ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - пiдприємцiв за заявницьким принципом

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 1666:

     частину сьому виключити;

     у частинах восьмiй - десятiй слова "або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця" та цифри виключити;

     2) у частинi першiй статтi 2341 слова та цифри "або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця (частини третя - сьома статтi 1666)" замiнити словами та цифрами "(частини третя - шоста статтi 1666)";

     3) у частинi першiй статтi 2342 слова та цифри "або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця (частини третя - сьома статтi 1666)" замiнити словами та цифрами "(частини третя - шоста статтi 1666)";

     4) у частинi першiй статтi 2343 слова "або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця" виключити.

     2. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     статтю 59 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 59. Припинення суб'єкта господарювання

     1. Припинення суб'єкта господарювання здiйснюється вiдповiдно до закону";

     статтi 60 та 61 виключити.

     3. Статтю 501 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) виключити.

     4. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi дев'ятому частини першої статтi 1 слова "або про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням" виключити;

     2) в абзацi чотирнадцятому частини першої статтi 6 слова "та фiзичною особою - пiдприємцем" та "або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця" виключити;

     3) абзаци сiмнадцятий - двадцятий частини четвертої статтi 11 виключити;

     4) у статтi 17:

     у частинi четвертiй:

     абзац дванадцятий викласти у такiй редакцiї:

     "данi про припинення пiдприємницької дiяльностi, данi щодо порушення (припинення) провадження у справi про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi";

     в абзацi двадцятому слова "дата надходження вiд органiв доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України до державного реєстратора документiв (повiдомлень, iнформацiї), передбачених цим Законом, у зв'язку з припиненням пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi посадової особи, яка пiдписала документ" виключити;

     абзаци двадцять п'ятий - двадцять дев'ятий виключити;

     частину шосту викласти у такiй редакцiї:

     "6. Порядок взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України, а також документами в електроннiй формi, передбаченими цим Законом, мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, органами статистики, доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України затверджується Мiнiстерством юстицiї України разом з Пенсiйним фондом України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у вiдповiднiй сферi";

     5) у частинi десятiй статтi 21 слова "припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за судовим рiшенням щодо визнання фiзичної особи - пiдприємця банкрутом" виключити;

     6) у статтi 22:

     у частинi першiй:

     слова "подання державному реєстраторовi заяви про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням, про постановлення судового рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, якщо таке рiшення не пов'язане з банкрутством фiзичної особи - пiдприємця" та "про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за принципом мовчазної згоди" виключити;

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вiдомостi, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, розмiщуються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, на своєму веб-сайтi";

     частину п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "5. За публiкацiю повiдомлень у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї про змiну мiсцезнаходження юридичної особи, змiну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рiшення про видiл, зменшення статутного (складеного) капiталу юридичної особи, втрату оригiналiв установчих документiв юридичної особи справляється плата в розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     7) статтю 47 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 47. Порядок державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням

     1. Для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням фiзична особа - пiдприємець або уповноважена нею особа подає (надсилає) державному реєстратору реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням.

     2. Реєстрацiйна картка на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням приймається за описом, копiя якого в день надходження документа видається (надсилається поштовим вiдправленням з описом вкладення) заявнику з вiдмiткою про дату його надходження.

     3. Дата надходження реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй.

     4. Державний реєстратор залишає реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням без розгляду, якщо:

     реєстрацiйна картка на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням подана за неналежним мiсцем проведення державної реєстрацiї припинення фiзичною особою - пiдприємцем пiдприємницької дiяльностi;

     реєстрацiйна картка на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням не вiдповiдає вимогам цього Закону.

     5. Про залишення реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням без розгляду заявнику в день надходження документа державним реєстратором видається (надсилається поштовим вiдправленням з описом вкладення) вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням пiдстав залишення документа без розгляду разом з цим документом.

     6. Державний реєстратор за вiдсутностi пiдстав для залишення реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням без розгляду зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня з дати надходження цього документа внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем та в той же день видати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) їй повiдомлення про внесення такого запису";

     8) у статтi 49:

     в абзацi першому частини першої слова "для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця" виключити;

     частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "3. Державний реєстратор зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня з дати надходження судового рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем заповнити реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з постановленням судового рiшення, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем у зв'язку з постановленням судового рiшення та в той же день видати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) їй повiдомлення про внесення такого запису";

     частини четверту та п'яту виключити;

     9) статтю 491 виключити;

     10) у статтi 50:

     у назвi слова "фiзичної особи - пiдприємця" замiнити словом "її";

     в абзацi першому частини першої слова "для внесення до Єдиного державного реєстру запису про вiдповiдне судове рiшення" виключити;

     у частинi третiй слова "для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рiшення" виключити;

     у частинi п'ятiй слова "пiсля завершення процедури банкрутства, встановленої законом" виключити;

     частину шосту доповнити словами "та в той же день видати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) їй повiдомлення про внесення такого запису";

     частину восьму виключити;

     11) у статтi 51:

     назву пiсля слова "припинення" доповнити словами "пiдприємницької дiяльностi";

     частину першу пiсля слiв "у день державної реєстрацiї припинення" доповнити словами "пiдприємницької дiяльностi".

     5. Частину шосту статтi 15 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376; 2006 р., N 27, ст. 234) пiсля слiв "державним реєстратором" доповнити словами "страхувальникiв - фiзичних осiб - пiдприємцiв, - на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором, пiсля проведення передбачених законодавством перевiрок страхувальника та проведення остаточного розрахунку".

     6. У Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11):

     1) в абзацi сьомому частини першої статтi 5 пiсля слiв "державним реєстратором" доповнити словами "платникiв єдиного внеску - фiзичних осiб - пiдприємцiв, - на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором, пiсля проведення передбачених законодавством перевiрок платникiв та проведення остаточного розрахунку";

     2) у статтi 6:

     пункт 4 частини другої доповнити реченням такого змiсту: "У разi надсилання звiтностi поштою вона вважається поданою в день отримання вiддiленням поштового зв'язку вiд платника єдиного внеску поштового вiдправлення iз звiтнiстю";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. У разi державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця така фiзична особа користується правами, виконує обов'язки та несе вiдповiдальнiсть, що передбаченi для платника єдиного внеску, в частинi дiяльностi, яка здiйснювалася нею як фiзичною особою - пiдприємцем";

     3) абзац п'ятий частини восьмої статтi 9 доповнити реченням такого змiсту: "У разi державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця її останнiм звiтним перiодом є перiод з дня закiнчення попереднього звiтного перiоду до дня державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi такої фiзичної особи".

     7. У Законi України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     у першому реченнi абзацу четвертого слова "суб'єкт пiдприємницької дiяльностi (юридична особа або фiзична особа - пiдприємець)" замiнити словами "юридична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi або фiзична особа за зобов'язаннями, якi виникли у фiзичної особи у зв'язку зi здiйсненням нею пiдприємницької дiяльностi", а друге та третє речення виключити;

     в абзацi шостому слова "пiдприємцем (фiзичною особою)" замiнити словами "фiзичною особою";

     в абзацi дев'ятому слова "суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" замiнити словом "боржника";

     в абзацi п'ятнадцятому слова "суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - боржника" замiнити словом "боржника";

     в абзацi шiстнадцятому слова "суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - боржника" замiнити словом "боржника";

     2) у статтi 2:

     частину другу виключити;

     у частинi четвертiй слова "суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi" замiнити словом "боржникiв";

     у частинi шостiй слова "суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi" замiнити словом "боржникiв";

     3) у частинi першiй статтi 9 слова "юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити;

     4) у частинi першiй статтi 10 слова "фiзичної особи - пiдприємця" замiнити словами "боржника - фiзичної особи";

     5) у частинi першiй статтi 14:

     в абзацi четвертому слова "боржника - юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця" замiнити словом "боржника";

     абзац шостий виключити;

     6) абзац третiй частини першої статтi 37 виключити;

     7) частину дев'яту статтi 77 викласти у такiй редакцiї:

     "9. Якщо мирова угода мiстить умови про виконання зобов'язань боржника третьою особою, то така мирова угода має бути пiдписана з боку третьої особи";

     8) у частинi першiй статтi 83:

     у пунктi 1 слова "боржник не внесений" замiнити словами "боржник - юридична особа не внесена";

     пункт 10 виключити;

     9) назву роздiлу VII викласти у такiй редакцiї:

"Роздiл VII
ОСОБЛИВОСТI БАНКРУТСТВА ОКРЕМИХ КАТЕГОРIЙ БОРЖНИКIВ";

     10) у частинi першiй статтi 84 слова "суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi" замiнити словом "боржникiв";

     11) у статтi 90:

     у частинi першiй слова "фiзичної особи - пiдприємця банкрутом" замiнити словами "банкрутом фiзичної особи за боргами, якi виникли у неї у зв'язку зi здiйсненням пiдприємницької дiяльностi";

     у назвi та текстi слова "фiзична особа - пiдприємець" в усiх вiдмiнках замiнити словами "фiзична особа" у вiдповiдному вiдмiнку;

     12) у статтi 91:

     у назвi та текстi слова "фiзична особа - пiдприємець" в усiх вiдмiнках замiнити словами "фiзична особа" у вiдповiдному вiдмiнку;

     частину дев'яту виключити;

     доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "11. Якщо в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдсутнi вiдомостi про припинення пiдприємницької дiяльностi боржника, пiсля завершення лiквiдацiйної процедури господарський суд виносить ухвалу про припинення пiдприємницької дiяльностi боржника";

     13) у назвi та текстi статтi 92 слова "фiзична особа - пiдприємець" в усiх вiдмiнках замiнити словами "фiзична особа" у вiдповiдному вiдмiнку;

     14) в абзацi першому частини другої статтi 93 слова "пiдприємця - голови" замiнити словом "голови".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через мiсяць з дня його опублiкування.

     2. Якщо до набрання чинностi цим Законом вiд фiзичної особи - пiдприємця надiйшла заява про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, але не надiйшла реєстрацiйна картка на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням, то державний реєстратор зобов'язаний не пiзнiше мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом заповнити реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем та видати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) цiй фiзичнiй особi повiдомлення про внесення такого запису.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
13 травня 2014 року
N 1258-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.