ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про введення в дiю Закону України "Про прокуратуру"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Ввести в дiю Закон України "Про прокуратуру" з 1 грудня 1991 року, за винятком частини третьої статтi 15, частини четвертої статтi 21, частини третьої статтi 31.

     Частину третю статтi 15, частину четверту статтi 21, частину третю статтi 31 ввести в дiю з 1 березня 1992 року.

     2. Встановити, що транспортнi прокуратури та прокуратури, якi здiйснюють нагляд за додержанням законiв на пiдприємствах оборонної промисловостi, переходять в пiдпорядкування Генерального прокурора України з 1 сiчня 1992 року.

     3. Генеральному прокурору України разом з Мiнiстерством оборони України до 1 березня 1992 року забезпечити формування нових структур органiв прокуратури по нагляду за додержанням законiв у Збройних Силах.

     4. Генеральному прокурору України в шестимiсячний строк здiйснити роботу по реорганiзацiї органiв прокуратури. Вирiшити питання про призначення згiдно з Законом України "Про прокуратуру" працiвникiв, якi були прийнятi на посади Генеральним прокурором СРСР.

     5. Доручити Кабiнету Мiнiстрiв України:

     подати Верховнiй Радi України пропозицiї про приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть з Законом України "Про прокуратуру"; 

     привести рiшення Уряду у вiдповiднiсть з цим Законом;

     забезпечити органи прокуратури необхiдними службовими примiщеннями, матерiально-технiчними засобами;

     визначити порядок та умови державного соцiального страхування працiвникiв органiв прокуратури.

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м. Київ
5 листопада 1991 року
N 1790-XII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.