ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про прокуратуру" щодо утворення вiйськових прокуратур

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1. Статтю 9 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Вiйськовi прокурори мають право брати участь в органiзацiйних заходах, якi проводяться органами, за додержанням законiв якими вони здiйснюють нагляд".

     2. У статтi 13:

     перше речення частини першої доповнити словами "а також вiйськовi прокуратури";

     пiсля частини першої доповнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "До вiйськових прокуратур належать Головна вiйськова прокуратура (на правах структурного пiдроздiлу Генеральної прокуратури України), вiйськовi прокуратури регiонiв (на правах обласних), вiйськовi прокуратури гарнiзонiв та iншi вiйськовi прокуратури, прирiвнянi до прокуратур мiст i районiв.

     У вiйськових прокуратурах, прирiвняних до прокуратур мiст, у разi необхiдностi можуть утворюватися вiддiли за рахунок штатної чисельностi цих прокуратур.

     У разi якщо в силу виключних обставин на певних адмiнiстративно-територiальних одиницях не дiють органи прокуратури України, якi мають здiйснювати там нагляд, за рiшенням Генерального прокурора України виконання їх функцiй може покладатися на вiйськовi прокуратури.

     Утворення, реорганiзацiя та лiквiдацiя вiйськових прокуратур, визначення їх статусу, компетенцiї, структури i штатiв здiйснюється Генеральним прокурором України".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати частинами шостою та сьомою.

     3. У статтi 14:

     частину першу доповнити словами "а також заступника Генерального прокурора України - Головного вiйськового прокурора";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У Генеральнiй прокуратурi України утворюється (на правах структурного пiдроздiлу) Головна вiйськова прокуратура, яку очолює заступник Генерального прокурора України - Головний вiйськовий прокурор. На нього наказом Генерального прокурора України може також покладатися виконання iнших службових обов'язкiв".

     У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - шостою.

     4. Частину першу статтi 17 доповнити реченням такого змiсту: "У Головнiй вiйськовiй прокуратурi, вiйськових прокуратурах регiонiв (на правах обласних) є слiдчi в особливо важливих справах i старшi слiдчi; у вiйськових прокуратурах гарнiзонiв та iнших вiйськових прокуратурах, прирiвняних до прокуратур мiст i районiв, можуть бути старшi слiдчi i слiдчi".

     5. Пункт 1 частини першої статтi 20 пiсля слiв "вiйськових частин" доповнити словами "i штабiв незалежно вiд встановленого в них режиму".

     6. Включити статтю 461 такого змiсту:

     "Стаття 461. Кадри органiв вiйськової прокуратури

     Вiйськовими прокурорами i слiдчими призначаються громадяни з числа офiцерiв, якi проходять вiйськову службу або перебувають у запасi i мають вищу юридичну освiту.

     В окремих випадках за наказом Генерального прокурора України на посади прокурорiв та слiдчих вiйськових прокуратур можуть бути призначенi особи, якi не є вiйськовослужбовцями i не перебувають у запасi та вiдповiдають вимогам статтi 46 цього Закону.

     Вiйськовослужбовцi вiйськових прокуратур у своїй дiяльностi керуються Законом України "Про прокуратуру" i проходять вiйськову службу вiдповiдно до Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" та iнших законодавчих актiв України, якими встановлено правовi та соцiальнi гарантiї, пенсiйне, медичне та iншi види забезпечення, передбаченi законодавством для осiб офiцерського складу Збройних Сил України".

     7. Частину першу статтi 462 доповнити реченням такого змiсту: "Вiйськовослужбовцi вiйськових прокуратур можуть бути звiльненi з вiйськової служби вiдповiдно до законодавства, що регулює порядок її проходження".

     8. У статтi 47:

     частину першу пiсля слiв "класнi чини" доповнити словами "а вiйськовослужбовцям вiйськової прокуратури - вiйськовi звання";

     частину третю пiсля цифр та слiв "1, 2 i 3 класiв" доповнити словами "вищi офiцерськi звання", а пiсля слiв "Генеральним прокурором України" - словами "iншi вiйськовi звання вiйськовослужбовцям вiйськової прокуратури присвоюються вiдповiдно до встановленого законодавством порядку проходження вiйськової служби";

     доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змiсту:

     "Посади вiйськових прокурорiв i слiдчих та вiдповiднi їм вiйськовi звання включаються в перелiки вiйськових посад.

     Вiйськовi звання офiцерiв вiйськової прокуратури вiдповiдають класним чинам працiвникiв прокуратури. При звiльненнi офiцерiв вiйськової прокуратури (до полковника включно) з вiйськової служби i призначення на посади прокурорiв i слiдчих в територiальнi чи спецiалiзованi прокуратури їм присвоюються вiдповiднi їх вiйськовим званням класнi чини, а при прийняттi на вiйськову службу у вiйськову прокуратуру прокурорiв i слiдчих, якi мають класнi чини (до старшого радника юстицiї включно), їм присвоюються вiдповiднi вiйськовi звання згiдно iз законодавством".

     9. У статтi 49:

     частину четверту пiсля слiв "мiсцевими органами влади" доповнити словами "а вiйськовослужбовцi вiйськових прокуратур - за рахунок Мiнiстерства оборони України за мiсцем проходження служби";

     частину шосту пiсля слiв "виконавчими комiтетами мiсцевих Рад" доповнити словами "а вiйськовослужбовцi вiйськових прокуратур - за рахунок Мiнiстерства оборони України за мiсцем проходження служби";

     доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "На вiйськовослужбовцiв вiйськових прокуратур поширюються усi передбаченi Законом України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" та iншим законодавством про вiйськову службу соцiальнi i правовi гарантiї".

     10. У статтю 52 включити частини шосту та сьому такого змiсту:

     "Грошове утримання прокурорiв, слiдчих та iнших працiвникiв вiйськових прокуратур, забезпечення їх дiяльностi здiйснюється Генеральною прокуратурою України.

     Забезпечення вiйськових прокуратур охороною, транспортом та засобами зв'язку (у тому числi спецiальними), засобами iндивiдуального захисту, вогнепальною зброєю, iншим необхiдним майном, а вiйськовослужбовцiв цих прокуратур - обмундируванням здiйснюється Мiнiстерством оборони України".

     11. Статтю 53 пiсля слiв "класнi чини" доповнити словами "(вiйськовi звання)".

     12. Статтю 56 пiсля слова та цифр "статтi 46" доповнити словом та цифрами "статтi 461".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Вiйськовi прокуратури гарнiзонiв розташовуються в межах вiдповiдних вiйськових гарнiзонiв. У разi потреби з метою органiзацiї їх дiяльностi їм видiляються необхiднi примiщення з фондiв Мiнiстерства оборони України.

     В умовах особливого перiоду, запровадження надзвичайного, воєнного стану або проведення антитерористичної операцiї iз залученням з'єднань, вiйськових частин та пiдроздiлiв Збройних Сил України, Нацiональної гвардiї України, Державної прикордонної служби України, iнших вiйськових формувань, мiсцем постiйної дислокацiї яких є територiя в межах вiйськового гарнiзону, особовий склад вiйськових прокуратур (прокурори, слiдчi) гарнiзону вiдряджається до районiв розташування цих з'єднань, вiйськових частин (пiдроздiлiв) на перiод виконання цими з'єднаннями, вiйськовими частинами та пiдроздiлами завдань за призначенням.

     3. Встановити, що на прокурорiв та слiдчих вiйськових прокуратур, якi не є вiйськовослужбовцями, у разi виконання ними повноважень у районах проведення антитерористичних операцiй поширюються соцiальнi гарантiї, передбаченi для вiйськовослужбовцiв вiйськових прокуратур.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     5. Рекомендувати Генеральнiй прокуратурi України привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом та вжити заходiв органiзацiйного характеру, пов'язаних з його прийняттям.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 серпня 2014 року
N 1642-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.