якщо засновник (учасник)";

     друге речення пiсля слiв "торгово-промислових палат" доповнити словами "релiгiйних органiзацiй, державних та комунальних пiдприємств";

     доповнити третiм реченням такого змiсту: "У разi вiдсутностi у юридичної особи кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера), у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, подаються вiдомостi про його вiдсутнiсть".

     2. Пункт 1 частини сьомої статтi 23 Закону України "Про громадськi об'єднання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1; 2014 р., N 50 - 51, ст. 2057) викласти в такiй редакцiї:

     "1) зберiгати правоустановчi документи, документи, в яких мiститься iнформацiя про дiяльнiсть, яка здiйснена вiдповiдно до мети (цiлей) та завдань; зберiгати i регулярно оновлювати iнформацiю, достатню для iдентифiкацiї згiдно з вимогами закону кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) громадського об'єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязi, передбачених законом. Ця iнформацiя не може бути вiднесена до iнформацiї з обмеженим доступом".

     3. Пункт 2 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо визначення кiнцевих вигодоодержувачiв юридичних осiб та публiчних дiячiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 46, ст. 2048) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Юридичнi особи, зареєстрованi до набрання чинностi цим Законом, зобов'язанi подати державному реєстратору вiдомостi про свого кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера), у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, або про вiдсутнiсть такого кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) упродовж десяти мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     Зазначенi вiдомостi не подаються:

     1) юридичними особами, до реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї яких iнформацiя про кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) не включається вiдповiдно до частини першої статтi 24 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     2) юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фiзичнi особи, якщо кiнцевi бенефiцiарнi власники (контролери) таких юридичних осiб збiгаються з їх засновниками (учасниками). У такому разi засновники (учасники) - фiзичнi особи є бенефiцiарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

     У разi неподання юридичною особою (крiм юридичних осiб, зазначених в абзацах третьому та четвертому цього пункту) зазначеної iнформацiї у встановлений в цьому пунктi строк особи, вiдповiдальнi за подання такої iнформацiї, притягуються до вiдповiдальностi згiдно iз законом".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 травня 2015 року
N 475-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.