ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України

     З метою зменшення залежностi України вiд iмпорту сирої нафти, збiльшення виробництва сiльськогосподарської сировини та ефективного її використання, стабiлiзацiї та повного використання потужностей пiдприємств цукрової та спиртової галузi, зменшення витрат валютних коштiв для закупки компонентiв для виробництва сучасних вiтчизняних екологiчно чистих бензинiв моторних сумiшевих, якi вироблятимуться на пiдприємствах нафтопереробного комплексу України, з застосуванням високооктанових кисневмiсний добавок - абсолютованого технiчного спирту та етил-трет-бутилового ефiру, одержаних з вiдновлюваної сiльськогосподарської сировини, Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести змiни до таких законiв України:

     Статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1998 р., N 17, ст. 82, N 52, ст. 327; 1999 р., N 4, ст. 34) пiсля цифр i слiв 

"2710 00 550
 2710 00 590
iнший 20 екю за 1000 кг 15 екю за 1000 кг"

     доповнити цифрами i словами

"2710 00 330
 2710 00 350
Тiльки бензини моторнi сумiшевi з вмiстом не менше 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок
А-76 Ек, А-80 Ек, 20 екю за 1000 кг 40 екю за 1000 кг
А-92 Ек, АI-93 Ек, 20 екю за 1000 кг 40 екю за 1000 кг
А-95 Ек, А-98 Ек 20 екю за 1000 кг 40 екю за 1000 кг".

     2. Статтю 4 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158, 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60) пiсля частини другої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом бензинiв моторних сумiшевих (А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АI-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек) з вмiстом не менш як 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок - абсолютованого технiчного спирту та етил-трет-бутилового ефiру, здiйснюється нафтопереробними пiдприємствами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом зазначених у частинi третiй цiєї статтi високооктанових кисневмiсних добавок, здiйснюється державними спиртовими заводами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини третю - тридцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - тридцять другою.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України вжити конкретних заходiв щодо виробництва i застосування бензинiв моторних сумiшевих в Українi.

Президент України Л.Кучма

м.Київ
14 липня 1999 року
N 969-ХIV

Газета "Урядовий кур'єр" N 148 вiд 10-08-99р.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.