ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про прокуратуру" щодо забезпечення прозоростi в органiзацiї дiяльностi Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури з метою виконання рекомендацiй Мiжнародного валютного фонду

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12, N 17, ст. 118, N 34, ст. 336) такi змiни:

     1) у статтi 81:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Призначення на адмiнiстративну посаду в Спецiалiзованiй антикорупцiйнiй прокуратурi здiйснюється за результатами вiдкритого конкурсу. На посади, передбаченi пунктами 1 - 3 частини третьої статтi 39 цього Закону, призначення здiйснюється Генеральним прокурором України, а на посади, передбаченi пунктами 4 i 5 частини третьої статтi 39 цього Закону, - керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури. Участь у конкурсi можуть брати особи, якi вiдповiдають вимогам, визначеним у статтi 27 цього Закону.

     Органiзацiя та проведення конкурсу здiйснюються конкурсною комiсiєю, до складу якої входять:

     1) чотири особи, визначенi Радою прокурорiв України;

     2) сiм осiб, визначених Верховною Радою України.

     Членами конкурсної комiсiї повиннi бути особи, якi мають бездоганну дiлову репутацiю, високi професiйнi та моральнi якостi, суспiльний авторитет, а також значний досвiд дiяльностi у сферi запобiгання або протидiї корупцiї. Не можуть бути членами конкурсної комiсiї державнi службовцi або особи, якi займають полiтичнi посади, депутати Верховної Ради України та мiсцевих рад, вiйськовослужбовцi, працiвники правоохоронних органiв, а також члени полiтичних партiй.

     Конкурсна комiсiя є повноважною, якщо до її складу призначено не менше шести осiб. У разi якщо протягом трьох мiсяцiв з дня призначення до складу комiсiї представникiв Радою прокурорiв України Верховна Рада України не призначить в установленому порядку жодної особи, комiсiя вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осiб.

     Конкурсна комiсiя на своєму першому засiданнi обирає з числа членiв конкурсної комiсiї, визначених Верховною Радою України, голову конкурсної комiсiї. Головою повинен бути загальновизнаний та авторитетний експерт, який має багатий досвiд, зацiкавленiсть або вiдомий своїми дiями на пiдтримку боротьби з корупцiєю.

     Iнформацiя про дату, час та мiсце проведення конкурсу, кандидатiв, якi подали заяву про участь у конкурсi, оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Генеральної прокуратури України не пiзнiше нiж за 24 години до початку конкурсу.

     Кандидатури, вiдiбранi конкурсною комiсiєю, по однiй на кожну з адмiнiстративних посад у Спецiалiзованiй антикорупцiйнiй прокуратурi, що передбаченi пунктами 2 i 3 частини третьої статтi 39 цього Закону, подаються на розгляд керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, який вносить кандидатуру на розгляд Генерального прокурора України для подальшого призначення на адмiнiстративну посаду.

     Кандидатура, вiдiбрана конкурсною комiсiєю на посаду керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, подається на розгляд Генерального прокурора України. Вiдiбранi конкурсною комiсiєю кандидати на кожну з адмiнiстративних посад, що передбаченi пунктами 4 i 5 частини третьої статтi 39 цього Закону, подаються на розгляд керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури для подальшого призначення на адмiнiстративну посаду.

     Кандидатури на посади керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, його першого заступника та заступника, вiдiбранi конкурсною комiсiєю, подаються на розгляд Генерального прокурора України лише пiсля отримання конкурсною комiсiєю пiдтвердження щодо їх вiдповiдностi вимогам законiв України "Про очищення влади" та "Про запобiгання корупцiї", а також щодо отримання допуску до державної таємницi вiдповiдно до Закону України "Про державну таємницю".

     Конкурс на зайняття адмiнiстративних посад у Спецiалiзованiй антикорупцiйнiй прокуратурi проводиться публiчно, з вiльним доступом представникiв засобiв масової iнформацiї, журналiстiв на засiдання конкурсної комiсiї та iз забезпеченням трансляцiї у режимi реального часу вiдео- та аудiоiнформацiї iз засiдань конкурсної комiсiї в мережi Iнтернет. Iнформацiя про час та мiсце проведення засiдання конкурсної комiсiї оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Генеральної прокуратури України не пiзнiше нiж за 24 години до початку засiдання";

     пункт 6 частини восьмої викласти в такiй редакцiї:

     "6) приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, якi не є прокурорами";

     2) у статтi 27:

     частину третю доповнити реченням такого змiсту: "Цi вимоги не поширюються на прокурорiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Прокурором Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури може бути призначена особа, яка має вищу юридичну освiту, стаж роботи в галузi права не менше п'яти рокiв та володiє державною мовою".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;

     3) абзац шостий частини четвертої статтi 39 викласти в такiй редакцiї:

     "Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 1 - 3 частини третьої цiєї статтi, здiйснюється у встановленому цим Законом порядку Генеральним прокурором України, а на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 4 чи 5 частини третьої цiєї статтi, - керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури. Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цiєї статтi, здiйснюється строком на п'ять рокiв";

     4) абзац сьомий частини першої статтi 41 викласти в такiй редакцiї:

     "Звiльнення з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статтi 39 цього Закону, здiйснюється Генеральним прокурором України, а з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 4 чи 5 частини третьої статтi 39 цього Закону, - керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури. Звiльнення з цих адмiнiстративних посад здiйснюється за рекомендацiєю Ради прокурорiв України та виключно з пiдстав, передбачених частиною першою статтi 51 цього Закону".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 лютого 2016 року
N 1020-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.