ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдтвердження якостi та безпеки харчових продуктiв i продовольчої сировини

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Частину першу статтi 4 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 2005 р., N 4, ст. 91) викласти в такiй редакцiї:

     "Сiльськогосподарська продукцiя, яка ввозиться на митну територiю України, пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї (крiм сировини, яка ввозиться виключно для виробництва товарiв, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї), санiтарно-епiдемiологiчному, радiологiчному, а в разi ввезення об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду - товарiв першої - п'ятої, сьомої, десятої, дванадцятої, чотирнадцятої - шiстнадцятої, дев'ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) - ветеринарному контролю. При цьому iноземнi сертифiкати беруться до уваги виключно у випадках, коли взаємне визнання таких сертифiкатiв передбачено нормами вiдповiдних мiжнародних договорiв. Порядок ввезення в Україну харчових продуктiв, продовольчої сировини та супутнiх матерiалiв здiйснюється в порядку, визначеному законом".

     2. Абзац другий частини другої статтi 17 Закону України "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98; 2002 р., N 48, ст. 359) викласти в такiй редакцiї:

     "декларацiї про вiдповiднiсть, виданої виробником продукцiї на кожну партiю харчових продуктiв, продовольчої сировини, супутнiх матерiалiв, за умови, що виробник та покупець продукцiї сертифiкованi вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO або вимог мiжнародної системи забезпечення безпеки харчових продуктiв HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point); або сертифiката вiдповiдностi чи свiдоцтва про визнання вiдповiдностi".

     3. У Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289; 1997 р., N 31, ст. 201):

     1) у текстi Декрету слова "Державний комiтет України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади з питань технiчного регулювання" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) текст статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдповiднiсть продукцiї (товару), яка ввозиться i реалiзується на територiї України, стандартам, що дiють в Українi, має пiдтверджуватися сертифiкатом вiдповiдностi чи свiдоцтвом про визнання вiдповiдностi, виданим або визнаним центральним органом виконавчої влади з питань технiчного регулювання або акредитованим в установленому порядку органом iз сертифiкацiї, який уповноважений на здiйснення цiєї дiяльностi в законодавчо регульованiй сферi.

     Пiдтвердження вiдповiдностi харчових продуктiв, продовольчої сировини, супутнiх матерiалiв, якi ввозяться на митну територiю України, здiйснюється в порядку, визначеному законом.

     Центральний орган виконавчої влади з питань технiчного регулювання або акредитований в установленому порядку орган iз сертифiкацiї, який уповноважений на здiйснення цiєї дiяльностi в законодавчо регульованiй сферi, включає сертифiковану продукцiю до Єдиного реєстру сертифiкованої в Українi продукцiї на пiдставi:

     1) декларацiї про вiдповiднiсть, виданої виробником продукцiї на кожну партiю харчових продуктiв, продовольчої сировини, супутнiх матерiалiв, або

     2) сертифiкатiв вiдповiдностi чи свiдоцтв про визнання вiдповiдностi.

     Реалiзацiя харчових продуктiв, виготовлених iз застосуванням iмпортної продовольчої сировини та супутнiх матерiалiв, ввезених в Україну на пiдставi декларацiї про вiдповiднiсть, виданої виробником продукцiї на кожну партiю харчових продуктiв, продовольчої сировини, супутнiх матерiалiв, дозволяється виключно за наявностi сертифiката вiдповiдностi чи свiдоцтва про визнання вiдповiдностi, виданого або визнаного центральним органом виконавчої влади з питань технiчного регулювання або акредитованим в установленому порядку органом iз сертифiкацiї, який уповноважений на здiйснення цiєї дiяльностi в законодавче регульованiй сферi.

     Органи митного контролю здiйснюють митне оформлення iмпортних товарiв на пiдставi зазначеного Єдиного реєстру в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Центральний орган виконавчої влади з питань технiчного регулювання здiйснює контроль за наявнiстю сертифiкатiв для товарiв, що реалiзуються юридичними або фiзичними особами на митнiй територiї України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     1) пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     3) забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
8 вересня 2005 року
N 2863-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.