ДЕКРЕТ
КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про порядок вилучення та реалiзацiї вантажiв, що знаходяться у морських торговельних портах i на припортових залiзничних станцiях понад установленi термiни

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI

     З метою звiльнення морських торговельних портiв i припортових залiзничних станцiй вiд вантажiв, що знаходяться там понад установленi термiни i стримують вантажооборот, Кабiнет Мiнiстрiв України

     постановляє:

     1. Установити, що у визначеному цим Декретом порядку пiдлягають вилученню та реалiзацiї:

     - вантажi, що знаходяться на зберiганнi у морських торговельних портах чи на припортових залiзничних станцiях понад установленi договорами термiни, у разi вiдсутностi доручення вантажовласникiв (вантажовiдправникiв) щодо подальшого їх вiдправлення;

(абзац другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI)

     - вантажi, подальше вiдправлення яких неможливе з вини вантажовласника /вантажовiдправника/ та з незалежних вiд морських торговельних портiв чи припортових залiзничних станцiй причин /вiдсутнiсть або неналежне оформлення експортної лiцензiї, iнших документiв, неоюхiдних для виконання митних, санiтарних та iнших правил, тощо/;

     - вантажi, що вiдповiдно до чинного законодавства визнанi безхазяйним майном.

     2. У разi наявностi в морському торговельному порту чи на припортовiй залiзничнiй станцiї вантажiв, зазначених в абзацах другому i третьому статтi 1 цього Декрету, порт чи станцiя мають запропонувати вантажовласниковi /вантажовiдправниковi/ протягом 20 днiв з моменту надiслання повiдомлення про неможливiсть вiдпрвлення вантажу визначитися з його вiдправленням або дати згоду на вилучення та реалiзацiю.

     На пiдставi письмового пiдтвердження вантажовласника /вантажовiдправника/ про повернення йому або вiдправлення вантажу iншому вантажоодержувачу морський торговельний порт чи припортова залiзнична станцiя виконують необхiднi роботи, а вантажовласник /вантажовiдправник/ вiдшкодовує всi витрати, пов'язанi iз зберiганням, переробкою, вiдправленням вантажу, замовленням транспортних засобiв, оформленням документiв, та iншi витрати.

     Пiсля одержання вiд вантажовласника /вантажовiдправника/ письмової згоди на вилучення та реалiзацiю вантажу, а також у разi неодержання вiдповiдi протягом 20 днiв з моменту надiслання повiдомлення вантаж вилучається та реалiзується, про що повiдомляється вантажовласниковi /вантажовiдправниковi/.

     3. Рiшення про вилучення та реалiзацiю вантажу приймається за заявою керiвника морського торговельного порту чи припортової залiзничної станцiї комiсiєю, персональний склад якої затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом, i оформляється актом, який пiдписується членами комiсiї.

     У складаннi акта може брати участь вантажовласник /вантажовiдправник/ або уповноважений ним представник.

     В актi має бути вказано найменування вантажу, його кiлькiсть, технiчнi /якiснi/ характеристики, реквiзити виготовлювача та вантажовласника /вантажовiдправника/, вартiсть згiдно з наявними документами, а також пiдстави вилучення та реалiзацiї вантажу. У разi необхiдностi провадиться товарна експертиза.

     4. Реалiзацiя вилученого у вантажовласника /вантажовiдправника/ вантажу здiйснюється уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України органом на конкурснiй основi i, як правило, за вiльно конвертовану валюту.

     Мiнiмальна вартiсть продукцiї /товарiв/, що входять до складу вантажу, при її реалiзацiї визначається на пiдставi вiдправних та iнших наявних документiв за внутрiшнiми цiнами на цю або аналогiчну продукцiю /товари/, якi дiють на момент реалiзацiї.

     5. Орган, який здiйснює реалiзацiю вилученого у вантажовласника /вантажовiдправника/ вантажу, перераховує до Державного валютного фонду України одержану валюту за вирахуванням тiєї її частини, що спрямовується на покриття валютних витрат з реалiзацiї вантажу та її продаж на мiжбанкiвському валютному ринку для оплати витрат, пов'язаних з прийманням, зберiганням та реалiзацiєю цього вантажу i виплатою вантажовласниковi /вантажовiдправниковi/ грошової компенсацiї вартостi реалiзованого вантажу.

     Вартiсть реалiзованого вантажу виплачується вантажовласниковi /вантажовiдправниковi/ у валютi України за внутрiшнiми цiнами на день вилучення вантажу.

     Загальна сума виплат вантажовласниковi /вантажовiдправниковi/ та пiдприємствам i органiзацiям, якi забезпечували приймання, зберiгання та реалiзацiю вилученого вантажу, не повинна перевищувати граничну суму надходжень вирученої валюти, перерахованої у валюту України за поточним курсом Нацiонального банку України.

     6. Видача лiцензiй на експорт вантажiв, що реалiзуються, здiйснюється Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України як на позаквотову продукцiю без оплати вивiзного /експортного/ мита.

     7. Якщо вантаж реалiзувати неможливо, морський торговельний порт чи припортова залiзнична станцiя вiдправляють його вантажовласниковi /вантажовiдправниковi/. У такому разi вартiсть навантажувально-розвантажувальних робiт, зберiгання, перевезення, оформлення документiв та iншi витрати, пов'язанi з вiдправленням вантажу, списуються з вантажовiдправника /вантажоодержувача/ у безакцептному порядку.

     8. Цей Декрет набуває чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Л.КУЧМА
Перший заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України В.НЕСМIХ

м.Київ
8 квiтня 1993 року
N 33-93

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.