ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" та деяких iнших законiв України

     Верховна Рада України постановляє внести змiни до таких законiв України:

     I. У Законi України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 2 червня 2005 року N 2640-IV):

     1. У статтi 1:

     у частинi першiй цифри "106.235.385,4", "80.688.275" та "25.547.110,4" замiнити вiдповiдно цифрами "106.708.388,9", "81.111.278,5" та "25.597.110,4";

     у частинi другiй цифри "114.180.879,8", "88.501.452,1" та "25.679.427,7" замiнити вiдповiдно цифрами "114.564.163,3", "88.834.735,6" та "25.729.427,7";

     в абзацi третьому частини третьої цифри "1.611.104,7" та "290.149,4" замiнити вiдповiдно цифрами "1.700.824,7" та "379.869,4".

     2. Абзаци шостий i сьомий статтi 3 замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "рентну плату за нафту (у тому числi за базовi i понад базовi обсяги, видобутi з родовищ iз важковидобувними i виснаженими запасами) - у розмiрi 550 гривень за одну тонну видобутої нафти;

     рентну плату за газовий конденсат:

     - у розмiрi 550 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладiв, що залягають на глибинi до 5000 метрiв включно;

     - у розмiрi 250 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладiв, що повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв".

     3. Пункт 16 статтi 12 доповнити словами "а також надходження, що отримуються Мiнiстерством внутрiшнiх справ України вiд будь-яких платних послуг".

     4. Частину першу статтi 16 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Установити, що державнi внутрiшнi i зовнiшнi запозичення здiйснюються в межах загального обсягу встановлених цим Законом граничних розмiрiв державного внутрiшнього боргу України та державного зовнiшнього боргу України. У разi надходження коштiв iз внутрiшнiх (зовнiшнiх) джерел фiнансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязi допускається зменшення (збiльшення) надходжень коштiв iз зовнiшнiх (внутрiшнiх) джерел фiнансування iншого типу з вiдповiдним перевищенням граничного розмiру державного зовнiшнього (внутрiшнього) боргу України за рахунок перевищення вiдповiдних обсягiв запозичень з вiдповiдним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 15 цього Закону, з обов'язковим iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету".

     5. У статтi 21:

     перше речення частини першої пiсля слiв "на зворотнiй основi" доповнити словами "у тому числi";

     у частинi другiй слова "цих векселiв" замiнити словами "прав вимоги";

     у частинi третiй слово "векселiв" замiнити словами "прав вимоги".

     6. Пункт 4 статтi 23 викласти у такiй редакцiї:

     "4) кошти, що надiйдуть внаслiдок продажу Фондом державного майна України на вiдкритих аукцiонах акцiй вiдкритих акцiонерних товариств за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова, але не бiльше 24.000 тис. гривень".

     7. Доповнити статтею 471 такого змiсту:

     "Стаття 471. Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України надати кошти на покриття тимчасових касових розривiв спецiального фонду за рахунок залучення коштiв єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням в регламентованому режимi до кiнця року:

     Державному комiтету України з державного матерiального резерву - для забезпечення формування державного замовлення на ринку продовольчих товарiв;

     Аграрному фонду - для формування державного продовольчого резерву та для здiйснення заставних та iнтервенцiйних закупiвель".

     8. Частину першу статтi 52 пiсля слiв та цифр "у сумi 50.000 тис. гривень" доповнити словами та цифрами "обласному бюджету Черкаської областi - 15.000 тис. гривень, мiському бюджету мiста Севастополь - 5.000 тис. гривень, мiському бюджету мiста Глухiв Сумської областi - 2.000 тис. гривень, Бахмацькому районному бюджету Чернiгiвської областi для смт Батурина - 2.000 тис. гривень, Галицькому районному бюджету Iвано-Франкiвської областi для мiста Галич - 2.000 тис. гривень, мiському бюджету мiста Канiв Черкаської областi - 6.000 тис. гривень, Чигиринському районному бюджету Черкаської областi для мiста Чигирин - 2.000 тис. гривень, мiському бюджету мiста Кам'янець-Подiльський Хмельницької областi - 2.000 тис. гривень, мiському бюджету мiста Чернiгiв - 2.000 тис. гривень, мiському бюджету мiста Вiнниця - 4.000 тис. гривень, Летичiвському районному бюджету Хмельницької областi на розвиток Державного iсторико-культурного заповiдника "Межибiж" - 1.000 тис. гривень, мiському бюджету мiста Володимир-Волинський Волинської областi - 2.000 тис. гривень".

     9. Статтю 60 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Кабiнету Мiнiстрiв України списати непогашену заборгованiсть у сумi до 250.000 тис. гривень за отриманi у 2004 роцi мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування середньостроковi позички згiдно iз статтею 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк".

     10. Статтю 64 доповнити словами "розрахункiв Мiнiстерства оборони України, передбачених статтею 1021 цього Закону".

     11. У частинi першiй статтi 91 цифри "2.080.000" замiнити цифрами "2.130.000".

     12. Доповнити статтями 1021 та 1022 такого змiсту:

     "Стаття 1021. Установити, що вартiсть вiйськового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, iншим постачальникам матерiально-технiчних засобiв (ресурсiв), виконавцям робiт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахункiв, а також майна, що передається юридичним особам в обмiн на житло для вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей, зараховується до спецiального фонду Державного бюджету України як надходження вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України i спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 1022. Нацiональнiй комiсiї регулювання електроенергетики України пiд час формування цiни та проведення розрахункiв за електричну енергiю, що реалiзується енерго-генеруючими компанiями, передбачати кошти на витрати, пов'язанi iз сплатою податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) та поверненням позик до державного та мiсцевого бюджетiв. Суми платежiв до бюджету та повернення позик включаються до фiнансових планiв пiдприємств електроенергетики в обов'язковому порядку в обсязi поточних нарахувань та погашення бюджетної заборгованостi минулих рокiв (у тому числi повернення позики мiсцевому бюджету ВП "Запорiзька АЕС")".

     13. Внести змiни до додаткiв N 1, N 3 та N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" вiдповiдно до додаткiв N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.

     14. У додатку N 6:

     по коду бюджету 06205000000 м. Малин цифри "3444,0", "8962,0" та "1,47" замiнити вiдповiдно цифрами "8118,8", "4287,2" та "0,70";

     по коду бюджету 06313000000 Малинський район цифри "7098,3", "5025,2" та "0,82" замiнити вiдповiдно цифрами "2423,5", "9700,0" та "1,59".

     15. У додатку N 7:

     по коду бюджету 26000000000 Мiський бюджет мiста Києва та у рядку ВСЬОГО цифри "69600" замiнити цифрами "57052,3.

     II. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, iз наступними змiнами):

     1. У пунктi 1.4 статтi 1:

     а) в абзацi першому слова "виконання робiт" та "(результати робiт)" виключити;

     б) в абзацi третьому слова "результатом виконання яких є передача нематерiальних активiв" виключити.

     2. У статтi 3:

     а) абзац перший пiдпункту 3.1.3 пункту 3.1 доповнити словами "поставки транспортних послуг по перевезенню пасажирiв, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного кордону України";

     б) пiдпункт 3.2.13 пункту 3.2 виключити.

     3. Пункт 4.1 статтi 4 викласти у такiй редакцiї:

     "4.1. База оподаткування операцiї з поставки товарiв (послуг) визначається виходячи з їх договiрної (контрактної) вартостi, визначеної за вiльними цiнами, але не нижче за звичайнi цiни, з урахуванням акцизного збору, ввiзного мита, iнших загальнодержавних податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), згiдно iз законами України з питань оподаткування (за винятком податку на додану вартiсть, а також збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування на послуги стiльникового рухомого зв'язку, що включається до цiни товарiв (послуг)). До складу договiрної (контрактної) вартостi включаються будь-якi суми коштiв, вартiсть матерiальних i нематерiальних активiв, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацiєю вартостi товарiв (послуг)".

     4. Статтю 5 доповнити пунктом 5.17 такого змiсту:

     "5.17. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з тимчасового ввезення на митну територiю України та подальшого вивезення з митної територiї України (а також з ввезення на митну територiю України ранiше вивезеного з митної територiї України) товарiв за перелiком, визначеним статтею 206 Митного кодексу України, та повiтряних суден, якi ввозяться на митну територiю України за договорами оперативного лiзингу. Строк тимчасового ввезення визнається статтею 208 Митного кодексу України. Кабiнет Мiнiстрiв України має право продовжувати строк, визначений Митним кодексом України".

     5. У статтi 6:

     а) пiдпункт 6.2.1 пункту 6.2 пiсля абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "- поставки послуг, що складаються iз робiт з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територiю України для виконання таких робiт та вивезеним за межi митної територiї України платником, що виконував такi роботи, або одержувачем-нерезидентом.

     До робiт з рухомим майном належать роботи з переробки товарiв, що можуть включати власне переробку (обробку) товарiв - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслiдок чого одержуються iншi товари, у тому числi виконання робiт по переробцi давальницької сировини, а також модернiзацiю та ремонт товарiв, що передбачає проведення комплексу операцiй з частковим або повним вiдновленням виробничого ресурсу об'єкта (або його складових частин), визначеного нормативно-технiчною документацiєю, в результатi виконання якого передбачається полiпшення стану такого об'єкта".

     У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - тринадцятим;

     б) абзац п'ятий пiдпункту "г" пункту 6.5 доповнити словами "проведення будь-яких робiт з рухомим майном, якi змiнюють його якiсну характеристику".

     6. У статтi 7:

     а) абзац третiй пiдпункту 7.4.2 пункту 7.4 виключити;

     б) пiдпункт 7.5.2 пункту 7.5 викласти у такiй редакцiї:

     "7.5.2. для операцiй iз iмпорту товарiв (супутнiх послуг) та по поставцi послуг нерезидентом на митнiй територiї України - дата сплати податку по податкових зобов'язаннях згiдно з пiдпунктом 7.3.6 цiєї статтi";

     в) у пунктi 7.7:

     пiдпункт 7.7.8 викласти у такiй редакцiї:

     "7.7.8. У разi, коли за результатами перевiрки сум податку, заявлених до вiдшкодування, платник податку або податковий орган розпочинає процедуру адмiнiстративного оскарження, податковий орган не пiзнiше наступного робочого дня за днем отримання вiдповiдного повiдомлення вiд платника або ухвали суду про порушення справи, зобов'язаний повiдомити про це орган державного казначейства. Орган державного казначейства призупиняє процедуру вiдшкодування в частинi оскаржуваної суми до прийняття остаточного рiшення з адмiнiстративного або судового оскарження.

     Пiсля закiнчення процедури адмiнiстративного або судового оскарження податковий орган протягом п'яти робочих днiв, наступних за днем отримання вiдповiдного рiшення, зобов'язаний надати органу державного казначейства висновок iз зазначенням суми податку, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету";

     пiдпункт 7.7.11 доповнити пiдпунктом "б" такого змiсту:

     "б) особа, яка є платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, облiку та звiтностi, що передбачають сплату цього податку у спосiб, вiдмiнний вiд встановленого цим Законом, або звiльнення вiд такої сплати".

     7. Абзац другий пункту 10.5 статтi 10 викласти у такiй редакцiї:

     "Авальований вексель, виданий iмпортером товарiв (супутнiх послуг), є засобом забезпечення їх доставки до митниць призначення та належної сплати податку до бюджету".

     8. У статтi 11:

     а) пункт 11.5 викласти у такiй редакцiї:

     "11.5. З моменту набрання чинностi цим Законом платники податку при iмпортi товарiв на митну територiю України, за умови оформлення митної декларацiї (за винятком тимчасової чи неповної, перiодичної чи попередньої декларацiї), можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю податковий вексель на суму податкового зобов'язання зi строком погашення на тридцятий календарний день з дня його поставки органу митного контролю, один примiрник якого залишається в органi митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї платника податку, а третiй залишається платнику податку;

     податковий вексель пiдлягає обов'язковому пiдтвердженню комерцiйними банками шляхом авалю;

     комерцiйнi банки зобов'язанi оплатити податковий вексель у разi його непогашення платником у строк;

     платник податку може за самостiйним рiшенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштiв до бюджету або шляхом залiку сум бюджетного вiдшкодування, пiдтвердженого податковим органом;

     якщо термiн сплати зобов'язань по податковому векселю виникає до закiнчення термiну подачi декларацiї до податкового органу за звiтний (податковий) перiод, у якому вiдбулася його поставка органу митного контролю, платник податку не включає суму зобов'язань по векселю до складу податкових зобов'язань та погашає вексель шляхом перерахування коштiв до бюджету. При цьому платник податку має право на включення перерахованої суми зобов'язань по векселю до складу податкового кредиту у звiтному (податковому) перiодi, в якому вiдбулася така сплата;

     якщо термiн сплати зобов'язань по податковому векселю виникає пiсля закiнчення термiну подачi декларацiї до податкового органу за звiтний (податковий) перiод, в якому вiдбулася його поставка органу митного контролю, сума зобов'язань по такому податковому векселю включається до складу податкових зобов'язань платника в звiтному (податковому) перiодi, в якому вiдбулася його поставка органу митного контролю. При цьому платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звiтному (податковому) перiодi за умови погашення суми податкових зобов'язань шляхом перерахування коштiв до бюджету;

     якщо платник податку на дату поставки податкового векселя органу митного контролю має пiдтверджену податковим органом суму бюджетного вiдшкодування, яка дорiвнює або бiльша нiж сума зобов'язання по такому векселю, платник податку має право включити суму зобов'язань по податковому векселю до складу податкових зобов'язань за звiтний (податковий) перiод, в якому вiдбулася його поставка органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним та платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звiтному (податковому) перiодi;

     Кабiнет Мiнiстрiв України має право визначити бiльш довгi строки погашення податкового векселя для окремих видiв дiяльностi, якi мають сезонний характер або здiйснюються з використанням довгострокових договорiв;

     обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися iншим особам, податковий вексель не пiдлягає iндосаменту; проценти або iншi види плати за користування податковим векселем не нараховуються;

     порядок випуску, обiгу i погашення податкових векселiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Дiя цього пункту не поширюється на операцiї з iмпортування на митну територiю України пiдакцизних товарiв та товарiв, що вiдносяться до товарних груп 1-24 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також на операцiї з iмпортування на митну територiю України будь-яких товарiв, що здiйснюються особами, що були зареєстрованi як платники цього податку менш нiж за дванадцять календарних мiсяцiв до мiсяця, у якому здiйснюється таке iмпортування, чи тими, якi є суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, якi передбачають сплату цього податку за ставками iншими, нiж встановленi пунктами 6.1 статтi 6 та 81.2 статтi 81";

     б) доповнити пунктами 11.42 та 11.43 такого змiсту:

     "11.42. Установити, що коли фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi одночасно зареєстрована платником податку на додану вартiсть i є платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, облiку та звiтностi, на неї поширюється порядок нарахування та сплати податку на додану вартiсть вiдповiдно до цього Закону.

     Юридичнi та фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi є платниками єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, облiку та звiтностi та не зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть, не мають права на нарахування податку, податковий кредит та складання податкових накладних, а також на отримання бюджетного вiдшкодування.

     11.43. Сплата податку на додану вартiсть при ввезеннi рухомого майна для здiйснення операцiй з ремонту у митному режимi переробки, а також з метою модернiзацiї, провадиться шляхом видачi простого векселя у випадку та порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     III. У частинi другiй статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 року, N 6, ст 40; 2004 р., N 52, ст. 565; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 червня 2005 року N 2642-IV):

     1. В абзацi четвертому слова "та простому" виключити.

     2. Доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Кабiнет Мiнiстрiв України може прийняти рiшення щодо сплати ввiзного мита, податкiв та зборiв (крiм митних зборiв) пiдприємствами по окремих товарних позицiях шляхом видачi органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням виконавця простого векселя iз строком платежу, що дорiвнює строку здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як 90 календарних днiв з моменту оформлення вантажної митної декларацiї".

     IV. У абзацi третьому пiдпункту 5.4.6 пункту 5.4 статтi 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2004 р., N 52, ст. 563; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 червня 2005 року 2642-IV) цифри та слово "10 вiдсоткiв" замiнити цифрою та словом "5 вiдсоткiв".

     V. У Законi України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564):

     1. Пiдпункт 6.1.1 пункту 6.1 статтi 6 викласти у такiй редакцiї:

     "6.1.1. у розмiрi, що дорiвнює 50 вiдсоткам однiєї мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на мiсяць), встановленої законом на 1 сiчня звiтного податкового року, - для будь-якого платника податку".

     2. Абзац четвертий пункту 22.4 статтi 22 виключити.

     VI. У пунктi 11 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., NN 12-13, ст. 92; 2003 р., NN 10-11, ст. 86; 2005 р., NN 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) цифру i слово "6 вiдсоткiв" замiнити вiдповiдно цифрами i словом "7,5 вiдсотка".

     Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм: пункту 2 роздiлу I, який вступає в дiю з 1 серпня 2005 року; пункту 3 роздiлу II, який вступає в дiю з 1 серпня 2005 року; роздiлу VI, який вступає в дiю з 1 серпня 2005 року; роздiлу V, який вступає в дiю з 1 сiчня 2006 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця з дня набрання чинностi змiнами до законiв України, внесеними цим Законом:

     а) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     б) забезпечити перегляд i скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
7 липня 2005 року
N 2771-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.