ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 4.2 статтi 4:

     включити пiдпункт 4.2.9 такого змiсту:

     "4.2.9. Суми одержаного платником податку емiсiйного доходу";

     абзац п'ятий пiдпункту 4.2.15 викласти у такiй редакцiї:

     "Основнi фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим пiдпунктом, приймаються на баланс за ринковою (оцiночною) вартiстю i з метою оподаткування не пiдлягають амортизацiї";

     2) у статтi 5:

     у пунктi 5.2:

     пiдпункт 5.2.18 викласти у такiй редакцiї:

     "5.2.18. Суми коштiв або вартiсть майна, добровiльно перерахованi (переданi) для цiльового використання з метою виробництва нацiональних фiльмiв (у тому числi анiмацiйних) та аудiовiзуальних творiв на користь резидентiв, але не бiльше 10 вiдсоткiв оподатковуваного прибутку попереднього податкового перiоду";

     пiдпункт 5.2.19 виключити;

     у пункт 5.3 включити пiдпункт 5.3.7 такого змiсту:

     "5.3.7. Виплату емiсiйного доходу на користь емiтента корпоративних прав";

     3) у пiдпунктi 7.8.5 пункту 7.8 статтi 7 слова "а також у разi виплат дивiдендiв на користь iнститутiв спiльного iнвестування" замiнити словами "а також у разi виплат дивiдендiв iнститутами спiльного iнвестування та у разi виплати дивiдендiв платником податку, переважна частина доходiв (бiльше 90 вiдсоткiв) якого отримана у виглядi дивiдендiв, сплачених юридичними особами-резидентами, якi перебувають пiд його контролем вiдповiдно до пункту 1.26 цього Закону";

     4) абзац шостий пiдпункту 8.1.3 пункту 8.1 статтi 8 виключити;

     5) абзаци другий та третiй пункту 13.6 статтi 13 викласти у такiй редакцiї:

     "при укладеннi договорiв страхування або перестрахування ризику безпосередньо iз страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) яких вiдповiдає вимогам, установленим спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг (у тому числi через або за посередництвом перестрахових брокерiв, якi в порядку, визначеному таким уповноваженим органом, пiдтверджують, що перестрахування здiйснено у перестраховика, рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) якого вiдповiдає вимогам, установленим зазначеним уповноваженим органом), а також при укладеннi договорiв перестрахування з обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, - за ставкою 0 вiдсоткiв;

     в iнших випадках - за ставкою 12 вiдсоткiв вiд суми таких виплат за власний рахунок у момент здiйснення перерахування таких виплат";

     6) пункт 22.13 статтi 22 викласти у такiй редакцiї:

     "22.13. У 2007 роцi сума вiд'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, що виникла станом на 1 сiчня 2006 року i не погашена протягом 2006 року, не пiдлягає протягом 2007 року врахуванню у складi валових витрат платника податку".

     2. У статтi 1 Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267, N 21, ст. 304; 2006 р., N 33, ст. 278):

     цифри "0,27" замiнити цифрами "0,31";

     цифри i слова "30 євро за 1000 кг" замiнити словами i цифрами "з вмiстом масової частини сiрки понад 0,2 вiдсотка - 45 євро за 1000 кг, не бiльше 0,2 вiдсотка - 35 євро за 1000 кг, не бiльше 0,035 вiдсотка - 30 євро за 1000 кг, не бiльше 0,005 вiдсотка - 20 євро за 1000 кг".

     3. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 iз наступними змiнами):

     1) пункт 4.1 статтi 4 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi якщо звичайна цiна на товари (послуги) перевищує договiрну цiну на такi товари (послуги) бiльше нiж на 20 вiдсоткiв, база оподаткування операцiї з поставки таких товарiв (послуг) визначається за звичайними цiнами";

     2) абзац перший пiдпункту 7.4.1 пункту 7.4 статтi 7 викласти у такiй редакцiї:

     "7.4.1. Податковий кредит звiтного перiоду визначається виходячи iз договiрної (контрактної) вартостi товарiв (послуг), але не вище рiвня звичайних цiн, у разi якщо договiрна цiна на такi товари (послуги) вiдрiзняється бiльше нiж на 20 вiдсоткiв вiд звичайної цiни на такi товари (послуги), та складається iз сум податкiв, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статтi 6 та статтею 81 цього Закону, протягом такого звiтного перiоду у зв'язку з";

     3) статтю 11 доповнити пунктами 11.44 i 11.45 такого змiсту:

     "11.44. Тимчасово до 1 сiчня 2008 року операцiї з поставки вiдходiв i брухту чорних металiв, у тому числi операцiї з iмпорту таких товарiв, звiльняються вiд оподаткування. Перелiк таких товарiв iз зазначенням кодiв згiдно з УКТ ЗЕД затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     11.45. Тимчасово до 1 сiчня 2008 року в разi вивезення (експорту) товарiв за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (послуг), не включається до складу податкового кредиту, а вiдноситься до складу валових витрат платника податку".

     4. У Законi України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо стимулювання виробництва бензинiв моторних сумiшевих" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 278):

     1) у пiдпунктi 1 пункту 1 роздiлу I цифри та слова "30 євро за 1000 кг" замiнити цифрами та словами "42 євро за 1000 кг";

     2) роздiл II викласти у такiй редакцiї:

     "II. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2007 року, крiм пунктiв 2 та 4 роздiлу I, якi набирають чинностi з дня його опублiкування, та пункту 1 роздiлу I, який набирає чинностi пiсля затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiку пiдприємств, якi мають право виробляти бензини моторнi сумiшевi з добавками на основi бiоетанолу, вмiст якого в зазначених бензинах становить вiд 2 об'ємних вiдсоткiв або з вмiстом ефiру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ) вiд 5 об'ємних вiдсоткiв: А-92 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек, i правил зберiгання та реалiзацiї таких бензинiв у роздрiбнiй мережi".

     5. Пункт 4 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2003 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 4, ст. 103, N 7-8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267) викласти у такiй редакцiї:

     "4) вiтчизнянi заклади культури, науки, освiти, охорони здоров'я, соцiального забезпечення, фiзичної культури та спорту, якi повнiстю утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв".

     6. У Законi України "Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151; 1999 р., N 52, ст. 464; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267):

     1) назву Закону пiсля слова "засоби" доповнити словами "та кузови до них";

     2) статтю 1 доповнити такими словами та цифрами:

"

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору з одиницi товару (продукцiї) у гривнях
8707 Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705:  
8707 10 кузови для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703:  
8707 10 10 для промислового складання:  
8707 10 10 10 укомплектованi 200
8707 10 10 20 не укомплектованi 200
8707 10 90 iншi:  
8707 10 90 10 що використовувалися 5 рокiв або менше 4000
8707 10 90 20 що використовувалися бiльше 5 рокiв 4000
8707 10 90 90 iншi 4000

 "

     3) у статтi 2:

     слова "та шин" замiнити словами "та кузовiв";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Встановити, що визначенi цим Законом кузови (як укомплектованi, так i не укомплектованi) для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703, якi використовуються для промислового складання, ввозяться на територiї спецiальних економiчних зон i територiї прiоритетного розвитку з метою реалiзацiї iнвестицiйних договорiв зi сплатою акцизного збору i податку на додану вартiсть";

     4) статтю 3 пiсля слiв "транспортнi засоби" доповнити словами "та кузови до них".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2007 року, крiм:

     абзацу третього пункту 2 роздiлу I, який набирає чинностi пiсля затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України правил облiку, зберiгання та реалiзацiї дизельного палива залежно вiд вмiсту масової частини сiрки;

     пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня опублiкування цього Закону.

     2. Платники податку за результатами одинадцяти мiсяцiв 2006 року зобов'язанi подати декларацiю, складену за правилами, встановленими для повного податкового перiоду, з урахуванням приросту (убутку) матерiальних запасiв за одинадцять мiсяцiв 2006 року, суми амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих за три квартали поточного року, двох третин амортизацiйних вiдрахувань четвертого кварталу поточного року та сплатити податкове зобов'язання, нараховане згiдно iз зазначеною декларацiєю, не пiзнiше нiж 29 грудня 2006 року.

     У порядку, встановленому абзацом першим цього пункту, платники податку зобов'язанi скласти та подати декларацiю за результатами одинадцяти мiсяцiв 2007 року згiдно iз даними податкового облiку за зазначений перiод, а також сплатити податок у строки, встановленi законом для мiсячного податкового перiоду.

     3. Установити, що у 2007 роцi:

     1) суб'єкти господарювання, якi здiйснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) та газового конденсату i нафти на пiдставi спецiальних дозволiв на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, до Державного бюджету України:

     1.1) рентну плату за природний газ (у тому числi i нафтовий (попутний) газ):

     у розмiрi 50 гривень за 1.000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi i нафтового (попутного) газу), крiм обсягiв природного газу (у тому числi i нафтового (попутного) газу), видобутого iз морських родовищ;

     у розмiрi 40 гривень за 1.000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi i нафтового (попутного) газу) з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5.000 метрiв, крiм обсягiв природного газу (у тому числi i нафтового (попутного) газу), видобутого iз морських родовищ;

     у розмiрi 0 гривень за 1.000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi i нафтового (попутного) газу) iз морських родовищ;

     1.2) рентну плату за нафту:

     у розмiрi 1.090 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5.000 метрiв;

     у розмiрi 404 гривнi за одну тонну нафти, видобутої з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5.000 метрiв;

     1.3) рентну плату за газовий конденсат:

     у розмiрi 1.090 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5.000 метрiв;

     у розмiрi 404 гривнi за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5.000 метрiв.

     Протягом 2007 року у кожному звiтному (податковому) перiодi до затверджених цим пунктом ставок рентної плати за нафту застосовується коригуючий коефiцiєнт, який визначається у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, та враховує динамiку змiни цiн на нафту по вiдношенню до встановленого цим порядком базового перiоду.

     У випадку здiйснення пiдприємствами, частка держави у статутному фондi яких перевищує 50 вiдсоткiв, господарськими товариствами, бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, а також дочiрнiми пiдприємствами, представництвами та фiлiями таких пiдприємств i товариств, учасниками договорiв про спiльну дiяльнiсть та/або уповноваженими особами договорами про спiльну дiяльнiсть, що укладенi за участю зазначених пiдприємств, операцiй з реалiзацiї обсягiв природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) власного видобутку не для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, до зазначених обсягiв видобутого природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) застосовується семикратний розмiр рентної плати за природний газ (у тому числi нафтовий (попутний) газ), величина якої затверджена цим пунктом;

     2) суб'єкти господарювання, якi здiйснюють транспортування трубопровiдним транспортом територiєю України природного газу, нафти, нафтопродуктiв та амiаку, вносять до Державного бюджету України:

     рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмiрi 1,67 гривнi за 1.000 куб. метрiв газу на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi;

     рентну плату за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами в розмiрi 4,5 гривнi за одну тонну нафти, що транспортується;

     рентну плату за транспортування нафтопродуктiв магiстральними нафтопродуктоводами в розмiрi 4,5 гривнi за одну тонну нафтопродуктiв, що транспортуються;

     рентну плату за транзитне транспортування амiаку в розмiрi 5,1 гривнi за одну тонну на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi.

     Сплата зазначених платежiв здiйснюється щодекадно (15, 25 числа поточного мiсяця, 5 числа наступного мiсяця) виходячи з обсягiв природного газу, нафти, нафтопродуктiв та амiаку, що транспортуються територiєю України, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, амiаку через територiю України та рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами подаються до органiв стягнення за звiтний (податковий) перiод, що дорiвнює календарному мiсяцю (у тому числi при сплатi мiсячних авансових внескiв), -протягом 20 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця.

     Сума рентної плати, яка була нарахована за звiтний перiод i не була внесена в установлений термiн (протягом 10 календарних днiв, наступних за останнiм днем вiдповiдного граничного строку для подання податкової декларацiї), сплачується до Державного бюджету України iз нарахуванням пенi у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами";

     3) до нормативiв збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, якi затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1999 року N 115, застосовується коефiцiєнт 2,11;

     4) суб'єкти господарювання, якi здiйснюють експорт:

     газу, природного газу у газоподiбному станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 35 вiдсоткiв митної вартостi таких товарiв, але не менше 400 гривень за 1.000 куб. метрiв;

     природного газу у скрапленому станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 35 вiдсоткiв митної вартостi таких товарiв, але не менше 400 гривень за одну тонну;

     скраплених газiв (крiм природного), сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 8 вiдсоткiв митної вартостi таких товарiв, але не менше 250 гривень за одну тонну,

     якщо бiльшi розмiри не встановленi мiжнародними договорами, обов'язковими для України;

     5) запроваджуються базовi нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згiдно з додатком N 1 до цього Закону, який є його невiд'ємною частиною;

     6) запроваджуються нормативи збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих та пiдземних вод згiдно з додатком N 2 до цього Закону, який є його невiд'ємною частиною;

     7) забороняється надання вiдстрочок щодо термiнiв сплати податкових зобов'язань суб'єктiв господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), крiм надання iнвестицiйного податкового кредиту з податку на прибуток;

     8) продовжується дiя експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 роцi Верховною Радою Автономної Республiки Крим за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України окремих мiсцевих зборiв (збору на розвиток рекреацiйного комплексу в Автономнiй Республiцi Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономнiй Республiцi Крим);

     9) зупиняється дiя:

     Закону України "Про рентнi платежi за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43 - 44, ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     частини шостої статтi 30 (в частинi встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України базових i диференцiйованих нормативiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин) Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     пункту 8 статтi 14 (в частинi встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України нормативiв збору за спецiальне водокористування, крiм встановлення нормативiв збору, якi справляються за скидання забруднюючих речовин у воднi об'єкти) Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390);

     абзацу другого пiдпункту 7.1.1 пункту 7.1 статтi 7, пiдпунктiв "в" i "г" пiдпункту 18.2.1 пункту 18.2 статтi 18 та пiдпункту 19.4.10 пункту 19.4 статтi 19 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96).

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця пiсля набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити приведення органами виконавчої влади виданих ними нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз нормами цього Закону.

     5. До приведення iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз нормами цього Закону вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
30 листопада 2006 року
N 398-V

 

Додаток N 1
до Закону України N 398-V
вiд 30 листопада 2006 року

Базовi нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Кориснi копалини Одиниця
вимiру
Плата за
одиницю
погашених
запасiв,
грн./тонну,
грн./куб.
метр
Плата за
одиницю
видобутих
корисних
копалин,
грн./тонну,
грн./куб.
метр
Плата у
вiдсотках
до
вартостi
видобутих
корисних
копалин
Горючi кориснi копалини        
Нафта тонн   13,0  
Конденсат -"-   13,0  
Газ природний тис. куб.
метрiв
  3,21  
Вугiлля кам'яне:        
антрацит та коксiвне кам'яне вугiлля тонн 0,75    
енергетичне та iншi марки кам'яного вугiлля -"- 0,39    
Вугiлля буре -"- 0,39    
Торф -"-   0,19  
Металевi кориснi копалини        
Залiзна руда для збагачення тонн 0,9    
Залiзна руда багата* -"- 4,5    
Марганцева руда -"- 7,5    
Титанова руда** -"- 0,64    
Титано-цирконiєва руда -"- 1,24    
Нiкелева руда (силiкатна) i хромова руда -"- 3,5    
Уранова руда -"-     3
Золоторудна сировина -"-     5
Сировина нерудна для металургiї        
Бентонiтова глина тонн 0,8    
Глина вогнетривка -"- 0,6    
Каолiн вторинний тонн 0,6    
Доломiт -"- 0,5    
Флюсовий вапняк -"- 0,3    
Кварцит та кварцовий пiсок для металургiї -"- 0,5    
Пiсок формувальний -"- 0,4    
Кварцит для виробництва кремнiю -"- 0,7    
Гiрничо-хiмiчна сировина        
Сiрчана руда тонн 1,2    
Калiйно-магнiєва сiль -"- 1,0    
Кухонна сiль (кам'яна) -"- 1,0    
Крейда для содової промисловостi -"- 1,0    
Вапняки для цукрової промисловостi -"- 1,0    
Сировина для виробництва мiнеральних пiгментiв -"- 1,0    
Гiрничорудна сировина        
Графiтова руда тонн 1,0    
Сировина для виготовлення оптичної та п'єзооптичної продукцiї кiлогра-
мiв
  0,1  
Сировина високоглиноземна куб.
метрiв
0,39    
Сировина для виробництва адсорбцiйних матерiалiв (бентонiт, палигорскiт, сапонiт, цеолiти) тонн 1,0    
Сировина для виробництва абразивних матерiалiв -"- 0,39    
Пiрофiлiт -"- 10,0    
Озокерит -"- 10,0    
Сировина ювелiрна (дорогоцiнне камiння)        
Топаз, бурштин, морiон тощо кiлогра-
мiв,
крамiв,
каратiв
    5***
Сировина ювелiрно-виробна (напiвдорогоцiнне камiння) кiлогра-
мiв
    4***
Сировина виробна (виробне камiння) тонн
куб.
метрiв
    4***
Сировина для облицювальних матерiалiв куб.
метрiв
    3****
Сировина будiвельна (у тому числi мiсцевого значення)        
Сировина для виготовлення цементу тонн 2,0    
Крейда i вапняк на вапно -"- 0,5    
Гiпс -"- 0,5    
Керамзитова сировина куб.
метрiв
1,0    
Цегельно-черепична сировина -"- 1,0    
Камiнь будiвельний, за винятком каменю будiвельного (в якостi сировини) для подальшого подрiбнення для отримання щебеневої продукцiї -"- 2,0    
Камiнь пиляний -"- 2,0    
Глина тугоплавка тонн 1,0    
Пiсок для виробництва скла -"- 2,0    
Польовошпатова сировина -"- 1,0    
Каолiн первинний -"- 1,0    
Перлiт -"- 0,85    
Сировина для виробництва мiнеральної вати -"- 1,0    
Пiщано-гравiйна сировина, у тому числi за видобування каменю будiвельного (в якостi сировини) для подальшого подрiбнення для отримання щебеневої продукцiї куб.
метрiв
1,0    
Пiщано-глиниста сировина для закладки вироблених просторiв, будiвництва дорожнiх насипiв, дамб тощо -"- 0,27    
Сировина для хiмiчних мелiорантiв ґрунтiв тонн 0,14    
Бiтуми тонн 2,0    
Води        
Мiнеральнi пiдземнi води для промислового розливу куб.
метрiв
  12,0  
Мiнеральнi пiдземнi води (лiкувальнi та лiкувально-столовi питнi) для внутрiшнього використання лiкувальними закладами -"-   4,0  
Мiнеральнi пiдземнi води (лiкувальнi) для зовнiшнього використання лiкувальними закладами куб.
метрiв
  2,5  
Термальнi пiдземнi води -"-   0,24  
Промисловi пiдземнi води (розсiл) -"-   0,12  
Ропа -"-   0,24  
Сировина бальнеологiчна        
Мiнеральнi грязi та мул куб.
метрiв
  2,90  

______________
     * Для руд пiдземного видобутку iз застосуванням технологiї закладки виробленого простору твердiючими сумiшами застосовується коефiцiєнт 0,3.

     ** Для розсипних родовищ iршанської групи.

     *** До вартостi необробленої мiнеральної продукцiї.

     **** До вартостi блочної продукцiї в розрахунку на обсяг погашених запасiв.

 

Додаток N 2
до Закону України N 398-V
вiд 30 листопада 2006 року

Нормативи збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих вод

Басейни рiчок, включаючи притоки всiх порядкiв Нормативи збору,
копiйок/куб. метр
Днiпра на пiвнiч вiд м. Києва (Прип'ятi та Десни), включаючи м. Київ 12,10
Днiпра на пiвдень вiд м. Києва (за винятком Iнгульця) 11,50
Iнгульця 17,54
Сiверського Дiнця 23,59
Пiвденного Бугу (без Iнгулу) 13,30
Iнгулу 16,32
Днiстра 7,25
Вiсли та Захiдного Бугу 7,25
Пруту та Сiрету 5,45
Тиси 5,45
Дунаю 4,85
рiчок Криму 24,19
рiчок Приазов'я 29,04
iнших рiчок 13,30

______________
     Примiтка. 1. До нормативiв збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих вод басейнiв рiчок пiдприємствами житлово-комунального господарства застосовується коефiцiєнт 0,3.
     2. Для теплоелектростанцiй з прямоточною системою водоспоживання збiр за обсяг поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбiн для охолодження конденсату, обчислюється iз застосуванням коефiцiєнта 0,005.

Нормативи збору за спецiальне водокористування в частинi використання пiдземних вод

Найменування регiону Нормативи збору,
копiйок/куб. метр
Автономна Республiка Крим, 22,37
в тому числi м. Севастополь 22,37
Областi:  
Вiнницька 19,34
Волинська 19,97
Днiпропетровська 16,94
Донецька 22,99
Житомирська 19,34
Закарпатська 12,70
Запорiзька:  
Веселiвський, Мелiтопольський, Приазовський, Якимiвський райони 19,34
решта районiв областi 17,54
Iвано-Франкiвська:  
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косiвський, Надвiрнянський, Рожнятiвський райони 30,24
решта районiв областi 16,94
Київська:  
Бiлоцеркiвський, Бородянський, Броварський, Василькiвський, Iванкiвський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарiвський, Миронiвський, Обухiвський, Полiський райони 14,06
решта районiв областi 16,58
Кiровоградська 22,37
Львiвська 17,54
Луганська 25,39
Миколаївська 25,39
Одеська 21,17
Полтавська:  
Великобагачанський, Гадяцький, Зiнькiвський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилiвський, Хорольський, Шишацький райони 13,08
решта районiв областi 14,58
Рiвненська:  
Володимирецький, Здолбунiвський, Костопiльський, Рiвненський, Сарненський, Острозький райони 15,60
решта районiв областi 18,12
Сумська:  
Глухiвський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 14,58
решта районiв областi 16,60
Тернопiльська 23,59
Харкiвська 18,14
Херсонська 18,14
Хмельницька:  
Деражнянський, Красилiвський, Летичiвський, Старокостянтинiвський, Хмельницький, Полонський, Шепетiвський райони 15,12
решта районiв областi 22,99
Черкаська 13,08
Чернiвецька 21,17
Чернiгiвська:  
Городнянський, Корюкiвський, Iчнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони 18,14
решта районiв областi 14,18
м. Київ 18,07

______________
     Примiтка. До нормативiв збору за спецiальне водокористування в частинi використання пiдземних вод пiдприємствами житлово-комунального господарства застосовується коефiцiєнт 0,3.

Норматив збору за спецiальне водокористування в частинi використання води для потреб гiдроенергетики

     Усi рiчки - 2,35 коп. за 100 куб. метрiв води, пропущеної через турбiни електростанцiй (крiм гiдроакумулюючих електростанцiй, якi функцiонують у комплексi з гiдроелектростанцiями).

Нормативи збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крiм стоянкового, службово-допомiжного i буксирного флотiв)

     Усi рiчки, крiм Дунаю:

вантажний самохiдний i несамохiдний флот, що експлуатується, - 4,20 коп. за 1 тоннаж-добу експлуатацiї
пасажирський флот, що експлуатується, - 0,48 коп. за 1 мiсце-добу експлуатацiї

Норматив збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих вод для потреб рибництва

     Для поповнення водою ставкiв у процесi розведення риби та iнших водних живих ресурсiв у рибних господарствах на всiх поверхневих водних об'єктах - 12,34 коп. за 100 куб. метрiв води.

Норматив збору за спецiальне водокористування в частинi використання пiдземних вод для потреб рибництва

     Для поповнення водою ставкiв у процесi розведення риби та iнших водних живих ресурсiв у рибних господарствах у разi використання пiдземних вод - 14,84 коп. за 100 куб. метрiв.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.