ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     абзац перший пункту 1.4 викласти в такiй редакцiї:

     "1.4. Поставка товарiв - будь-якi операцiї, що здiйснюються згiдно з договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки, виконання робiт та iншими цивiльно-правовими договорами, якi передбачають передачу прав власностi на такi товари (результати робiт) за компенсацiю незалежно вiд строкiв її надання, а також операцiї з безоплатної поставки товарiв (результатiв робiт) та операцiї з передачi майна орендодавцем (лiзингодавцем) на баланс орендаря (лiзингоотримувача) згiдно з договорами фiнансової оренди (лiзингу) або поставки майна згiдно з будь-якими iншими договорами, умови яких передбачають вiдстрочення оплати та передачу права власностi на таке майно не пiзнiше дати останнього платежу";

     пункт 1.13 i пiдпункти 1.13.1-1.13.5 пункту 1.13 виключити;

     2) у статтi 2:

     у пунктi 2.2 слова "за винятком фiзичних осiб, якi обрали сплату фiксованого чи єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, облiку та звiтностi або здiйснюють торгiвлю на умовах сплати ринкового збору в порядку, встановленому законодавством" виключити

     у пiдпунктi 2.3.1 пункту 2.3 слова "незалежно вiд того, який режим оподаткування використовує така особа згiдно iз законодавством" виключитиi

     3) пункт 3.2 статтi 3 доповнити пiдпунктами 3.2.13 i 3.2.14 такого змiсту:

     "3.2.13. поставки послуг резидентом, мiсце надання яких знаходиться за межами митної територiї України, за винятком поставок транспортних послуг по перевезенню пасажирiв, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами митної територiї України;

     3.2.14. надання послуг з агентування i фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами";

     4) пункт 4.11 статтi 4 виключити;

     5) статтю 5 доповнити пунктом 5.16 такого змiсту:

     "5.16. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з поставки послуг, що надаються iноземним суднам та оплачуються ними вiдповiдно до законодавства України портовими зборами";

     6) у статтi 6:

     в абзацi першому пiдпункту 6.2.4 пункту 6.2 слова "пасажирiв, багажу та вантажобагажу (товаробагажу)" замiнити словами "пасажирiв, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу";

     пiдпункт "б" та абзац п'ятий пiдпункту "г" пункту 6.5 виключити;

     7) у статтi 7:

     у пунктi 7.2:

     абзац п'ятий пiдпункту 7.2.6 доповнити словами "за винятком тих, в яких форма встановлена мiжнародними стандартами";

     у пiдпунктi 7.2.8:

     абзац другий виключити;

     абзац третiй доповнити реченням такого змiсту: "Форма i порядок заповнення реєстрiв отриманих та виданих податкових накладних встановлюються центральним податковим органом";

     у пунктi 7.7:

     абзац другий пiдпункту 7.7.5 викласти в такiй редакцiї:

     "Податковий орган зобов'язаний у п'ятиденний термiн пiсля закiнчення перевiрки надати органу державного казначейства висновок iз зазначенням суми, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету";

     у пiдпунктi 7.7.9 слово "(експортного)" виключити;

     пiдпункт "б" пiдпункту 7.7.11 виключити;

     8) доповнити Закон статтею 8 такого змiсту:

     "Стаття 8. Особливостi оподаткування операцiї з поставок туристичних послуг

     8.1. При поставцi туристичним оператором туристичного продукту, туристичних послуг з мiсцем їх безпосереднього надання за межами митної територiї України базою оподаткування для такого туристичного оператора є винагорода, а саме рiзниця мiж вартiстю поставлених ним туристичного продукту, туристичних послуг та вартiстю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслiдок придбання (створення) такого туристичного продукту, таких туристичних послуг.

     8.2. Вартiсть витрат, понесених туроператором, визначається як сукупнiсть витрат, понесених ним у зв'язку iз замовленням фiзичними або юридичними особами, що передбаченi вiдповiдними угодами, укладеними згiдно з чинним законодавством.

     8.3. Порядок оподаткування операцiй з поставки туристичним оператором туристичного продукту, туристичних послуг з мiсцем їх надання на митнiй територiї України здiйснюється на загальних пiдставах згiдно з цим Законом.

     8.4. Базою оподаткування для операцiй, якi здiйснюються туристичними агентами, є комiсiйна винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, iншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числi за рахунок коштiв, отриманих останнiм вiд споживача туристичного 8.5. Поставка туристичного продукту, туристичних послуг з iдну лiцензiю та вiдповiдає вимогам, визначеним пунктом 2.3 статтi 2 цього Закону.

     8.6. Для визначення граничної суми згiдно з пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону для розрахунку береться вартiсть поставок туристичного продукту,туристичних послуг, наданих як туристичним оператором, так i туристичним агентом";

     9) в абзацi третьому пункту 11.5 статтi 11 слово "неоплати" замiнити словом "непогашення".

     2. В абзацi третьому пiдпункту 5.4.6 пункту 5.4 статтi 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 27, ст. 181; 2004 р., N 52, ст. 563; 2005 р., N 17-19, ст. 267) цифру та слово "5 вiдсоткiв" замiнити цифрами та словом "10 вiдсоткiв".

     3. Абзац четвертий пункту 1.8 статтi 1 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564; 2005 р., N 17-19, ст. 267) виключити.

     4. Абзац четвертий частини другої статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 40; 2004 р., N 52, ст. 565; 2005 р., N 17-19, ст. 267) викласти в такiй редакцiї:

     "Сума, зазначена у простому та простому авальованому векселi, визначається у валютi контракту на здiйснення операцiї з давальницькою сировиною".

     5. У Законi України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" та деяких iнших законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 17-19, ст. 267):

     в абзацi третьому пункту 13 "Перехiднi положення" роздiлу 2 слово i цифри "пункту 2.2" замiнити словом i цифрами "пункту 2.3";

     у пунктi 4 роздiлу II "Прикiнцевi положення":

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють: видобуток та виробництво дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення; оптову, роздрiбну торгiвлю промисловими виробами з дорогоцiнних металiв, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi";

     абзац сьомий виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пiдпункту 8 пункту 1 роздiлу I, яким вносяться змiни до статтi 8 Закону України "Про податок на додану вартiсть", який набирає чинностi з 1 вересня 2005 року.

     2. У разi коли за договорами, укладеними до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" та деяких iнших законодавчих актiв України", було передбачено оподаткування операцiй з поставок туристичного продукту, туристичних послуг згiдно iз Законом України "Про податок на додану вартiсть" , то операцiї за такими договорами оподатковуються за правилами, встановленими до 31 березня 2005 року.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
3 червня 2005 року
N 2642-IV

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.