ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо детiнiзацiї ринку металургiйної сировини та операцiй з металобрухтом

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Назву, частини першу i другу статтi 16410 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16410. Порушення законодавства, що регулює здiйснення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом

     Порушення законодавства, що регулює здiйснення заготiвлi, переробки та металургiйної переробки металобрухту, посадовою особою суб'єкта господарювання або громадянином - суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, що здiйснює заготiвлю, переробку, металургiйну переробку металобрухту, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Приймання металобрухту посадовою особою суб'єкта господарювання або громадянином - суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, що здiйснює заготiвлю, переробку, металургiйну переробку металобрухту, без складання акта приймання, визначеного Законом України "Про металобрухт", -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. Назву i частину першу статтi 213 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 213. Порушення порядку здiйснення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом

     1. Здiйснення заготiвлi металобрухту, переробки брухту кольорових i чорних металiв фiзичними особами без дотримання вимог законодавства щодо державної реєстрацiї як суб'єкта господарювання, органiзацiя незаконних пунктiв прийому, схову та збуту металобрухту - караються штрафом вiд тисячi п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до одного року".

     3. У Законi України "Про металобрухт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212 iз наступними змiнами):

     1) преамбулу пiсля слiв "у процесi" доповнити словами "збирання, заготiвлi та";

     2) у статтi 1:

     абзаци четвертий - сьомий, одинадцятий - тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "операцiї з металобрухтом - переробка, металургiйна переробка металобрухту;

     збирання металобрухту - дiяльнiсть, пов'язана з перемiщенням металобрухту вiд мiсця його утворення або знаходження до суб'єктiв господарювання, що здiйснюють заготiвлю металобрухту, та їхнiх приймальних пунктiв, спецiалiзованих або спецiалiзованих металургiйних переробних пiдприємств та їхнiх приймальних пунктiв;

     заготiвля металобрухту - дiяльнiсть, пов'язана з купiвлею, зберiганням та реалiзацiєю металобрухту суб'єктами господарювання;

     переробка металобрухту - дiяльнiсть, пов'язана iз доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разi потреби, пресування, пакетування, дрiбнення, рiзання до стану, що вiдповiдає вимогам законодавства; вилучення металевої складової iз шлакiв металургiйної переробки чорних та кольорових металiв i їх сплавiв";

     "металургiйна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургiйних агрегатах з використанням додаткових матерiалiв та особливих технологiчних режимiв з метою змiни структури металу, доведення його хiмiчного складу до параметрiв, що вiдповiдають вимогам законодавства, та отримання легованої сталi, вiдповiдних марок кольорових металiв i їх сплавiв;

     спецiалiзованi пiдприємства - суб'єкти господарювання всiх форм власностi, що здiйснюють заготiвлю та/або переробку (надають послуги з переробки) металобрухту, вiдповiдають вимогам цього Закону, у тому числi мають власну або орендовану дiлянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб'єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб;

     документи у сферi роботи з металобрухтом - документи, що мiстять данi про походження i власника металобрухту, вiдповiднiсть його вимогам законодавства, нормам i правилам вибухової, пожежної, екологiчної та радiацiйної безпеки";

     абзаци чотирнадцятий - шiстнадцятий виключити;

     абзаци сiмнадцятий i вiсiмнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "спецiалiзованi металургiйнi переробнi пiдприємства - пiдприємства, що здiйснюють заготiвлю, переробку (надають послуги з переробки) та металургiйну переробку металобрухту, вiдповiдають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче, технологiчне обладнання (у тому числi пiч), лабораторiю для визначення вiдповiдного хiмiчного складу продукцiї, якi забезпечують технологiю металургiйної переробки металобрухту, контроль технологiчного процесу та якостi отриманої продукцiї;

     приймальний пункт - виробничий пiдроздiл суб'єкта господарювання, на базi якого проводиться заготiвля металобрухту та який вiдповiдає вимогам цього Закону";

     абзац дев'ятнадцятий виключити;

     доповнити абзацом двадцятим такого змiсту:

     "Перелiк суб'єктiв господарювання, що здiйснюють заготiвлю та операцiї з металобрухтом (далi - Перелiк), - iнформацiя про спецiалiзованi пiдприємства, спецiалiзованi металургiйнi переробнi пiдприємства та їхнi приймальнi пункти, суб'єктiв господарювання, що здiйснюють заготiвлю металобрухту, та їхнi приймальнi пункти";

     3) у статтi 2:

     назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Законодавство про металобрухт

     Законодавство про металобрухт складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв України";

     частину другу пiсля слiв "що виникають у процесi" доповнити словами "збирання, заготiвлi та";

     4) у статтi 4:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Порядок здiйснення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом";

     частину першу замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Заготiвлю металобрухту здiйснюють суб'єкти господарювання.

     Переробку (надання послуг з переробки) металобрухту здiйснюють лише спецiалiзованi або спецiалiзованi металургiйнi переробнi пiдприємства. Металургiйну переробку металобрухту здiйснюють лише спецiалiзованi металургiйнi переробнi пiдприємства".

     У зв'язку з цим частини другу - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - чотирнадцятою;

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Суб'єкти господарювання, що здiйснюють заготiвлю металобрухту, мають право згiдно iз законодавством вiдкривати приймальнi пункти, що здiйснюють заготiвлю металобрухту".

     У зв'язку з цим частини четверту - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - п'ятнадцятою;

     частини сьому i десяту викласти в такiй редакцiї:

     "Спецiалiзоване або спецiалiзоване металургiйне переробне пiдприємство має право згiдно iз законодавством вiдкривати приймальнi пункти, що здiйснюють заготiвлю металобрухту, а також створювати вiдокремленi пiдроздiли, що здiйснюють заготiвлю та переробку металобрухту";

     "Приймання металобрухту вiд фiзичних осiб обов'язково оформлюється актом приймання, що є первинним документом облiку металобрухту, в якому зазначаються прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, вага, вартiсть та опис металобрухту. Приймання металобрухту вiд фiзичних осiб здiйснюється iз заповненням розрахункового документа - спрощеної розрахункової квитанцiї";

     частину одинадцяту виключити;

     частини дванадцяту, тринадцяту i п'ятнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту фiзичними особами забороняються.

     Приймання металобрухту вiд суб'єктiв господарювання оформлюється актом приймання, в якому зазначаються найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв фiзичної особи - пiдприємця чи серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi) та мiсцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. Порядок приймання, зберiгання i методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металiв встановлюються вiдповiдно до вимог законодавства";

     "Суб'єктам господарювання забороняється залучати до заготiвлi металобрухту, проведення операцiй з металобрухтом осiб вiком до 18 рокiв";

     доповнити частинами шiстнадцятою - двадцять восьмою такого змiсту:

     "Приймання на брухт технiчних засобiв телекомунiкацiй, споруд електрозв'язку або їх частин, iншого телекомунiкацiйного обладнання дозволяється лише вiд суб'єктiв господарювання, що використовують зазначене майно пiд час провадження своєї господарської дiяльностi, за наявностi оригiналу або належним чином засвiдченої копiї чи витягу з вiдповiдного акта про списання такого майна з балансу та документiв, що пiдтверджують його використання в господарськiй дiяльностi.

     Перелiк таких технiчних засобiв телекомунiкацiй, споруд електрозв'язку або їх частин, iншого телекомунiкацiйного обладнання, якi можуть здаватися на брухт виключно вiд суб'єктiв господарювання, що використовують зазначене майно пiд час провадження своєї господарської дiяльностi, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади в галузi зв'язку та органом державного регулювання у сферi телекомунiкацiй.

     Внесення iнформацiї про суб'єктiв господарювання, що здiйснюють заготiвлю металобрухту та/або операцiї з металобрухтом, до Перелiку здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, за затвердженою ним формою в повiдомному порядку.

     Для внесення iнформацiї до Перелiку суб'єкт господарювання подає в електроннiй формi до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, заяву про внесення iнформацiї до Перелiку (далi - заява).

     Заява повинна мiстити таку iнформацiю:

     для юридичних осiб - iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України; для фiзичних осiб - пiдприємцiв - реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi);

     найменування суб'єкта господарювання;

     мiсцезнаходження суб'єкта господарювання;

     мiсце провадження дiяльностi (у тому числi мiсце розташування приймальних пунктiв i вiдокремлених пiдроздiлiв - за наявностi);

     номер телефону, електронну адресу;

     для спецiалiзованих та спецiалiзованих металургiйних переробних пiдприємств - додатково дозвiл центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi.

     Заява подається виключно в електроннiй формi з використанням електронного сертифiкованого ключа та на безоплатнiй основi.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, протягом п'яти робочих днiв з дня надходження заяви вносить iнформацiю про суб'єкта господарювання до Перелiку.

     Якщо протягом зазначеного строку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, не надав вiдповiдi на подану заяву, суб'єкт господарювання вважається автоматично внесеним до Перелiку.

     Без подання заяви до Перелiку вноситься iнформацiя про тих суб'єктiв господарювання, яким центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, видав атестати спецiалiзованих металургiйних переробних пiдприємств пiсля набрання чинностi Законом України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi".

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi Перелiк i забезпечує до нього вiдкритий та безоплатний доступ.

     Пiдставами для виключення iнформацiї про суб'єкта господарювання з Перелiку є заява такого суб'єкта господарювання, копiя свiдоцтва про смерть (для фiзичної особи - пiдприємця), вiдомостi про державну реєстрацiю припинення юридичної особи (державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця) в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань або рiшення суду.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня виключення з Перелiку повiдомляє про це вiдповiдного суб'єкта господарювання або уповноважену ним особу шляхом розмiщення повiдомлення на своєму офiцiйному веб-сайтi, де розмiщений Перелiк (у разi необхiдностi - у письмовiй формi за запитом) iз зазначенням пiдстав, дати i номера рiшення.

     Не потребує внесення до Перелiку iнформацiя про суб'єктiв господарювання, у яких металобрухт утворився в результатi їхньої господарської дiяльностi i якi є його першими власниками, за умови наявностi пiдтвердних документiв";

     5) назву роздiлу II викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл II
ВИМОГИ ДО СУБ'ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ЗДIЙСНЮЮТЬ ЗАГОТIВЛЮ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ОПЕРАЦIЇ З МЕТАЛОБРУХТОМ";

     6) у статтi 5:

     назву i частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Вимоги до суб'єктiв господарювання, що здiйснюють заготiвлю металобрухту та операцiї з металобрухтом

     Суб'єкти господарювання, що здiйснюють операцiї з металобрухтом, повиннi мати квалiфiкованих спецiалiстiв, вiдповiдне обладнання та устаткування на правi власностi або оренди";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Приймальнi пункти повиннi мати власну або орендовану дiлянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб'єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб, або контейнер (будь-яку iншу вiдповiдну ємнiсть, тару), якi забезпечують зберiгання металобрухту у спосiб, що унеможливлює проникнення шкiдливих речовин у ґрунт. Кожен приймальний пункт повинен мати вагове обладнання, що вiдповiдає його виробничим потребам, систему вiдеоспостереження, вiдеозапису, архiвування та зберiгати створену в процесi вiдеоспостереження iнформацiю не менше трьох мiсяцiв".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     7) у статтi 6:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Вимоги до оформлення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Оплата купленого у фiзичних осiб металобрухту може здiйснюватися готiвкою через каси суб'єктiв господарювання, що здiйснюють заготiвлю або операцiї з металобрухтом, у тому числi їхнiх приймальних пунктiв, або шляхом безготiвкового розрахунку вiдповiдно до законодавства, або готiвкою при купiвлi металобрухту у фiзичних осiб фiзичними особами - пiдприємцями, або в iнший спосiб, передбачений законодавством";

     доповнити частинами четвертою - шостою такого змiсту:

     "Необхiдним та достатнiм документом для покупця металобрухту щодо пiдтвердження джерел походження металобрухту вiд продавця (постачальника) є акт приймання, що мiстить данi про джерело походження металобрухту.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних про джерело походження металобрухту, зазначених у актi приймання, покладається виключно на продавця (постачальника) металобрухту та не може бути покладена на покупця.

     Пiд час здiйснення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом покупець не несе вiдповiдальностi за правовiдносини продавця (постачальника) з iншими суб'єктами господарювання i фiзичними особами - учасниками попереднiх ланцюгiв постачання металобрухту";

     8) у статтi 11:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Облiк заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом";

     частину першу пiсля слiв "якi здiйснюють" i "оперативний облiк" доповнити вiдповiдно словами "заготiвлю металобрухту та" i "заготiвлi металобрухту та";

     частину другу пiсля слiв "стан здiйснення" доповнити словами "заготiвлi металобрухту та";

     9) назву роздiлу III викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗДIЙСНЕННЯМ ЗАГОТIВЛI МЕТАЛОБРУХТУ ТА ОПЕРАЦIЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ";

     10) у статтi 12:

     назву i частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Органи, що здiйснюють державне регулювання заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом

     Органами, що здiйснюють державне регулювання заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом, є Верховна Рада України, Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, iншi центральнi органи виконавчої влади вiдповiдно до їхньої компетенцiї";

     частину другу пiсля слова "забезпечення" доповнити словами "заготiвлi металобрухту та";

     частину третю виключити;

     11) у статтi 13:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Компетенцiя державних органiв у здiйсненнi заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом";

     у частинi першiй:

     абзаци перший i другий пiсля слiв "у здiйсненнi" доповнити словами "заготiвлi металобрухту та";

     в абзацi третьому слово "реалiзацiї" замiнити словами "заготiвлi металобрухту та";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "вносить та надає iнформацiю до/з Перелiку";

     у частинi другiй:

     абзац перший пiсля слiв "у здiйсненнi" доповнити словами "заготiвлi металобрухту та";

     абзац третiй виключити;

     доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "вносить та надає iнформацiю до/з Перелiку";

     у частинi третiй:

     абзац перший пiсля слiв "у здiйсненнi" доповнити словами "заготiвлi металобрухту та";

     абзац другий виключити;

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснюють контроль за додержанням спецiалiзованими або спецiалiзованими металургiйними переробними пiдприємствами, їхнiми приймальними пунктами встановлених цим Законом вимог";

     частину четверту виключити;

     12) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Державний контроль за здiйсненням заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом

     Державний контроль за здiйсненням заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом здiйснюють мiсцевi державнi адмiнiстрацiї.

     Контроль за здiйсненням заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом здiйснюється у порядку, встановленому Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi";

     13) у статтi 15:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Повноваження органiв державного контролю за здiйсненням заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом";

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Органи державного контролю за здiйсненням заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом вiдповiдно до своєї компетенцiї мають право";

     абзац другий пiсля слова "здiйснення" доповнити словами "заготiвлi металобрухту та";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснювати плановi та позаплановi заходи державного контролю";

     доповнити абзацами п'ятим - восьмим такого змiсту:

     "вимагати вiд суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень законодавства;

     вимагати припинення дiй, що перешкоджають здiйсненню державного контролю;

     одержувати пояснення, довiдки, документи, матерiали, вiдомостi з питань, що виникають пiд час здiйснення державного контролю;

     надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язковi для виконання приписи про усунення порушень i недолiкiв";

     частину другу виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї у разi виявлення порушення вимог цього Закону суб'єктами господарювання на територiях вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць передають матерiали щодо таких порушень до вiдповiдних правоохоронних органiв";

     14) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства, що регулює здiйснення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом

     Особи, виннi у порушеннi законодавства, що регулює здiйснення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом, несуть адмiнiстративну, цивiльно-правову чи кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України".

     4. Абзац перший частини другої статтi 9 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2015 р., N 45, ст. 410; 2016 р., N 52, ст. 860; 2017 р., N 44, ст. 397) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Первиннi та зведенi облiковi документи можуть бути складенi у паперовiй або в електроннiй формi та повиннi мати такi обов'язковi реквiзити, якщо iнше не передбачено окремими законодавчими актами України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування, крiм абзацiв п'ятнадцятого та шiстнадцятого пiдпункту 2, абзацiв дев'ятнадцятого - тридцять восьмого пiдпункту 4 пункту 3 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi через три мiсяцi з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону, зокрема тих, що визначають порядок здiйснення вiдеоспостереження, вiдеозапису, архiвування та зберiгання створеної в процесi вiдеоспостереження iнформацiї суб'єктами господарювання;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 липня 2020 року
N 776-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.