ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180 iз наступними змiнами):

     у статтi 1:

     цифри i слова:

"2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi 0,25 грн. за 1 л
2206 00 Збродженi плодовi та ягiднi напої (сидр, перрi та iншi) з доданням спирту, напої змiшанi, якi мiстять алкоголь та сумiшi алкогольних напоїв з безалкогольними (крiм зброджених плодових та ягiдних напоїв (сидру, перрi та iнших) без додання спирту 0,10 грн. за 1 об'ємний вiдсоток спирту в 1 л
2206 00 Тiльки збродженi плодовi та ягiднi напої (сидр, перрi та iнших) без додання спирту 1,2 грн. за 1 л
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї 21,5 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт 21,5 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту"

     замiнити цифрами та словами:

"2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi 0,01 грн. за 1 л
2206 00
(крiм
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 -
сидр i перрi
(без додання спирту)
Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi (з доданням спирту): 27 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр i перрi (без додання спирту) 0,34 грн. за 1 л
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї 34 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт 34 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту";

     2) статтю 2 доповнити абзацами десятим - тринадцятим такого змiсту:

     "на спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок з винограду (код згiдно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), - 10 гривень за 1 л 100-вiдсоткового спирту з 1 сiчня 2009 року до 30 червня 2009 року;

     на спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок з винограду (код згiдно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), - 14 гривень за 1 л 100-вiдсоткового спирту з 1 липня 2009 року до 31 грудня 2009 року;

     з 1 сiчня 2010 року на спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок з винограду (код згiдно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), - 20 гривень за 1 л 100-вiдсоткового спирту;

     з 1 сiчня 2011 року до 31 грудня 2011 року на спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок з винограду (код згiдно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), - 27 гривень за 1 л 100-вiдсоткового спирту";

     3) статтю 3 доповнити частинами такого змiсту:

     "Встановити на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для виготовлення лiкарських засобiв (у тому числi компонентiв кровi i виготовлених з них препаратiв), крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв та елiксирiв, ставку акцизного збору в розмiрi 0 грн. за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

     До отримання спирту етилового суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для виготовлення лiкарських засобiв (у тому числi компонентiв кровi i виготовлених з них препаратiв), крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв та елiксирiв, видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується виходячи iз ставки, яка визначається як рiзниця мiж повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

     Вiдвантаження спирту етилового проводиться в межах квот, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України. На пiдприємствах, що використовують спирт етиловий для виробництва лiкарських засобiв, встановлюються податковi пости.

     Перелiк лiкарських засобiв, для виробництва яких використовується спирт етиловий, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише виробником - суб'єктом пiдприємницької дiяльностi для виготовлення лiкарських засобiв, якi є виробниками лiкарських засобiв.

     Податковий вексель (податкова розписка) вважається погашеним у разi документального пiдтвердження факту використання спирту етилового для виготовлення лiкарських засобiв.

     Порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується виробниками - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для виготовлення лiкарських засобiв, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Тимчасово з 1 липня 2009 року до 31 грудня 2009 року встановити ставки акцизного збору на такi товари:

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару Ставки акцизного збору у гривнях з одиницi товару
2206 00
(крiм
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 -
сидр i перрi
(без додання спирту)
Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi (з доданням спирту): 12 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї 23 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208
(крiм
2208 20 12 00,
2208 20 62 00)
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт 23 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту.

     Тимчасово з 1 сiчня 2010 року до 31 грудня 2010 року встановити ставки акцизного збору на такi товари:

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару Ставки акцизного збору у гривнях з одиницi товару
2206 00
(крiм
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 -
сидр i перрi
(без додання спирту)
Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi (з доданням спирту): 20 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї 27 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208
(крiм
2208 20 12 00,
2208 20 62 00)
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт 27 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту.

     Тимчасово з 1 сiчня 2009 року до 1 липня 2009 року ставка акцизного збору становить:

     на товари за кодами УКТ ЗЕД 2204 (крiм 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) вина винограднi натуральнi - 0,25 гривнi за 1 л; 2206 00 (з доданням спирту) - 0,10 гривнi за 1 об'ємний вiдсоток спирту за 1 л; 2206 00 (тiльки збродженi плодовi та ягiднi напої (сидр, перрi та iншi) без додання спирту - 0,31 гривнi за 1 л; 2207 та 2208 (крiм 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) - 21, 5 гривнi за 1 л 100-вiдсоткового спирту";

     5) доповнити статтею 82 такого змiсту:

     "Стаття 82. З 1 сiчня 2012 року фiксованi ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої пiдлягають iндексацiї кожнi 12 поточних календарних мiсяцiв на iндекс iнфляцiї (iндекс споживчих цiн) за три послiдовнi роки за умови, якщо за офiцiйними даними центрального органу державної виконавчої влади з питань статистики iндекс iнфляцiї наростаючим пiдсумком з початку такого 12-мiсячного перiоду становив 110 вiдсоткiв i бiльше.

     Проiндексованi фiксованi ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої офiцiйно оприлюднюються центральним органом державної податкової служби в офiцiйних друкованих виданнях Кабiнету Мiнiстрiв України або Верховної Ради України та набирають чинностi з першого числа третього мiсяця, наступного за закiнченням зазначеного 12-мiсячного перiоду.

     За наслiдками iндексацiї фiксованi ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої пiдлягають округленню до найближчої гривнi.

     Якщо протягом 36 поточних календарних мiсяцiв фiксованi ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої не iндексувалися виходячи з того, що iндекс iнфляцiї протягом будь-якого 12-мiсячного перiоду був менше 110 вiдсоткiв, проводиться обов'язкова iндексацiя фiксованих ставок акцизного збору на сукупний iндекс iнфляцiї за цi 36 мiсяцiв, але не менше нiж на 110 вiдсоткiв.

     Розрахунок iндексу iнфляцiї для цiлей iндексацiї фiксованих ставок акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої (крiм кодiв УКТ ЗЕД 2208 20 12 00 та 2208 20 62 00) вперше застосовується пiсля завершення термiну дiї фiксованих ставок акцизного збору, визначених цим Законом.

     Розрахунок iндексу iнфляцiї для цiлей iндексацiї фiксованих ставок акцизного збору на коньяк (код згiдно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00 та 2208 20 62 00) вперше застосовується пiсля завершення термiну дiї фiксованих ставок акцизного збору, визначених цим Законом".

     2. У роздiлi IV (Група 22) Митного тарифу України, затвердженого Законом України вiд 17 грудня 2008 року N 676-VI "Про внесення змiн до Закону України "Про Митний тариф України": цифри та слова:

"2208 20 89 00 - - - - iншi 3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту"

     замiнити цифрами та словами:

"2208 20 89 00 - - - - iншi 0,5 євро за 1 л 100% спирту 0,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту".

     3. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 3:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв видаються, призупиняються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Лiцензiї на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологiєю видаються лише тим суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, якi мають повний технологiчний цикл виробництва, включаючи викурку i витримку, та використовують у виробництвi не менше 25 вiдсоткiв спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Українi з виноматерiалiв, вироблених з вiтчизняної сировини, та витриманого не менше трьох рокiв, у перерахунку на абсолютний алкоголь";

     б) абзац десятий частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "довiдки органу державної податкової служби України про взяття заявника на облiк як платника податкiв та про внесення мiсць зберiгання спирту до Єдиного реєстру (для виробникiв спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв)";

     в) частину одинадцяту доповнити абзацом такого змiсту:

     "виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологiєю без дотримання умов щодо використання у виробництвi не менше 25 вiдсоткiв спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Українi з виноматерiалiв, вироблених з вiтчизняної сировини, та витриманого не менше трьох рокiв, у перерахунку на абсолютний алкоголь";

     2) абзаци перший та другий частини другої статтi 11 пiсля слiв "виноробної продукцiї" доповнити словами "у тому числi сидру i перрi (без додання спирту)";

     3) у статтi 15:

     а) у частинi третiй:

     абзац другий пiсля слiв "алкогольними напоями" доповнити словами "крiм сидру та перрi (без додання спирту)";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "сидром та перрi (без додання спирту) - 780 гривень";

     б) частину одинадцяту пiсля слiв "алкогольними напоями" доповнити словами "крiм сидру та перрi (без додання спирту)" та доповнити частину словами "на роздрiбну торгiвлю сидром та перрi (без додання спирту) - 780 гривень на кожне мiсце торгiвлi";

     в) частину дванадцяту пiсля слiв "алкогольними напоями" доповнити словами "крiм сидру та перрi (без додання спирту)" та доповнити частину словами "на роздрiбну торгiвлю сидром та перрi (без додання спирту) - 780 гривень на кожне мiсце торгiвлi";

     г) частину двадцять п'яту (щодо анулювання лiцензiї) доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "порушення вимог статтi 153 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробiв особам, якi не досягли 18 рокiв або у не визначених для цього мiсцях";

     4) у статтi 18:

     а) частину дванадцяту виключити;

     б) доповнити частиною такого змiсту:

     "Встановити, що норми цього Закону щодо сидру та перрi (без додання спирту), а також норма щодо використання у виробництвi не менше 25 вiдсоткiв спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Українi з виноматерiалiв, вироблених з вiтчизняної сировини, та витриманого не менше трьох рокiв, у перерахунку на абсолютний алкоголь набирають чинностi з 1 сiчня 2010 року".

     4. У Законi України "Про ставки акцизного збору на тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 52, ст. 471; 2001 р., N 4, ст. 19, N 24, ст. 125; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 4, ст. 32; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 27-28, ст. 253, N 35, ст. 276):

     1) таблицю статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) Ставки акцизного збору у процентах до обороту з реалiзацiї товару (продукцiї)
2401 Тютюнова сировина Тютюновi вiдходи 0 0
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну 100 грн. за 1 кг, але не менше 47 грн. за 1000 шт. 16
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки 35 грн. за 1000 шт. 16
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром 60 грн. за 1000 шт. 16
2403
(крiм
2403 99 10 00,
2403 10)
Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї 0 0
2403 10 Тютюн для палiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв у будь-якiй пропорцiї 35 грн. за 1 кг 16
2403 99 10 00 Жувальний i нюхальний тютюн 10 грн. за 1 кг 16";

     2) статтю 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Тимчасово встановити ставки акцизного збору на такi товари:

     з 1 лютого 2009 року до 30 червня 2009 року:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) Ставки акцизного збору у процентах до обороту з реалiзацiї товару (продукцiї)
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну 50 грн. за 1 кг 16
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки 15,6 грн. за 1000 шт. 16
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром 37,5 грн. за 1000 шт. 16
2403 10 Тютюн для палiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв у будь-якiй пропорцiї 15,6 грн. за 1 кг 16
2403 99 10 00 Жувальний i нюхальний тютюн 6,25 грн. за 1 кг 16;

     з 1 липня до 31 грудня 2009 року:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) Ставки акцизного збору у процентах до обороту з реалiзацiї товару (продукцiї)
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну 75 грн. за 1 кг 16
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки 19,5 грн. за 1000 шт. 16
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром 45 грн. за 1000 шт. 16
2403 10 Тютюн для палiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв у будь-якiй пропорцiї 19,5 грн. за 1 кг 16
2403 99 10 00 Жувальний i нюхальний тютюн 7,80 грн. за 1 кг 16;

     з 1 сiчня до 31 грудня 2010 року:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) Ставки акцизного збору у процентах до обороту з реалiзацiї товару (продукцiї)
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну 85 грн. за 1 кг 16
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки 27 грн. за 1000 шт. 16
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром 52 грн. за 1000 шт. 16
2403 10 Тютюн для палiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв у будь-якiй пропорцiї 27 грн. за 1 кг 16
2403 99 10 00 Жувальний i нюхальний тютюн 8,5 грн. за 1 кг 16.

     Податкове зобов'язання iз сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою iнформацiєю щодо характеристик продукту, в разi її наявностi), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї), не може бути менш як:

     з 1 лютого 2009 року до 30 червня 2009 року - 25 гривень за 1000 штук сигарет без фiльтра, цигарок (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) та 47 гривень за 1000 штук сигарет з фiльтром (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20);

     з 1 липня до 31 грудня 2009 року - 32 гривнi за 1000 штук сигарет без фiльтра, цигарок (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) та 60 гривень за 1000 штук сигарет з фiльтром (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20);

     з 1 сiчня до 31 грудня 2010 року - 40 гривень за 1000 штук сигарет без фiльтра, цигарок (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) та 80 гривень за 1000 штук сигарет з фiльтром (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20);

     з 1 сiчня 2011 року - 50 гривень за 1000 штук сигарет без фiльтра, цигарок (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) та 100 гривень за 1000 штук сигарет з фiльтром (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20)";

     3) доповнити статтею 3 такого змiсту:

     "Стаття 3. Фiксованi ставки акцизного збору та мiнiмальне податкове зобов'язання iз сплати акцизного збору на тютюновi вироби пiдлягають iндексацiї кожнi 12 поточних календарних мiсяцiв на iндекс iнфляцiї (iндекс споживчих цiн) за умови, якщо за офiцiйними даними центрального органу державної виконавчої влади з питань статистики iндекс iнфляцiї наростаючим пiдсумком з початку такого 12-мiсячного перiоду становив 110 вiдсоткiв i бiльше.

     Проiндексованi фiксованi ставки акцизного збору та мiнiмальне податкове зобов'язання iз сплати акцизного збору на тютюновi вироби публiкуються центральним органом державної податкової служби в офiцiйних друкованих виданнях Кабiнету Мiнiстрiв України або Верховної Ради України та набирають чинностi з першого числа третього мiсяця, наступного за закiнченням зазначеного 12-мiсячного перiоду.

     За наслiдками iндексацiї фiксованi ставки акцизного збору та мiнiмальне податкове зобов'язання iз сплати акцизного збору на тютюновi вироби пiдлягають округленню до найближчої гривнi.

     Якщо протягом 36 поточних календарних мiсяцiв фiксованi ставки акцизного збору та мiнiмальне податкове зобов'язання iз сплати акцизного збору на тютюновi вироби не iндексувалися виходячи з того, що iндекс iнфляцiї протягом будь-якого 12-мiсячного перiоду був менше 110 вiдсоткiв, проводиться обов'язкова iндексацiя фiксованих ставок акцизного збору на сукупний iндекс iнфляцiї за цi 36 мiсяцiв, але не менше нiж на 110 вiдсоткiв.

     Розрахунок iндексу iнфляцiї для цiлей iндексацiї фiксованих ставок акцизного збору та мiнiмальне податкове зобов'язання iз сплати акцизного збору на тютюновi вироби вперше застосовуються з 1 сiчня 2013 року за наслiдками попереднього 12-мiсячного перiоду".

     5. У Законi України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201 iз наступними змiнами):

     у статтi 1:

     цифри i слова:

"2710 00 11 00 для специфiчних процесiв переробки 12 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

"2710 11 11 00 для специфiчних процесiв переробки 12 євро за 1000 кг";  

     цифри i слова:

"2710 00 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у позицiї 2710 00 11 00 12 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

"2710 11 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 11 11 00 12 євро за 1000 кг";  

     цифри i слова:

  "Спецiальнi бензини:    
2710 00 21 00 уайт-спiрит 12 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

  "Бензини спецiальнi:    
2710 11 21 00 уайт-спiрит 12 євро за 1000 кг";  

     цифри i слова:

"2710 00 25 00 iншi 20 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

"2710 11 25 00 iншi спецiальнi бензини 20 євро за 1000 кг";  

     цифри i слова:

  "Бензини моторнi:    
2710 00 26 00 бензини авiацiйнi 20 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

  "Бензини моторнi:    
2710 11 31 00 бензини авiацiйнi 20 євро за 1000 кг";  

     цифри i слова:

"2710 00 37 00 паливо бензинове реактивне 20 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

"2710 11 70 00 паливо для реактивних двигунiв 20 євро за 1000 кг";  

     цифри i слова:

"2710 00 39 00 iншi легкi фракцiї 20 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

"2710 11 90 00 iншi легкi дистиляти 20 євро за 1000 кг";  

     цифри i слова:

  "Середнi дистиляти:    
2710 00 41 00 для специфiчних процесiв переробки 20 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

  "Середнi дистиляти:    
2710 19 11 00 для специфiчних процесiв переробки 20 євро за 1000 кг";  

     цифри i слова:

"2710 00 45 00 для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у позицiї 2710 00 41 00 12 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

"2710 19 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 11 00 12 євро за 1000 кг";  

     цифри i слова:

  "для iнших цiлей:    
  гас (керосин):    
2710 00 51 00 паливо реактивне 12 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

  "гас:    
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунiв 12 євро за 1000 кг";  

     цифри i слова:

"2710 00 55 00
2710 00 59 00
iнший 20 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

"2710 19 25 00 iнший гас 20 євро за 1000 кг  
2710 19 29 00 iншi середнi дистиляти 20 євро за 1000 кг";  

     цифри i слова:

"2710 00 27 11
2710 00 32 01
2710 00 34 11
2710 00 36 01
тiльки бензини моторнi (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумiшевi, з вмiстом не менше 5% високооктанових кисневмiсних добавок (ВКД): А-76 Ек, А-80 Ек, А-98 Ек 60 євро за 1000 кг 40 євро за 1000 кг
2710 00 27 31
2710 00 29 01
2710 00 34 31
тiльки бензини моторнi (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумiшевi, з вмiстом не менше 5 % високооктанових кисневмiсних добавок (ВКД): А-92 Ек, АI-93 Ек, А-95 Ек 60 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

  "бензини моторнi, з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше:    
2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
сумiшевi, з вмiстом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi: А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АI-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек 110 євро за 1000 кг";  

     цифри i слова:

"2710 00 27 19
2710 00 32 09
2710 00 34 19
2710 00 36 09
бензини моторнi: А-72, А-76, А-80, А-98 та бензини моторнi iнших марок 60 євро за 1000 кг 1,5 євро за 1000 кг
2710 00 27 39
2710 00 27 90
2710 00 29 09
2710 00 34 39
2710 00 34 90
бензини моторнi: А-90, А-91, А-92, АI-93, А-95, А-96 60 євро за 1000 кг"  

     замiнити цифрами i словами:

"2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АI-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторнi iнших марок 110 євро за 1000 кг  
2710 11 51 00
2710 11 59 00
бензини моторнi, з вмiстом свинцю бiльш як 0,013 г/л: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АI-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторнi iнших марок 110 євро за 1000 кг";  

     цифри i слова:

"2710 00 61 00
2710 00 65 00
2710 00 69 00
Важкi дистиляти (дизельне пальне) з вмiстом масової частини сiрки понад 0,2 вiдсотка - 45 євро за 1000 кг, не бiльше 0,2 вiдсотка - 35 євро за 1000 кг, не бiльше 0,035 вiдсотка - 30 євро за 1000 кг, не бiльше 0,005 вiдсотка - 20 євро за 1000 кг"  

     замiнити цифрами i словами:

"2710 19 31
2710 19 35
2710 19 41
2710 19 45 00
2710 19 49 00
Важкi дистиляти (дизельне пальне) з вмiстом масової частини сiрки понад 0,2 вiдсотка - 45 євро за 1000 кг, не бiльше 0,2 вiдсотка - 35 євро за 1000 кг, не бiльше 0,035 вiдсотка - 30 євро за 1000 кг, не бiльше 0,005 вiдсотка - 20 євро за 1000 кг";  

     графу четверту виключити;

     2) частину першу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Акцизний збiр з нафтопродуктiв обчислюється у твердих сумах в євро з одиницi реалiзованих (переданих, ввезених в Україну) товарiв (продукцiї)";

     3) доповнити статтею 8 такого змiсту:

     "8. Установити з 1 липня 2009 року ставку акцизного збору на пиво iз солоду (солодове) (код згiдно з УКТ ЗЕД 2203 00) у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) у розмiрi 0,34 гривнi за 1 лiтр".

     6. У пунктi 1 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо стимулювання виробництва бензинiв моторних сумiшевих" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 278; 2007 р., N 3, ст. 31):

     у пiдпунктi 1 абзаци другий - дев'ятий виключити;

     пiдпункт 2 виключити.

     7. У статтi 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 3, ст. 31):

     цифри i слова:

"8703 21 10 00 - - - новi 0,02 євро за 1 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 21 10 00 - - - новi 0,05 євро за 1 куб. см";

     цифри i слова:

"8703 22 10 00 - - - новi 0,02 євро за 1 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 22 10 00 - - - новi 0,03 євро за 1 куб. см";

     цифри i слова:

"8703 23 11 10 - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см 0,03 євро за 1 куб. см";

     замiнити цифрами i словами:

"8703 23 11 10 - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см 0,15 євро за 1 куб. см";

     цифри i слова:

"8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см 0,06 євро за 1 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см 0,6 євро за 1 куб. см";

     цифри i слова:

"8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см 0,03 євро за 1 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см 0,12 євро за 1 куб. см";

     цифри i слова:

"8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см 0,06 євро за 1 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см 0,12 євро за 1 куб. см";

     цифри i слова:

"8703 24 10 00 - - - новi 0,1 євро за 1 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 24 10 00 - - - новi 1,0 євро за 1 куб. см";

     цифри i слова:

"8703 31 10 00 - - - новi 0,02 євро за 1 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 31 10 00 - - - новi 0,05 євро за 1 куб. см";

     цифри i слова:

"8703 32 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 0,03 євро за 1 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 32 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 0,15 євро за 1 куб. см";

     цифри i слова:

"8703 32 19 00 - - - - iншi 0,03 євро за 1 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 32 19 00 - - - - iншi 0,15 євро за 1 куб. см";

     цифри i слова:

"8703 33 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 0,1 євро за 1 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 33 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 1,0 євро за 1 куб. см";

     цифри i слова:

"8703 33 19 00 - - - - iншi 0,1 євро за 1 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 33 19 00 - - - - iншi 1,0 євро за 1 куб. см";

     цифри i слова:

"8707 10 10 10 - - - укомплектованi 200 грн. за 1 шт."

     замiнити цифрами i словами:

"8707 10 10 10 - - - укомплектованi 1000 грн. за 1 шт.";

     цифри i слова:

"8707 10 10 20 - - - не укомплектованi 200 грн. за 1 шт."

     замiнити цифрами i словами:

"8707 10 10 20 - - - не укомплектованi 1000 грн. за 1 шт."

     8. У статтi 3 Закону України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 9, ст. 68) внести такi змiни:

     цифри i слова:

"8703 автомобiлi легковi (крiм автомобiлiв з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об'ємом цилiндрiв двигуна:  
  вiд 1801 куб. см до 2500 куб. см  
  новi 10 грн. з 100 куб. см
  що використовувалися до 8 рокiв 12 грн. з 100 куб. см
  що використовувалися понад 8 рокiв 500 грн. з 100 куб. см
  вiд 2501 куб. см до 3500 куб. см  
  новi 25 грн. з 100 куб. см
  що використовувалися до 8 рокiв 30 грн. з 100 куб. см
  що використовувалися понад 8 рокiв 750 грн. з 100 куб. см
  вiд 3501 куб. см i бiльше  
  новi 40 грн. з 100 куб. см
  що використовувалися до 8 рокiв 45 грн. з 100 куб. см
  що використовувалися понад 8 рокiв 1000 грн. з 100 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 автомобiлi легковi (крiм автомобiлiв з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об'ємом цилiндрiв двигуна:  
  вiд 1801 куб. см до 2200 куб. см  
  новi 10 грн. з 100 куб. см
  що використовувалися до 8 рокiв 12 грн. з 100 куб. см
  що використовувалися понад 8 рокiв 500 грн. з 100 куб. см
  вiд 2201 куб. см до 3000 куб. см  
  новi 75 грн. з 100 куб. см
  що використовувалися до 8 рокiв 90 грн. з 100 куб. см
  що використовувалися понад 8 рокiв 750 грн. з 100 куб. см
  вiд 3001 куб. см i бiльше  
  новi 120 грн. з 100 куб. см
  що використовувалися до 8 рокiв 135 грн. з 100 куб. см
  що використовувалися понад 8 рокiв 1000 грн. з 100 куб. см"

     цифри i слова:

"8703 автомобiлi легковi (крiм автомобiлiв з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об'ємом цилiндрiв двигуна:  
  до 1000 куб. см 3 грн. з 100 куб. см
  вiд 1001 куб. см до 1500 куб. см 4 грн. з 100 куб. см
  вiд 1501 куб. см до 1800 куб. см 5 грн. з 100 куб. см
  вiд 1801 куб. см до 2500 куб. см 10 грн. з 100 куб. см
  вiд 2501 куб. см до 3500 куб. см 25 грн. з 100 куб. см
  вiд 3501 куб. см i бiльше 40 грн. з 100 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 автомобiлi легковi (крiм автомобiлiв з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об'ємом цилiндрiв двигуна:  
  до 1000 куб. см 3 грн. з 100 куб. см
  вiд 1001 куб. см до 1500 куб. см 5 грн. з 100 куб. см
  вiд 1501 куб. см до 1800 куб. см 7 грн. з 100 куб. см
  вiд 1801 куб. см до 2200 куб. см 10 грн. з 100 куб. см
  вiд 2201 куб. см до 3000 куб. см 75 грн. з 100 куб. см
  вiд 3001 куб. см i бiльше 120 грн. з 100 куб. см".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
25 грудня 2008 року
N 797-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.