ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України щодо реформи мiжбюджетних вiдносин

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) такi змiни:

     1. У частинi першiй статтi 2:

     1) доповнити пунктами 231 i 481 такого змiсту:

     "231) єдиний казначейський рахунок - рахунок, вiдкритий центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, у Нацiональному банку України для облiку коштiв та здiйснення розрахункiв у системi електронних платежiв Нацiонального банку України, на якому консолiдуються кошти державного та мiсцевих бюджетiв, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального i пенсiйного страхування та кошти iнших клiєнтiв, якi вiдповiдно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуваннi";

     "481) тимчасово вiльнi кошти єдиного казначейського рахунку та валютних рахункiв бюджету - обсяг коштiв, що облiковуються на рахунках у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, отриманi як надходження бюджетiв, вiдволiкання яких не призведе до втрати платоспроможностi бюджетiв (спроможнiсть своєчасно i в повному обсязi здiйснювати платежi та розраховуватися за всiма зобов'язаннями) та виникнення заборгованостi протягом перiоду, на який передбачається розмiщення таких коштiв на депозитах або шляхом придбання державних цiнних паперiв i спрямування на покриття тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв та Пенсiйного фонду України з подальшим їх поверненням до кiнця поточного бюджетного перiоду";

     2) пункти 22, 27 - 29 виключити;

     3) пункт 36 пiсля слова "селищний" доповнити словами "мiський (мiста районного значення)".

     2. У частинi сьомiй статтi 6 слова "об'єднань територiальних громад, що створюються згiдно iз законом" замiнити словами "об'єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад".

     3. У статтi 13:

     1) у частинi четвертiй:

     пiсля абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "пiдгрупа 4 - кошти, отриманi вiд реалiзацiї майнових прав на фiльми, вихiднi матерiали фiльмiв та фiльмокопiй, створенi за бюджетнi кошти за державним замовленням або на умовах фiнансової пiдтримки".

     У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять перший вважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим - двадцять другим;

     в абзацi двадцять першому слова i цифри "(за рахунок надходжень пiдгруп 1 i 3 другої групи)" замiнити словами i цифрами "(за рахунок надходжень пiдгруп 1, 3 i 4 другої групи)";

     2) частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Створення позабюджетних фондiв органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування та iншими бюджетними установами не допускається. Вiдкриття позабюджетних рахункiв для розмiщення бюджетних коштiв (включаючи власнi надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування та iншими бюджетними установами забороняється, крiм випадкiв, передбачених частиною восьмою статтi 16 та частиною другою статтi 78 цього Кодексу, а також крiм розмiщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштiв на поточних рахунках iноземних банкiв, розмiщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, та розмiщення вищими i професiйно-технiчними навчальними закладами на депозитах тимчасово вiльних бюджетних коштiв, отриманих за надання платних послуг, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо таким закладам законом надано вiдповiдне право".

     4. В абзацi другому частини третьої статтi 16 слова "мiськi ради мiст з чисельнiстю населення понад триста тисяч жителiв за офiцiйними даними органiв державної статистики на час ухвалення рiшення про здiйснення мiсцевих запозичень" замiнити словами "Верховна Рада Автономної Республiки Крим, Київська, Севастопольська мiськi ради, мiськi ради мiст обласного значення".

     5. Частину п'яту статтi 17 доповнити словами "(рiшенням про мiсцевий бюджет)".

     6. У статтi 18:

     1) частину першу пiсля слiв "Граничний обсяг державного (мiсцевого) боргу" доповнити словами "i гарантованого державою боргу";

     2) абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "У разi очiкуваного перевищення цiєї граничної величини Кабiнет Мiнiстрiв України невiдкладно звертається до Верховної Ради України за дозволом на тимчасове перевищення такої граничної величини та подає для схвалення план заходiв з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог".

     7. У пунктi 1 частини першої статтi 21 слова "офiцiйного обмiнного курсу гривнi у середньому за рiк та на кiнець року" замiнити словами "показникiв валютно-курсової полiтики, наданих Нацiональним банком України".

     8. Пункт 6 частини п'ятої статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "6) розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм i складає звiти про їх виконання, здiйснює аналiз показникiв виконання бюджетних програм (у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi), при цьому забезпечуючи:

     своєчаснiсть затвердження паспортiв бюджетних програм, достовiрнiсть i повноту iнформацiї, що в них мiститься;

     вiдповiднiсть змiсту паспортiв бюджетних програм закону про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет) та/або розпису бюджету (крiм випадкiв внесення змiн до паспортiв бюджетних програм у разi внесення змiн до спецiального фонду кошторису бюджетної установи в частинi власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштiв i правилам складання паспортiв бюджетних програм та звiтiв про їх виконання;

     пiдтвердження результативних показникiв бюджетних програм офiцiйною державною статистичною, фiнансовою та iншою звiтнiстю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку, запровадження форми внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку для збору такої iнформацiї".

     9. У статтi 241:

     1) частини другу - четверту викласти в такiй редакцiї:

     "2. Кошти державного фонду регiонального розвитку спрямовуються на виконання iнвестицiйних програм i проектiв регiонального розвитку, що мають на метi розвиток регiонiв, створення iнфраструктури iндустрiальних та iнновацiйних паркiв i вiдповiдають прiоритетам, визначеним у Державнiй стратегiї регiонального розвитку та вiдповiдних стратегiях розвитку регiонiв.

     3. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольськi мiськi державнi адмiнiстрацiї до 1 травня року, що передує плановому, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регiональної полiтики, пропозицiї з перелiком i описом iнвестицiйних програм i проектiв регiонального розвитку, що сформованi вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, пройшли попереднiй конкурсний вiдбiр вiдповiдно до законодавства та можуть реалiзовуватися за рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку у наступному бюджетному перiодi.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регiональної полiтики, на пiдставi поданих пропозицiй здiйснює оцiнку та вiдбiр зазначених програм i проектiв на конкурсних засадах у межах iндикативного прогнозного обсягу коштiв державного фонду регiонального розвитку з дотриманням таких критерiїв розподiлу мiж Автономною Республiкою Крим, областями та мiстами Києвом i Севастополем:

     80 вiдсоткiв коштiв - вiдповiдно до чисельностi населення, яке проживає у вiдповiдному регiонi;

     20 вiдсоткiв коштiв - з урахуванням рiвня соцiально-економiчного розвитку регiонiв вiдповiдно до показника валового регiонального продукту в розрахунку на одну особу (для регiонiв, у яких цей показник менше 75 вiдсоткiв середнього показника по Українi).

     За результатами здiйснення оцiнки та вiдповiдностi поданих iнвестицiйних програм i проектiв регiонального розвитку вимогам законодавства центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регiональної полiтики, до 1 серпня року, що передує плановому, подає Кабiнету Мiнiстрiв України для затвердження пропозицiї щодо розподiлу коштiв державного фонду регiонального розвитку з перелiком вiдповiдних програм i проектiв.

     Програми i проекти, що реалiзуються за рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку, пiдлягають спiвфiнансуванню з мiсцевих бюджетiв на рiвнi 10 вiдсоткiв.

     4. Порядок пiдготовки, оцiнки та вiдбору iнвестицiйних програм i проектiв регiонального розвитку, що можуть реалiзовуватися за рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку, та порядок використання таких коштiв (включаючи умови спрямування на таку мету частини коштiв мiсцевих бюджетiв) визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Розподiл коштiв державного фонду регiонального розвитку за адмiнiстративно-територiальними одиницями та iнвестицiйними програмами i проектами регiонального розвитку затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету у тримiсячний строк iз дня набрання чинностi законом про Державний бюджет України".

     10. У статтi 28:

     1) у першому реченнi частини третьої слова "а також" замiнити словами "фiнансування, а також";

     2) абзаци третiй i четвертий частини п'ятої замiнити абзацом такого змiсту:

     "Головнi розпорядники коштiв державного бюджету (мiсцевих бюджетiв у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi) до 15 березня року, що настає за звiтним, здiйснюють публiчне представлення та публiкацiю iнформацiї про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетнi призначення щодо яких визначенi їм законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет), вiдповiдно до вимог та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики, а також оприлюднюють паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний перiод та звiти про виконання паспортiв бюджетних програм за звiтний бюджетний перiод".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим.

     11. У статтi 29:

     1) частину першу пiсля цифр "69" доповнити цифрами "691";

     2) у частинi другiй:

     пункти 1, 2 - 5, 7, 16, 23 - 251, 33 викласти в такiй редакцiї:

     "1) податок на доходи фiзичних осiб (крiм податку, визначеного пунктом 11 цiєї частини статтi), що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України у розмiрi 25 вiдсоткiв на вiдповiднiй територiї України (крiм територiї мiст Києва та Севастополя) та у розмiрi 60 вiдсоткiв - на територiї мiста Києва";

     "2) 90 вiдсоткiв податку на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств державної власностi, що зараховується до загального фонду державного бюджету в повному обсязi, та податку, визначеного пунктом 18 частини першої статтi 64, пунктом 12 частини першої статтi 66 та пунктом 2 частини першої статтi 69 цього Кодексу);

     3) 50 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв у частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

     4) 50 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання води (крiм рентної плати за спецiальне використання води водних об'єктiв мiсцевого значення);

     5) 75 вiдсоткiв рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крiм рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязi)";

     "7) акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) (крiм акцизного податку, визначеного пунктом 6 частини першої статтi 66 цього Кодексу)";

     "16) рентна плата за користування радiочастотним ресурсом України";

     "23) кошти вiд санкцiй (штрафи, пеня тощо), що застосовуються вiдповiдно до закону (крiм штрафiв, визначених пунктами 37 - 39 частини першої статтi 64, пунктами 26 i 27 частини першої статтi 66 та пунктами 11, 12 i 13 частини першої статтi 69 цього Кодексу);

     24) плата за надання адмiнiстративних послуг (крiм плати, визначеної пунктом 36 частини першої статтi 64 та пунктом 201 частини першої статтi 69 цього Кодексу);

     25) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати, визначеної пунктами 21 - 28 частини першої статтi 64, пунктами 18 - 25 частини першої статтi 66 та пунктом 101 частини першої статтi 69 цього Кодексу);

     251) адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     "33) 50 вiдсоткiв виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби";

     у пунктi 8 слова i цифру "(крiм акцизного податку, визначеного пунктом 2 частини третьої цiєї статтi)" виключити;

     у пунктi 9 слова i цифру "(крiм мита, визначеного пунктом 3 частини третьої цiєї статтi)" виключити;

     пункти 14 та 35 виключити;

     доповнити пунктами 161 - 163 i 241 - 244 такого змiсту:

     "161) 20 вiдсоткiв екологiчного податку (крiм екологiчного податку, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад встановлений особливими умовами лiцензiї строк, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязi);

     162) плата за проїзд автомобiльними дорогами транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, ваговi або габаритнi параметри яких перевищують нормативнi;

     163) збiр на соцiально-економiчну компенсацiю ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження";

     "241) адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

     242) 15 вiдсоткiв плати за надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, а також 15 вiдсоткiв плати за одержання iнформацiї з iнших державних реєстрiв, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної правової полiтики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферах державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     243) 50 вiдсоткiв плати за оприлюднення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     244) 50 вiдсоткiв плати за скорочення термiнiв надання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, а також плата за надання iнших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацiєю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i державною реєстрацiєю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     3) у частинi третiй:

     пункти 1 - 4, 6 та 9 виключити;

     доповнити пунктами 71 - 73 та 131 такого змiсту:

     "71) 85 вiдсоткiв плати за надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, а також 85 вiдсоткiв плати за одержання iнформацiї з iнших державних реєстрiв, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної правової полiтики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферах державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     72) 50 вiдсоткiв плати за оприлюднення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     73) 50 вiдсоткiв плати за скорочення термiнiв надання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, а також плата за надання iнших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацiєю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i державною реєстрацiєю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     "131) 50 вiдсоткiв виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби".

     12. У частинi четвертiй статтi 30:

     1) пункти 2 - 4 та 8 виключити;

     2) доповнити пунктами 61, 62 та 18 такого змiсту:

     "61) забезпечення функцiонування державних реєстрiв, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної правової полiтики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферах державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 71 частини третьої статтi 29 цього Кодексу);

     62) фiнансове забезпечення дiяльностi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, органiв державної реєстрацiї, у тому числi на виплату винагороди державному реєстратору, працiвнику органу державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, матерiально-технiчне забезпечення, створення та розвиток iнформацiйно-аналiтичної бази, пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї (за рахунок джерел, визначених пунктами 72 - 73 частини третьої статтi 29 цього Кодексу). Порядок виплати та розмiри винагород державному реєстратору i працiвнику органу державної реєстрацiї актiв цивiльного стану встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     "18) здiйснення витрат, пов'язаних з органiзацiєю i проведенням виконавчих дiй, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 131 частини третьої статтi 29 цього Кодексу). Порядок виплати та розмiри винагород державному виконавцю встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     13. У статтi 33:

     1) у частинi другiй:

     в абзацi другому слова "на наступний рiк" замiнити словами "i показники валютно-курсової полiтики на наступний рiк та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди, у тому числi обмiнний курс гривнi у середньому за рiк та на кiнець року";

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, до 1 березня року, що передує плановому, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики, орiєнтовнi основнi прогнознi макропоказники економiчного та соцiального розвитку України, необхiднi для розроблення проекту Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     2) у частинi четвертiй:

     пункт 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1) орiєнтовних основних прогнозних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України (iз зазначенням показникiв номiнального i реального обсягу валового внутрiшнього продукту, iндексiв споживчих цiн та цiн виробникiв, показникiв валютно-курсової полiтики, наданих Нацiональним банком України вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, рiвня безробiття, а також iнших показникiв, необхiдних для розроблення проекту Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод)";

     у пунктi 5 слова "включаючи обґрунтування питомої ваги мiсцевих бюджетiв у зведеному бюджетi України" виключити.

     14. Частину третю статтi 34 виключити.

     15. Частину другу статтi 36 виключити.

     16. Статтю 37 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Головнi розпорядники бюджетних коштiв забезпечують уточнення бюджетних запитiв з урахуванням прийнятих Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України для подання до Верховної Ради України та у триденний строк подають їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики".

     17. У статтi 38:

     1) у частинi першiй:

     у пунктi 1:

     пiдпункт "ґ" викласти в такiй редакцiї:

     "ґ) аналiтичнi данi, розрахунки з обґрунтуванням особливостей мiжбюджетних взаємовiдносин, зокрема:

     детальнi розрахунки обсягiв базової та реверсної дотацiї за видами мiсцевих бюджетiв, включаючи розрахунки iндексiв податкоспроможностi мiсцевих бюджетiв;

     розрахунки обсягiв субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам за їх видами i мiсцевими бюджетами з детальними фiнансовими та кiлькiсними показниками (включаючи розрахунки за видами пiльг та допомоги);

     детальний розрахунок коригуючих коефiцiєнтiв";

     пiдпункт "д" пiсля слiв "державного боргу" доповнити словами "i гарантованого державою боргу";

     доповнити пунктом 122 такого змiсту:

     "122) iнформацiя про виконання плану заходiв з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог (у разi схвалення такого плану)";

     2) частину другу виключити.

     18. У пунктi 2 частини першої статтi 40 слова "i державного боргу" замiнити словами "державного i гарантованого державою боргу".

     19. У частинi другiй статтi 41:

     1) у пунктi 1 слова "введенням воєнного чи" замiнити словами "настанням особливого перiоду чи введенням";

     2) у пунктi 3 слова "i обсяги трансфертiв мiж державним бюджетом та мiсцевими бюджетами" виключити;

     3) пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) перерахування з державного бюджету мiсцевим бюджетам базової дотацiї, освiтньої та медичної субвенцiй, субвенцiї на пiдготовку робiтничих кадрiв, субвенцiї на забезпечення медичних заходiв окремих державних програм та комплексних заходiв програмного характеру, а також до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв реверсної дотацiї здiйснюється вiдповiдно до обсягiв, визначених у законi про Державний бюджет України на попереднiй бюджетний перiод".

     20. У статтi 43:

     1) пункт 3 частини першої доповнити словами "та iнших нормативно-правових актiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики";

     2) частину другу пiсля слiв "за кордоном" доповнити словами "а також державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури у частинi власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти";

     3) у частинi четвертiй слова "та для надання середньострокових позик мiсцевим бюджетам" виключити;

     4) у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слова "в обов'язковому порядку" виключити;

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi розмiщення коштiв мiсцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштiв мiсцевого бюджету в частинi бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банкiв обсяги тимчасових касових розривiв за загальним фондом такого мiсцевого бюджету не покриваються за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     5) частину шосту виключити;

     6) доповнити частинами сьомою - дев'ятою такого змiсту:

     "7. Власнi надходження державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманi як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, зараховуються на спецiальнi реєстрацiйнi рахунки, вiдкритi в територiальному органi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, або на поточнi рахунки у банках державного сектору.

     8. Видатки спецiального фонду державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, що проводяться за рахунок власних надходжень вищих навчальних закладiв, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, здiйснюються у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     9. Розрахунково-касове обслуговування власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури здiйснюється в територiальному органi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, або у банках державного сектору".

     21. Абзац другий частини четвертої статтi 45 пiсля слiв "за кордоном" доповнити словами "та власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти".

     22. У частинi другiй статтi 55:

     1) в абзацi першому слова "Державного бюджету України" замiнити словом "бюджету";

     2) абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "обслуговування державного (мiсцевого) боргу";

     3) доповнити абзацами такого змiсту:

     "заходи, пов'язанi з обороноздатнiстю держави, що здiйснюються за рахунок коштiв резервного фонду державного бюджету;

     здiйснення розвiдувальної дiяльностi".

     23. У статтi 56:

     1) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Завдання та функцiональнi обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керiвника бухгалтерської служби у бюджетних установах - головного бухгалтера визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Призначення та звiльнення головного бухгалтера бюджетної установи здiйснюються вiдповiдно до законодавства про працю";

     2) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних iз надходженням i використанням власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, здiйснюється у встановленому порядку".

     24. Абзац другий частини першої статтi 57 пiсля слiв "їх мiсцезнаходження" доповнити словами "а також залишки коштiв власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, на поточних рахунках у банках державного сектору".

     25. Абзац другий частини першої статтi 58 доповнити словами "та iншими нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики".

     26. У статтi 64:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 64. Склад доходiв бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, мiст Києва та Севастополя, районних бюджетiв, бюджетiв об'єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     2) у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. До доходiв загального фонду бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, мiст Києва та Севастополя, районних бюджетiв, бюджетiв об'єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, належать";

     пункти 1, 2, 3, 4 та 15 викласти в такiй редакцiї:

     "1) 60 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку на доходи фiзичних осiб, визначеного пунктом 11 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на вiдповiднiй територiї (крiм територiї мiст Києва та Севастополя);

     2) 50 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв у частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя;

     3) 50 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання води (крiм рентної плати за спецiальне використання води водних об'єктiв мiсцевого значення), що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя користувачами води за мiсцем її забору;

     4) 25 вiдсоткiв рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крiм рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя";

     "15) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв";

     доповнити пунктами 11, 16 - 44 такого змiсту:

     "11) до доходiв бюджету мiста Києва зараховується 40 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку на доходи фiзичних осiб, визначеного пунктом 11 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на територiї мiста Києва. До доходiв бюджету мiста Севастополя зараховується 100 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку на доходи фiзичних осiб, визначеного пунктом 11 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на територiї мiста Севастополя";

     "16) акцизний податок з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв, що зараховується до бюджетiв об'єднаних територiальних громад, мiських бюджетiв;

     17) 10 вiдсоткiв податку на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств державної власностi та податку, визначеного пунктом 18 цiєї частини статтi, пунктом 12 частини першої статтi 66 та пунктом 2 частини першої статтi 69 цього Кодексу), який зараховується до бюджету мiста Києва;

     18) податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi.

     Податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi, засновником яких є районнi, мiськi ради, об'єднанi територiальнi громади, зараховується вiдповiдно до районних, мiських бюджетiв, бюджетiв об'єднаних територiальних громад;

     19) податок на майно, що зараховується до бюджетiв мiсцевого самоврядування;

     20) єдиний податок, що зараховується до бюджетiв мiсцевого самоврядування;

     21) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi та сертифiкати, що видаються районними державними адмiнiстрацiями, виконавчими органами вiдповiдних мiсцевих рад, яка зараховується вiдповiдно до районних бюджетiв та бюджетiв мiсцевого самоврядування;

     22) плата за лiцензiї та сертифiкати, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

     23) плата за лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

     24) плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту та оптової торгiвлi спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

     25) плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

     26) плата за державну реєстрацiю (крiм адмiнiстративного збору за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв), що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя;

     27) плата за лiцензiї на право оптової торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

     28) плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

     29) надходження вiд орендної плати за користування майновим комплексом та iншим майном, що перебуває в комунальнiй власностi, засновником яких є районнi, мiськi ради, об'єднанi територiальнi громади;

     30) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин мiсцевого значення; рентна плата за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спецiальне використання води водних об'єктiв мiсцевого значення; рентна плата за спецiальне використання лiсових ресурсiв (крiм рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв у частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такi платежi зараховуються до бюджетiв мiсцевого самоврядування за мiсцезнаходженням (мiсцем розташування) вiдповiдних природних ресурсiв, а щодо водних об'єктiв - за мiсцем податкової реєстрацiї платника рентної плати;

     31) плата за розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiсцевих бюджетiв (крiм коштiв, отриманих вищими та професiйно-технiчними навчальними закладами вiд розмiщення на депозитах тимчасово вiльних бюджетних коштiв, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано вiдповiдне право);

     32) орендна плата за воднi об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди районними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, мiсцевими радами, яка зараховується вiдповiдно до районних бюджетiв, бюджетiв мiсцевого самоврядування;

     33) кошти вiд реалiзацiї безхазяйного майна (у тому числi такого, вiд якого вiдмовився власник або отримувач), знахiдок, спадкового майна (у разi вiдсутностi спадкоємцiв за заповiтом i за законом, усунення їх вiд права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також вiдмови вiд її прийняття), майна, одержаного територiальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цiнностей i грошових коштiв, власники яких невiдомi;

     34) концесiйнi платежi щодо об'єктiв комунальної власностi, засновником яких є районнi, мiськi ради, об'єднанi територiальнi громади (крiм концесiйних платежiв щодо об'єктiв комунальної власностi, засновником яких є районнi, мiськi ради, об'єднанi територiальнi громади, якi мають цiльове спрямування згiдно iз законом);

     35) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному вiдповiдними мiсцевими радами;

     36) плата за надання iнших адмiнiстративних послуг, що справляється за мiсцем надання послуг;

     37) штрафнi санкцiї за порушення законодавства про патентування;

     38) адмiнiстративнi штрафи, що накладаються мiсцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами мiсцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями;

     39) штрафнi санкцiї внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв договорiв з суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв;

     40) кошти, отриманi вiд надання учасниками процедури закупiвель забезпечення їх пропозицiї конкурсних торгiв, якi не пiдлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здiйснення державних закупiвель", в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджетiв об'єднаних територiальних громад, районних, мiських бюджетiв;

     41) кошти, отриманi вiд учасника - переможця процедури закупiвлi пiд час укладання договору про закупiвлю як забезпечення виконання цього договору, якi не пiдлягають поверненню учаснику-переможцю, в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджетiв об'єднаних територiальних громад, районних, мiських бюджетiв;

     42) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих пiдприємствами, установами та органiзацiями, що утримуються за рахунок бюджетiв об'єднаних територiальних громад, районних, мiських бюджетiв, за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих цими пiдприємствами, установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

     43) 25 вiдсоткiв екологiчного податку (крiм екологiчного податку, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад встановлений особливими умовами лiцензiї строк) - до бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, 80 вiдсоткiв - до бюджетiв мiст Києва та Севастополя;

     44) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до бюджетiв об'єднаних територiальних громад, районних, мiських бюджетiв вiдповiдно до законодавства".

     27. Статтю 65 виключити.

     28. У статтi 66:

     1) у назвi слова "та районних" та "що враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв" виключити;

     2) у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. До доходiв загального фонду бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв належать";

     у пунктi 1 цифри "25" замiнити цифрами "15";

     доповнити пунктами 11 i 12, 16 - 34 такого змiсту:

     "11) 10 вiдсоткiв податку на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств державної власностi, податку, визначеного пунктом 12 цiєї частини статтi, пунктом 18 частини першої статтi 64 та пунктом 2 частини першої статтi 69 цього Кодексу);

     12) податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi.

     Податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим та обласнi ради, зараховується вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв";

     "16) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республiки Крим та обласними радами;

     17) плата за розмiщення тимчасово вiльних коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв;

     18) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi та сертифiкати, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними державними адмiнiстрацiями, яка зараховується вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв;

     19) плата за лiцензiї та сертифiкати, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

     20) плата за лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

     21) плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту та оптової торгiвлi спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

     22) плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

     23) плата за державну реєстрацiю (крiм реєстрацiйного збору за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв), що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв;

     24) плата за лiцензiї на право оптової торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

     25) плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

     26) адмiнiстративнi штрафи, що накладаються мiсцевими органами виконавчої влади або утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями;

     27) штрафнi санкцiї внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв договорiв iз суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв;

     28) надходження вiд орендної плати за користування майновим комплексом та iншим майном, що перебуває в комунальнiй власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi ради;

     29) концесiйнi платежi щодо об'єктiв комунальної власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi ради (крiм концесiйних платежiв щодо об'єктiв комунальної власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi ради, якi мають цiльове спрямування згiдно iз законом);

     30) кошти, отриманi вiд надання учасниками процедури закупiвель забезпечення їх пропозицiї конкурсних торгiв, якi не пiдлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здiйснення державних закупiвель", в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв;

     31) кошти, отриманi вiд учасника - переможця процедури закупiвлi пiд час укладання договору про закупiвлю як забезпечення виконання цього договору, якi не пiдлягають поверненню учаснику-переможцю, в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв;

     32) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих пiдприємствами, установами та органiзацiями, що утримуються за рахунок бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв, за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих цими пiдприємствами, установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

     33) 55 вiдсоткiв екологiчного податку (крiм екологiчного податку, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад встановлений особливими умовами лiцензiї строк);

     34) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв вiдповiдно до законодавства";

     пункти 2 - 6 та 15 викласти в такiй редакцiї:

     "2) 50 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв у частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

     3) 50 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання води (крiм рентної плати за спецiальне використання води водних об'єктiв мiсцевого значення), що зараховуються до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв користувачами води за мiсцем її забору;

     4) 25 вiдсоткiв рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крiм рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату);

     5) плата за використання iнших природних ресурсiв, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв;

     6) акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї), що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим";

     "15) орендна плата за воднi об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними державними адмiнiстрацiями, яка зараховується вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв";

     3) частину другу виключити.

     29. Частину четверту статтi 67 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Бюджети об'єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, до 15 жовтня року, що передує плановому, формуються вiдповiдно до цього Кодексу на плановий бюджетний перiод з урахуванням таких особливостей:

     1) доходи цих бюджетiв визначаються вiдповiдно до статей 64 та 691 цього Кодексу;

     2) видатки та кредитування цих бюджетiв визначаються вiдповiдно до статей 89 i 91 цього Кодексу;

     3) вiдносини мiж цими бюджетами та державним бюджетом визначаються вiдповiдно до статей 97, 99, 100, 102, 1032, 1034 i 108 цього Кодексу;

     4) мiсцевi запозичення здiйснюються вiдповiдно до статей 16 i 74 цього Кодексу".

     30. У частинi другiй статтi 671:

     1) у пунктi 1 слова i цифри "абзацом четвертим пiдпункту 1 пункту 51 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" та слова "а також збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства, що сплачується (перераховується) на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя" виключити;

     2) пункт 2 пiсля цифр "69" доповнити цифрами "691";

     3) в абзацi третьому пункту 5 цифри "7 - 17" замiнити цифрами "7 - 13, 15 - 17";

     4) у пунктi 6 слова i цифри "пунктiв 2 i 3" та "97 - 1031" замiнити вiдповiдно словом i цифрами "пункту 2" та "97 - 1035".

     31. Доповнити статтею 672 такого змiсту:

     "Стаття 672. Особливостi формування та виконання мiсцевих бюджетiв у Донецькiй та Луганськiй областях на перiод проведення антитерористичної операцiї

     1. У разi припинення дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування Донецької та Луганської областей їх функцiї в частинi бюджетних повноважень здiйснюються мiсцевими державними адмiнiстрацiями та виконавчими органами мiських рад за окремим рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, що приймається на пiдставi звернення вiдповiдної обласної державної адмiнiстрацiї".

     32. У статтi 69:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 69. Доходи бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв";

     2) у частинi першiй:

     абзац перший i пункти 2 - 4, 7, 101, 15, 16, 21 викласти в такiй редакцiї:

     "1. До доходiв загального фонду бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв належать";

     "2) податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi.

     Податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi, засновником яких є мiськi (мiст районного значення), селищнi та сiльськi ради, зараховується вiдповiдно до мiських (мiст районного значення), селищних та сiльських бюджетiв;

     3) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин мiсцевого значення; рентна плата за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спецiальне використання води водних об'єктiв мiсцевого значення; рентна плата за спецiальне використання лiсових ресурсiв (крiм рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв у частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такi платежi зараховуються до бюджетiв мiсцевого самоврядування за мiсцезнаходженням (мiсцем розташування) вiдповiдних природних ресурсiв, а щодо водних об'єктiв - за мiсцем податкової реєстрацiї платника рентної плати;

     4) податок на нерухоме майно, що зараховується до бюджетiв мiсцевого самоврядування";

     "7) єдиний податок, що зараховується до бюджетiв мiсцевого самоврядування";

     "101) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi та сертифiкати, що видаються виконавчими органами вiдповiдних мiсцевих рад, яка зараховується до вiдповiдного бюджету";

     "15) орендна плата за воднi об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди мiсцевими радами, яка зараховується вiдповiдно до бюджетiв мiсцевого самоврядування;

     16) концесiйнi платежi щодо об'єктiв комунальної власностi, засновником яких є мiськi (мiст районного значення), селищнi та сiльськi ради (крiм концесiйних платежiв щодо об'єктiв комунальної власностi, засновником яких є мiськi (мiст районного значення), селищнi та сiльськi ради, якi мають цiльове спрямування згiдно iз законом)";

     "21) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв вiдповiдно до законодавства";

     у пунктi 9 слова "Верховною Радою Автономної Республiки Крим" виключити;

     у пунктах 13, 17 - 19 слова "мiсцевих бюджетiв" замiнити словами "бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв";

     доповнити пунктами 201 - 204 такого змiсту:

     "201) плата за надання iнших адмiнiстративних послуг, що справляється за мiсцем надання послуг;

     202) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     203) акцизний податок з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв, що зараховується до бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв;

     204) 25 вiдсоткiв екологiчного податку (крiм екологiчного податку, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад встановлений особливими умовами лiцензiї строк), що зараховуються до сiльських, селищних, мiських бюджетiв";

     пункти 8, 102 - 108 виключити;

     3) частину другу виключити.

     33. Доповнити статтею 691 такого змiсту:

     "Стаття 691. Надходження спецiального фонду мiсцевих бюджетiв

     1. До надходжень спецiального фонду мiсцевих бюджетiв належать:

     1) надходження бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв (визначенi в частинi першiй статтi 71 цього Кодексу);

     2) кошти вiд вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва, що зараховуються у розмiрi: 100 вiдсоткiв - до бюджетiв мiст Києва та Севастополя, 25 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв, 75 вiдсоткiв - до бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, 15 вiдсоткiв - до районних бюджетiв, 60 вiдсоткiв - до бюджетiв мiст районного значення, селищ i сiл;

     3) концесiйнi платежi щодо об'єктiв комунальної власностi, якi мають цiльове спрямування згiдно iз законом;

     4) 70 вiдсоткiв грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi, в тому числi: до сiльських, селищних, мiських бюджетiв - 50 вiдсоткiв, обласних бюджетiв та бюджету Автономної Республiки Крим - 20 вiдсоткiв, бюджетiв мiст Києва та Севастополя - 70 вiдсоткiв;

     5) вiдрахування 10 вiдсоткiв вартостi питної води суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю питної води через системи централiзованого водопостачання з вiдхиленням вiд вiдповiдних стандартiв, що зараховуються до бюджетiв мiст, селищ та сiл;

     6) власнi надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок вiдповiдного мiсцевого бюджету;

     7) цiльовi та добровiльнi внески пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян до республiканського Автономної Республiки Крим та мiсцевих фондiв охорони навколишнього природного середовища;

     8) надходження до цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим та мiсцевими радами;

     9) iншi субвенцiї, що надаються з iнших бюджетiв за рахунок конкретно визначених надходжень спецiального фонду таких бюджетiв;

     10) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     11) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла, а також пеня i вiдсотки за користування ними;

     12) надходження в рамках програм допомоги i грантiв мiжнародних фiнансових органiзацiй та Європейського Союзу;

     13) iншi надходження, визначенi законом про Державний бюджет України".

     34. У статтi 71:

     1) пункти 11 та 2 частини першої виключити;

     2) частину третю пiсля слiв "iнформатизацiю загальнодержавних освiтнiх закладiв" доповнити словами "природоохороннi заходи".

     35. У частинi першiй статтi 73:

     1) пункт 2 доповнити реченням такого змiсту: "Такi позики не надаються у разi розмiщення коштiв мiсцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштiв мiсцевого бюджету в частинi бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банкiв";

     2) пункт 3 виключити.

     36. Частину другу статтi 74 доповнити реченням такого змiсту: "Обсяг та умови здiйснення мiсцевих зовнiшнiх запозичень шляхом отримання кредитiв (позик) вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй i надання мiсцевих гарантiй для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктiв господарювання, що виникають за кредитами (позиками) вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй, вважаються погодженими, якщо центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики, рiшення не прийнято протягом одного мiсяця з дня надходження документiв на погодження".

     37. У статтi 75:

     1) у частинi другiй слова "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики" замiнити словами "центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у вiдповiднiй сферi";

     2) у частинi сьомiй слова i цифри "статей 92 i 93" замiнити словом i цифрами "статтi 93".

     38. У статтi 77:

     1) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Мiсцевi бюджети затверджуються рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.

     У разi неприйняття закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республiки Крим, вiдповiдна мiсцева рада при затвердженнi вiдповiдних мiсцевих бюджетiв враховують обсяги мiжбюджетних трансфертiв (освiтня субвенцiя, субвенцiя на пiдготовку робiтничих кадрiв, медична субвенцiя, субвенцiя на забезпечення медичних заходiв окремих державних програм та комплексних заходiв програмного характеру, базова та реверсна дотацiї), визначенi у законi про Державний бюджет України на попереднiй бюджетний перiод.

     У двотижневий строк з дня офiцiйного опублiкування закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республiки Крим, вiдповiдна мiсцева рада приводять обсяги мiжбюджетних трансфертiв у вiдповiднiсть iз законом про Державний бюджет України";

     2) частину третю виключити.

     39. У статтi 78:

     1) частину другу доповнити абзацами третiм i четвертим такого змiсту:

     "За рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради при виконаннi мiсцевих бюджетiв обслуговування бюджетних коштiв у частинi бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здiйснюватися установами банкiв державного сектору.

     Порядок обслуговування коштiв мiсцевих бюджетiв у частинi бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банкiв державного сектору, а також особливостi ведення бухгалтерського облiку виконання мiсцевих бюджетiв та складання звiтностi про виконання мiсцевих бюджетiв щодо таких коштiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Нацiональним банком України";

     2) в абзацi першому частини п'ятої слова "на єдиний казначейський рахунок" замiнити словами "вiдповiдно на єдиний казначейський рахунок та рахунки, вiдкритi в установах банкiв державного сектору згiдно з частиною другою цiєї статтi";

     3) частину шосту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Органи, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, здiйснюють операцiї щодо виконання платiжних доручень розпорядникiв бюджетних коштiв, оформлених вiдповiдно до вимог законодавства, на пiдставi пiдтвердних документiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов'язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками мiсцевих бюджетiв (протягом п'яти операцiйних днiв з дати надання доручення на здiйснення платежу за умови виконання доходiв зведеного бюджету України)".

     40. У частинi першiй статтi 87:

     1) пункт 4 доповнити словами "оплата послуг з пiдготовки наукових кадрiв у наукових установах на умовах державного замовлення";

     2) доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) забезпечення функцiонування установ та закладiв Збройних Сил України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, правоохоронних органiв, органiв цивiльного захисту, якi перебувають у державнiй власностi";

     3) у пунктi 7:

     у пiдпунктi "а":

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "мистецькi (художнi, музичнi, хореографiчнi) загальноосвiтнi школи (школи-iнтернати) державної власностi";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "лiцей (гiмназiя)-iнтернат з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою державної власностi";

     пiдпункт "б" пiсля слова "закладах" доповнити словами "соцiальної реабiлiтацiї та адаптацiї";

     пiдпункт "в" пiсля слова "закладах" доповнити цифрами i словами "III - IV рiвнiв акредитацiї (унiверситетах, академiях, iнститутах)";

     4) у пiдпунктi "б" пункту 8 слова "спецiалiзованi медико-санiтарнi частини" виключити;

     5) у пунктi 10:

     пiдпункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) державнi культурно-освiтнi програми (нацiональнi музеї, нацiональнi та державнi бiблiотеки, заповiдники, мiжнароднi культурнi зв'язки, державнi культурно-освiтнi заходи, державна пiдтримка нацiональних театрiв, художнiх колективiв та їх дирекцiй, концертних, нацiональних та державних циркових органiзацiй державної форми власностi, культурно-мистецькi заходи нацiональних творчих спiлок) згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пiдпункти "б" та "в" виключити;

     пiдпункти "г" та "ґ" викласти в такiй редакцiї:

     "г) створення та розповсюдження нацiональних фiльмiв;

     ґ) державну архiвну справу та страховий фонд документацiї";

     6) пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11) програми пiдтримки нацiональних i державних телерадiокомпанiй, суспiльного телебачення i радiомовлення, преси, книговидання, державних iнформацiйних агентств";

     7) у пунктi 12:

     пiдпункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) державнi програми з розвитку фiзичної культури i спорту (забезпечення дiяльностi нацiональних збiрних команд, проведення спортивних заходiв державного i мiжнародного рiвня, пiдготовка i участь нацiональних збiрних команд у мiжнародних змаганнях з олiмпiйських та неолiмпiйських видiв спорту, у тому числi в Олiмпiйських iграх, Європейських iграх, Юнацьких Олiмпiйських iграх, Всесвiтнiх iграх з неолiмпiйських видiв спорту, забезпечення дiяльностi закладiв фiзичної культури i спорту всеукраїнського рiвня, фiнансова пiдтримка баз олiмпiйської пiдготовки та всеукраїнських громадських органiзацiй фiзкультурно-спортивного спрямування згiдно з перелiками, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України)";

     пiдпункт "в" виключити;

     8) пункт 201 виключити.

     41. У статтi 88:

     1) у назвi та частинi першiй слова "їх об'єднань" та "i враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв" виключити;

     2) пункти 2 i 3 частини першої виключити.

     42. У статтi 89:

     1) у назвi та частинi першiй слова "районних бюджетiв та бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв" замiнити словами "бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв, бюджетiв об'єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     2) у частинi першiй:

     пункт 1 виключити;

     у пунктi 2:

     у пiдпунктi "а" слова "(у мiстах республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення)" виключити;

     у пiдпунктi "б" слова i цифри "(крiм навчально-виховних комплексiв, визначених у пiдпунктi "б" пункту 2 частини першої статтi 88 цього Кодексу)" виключити;

     у пiдпунктi "д" слова "(заходи районного значення з позашкiльної роботи з дiтьми)" виключити;

     пiдпункт "а" пункту 3 пiсля слiв "лiкарнi широкого профiлю" доповнити словами "спецiалiзованi медико-санiтарнi частини";

     у пiдпунктi "б" пункту 4:

     абзац другий доповнити словами та цифрами "допомога по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "додатковi виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житловi субсидiї населенню), пiльги окремим категорiям громадян, що надаються: ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби; ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам податкової мiлiцiї; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримiнально-виконавчої служби; ветеранам служби цивiльного захисту; ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв податкової мiлiцiї, ветеранiв державної пожежної охорони, ветеранiв Державної кримiнально-виконавчої служби, ветеранiв служби цивiльного захисту та ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; звiльненим зi служби за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв вiйськовослужбовцям Служби безпеки України, працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи; особам, звiльненим iз служби цивiльного захисту за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв, та якi стали iнвалiдами пiд час виконання службових обов'язкiв; пенсiонерам з числа слiдчих прокуратури; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi; звiльненим з вiйськової служби особам, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби; батькам та членам сiмей вiйськовослужбовцiв, вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, якi загинули (померли) або пропали безвiсти пiд час проходження вiйськової служби; батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту, якi загинули (померли) або зникли безвiсти пiд час виконання службових обов'язкiв; реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсiонерам з числа спецiалiстiв iз захисту рослин вiдповiдно до частини четвертої статтi 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам вiдповiдно до пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статтi 29 Закону України "Про культуру", частини другої статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу", абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту"; особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України; ветеранам працi; дiтям вiйни; багатодiтним сiм'ям, дитячим будинкам сiмейного типу та прийомним сiм'ям, в яких не менше року проживають вiдповiдно троє або бiльше дiтей, а також сiм'ям (крiм багатодiтних сiмей), в яких не менше року проживають троє i бiльше дiтей, враховуючи тих, над якими встановлено опiку чи пiклування, iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам та особам, якi супроводжують iнвалiдiв I групи або дiтей-iнвалiдiв (не бiльше одного супроводжуючого)";

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) державнi культурно-освiтнi та театрально-видовищнi програми (сiльськi, селищнi та мiськi палаци i будинки культури, клуби, центри дозвiлля, iншi клубнi заклади та бiблiотеки; театри, районнi (мiськi) бiблiотеки або централiзованi бiблiотеки районної (мiської) централiзованої бiблiотечної системи, музеї, виставки, палаци i будинки культури, школи естетичного виховання дiтей, включаючи заклади та установи комунальної власностi, яким надано статус нацiональних, зоопарки комунальної власностi)";

     у пунктi 6 слова "державнi програми розвитку фiзичної культури i спорту" замiнити словами "фiзичну культуру i спорт", а слово "органiзацiй" - словами "мiсцевих осередкiв всеукраїнських громадських органiзацiй".

     43. У статтi 90:

     1) у назвi слова "i враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв" виключити;

     2) у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "та враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв" виключити;

     пiдпункт "б" пункту 1 виключити;

     у пунктi 2:

     пiдпункт "а1" пiсля слiв "загальну середню освiту" доповнити словами "спецiалiзованi школи (у тому числi школи-iнтернати) державної власностi, а також";

     у пiдпунктi "б" слова "видатки на що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв у державному бюджетi)" виключити;

     пiдпункт "в" викласти в такiй редакцiї:

     "в) вищу освiту (на оплату послуг з пiдготовки фахiвцiв, наукових та науково-педагогiчних кадрiв на умовах державного та/або регiонального замовлення у вищих навчальних закладах державної та/або комунальної власностi";

     пiдпункт "ґ" пiсля слова "заходи" доповнити словами "i заклади нацiонального, державного";

     у пiдпунктi "б" пункту 3 слова "госпiталi для iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни" замiнити словами "госпiталi для ветеранiв вiйни";

     у пiдпунктi "а" пункту 4 слова та цифри "допомога по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу" виключити;

     пiдпункти "а" та "б" пункту 5 викласти в такiй редакцiї:

     "а) державнi культурно-освiтнi програми (нацiональнi, державнi, республiканськi Автономної Республiки Крим та обласнi заповiдники, бiблiотеки, музеї та виставки, включаючи заклади та установи комунальної власностi, яким надано статус нацiональних);

     б) державнi театрально-видовищнi програми (фiлармонiї, художнi, музичнi колективи i ансамблi, театри, концертнi i цирковi органiзацiї, палаци, будинки культури, iншi заклади нацiонального, державного, республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення, iншi заклади та заходи в галузi мистецтва, включаючи заклади та установи комунальної власностi, яким надано статус нацiональних)";

     у пунктi 6:

     у пiдпунктах "а" та "б" слово "державнi" виключити;

     пiдпункт "а" доповнити словами "фiнансова пiдтримка республiканського Автономної Республiки Крим та обласних осередкiв всеукраїнських громадських органiзацiй фiзкультурно-спортивної спрямованостi";

     доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) програми природоохоронних заходiв мiсцевого значення, заходи з проведення лабораторно-дiагностичних, лiкувально-профiлактичних робiт бюджетними установами ветеринарної медицини, спiвфiнансування (50 вiдсоткiв) проектiв лiквiдацiї пiдприємств вугiльної i торфодобувної промисловостi та витрат на утримання водовiдливних комплексiв у безпечному режимi, проекти реструктуризацiї та лiквiдацiї об'єктiв пiдприємств гiрничої хiмiї, пiдземного видобутку залiзної руди, консервацiї ртутного виробництва, утримання водовiдливних комплексiв".

     44. У статтi 91:

     1) у назвi та частинi першiй слова "що не враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв" замiнити словами "що можуть здiйснюватися з усiх мiсцевих бюджетiв";

     2) у частинi першiй:

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) мунiципальнi формування з охорони громадського порядку";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) органи мiсцевого самоврядування";

     пункти 4 та 201 виключити;

     у пунктi 6 слова "в тому числi зоопарки загальнодержавного значення комунальної власностi" виключити;

     у пунктах 7 та 9 слова "мiсцевого значення" виключити;

     пiдпункт "в" пункту 10 доповнити словами "вулиць i дорiг комунальної власностi у населених пунктах";

     пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13) програми природоохоронних заходiв мiсцевого значення, заходи державних програм у сферi житлово-комунального господарства з будiвництва та реконструкцiї водопровiдних та каналiзацiйних очисних споруд, доочищення питної води, модернiзацiї систем теплопостачання, замiни природного газу альтернативними видами палива, модернiзацiї та ремонту лiфтового господарства, реконструкцiї та ремонту житлових будинкiв, оснащення житлового фонду будинковими засобами облiку енергоносiїв та споживання води, капiтального ремонту, реконструкцiї, будiвництва мереж зовнiшнього освiтлення вулиць, капiтального ремонту гуртожиткiв, що передаються у власнiсть територiальних громад, впровадження енергозберiгаючих технологiй";

     пункт 20 доповнити словами "та посадових осiб мiсцевого самоврядування";

     доповнити пунктами 202 та 203 такого змiсту:

     "202) реалiзацiю програм допомоги i грантiв мiжнародних фiнансових органiзацiй та Європейського Союзу;

     203) програми пiдтримки будiвництва (реконструкцiї) житла для окремих категорiй громадян".

     45. Статтю 92 виключити.

     46. У статтi 93:

     1) у назвi слова "що враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв" виключити;

     2) частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Мiська (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здiйснення окремих видаткiв мiсцевих бюджетiв сiльськiй, селищнiй, мiськiй (мiста районного значення) радi у виглядi мiжбюджетного трансферту вiдповiдно до сiльського, селищного, мiського (мiста районного значення) бюджету. Сiльська, селищна, мiська (мiста районного значення) рада може передати кошти на здiйснення окремих видаткiв мiсцевих бюджетiв районнiй, мiськiй (мiста республiканського Автономної Республiки Крим, обласного та районного значення), селищнiй, сiльськiй радi у виглядi мiжбюджетного трансферту вiдповiдно до районного, мiського (мiста республiканського Автономної Республiки Крим, обласного та районного значення), селищного, сiльського бюджету.

     2. Мiська (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) рада може передати кошти на здiйснення окремих видаткiв мiсцевих бюджетiв районнiй, мiськiй (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) радi у виглядi мiжбюджетного трансферту вiдповiдно до районного, мiського (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) бюджету. Районна рада може передати кошти на здiйснення окремих видаткiв мiсцевих бюджетiв районнiй, мiськiй (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) радi у виглядi мiжбюджетного трансферту вiдповiдно до районного, мiського (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) бюджету.

     Мiська (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здiйснення окремих видаткiв мiсцевих бюджетiв Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласнiй радi у виглядi мiжбюджетного трансферту вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим, обласного бюджету. Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласна рада може передати кошти на здiйснення окремих видаткiв мiсцевих бюджетiв мiськiй (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення), районнiй радi у виглядi мiжбюджетного трансферту вiдповiдно до мiського (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення), районного бюджету";

     3) частину четверту виключити.

     47. Назву глави 15 викласти в такiй редакцiї:

"Глава 15. ФIНАНСОВI НОРМАТИВИ БЮДЖЕТНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТI".

     48. У статтi 94:

     1) частину першу доповнити словами та цифрами "визначених пунктами 6 - 8 частини першої статтi 97 цього Кодексу";

     2) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Загальний обсяг фiнансових ресурсiв за кожним видом мiжбюджетних трансфертiв, визначених пунктами 6 - 8 частини першої статтi 97 цього Кодексу, розраховується на пiдставi державних соцiальних стандартiв i нормативiв, якi встановлюються законом та iншими нормативно-правовими актами".

     49. Пункти 1 i 3 частини першої статтi 96 викласти в такiй редакцiї:

     "1) базову дотацiю (трансферт, що надається з державного бюджету мiсцевим бюджетам для горизонтального вирiвнювання податкоспроможностi територiй)";

     "3) реверсну дотацiю (кошти, що передаються до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв для горизонтального вирiвнювання податкоспроможностi територiй)".

     50. У статтi 97:

     1) у частинi першiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) базова дотацiя";

     пункт 2 виключити;

     у пунктi 4 слова "що не враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв" виключити;

     пункт 41 виключити;

     пункт 6 замiнити сiмома пунктами такого змiсту:

     "6) освiтня субвенцiя;

     7) субвенцiя на пiдготовку робiтничих кадрiв;

     8) медична субвенцiя;

     9) субвенцiя на забезпечення медичних заходiв окремих державних програм та комплексних заходiв програмного характеру;

     10) субвенцiя на фiнансування заходiв соцiально-економiчної компенсацiї ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження;

     11) субвенцiя на проекти лiквiдацiї пiдприємств вугiльної i торфодобувної промисловостi та утримання водовiдливних комплексiв у безпечному режимi на умовах спiвфiнансування (50 вiдсоткiв);

     12) iншi додатковi дотацiї та iншi субвенцiї";

     2) у частинi третiй слова "дотацiї вирiвнювання, субвенцiй, а також коштiв, що передаються до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв" замiнити словами "мiжбюджетних трансфертiв";

     3) частину четверту виключити.

     51. Статтi 98 - 100 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 98. Горизонтальне вирiвнювання податкоспроможностi обласних бюджетiв

     1. Горизонтальне вирiвнювання податкоспроможностi обласних бюджетiв здiйснюється окремо за надходженнями податку на прибуток пiдприємств та податку на доходи фiзичних осiб з урахуванням таких параметрiв:

     1) кiлькiсть населення;

     2) надходження податку на прибуток пiдприємств, визначеного пунктом 11 частини першої статтi 66 цього Кодексу, за останнiй звiтний бюджетний перiод;

     3) надходження податку на доходи фiзичних осiб, визначеного пунктом 1 частини першої статтi 66 цього Кодексу, за останнiй звiтний бюджетний перiод;

     4) iндекси податкоспроможностi вiдповiдного обласного бюджету, що визначаються окремо за надходженнями податку на прибуток пiдприємств та податку на доходи фiзичних осiб.

     2. Iндекс податкоспроможностi вiдповiдного обласного бюджету є коефiцiєнтом, що визначає рiвень податкоспроможностi такого бюджету порiвняно з аналогiчним середнiм показником по всiх обласних бюджетах України у розрахунку на одну людину.

     3. При здiйсненнi вирiвнювання враховується значення iндексу податкоспроможностi вiдповiдного обласного бюджету.

     Якщо значення iндексу:

     в межах 0,9 - 1,1 - вирiвнювання не здiйснюється;

     менше 0,9 - надається базова дотацiя вiдповiдному обласному бюджету в обсязi 80 вiдсоткiв суми, необхiдної для досягнення значення такого iндексу забезпеченостi вiдповiдного бюджету 0,9;

     бiльше 1,1 - передається реверсна дотацiя з вiдповiдного обласного бюджету в обсязi 50 вiдсоткiв суми, що перевищує значення такого iндексу 1,1.

     Стаття 99. Горизонтальне вирiвнювання податкоспроможностi бюджетiв мiст обласного значення, районiв i об'єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад

     1. Горизонтальне вирiвнювання податкоспроможностi мiст обласного значення, районiв i об'єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, здiйснюється з урахуванням таких параметрiв:

     1) кiлькiсть населення;

     2) надходження податку на доходи фiзичних осiб, визначеного пунктом 1 частини першої статтi 64 цього Кодексу, за останнiй звiтний бюджетний перiод;

     3) iндекс податкоспроможностi вiдповiдного бюджету.

     2. Iндекс податкоспроможностi є коефiцiєнтом, що визначає рiвень податкоспроможностi зведеного бюджету мiста обласного значення, району чи об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, порiвняно з аналогiчним середнiм показником по всiх зведених бюджетах мiст обласного значення, районiв i об'єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, в Українi у розрахунку на одну людину.

     3. При здiйсненнi вирiвнювання враховується значення iндексу податкоспроможностi вiдповiдного бюджету.

     Якщо значення iндексу:

     в межах 0,9 - 1,1 - вирiвнювання не здiйснюється;

     менше 0,9 - надається базова дотацiя вiдповiдному бюджету в обсязi 80 вiдсоткiв суми, необхiдної для досягнення значення такого iндексу забезпеченостi вiдповiдного бюджету 0,9;

     бiльше 1,1 - передається реверсна дотацiя з вiдповiдного бюджету в обсязi 50 вiдсоткiв суми, що перевищує значення такого iндексу 1,1.

     Стаття 100. Iндекс податкоспроможностi мiсцевого бюджету

     1. Iндекси податкоспроможностi мiсцевих бюджетiв не можуть змiнюватися i переглядатися частiше, нiж один раз на рiк, крiм випадкiв:

     видiлення нових або змiни статусу вже iснуючих адмiнiстративно-територiальних одиниць;

     змiни мiсцезнаходження суб'єктiв господарювання - платникiв податкiв;

     змiни податкового законодавства.

     Змiна обсягу надходжень податку на прибуток пiдприємств та податку на доходи фiзичних осiб за вiдповiдний бюджетний перiод повинна бути пiдтверджена органами стягнення".

     52. У статтi 101:

     1) частину першу виключити;

     2) у частинi другiй:

     пункти 2 i 3 виключити;

     у пунктi 5 слово "додатковi" виключити;

     3) частини третю i четверту виключити.

     53. Частини третю та четверту статтi 102 викласти в такiй редакцiї:

     "3. За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот надаються житловi субсидiї населенню та пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби; ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам податкової мiлiцiї; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримiнально-виконавчої служби; ветеранам служби цивiльного захисту; ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв податкової мiлiцiї, ветеранiв державної пожежної охорони, ветеранiв Державної кримiнально-виконавчої служби, ветеранiв служби цивiльного захисту та ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; звiльненим зi служби за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв вiйськовослужбовцям Служби безпеки України, працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи; особам, звiльненим iз служби цивiльного захисту за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв, та якi стали iнвалiдами пiд час виконання службових обов'язкiв; пенсiонерам з числа слiдчих прокуратури; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi; звiльненим з вiйськової служби особам, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби; батькам та членам сiмей вiйськовослужбовцiв, вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, якi загинули (померли) або пропали безвiсти пiд час проходження вiйськової служби; батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту, якi загинули (померли) або зникли безвiсти пiд час виконання службових обов'язкiв; реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсiонерам з числа спецiалiстiв iз захисту рослин вiдповiдно до частини четвертої статтi 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам вiдповiдно до пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статтi 29 Закону України "Про культуру", частини другої статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу", абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту"; дiтям вiйни; багатодiтним сiм'ям, дитячим будинкам сiмейного типу та прийомним сiм'ям, в яких не менше року проживають вiдповiдно троє або бiльше дiтей, а також сiм'ям (крiм багатодiтних сiмей), в яких не менше року проживають троє i бiльше дiтей, враховуючи тих, над якими встановлено опiку чи пiклування.

     4. За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу надаються житловi субсидiї населенню та пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби; ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам податкової мiлiцiї; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримiнально-виконавчої служби; ветеранам служби цивiльного захисту; ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв податкової мiлiцiї, ветеранiв державної пожежної охорони, ветеранiв Державної кримiнально-виконавчої служби, ветеранiв служби цивiльного захисту та ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; звiльненим зi служби за вiком, у зв'язку з хворобою або за вислугою рокiв працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, особам, звiльненим iз служби цивiльного захисту за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв, та якi стали iнвалiдами пiд час виконання службових обов'язкiв; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi; батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту, якi загинули (померли) або зникли безвiсти пiд час виконання службових обов'язкiв; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсiонерам з числа спецiалiстiв iз захисту рослин вiдповiдно до частини четвертої статтi 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам вiдповiдно до пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статтi 29 Закону України "Про культуру", частини другої статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу", абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту"; багатодiтним сiм'ям; дитячим будинкам сiмейного типу та прийомним сiм'ям, в яких не менше року проживають вiдповiдно троє або бiльше дiтей, а також сiм'ям (крiм багатодiтних сiмей), в яких не менше року проживають троє i бiльше дiтей, враховуючи тих, над якими встановлено опiку чи пiклування; особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України; компенсацiї особам, якi згiдно iз статтями 43 i 48 Гiрничого закону України мають право на безоплатне отримання вугiлля або торф'яного брикету на побутовi потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення".

     54. У назвi та частинi першiй статтi 103 слова "що не враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв" виключити.

     55. Статтю 1031 виключити.

     56. Доповнити статтями 1032, 1033, 1034, 1035 такого змiсту:

     "Стаття 1032. Освiтня субвенцiя

     1. Освiтня субвенцiя спрямовується на оплату поточних видаткiв таких типiв навчальних закладiв:

     1) загальноосвiтнi навчальнi заклади усiх ступенiв;

     2) шкiльнi вiддiлення навчально-виховних комплексiв "дошкiльний навчальний заклад - загальноосвiтнiй навчальний заклад", "загальноосвiтнiй навчальний заклад - дошкiльний навчальний заклад";

     3) спецiалiзованi школи (школи-iнтернати), включаючи школи-iнтернати з поглибленим вивченням окремих предметiв i курсiв для поглибленої пiдготовки дiтей в галузi науки i мистецтв, фiзичної культури i спорту, iнших галузях, лiцеї з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою; лiцеї (лiцеї-iнтернати); гiмназiї (гiмназiї-iнтернати); колегiуми (колегiуми-iнтернати);

     4) вечiрнi (змiннi) школи;

     5) загальноосвiтнi навчальнi заклади для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та реабiлiтацiї: загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвiтнi санаторнi школи-iнтернати; спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати; загальноосвiтнi навчальнi заклади для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, дитячi будинки (крiм дитячих будинкiв сiмейного типу та прийомних сiмей);

     6) спецiальнi загальноосвiтнi навчальнi заклади для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та/або розумового розвитку, навчально-реабiлiтацiйнi центри.

     Зазначена субвенцiя може спрямовуватися на реалiзацiю заходiв з оптимiзацiї мережi зазначених навчальних закладiв.

     2. У законi про Державний бюджет України затверджуються обсяги освiтньої субвенцiї окремо для бюджету Автономної Республiки Крим, обласних i районних бюджетiв, мiських (мiст Києва та Севастополя, мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) бюджетiв та бюджетiв об'єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

     3. Освiтня субвенцiя розподiляється мiж вiдповiдними бюджетами на основi формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi освiти, та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України i має враховувати, зокрема, такi параметри:

     1) кiлькiсть учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв у мiськiй та сiльськiй мiсцевостi, гiрських населених пунктах;

     2) наповнюванiсть класiв;

     3) коригуючi коефiцiєнти приведення, що застосовуються до кiлькостi учнiв рiзних типiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв та залежно вiд мiсцевостi, в якiй розташований заклад.

     При цьому у складi зазначеної субвенцiї передбачається резерв коштiв, обсяг якого не може перевищувати 1 вiдсотка загального обсягу субвенцiї, для здiйснення видаткiв, що не могли бути врахованi при застосуваннi формули.

     4. Залишки коштiв за освiтньою субвенцiєю на кiнець бюджетного перiоду зберiгаються на рахунках вiдповiдних мiсцевих бюджетiв i використовуються у наступному бюджетному перiодi з урахуванням цiльового призначення субвенцiї та на оновлення матерiально-технiчної бази навчальних закладiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

     Стаття 1033. Субвенцiя на пiдготовку робiтничих кадрiв

     1. Видатки мiсцевих бюджетiв, передбаченi у пiдпунктi "б" пункту 2 частини першої статтi 90 цього Кодексу, в частинi виконання державного замовлення здiйснюються за рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на пiдготовку робiтничих кадрiв.

     2. У законi про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенцiї окремо для бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв, мiських (мiст Києва та Севастополя) бюджетiв.

     3. Субвенцiя на пiдготовку робiтничих кадрiв розподiляється мiж вiдповiдними бюджетами на основi формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi освiти, та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України i має враховувати, зокрема, такi параметри:

     1) кiлькiсть учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв, включаючи учнiв у гiрських населених пунктах, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування;

     2) коригуючi коефiцiєнти приведення, що застосовуються до кiлькостi учнiв та залежно вiд мiсцевостi, в якiй розташований заклад.

     При цьому у складi зазначеної субвенцiї передбачається резерв коштiв, обсяг якого не може перевищувати 1 вiдсотка загального обсягу субвенцiї, для здiйснення видаткiв, що не могли бути врахованi при застосуваннi формули.

     4. Субвенцiя на пiдготовку робiтничих кадрiв спрямовується на оплату поточних видаткiв професiйно-технiчних навчальних закладiв.

     Зазначена субвенцiя може спрямовуватися на реалiзацiю заходiв з оптимiзацiї мережi професiйно-технiчних навчальних закладiв.

     5. Залишки коштiв за субвенцiєю на пiдготовку робiтничих кадрiв на кiнець бюджетного перiоду зберiгаються на рахунках вiдповiдних мiсцевих бюджетiв i використовуються у наступному бюджетному перiодi з урахуванням цiльового призначення субвенцiї та на оновлення матерiально-технiчної бази професiйно-технiчних навчальних закладiв.

     Стаття 1034. Медична субвенцiя

     1. Видатки мiсцевих бюджетiв, передбаченi у пунктi 3 частини першої статтi 89 та пунктi 3 частини першої статтi 90 цього Кодексу, проводяться за рахунок медичної субвенцiї.

     Зазначена субвенцiя може спрямовуватися на реалiзацiю заходiв з оптимiзацiї мережi закладiв охорони здоров'я.

     2. У законi про Державний бюджет України затверджуються обсяги медичної субвенцiї окремо для бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв i районних бюджетiв, мiських (мiст Києва та Севастополя, мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) бюджетiв та бюджетiв об'єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

     3. Медична субвенцiя розподiляється мiж вiдповiдними бюджетами на основi формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України i має враховувати, зокрема, такi параметри:

     1) кiлькiсть населення вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi;

     2) коригуючi коефiцiєнти, що враховують вiдмiнностi у вартостi надання медичної допомоги;

     3) особливостi надання медичної допомоги у гiрських населених пунктах.

     При цьому у складi зазначеної субвенцiї передбачається резерв коштiв, обсяг якого не може перевищувати 1 вiдсотка загального обсягу субвенцiї, для здiйснення видаткiв, що не могли бути врахованi при застосуваннi формули.

     4. Залишки коштiв за медичною субвенцiєю на кiнець бюджетного перiоду зберiгаються на рахунках вiдповiдних мiсцевих бюджетiв i можуть використовуватися у наступному бюджетному перiодi з урахуванням цiльового призначення субвенцiї, у тому числi на оновлення матерiально-технiчної бази закладiв охорони здоров'я.

     Стаття 1035. Субвенцiя на забезпечення медичних заходiв окремих державних програм та комплексних заходiв програмного характеру

     1. Субвенцiя на забезпечення медичних заходiв окремих державних програм та комплексних заходiв програмного характеру використовується для реалiзацiї державних програм i комплексних заходiв у сферi охорони здоров'я за напрямами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. У законi про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенцiї окремо для бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв, мiських (мiст Києва та Севастополя) бюджетiв.

     3. Субвенцiя на забезпечення медичних заходiв окремих державних програм та комплексних заходiв програмного характеру розподiляється мiж вiдповiдними бюджетами на основi формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України i має враховувати, зокрема, такi параметри:

     1) кiлькiсть хворих;

     2) кiлькiсть населення вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

     4. Залишки коштiв за зазначеною субвенцiєю на кiнець бюджетного перiоду зберiгаються на рахунках вiдповiдних мiсцевих бюджетiв i можуть використовуватися у наступному бюджетному перiодi з урахуванням цiльового призначення субвенцiї".

     57. Статтi 106 та 107 виключити.

     58. У статтi 108:

     1) друге речення частини першої виключити;

     2) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Порядок перерахування мiжбюджетних трансфертiв з державного бюджету мiсцевим бюджетам, реверсної дотацiї, а також порядок перерахування мiжбюджетних трансфертiв мiж мiсцевими бюджетами визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України i мають забезпечувати своєчаснiсть, рiвномiрнiсть, гарантованiсть та повноту перерахування трансфертiв.

     Перерахування базової дотацiї, трансфертiв з державного бюджету, визначених пунктами 6 - 8 частини першої статтi 97 цього Кодексу, та реверсної дотацiї здiйснюється органами, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, щодекадно вiдповiдно до розпису Державного бюджету України";

     3) частини третю - п'яту виключити;

     4) частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Кабiнет Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету може здiйснювати розподiл та перерозподiл обсягiв субвенцiй та додаткових дотацiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам (крiм субвенцiй, передбачених статтями 1032 - 1035 цього Кодексу) мiж мiсцевими бюджетами у межах загального обсягу вiдповiдних субвенцiй та додаткових дотацiй. При цьому обсяги субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення державних програм соцiального захисту можуть перерозподiлятися вiдповiдно до частини шостої статтi 102 цього Кодексу, а обсяги субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на проведення виборiв депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв розподiляються у порядку, визначеному статтею 61 Закону України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв".

     59. Пункт 1 частини першої статтi 112 пiсля слiв "мiсцевих бюджетiв" доповнити словами та цифрами "крiм випадку, передбаченого абзацами третiм i четвертим частини другої статтi 78 цього Кодексу".

     60. У частинi першiй статтi 116:

     1) у пунктi 7 слова "доходiв та видаткiв мiсцевих бюджетiв, що враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв" виключити;

     2) у пунктi 10 слова "(за винятком коштiв, що отримуються установами України, якi функцiонують за кордоном)" замiнити словами "(за винятком коштiв, що отримуються установами України, якi функцiонують за кордоном, власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, та у випадках, передбачених абзацами третiм i четвертим частини другої статтi 78 цього Кодексу)";

     3) доповнити пунктом 161 такого змiсту:

     "161) порушення вимог цього Кодексу щодо затвердження головними розпорядниками бюджетних коштiв порядкiв використання бюджетних коштiв".

     61. В абзацi другому пункту 7 частини першої статтi 117 слова "дотацiї вирiвнювання" замiнити словами "базової дотацiї".

     62. У статтi 122:

     1) у назвi i текстi статтi слова "доходiв та видаткiв мiсцевих бюджетiв, що враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв" виключити;

     2) частину першу пiсля слiв "мiськi державнi адмiнiстрацiї" доповнити словами "до запровадження iнституту представника Президента України";

     3) частину другу пiсля слiв "Районнi державнi адмiнiстрацiї" доповнити словами "до запровадження iнституту представника Президента України".

     63. У роздiлi VI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     1) у пунктi 3 слова "Державної служби автомобiльних дорiг України" виключити;

     2) пункти 5 та 51 виключити;

     3) пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 березня 2015 року забезпечити:

     проведення iнвентаризацiї всiх нормативно-правових актiв, що регламентують застосування галузевих нормативiв при здiйсненнi видаткiв мiсцевих бюджетiв, зокрема щодо мережi бюджетних установ, педагогiчного навантаження, нормативiв витрат бюджетних установ, та встановлення мiнiмального i максимального значення таких нормативiв залежно вiд обсягiв фiнансових ресурсiв;

     затвердження державних соцiальних стандартiв i нормативiв вiдповiдно до статтi 94 цього Кодексу в описовому та вартiсному виглядi за кожним iз делегованих державою мiсцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостатистичну адмiнiстративно-територiальну одиницю. Внести вiдповiднi змiни до нормативно-правових актiв, що регламентують застосування галузевих стандартiв надання соцiальних послуг та нормативiв при здiйсненнi видаткiв з мiсцевих бюджетiв, зокрема щодо мережi, штатних нормативiв, робочого навантаження, нормативiв витрат бюджетних установ, передбачивши можливiсть щорiчного коригування вартiсної величини державних соцiальних стандартiв залежно вiд змiни цiн та iнших умов їх формування";

     4) у пунктi 14:

     доповнити пiдпунктом 11 такого змiсту:

     "11) бюджети фондiв загальнообов'язкового державного пенсiйного та соцiального страхування за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України затверджуються Верховною Радою України пiд час прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читаннi за рiшенням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету";

     пiдпункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) кошти фондiв загальнообов'язкового державного соцiального та пенсiйного страхування обслуговуються органами, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Платежi проводяться за такою прiоритетнiстю:

     соцiальнi виплати застрахованим особам (членам їхнiх сiмей, iншим особам), у яких виникає право на отримання соцiального забезпечення, визначеного законодавством;

     оплата працi працiвникiв фондiв, нарахування на оплату працi, оплата комунальних послуг та енергоносiїв;

     iншi платежi";

     5) доповнити пунктами 17 - 27 такого змiсту:

     "17. Установити, що:

     1) надходження нарахованих сум за останнiй звiтний (податковий) перiод 2014 року, податкового боргу, повернення помилково або надмiру сплачених сум з:

     акцизного податку з операцiй з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами,

     збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства,

     збору за провадження деяких видiв пiдприємницької дiяльностi,

     збору за мiсця для паркування транспортних засобiв,

     туристичного збору

     зараховуються (здiйснюються) до/з державного та/або мiсцевих бюджетiв у порядку та на умовах, якi дiяли до 1 сiчня 2015 року;

     2) надходження нарахованих сум за останнiй звiтний (податковий) перiод 2014 року, податкового боргу, повернення помилково або надмiру сплачених сум з:

     збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, крiм електроенергiї, виробленої квалiфiкованими когенерацiйними установками - як акцизного податку з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) за електричну енергiю,

     екологiчного податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення вiд:

     - здiйснення торгiвлi на митнiй територiї України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини - як акцизного податку з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) з iнших нафтопродуктiв,

     - ввезення палива на митну територiю України - як акцизного податку з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї) з iнших нафтопродуктiв,

     плати за користування надрами - як рентної плати за користування надрами,

     збору за користування радiочастотним ресурсом України - як рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України,

     збору за спецiальне використання води - як рентної плати за спецiальне використання води,

     збору за спецiальне використання лiсових ресурсiв - як рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв,

     збору за першу реєстрацiю транспортного засобу - як акцизного податку з вироблених в Українi або ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї),

     плати за землю - як податку на майно,

     фiксованого сiльськогосподарського податку - як єдиного податку з сiльськогосподарських товаровиробникiв

     зараховуються (здiйснюються) до/з державного та/або мiсцевих бюджетiв у пропорцiях, встановлених нормами цього Кодексу, що дiють з 1 сiчня 2015 року.

     18. Установити, що програмно-цiльовий метод у бюджетному процесi на рiвнi мiсцевих бюджетiв, якi мають взаємовiдносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи iз складання проектiв мiсцевих бюджетiв на 2017 рiк.

     19. Протягом трьох рокiв пiсля набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України щодо реформування мiжбюджетних вiдносин" у законi про Державний бюджет України передбачати стабiлiзацiйну дотацiю в обсязi не менше 1 вiдсотка обсягу надходжень податкiв та зборiв до мiсцевих бюджетiв для покриття можливих фактичних диспропорцiй при запровадженнi нової моделi взаємовiдносин державного бюджету з мiсцевими бюджетами.

     Порядок та умови надання стабiлiзацiйної дотацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     20. Установити, що у 2015 роцi з бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення можуть здiйснюватися видатки, визначенi:

     пiдпунктами "а", "б" пункту 2 частини першої статтi 89 цього Кодексу в частинi утримання навчально-виховних комплексiв "дошкiльний навчальний заклад - загальноосвiтнiй навчальний заклад", "загальноосвiтнiй навчальний заклад - дошкiльний навчальний заклад", за умови, що загальноосвiтнiй навчальний заклад - I ступеня;

     пунктом 5 частини першої статтi 89 цього Кодексу в частинi утримання сiльських, селищних та мiських палацiв i будинкiв культури, клубiв, центрiв дозвiлля, iнших клубних закладiв та бiблiотек.

     Такi видатки здiйснюються за рахунок мiжбюджетних трансфертiв з районного бюджету бюджетам мiсцевого самоврядування. Обсяг мiжбюджетних трансфертiв визначається за формулою, яка затверджується вiдповiдною мiсцевою радою (у додатку до рiшення про мiсцевий бюджет).

     21. Установити, що погашення заборгованостi за середньостроковими позиками (крiм заборгованостi бюджетiв Автономної Республiки Крим) перед державним бюджетом, яка знаходиться на облiку в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, не здiйснюється до законодавчого врегулювання цього питання.

     22. Установити, що в умовах воєнного стану:

     1) не застосовуються такi норми цього Кодексу:

     абзац третiй частини другої статтi 4;

     стаття 23 щодо обов'язковостi погодження з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про перерозподiл видаткiв бюджету i надання кредитiв з бюджету;

     частина третя статтi 24;

     частина третя статтi 27;

     частина перша статтi 52;

     частина друга статтi 54;

     стаття 55;

     2) Кабiнет Мiнiстрiв України може приймати рiшення:

     за погодженням з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо скорочення видаткiв i кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних та iнших державних органiв, залучених до виконання завдань щодо вiдсiчi збройної агресiї, забезпечення недоторканностi державного кордону та захисту держави (до початку роботи Верховної Ради України);

     щодо порядку застосування i розмiрiв державних соцiальних стандартiв та гарантiй, виходячи з наявних фiнансових ресурсiв державного i мiсцевих бюджетiв та фондiв загальнообов'язкового державного соцiального i пенсiйного страхування;

     3) мiжбюджетнi вiдносини регулюються вiдповiдно до закону про Державний бюджет України на вiдповiдний перiод на засадах, що забезпечують виконання органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування покладених на них завдань i функцiй у такий перiод;

     4) виконання повноважень органами, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, на вiдповiднiй територiї України може здiйснюватися в особливому режимi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     23. Установити, що частина третя статтi 24 цього Кодексу не застосовується у разi здiйснення згiдно iз законом заходiв з часткової мобiлiзацiї.

     24. Установити, що виконання державного бюджету та мiсцевих бюджетiв у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташованi на територiї проведення антитерористичної операцiї, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснюється з урахуванням таких особливостей:

     1) витрати державного бюджету, у тому числi в частинi трансфертiв з державного бюджету мiсцевим бюджетам, здiйснюються пiсля повернення територiй пiд контроль державної влади;

     2) перерахування трансфертiв мiсцевим бюджетам, передбачених у законi про Державний бюджет України, здiйснюється у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     3) за рiшеннями Президента України, вiдповiдних органiв державної влади або їх посадових осiб може запроваджуватися особливий порядок дiяльностi учасникiв бюджетного процесу на вiдповiднiй територiї України та/або вiдбуватися зупинення, поновлення їхньої дiяльностi, їх перемiщення, реорганiзацiя, лiквiдацiя.

     25. Контроль за використанням бюджетних коштiв щодо власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, здiйснюється у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     26. Установити, що норми i положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178); статей 5 та 6 Закону України "Про соцiальний захист дiтей вiйни" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94); Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111); частин першої та другої статтi 9, статей 14, 22, 36, 37 та 43 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399); частини другої статтi 12, пункту "ж" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19); статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425); статтi 9 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18); статтi 43 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433); статей 61, 62, 63 та 64 Закону України "Про жертви нацистських переслiдувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182); статтi 4 Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцiй громадського протесту та членам їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 12, ст. 187); Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 37 - 38, ст. 2004); частини першої статтi 25, частини другої статтi 35, частини четвертої статтi 36, частини п'ятої статтi 41, статтi 57, частини другої статтi 61 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84); абзацу другого частини шостої статтi 11, частин першої, другої, п'ятої статтi 14, статтi 21, абзацiв другого - дев'ятого частини першої статтi 25 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230); абзацу першого частини другої, абзацiв другого, четвертого та п'ятого частини третьої статтi 18, абзацу третього частини четвертої статтi 21, абзацу першого частини першої статтi 22 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393); частини другої статтi 14, абзацу другого частини шостої статтi 16, абзацу другого частини третьої статтi 30, частини п'ятої статтi 35 Закону України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259); абзацу другого частини першої статтi 26, статтi 28 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243); статтi 5 Закону України "Про пiдвищення престижностi шахтарської працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 42 - 43, ст. 293); частини першої статтi 25, статтi 26 Закону України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29); частини третьої статтi 22, частини третьої статтi 29 Закону України "Про культуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168); статтi 14 Закону України "Про Суспiльне телебачення i радiомовлення України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 27, ст. 904); статтi 44 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397); частини третьої статтi 119, статтi 250 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375); частини другої статтi 13, частини першої статтi 14, абзацу сьомого частини другої статтi 21 Закону України "Про театри i театральну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350); абзацiв восьмого та дев'ятого частини другої статтi 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191); частини четвертої статтi 19 Закону України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10); частини четвертої статтi 23, частин третьої, дев'ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев'ятої статтi 24, частини третьої статтi 34 Закону України "Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 2 - 3, ст. 20); частин третьої, четвертої та п'ятої статтi 26 Закону України "Про фiзичну культуру i спорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 7, ст. 50); частини третьої статтi 69, статтi 129, частини першої статтi 144 Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529); пункту 6 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577); абзацу п'ятого частини третьої статтi 5, частини п'ятої статтi 19 Закону України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142); абзацу другого пункту 30 частини першої статтi 26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170); другого речення частини п'ятої статтi 6 Закону України "Про прiоритетнiсть соцiального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453); абзацу третього частини другої статтi 47 Закону України "Про професiйно-технiчну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215); частини третьої статтi 15 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177); частин четвертої, п'ятої, шостої статтi 14 Закону України "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302); частини першої статтi 25 Закону України "Про оздоровлення та вiдпочинок дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313); Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273); статтi 16 Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056); частини першої статтi 21 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324); абзацiв третього i четвертого пiдпункту 8 пункту 8 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення оборонно-мобiлiзацiйних питань пiд час проведення мобiлiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 29, ст. 942); статтi 91, абзацiв першого i другого пункту 2 статтi 15 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190); частини сьомої статтi 21 Закону України "Про Нацiональну гвардiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594), абзацу шостого частини третьої статтi 6 Закону України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255); статей 6 i 7 Закону України "Про вiдновлення прав осiб, депортованих за нацiональною ознакою" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 896); статтi 81, частин шiстнадцятої, сiмнадцятої, вiсiмнадцятої статтi 86, пунктiв 13, 14 роздiлу XIII "Перехiднi положення" Закону України вiд 14 жовтня 2014 року "Про прокуратуру" застосовуються у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з наявних фiнансових ресурсiв державного i мiсцевого бюджетiв та бюджетiв фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     27. Установити, що у 2015 роцi у разi утворення нових державних органiв, дiяльнiсть яких спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України безпосередньо, Кабiнет Мiнiстрiв України може визначати такi державнi органи головними розпорядниками коштiв державного бюджету (вiдповiдальними виконавцями бюджетних програм) та вiдкривати їм новi бюджетнi програми вiдповiдно до частин шостої та восьмої статтi 23 цього Кодексу".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2015 року, крiм:

     абзацу восьмого пiдпункту 3 пункту 40 та абзацiв сьомого i восьмого пiдпункту 2 пункту 43 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2017 року;

     абзацiв другого i третього пiдпункту 4 пункту 63 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2016 року;

     пункту 3 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України впродовж року з дня набрання чинностi цим Законом розробити проекти законiв України з питань охорони здоров'я, передбачивши здiйснення заходiв щодо:

     передачi вiдомчих установ та закладiв охорони здоров'я, клiнiк науково-дослiдних iнститутiв до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я;

     запровадження нового механiзму фiнансового забезпечення медичної допомоги.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     з урахуванням передачi повноважень та змiн, внесених до Бюджетного кодексу України, забезпечити передачу з державної власностi у комунальну власнiсть вiдповiдних установ, закладiв та органiзацiй, включаючи структурнi пiдроздiли, заборонивши вiдчуження майна професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв I - II рiвнiв акредитацiї до прийняття закону України про професiйну освiту.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
N 79-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.