ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про прокуратуру" щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12, N 6, ст. 40, N 17, ст. 118; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 21 квiтня 2015 року N 335-VIII) такi змiни:

     1) у статтi 8:

     а) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. У структурi Генеральної прокуратури України утворюються департаменти, управлiння та вiддiли. Управлiння та вiддiли можуть бути самостiйними або входити до складу департаменту (управлiння). Положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли Генеральної прокуратури України затверджуються Генеральним прокурором України";

     б) у частинi четвертiй слова "на правах структурного пiдроздiлу" замiнити словами "на правах самостiйного структурного пiдроздiлу";

     в) у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слова "на правах структурного пiдроздiлу" замiнити словами "на правах самостiйного структурного пiдроздiлу";

     пункт 1 пiсля слова "проведення" доповнити словами "оперативно-розшукової дiяльностi", а слова "яке здiйснюється" виключити;

     2) у статтi 81:

     а) частини першу та другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Призначення прокурорiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури здiйснюється керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури за результатами вiдкритого конкурсу, який проводить конкурсна комiсiя у складi керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури та визначених ним i Генеральним прокурором України осiб.

     Склад комiсiї та порядок проведення нею вiдкритого конкурсу визначаються керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

     2. Призначення на адмiнiстративнi посади в Спецiалiзовану антикорупцiйну прокуратуру здiйснюється Генеральним прокурором України за результатами вiдкритого конкурсу. Участь у конкурсi можуть брати особи, якi вiдповiдають вимогам, визначеним у статтi 27 цього Закону.

     Органiзацiю та проведення конкурсу здiйснює конкурсна комiсiя, до складу якої входять:

     1) чотири особи, визначенi Радою прокурорiв України;

     2) сiм осiб, визначених Верховною Радою України.

     Конкурсна комiсiя є повноважною, якщо до її складу призначено не менше шести осiб. У разi якщо протягом трьох мiсяцiв з дня призначення до складу комiсiї представникiв Генеральним прокурором України Верховна Рада України не призначить в установленому порядку жодної особи, комiсiя вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осiб. Iнформацiя про дату, час та мiсце проведення конкурсу, про кандидатiв, якi подали заяву про участь в конкурсi, оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Генеральної прокуратури України не пiзнiше нiж за 24 години до початку конкурсу.

     Вiдiбранi конкурсною комiсiєю три кандидати на кожну з адмiнiстративних посад в Спецiалiзовану антикорупцiйну прокуратуру подаються на розгляд керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, який вносить кандидатуру на призначення на розгляд Генерального прокурора України. Кандидати на посаду керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури подаються на розгляд Генерального прокурора України.

     Конкурс на зайняття адмiнiстративних посад у Спецiалiзованiй адмiнiстративнiй прокуратурi проводиться публiчно з вiльним доступом представникiв засобiв масової iнформацiї, журналiстiв на засiдання конкурсної комiсiї та iз забезпеченням трансляцiї у режимi реального часу вiдео- та аудiоiнформацiї iз засiдань конкурсної комiсiї в мережi Iнтернет. Iнформацiя про час та мiсце проведення засiдання конкурсної комiсiї оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Генеральної прокуратури України не пiзнiше нiж за 24 години до початку засiдання";

     б) у частинi п'ятiй:

     доповнити новим абзацом першим такого змiсту:

     "5. Керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури пiдпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору України".

     У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

     у першому реченнi абзацу другого слово "вiддiлiв" замiнити словами "управлiнь, вiддiлiв", а слова "старших прокурорiв i" виключити;

     в) у пунктi 5 частини восьмої слово "старшого" виключити;

     3) у частинi першiй статтi 9:

     а) пункт 1 пiсля слова "особами" доповнити словом "пiдприємствами";

     б) у пунктi 3 слова "у встановленому цим Законом порядку" замiнити словами "у випадках та порядку, встановлених цим Законом";

     в) у пунктi 5 слова "в тому числi керiвникiв та заступникiв керiвникiв пiдроздiлiв Генеральної прокуратури України у встановленому цим Законом порядку" замiнити словами "у випадках та порядку, встановлених цим Законом";

     г) пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) у десятиденний строк iз дня вивiльнення посади повiдомляє Квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю прокурорiв про наявнiсть вакантної або тимчасово вакантної посади у Генеральнiй прокуратурi України";

     ґ) доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) здiйснює розподiл обов'язкiв мiж першим заступником та заступниками Генерального прокурора України";

     д) пункт 7 пiсля слова "щодо" доповнити словом "внутрiшньої";

     4) у частинi другiй статтi 10 слова "та чотирьох заступникiв" замiнити словами "та не бiльше трьох заступникiв";

     5) у частинi першiй статтi 11:

     а) пункт 1 пiсля слова "особами" доповнити словом "пiдприємствами";

     б) пункт 3 пiсля слова "регiональних" доповнити словами "та мiсцевих";

     в) пункти 5 та 7 викласти в такiй редакцiї:

     "5) у десятиденний строк з моменту вивiльнення посади повiдомляє Квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю прокурорiв про наявнiсть вакантної або тимчасово вакантної посади у регiональнiй прокуратурi";

     "7) призначає на адмiнiстративнi посади та звiльняє з адмiнiстративних посад прокурорiв у випадках та порядку, встановлених цим Законом";

     г) у пунктi 8 слово "мiсцевої" замiнити словами "регiональної та мiсцевої";

     6) у частинi другiй статтi 12 слова "та трьох заступникiв" замiнити словами "та не бiльше двох заступникiв";

     7) у частинi першiй статтi 13:

     а) у пунктi 1 слова "державними органами, особами" замiнити словами "особами, пiдприємствами";

     б) пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) у десятиденний строк iз дня вивiльнення посади повiдомляє Квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю прокурорiв про наявнiсть вакантної або тимчасово вакантної посади у мiсцевiй прокуратурi";

     в) доповнити пунктами 41 та 42 такого змiсту:

     "41) призначає на адмiнiстративнi посади та звiльняє з адмiнiстративних посад прокурорiв у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

     42) контролює ведення та аналiз статистичних даних, органiзовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства, iнформацiйно-аналiтичне забезпечення прокурорiв з метою пiдвищення якостi здiйснення ними своїх функцiй";

     8) частину першу статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Загальна чисельнiсть працiвникiв органiв прокуратури становить 15000 осiб зi зменшенням кiлькостi прокурорiв з 1 сiчня 2018 року до 10000 осiб";

     9) у частинi першiй статтi 15:

     а) пункт 5 доповнити словами "(у тому числi перший заступник та заступник Головного вiйськового прокурора, керiвник пiдроздiлу Головної вiйськової прокуратури на правах структурного пiдроздiлу Генеральної прокуратури України)";

     б) пункти 6 та 7 доповнити словами "(у тому числi Головної вiйськової прокуратури та Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури на правах самостiйних структурних пiдроздiлiв Генеральної прокуратури України)";

     в) пункти 8 - 13 доповнити словами "(у тому числi вiйськової прокуратури на правах регiональної)";

     г) пункти 14 - 19 доповнити словами "(у тому числi вiйськової прокуратури на правах мiсцевої)";

     10) у частинi четвертiй статтi 17:

     а) в абзацi першому слово "(вiдданi)" замiнити словами "(вiдданi) в письмовiй формi";

     б) в абзацi другому слова "за його вимогою" виключити;

     11) частину четверту статтi 18 доповнити реченням такого змiсту: "За вiдрядженим прокурором зберiгаються гарантiї соцiального забезпечення, визначенi законодавством для прокурорiв";

     12) пункт 3 частини четвертої статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "3) дiяти лише на пiдставi, в межах та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю та законами України";

     13) частину п'яту статтi 23 виключити;

     14) у статтi 24:

     абзац другий частини третьої виключити;

     частину четверту пiсля слова "обставинами" доповнити словами "заяви про перегляд судового рiшення Верховним Судом України";

     15) у статтi 26:

     а) у частинi першiй:

     пункт 1 пiсля слiв "iншi мiсця" доповнити словами "до яких доставлено осiб з метою складення протоколу про адмiнiстративне правопорушення чи";

     у пунктi 3 слово "перевiряти" замiнити словами "знайомитися з матерiалами, отримувати їх копiї, перевiряти";

     у пунктi 6 слова "в яких особи примусово тримаються згiдно з судовим рiшенням або рiшенням адмiнiстративного органу" замiнити словами та цифрою "зазначених у пунктi 1 цiєї частини";

     б) у частинi другiй:

     пiсля слiв "у кримiнальних справах" доповнити словами "а також", а пiсля слiв "особистої свободи громадян" - словами "в органах та установах";

     доповнити реченням такого змiсту: "У межах реалiзацiї зазначеної функцiї прокурор має право залучати вiдповiдних спецiалiстiв";

     в) у частинi третiй слова "iншому мiсцi, в якому особа примусово тримається згiдно з судовим рiшенням або рiшенням адмiнiстративного органу" замiнити словами та цифрою "iнших мiсцях, зазначених у пунктi 1 частини першої цiєї статтi";

     г) частину четверту пiсля слiв "кримiнальних справах" доповнити словами "та справах про адмiнiстративнi правопорушення";

     16) у частинi четвертiй статтi 27:

     а) абзац перший доповнити словами "за умови укладення ними контракту про проходження служби осiб офiцерського складу у вiйськовiй прокуратурi";

     б) абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок проходження вiйськової служби громадянами України у вiйськовiй прокуратурi визначається вiдповiдним положенням, яке затверджується Президентом України";

     в) в абзацi п'ятому слова "Вищi офiцерськi звання" замiнити словами "Вiйськовi звання вищого офiцерського складу";

     г) в абзацi сьомому слова "Вiйськовi звання офiцерiв" замiнити словами "Вiйськовi звання офiцерського складу";

     17) частину першу статтi 35 пiсля слiв "Керiвник прокуратури" доповнити словами "за наслiдками спецiальної перевiрки, передбаченої антикорупцiйним законодавством";

     18) в абзацi першому частини першої статтi 38:

     перше речення пiсля слiв "може бути переведений" доповнити словами "за його згодою";

     у другому реченнi слова "Таке переведення" замiнити словами "Переведення до органу прокуратури вищого рiвня";

     19) статтю 39 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 39. Порядок призначення прокурора на адмiнiстративну посаду

     1. Адмiнiстративними посадами у Генеральнiй прокуратурi України, регiональних та мiсцевих прокуратурах (крiм посад, зазначених у частинах другiй i третiй цiєї статтi) є посади:

     1) Генерального прокурора України;

     2) першого заступника Генерального прокурора України;

     3) заступника Генерального прокурора України;

     4) керiвника пiдроздiлу Генеральної прокуратури України;

     5) заступника керiвника пiдроздiлу Генеральної прокуратури України;

     6) керiвника регiональної прокуратури;

     7) першого заступника керiвника регiональної прокуратури;

     8) заступника керiвника регiональної прокуратури;

     9) керiвника пiдроздiлу регiональної прокуратури;

     10) заступника керiвника пiдроздiлу регiональної прокуратури;

     11) керiвника мiсцевої прокуратури;

     12) першого заступника керiвника мiсцевої прокуратури;

     13) заступника керiвника мiсцевої прокуратури;

     14) керiвника пiдроздiлу мiсцевої прокуратури;

     15) заступника керiвника пiдроздiлу мiсцевої прокуратури.

     2. Адмiнiстративними посадами у вiйськових прокуратурах є посади:

     1) заступника Генерального прокурора України - Головного вiйськового прокурора;

     2) першого заступника Головного вiйськового прокурора;

     3) заступника Головного вiйськового прокурора;

     4) керiвника пiдроздiлу Головної вiйськової прокуратури;

     5) заступника керiвника пiдроздiлу Головної вiйськової прокуратури;

     6) вiйськового прокурора регiону;

     7) першого заступника вiйськового прокурора регiону;

     8) заступника вiйськового прокурора регiону;

     9) керiвника пiдроздiлу вiйськової прокуратури регiону;

     10) заступника керiвника пiдроздiлу вiйськової прокуратури регiону;

     11) вiйськового прокурора гарнiзону;

     12) першого заступника вiйськового прокурора гарнiзону;

     13) заступника вiйськового прокурора гарнiзону;

     14) керiвника пiдроздiлу вiйськової прокуратури гарнiзону;

     15) заступника керiвника пiдроздiлу вiйськової прокуратури гарнiзону.

     3. Адмiнiстративними посадами у Спецiалiзованiй антикорупцiйнiй прокуратурi є посади:

     1) заступника Генерального прокурора України - керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     2) першого заступника керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     3) заступника керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     4) керiвника пiдроздiлу Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     5) заступника керiвника пiдроздiлу Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

     4. Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 2, 3, 6 - 8, 11 частини першої цiєї статтi, здiйснюється Генеральним прокурором України за рекомендацiєю Ради прокурорiв України. Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 4 та 5 частини першої цiєї статтi, здiйснюється Генеральним прокурором України. Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 6 та 11 частини першої цiєї статтi, здiйснюється строком на п'ять рокiв.

     Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 9, 10, 12, 13 частини першої цiєї статтi, здiйснюється керiвником регiональної прокуратури. Призначення на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 12 та 13 частини першої цiєї статтi, здiйснюється за поданням керiвника мiсцевої прокуратури.

     Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини першої цiєї статтi, здiйснюється керiвником мiсцевої прокуратури.

     Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини другої цiєї статтi, здiйснюється Генеральним прокурором України у встановленому законодавством порядку.

     Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 9 та 10 частини другої цiєї статтi, здiйснюється вiйськовим прокурором регiону, а на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини другої цiєї статтi, - вiйськовим прокурором гарнiзону.

     Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену частиною третьою цiєї статтi, здiйснюється Генеральним прокурором України у встановленому цим Законом порядку. Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цiєї статтi, здiйснюється строком на п'ять рокiв.

     5. Пiд час вирiшення питання щодо надання рекомендацiї для призначення на адмiнiстративну посаду Рада прокурорiв України враховує професiйнi та морально-дiловi якостi кандидата, а також його управлiнсько-органiзаторськi здiбностi та досвiд роботи.

     6. Вiдмова Генерального прокурора України у призначеннi на адмiнiстративну посаду рекомендованого Радою прокурорiв України прокурора має бути письмово вмотивованою. Копiя вiдповiдного рiшення Генерального прокурора України надсилається до Ради прокурорiв України та прокурору, якому вiдмовлено у призначеннi на адмiнiстративну посаду. Прокурор, якому Генеральним прокурором України було вiдмовлено у призначеннi на адмiнiстративну посаду, може оскаржити таку вiдмову до Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв.

     7. Прокурор, строк повноважень якого на адмiнiстративнiй посадi закiнчився, може бути повторно рекомендований Радою прокурорiв України для призначення на цю адмiнiстративну посаду у разi, якщо вiдсутнi обставини, що свiдчать про невiдповiднiсть прокурора вимогам, передбаченим частиною п'ятою цiєї статтi.

     8. Перебування прокурора на адмiнiстративнiй посадi у прокуратурi не звiльняє його вiд здiйснення повноважень прокурора вiдповiдної прокуратури, передбачених цим Законом";

     20) у частинi першiй статтi 41:

     а) в абзацi першому цифри "41" виключити, а цифри "11 - 13" замiнити цифрами "11";

     б) пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) переведення на посаду до iншого органу прокуратури (крiм адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статтi 39 цього Закону)";

     в) абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Звiльнення прокурора з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 4 та 5 частини першої статтi 39 цього Закону, здiйснюється Генеральним прокурором України, з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 9, 10, 12, 13 частини першої статтi 39 цього Закону, - керiвником регiональної прокуратури, а з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 14 та 15 частини першої статтi 39 цього Закону, - керiвником мiсцевої прокуратури з пiдстав, передбачених абзацом першим частини першої цiєї статтi";

     г) доповнити абзацами шостим та сьомим такого змiсту:

     "Звiльнення з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини другої статтi 39 цього Закону, здiйснюється Генеральним прокурором України, з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 9 та 10 частини другої статтi 39 цього Закону, - керiвником вiйськової прокуратури регiону, а з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 14 та 15 частини другої статтi 39 цього Закону, - керiвником вiйськової прокуратури гарнiзону з пiдстав, визначених законодавством.

     Звiльнення з адмiнiстративної посади, передбаченої частиною третьою статтi 39 цього Закону, здiйснюється Генеральним прокурором України виключно з пiдстав, передбачених частиною першою статтi 51 цього Закону, за рекомендацiєю Ради прокурорiв України";

     21) частину першу статтi 45 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Рiшення, дiї чи бездiяльнiсть прокурора в межах кримiнального процесу можуть бути оскарженi виключно в порядку, встановленому Кримiнальним процесуальним кодексом України. Якщо за результатами розгляду скарги на рiшення, дiї чи бездiяльнiсть прокурора в межах кримiнального процесу встановлено факти порушення прокурором прав осiб або вимог закону, таке рiшення може бути пiдставою для дисциплiнарного провадження";

     22) у статтi 46:

     а) пункт 4 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "4) з прокурором, стосовно якого надiйшла скарга (заява), припинено правовiдносини у випадках, передбачених статтею 51 цього Закону";

     б) друге речення абзацу третього частини п'ятої пiсля слiв "копiя цього рiшення" доповнити словами "у семиденний строк", а пiсля слiв "Генеральному прокурору України" - словами "керiвнику регiональної, мiсцевої прокуратури вiдповiдно до визначених цим Законом повноважень";

     23) перше речення частини першої статтi 48 пiсля слова "бiльшiстю" доповнити словом "голосiв";

     24) частину шосту статтi 49 викласти в такiй редакцiї:

     "6. У разi якщо Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв за результатами дисциплiнарного провадження стосовно прокурора, який обiймає адмiнiстративну посаду, встановила неналежне виконання ним посадових обов'язкiв, установлених для вiдповiдної адмiнiстративної посади, Комiсiя у випадках, коли призначення на таку посаду вiдповiдно до цього Закону здiйснюється за рекомендацiєю Ради прокурорiв України, iнiцiює перед Радою прокурорiв України розгляд питання про внесення рекомендацiї щодо звiльнення прокурора з адмiнiстративної посади";

     25) у частинi другiй статтi 51:

     а) у пунктi 1 слова "керiвникiв регiональної прокуратури" виключити;

     б) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури - стосовно прокурорiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури";

     в) у пунктi 2 слова "керiвникiв мiсцевих прокуратур" замiнити словами "прокурорiв мiсцевих прокуратур";

     г) пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) вiйськовий прокурор регiону - стосовно прокурорiв вiдповiдної вiйськової прокуратури регiону та прокурорiв вiйськових прокуратур гарнiзонiв, розташованих у межах адмiнiстративно-територiальної одиницi, що пiдпадає пiд територiальну юрисдикцiю вiдповiдної вiйськової прокуратури регiону";

     26) частину другу статтi 69 пiсля слова "голосування" доповнити словами "простою бiльшiстю голосiв";

     27) у статтi 77:

     а) пункт 5 частини першої пiсля слiв "про накладення на прокурора" доповнити словами "Генеральної прокуратури України, регiональної та";

     б) в абзацi другому частини другої слово "члена" виключити, а слова "член Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї" замiнити словами "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя";

     в) у частинi третiй слова "члену Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї" замiнити словами "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарнiй комiсiї", а слово "вiн" замiнити словом "вона";

     28) частину дев'яту статтi 78 доповнити словами "якщо iнше не передбачено цим Законом";

     29) частину першу статтi 80 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Нацiональна академiя прокуратури України є державною установою iз спецiальним статусом, що здiйснює спецiальну пiдготовку кандидатiв на посаду прокурора, пiдвищення квалiфiкацiї прокурорiв.

     На Нацiональну академiю прокуратури України не поширюється законодавство про вищу освiту.

     Для забезпечення спецiальної пiдготовки кандидатiв на посаду прокурора та пiдвищення квалiфiкацiї прокурорiв до Нацiональної академiї прокуратури України можуть вiдряджатися прокурори";

     30) у статтi 81:

     а) у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "та доплат" замiнити словами "премiй та надбавок";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Премiювання прокурорiв здiйснюється в межах фонду премiювання, утвореного в розмiрi не менш як 10 вiдсоткiв посадових окладiв та економiї фонду оплати працi";

     б) у частинi сьомiй:

     слово "доплата" замiнити словом "надбавка";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Порядок виплати щомiсячної надбавки за вислугу рокiв прокурорам затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в) пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "8. Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв, якi проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слiдчих посадах, складається з посадового окладу та iнших виплат, встановлених цим Законом".

     У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою;

     31) у частинi другiй статтi 85:

     а) в абзацi другому слова "вiйськової прокуратури" замiнити словами "вiйськових прокуратур";

     б) в абзацi третьому слова "вiйськової прокуратури" замiнити словами "вiйськових прокуратур", а слово "Мiнiстерством" замiнити словами "за рахунок Мiнiстерства";

     32) у роздiлi XII "Прикiнцевi положення":

     а) пункт 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Цей Закон набирає чинностi з 15 липня 2015 року, крiм:

     пункту 5 роздiлу XII (крiм пiдпунктiв 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), роздiлу XIII цього Закону, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування;

     статей 21, 28 - 38, 42, 44 - 50, 62 - 63, 65 - 79 цього Закону, якi набирають чинностi 15 квiтня 2016 року;

     статтi 12 та Додатка до цього Закону щодо перелiку та територiальної юрисдикцiї мiсцевих прокуратур, якi набирають чинностi з 15 грудня 2015 року";

     б) пiдпункт 1 пункту 3 доповнити словами "(їх дiя поширюється на осiб, яким присвоєно класнi чини до набрання чинностi цим Законом), статтi 55 щодо посвiдчення працiвника прокуратури, статтi 2 у частинi пiдстав звiльнення з посади Генерального прокурора України, а також статтi 13 щодо функцiонування в системi органiв прокуратури мiських, районних, мiжрайонних, районних у мiстах прокуратур, яка втрачає чиннiсть з 15 грудня 2015 року";

     33) у роздiлi XIII "Перехiднi положення":

     а) доповнити пунктами 11 i 12 такого змiсту:

     "11. До утворення мiсцевих прокуратур їх повноваження здiйснюють мiськi, районнi, мiжрайоннi, районнi у мiстах прокуратури. На зазначений перiод за прокурорами та керiвниками цих прокуратур зберiгається вiдповiдний правовий статус, який вони мали до набрання чинностi цим Законом, при реалiзацiї функцiй прокуратури.

     12. Дисциплiнарнi провадження, розпочатi до 15 квiтня 2016 року, закiнчуються в порядку, що дiяв на момент їх порушення. Звiльнення прокурорiв з адмiнiстративних посад в порядку дисциплiнарного провадження з урахуванням пiдпункту 4 пункту 51 Роздiлу XIII "Перехiднi положення" здiйснюється за рекомендацiєю Ради прокурорiв України у випадках, якщо вiдповiдно до вимог цього Закону їх призначення на такi адмiнiстративнi посади здiйснювалося за рекомендацiєю Ради прокурорiв України";

     б) в абзацi другому пункту 2 слово "вiдряджається" замiнити словами "може вiдряджатися";

     в) доповнити пунктами 51 та 61 такого змiсту:

     "51. До набрання чинностi положеннями, передбаченими абзацом третiм пункту 1 роздiлу XII "Прикiнцевi положення" цього Закону:

     1) прокурорами мiсцевих прокуратур призначаються:

     а) особи, якi не мають досвiду роботи в органах прокуратури, - за умови успiшного проходження ними тестування та подальшого стажування строком до одного року. На таких осiб поширюються вимоги частин першої та п'ятої статтi 27 цього Закону, крiм вимоги щодо наявностi стажу роботи в галузi права;

     б) особи, якi мають досвiд прокурорської дiяльностi, проте на день набрання чинностi цим Законом не працюють в органах прокуратури, - за умови успiшного проходження ними тестування;

     в) прокурори, якi на день набрання чинностi цим Законом працюють у мiських, районних, мiжрайонних, районних у мiстах прокуратурах, - за умови успiшного проходження ними тестування.

     Проведення тестування, стажування здiйснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором України;

     2) призначення на адмiнiстративнi посади, передбаченi пунктами 11, 12, 13 частини першої статтi 39 цього Закону, здiйснюється за результатами чотирирiвневого вiдкритого конкурсу, порядок проведення якого затверджується Генеральним прокурором України. Проведення конкурсу забезпечують п'ять конкурсних комiсiй, до складу кожної з яких входять:

     а) чотири особи, визначенi Генеральним прокурором України;

     б) три особи, визначенi Верховною Радою України.

     Конкурснi комiсiї є повноважними за умови входження до їх складу не менше п'яти осiб. У разi невизначення Верховною Радою України в установленому порядку жодної особи комiсiя вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осiб. Iнформацiя про оголошення конкурсу, умови, строки, час та мiсце його проведення, про кандидатiв, якi подали заяву про участь в конкурсi, та результати конкурсу оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Генеральної прокуратури України.

     При призначеннi на адмiнiстративнi посади, передбаченi пунктами 11, 12, 13 частини першої статтi 39 цього Закону, обов'язкового врахування потребують професiйнi, морально-дiловi якостi, управлiнсько-органiзаторськi здiбностi кандидата, а також наявнiсть у нього стажу роботи на посадi прокурора не менше трьох рокiв або в галузi права - не менше п'яти рокiв.

     Вiдiбранi конкурсною комiсiєю три кандидати на кожну iз зазначених адмiнiстративних посад подаються на розгляд осiб, уповноважених цим Законом приймати рiшення про їх призначення на цi посади;

     3) призначення на адмiнiстративнi посади у Спецiалiзовану антикорупцiйну прокуратуру здiйснюється Генеральним прокурором України за результатами вiдкритого конкурсу у порядку, передбаченому статтею 81 цього Закону, конкурсною комiсiєю, до складу якої входять:

     а) чотири особи, визначенi Генеральним прокурором України;

     б) сiм осiб, визначених Верховною Радою України;

     4) прокурори призначаються на посади та звiльняються з посад, у тому числi адмiнiстративних, без рекомендацiї Ради прокурорiв України чи подання Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв уповноваженими приймати такi рiшення особами;

     5) дисциплiнарне провадження щодо прокурорсько-слiдчих працiвникiв, а також працiвникiв навчальних, наукових та iнших установ прокуратури, якi мають класнi чини, здiйснюється вiдповiдно до Дисциплiнарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України вiд 6 листопада 1991 року N 1795-XII;

     6) кiлькiсть прокурорiв та iнших працiвникiв органiв прокуратури визначається, а структура Генеральної прокуратури України, регiональних та мiсцевих прокуратур, Нацiональної академiї прокуратури України затверджується без погодження з Радою прокурорiв України";

     "61. Перше скликання та проведення всеукраїнської конференцiї працiвникiв прокуратури для виконання вимог цього Закону здiйснюється у двотижневий строк з дня набрання чинностi положеннями, передбаченими абзацом третiм пункту 1 роздiлу XII "Прикiнцевi положення" цього Закону";

     34) Додаток "Перелiк i територiальна юрисдикцiя мiсцевих та вiйськових прокуратур" викласти в новiй редакцiї (додається).

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 липня 2015 року
N 578-VIII

 

Додаток
до Закону України "Про прокуратуру"
вiд 14 жовтня 2014 року N 1697-VII
в редакцiї Закону
вiд 2 липня 2015 року N 578-VIII

Перелiк i територiальна юрисдикцiя мiсцевих та вiйськових прокуратур

     Назва мiсцевої прокуратури / Територiальна юрисдикцiя

     Автономна Республiка Крим

     Бахчисарайська мiсцева прокуратура

     Бахчисарайський район

     Сiмферопольський район

     Джанкойська мiсцева прокуратура

     мiсто Джанкой

     Джанкойський район

     Красногвардiйський район

     Нижньогiрський район

     Євпаторiйська мiсцева прокуратура

     мiсто Євпаторiя

     мiсто Саки

     Сакський район

     Керченська мiсцева прокуратура

     мiсто Керч

     Ленiнський район

     Красноперекопська мiсцева прокуратура

     мiсто Армянськ

     мiсто Красноперекопськ

     Красноперекопський район

     Первомайський район

     Роздольненський район

     Чорноморський район

     Сiмферопольська мiсцева прокуратура

     мiсто Сiмферополь

     Феодосiйська мiсцева прокуратура

     Бiлогiрський район

     Кiровський район

     Совєтський район

     мiсто Судак

     мiсто Феодосiя

     Ялтинська мiсцева прокуратура

     мiсто Алушта

     мiсто Ялта

     Вiнницька область

     Бершадська мiсцева прокуратура

     Бершадський район

     мiсто Ладижин

     Крижопiльський район

     Пiщанський район

     Теплицький район

     Тростянецький район

     Чечельницький район

     Вiнницька мiсцева прокуратура

     мiсто Вiнниця

     Вiнницький район

     Жмеринська мiсцева прокуратура

     Барський район

     мiсто Жмеринка

     Жмеринський район

     Тиврiвський район

     Шаргородський район

     Калинiвська мiсцева прокуратура

     Калинiвський район

     мiсто Козятин

     Козятинський район

     Лiтинський район

     Погребищенський район

     мiсто Хмiльник

     Хмiльницький район

     Могилiв-Подiльська мiсцева прокуратура

     мiсто Могилiв-Подiльський

     Могилiв-Подiльський район

     Мурованокуриловецький район

     Томашпiльський район

     Чернiвецький район

     Ямпiльський район

     Немирiвська мiсцева прокуратура

     Гайсинський район

     Iллiнецький район

     Липовецький район

     Немирiвський район

     Оратiвський район

     Тульчинський район

     Волинська область

     Володимир-Волинська мiсцева прокуратура

     мiсто Володимир-Волинський

     Володимир-Волинський район

     Горохiвський район

     Iваничiвський район

     Локачинський район

     мiсто Нововолинськ

     Турiйський район

     Маневицька мiсцева прокуратура

     Камiнь-Каширський район

     Кiверцiвський район

     Любешiвський район

     Маневицький район

     Рожищенський район

     Ковельська мiсцева прокуратура

     мiсто Ковель

     Ковельський район

     Любомльський район

     Ратнiвський район

     Старовижiвський район

     Шацький район

     Луцька мiсцева прокуратура

     мiсто Луцьк

     Луцький район

     Днiпропетровська область

     Днiпродзержинська мiсцева прокуратура

     мiсто Днiпродзержинськ

     Криничанський район

     Днiпропетровська мiсцева прокуратура N 1

     Амур-Нижньоднiпровський район мiста Днiпропетровська

     Iндустрiальний район мiста Днiпропетровська

     Самарський район мiста Днiпропетровська

     Днiпропетровська мiсцева прокуратура N 2

     Бабушкiнський район мiста Днiпропетровська

     Жовтневий район мiста Днiпропетровська

     Солонянський район

     Днiпропетровська мiсцева прокуратура N 3

     Днiпропетровський район

     Кiровський район мiста Днiпропетровська

     Днiпропетровська мiсцева прокуратура N 4

     Ленiнський район мiста Днiпропетровська

     Красногвардiйський район мiста Днiпропетровська

     Жовтоводська мiсцева прокуратура

     Верхньоднiпровський район

     мiсто Вiльногiрськ

     мiсто Жовтi Води

     П'ятихатський район

     Софiївський район

     Криворiзька мiсцева прокуратура N 1

     Дзержинський район мiста Кривий Рiг

     Довгинцiвський район мiста Кривий Рiг

     Iнгулецький район мiста Кривий Рiг

     Широкiвський район

     Криворiзька мiсцева прокуратура N 2

     Жовтневий район мiста Кривий Рiг

     Криворiзький район

     Тернiвський район мiста Кривий Рiг

     Криворiзька мiсцева прокуратура N 3

     Саксаганський район мiста Кривий Рiг

     Центрально-Мiський район мiста Кривий Рiг

     Нiкопольська мiсцева прокуратура

     Апостолiвський район

     мiсто Марганець

     мiсто Нiкополь

     Нiкопольський район

     мiсто Орджонiкiдзе

     Томакiвський район

     Новомосковська мiсцева прокуратура

     Магдалинiвський район

     мiсто Новомосковськ

     Новомосковський район

     Петрикiвський район

     Царичанський район

     Павлоградська мiсцева прокуратура

     мiсто Павлоград

     Павлоградський район

     Петропавлiвський район

     мiсто Першотравенськ

     мiсто Тернiвка

     Юр'ївський район

     Синельникiвська мiсцева прокуратура

     Василькiвський район

     Межiвський район

     Покровський район

     мiсто Синельникове

     Синельникiвський район

     Донецька область

     Артемiвська мiсцева прокуратура

     мiсто Артемiвськ

     Артемiвський район

     мiсто Дебальцеве

     Волноваська мiсцева прокуратура

     Волноваський район

     Володарський район

     Мар'їнський район

     мiсто Вугледар

     мiсто Докучаєвськ

     Старобешiвський район

     Тельманiвський район

     Горлiвська мiсцева прокуратура

     мiсто Горлiвка

     Донецька мiсцева прокуратура N 1

     Будьонiвський район мiста Донецька

     Калiнiнський район мiста Донецька

     Пролетарський район мiста Донецька

     Донецька мiсцева прокуратура N 2

     Ворошиловський район мiста Донецька

     Київський район мiста Донецька

     Донецька мiсцева прокуратура N 3

     Кiровський район мiста Донецька

     Куйбишевський район мiста Донецька

     Донецька мiсцева прокуратура N 4

     Ленiнський район мiста Донецька

     Петровський район мiста Донецька

     Єнакiївська мiсцева прокуратура

     мiсто Єнакiєве

     мiсто Жданiвка

     мiсто Харцизьк

     Краматорська мiсцева прокуратура

     мiсто Краматорськ

     мiсто Дружкiвка

     Красноармiйська мiсцева прокуратура

     мiсто Авдiївка

     Великоновосiлкiвський район

     мiсто Димитров

     Красноармiйський район

     мiсто Красноармiйськ

     мiсто Новогродiвка

     мiсто Селидове

     Ясинуватський район

     Костянтинiвська мiсцева прокуратура

     мiсто Дзержинськ

     мiсто Добропiлля

     Добропiльський район

     мiсто Костянтинiвка

     Костянтинiвський район

     Олександрiвський район

     Макiївська мiсцева прокуратура N 1

     Гiрницький район мiста Макiївки

     Совєтський район мiста Макiївки

     Центрально-Мiський район мiста Макiївки

     Макiївська мiсцева прокуратура N 2

     мiсто Ясинувата

     Кiровський район мiста Макiївки

     Червоногвардiйський район мiста Макiївки

     Марiупольська мiсцева прокуратура N 1

     Жовтневий район мiста Марiуполя

     Приморський район мiста Марiуполя

     Першотравневий район

     Марiупольська мiсцева прокуратура N 2

     Iллiчiвський район мiста Марiуполя

     Новоазовський район

     Орджонiкiдзевський район мiста Марiуполя

     Слов'янська мiсцева прокуратура

     мiсто Красний Лиман

     Краснолиманський район

     мiсто Слов'янськ

     Слов'янський район

     Шахтарська мiсцева прокуратура

     Амвросiївський район

     мiсто Iловайськ

     мiсто Кiровське

     мiсто Снiжне

     мiсто Торез

     мiсто Шахтарськ

     Шахтарський район

     Житомирська область

     Бердичiвська мiсцева прокуратура

     Андрушiвський район

     мiсто Бердичiв

     Бердичiвський район

     Любарський район

     Ружинський район

     Чуднiвський район

     Житомирська мiсцева прокуратура

     мiсто Житомир

     Житомирський район

     Коростенська мiсцева прокуратура

     мiсто Коростень

     Коростенський район

     Лугинський район

     Народицький район

     Овруцький район

     Олевський район

     Коростишiвська мiсцева прокуратура

     Брусилiвський район

     Володарсько-Волинський район

     Коростишiвський район

     Малинський район

     Радомишльський район

     Попiльнянський район

     Черняхiвський район

     Новоград-Волинська мiсцева прокуратура

     Баранiвський район

     Романiвський район

     Ємiльчинський район

     мiсто Новоград-Волинський

     Новоград-Волинський район

     Червоноармiйський район

     Закарпатська область

     Берегiвська мiсцева прокуратура

     мiсто Берегове

     Берегiвський район

     Виноградiвський район

     Мукачiвська мiсцева прокуратура

     Воловецький район

     мiсто Мукачеве

     Мукачiвський район

     Свалявський район

     Тячiвська мiсцева прокуратура

     Рахiвський район

     Тячiвський район

     Ужгородська мiсцева прокуратура

     Великоберезнянський район

     Перечинський район

     мiсто Ужгород

     Ужгородський район

     мiсто Чоп

     Хустська мiсцева прокуратура

     Iршавський район

     Мiжгiрський район

     мiсто Хуст

     Хустський район

     Запорiзька область

     Бердянська мiсцева прокуратура

     мiсто Бердянськ

     Бердянський район

     Куйбишевський район

     Приморський район

     Розiвський район

     Чернiгiвський район

     Енергодарська мiсцева прокуратура

     Василiвський район

     Великобiлозерський район

     мiсто Енергодар

     Кам'янсько-Днiпровський район

     Михайлiвський район

     Запорiзька мiсцева прокуратура N 1

     Жовтневий район мiста Запорiжжя

     Заводський район мiста Запорiжжя

     Шевченкiвський район мiста Запорiжжя

     Запорiзька мiсцева прокуратура N 2

     Запорiзький район

     Комунарський район мiста Запорiжжя

     Орджонiкiдзевський район мiста Запорiжжя

     Запорiзька мiсцева прокуратура N 3

     Ленiнський район мiста Запорiжжя

     Хортицький район мiста Запорiжжя

     Мелiтопольська мiсцева прокуратура

     мiсто Мелiтополь

     Веселiвський район

     Мелiтопольський район

     Приазовський район

     Якимiвський район

     Токмацька мiсцева прокуратура

     Гуляйпiльський район

     Вiльнянський район

     Новомиколаївський район

     Орiхiвський район

     Пологiвський район

     мiсто Токмак

     Токмацький район

     Iвано-Франкiвська область

     Iвано-Франкiвська мiсцева прокуратура

     мiсто Iвано-Франкiвськ

     Калуська мiсцева прокуратура

     мiсто Болехiв

     Долинський район

     мiсто Калуш

     Калуський район

     Рожнятiвський район

     Коломийська мiсцева прокуратура

     мiсто Коломия

     Коломийський район

     Косiвський район

     Снятинський район

     Надвiрнянська мiсцева прокуратура

     Богородчанський район

     Верховинський район

     Надвiрнянський район

     мiсто Яремче

     Тисменицька мiсцева прокуратура

     мiсто Бурштин

     Галицький район

     Городенкiвський район

     Рогатинський район

     Тисменицький район

     Тлумацький район

     Київська область

     Бiлоцеркiвська мiсцева прокуратура

     мiсто Бiла Церква

     Бiлоцеркiвський район

     Володарський район

     Сквирський район

     Ставищенський район

     Тетiївський район

     Бориспiльська мiсцева прокуратура

     Баришiвський район

     мiсто Березань

     мiсто Бориспiль

     Бориспiльський район

     Згурiвський район

     мiсто Переяслав-Хмельницький

     Переяслав-Хмельницький район

     Яготинський район

     Броварська мiсцева прокуратура

     мiсто Бровари

     Броварський район

     Iванкiвський район

     мiсто Славутич

     Полiський район

     мiсто Прип'ять

     мiсто Чорнобиль

     Києво-Святошинська мiсцева прокуратура

     Вишгородський район

     мiсто Василькiв

     Василькiвський район

     мiсто Iрпiнь

     Києво-Святошинський район

     мiсто Буча

     мiсто Обухiв

     Обухiвський район

     Макарiвський район

     Кагарлицька мiсцева прокуратура

     Богуславський район

     Кагарлицький район

     Миронiвський район

     мiсто Ржищiв

     Рокитнянський район

     Таращанський район

     Фастiвська мiсцева прокуратура

     Бородянський район

     мiсто Фастiв

     Фастiвський район

     Кiровоградська область

     Знам'янська мiсцева прокуратура

     мiсто Знам'янка

     Знам'янський район

     Маловискiвський район

     Новомиргородський район

     Олександрiвський район

     мiсто Свiтловодськ

     Свiтловодський район

     Кiровоградська мiсцева прокуратура

     мiсто Кiровоград

     Кiровоградський район

     Новоукраїнська мiсцева прокуратура

     Бобринецький район

     Вiльшанський район

     Гайворонський район

     Голованiвський район

     Добровеличкiвський район

     Новоархангельський район

     Новоукраїнський район

     Ульяновський район

     Олександрiйська мiсцева прокуратура

     Долинський район

     Компанiївський район

     Новгородкiвський район

     мiсто Олександрiя

     Олександрiйський район

     Онуфрiївський район

     Петрiвський район

     Устинiвський район

     Луганська область

     Алчевська мiсцева прокуратура

     мiсто Алчевськ

     мiсто Брянка

     Перевальський район

     Краснолуцька мiсцева прокуратура

     мiсто Антрацит

     Антрацитiвський район

     мiсто Красний Луч

     Краснодонська мiсцева прокуратура

     мiсто Краснодон

     Краснодонський район

     Лутугинський район

     Лисичанська мiсцева прокуратура

     мiсто Лисичанськ

     мiсто Первомайськ

     Попаснянський район

     Луганська мiсцева прокуратура N 1

     Артемiвський район мiста Луганська

     Кам'янобрiдський район мiста Луганська

     Ленiнський район мiста Луганська

     Луганська мiсцева прокуратура N 2

     Жовтневий район мiста Луганська

     Станично-Луганський район

     Свердловська мiсцева прокуратура

     мiсто Ровеньки

     мiсто Свердловськ

     Свердловський район

     Сєвєродонецька мiсцева прокуратура

     Кремiнський район

     Новоайдарський район

     мiсто Рубiжне

     мiсто Сєвєродонецьк

     Старобiльська мiсцева прокуратура

     Бiловодський район

     Бiлокуракинський район

     Маркiвський район

     Мiловський район

     Новопсковський район

     Сватiвський район

     Старобiльський район

     Троїцький район

     Стахановська мiсцева прокуратура

     мiсто Кiровськ

     Слов'яносербський район

     мiсто Стаханов

     Львiвська область

     Городоцька мiсцева прокуратура

     Городоцький район

     Мостиський район

     Яворiвський район

     Дрогобицька мiсцева прокуратура

     мiсто Борислав

     мiсто Дрогобич

     Дрогобицький район

     мiсто Трускавець

     Золочiвська мiсцева прокуратура

     мiсто Новий Роздiл

     Золочiвський район

     Миколаївський район

     Перемишлянський район

     Львiвська мiсцева прокуратура N 1

     Галицький район мiста Львова

     Личакiвський район мiста Львова

     Сихiвський район мiста Львова

     Львiвська мiсцева прокуратура N 2

     Залiзничний район мiста Львова

     Шевченкiвський район мiста Львова

     Львiвська мiсцева прокуратура N 3

     Франкiвський район мiста Львова

     Пустомитiвський район

     Самбiрська мiсцева прокуратура

     мiсто Самбiр

     Самбiрський район

     Старосамбiрський район

     Туркiвський район

     Стрийська мiсцева прокуратура

     мiсто Моршин

     Жидачiвський район

     Сколiвський район

     мiсто Стрий

     Стрийський район

     Червоноградська мiсцева прокуратура

     Жовкiвський район

     Сокальський район

     мiсто Червоноград

     Радехiвська мiсцева прокуратура

     Радехiвський район

     Бродiвський район

     Буський район

     Кам'янка-Бузький район

     Миколаївська область

     Вознесенська мiсцева прокуратура

     Веселинiвський район

     мiсто Вознесенськ

     Вознесенський район

     Доманiвський район

     Єланецький район

     Новоодеський район

     Миколаївська мiсцева прокуратура N 1

     Березанський район

     Заводський район мiста Миколаєва

     Миколаївський район

     мiсто Очакiв

     Очакiвський район

     Центральний район мiста Миколаєва

     Миколаївська мiсцева прокуратура N 2

     Жовтневий район

     Ленiнський район мiста Миколаєва

     Корабельний район мiста Миколаєва

     Первомайська мiсцева прокуратура

     Арбузинський район

     Братський район

     Врадiївський район

     Кривоозерський район

     мiсто Первомайськ

     Первомайський район

     мiсто Южноукраїнськ

     Баштанська мiсцева прокуратура

     Баштанський район

     Березнегуватський район

     Казанкiвський район

     Новобузький район

     Снiгурiвський район

     Одеська область

     Бiлгород-Днiстровська мiсцева прокуратура

     Арцизький район

     мiсто Бiлгород-Днiстровський

     Бiлгород-Днiстровський район

     Тарутинський район

     Татарбунарський район

     Саратський район

     Iзмаїльська мiсцева прокуратура

     Болградський район

     мiсто Iзмаїл

     Iзмаїльський район

     Кiлiйський район

     Ренiйський район

     Iллiчiвська мiсцева прокуратура

     Бiляївський район

     мiсто Iллiчiвськ

     Овiдiопольський район

     мiсто Теплодар

     Котовська мiсцева прокуратура

     Ананьївський район

     Балтський район

     Кодимський район

     мiсто Котовськ

     Котовський район

     Красноокнянський район

     Любашiвський район

     Савранський район

     Одеська мiсцева прокуратура N 1

     Київський район мiста Одеси

     Одеська мiсцева прокуратура N 2

     Малиновський район мiста Одеси

     Одеська мiсцева прокуратура N 3

     Приморський район мiста Одеси

     Одеська мiсцева прокуратура N 4

     Суворовський район мiста Одеси

     Комiнтернiвська мiсцева прокуратура

     Комiнтернiвський район

     мiсто Южне

     Миколаївський район

     Березiвський район

     Роздiльнянська мiсцева прокуратура

     Великомихайлiвський район

     Iванiвський район

     Роздiльнянський район

     Фрунзiвський район

     Ширяївський район

     Полтавська область

     Кобеляцька мiсцева прокуратура

     Глобинський район

     Карлiвський район

     Кобеляцький район

     Козельщинський район

     Машiвський район

     Новосанжарський район

     Решетилiвський район

     Чутiвський район

     Кременчуцька мiсцева прокуратура

     мiсто Комсомольськ

     мiсто Кременчук

     Кременчуцький район

     Лубенська мiсцева прокуратура

     Гребiнкiвський район

     Лохвицький район

     мiсто Лубни

     Лубенський район

     Оржицький район

     Пирятинський район

     Семенiвський район

     Хорольський район

     Чорнухинський район

     Миргородська мiсцева прокуратура

     Великобагачанський район

     Гадяцький район

     Диканський район

     Зiнькiвський район

     Котелевський район

     мiсто Миргород

     Миргородський район

     Шишацький район

     Полтавська мiсцева прокуратура

     мiсто Полтава

     Полтавський район

     Рiвненська область

     Дубенська мiсцева прокуратура

     Демидiвський район

     мiсто Дубно

     Дубенський район

     Млинiвський район

     Радивилiвський район

     Здолбунiвська мiсцева прокуратура

     Гощанський район

     Здолбунiвський район

     Корецький район

     Костопiльський район

     мiсто Острог

     Острозький район

     Рiвненська мiсцева прокуратура

     мiсто Рiвне

     Рiвненський район

     Сарненська мiсцева прокуратура

     Березнiвський район

     Володимирецький район

     Дубровицький район

     Зарiчненський район

     мiсто Кузнецовськ

     Рокитнiвський район

     Сарненський район

     Сумська область

     Конотопська мiсцева прокуратура

     Бiлопiльський район

     Буринський район

     мiсто Конотоп

     Конотопський район

     Путивльський район

     Охтирська мiсцева прокуратура

     Великописарiвський район

     Краснопiльський район

     мiсто Охтирка

     Охтирський район

     Тростянецький район

     Роменська мiсцева прокуратура

     мiсто Лебедин

     Лебединський район

     Липоводолинський район

     Недригайлiвський район

     мiсто Ромни

     Роменський район

     Сумська мiсцева прокуратура

     мiсто Суми

     Сумський район

     Шосткинська мiсцева прокуратура

     мiсто Глухiв

     Глухiвський район

     Кролевецький район

     Середино-Будський район

     мiсто Шостка

     Шосткинський район

     Ямпiльський район

     Тернопiльська область

     Кременецька мiсцева прокуратура

     Збаразький район

     мiсто Кременець

     Кременецький район

     Лановецький район

     Пiдволочиський район

     Шумський район

     Теребовлянська мiсцева прокуратура

     мiсто Бережани

     Бережанський район

     Бучацький район

     Козiвський район

     Монастириський район

     Пiдгаєцький район

     Теребовлянський район

     Тернопiльська мiсцева прокуратура

     Зборiвський район

     мiсто Тернопiль

     Тернопiльський район

     Чорткiвська мiсцева прокуратура

     Борщiвський район

     Гусятинський район

     Залiщицький район

     мiсто Чорткiв

     Чорткiвський район

     Харкiвська область

     Iзюмська мiсцева прокуратура

     Борiвський район

     Дворiчанський район

     мiсто Iзюм

     Iзюмський район

     мiсто Куп'янськ

     Куп'янський район

     Шевченкiвський район

     Лозiвська мiсцева прокуратура

     Балаклiйський район

     Барвiнкiвський район

     Близнюкiвський район

     мiсто Лозова

     Лозiвський район

     Первомайська мiсцева прокуратура

     Зачепилiвський район

     Кегичiвський район

     Красноградський район

     Нововодолазький район

     мiсто Первомайський

     Первомайський район

     Сахновщинський район

     Харкiвська мiсцева прокуратура N 1

     Дзержинський район мiста Харкова

     Ленiнський район мiста Харкова

     Харкiвська мiсцева прокуратура N 2

     Жовтневий район мiста Харкова

     Київський район мiста Харкова

     Харкiвська мiсцева прокуратура N 3

     Фрунзенський район мiста Харкова

     Орджонiкiдзевський район мiста Харкова

     Харкiвська мiсцева прокуратура N 4

     Московський район мiста Харкова

     Харкiвська мiсцева прокуратура N 5

     Комiнтернiвський район мiста Харкова

     Червонозаводський район мiста Харкова

     Харкiвська мiсцева прокуратура N 6

     Харкiвський район

     мiсто Люботин

     Дергачiвська мiсцева прокуратура

     Богодухiвський район

     Валкiвський район

     Дергачiвський район

     Золочiвський район

     Коломацький район

     Краснокутський район

     Чугуївська мiсцева прокуратура

     Великобурлуцький район

     Вовчанський район

     Змiївський район

     Печенiзький район

     мiсто Чугуїв

     Чугуївський район

     Херсонська область

     Бериславська мiсцева прокуратура

     Бериславський район

     Бiлозерський район

     Великоолександрiвський район

     Високопiльський район

     Нововоронцовський район

     Генiчеська мiсцева прокуратура

     Генiчеський район

     Новотроїцький район

     Чаплинський район

     Каховська мiсцева прокуратура

     Великолепетиський район

     Верхньорогачицький район

     Горностаївський район

     Iванiвський район

     мiсто Каховка

     Каховський район

     Нижньосiрогозький район

     Новокаховська мiсцева прокуратура

     мiсто Гола Пристань

     Голопристанський район

     Каланчацький район

     мiсто Нова Каховка

     Скадовський район

     Цюрупинський район

     Херсонська мiсцева прокуратура

     мiсто Херсон

     Хмельницька область

     Городоцька мiсцева прокуратура

     Вiньковецький район

     Волочиський район

     Городоцький район

     Чемеровецький район

     Ярмолинецький район

     Кам'янець-Подiльська мiсцева прокуратура

     Дунаєвецький район

     мiсто Кам'янець-Подiльський

     Кам'янець-Подiльський район

     Новоушицький район

     Старокостянтинiвська мiсцева прокуратура

     Бiлогiрський район

     Красилiвський район

     мiсто Старокостянтинiв

     Старокостянтинiвський район

     Старосинявський район

     Теофiпольський район

     Хмельницька мiсцева прокуратура

     мiсто Хмельницький

     Деражнянський район

     Летичiвський район

     Хмельницький район

     Шепетiвська мiсцева прокуратура

     Iзяславський район

     мiсто Нетiшин

     Полонський район

     мiсто Славута

     Славутський район

     мiсто Шепетiвка

     Шепетiвський район

     Черкаська область

     Звенигородська мiсцева прокуратура

     мiсто Ватутiне

     Звенигородський район

     Катеринопiльський район

     Корсунь-Шевченкiвський район

     Лисянський район

     Тальнiвський район

     Золотонiська мiсцева прокуратура

     Драбiвський район

     мiсто Золотоноша

     Золотонiський район

     мiсто Канiв

     Канiвський район

     Чорнобаївський район

     Смiлянська мiсцева прокуратура

     Городищенський район

     Кам'янський район

     мiсто Смiла

     Смiлянський район

     Чигиринський район

     Шполянський район

     Уманська мiсцева прокуратура

     Жашкiвський район

     Манькiвський район

     Монастирищенський район

     мiсто Умань

     Уманський район

     Христинiвський район

     Черкаська мiсцева прокуратура

     мiсто Черкаси

     Черкаський район

     Чернiвецька область

     Сторожинецька мiсцева прокуратура

     Герцаївський район

     Глибоцький район

     Новоселицький район

     Сторожинецький район

     Кельменецька мiсцева прокуратура

     Кельменецький район

     мiсто Новоднiстровськ

     Сокирянський район

     Хотинський район

     Кiцманська мiсцева прокуратура

     Вижницький район

     Путильський район

     Кiцманський район

     Заставнiвський район

     Чернiвецька мiсцева прокуратура

     мiсто Чернiвцi

     Чернiгiвська область

     Менська мiсцева прокуратура

     Городнянський район

     Корюкiвський район

     Менський район

     мiсто Новгород-Сiверський

     Новгород-Сiверський район

     Семенiвський район

     Сосницький район

     Щорський район

     Нiжинська мiсцева прокуратура

     Бобровицький район

     Козелецький район

     мiсто Нiжин

     Нiжинський район

     Носiвський район

     Прилуцька мiсцева прокуратура

     Варвинський район

     Iчнянський район

     мiсто Прилуки

     Прилуцький район

     Срiбнянський район

     Бахмацька мiсцева прокуратура

     Бахмацький район

     Борзнянський район

     Коропський район

     Талалаївський район

     Чернiгiвська мiсцева прокуратура

     мiсто Чернiгiв

     Куликiвський район

     Рiпкинський район

     Чернiгiвський район

     мiсто Київ

     Київська мiсцева прокуратура N 1

     Голосiївський район мiста Києва

     Київська мiсцева прокуратура N 2

     Дарницький район мiста Києва

     Київська мiсцева прокуратура N 3

     Деснянський район мiста Києва

     Київська мiсцева прокуратура N 4

     Днiпровський район мiста Києва

     Київська мiсцева прокуратура N 5

     Оболонський район мiста Києва

     Київська мiсцева прокуратура N 6

     Печерський район мiста Києва

     Київська мiсцева прокуратура N 7

     Подiльський район мiста Києва

     Київська мiсцева прокуратура N 8

     Святошинський район мiста Києва

     Київська мiсцева прокуратура N 9

     Солом'янський район мiста Києва

     Київська мiсцева прокуратура N 10

     Шевченкiвський район мiста Києва

     Вiйськовi прокуратури

     Вiйськова прокуратура Центрального регiону України:

     Вiйськова прокуратура Київського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Харкiвського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Житомирського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Дарницького гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Вiнницького гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Полтавського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Сумського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Черкаського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Чернiгiвського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Бiлоцеркiвського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Деснянського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Пiвденного регiону України:

     Вiйськова прокуратура Одеського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Днiпропетровського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Миколаївського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Запорiзького гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Донецького гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Бiлгород-Днiстровського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Луганського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Кiровоградського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Криворiзького гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Херсонського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Захiдного регiону України:

     Вiйськова прокуратура Львiвського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Хмельницького гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Iвано-Франкiвського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Рiвненського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Ужгородського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Луцького гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Тернопiльського гарнiзону

     Вiйськова прокуратура Чернiвецького гарнiзону

     Iншi вiйськовi прокуратури (на правах мiсцевих), якi створюються в умовах особливого перiоду, надзвичайного стану або проведення антитерористичної операцiї та в силу iнших виключних обставин.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.