ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2002 рiк

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2002 рiк у сумi - 45.390.509,5 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 36.880.511,5 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 8.509.998,0 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону.

     Затвердити видатки Державного бюджету України на 2002 рiк у сумi 49.573.467,3 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 39.788.314,9 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 9.785.152,4 тис. гривень.

     Установити граничний розмiр дефiциту Державного бюджету України на 2002 рiк у сумi 4.182.957,8 тис. гривень, у тому числi граничний розмiр дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 2.907.803,4 тис. гривень та граничний розмiр дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.275.154,4 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 2. Установити, що до доходiв загального фонду Державного бюджету України на 2002 рiк належать:

     1) 98,5 вiдсотка податку на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств комунальної власностi, 50 вiдсоткiв податку на прибуток пiдприємств, що сплачується платниками за мiсцезнаходженням у мiстi Києвi, пiсля проведення вiдрахувань вiдповiдно до пункту 1 статтi 8 цього Закону);

     2) збiр за спецiальне використання водних ресурсiв загальнодержавного значення та збiр за користування водами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту;

     3) платежi за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     4) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     5) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками за мiсцезнаходженням в Автономнiй Республiцi Крим, та 50 вiдсоткiв акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     6) акцизний збiр з ввезених на територiю України товарiв (крiм 50 вiдсоткiв акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     7) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi, крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад та мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами;

     8) кошти, отриманi за вчинення консульських дiй на територiї України, та 90 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України;

     9) ввiзне мито (крiм 50 вiдсоткiв ввiзного мита з нафтопродуктiв i транспортних засобiв та шин до них);

     10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Українi;

     11) надходження вiд розмiщення в установах банкiв тимчасово вiльних бюджетних коштiв, якi облiковуються на рахунках Державного казначейства України;

     12) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     13) адмiнiстративнi штрафи (крiм адмiнiстративних штрафiв, що накладаються виконавчими органами вiдповiдних рад та створеними вiдповiдно до закону адмiнiстративними комiсiями);

     14) кошти вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду, скарбiв, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цiнностей, що пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях iз порушенням норм актiв Всесвiтнього поштового союзу, невручених мiжнародних та внутрiшнiх поштових вiдправлень, майна з обмеженим термiном зберiгання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафiв або з метою вiдшкодування належних державному бюджету платежiв, iз наступним вiдшкодуванням iз державного бюджету витрат, пов'язаних iз зберiганням, транспортуванням, експертною оцiнкою, сертифiкацiєю, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштiв;

     15) кошти, що надiйдуть вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi перед Мiнiстерством оборони України за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160, ТУ-95МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання;

     16) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами та органiзацiями за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, та 50 вiдсоткiв коштiв - за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

     17) 20 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     18) 10 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     19) вiдрахування вiд сум перевищення розрахункової величини фонду оплати працi на пiдприємствах-монополiстах;

     20) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

     21) до розмежування земель державної та комунальної власностi 10 вiдсоткiв надходжень вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi;

     22) вiдрахування вiд плати за транзит природного газу через територiю України;

     23) вiдрахування вiд надходжень за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами;

     24) вiдрахування вiд плати за транспортування амiаку через територiю України амiакопроводом;

     25) надходження коштiв з рахункiв виборчих фондiв;

     26) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до Державного бюджету України згiдно iз статтею 29 Бюджетного кодексу України.

     Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувнi пiдприємства (крiм державного акцiонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, рентну плату за природний газ у розмiрi 28,9 гривнi за 1000 куб. метрiв та за нафту - у розмiрi 52,02 гривнi за 1 тонну.

     Стаття 4. Установити, що суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють транспортування трубопровiдним транспортом територiєю України природного газу, нафти та амiаку, вносять до Державного бюджету України:

     вiдрахування вiд плати за транзит природного газу в розмiрi 1,67 гривнi за 1000 куб. метрiв газу на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi;

     вiдрахування вiд надходжень за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами в розмiрi, еквiвалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

     вiдрахування вiд плати за транзит амiаку в розмiрi, еквiвалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi.

     Сплата зазначених платежiв здiйснюється щодекадно (15, 25 числа поточного мiсяця, 5 числа наступного мiсяця), виходячи з обсягiв природного газу, нафти, амiаку, що транспортуються територiєю України, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, у нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом гривнi до долара США, встановленим Нацiональним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

     Розрахунки з вiдрахувань вiд плати за транзит природного газу, амiаку через територiю України та вiдрахувань вiд надходжень за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами подаються до органiв стягнення щомiсячно до 20 числа мiсяця, наступного за звiтним.

     Сума вiдрахувань, яка була нарахована за звiтний перiод i не була внесена в установлений термiн (до 25 числа мiсяця, наступного за звiтним), сплачується до Державного бюджету України iз нарахуванням пенi з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України вiд сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня пiсля настання термiну платежу i по день сплати включно.

     Стаття 5. Установити, що Нацiональний банк України у 2002 роцi вносить перевищення кошторисних доходiв над кошторисними видатками Нацiонального банку України до Державного бюджету України в сумi не менш як 200.000 тис. гривень. Зазначенi кошти спрямовуються на технiчне переоснащення вугледобувних шахт (160.000 тис. гривень), забезпечення iнвалiдiв протезно-ортопедичними виробами (35.000 тис. гривень), санаторно-курортне оздоровлення iнвалiдiв (5.000 тис. гривень).

     Стаття 6. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належнi до вiдшкодування суми податку на додану вартiсть платникам, яким вiдповiдно до закону реструкту-ризовано заборгованiсть по цьому податку та iнших реструкту-ризованих сумах податкiв, що належать державному бюджету, та/або надано вiдстрочку/розстрочку по сплатi цих податкiв у рахунок зменшення реструктуризованих та/або вiдстрочених (розстрочених) сум зазначених податкiв незалежно вiд визначеного законом термiну їх реструктуризацiї та/або вiдстрочки (розстрочки).

     Стаття 7. Встановити, що до 1 сiчня 2003 року:

      в разi вивезення (експорту) товарiв (робiт, послуг) за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), не вiдноситься на збiльшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обiгу) платника податку;

     зберiгається iснуючий порядок сплати податку на додану вартiсть (продовжується дiя пункту 11.15 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" до 1 сiчня 2003 року) за операцiями з надання послуг, пов'язаних iз перевезенням (перемiщенням) пасажирiв та вантажiв транзитом через територiю i порти України;

     для цiлей оподаткування амортизацiя на основнi фонди II та III груп, якi виведенi з експлуатацiї, не нараховується.

     Стаття 8. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2002 рiк у частинi доходiв є:

     1) 1,5 вiдсотка податку на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств комунальної власностi);

     2) збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету;

     3) 50 вiдсоткiв акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     4) 50 вiдсоткiв акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     5) 10 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України;

     6) 50 вiдсоткiв ввiзного мита з нафтопродуктiв i транспортних засобiв та шин до них;

     7) надходження коштiв вiд збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     8) платежi, пов'язанi з перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України, вiдповiдно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про взаємнi розрахунки, пов'язанi з подiлом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     9) кошти, що надiйдуть в рахунок вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва;

     10) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань;

     11) збори на обов'язкове пенсiйне страхування, що вiдповiдно до закону сплачуються при здiйсненнi операцiй з купiвлi-продажу валют, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння та при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з виробництва та iмпорту тютюнових виробiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку (додатковi збори на виплату пенсiй) у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     12) кошти, що надiйдуть вiд рекламодавцiв алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

     13) 80 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     14) 90 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     15) надходження до страхового фонду безпеки авiацiї;

     16) вiдсотки за користування державним пiльговим кредитом, наданим iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     17) вiдсотки за користування пiльговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) житла;

     18) власнi надходження бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету;

     19) надходження вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву;

     20) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву понад обсяги, визначенi додатком N 1 до цього Закону;

     21) надходження вiд секретарiату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операцiях;

     22) надходження до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв;

     23) 30 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища;

     24) надходження вiд зборiв за дiї, пов'язанi з охороною iнтелектуальної власностi, та вiд продажу контрольних марок для маркування примiрникiв аудiовiзуальних творiв i фонограм;

     25) надходження вiд Росiйської Федерацiї по мiжурядових угодах вiд 16 березня 2000 року про участь Росiйської Федерацiї у розвитку соцiально-економiчної сфери мiста Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї, та про порядок розрахункiв у зв'язку з реалiзацiєю вiйськовослужбовцями Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України i членами їх сiмей - громадянами Росiйської Федерацiї рiвних з громадянами України прав на навчання у навчальних закладах загальної освiти, початкової, середньої та вищої професiйної освiти, на прийом у дитячi дошкiльнi установи, а також на охорону здоров'я та iншi види соцiального обслуговування.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФIНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 9. Установити на 31 грудня 2002 року граничний розмiр державного внутрiшнього боргу України в сумi 12.790.158,1 тис. гривень та в сумi 1.317.121,1 тис. доларiв США, граничний розмiр державного зовнiшнього боргу України - в сумi, еквiвалентнiй 7.993.079,7 тис. доларiв США.

     Стаття 10. Установити, що державнi внутрiшнi й зовнiшнi запозичення здiйснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмiрiв державного внутрiшнього боргу України та державного зовнiшнього боргу України. У разi надходження коштiв iз внутрiшнiх або зовнiшнiх джерел державного запозичення у неповному обсязi допускається зменшення (збiльшення) граничного розмiру державного внутрiшнього боргу України за рахунок вiдповiдного збiльшення (зменшення) граничного розмiру державного зовнiшнього боргу України.

     Стаття 11. Заборонити надавати державнi гарантiї при одержаннi кредитiв суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, крiм кредитiв, якi надаються мiжнародними фiнансовими органiзацiями або на умовах спiвфiнансування разом iз мiжнародними фiнансовими органiзацiями, а також повернення яких передбачається здiйснювати за рахунок коштiв державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України.

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - позичальники iноземних кредитiв, щодо яких прийняте рiшення про надання державних гарантiй, при отриманнi таких гарантiй зобов'язанi подати зустрiчнi, безвiдзивнi та безумовнi гарантiї банкiв, фiнансовi показники яких вiдповiдають вимогам, визначеним Нацiональним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до державного бюджету плату за їх отримання, розмiр якої встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 12. З метою ефективного управлiння державним боргом надати Мiнiстерству фiнансiв України право здiйснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштiв, передбачених у державному бюджетi на погашення та обслуговування державного боргу.

     Стаття 13. Кредитнi угоди та iншi документи, згiдно з якими Україна здiйснює запозичення вiдповiдно до статтi 9 цього Закону, набирають чинностi з моменту їх пiдписання.

     Кабiнет Мiнiстрiв України має право брати зобов'язання, якi випливають iз вказаних у частинi першiй цiєї статтi документiв, у тому числi щодо вiдмови вiд суверенного iмунiтету в можливих судових справах, пов'язаних iз поверненням позик та звiльненням платежiв згiдно з угодами вiд будь-яких комiсiй, податкiв та iнших обов'язкових платежiв, протягом дiї кредитної угоди.

     Стаття 14. Установити, що до надходжень фiнансування загального фонду Державного бюджету України на 2002 рiк належать:

     1) надходження в результатi здiйснення державних внутрiшнiх та державних зовнiшнiх запозичень;

     2) 97 вiдсоткiв коштiв, що надiйдуть вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, фiнансування яких здiйснювалося виключно за рахунок державних капiтальних вкладень;

     3) 97 вiдсоткiв коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна (крiм об'єктiв, для яких передбачено окремий розподiл коштiв вiдповiдно до Державної програми приватизацiї на 2000-2002 роки) та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств;

     4) 97 вiдсоткiв коштiв, одержаних вiд продажу об'єктiв приватизацiї, в тому числi вiднесених вiдповiдно до пункту 5 Державної програми приватизацiї на 2000- 2002 роки до об'єктiв групи Ж (крiм об'єктiв незавершеного будiвництва), що видiляються з балансiв пiдприємств.

     Стаття 15. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2002 рiк у частинi фiнансування є:

     1) позики, що залучаються державою вiд мiжнародних та iноземних органiзацiй з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку;

     2) надходження, якi виникають в результатi прийняття боргових зобов'язань у разi вступу в силу державних гарантiй;

     3) 3 вiдсотки коштiв, що надiйдуть вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, фiнансування яких здiйснювалося виключно за рахунок державних капiтальних вкладень;

     4) 3 вiдсотки коштiв вiд приватизацiї державного майна (крiм об'єктiв, для яких передбачено окремий розподiл коштiв вiдповiдно до Державної програми приватизацiї на 2000- 2002 роки) та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств;

     5) 3 вiдсотки коштiв, одержаних вiд продажу об'єктiв приватизацiї, в тому числi вiднесених до об'єктiв групи Ж вiдповiдно до пункту 5 Державної програми приватизацiї на 2000-2002 роки (крiм об'єктiв незавершеного будiвництва), що видiляються з балансiв пiдприємств;

     6) кошти, що надiйдуть вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, що споруджувались вiдповiдно до Чорнобильської будiвельної програми;

     7) кошти, що надiйдуть внаслiдок продажу акцiй вiдкритих акцiонерних товариств за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова;

     8) кошти, якi надiйдуть вiд приватизацiї пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства оборони України;

     9) кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй внутрiшньої державної позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та вiдходiв дорогоцiнних металiв.

     Стаття 16. Установити, що кошти, отриманi згiдно з пунктом 8 статтi 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Росiйською Федерацiєю вiдповiдно до укладеної мiжурядової угоди.

IV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 17. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2002 рiк в розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами згiдно з додатком N 3 до цього Закону.

     Перерозподiл видаткiв у межах загального обсягу головного розпорядника коштiв, що призводить до змiни затверджених бюджетних призначень по загальному та спецiальному фондах, здiйснюється лише за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесi виконання державного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштiв Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює перерозподiл видаткiв за економiчною класифiкацiєю в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.

     Забороняється збiльшення бюджетних призначень по загальному та спецiальному фондах Державного бюджету України на:

     оплату працi працiвникiв бюджетних установ за рахунок зменшення iнших видаткiв;

     капiтальнi видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточнi видатки.

     Порядок передачi бюджетних повноважень вiд одного головного розпорядника iншому, крiм призначень резервного фонду Державного бюджету України, здiйснюється вiдповiдно до частини п'ятої статтi 23 Бюджетного кодексу України.

     Бюджетнi зобов'язання приймаються розпорядниками коштiв в обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених цiєю статтею.

     Органи Державного казначейства України здiйснюють облiк зобов'язань розпорядникiв коштiв Державного бюджету України та вiдображають їх у звiтностi про виконання Державного бюджету України.

     Стаття 18. Видатки, пов'язанi з утриманням працiвникiв дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно вiд їх вiдомчої пiдпорядкованостi, провадяться виключно через Мiнiстерство закордонних справ України.

     Стаття 19. Установити, що у 2002 роцi виплата щорiчної разової допомоги вiдповiдно до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" здiйснюється у таких розмiрах: iнвалiдам вiйни I групи - 150 гривень, iнвалiдам вiйни II групи - 120 гривень, iнвалiдам вiйни III групи - 100 гривень, учасникам бойових дiй - 80 гривень, особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, - 55 гривень, членам сiмей загиблих та дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв бойових дiй i учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами, - 40 гривень.

     Стаття 20. Запровадити на 2002 рiк мораторiй на вступ до мiжнародних органiзацiй i приєднання до мiжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внескiв або здiйснення будь-яких iнших виплат за рахунок коштiв державного бюджету понад обсяги, визначенi на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.

     Стаття 21. Затвердити такий перелiк захищених статей видаткiв загального фонду Державного бюджету України на 2002 рiк за економiчною структурою видаткiв:

     оплата працi працiвникiв бюджетних установ (код 1110);

     нарахування на заробiтну плату (код 1120);

     придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв (код 1132);

     забезпечення продуктами харчування (код 1133);

     виплата процентiв за державним боргом (код 1200);

     трансферти населенню (код 1340);

     трансферти мiсцевим бюджетам (код 1320).

     Стаття 22. Установити, що кошти у сумi 148.900 тис. гривень, якi надiйдуть до державного бюджету вiд вiдкритого акцiонерного товариства "Укртелеком" в рахунок погашення заборгованостi по перерахуванню дивiдендiв на акцiї цього товариства, якi є у державнiй власностi, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України i використовуються на погашення заборгованостi з пiльг населенню за послуги зв'язку та заборгованостi з оплати послуг зв'язку Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи. Порядок погашення такої заборгованостi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 23. Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету до 15 березня 2002 року затвердити перелiк об'єктiв та обсяги їх фiнансування за рахунок державних централiзованих капiтальних вкладень на суму 490.000 тис. гривень з урахуванням пропозицiй комiтетiв Верховної Ради України.

     Стаття 24. Установити, що кошти, якi надiйдуть вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi перед Мiнiстерством оборони України за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України i використовуються на розрахунки Мiнiстерства оборони України за спожитi енергоносiї та житлово-комунальнi послуги.

     Стаття 25. Встановити, що вiдшкодування вiдповiдно до закону шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, попереднього (досудового) слiдства, прокуратури, а також судiв у 2002 роцi здiйснюється iз Державного бюджету України у такому порядку:

     за приписом виконавчої служби України Нацiональний банк України в термiни, визначенi в приписi або вiдповiдному рiшеннi суду, списує на користь зазначеної фiзичної особи встановлену до вiдшкодування суму коштiв iз загального рахунку доходiв Державного бюджету України;

     вiдшкодовану суму Нацiональний банк України облiковує на окремому субрахунку видаткiв Єдиного рахунку видаткiв Державного казначейства України по кожнiй вiдшкодованiй сумi та наростаючим пiдсумком.

     Порядок облiку коштiв у Державному казначействi України встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету. По коштах, вiдшкодованих державою, ведеться звiтнiсть по мiсяцях та наростаючим пiдсумком за рiк у розрiзi головних розпорядникiв та розпорядникiв бюджетних коштiв.

     У разi невiдшкодування або невчасного вiдшкодування Нацiональним банком України коштiв з Державного бюджету України за приписом виконавчої служби Нацiональним банком України сплачується штраф у розмiрi 1 вiдсотка суми, що пiдлягає вiдшкодуванню, за кожний день прострочення.

     Штраф сплачується за рахунок доходiв Нацiонального банку України i зараховується до Державного бюджету України.

     Кошти, вiдшкодованi державою з Державного бюджету України внаслiдок неправомiрних дiй органiв влади або їх посадових осiб, квалiфiкуються як збитки, завданi Державному бюджету України.

     Стаття 26. Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити розподiл в розрiзi Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя обсягiв поставок iнсулiнiв для хворих на цукровий дiабет, лiкарських засобiв для лiкування онкологiчних хворих та хворих на туберкульоз, iмунобiологiчних препаратiв для захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб за рахунок централiзованих закупiвель i забезпечити у повному обсязi проведення видаткiв, затверджених на цю мету у Державному бюджетi України на 2002 рiк.

     Стаття 27. Встановити, що бюджетнi призначення, передбаченi на 2002 рiк Державному комiтету iнформацiйної полiтики i радiомовлення України на пiдтримку перiодичних видань, спрямовуються виключно на пiдтримку дитячих перiодичних видань та газети "Кримська свiтлиця".

     Стаття 28. Кабiнету Мiнiстрiв України при розподiлi видаткiв Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати видiлення коштiв у сумi 8.800 тис. гривень на виконання заходiв, визначених на 2002 рiк Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та вiдтворення довкiлля Азовського та Чорного морiв".

     Стаття 29. Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити розподiл бюджетних призначень на погашення заборгованостi iз соцiальних виплат громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, в розрiзi бюджетних програм.

     Стаття 30. Кабiнету Мiнiстрiв України при розподiлi видаткiв на розвиток мiнерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, врахувати видiлення 35.000 тис. гривень на бурiння артезiанських свердловин.

     Стаття 31. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2002 рiк у частинi кредитування є:

     1) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     2) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) житла;

     3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994- 1997 рокiв;

     4) повернення коштiв в частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу;

     5) кошти, що надiйдуть в рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльгосптоваровиробникам та iншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштiв до державного бюджету встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     6) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;

     7) повернення позичок, наданих Державним iнновацiйним фондом за рахунок коштiв державного бюджету з моменту його включення до державного бюджету пiдприємствам i органiзацiям для виконання ними iнновацiйних проектiв.

     Стаття 32. Установити, що у 2002 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з окремими пунктами статей 8, 15 та 31 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) субвенцiю на будiвництво та придбання житла для вiйськовослужбовцiв, учасникiв бойових дiй в Афганiстанi та воєнних конфлiктiв у зарубiжних країнах, членiв сiмей вiйськовослужбовцiв, якi загинули пiд час виконання ними службових обов'язкiв, а також вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку за станом здоров'я, вiком, вислугою рокiв та у зв'язку iз скороченням штатiв, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 8 цього Закону);

     2) проведення геологорозвiдувальних робiт, що фiнансуються за рахунок вiдрахувань видобувних пiдприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 8 цього Закону);

     3) розвиток мережi i утримання вiдповiдно до закону автомобiльних дорiг загального користування (за рахунок коштiв, визначених пунктами 3, 4, 6 статтi 8 цього Закону);

     4) виплати, пов'язанi з функцiонуванням консульських установ (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 8 цього Закону);

     5) закладення i догляд за молодими садами, виноградниками i ягiдниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 8 цього Закону);

     6) освоєння нових земель, пiдвищення родючостi грунтiв i продуктивностi земель лiсового фонду, полiпшення угiдь та охорони земель (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 8 цього Закону);

     7) потреби Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань вiдповiдно до кошторисiв, затверджених у встановленому порядку (вiдповiдно за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 8 цього Закону, та 98 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 8 статтi 15 цього Закону);

     8) виробництво i розповсюдження соцiальної рекламної iнформацiї про шкоду тютюнопалiння та вживання алкогольних напоїв (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 8 цього Закону);

     9) забезпечення дiяльностi цивiльної авiацiї в Українi i участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях та утримання Департаменту авiацiйного транспорту Мiнiстерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статтi 8 цього Закону);

     10) морську i рiчкову транспортну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних органiзацiях морського i рiчкового транспорту та утримання Департаменту морського i рiчкового транспорту Мiнiстерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статтi 8 цього Закону, крiм частини цих надходжень, що надходять вiд риболовних портiв);

     11) участь у мiжнародних морських риболовних органiзацiях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Мiнiстерства агропромислової полiтики України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статтi 8 цього Закону, в частинi, що надходять вiд риболовних портiв);

     12) заходи з пiдтримання належного рiвня безпеки польотiв, авiацiйної безпеки i забезпечення пошукових та авiацiйно-рятувальних робiт (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статтi 8 цього Закону);

     13) надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статтi 8 та пунктом 1 статтi 31 цього Закону);

     14) надання пiльгового довгострокового державного кредиту молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статтi 8 та пунктом 2 статтi 31 цього Закону);

     15) заходи, пов'язанi з органiзацiєю надання послуг, реалiзацiї продукцiї та виконання робiт бюджетними установами та органiзацiями, та iншi заходи з утримання цих установ та органiзацiй згiдно iз законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статтi 8 цього Закону);

     16) виплату пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 8 цього Закону);

     17) накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 19, 20 статтi 8 цього Закону);

     18) участь у мiжнародних миротворчих операцiях (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 8 цього Закону);

     19) програми i заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статтi 8 цього Закону);

     20) заходи, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статтi 8 цього Закону);

     21) рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 15 цього Закону);

     22) надання бюджетних позичок внаслiдок погашення державою гарантiйних зобов'язань у разi невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитiв, залучених пiд державнi гарантiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 15 цього Закону);

     23) заходи, пов'язанi з проведенням приватизацiї державного майна вiдповiдно до Державної програми приватизацiї на 2000- 2002 роки (за рахунок джерел, визначених пунктами 3, 4 та 5 статтi 15 цього Закону; 10 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 6 статтi 15 цього Закону; 25 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 7 статтi 15 цього Закону; 2 вiдсотки надходжень, визначених пунктом 8 статтi 15 цього Закону);

     24) державнi капiтальнi вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будiвельної програми (за рахунок 90 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 6 статтi 15 цього Закону);

     25) лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова (за рахунок 75 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 7 статтi 15 цього Закону);

     26) заходи, пов'язанi з погашенням заборгованостей по закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994- 1997 рокiв та формуванням державного насiннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 31 цього Закону);

     27) придбання сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу та заходи по операцiях фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статтi 31 цього Закону);

     28) надання кредитiв селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 31 цього Закону);

     29) фiнансову пiдтримку iнновацiйної дiяльностi суб'єктiв пiдприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 31 цього Закону);

     30) заходи, пов'язанi з правовою охороною iнтелектуальної власностi, виробництвом контрольних марок та органiзацiєю процесу їх реалiзацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статтi 8 цього Закону);

     31) часткову компенсацiю вартостi сiльськогосподарської технiки вiтчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 31 цього Закону);

     32) створення потужностей з переробки брухту та вiдходiв дорогоцiнних металiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 15 цього Закону);

     33) соцiально-економiчний розвиток м.Севастополя (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статтi 8 цього Закону).

V. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ МIЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МIСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

     Стаття 33. Установити, що до доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв у 2002 роцi належать:

     1) єдиний податок для суб'єктiв малого пiдприємництва (крiм частини єдиного податку для суб'єктiв малого пiдприємництва, що зараховується до Пенсiйного фонду України, та вiдрахувань на обов'язкове соцiальне страхування);

     2) до бюджету мiста Києва 50 вiдсоткiв податку на прибуток пiдприємств, що сплачується платниками за мiсцезнаходженням в мiстi Києвi, пiсля проведення вiдрахувань вiдповiдно до пункту 1 статтi 8 цього Закону (крiм податку на прибуток пiдприємств комунальної власностi);

     3) до бюджету Автономної Республiки Крим акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв), що сплачується платниками за мiсцезнаходженням в Автономнiй Республiцi Крим;

     4) плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами;

     5) дотацiї та субвенцiї з Державного бюджету України, крiм визначених статтею 43 цього Закону;

     6) доходи, що пiдлягають зарахуванню до загального фонду мiсцевих бюджетiв згiдно iз статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

     Податок на прибуток пiдприємств комунальної власностi, засновником яких є обласнi, районнi, мiськi, селищнi та сiльськi ради, зараховується до вiдповiдних обласних, районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв.

     Фiксований податок на доходи вiд пiдприємницької дiяльностi зараховується до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян.

     Стаття 34. Затвердити на 2002 рiк обсяги мiжбюджетних трансфертiв згiдно з додатками N 4, N 5 та N 6 до цього Закону:

     1) дотацiю вирiвнювання з державного бюджету обласним бюджетам, бюджету мiста Севастополя, бюджетам районiв та бюджетам мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення - у сумi 4.252.782,8 тис. гривень;

     2) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетiв, мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв та Київського мiського бюджету, - у сумi 3.091.047,8 тис. гривень;

     3) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам - у сумi 1.076.743,4 тис. гривень;

     4) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення та послуг зв'язку - у сумi 2.295.000 тис. гривень;

     5) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та субсидiй населенню на оплату твердого та рiдкого пiчного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу смiття та побутових вiдходiв - у сумi 634.510 тис. гривень;

     6) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг ветеранам вiйни i працi (крiм пiльг на оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян - у сумi 285.382,4 тис. гривень;

     7) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво та придбання житла вiйськовослужбовцям, учасникам бойових дiй в Афганiстанi та воєнних конфлiктiв у зарубiжних країнах, членам сiмей вiйськовослужбовцiв, що загинули пiд час виконання ними службових обов'язкiв, а також вiйськовослужбовцям, звiльненим у запас або вiдставку за станом здоров'я, вiком, вислугою рокiв та у зв'язку iз скороченням штатiв, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання, - у сумi 170.445 тис. гривень;

     8) субвенцiю з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської областi на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха у Закарпатськiй областi - у сумi 20.000 тис. гривень;

     9) субвенцiю з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської областi на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 роцi вiдкритим акцiонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха, - у сумi 32.000 тис. гривень;

     10) субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Харкова на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах - у сумi 27.750 тис. гривень;

     11) субвенцiю з державного бюджету обласному бюджету Iвано-Франкiвської областi на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха у Iвано-Франкiвськiй областi - у сумi 7.000 тис. гривень;

     12) субвенцiю з державного бюджету обласному бюджету Одеської областi на комплексну реконструкцiю та реставрацiю Одеського державного академiчного театру опери та балету - у сумi 5.000 тис. гривень;

     13) субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Севастополь на соцiально-економiчний розвиток м.Севастополя - у сумi 25.300 тис. гривень;

     14) субвенцiю з державного бюджету обласному бюджету Запорiзької областi на фiнансову пiдтримку державного комунального пiдприємства "Водоканал" м.Запорiжжя вiдповiдно до Гарантiйної Угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку - у сумi 8.000 тис. гривень;

     15) субвенцiю з державного бюджету обласному бюджету Кiровоградської областi на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха в Кiровоградськiй областi - у сумi 4.000 тис. гривень;

     16) субвенцiю державного бюджету мiсцевим бюджетам на часткове виконання статтi 57 Закону України "Про освiту" - у сумi 155.000 тис. гривень.

     Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету здiйснювати протягом 2002 року перерозподiл обсягiв субвенцiй з Державного бюджету України мiж мiсцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг, субсидiй та допомоги населенню.

     Стаття 35. Установити, що у 2002 роцi суми дотацiї вирiвнювання мiсцевим бюджетам перераховуються управлiннями Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi шляхом застосування нормативiв щоденних вiдрахувань вiд доходiв загального фонду Державного бюджету України, що надiйшли на аналiтичнi рахунки облiку доходiв Державного бюджету України на вiдповiднiй територiї згiдно з додатком N 4 до цього Закону.

     До доходiв загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здiйснюється перерахування дотацiй вирiвнювання, включаються:

     1) податок на прибуток пiдприємств;

     2) податок на додану вартiсть з ввезених на територiю України товарiв (робiт, послуг);

     3) платежi за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення та користування земельними дiлянками лiсового фонду;

     4) збiр за спецiальне використання водних ресурсiв загальнодержавного значення та збiр за спецiальне водокористування водними об'єктами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту;

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     6) плата за використання iнших природних ресурсiв загальнодержавного значення;

     7) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм 50 вiдсоткiв акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     8) акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв (крiм 50 вiдсоткiв акцизного збору iз ввезених в Україну нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     9) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi;

     10) ввiзне мито (крiм 50 вiдсоткiв ввiзного мита на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них);

     11) вивiзне мито;

     12) плата за надання послуг з оформлення документiв на право виїзду за кордон;

     13) штрафи та фiнансовi санкцiї, сплаченi за порушення податкового законодавства;

     14) плата за надання послуг службою дозвiльної системи органiв внутрiшнiх справ;

     15) плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств;

     16) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     17) митнi збори;

     18) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     19) кошти вiд реалiзацiї конфiскованого майна, вiдповiдно до закону, за матерiалами митних органiв (крiм конфiскованої валюти);

     20) кошти вiд реалiзацiї товарiв та iнших предметiв, конфiскованих вiдповiдно до закону за матерiалами правоохоронних та iнших уповноважених органiв (крiм конфiскованої валюти);

     21) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетiв, мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення i районних бюджетiв.

     У разi, якщо суми, перерахованi вiдповiдним управлiнням Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi, не забезпечать отримання квартальної суми дотацiї вирiвнювання згiдно iз нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок вiдповiдного мiсцевого бюджету недоотриману квартальну суму дотацiї вирiвнювання не пiзнiше 20 числа останнього мiсяця кварталу.

     Стаття 36. Установити, що перерахування коштiв до державного бюджету з мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення i районних бюджетiв здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону. Перерахування коштiв до районних i мiських мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення бюджетiв з бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених вiдповiдними районними та мiськими радами. Мiсячний обсяг перерахування зазначених коштiв не повинен становити бiльше однiєї дванадцятої рiчної їх суми.

     Установити, що перерахування коштiв до Державного бюджету України з обласних та мiського мiста Києва бюджетiв, визначених у додатку N 4 до цього Закону, здiйснюється згiдно з помiсячними сумами таких платежiв, встановленими розписом Державного бюджету України на 2002 рiк.

     Стаття 37. Установити, що надходження доходiв загального фонду державного бюджету у грошовiй формi на вiдповiднi аналiтичнi рахунки, вiдкритi на iм'я управлiнь Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi понад рiчнi розрахунковi обсяги, визначенi у додатку N 5 до цього Закону, розподiляються мiж Державним бюджетом України та вiдповiдними мiсцевими бюджетами у таких пропорцiях:

     до Державного бюджету України - 50 вiдсоткiв (крiм надходжень на територiї Автономної Республiки Крим);

     до обласного бюджету - 12,5 вiдсотка;

     до бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетiв районiв - 37,5 вiдсотка;

     до бюджету мiста Севастополя - 50 вiдсоткiв;

     до бюджету Автономної Республiки Крим - 62,5 вiдсотка.

     Зазначенi надходження до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв вiдображаються у звiтностi як додаткова дотацiя, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотацiї вирiвнювання, визначений у додатку N 4 до цього Закону.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити порядок визначення та перерахування до мiсцевих бюджетiв додаткових дотацiй.

     Стаття 38. Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним, мiським, районним, селищним, сiльським радам при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв забезпечити в повному обсязi потребу в асигнуваннях на проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi iз зазначених послуг. Встановити лiмiти споживання енергоносiїв у фiзичних обсягах по кожнiй бюджетнiй установi виходячи з обсягiв призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштiв у рiшеннях про затвердження бюджетiв на 2002 рiк.

     Стаття 39. Установити, що у 2002 роцi видатки з пiльг та субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення та послуг зв'язку здiйснюються з мiсцевих бюджетiв за рахунок вiдповiдної субвенцiї з Державного бюджету України, джерелом якої є надходження до загального фонду Державного бюджету України.

     Стаття 40. Установити, що не розподiленi за формульним розрахунком кошти бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв перерозподiляються мiж мiсцевими бюджетами згiдно з рiшеннями Верховної Ради Автономної Республiки Крим та обласних рад про вiдповiдний бюджет на 2002 рiк з метою зменшення фактичних диспропорцiй мiж цими мiсцевими бюджетами через нерiвномiрнiсть мережi бюджетних установ, у тому числi i на територiях, що зазнали радiоактивного забруднення внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй атомнiй електростанцiї, та компенсацiї втрат доходiв бюджету, як додаткова дотацiя вирiвнювання з бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв. Порядок розподiлу цих коштiв затверджується Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим i обласними державними адмiнiстрацiями.

     Стаття 41. Установити, що в розрахунках мiжбюджетних трансфертiв на 2002 рiк коефiцiєнт вирiвнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштiв, що передаються до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 42. Встановити на 2002 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до законiв України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям", "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" та "Про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам" у сумi 80 гривень у розрахунку на одну особу.

     Установити, що у 2002 роцi:

     допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 рокiв надається у розмiрi 50 вiдсоткiв рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму;

     одноразова допомога при народженнi дитини надається у розмiрi 200 гривень.

     Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України протягом 2002 року збiльшувати встановлений рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму виходячи з фiнансових ресурсiв держави.

     Стаття 43. Установити, що джерелами формування спецiального фонду мiсцевих бюджетiв у 2002 роцi є:

     1) надходження до бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв, якi включають:

     кошти вiд вiдчуження майна, що є у комунальнiй власностi;

     90 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi (до розмежування земель державної i комунальної власностi);

     надходження дивiдендiв, нарахованих на акцiї (частки, паї) господарських товариств, що є у власностi вiдповiдної територiальної громади;

     кошти вiд повернення позик, якi надавалися з вiдповiдного бюджету до набрання чинностi Бюджетним кодексом України, та вiдсотки, сплаченi за користування ними;

     кошти, якi передаються з iншої частини мiсцевого бюджету за рiшенням вiдповiдної ради;

     запозичення, здiйсненi у порядку, визначеному законодавством;

     2) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв (у тому числi податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, зареєстрованих у мiстi Києвi, включається до доходiв спецiального фонду Київського мiського бюджету), що зараховується у розмiрi 50 вiдсоткiв до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 50 вiдсоткiв -до бюджету мiста Сiмферополя i бюджетiв мiст - обласних центрiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на територiї цих мiст; 80 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 20 вiдсоткiв - до мiських, селищних та сiльських бюджетiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на вiдповiднiй територiї;

     3) плата за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправними пунктами);

     4) власнi надходження бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     5) 70 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i грошовi стягнення за порушення норм i правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi;

     6) вiдрахування 10 вiдсоткiв вартостi питної води суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю питної води через системи централiзованого водопостачання з вiдхиленням вiд вiдповiдних стандартiв, що зараховуються до бюджетiв мiст, селищ та сiл;

     7) надходження до цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим та мiсцевими радами;

     8) субвенцiя з державного бюджету на будiвництво та придбання житла вiйськовослужбовцям, учасникам бойових дiй в Афганiстанi та воєнних конфлiктiв у зарубiжних країнах, членам сiмей вiйськовослужбовцiв, якi загинули пiд час виконання ними службових обов'язкiв, а також вiйськовослужбовцям, звiльненим у запас або вiдставку за станом здоров'я, вiком, вислугою рокiв та у зв'язку iз скороченням штатiв, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання;

     9) субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Харкова на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах;

     10) субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Севастополя на соцiально-економiчний розвиток м.Севастополя.

     Кошти спецiального фонду мiсцевих бюджетiв витрачаються на заходи, передбаченi законодавством.

     При цьому, у разi вiдсутностi у населених пунктах вулиць, що сумiщаються з автомобiльними дорогами загального користування державного значення, або вiдсутностi потреби у проведеннi вiдповiдних робiт, кошти вiд надходження податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв спрямовуються за рiшенням вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування на ремонт i утримання дорiг у цих населених пунктах.

     Стаття 44. Якщо з вiдповiдного мiсцевого бюджету здiйснюються видатки, якi мають провадитися згiдно з Бюджетним кодексом України з iншого бюджету, крiм видаткiв згiдно iз статтею 45 цього Закону, така дiя квалiфiкується як нецiльове використання бюджетних коштiв.

     Обсяги цих видаткiв безспiрно вилучаються з вiдповiдного мiсцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, в тому числi i за рахунок зменшення трансфертiв вiдповiдному мiсцевому бюджету на вiдповiдну суму.

     Стаття 45. До законодавчого врегулювання розмежування видаткiв мiж бюджетами на функцiонування мiсцевої мiлiцiї та мiсцевої пожежної охорони надати право Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним, мiським, районним, селищним i сiльським радам здiйснювати видатки на утримання пiдроздiлiв професiйної пожежної охорони, дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, приймальникiв-розподiльникiв для неповнолiтнiх, спецiальних приймальникiв-розподiльникiв, адресно-довiдкових бюро за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 46. Установити, що субвенцiї iз загального фонду державного бюджету мiсцевим бюджетам згiдно з додатком N 6 до цього Закону на часткове виконання статтi 57 Закону України "Про освiту" перерозподiляються мiж мiсцевими бюджетами згiдно з рiшеннями Верховної Ради Автономної Республiки Крим та обласних рад про вiдповiдний бюджет на 2002 рiк. Порядок розподiлу коштiв затверджується Радою Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим i обласними державними адмiнiстрацiями.

     Стаття 47. Затвердити субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на утримання стацiонарних вiддiлень територiальних центрiв обслуговування громадян похилого вiку та iнвалiдiв, центрiв ранньої соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв, що фiнансуються з вiдповiдних мiсцевих бюджетiв, у сумi 40.000 тис. гривень. Кабiнету Мiнiстрiв України розробити порядок розподiлу зазначеної субвенцiї мiж мiсцевими бюджетами за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

VI. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 48. Заборонити здiйснення розрахункiв з бюджетом у негрошовiй формi, в тому числi шляхом взаємозалiку, застосування векселiв, бартерних операцiй та зарахування зустрiчних платiжних вимог у фiнансових установах, за винятком операцiй, пов'язаних з державним боргом України.

     Стаття 49. Продовжити до 1 сiчня 2003 року дiю пунктiв 5 - 10 статтi 1, пунктiв 4 - 9 статтi 2, пунктiв 6 - 11 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст.237; 1998 р., N 49, ст.303; 2001 р., N 2-3, ст.10, N 31, ст.153).

     Стаття 50. Заборонити в 2002 роцi провадити реструктуризацiю або списання заборгованостi (недоїмки) суб'єктiв господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, до бюджету, що виникла з 1 сiчня 2000 року, а також заборонити надавати вiдстрочку щодо термiнiв їх сплати.

     Стаття 51. Установити, що в 2002 роцi по населених пунктах, грошова оцiнка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановленi частиною другою статтi 7 Закону України "Про плату за землю", збiльшенi в 3,03 раза (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45,ст.238; 1997 р., N 33, ст.207; 1999 р., N 8, ст.59; 2000 р., N 14-15-16, ст.121; 2001 р., N 2-3, ст.16).

     По сiльськогосподарських угiддях та землях населених пунктiв, грошова оцiнка яких проведена i уточнена станом на 1 сiчня 2002 року, застосовуються ставки земельного податку, встановленi статтею 6 та частиною першою статтi 7 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст.238).

     Орендна плата за земельнi дiлянки та земельний податок сплачуються платниками (крiм громадян та виробникiв сiльськогосподарської i рибної продукцiї) за базовий податковий (звiтний) перiод, який дорiвнює календарному мiсяцю, щомiсячно протягом 30 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця.

     Звiльнити, як виняток у 2002 роцi, вiд сплати земельного податку вiйськовi частини, вiйськовi навчальнi заклади, науково-дослiднi установи, дитячi санаторно-курортнi та оздоровчi заклади, якi утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управлiння Мiнiстерства оборони України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, а також пiдприємства Мiнiстерства оборони України та органiв i установ виконання покарань. Перелiк зазначених пiдприємств затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування з визначенням розмiрiв земельних дiлянок. При цьому земельнi дiлянки, якi використовуються не за цiльовим призначенням, враховуючи земельнi дiлянки, наданi в оренду, або земельнi дiлянки пiд будiвлями (спорудами), наданими в оренду третiм особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

     Кабiнету Мiнiстрiв України та вiдповiдним органам мiсцевого самоврядування здiйснити оцiнку ефективностi використання земельних дiлянок та позбавити землекористувачiв права користування земельними дiлянками не за призначенням.

     Стаття 52. Установити, що кошти, одержанi вiд приватизацiї державного майна, та iншi надходження, пов'язанi з приватизацiєю та кредитуванням пiдприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязi.

     Стаття 53. Установити, що керiвники бюджетних установ (вiйськових формувань) утримують чисельнiсть працiвникiв (вiйськовослужбовцiв) та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премiї та iншi види заохочень чи винагород, матерiальну допомогу, лише в межах фонду заробiтної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (вiйськових формувань) у кошторисах. Витрати на безоплатне матерiальне i побутове забезпечення, на яке згiдно з законами України мають право окремi категорiї працiвникiв бюджетних установ, здiйснюються за рахунок коштiв на утримання цих установ.

     Стаття 54. На часткову змiну пункту 2 статтi 21 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст.122) дозволити в процесi приватизацiї державного майна покупцям - iноземним iнвесторам та пiдприємствам з iноземними iнвестицiями оплату його вартостi у вiльноконвертованiй валютi.

     Перерахунок в iноземну валюту вартостi об'єкта приватизацiї здiйснюється за офiцiйним обмiнним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком України на день зарахування коштiв у iноземнiй валютi.

     Стаття 55. Зупинити на 2002 рiк дiю:

     1) другого речення частини другої статтi 18 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст.190);

     2) частини другої статтi 29 Основ законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст.294; 2001 р., N 2-3, ст.10);

     3) частини другої статтi 23-2 Закону України "Про обмеження монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї у пiдприємницькiй дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст.296; 1998 р., N 34, ст.229; 2001 р., N 2-3, ст.10);

     4) частини третьої статтi 6 Закону України "Про Державний внутрiшнiй борг України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст.598);

     5) частини четвертої статтi 28 Закону України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст.472; 2000 р., N 41, ст.343) в частинi зарахування до спецiального фонду державного бюджету штрафiв, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пенi за прострочення їх сплати;

     6) пункту 1 частини першої статтi 31 Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст.10) в частинi зарахування 60 вiдсоткiв платежiв за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республiки Крим, бюджетiв областей, мiст Києва i Севастополя;

     7) частин першої та третьої статтi 91 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст.99; 2001 р., N 2-3, ст.10) в частинi зарахування 20 вiдсоткiв платежiв до бюджету Автономної Республiки Крим та бюджетiв областей, а також визначення напрямiв спрямування цих коштiв;

     8) частини першої статтi 10, абзацу дев'ятого частини першої статтi 13 Закону України "Про донорство кровi та її компонентiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст.183; 1999 р., N 9-10, ст.68; 2001 р., N 2-3, ст.10);

     9) частин першої, другої та шостої статтi 32 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст.189; 2000 р., N 45, ст.390; 2001 р., N 2-3, ст.10) в частинi зарахування: 20 вiдсоткiв зборiв за використання води з водних об'єктiв загальнодержавного значення до бюджетiв областей; 50 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим;

     10) абзацу восьмого частини другої статтi 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст.191; 1999 р., N 28, ст.231; 2001 р., N 2-3, ст.10);

     11) абзацiв одинадцятого i дванадцятого частини першої та абзацу другого частини другої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст.84);

     12) статтi 3; частини другої статтi 4; частини десятої статтi 7 в частинi розмiру податку за земельнi дiлянки, наданi для Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, в разi їх цiльового використання; частини другої статтi 8 щодо справляння податку за земельнi дiлянки, наданi для Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України; частини першої статтi 17 щодо строкiв сплати земельного податку платниками (крiм громадян та виробникiв сiльськогосподарської i рибної продукцiї); статтi 19 в частинi визначення строкiв внесення орендної плати виключно у договорi оренди; статей 20, 21 i 22 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст.238; 2000 р., N 14-15-16, ст.121; 2001 р., N 2-3, ст.10, N 15, ст.74);

     13) частини шостої статтi 8 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 7, ст.56; 2001 р., N 2-3, ст.10);

     14) статтi 17 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст.181; 2000 р., N 14-15-16, ст.121; 2001 р., N 2-3, ст.10);

     15) частини другої статтi 2 та частини третьої статтi 3 Закону України "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст.60; 1999 р., N 40, ст.361; 2001 р., N 2-3, ст.10) у частинi формування дорожнiх фондiв;

     16) частини п'ятої статтi 19 Закону України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст.280; 2000 р., N 14-15-16, ст.121; 2001 р., N 2-3, ст.10) в частинi централiзацiї орендної плати за земельнi дiлянки, якi перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, на спецiальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподiлення та використання;

     17) абзацiв другого - восьмого частини першої статтi 25 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст.230);

     18) статтi 44 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст.397; 2000 р., N 14-15-16, ст.121; 2001 р., N 2-3, ст.10 ) в частинi проведення бюджетними установами та органiзацiями вiдрахувань профспiлковим органiзацiям на культурно-масову i фiзкультурну роботу;

     19) частини п'ятої статтi 48 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст.433) в частинi покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугiллям на побутовi потреби та частини шостої цiєї статтi в частинi фiнансування правонаступником заходiв щодо безоплатного забезпечення вугiллям на побутовi потреби;

     20) частини п'ятої статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст.177; 2001 р., N 2-3, ст.10);

     21) Закону України "Про майнову вiдповiдальнiсть за порушення умов договору пiдряду (контракту) про виконання робiт на будiвництвi об'єктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст.212; 2001 р., N 2-3, ст.10);

     22) частини десятої статтi 24 в частинi виплати грошової допомоги при виходi на пенсiю (щодо науково-педагогiчних працiвникiв, якi працюють у вищих навчальних закладах III-IV рiвнiв акредитацiї) i частини четвертої статтi 38 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст.20; 2000 р., N 28, ст.223);

     23) абзацу третього частини першої статтi 1 в частинi погашення заборгованостi за вiдстроченими кредитами, одержаними для фiнансування дефiциту Державного бюджету України в iноземнiй валютi, починаючи з 2002 року, та статтi 3 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст.248; 2001 р., N 2-3, ст.10);

     24) пунктiв 84, 85, 87, 118, 125, 127 Закону України "Про Державну програму приватизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст.272; 2001 р., N 2-3, ст.10);

     25) пункту 7 статтi 24 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст.298; 2001 р., N 2-3, ст.10);

     26) частини третьої статтi 15 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст.299; 2001 р., N 2-3, ст.10);

     27) частини другої статтi 18 i частини першої статтi 22 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст.393);

     28) частини першої статтi 209 Земельного кодексу України, прийнятого 25 жовтня 2001 року N 2768-III a частинi спрямування коштiв, що надходять у порядку вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва, Автономнiй Республiцi Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським радам;

     29) абзацу дванадцятого пункту 1 статтi 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.77; 1998 р., N 30-31, ст.195) в частинi сплати громадянами фiксованого податку до вiдповiдного мiсцевого бюджету за мiсцем проживання.

     Установити, що у 2002 роцi положення i норми, передбаченi абзацами восьмим, дев'ятим, десятим, одинадцятим i дванадцятим частини першої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст.84), абзацами другим - восьмим частини першої статтi 25 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст.230), частиною другою статтi 18 i частиною першою статтi 22 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст.393), абзацом другим частини третьої статтi 30 Закону України вiд 11 липня 2001 року N 2628-III "Iро дошкiльну освiту", реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2002 рiк.

     Стаття 56. Списати заборгованiсть бюджетних установ i бюджетiв усiх рiвнiв станом на 1 сiчня 2001 року перед суб'єктами господарювання незалежно вiд форм власностi, яким списана заборгованiсть iз платежiв до бюджету вiдповiдно до статтi 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" та статтi 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рiк" у вiдповiдних обсягах. Порядок списання цiєї заборгованостi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 57. Якщо обсяги вiдповiдних джерел формування спецiального фонду бюджету перевищують вiдповiднi витрати, встановленi додатком N 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштiв передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованостi iз оплати працi, комунальних послуг та енергоносiїв. У разi, якщо вiдсутня така заборгованiсть, - на заходи, якi здiйснюються за рахунок вiдповiдних надходжень, та заходи, якi необхiднi для виконання основних функцiй, але не забезпеченi (або частково забезпеченi) видатками загального фонду бюджету.

     Стаття 58. Пенсiйному фонду України, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку i термiни звiти про виконання кошторисiв вiдповiдних фондiв.

     Кошти державних цiльових фондiв, крiм Пенсiйного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

     Стаття 59. Контроль за вiдшкодуванням сум податку на додану вартiсть з державного бюджету покласти на Рахункову палату.

     Стаття 60. Власнi надходження вищих навчальних закладiв державної форми власностi, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, використовуються на заходи, передбаченi кошторисом цього навчального закладу.

     Стаття 61. У 2002 роцi повернення боргiв шахтарям з регресних позовiв та одноразової допомоги по втратi професiйної працездатностi здiйснювати за рахунок коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України.

     Стаття 62. Кабiнету Мiнiстрiв України запровадити механiзм погашення фактичної кредиторської заборгованостi Збройних Сил України за отриманi вiйськове майно, товари, продукцiю, виконанi роботи та наданi послуги, що склалася станом на 1 сiчня 2002 року, а також фактичної дебiторської заборгованостi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" перед Мiнiстерством оборони України станом на 1 сiчня 2002 року по здiйсненню розрахункiв щодо виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160, ТУ-95МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання.

     Стаття 63. Додатки N 1 - 6 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     Стаття 64. Цей Закон вводиться в дiю з 1 сiчня 2002 року.

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м. Київ
20 грудня 2001 року
N 2905-III

 

Додаток N1
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рiк"

 

Доходи Державного бюджету України на 2002 рiк

Код Найменування показникiв згiдно з бюджетною класифiкацiєю Всього Загальний фонд Спецiальний фонд
100000 Податковi надходження 29 574 332,7 28 172 053,7 1 402 279,0
110000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення ринкової вартостi 10 213 771,0 10 043 326,0 170 445,0
110200 Податок на прибуток пiдприємств 10 213 771,0 10 043 326,0 170 445,0
130000 Збори за спецiальне використання природних ресурсiв 633 120,0 271 120,0 362 000,0
130200 Збiр за спецiальне використання водних ресурсiв та збiр за користування водами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту 175 100,0 175 100,0  
130400 Збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету 362 000,0   362 000,0
130700 Плата за використання iнших природних ресурсiв 1 520,0 1 520,0  
130100 Збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв та користування земельними дiлянками лiсового фонду 47 200,0 47 200,0  
130101 Збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення 47 200,0 47 200,0  
130300 Платежi за користування надрами 47 300,0 47 300,0  
130301 Платежi за користування надрами загальнодержавного значення 47 300,0 47 300,0  
140000 Внутрiшнi податки на товари та послуги 16 345 401,7 15 642 507,7 702 894,0
140200 Акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв 2 542 450,0 2 130 820,0 411 630,0
140300 Акцизний збiр з ввезених на територiю України товарiв 675 700,0 384 436,0 291 264,0
140100 Податок на додану вартiсть 12 887 831,7 12 887 831,7  
140101 Податок на додану вартiсть з вироблених в Українi товарiв (робiт, послуг) 7 777 831,7 7 777 831,7  
140102 Податок на додану вартiсть з ввезених на територiю України товарiв (робiт, послуг) 5 110 000,0 5 110 000,0  
140600 Плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi 239 420,0 239 420,0  
140602 Плата за видачу лiцензiй та сертифiкатiв 130 000,0 130 000,0  
140605 Плата за лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв 5 300,0 5 300,0  
140606 Плата за лiцензiї на право експорту,iмпорту та оптової торгiвлi спирту етилового, коньячного та плодового 1 700,0 1 700,0  
140607 Плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 5 000,0 5 000,0  
140608 Плата за видачу дозволу на здiйснення дiяльностi по випуску та обiгу цiнних паперiв 220,0 220,0  
140610 Плата за лiцензiї на право оптової торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами 3 900,0 3 900,0  
140612 Грошовий (лiцензiйний) збiр за видачу лiцензiй за кабельне мовлення, ретрансляцiю, проводове (кабельне) мовлення i час мовлення 8 000,0 8 000,0  
140614 Плата за видачу лiцензiй на використання радiочастот 80 000,0 80 000,0  
140615 Плата за лiцензiї, виданi Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики 5 300,0 5 300,0  
150000 Податки на мiжнародну торгiвлю та зовнiшнi операцiї 2 187 040,0 2 131 200,0 55 840,0
150300 Кошти, отриманi за вчинення консульських дiй 132 340,0 119 400,0 12 940,0
150100 Ввiзне мито 2 048 700,0 2 005 800,0 42 900,0
150101 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 1 862 100,0 1 862 100,0  
150102 Мито на товари, якi ввозяться (пересилаються) громадянами 100 800,0 100 800,0  
150105 Мито на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та громадянами 85 800,0 42 900,0 42 900,0
150200 Вивiзне мито 6 000,0 6 000,0  
150201 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 6 000,0 6 000,0  
160000 Iншi податки 195 000,0 83 900,0 111 100,0
160200 Надходження плати за надання послуг з оформленням документiв на право виїзду за кордон 10 300,0 10 300,0  
160600 Збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства 111 100,0   111 100,0
160300 Податки, не вiднесенi до iнших категорiй 73 600,0 73 600,0  
200000 Неподатковi надходження 11 789 539,0 5 496 410,0 6 293 129,0
210000 Доходи вiд власностi та пiдприємницької дiяльностi 1 947 861,3 1 362 380,0 585 481,3
210200 Надходження вiд перевищення валових доходiв над видатками Нацiонального банку України 200 000,0 200 000,0  
210300 Надходження вiд грошово-речових лотерей 50 000,0 50 000,0  
210800 Iншi надходження 595 481,3 35 000,0 560 481,3
211100 Надходження коштiв вiд вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва 25 000,0   25 000,0
210500 Дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств 438 900,0 438 900,0  
210501 Дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, якi є у державнiй власностi 438 900,0 438 900,0  
210600 Рентна плата 638 480,0 638 480,0  
210601 Рентна плата за нафту,що видобувається в Українi 141 400,0 141 400,0  
210602 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Українi 497 080,0 497 080,0  
220000 Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйного та побiчного продажу 806 350,0 806 350,0  
220600 Плата за надання послуг службою дозвiльної системи органiв внутрiшнiх справ 2 600,0 2 600,0  
220800 Плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв та iншого майна 150 000,0 150 000,0  
220900 Державне мито 70 250,0 70 250,0  
221000 Митнi збори 495 000,0 495 000,0  
221100 Єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 88 500,0 88 500,0  
230000 Надходження вiд штрафiв та фiнансових санкцiй 104 000,0 104 000,0  
230100 Суми, стягненi з винних осiб за шкоду, заподiяну пiдприємству, установi, органiзацiї 700,0 700,0  
230200 Перерахування пiдприємцями частки вартостi нестандартної продукцiї, виготовленої з дозволу на тимчасове вiдхилення вiд вимог вiдповiдних стандартiв щодо якостi продукцiї, виданого Державним комiтетом України по стандартизацiї, метрологiї i сертифiкацiї 1 700,0 1 700,0  
230300 Адмiнiстративнi штрафи та iншi санкцiї 100 000,0 100 000,0  
230400 Надходження штрафних санкцiй за порушення правил пожежної безпеки 1 600,0 1 600,0  
240000 Iншi неподатковi надходження 8 931 327,7 3 223 680,0 5 707 647,7
240100 Надходження коштiв вiд реалiзацiї конфiскованого майна за матерiалами митних органiв 29 000,0 29 000,0  
240200 Надходження коштiв вiд реалiзацiї товарiв та iнших предметiв конфiскованих за матерiалами правоохороних та iнших уповноважених органiв 80 000,0 80 000,0  
240300 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованостi пiдприємств, органiзацiй та установ, щодо яких минув строк позовної давностi 14 000,0 14 000,0  
240500 Надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України та iнших, утворених згiдно з законодавством вiйськових формувань 607 260,0 260 000,0 347 260,0
241500 Пеня за порушення термiнiв розрахункiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi та за невиконання зобов'язань 110 000,0 110 000,0  
240600 Iншi надходження 2 631 270,0 2 597 180,0 34 090,0
240601 Вiдрахування вiд плати за транзит природного газу через територiю України 2 240 000,0 2 240 000,0  
240602 Збори за послуги, пов'язанi з охороною прав на iнтелектуальну власнiсть 6 050,0   6 050,0
240603 Iншi надходження 78 120,0 78 120,0  
240605 Вiдрахування вiд суми коштiв, витрачених на рекламу тютюнових виробiв та/або алкогольних напоїв 1 000,0   1 000,0
240606 Надходження коштiв з рахункiв виборчих фондiв 10 000,0 10 000,0  
240611 Вiдрахування вiд надходжень за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами 223 000,0 223 000,0  
240612 Вiдрахування вiд плати за транспортування амiаку через територiю України амiакопроводом 19 500,0 19 500,0  
240614 Збiр за використання радiочастотного ресурсу 22 000,0 22 000,0  
240615 Надходження до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях 15 000,0 3 000,0 12 000,0
240617 Портовий (адмiнiстративний) збiр 15 600,0 1 560,0 14 040,0
240618 Надходження до страхового фонду безпеки авiацiї 1 000,0   1 000,0
240800 Вiдрахування вiд перевищення розрахункової величини фонду оплати працi 3 500,0 3 500,0  
240810 Вiдрахування вiд перевищення розрахункової величини фонду оплати працi на пiдприємствах-монополiстах 3 500,0 3 500,0  
241100 Доходи вiд операцiй з кредитування та надання гарантiй 130 289,3 130 000,0 289,3
241102 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштiв, залучених державою 130 000,0 130 000,0  
241103 Вiдсотки за користування державним пiльговим кредитом, наданим iндивiдуальним сiльським забудовникам 100,0   100,0
241104 Вiдсотки за користування пiльговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) житла 189,3   189,3
241200 Власнi надходження бюджетних установ 3 826 008,4   3 826 008,4
241210 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 3 807 632,6   3 807 632,6
241220 Iншi джерела власних надходжень бюджетних установ 18 375,8   18 375,8
241400 Додатковi збори на виплату пенсiй 1 500 000,0   1 500 000,0
241401 Сплата збору з купiвлi-продажу валюти 955 000,0   955 000,0
241402 Сплата збору з торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогацiнного камiння 6 000,0   6 000,0
241403 Сплата збору при вiдчуженнi легкових автомобiлiв 178 000,0   178 000,0
241404 Сплата збору з виробництва та iмпорту тютюнових виробiв 155 000,0   155 000,0
241405 Сплата збору з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна 66 000,0   66 000,0
241406 Сплата збору з послуг стiльникового рухомого зв'язку 140 000,0   140 000,0
300000 Доходи вiд операцiй з капiталом 736 990,0 121 000,0 615 990,0
330000 Надходження вiд продажу землi i нематерiальних активiв 20 000,0 20 000,0  
310000 Надходження вiд продажу основного капiталу 51 000,0 51 000,0  
310100 Надходження коштiв вiд реалiзацiї безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власнiсть держави, та скарбiв 45 000,0 45 000,0  
310200 Надходження коштiв вiд Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння 6 000,0 6 000,0  
320000 Надходження вiд реалiзацiї державних запасiв товарiв 665 990,0 50 000,0 615 990,0
320100 Надходження вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву 615 990,0   615 990,0
320200 Надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву 50 000,0 50 000,0  
400000 Офiцiйнi трансферти 77 200,0   77 200,0
420000 Вiд урядiв зарубiжних країн та мiжнародних органiзацiй 77 200,0   77 200,0
420100 Надходження вiд секретарiату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операцiях 77 200,0   77 200,0
500000 Цiльовi фонди 121 400,0   121 400,0
500700 Платежi до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв 80 000,0   80 000,0
500800 Збiр за забруднення навколишнього природного середовища 41 400,0   41 400,0
  Разом доходiв (без урахування мiжбюджетних трансфертiв) 42 299 461,7 33 789 463,7 8 509 998,0
400000 Офiцiйнi трансферти 3 091 047,8 3 091 047,8  
410101 Кошти, що надходять до Державного бюджету з iнших бюджетiв 3 091 047,8 3 091 047,8  
  ВСЬОГО ДОХОДIВ 45 390 509,5 36 880 511,5 8 509 998,0

 

Додаток N 2
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рiк"

Фiнансування Державного бюджету України на 2002 рiк

(тис. грн.)

Код Найменування Всього загальний фонд спецiальний фонд
  Загальне фiнансування 4 182 957,8 2 907 803,4 1 275 154,4
400000 Внутрiшне фiнансування 4 929 318,5 4 598 496,3 330 822,2
401000 Довгостроковi зобов'язання -1 062 468,0 -1 062 468,0  
401200 погашення -1 062 468,0 -1 062 468,0  
402000 Середньостроковi зобов'язання 240 859,7 150 859,7 90 000,0
402100 випуск 390 000,0 300 000,0 90 000,0
402200 погашення -149 140,3 -149 140,3  
403000 Короткостроковi зобов'язання та векселi -74 185,4 -74 185,4  
403100 випуск 1 282 591,4 1 282 591,4  
403200 погашення -1 356 776,8 -1 356 776,8  
406000 Надходження вiд приватизацiї державного майна 5 825 112,2 5 584 290,0 240 822,2
406100 Надходження вiд приватизацiї державного майна (крiм об'єктiв, для яких передбачено окремий розподiл коштiв вiдповiдно до Державної програми приватизацiї на 2000-2002 роки) та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитування пiдприємств 5 750 000,0 5 577 500,0 172 500,0
406200 Надходження вiд приватизацiї об'єктiв незавершенного будiвнiцтва, фiнансування яких здiйснювалось виключно за рахунок централiзованих капiтальних вкладень 4 000,0 3 880,0 120,0
406300 Надходження вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, що споруджувались вiдповiдно до Чорнобильської будiвельної програми 500,0   500,0
406400 Надходження вiд приватизацiї, отриманi вiд продажу об'єктiв приватизацiї, в тому числi вiднесених вiдповiдно до пункту 5 Державної програми приватизацiї на 2000-2002 роки до об'єктiв групи Ж (крiм об'єктiв незавершеного будiвництва), що видiляються з балансiв пiдприємств 3 000,0 2 910,0 90,0
406500 Надходження вiд приватизацiї, отриманi вiд продажу акцiй вiдкритих акцiонерних товариств за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова 37 000,0   37 000,0
406600 Надходження вiд приватизацiї пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства оборони України 30 612,2   30 612,2
500000 Зовнiшнє фiнансування -746 360,7 -1 690 692,9 944 332,2
501000 Довгостроковi зобов'язання -746 360,7 -1 690 692,9 944 332,2
501100 випуск 3 339 931,1 1 860 417,6 1 479 513,5
501200 погашення -4 086 291,8 -3 551 110,5 -535 181,3

 

Додаток N 3
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рiк"

РОЗПОДIЛ
видаткiв Державного бюджету України на 2002 рiк

(тис. грн.)

Код Найменування Загальний фонд Спецiальний фонд Разом:
Всього поточнi з них: капiтальнi Всього поточнi з них: капiтальнi
оплата працi комунальнi послуги та енергоносiї оплата працi комунальнi послуги та енергоносiї
0110000 Управлiння справами Верховної Ради України 184 407,9 129 688,1 53 361,7 2 196,8 54 719,8 31 969,4 24 385,3 6 018,9 4 473,2 7 584,1 216 377,3
0111000 Управлiння справами Верховної Ради України 184 407,9 129 688,1 53 361,7 2 196,8 54 719,8 31 969,4 24 385,3 6 018,9 4 473,2 7 584,1 216 377,3
0111010 Здiйснення законотворчої дiяльностi Верховної Ради України 107 400,0 64 553,8 33 381,1   42 846,2           107 400,0
0111020 Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Верховної Ради України 23 799,8 21 495,8 14 525,0   2 304,0           23 799,8
0111030 Органiзацiя та здiйснення офiцiйних прийомiв Верховною Радою України 1 143,7 1 143,7                 1 143,7
0111040 Вiзити народних депутатiв України за кордон 4 345,8 4 345,8                 4 345,8
0111050 Обслуговування дiяльностi Верховної Ради України 21 553,3 19 493,3 5 252,5 2 196,8 2 060,0 1 725,0 1 595,0 686,1   130,0 23 278,3
0111060 Створення автоматизованої iнформацiйно-аналiтичної системи органiв законодавчої влади 9 000,0 3 340,4     5 659,6           9 000,0
0111070 Фiнансова пiдтримка санаторно-курортного комплексу Управлiння справами Верховної Ради України 5 346,0 5 346,0       30 244,4 22 790,3 5 332,8 4 473,2 7 454,1 35 590,4
0111080 Висвiтлення дiяльностi народних депутатiв України через засоби телебачення i радiомовлення 4 219,3 3 119,3 203,1   1 100,0           4 219,3
0111090 Фiнансова пiдтримка видання газети "Голос України" та додаткiв до неї мовами нацiональних меншин, журналу "Вiче" 6 850,0 6 850,0                 6 850,0
0111100 Капiтальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 750,0       750,0           750,0
0300000 Державне управлiння справами 217 857,8 178 190,8 54 190,3 11 312,5 39 667,0 99 666,0 85 135,0 17 535,1 14 273,6 14 531,0 317 523,8
0301000 Апарат Державного управлiння справами 139 731,6 107 869,5 34 220,5 7 183,9 31 862,1 50 985,4 44 256,2 8 952,4 6 951,0 6 729,2 190 717,0
0301010 Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Адмiнiстрацiї Президента України 27 470,0 20 987,3 9 354,2   6 482,7           27 470,0
0301020 Органiзацiя та здiйснення офiцiйних прийомiв Президентом України 5 402,1 5 402,1                 5 402,1
0301030 Обслуговування дiяльностi Президента України 33 549,3 16 667,8 5 629,1 2 522,2 16 881,5 19 497,6 18 439,7 4 104,7 3 698,6 1 057,9 53 046,9
0301040 Вiзити Президента України за кордон 3 565,0 3 565,0                 3 565,0
0301050 Виготовлення державних нагород 4 000,0 4 000,0                 4 000,0
0301060 Фiнансова пiдтримка санаторно-курортних закладiв Державного управлiння справами 11 356,9 11 089,4 3 192,3 2 489,3 267,5 10 618,0 10 145,0 411,7 1 573,2 473,0 21 974,9
0301070 Фундаментальнi дослiдження у сферi державного управлiння 1 041,4 1 041,4 641,1               1 041,4
0301080 Фундаментальнi дослiдження iз стратегiчних проблем внутрiшньої i зовнiшньої полiтики 5 089,5 4 889,5 2 711,7 57,0 200,0 115,0 115,0 71,2 1,0   5 204,5
0301090 Прикладнi розробки у сферi державного управлiння 395,4 395,4 239,1               395,4
0301100 Прикладнi розробки, що здiйснюються Нацiональним унiверситетом "Києво-Могилянська Академiя" 181,2 150,8 77,3   30,4           181,2
0301110 Оздоровлення i вiдпочинок дiтей в дитячих оздоровчих таборах Державного управлiння справами та МДЦ "Артек" 15 250,9 15 250,9 285,9 83,2   383,7 383,7       15 634,6
0301120 Пiдготовка кадрiв для гуманiтарної сфери Нацiональним унiверситетом "Києво-Могилянська академiя" та Нацiональним унiверситетом "Острозька академiя" 11 228,6 11 228,6 5 624,3 1 091,4   8 923,7 6 245,9 1 945,7 723,7 2 677,8 20 152,3
0301130 Пiдготовка кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї керiвних працiвникiв, спецiалiстiв державного управлiння Українською Академiєю державного управлiння при Президентовi України 12 896,9 11 896,9 5 537,2 928,0 1 000,0 10 985,4 8 464,9 2 339,1 893,0 2 520,5 23 882,3
0301140 Збереження природно-заповiдного фонду в Азово-Сивашському нацiональному природному парку та Кримському природному заповiднику 1 304,4 1 304,4 928,3 12,8   462,0 462,0 80,0 61,5   1 766,4
0301160 Створення автоматизованої системи iнформацiйно-аналiтичного забезпечення Адмiнiстрацiї Президента України 7 000,0       7 000,0           7 000,0
0302000 Рада нацiональної безпеки i оборони України 7 564,8 7 183,4 3 429,1 195,4 381,4 891,6 841,6 197,1 5,0 50,0 8 456,4
0302010 Iнформацiйно-аналiтичне забезпечення координацiйної дiяльностi у сферi нацiональної безпеки i оборони 2 997,3 2 817,7 1 257,0   179,6           2 997,3
0302020 Фундаментальнi дослiдження у сферi нацiональної безпеки 942,4 820,6 490,1   121,8 91,6 91,6       1 034,0
0302030 Прикладнi розробки у сферi нацiональної безпеки 3 625,1 3 545,1 1 682,0 195,4 80,0 800,0 750,0 197,1 5,0 50,0 4 425,1
0303000 Представництво Президента України в Автономнiй Республiцi Крим 554,6 522,6 218,1   32,0           554,6
0303010 Здiйснення повноважень постiйним представником Президента України в Автономнiй Республiцi Крим 554,6 522,6 218,1   32,0           554,6
0304000 Нацiональна служба посередництва i примирення України 2 331,6 2 257,6 1 108,4 27,9 74,0           2 331,6
0304010 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорiв (конфлiктiв) 2 169,0 2 095,0 1 108,4 27,9 74,0           2 169,0
0304020 Прикладнi розробки з питань посередництва i примирення при вирiшеннi колективних трудових спорiв (конфлiктiв) 59,3 59,3                 59,3
0304030 Пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї незалежних посередникiв та арбiтрiв у вирiшеннi трудових спорiв 103,3 103,3                 103,3
0306000 Нацiональний комплекс "Експоцентр України" 6 703,5 5 703,5     1 000,0           6 703,5
0306020 Фiнансова пiдтримка Державного камерного ансамблю "Київськi солiсти" 778,5 778,5                 778,5
0306030 Фiнансова пiдтримка на утримання, ремонт i облаштування Палацу мистецтв "Український Дiм" 1 000,0       1 000,0           1 000,0
0306040 Проведення загальнодержавних, галузевих та регiональних виставкових заходiв Нацiональним комплексом "Експоцентр України" 425,0 425,0                 425,0
0306050 Забезпечення участi українських пiдприємств у мiжнародних виставках 4 500,0 4 500,0                 4 500,0
0307000 Фонд сприяння мiсцевому самоврядуванню України 403,4 403,4 210,0 9,8             403,4
0307010 Надання науково-методичної та консультативної пiдтримки розвитку мiсцевого самоврядування 403,4 403,4 210,0 9,8             403,4
0308000 Державне лiкувально-оздоровче управлiння 51 568,3 45 250,8 15 004,2 3 895,5 6 317,5 47 789,0 40 037,2 8 385,6 7 317,6 7 751,8 99 357,3
0308010 Стацiонарне медичне обслуговування народних депутатiв України та керiвного складу органiв державної влади 22 539,9 19 403,7 7 745,6 2 705,7 3 136,2 1 700,0 1 700,0 62,2 192,9   24 239,9
0308020 Надання швидкої та невiдкладної медичної допомоги народним депутатам України та керiвному складу органiв державної влади 4 332,2 3 970,9 1 907,9 174,3 361,3 370,0 370,0       4 702,2
0308030 Полiклiнiчно-амбулаторне обслуговування народних депутатiв та керiвного складу органiв державної влади 12 442,5 11 622,5 4 631,9 907,0 820,0 1 135,0 795,0   125,0 340,0 13 577,5
0308040 Державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд в закладах Державного лiкувально-оздоровчого управлiння та на об'єктах органiв державної влади 681,7 681,7 332,1 76,9   258,0 163,0     95,0 939,7
0308050 Фiнансова пiдтримка санаторно-курортних закладiв Державного лiкувально-оздоровчого управлiння 8 726,2 8 726,2       43 656,0 36 759,2 8 323,4 6 999,7 6 896,8 52 382,2
0308060 Централiзована закупiвля високовартiсного обладнання та медикаментiв для закладiв Державного лiкувально-оздоровчого управлiння 2 027,6 127,6     1 900,0 529,5 129,5     400,0 2 557,1
0308070 Пiдвищення квалiфiкацiї середнього медичного персоналу в системi Державного лiкувально-оздоровчого управлiння 16,2 16,2 11,8               16,2
0308080 Керiвництво Державним лiкувально-оздоровчим управлiнням 802,0 702,0 374,9 31,6 100,0 140,5 120,5     20,0 942,5
0309000 Державне авiапiдприємство "Україна" 9 000,0 9 000,0                 9 000,0
0309010 Перевезення вищих посадових осiб держави авiацiйним транспортом 9 000,0 9 000,0                 9 000,0
0410000 Господарське управлiння Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України 88 284,3 45 957,5 13 092,8 194,4 42 326,8 12 925,0 12 681,2 3 417,6 1 846,4 243,8 101 209,3
0411000 Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України 88 284,3 45 957,5 13 092,8 194,4 42 326,8 12 925,0 12 681,2 3 417,6 1 846,4 243,8 101 209,3
0411010 Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України 28 925,5 24 620,7 11 123,6   4 304,8           28 925,5
0411020 Органiзацiя та здiйснення офiцiйних прийомiв керiвництвом Кабiнету Мiнiстрiв України 1 642,4 1 642,4                 1 642,4
0411030 Обслуговування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України 34 503,2 8 481,2 1 969,2 194,4 26 022,0 12 925,0 12 681,2 3 417,6 1 846,4 243,8 47 428,2
0411040 Створення iнтегрованої телекомунiкативної, iнформацiйно-аналiтичної системи Будинку Уряду 12 000,0       12 000,0           12 000,0
0411050 Вiзити за кордон урядових делегацiй та працiвникiв органiв виконавчої влади за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України 7 653,2 7 653,2                 7 653,2
0411060 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України 12,0 12,0                 12,0
0411070 Фiнансова пiдтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робiтнича газета" 3 548,0 3 548,0                 3 548,0
0600000 Верховний суд України 23 527,5 18 587,5 5 428,4 323,5 4 940,0           23 527,5
0601000 Апарат Верховного суду України 23 527,5 18 587,5 5 428,4 323,5 4 940,0           23 527,5
0601010 Здiйснення правосуддя Верховним судом України 23 467,9 18 527,9 5 428,4 323,5 4 940,0           23 467,9
0601020 Пiдвищення квалiфiкацiї суддiв Верховного суду України 59,6 59,6                 59,6
0700000 Вищий господарський суд України 105 018,6 57 513,4 28 890,0 2 276,8 47 505,2           105 018,6
0701000 Вищий господарський суд України 105 018,6 57 513,4 28 890,0 2 276,8 47 505,2           105 018,6
0701010 Здiйснення правосуддя Вищим господарським судом України 10 108,5 7 270,5 3 383,6 160,5 2 838,0           10 108,5
0701020 Здiйснення правосуддя мiсцевими господарськими судами 54 538,8 32 199,1 16 950,1 1 513,5 22 339,7           54 538,8
0701030 Прикладнi розробки у сферi розвитку господарського судочинства 97,4 97,4 44,9               97,4
0701040 Пiдвищення квалiфiкацiї суддiв та спецiалiстiв господарських судiв 90,1 90,1                 90,1
0701050 Здiйснення правосуддя апеляцiйними господарськими судами 40 183,8 17 856,3 8 511,4 602,8 22 327,5           40 183,8
0800000 Конституцiйний Суд України 17 667,0 10 907,6 3 973,4 456,6 6 759,4           17 667,0
0801000 Конституцiйний Суд України 17 667,0 10 907,6 3 973,4 456,6 6 759,4           17 667,0
0801010 Забезпечення конституцiйної юрисдикцiї в Українi 12 767,0 10 907,6 3 973,4 456,6 1 859,4           12 767,0
0801020 Будiвництво адмiнiстративного будинку Конституцiйного Суду України 4 100,0       4 100,0           4 100,0
0801030 Будiвництво (придбання) житла для суддiв Конституцiйного Суду України 800,0       800,0           800,0
0900000 Генеральна прокуратура України 170 673,0 165 673,0 108 519,7 7 713,4 5 000,0 80,0 80,0       170 753,0
0901000 Генеральна прокуратура України 170 673,0 165 673,0 108 519,7 7 713,4 5 000,0 80,0 80,0       170 753,0
0901010 Нагляд органiв прокуратури за додержанням законiв та представницькi функцiї в судi 169 952,4 164 952,4 108 177,2 7 620,7 5 000,0 50,0 50,0       170 002,4
0901020 Пiдвищення квалiфiкацiї прокурорсько-слiдчих кадрiв 720,6 720,6 342,5 92,7   30,0 30,0       750,6
1000000 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України 1 690 038,6 1 652 703,6 1 232 197,5 97 923,3 37 335,0 532 314,9 495 450,5 99 162,0 12 633,4 36 864,4 2 222 353,5
1001000 Апарат Мiнiстерства внутрiшнiх справ України 1 141 738,5 1 105 638,5 893 087,0 55 749,0 36 100,0 195 114,6 167 164,4 31 002,5 7 338,4 27 950,2 1 336 853,1
1001010 Керiвництво та управлiння дiяльнiстю органiв внутрiшнiх справ 69 057,0 69 057,0 39 000,0 76,0   4 254,2 4 254,2   164,0   73 311,2
1001020 Забезпечення виготовлення документiв, що засвiдчують особу, та їх видача 15 000,0 15 000,0                 15 000,0
1001030 Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи 36 100,0       36 100,0           36 100,0
1001040 Участь органiв внутрiшнiх справ у боротьбi з нелегальною мiграцiєю 3 000,0 3 000,0                 3 000,0
1001050 Забезпечення захисту прав i свобод громадян, суспiльства i держави вiд протиправних посягань, охорона громадського порядку 787 881,8 787 881,8 699 000,0 40 000,0   102 928,9 89 929,9 16 353,3 4 272,7 12 999,0 890 810,7
1001060 Централiзоване матерiально-технiчне забезпечення органiв внутрiшнiх справ 25 515,4 25 515,4       7 650,0 7 650,0       33 165,4
1001070 Участь органiв внутрiшнiх справ у мiжнародних миротворчих операцiях 12 362,3 12 362,3 11 000,0               12 362,3
1001080 Пiдготовка кадрiв для органiв внутрiшнiх справ вищими закладами освiти III i IV рiвнiв акредитацiї 84 456,0 84 456,0 67 000,0 8 500,0   45 635,3 33 253,4 7 106,6 1 321,1 12 381,9 130 091,3
1001100 Амбулаторне лiкування працiвникiв, осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ та вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ 3 235,0 3 235,0 1 800,0 345,0   1 496,1 1 458,6 212,5 20,0 37,5 4 731,1
1001110 Стацiонарне лiкування працiвникiв, осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ та вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ 50 784,0 50 784,0 27 400,0 6 000,0   20 360,5 18 894,2 2 365,1 1 484,4 1 466,3 71 144,5
1001130 Дошкiльна освiта дiтей осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ 5 441,0 5 441,0 2 300,0 568,0   868,2 810,7   15,6 57,5 6 309,2
1001140 Позашкiльна освiта та заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми працiвникiв, осiб рядового та начальницького складу органiв внутрiшнiх справ 1 794,0 1 794,0 475,0 260,0   820,8 819,2 64,6 60,6 1,6 2 614,8
1001150 Охорона громадського порядку на транспортi 30 457,0 30 457,0 30 062,0     11 100,6 10 094,2 4 900,4   1 006,4 41 557,6
1001160 Забезпечення заходiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ 1 605,0 1 605,0                 1 605,0
1001180 Забезпечення особистої безпеки суддiв i членiв їх сiмей, охорони примiщень суду, громадського порядку пiд час здiйснення правосуддя 15 050,0 15 050,0 15 050,0               15 050,0
1002000 Управлiння Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України 29 323,0 29 323,0 28 713,0     228 773,0 223 390,4 20 705,8 2 400,0 5 382,6 258 096,0
1002020 Забезпечення безпеки дорожнього руху, реєстрацiя та облiк транспортних засобiв 29 323,0 29 323,0 28 713,0     228 773,0 223 390,4 20 705,8 2 400,0 5 382,6 258 096,0
1003000 Головне управлiння внутрiшiх вiйськ Мiнiстерства внутрiшiх справ України 241 279,0 241 279,0 124 644,8 17 884,3   26 068,2 26 067,2 13 847,2 278,3 1,0 267 347,2
1003010 Керiвництво та управлiння внутрiшнiми вiйськами 16 179,3 16 179,3 3 596,5     25,3 25,3       16 204,6
1003020 Участь внутрiшнiх вiйськ в охоронi громадського порядку та боротьбi iз злочиннiстю, конвоювання арештованих i засуджених та охорона пiдсудних пiд час судових процесiв 135 162,9 135 162,9 83 990,4 13 654,0   3 641,5 3 641,5 69,3 67,4   138 804,4
1003030 Охорона та оборона особливо важливих державних об'єктiв i супроводження перевезення ядерних матерiалiв по територiї України 12 476,7 12 476,7 7 846,0 642,1   21 275,0 21 274,0 13 738,5 136,1 1,0 33 751,7
1003040 Охорона дипломатичних та консульських представництв iноземних держав на територiї України 8 471,3 8 471,3 7 816,2 240,3   99,1 99,1 9,4     8 570,4
1003050 Забезпечення авiаперевезень внутрiшнiх вiйськ у райони проведення спецiальних операцiй 9 151,9 9 151,9 5 569,0 708,2   126,7 126,7 14,5 5,9   9 278,6
1003060 Централiзоване матерiально-технiчне забезпечення внутрiшнiх вiйськ 41 654,6 41 654,6 7 207,1 1 607,5   488,0 488,0 3,7 10,7   42 142,6
1003070 Пiдготовка кадрiв для внутрiшнiх вiйськ МВС України вищими навчальними закладами III i IV рiвня акредитацiї 15 178,9 15 178,9 7 197,6 790,5   43,5 43,5 3,9     15 222,4
1003080 Стацiонарне лiкування вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ МВС України у власних медичних закладах 3 003,4 3 003,4 1 422,0 241,7   369,1 369,1 7,9 58,2   3 372,5
1004000 Головне управлiння Державної пожежної охорони Мiнiстерства внутрiшнiх справ України 274 945,1 273 710,1 185 752,7 24 290,0 1 235,0 82 359,1 78 828,5 33 606,5 2 616,7 3 530,6 357 304,2
1004010 Керiвництво та управлiння державною пожежною охороною 5 008,4 4 973,4 1 217,8   35,0 379,0 367,0 84,0 1,0 12,0 5 387,4
1004020 Заходи iз гасiння пожеж та участь у лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй 227 019,2 226 819,2 177 196,4 22 410,0 200,0 77 459,8 74 491,6 32 919,2 2 530,2 2 968,2 304 479,0
1004030 Централiзоване матерiально-технiчне забезпечення Державної пожежної охорони 27 667,0 27 667,0                 27 667,0
1004040 Пiдготовка кадрiв для державної пожежної охорони вищими навчальними закладами освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 13 169,5 12 269,5 6 017,0 1 701,0 900,0 4 120,3 3 600,3 505,8 65,5 520,0 17 289,8
1004050 Дослiдження в галузi пожежної безпеки 2 081,0 1 981,0 1 321,5 179,0 100,0 400,0 369,6 97,5 20,0 30,4 2 481,0
1005000 Фiзкультурно-спортивне товариство "Динамо" 2 753,0 2 753,0                 2 753,0
1005020 Розвиток фiзичної культури i спорту серед працiвникiв i вiйськовослужбовцiв правоохоронних органiв 2 753,0 2 753,0                 2 753,0
1100000 Мiнiстерство палива та енергетики України 2 937 543,0 2 200 813,0 20 748,4 5 919,3 736 730,0 141 844,4 140 636,3 3 584,6 143,5 1 208,1 3 079 387,4
1101000 Апарат Мiнiстерства палива та енергетики України 10 604,4 9 104,4 4 704,0 316,9 1 500,0 547,3 547,3       11 151,7
1101010 Загальне керiвництво та управлiння у сферi паливно-енергетичного комплексу 10 019,4 8 519,4 4 704,0 316,9 1 500,0 547,3 547,3       10 566,7
1101020 Розробка Енергетичної стратегiї України на перiод до 2030 року та подальшу перспективу 585,0 585,0                 585,0
1102000 Державний департамент вугiльної промисловостi 2 652 842,0 1 934 842,0     718 000,0 130 000,0 130 000,0       2 782 842,0
1102020 Прикладнi розробки у сферi розвитку вугiльної галузi 5 087,0 5 087,0                 5 087,0
1102030 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi вугiльної промисловостi 1 615,0 1 615,0                 1 615,0
1102040 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi вугiльної промисловостi 140,0 140,0                 140,0
1102060 Реструктуризацiя вугiльної та торфодобувної промисловостi 850 000,0 850 000,0                 850 000,0
1102080 Гiрничо-рятувальнi заходи на вугледобувних пiдприємствах 75 000,0 75 000,0                 75 000,0
1102090 Державна пiдтримка вугледобувних пiдприємств 850 000,0 850 000,0                 850 000,0
1102100 Участь у будiвництвi та технiчному переоснащеннi пiдприємств з видобутку кам'яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) i торфу 698 000,0       698 000,0           698 000,0
1102110 Часткове покриття витрат на виплату заборгованостi шахтарям з регресних позовiв та одноразової допомоги по втратi професiйної працездатностi 73 000,0 73 000,0                 73 000,0
1102120 Охорона працi та пiдвищення технiки безпеки на вугледобувних пiдприємствах 80 000,0 80 000,0                 80 000,0
1102130 Участь у придбаннi високопродуктивного енергозберiгаючого компресорного обладнання для оснащення вугiльних шахт 20 000,0       20 000,0           20 000,0
1102600 Заходи щодо пiдвищення ефективностi вугiльної промисловостi       130 000,0 130 000,0       130 000,0
1103000 Державний департамент електроенергетики 155,0 155,0                 155,0
1103020 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi електроенергетики 55,0 55,0                 55,0
1103030 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi електроенергетики 100,0 100,0                 100,0
1104000 Державний департамент нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi 400,0 400,0                 400,0
1104030 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi 400,0 400,0                 400,0
1105000 Державний департамент ядерної енергетики 273 541,6 256 311,6 16 044,4 5 602,4 17 230,0 11 297,1 10 089,0 3 584,6 143,5 1 208,1 284 838,7
1105020 Розробки найважливiших новiтних технологiй у сферi ядерної енергетики 150,0 150,0                 150,0
1105030 Спецiалiзоване медичне обслуговування працiвникiв атомної енергетики i промисловостi та населення мiст - супутникiв 26 729,5 26 729,5 13 903,8 3 586,0   3 393,9 3 146,3 1 075,6 62,2 247,6 30 123,4
1105040 Державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд на об'єктах атомної енергетики i промисловостi 1 956,3 1 956,3 1 036,3 169,1   539,0 489,9 152,3 0,3 49,1 2 495,3
1105050 Виведення Чорнобильської АЕС з експлуатацiї 228 356,5 221 356,5     7 000,0           228 356,5
1105060 Створення власного виробництва ядерного палива 11 000,0 1 000,0     10 000,0           11 000,0
1105070 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi ядерної енергетики 278,0 278,0                 278,0
1105080 Пiдготовка фахiвцiв для пiдприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським iнститутом ядерної енергiї та промисловостi 5 071,3 4 841,3 1 104,3 1 847,3 230,0 7 364,2 6 452,8 2 356,7 81,0 911,4 12 435,5
1200000 Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України 124 988,8 106 850,4 25 615,1 1 754,1 18 138,4 30 535,4 25 938,8 2 607,8 1 134,8 4 596,6 155 524,2
1201000 Апарат Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України 40 911,7 40 279,4 10 998,1 1 047,0 632,3 20 970,3 19 417,3 1 856,0 900,0 1 553,0 61 882,0
1201010 Керiвництво та управлiння у сферi загальнодержавного планування i прогнозування економiки 22 761,9 22 261,9 9 382,8 976,3 500,0           22 761,9
1201020 Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 69,0 69,0                 69,0
1201030 Забезпечення двостороннього спiвробiтництва України з iноземними державами 2 914,6 2 914,6                 2 914,6
1201040 Презентацiя за кордоном українськими пiдприємствами наукових розробок та вiтчизняних товарiв на мiжнародних виставках i ярмарках 4 000,0 4 000,0                 4 000,0
1201050 Прикладнi розробки у сферi розвитку економiки i торгiвлi 4 447,4 4 372,8 314,6 47,0 74,6 48,0 48,0 24,0     4 495,4
1201060 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм загальноекономiчного спрямування 370,4 370,4                 370,4
1201070 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй та фiнансова пiдтримка наукових кадрiв у сферi економiки i торгiвлi 1 486,2 1 486,2                 1 486,2
1201080 Проведення науково-практичних конференцiй i семiнарiв з економiчних проблем 100,0 100,0                 100,0
1201090 Пiдготовка кадрiв та пiдвищення квалiфiкацiї в Українськiй академiї зовнiшньої торгiвлi 1 132,0 1 132,0 517,6     6 783,0 5 884,0 1 792,6 900,0 899,0 7 915,0
1201100 Пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв у Центрi перепiдготовки кадрiв при Науково-дослiдному iнститутi економiки та Вищих курсах iноземних мов 241,9 240,2 158,0 13,0 1,7 74,5 70,5 39,4   4,0 316,4
1201110 Перепiдготовка управлiнських кадрiв для сфери пiдприємництва 1 000,0 1 000,0                 1 000,0
1201120 Фiнансова пiдтримка журналу "Економiка України" та iнформацiйно-аналiтичного бюлетня "Вiсник державних закупiвель" 63,3 63,3                 63,3
1201130 Реалiзацiя повноважень державного органу з питань банкрутства 988,5 955,5 625,1 10,7 33,0           988,5
1201170 Забезпечення участi України в арбiтражних процесах, розпочатих проти держави iноземними iнвесторами 1 336,5 1 313,5     23,0           1 336,5
1201600 Розвиток iнфраструктури надання iнформацiйних послуг через Iнтернет     14 064,8 13 414,8     650,0 14 064,8
1203000 Державна служба експортного контролю 1 133,1 1 133,1 458,3 19,0             1 133,1
1203010 Керiвництво та управлiння у сферi експортного контролю 867,1 867,1 458,3 19,0             867,1
1203020 Прикладнi розробки у сферi розвитку експортного контролю 266,0 266,0                 266,0
1204000 Державна iнспекцiя по контролю за цiнами 10 911,0 10 503,0 6 392,7 89,5 408,0           10 911,0
1204010 Керiвництво та управлiння у сферi контролю за цiнами 10 911,0 10 503,0 6 392,7 89,5 408,0           10 911,0
1205000 Державний комiтет України з енергозбереження 26 050,9 26 050,9 3 044,9 61,9   6 400,0 3 551,1   167,4 2 848,9 32 450,9
1205010 Керiвництво та управлiння у сферi енергозбереження 4 722,0 4 722,0 3 044,9 61,9   6 400,0 3 551,1   167,4 2 848,9 11 122,0
1205020 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi енергозбереження 4 030,0 4 030,0                 4 030,0
1205030 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi енергозбереження 259,8 259,8                 259,8
1205040 Мiжгалузевi енергозберiгаючi заходи 17 039,1 17 039,1                 17 039,1
1206000 Державний комiтет України у справах будiвництва, архiтектури та житлової полiтики 26 996,7 9 898,6 2 012,1 306,7 17 098,1 2 165,1 1 970,4 751,8 67,4 194,7 29 161,8
1206010 Керiвництво та управлiння у сферi будiвництва, архiтектури та житлової полiтики 2 034,7 2 034,7 1 226,4 23,0             2 034,7
1206020 Прикладнi розробки у сферi будiвництва та житлової полiтики 2 414,4 2 414,4                 2 414,4
1206030 Прикладнi розробки iз створення нових будiвельних матерiалiв та виробiв 64,0 64,0                 64,0
1206040 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розвитку житлово-комунального господарства 380,0 380,0                 380,0
1206050 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розвитку промисловостi будiвельних матерiалiв 40,0 40,0                 40,0
1206060 Науковi розробки iз стандартизацiї у сферi будiвництва 490,0 490,0                 490,0
1206070 Державний насiннєвий контроль у сферi зеленого будiвництва та квiтникарства 48,3 48,3 30,8 5,9   159,0 141,0 50,0 3,0 18,0 207,3
1206080 Фiнансова пiдтримка творчих спiлок у сферi архiтектури 20,0 20,0                 20,0
1206090 Функцiонування Державної науково-технiчної бiблiотеки 276,9 251,3 79,8 30,4 25,6 60,0 46,0 16,0   14,0 336,9
1206100 Збереження архiтектурної спадщини в заповiдниках 1 931,3 1 608,8 642,0 245,7 322,5 1 926,1 1 763,4 675,4 64,1 162,7 3 857,4
1206110 Паспортизацiя, iнвентаризацiя та рестраврацiя пам'яток архiтектури 14 194,0 944,0     13 250,0           14 194,0
1206120 Розробка схем та проектних рiшень масового застосування 1 262,7 1 262,7                 1 262,7
1206130 Збереження природно-заповiдного фонду у Сирецькому дендрологiчному парку 55,4 55,4 33,1 1,7   20,0 20,0 10,4 0,3   75,4
1206140 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi розвитку житлово-комунального господарства та нових будiвельних матерiалiв та виробiв 285,0 285,0                 285,0
1206150 Пошук i впорядкування поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй 3 500,0       3 500,0           3 500,0
1207000 Державний комiтет стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї України 18 985,4 18 985,4 2 709,0 180,0   1 000,0 1 000,0       19 985,4
1207010 Керiвництво та управлiння у сферi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї 4 882,4 4 882,4 2 709,0 180,0             4 882,4
1207020 Прикладнi розробки у сферi стандартизацiї, сертифiкацiї та метрологiї 1 340,0 1 340,0                 1 340,0
1207030 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi стандартизацiї продукцiї i послуг 300,0 300,0                 300,0
1207040 Науковi програми у сферi стандартизацiї, сертифiкацiї i еталонної бази 4 500,0 4 500,0                 4 500,0
1207050 Збереження та функцiонування нацiональної еталонної бази 500,0 500,0                 500,0
1207060 Створення служби єдиного часу 800,0 800,0                 800,0
1207070 Державний нагляд за додержанням стандартiв та державний метрологiчний нагляд 2 163,0 2 163,0                 2 163,0
1207080 Гармонiзацiя нацiональних стандартiв з мiжнародними та європейськими 4 500,0 4 500,0                 4 500,0
1207100 Виробництво та розповсюдження соцiальної рекламної iнформацiї про шкоду тютюнопалiння та вживання алкогольних напоїв 1 000,0 1 000,0       1 000,0
1400000 Мiнiстерство закордонних справ України 656 710,4 561 718,1 141 102,2 10 758,3 94 992,3 15 680,0 8 076,3 5 198,2 244,2 7 603,7 672 390,4
1401000 Апарат Мiнiстерства закордонних справ України 656 710,4 561 718,1 141 102,2 10 758,3 94 992,3 15 680,0 8 076,3 5 198,2 244,2 7 603,7 672 390,4
1401010 Керiвництво та управлiння у сферi державної полiтики щодо зовнiшнiх вiдносин 37 135,2 14 042,6 6 543,4 410,0 23 092,6           37 135,2
1401020 Внески України до бюджету ООН, органiв i спецiальних установ системи ООН та iнших мiжнародних органiзацiй 229 000,1 229 000,1                 229 000,1
1401030 Функцiонування закордонних дипломатичних установ України 322 707,7 302 611,8 134 100,0 10 136,0 20 095,9 15 180,0 7 659,3 5 118,2 244,2 7 520,7 337 887,7
1401040 Розширення мережi власностi України за кордоном у виглядi нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 52 373,6 569,8     51 803,8           52 373,6
1401050 Реалiзацiя Мiнiстерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнiшньої полiтики України за кордоном, органiзацiя i контроль за дiяльнiстю закордонних дипломатичних установ України 5 750,0 5 750,0                 5 750,0
1401070 Внески до установ i органiзацiй СНД 4 510,2 4 510,2                 4 510,2
1401080 Забезпечення перебування в Українi iноземних делегацiй, пов'язаних з офiцiйними вiзитами 3 000,0 3 000,0                 3 000,0
1401090 Виконання зобов'язань Уряду щодо функцiонування науково-технологiчного центру 1 200,0 1 200,0 10,0 212,3             1 200,0
1401100 Пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для сфери мiжнародних вiдносин Дипломатичною академiєю України та на Вищих курсах iноземних мов 880,6 880,6 448,8     500,0 417,0 80,0   83,0 1 380,6
1401110 Фiнансова пiдтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвiтлення в Українi дiяльностi мiжнародних органiзацiй 153,0 153,0                 153,0
1700000 Державний комiтет iнформацiйної полiтики, телебачення i радiомовлення України 137 245,7 95 020,0 30 470,5 6 439,0 42 225,7 38 327,0 32 862,2 7 178,1 578,1 5 464,8 175 572,7
1701000 Апарат Державного комiтету iнформацiйної полiтики, телебачення i радiомовлення України 137 245,7 95 020,0 30 470,5 6 439,0 42 225,7 38 327,0 32 862,2 7 178,1 578,1 5 464,8 175 572,7
1701010 Керiвництво та управлiння у сферi iнформацiйної полiтики, телебачення i радiомовлення 1 943,2 1 943,2 1 050,0 161,1   195,6 195,6   11,6   2 138,8
1701020 Прикладнi розробки у сферi засобiв масової iнформацiї 253,0 253,0                 253,0
1701040 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв засобiв масової iнформацiї в Укртелерадiоiнститутi 448,3 319,9 199,4 17,9 128,4 191,7 191,7 59,2 15,6   640,0
1701050 Фiнансова пiдтримка творчих спiлок у сферi засобiв масової iнформацiї 161,0 161,0                 161,0
1701060 Облiк, комплектування i зберiгання всiєї друкованої продукцiї та впровадження стандартiв з видавничої справи 878,1 878,1 427,9 113,0   829,3 698,1 87,6 9,5 131,2 1 707,4
1701070 Iнформацiйно-культурне забезпечення населення Криму у вiдродженнi та розвитку культур народiв Криму 590,8 370,8 100,4 12,0 220,0           590,8
1701080 Виробництво телерадiопрограм для державних потреб 100 147,7 68 770,4 28 692,8 6 135,0 31 377,3 37 110,4 31 776,8 7 031,3 541,4 5 333,6 137 258,1
1701090 Створення Нацiонального супутникового мовлення 10 000,0       10 000,0           10 000,0
1701100 Фiнансова пiдтримка преси 1 728,6 1 728,6                 1 728,6
1701110 Видання книжкової продукцiї за Нацiональною програмою випуску соцiальнозначущих видань 13 850,0 13 850,0                 13 850,0
1701120 Зiбрання, обробка та розповсюдження офiцiйної iнформацiйної продукцiї 7 245,0 6 745,0     500,0           7 245,0
1800000 Мiнiстерство культури i мистецтв України 251 036,2 202 537,0 40 026,4 5 848,6 48 499,2 35 775,0 28 465,9 9 065,2 1 554,2 7 309,1 286 811,2
1801000 Апарат Мiнiстерства культури i мистецтв України 246 599,6 200 220,3 38 779,6 5 802,4 46 379,3 35 775,0 28 465,9 9 065,2 1 554,2 7 309,1 282 374,6
1801010 Керiвництво та управлiння у сферi культури i мистецтв 2 580,0 2 215,0 1 201,2 77,0 365,0 61,3 61,3       2 641,3
1801020 Прикладнi розробки у сферi розвитку культури i мистецтва 853,9 853,9 603,8 2,5   8,0 8,0 2,0     861,9
1801030 Надання загальної та спецiальної художньої освiти у Державнiй художнiй школi iменi Т.Г.Шевченка 1 366,8 1 266,8 571,5 189,9 100,0           1 366,8
1801040 Надання загальної та спецiальної музичної освiти у загальноосвiтнiх спецiалiзованих школах-iнтернатах 5 915,6 5 562,6 3 257,2 417,3 353,0 190,9 175,2 22,4 53,5 15,7 6 106,5
1801050 Пiдготовка кадрiв для сфери хореографiчного мистецтва та кiновиробництва вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 1 402,5 1 302,5 578,2 198,9 100,0 188,2 176,1 40,7 27,3 12,1 1 590,7
1801060 Пiдготовка кадрiв для сфери культури i мистецтва вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 37 454,3 36 354,3 20 711,7 2 776,5 1 100,0 28 297,5 22 284,7 6 736,1 1 217,1 6 012,8 65 751,8
1801070 Пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв у сферi культури i мистецтва Державною академiєю керiвних кадрiв культури i мистецтв 1 092,1 1 062,1 543,7 67,0 30,0 2 500,0 2 270,0 1 415,9 20,0 230,0 3 592,1
1801080 Методичне забезпечення дiяльностi навчальних закладiв у галузi культури i мистецтва 170,0 95,0 54,1   75,0           170,0
1801090 Пiдготовка кадрiв акторської майстерностi для Нацiональних мистецьких та творчих колективiв 196,2 196,2 121,0 2,6   6,0 6,0   0,5   202,2
1801100 Фiнансова пiдтримка нацiональних творчих спiлок у сферi культури i мистецтва 5 209,0 5 209,0                 5 209,0
1801110 Фiнансова пiдтримка нацiональних театрiв 34 749,6 29 099,6     5 650,0           34 749,6
1801120 Фiнансова пiдтримка нацiональних та державних художнiх колективiв, концертних i циркових органiзацiй 41 649,9 32 749,9     8 900,0           41 649,9
1801130 Гранти Президента України молодим дiячам мистецтва для створення творчих колективiв 800,0 800,0                 800,0
1801140 Державнi та галузевi премiї i стипендiї за видатнi досягнення у галузi культури, лiтератури i мистецтва 1 480,0 1 480,0                 1 480,0
1801150 Поповнення експозицiй музеїв та репертуарiв театрiв i концертних органiзацiй 3 965,0 3 965,0                 3 965,0
1801160 Фiнансова пiдтримка гастрольної дiяльностi 1 000,0 1 000,0                 1 000,0
1801170 Здiйснення концертно-мистецьких та культурологiчних загальнодержавних заходiв i державна пiдтримка регiональних культурних iнiцiатив та аматорського мистецтва 19 132,7 19 132,7                 19 132,7
1801180 Заходи щодо змiцнення матерiально-технiчної бази закладiв культури системи Мiнiстерства культури i мистецтв 3 000,0       3 000,0           3 000,0
1801190 Бiблiотечна справа 21 995,3 11 370,2 4 252,3 778,3 10 625,1 654,0 510,5 58,0 65,6 143,5 22 649,3
1801200 Музейна справа та виставкова дiяльнiсть 19 513,3 13 157,7 4 546,8 675,3 6 355,6 2 399,6 1 560,5 351,5 151,1 839,1 21 912,9
1801210 Збереження iсторико-культурної спадщини 16 315,6 6 719,8 2 031,6 510,6 9 595,8 699,5 653,6 293,9 11,1 45,9 17 015,1
1801220 Пiдготовка кадрiв Дитячою хореографiчною школою при Нацiональному заслуженому академiчному ансамблi танцю України iм.Вiрського 72,5 72,5 18,2     121,0 121,0 88,2     193,5
1801230 Фiнансова пiдтримка виготовлення i розповсюдження кiнопродукцiї 22 568,0 22 568,0       499,0 499,0       23 067,0
1801240 Функцiонування культурно-iнформацiйних та культурно-просвiтницьких центрiв 839,3 709,5 288,3 106,5 129,8 150,0 140,0 56,5 8,0 10,0 989,3
1801250 Заходи, пов'язанi з охороною пам'яток iсторiї та культури 218,6 218,6                 218,6
1801260 Заходи з вiдтворення культури нацiональних меншин 657,6 657,6                 657,6
1801270 Заходи щодо встановлення культурних зв'язкiв з українською дiаспорою 174,9 174,9                 174,9
1801290 Заходи Всеукраїнського товариства "Просвiта" 1 500,0 1 500,0                 1 500,0
1801300 Фiнансова пiдтримка культурологiчних видань 726,9 726,9                 726,9
1802000 Державна служба контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України 421,4 421,4 112,6 10,0             421,4
1802010 Керiвництво та управлiння у сферi контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України 221,4 221,4 112,6 10,0             221,4
1802020 Заходи щодо запобiгання незаконного перемiщення культурних цiнностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 200,0 200,0                 200,0
1803000 Комiтет з Нацiональної премiї України iменi Тараса Шевченка 459,0 375,0 67,2   84,0           459,0
1803010 Конкурсний вiдбiр та присудження Нацiональної премiї України iменi Тараса Шевченка 187,2 103,2 67,2   84,0           187,2
1803020 Нацiональнi премiї iменi Тараса Шевченка у галузi культури, лiтератури i мистецтва 271,8 271,8                 271,8
1804000 Академiя мистецтв України 3 556,2 1 520,3 1 067,0 36,2 2 035,9           3 556,2
1804020 Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї Академiї мистецтв України 3 113,6 1 113,6 923,0   2 000,0           3 113,6
1804030 Фундаментальнi дослiдження у сферi мистецтвознавства 442,6 406,7 144,0 36,2 35,9           442,6
2100000 Мiнiстерство оборони України 2 621 609,2 2 612 015,2 1 636 787,6 262 074,3 9 594,0 740 100,0 726 700,0 78 209,8 14 747,0 13 400,0 3 361 709,2
2101000 Апарат Мiнiстерства оборони України 2 553 899,6 2 546 305,6 1 596 020,1 260 000,0 7 594,0 737 200,0 723 800,0 78 166,1 14 657,0 13 400,0 3 291 099,6
2101010 Керiвництво та вiйськове управлiння Збройними Силами України 26 074,1 26 074,1 23 126,1 995,0   3 430,0 3 430,0       29 504,1
2101020 Утримання особового складу Збройних Сил України 1 385 946,1 1 385 946,1 1 279 992,5     4 000,0 4 000,0       1 389 946,1
2101030 Матерiально-технiчне забезпечення бойової, оперативної та фiзичної пiдготовки вiйськ 3 300,0 3 300,0       2 200,0 2 200,0       5 500,0
2101040 Верифiкацiйна дiяльнiсть за кордоном 85,0 85,0       50,0 50,0       135,0
2101050 Тилове забезпечення Збройних Сил України 414 593,5 414 593,5       44 070,0 43 870,0     200,0 458 663,5
2101060 Утримання, експлуатацiя, обслуговування казарменно-житлового фонду, будiвель, споруд та об'єктiв, що належать Збройним Силам України 261 705,0 261 705,0   259 005,0   37 574,0 36 574,0     1 000,0 299 279,0
2101070 Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктiв та автоматизованих систем управлiння 40 345,3 40 345,3       5 100,0 5 100,0       45 445,3
2101080 Медичне лiкування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 139 497,5 139 497,5 105 156,2     6 000,0 5 000,0     1 000,0 145 497,5
2101090 Фiнансова пiдтримка санаторно-курортних закладiв та утримання реабiлiтацiйних центрiв Мiнiстерства оборони 70 439,4 70 439,4 13 023,9 14 657,0   70 439,4
2101100 Пiдготовка громадян на посади осiб офiцерського складу, пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовка офiцерських кадрiв, початкова вiйськова пiдготовка молодi 169 869,0 169 869,0 155 928,2     12 549,0 11 549,0     1 000,0 182 418,0
2101110 Проведення мобiлiзацiйної роботи, забезпечення дiяльностi вiйськкоматiв, органiзацiя i проведення призову молодого поповнення на вiйськову службу 4 000,0 4 000,0       3 200,0 3 200,0       7 200,0
2101120 Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сiмей вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України 12 772,4 12 772,4 9 773,3     8 602,3 8 602,3 3 142,2     21 374,7
2101140 Реформування та розвиток Збройних Сил України 35 000,0 35 000,0       219 646,8 219 646,8       254 646,8
2101150 Закупiвля озброєння та вiйськової технiки Мiнiстерством оборони України     100 000,0 100 000,0       100 000,0
2101160 Прикладнi дослiдження у сферi вiйськової оборони держави       51 050,0 51 050,0       51 050,0
2101170 Вiдновлення боєздатностi, утримання, експлуатацiя, ремонт озброєння та вiйськової технiки 1 000,0 1 000,0       49 988,5 49 988,5       50 988,5
2101180 Будiвництво i капiтальний ремонт вiйськових об'єктiв 2 400,0 2 400,0       17 000,0 17 000,0       19 400,0
2101190 Будiвництво житла для вiйськовослужбовцiв 5 594,0       5 594,0 10 000,0       10 000,0 15 594,0
2101200 Забезпечення живучостi та вибухопожежобезпеки арсеналiв, баз i складiв озброєння ракет i боєприпасiв Збройних Сил України 4 600,0 4 600,0       10 000,0 10 000,0       14 600,0
2101210 Утилiзацiя звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого зберiгання та використанння 3 000,0 3 000,0       1 000,0 1 000,0       4 000,0
2101220 Лiквiдацiя наслiдкiв вiйськової дiяльностi           1 300,0 1 300,0       1 300,0
2101230 Забезпечення участi у мiжнародних миротворчих операцiях 22 910,5 22 910,5 21 762,5     77 200,0 77 000,0 62 000,0   200,0 100 110,5
2101240 Забезпечення виконання мiжнародних угод у вiйськовiй сферi 3 313,1 3 313,1 281,3     2 800,0 2 800,0       6 113,1
2101250 Пiдготовка призовникiв для Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань Товариством сприяння оборонi України 11 606,1 11 606,1                 11 606,1
2101260 Розвиток авiацiйних видiв спорту 4 288,0 2 288,0     2 000,0           4 288,0
2101270 Пiдготовка курсантiв льотних спецiалiзацiй для Збройних Сил України Харкiвським аероклубом Товариства сприяння оборони України 2 000,0 2 000,0                 2 000,0
2102000 Головне управлiння розвiдки Мiнiстерства оборони України 67 183,5 65 183,5 40 421,4 2 064,5 2 000,0 2 900,0 2 900,0 43,7 90,0   70 083,5
2102010 Розвiдувальна дiяльнiсть у сферi вiйськової оборони 67 183,5 65 183,5 40 421,4 2 064,5 2 000,0 2 900,0 2 900,0 43,7 90,0   70 083,5
2103000 Нацiональний координацiйний центр адаптацiї вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку, та конверсiї колишнiх вiйськових об'єктiв 526,1 526,1 346,1 9,8             526,1
2103010 Соцiальна та професiйна адаптацiя вiйськовослужбовцiв, що звiльняються в запас або вiдставку 526,1 526,1 346,1 9,8             526,1
2200000 Мiнiстерство освiти i науки України 2 242 146,7 2 048 280,3 884 891,9 207 764,0 178 866,4 1 301 909,1 968 250,1 314 321,3 94 775,4 333 465,3 3 544 055,8
2201000 Апарат Мiнiстерства освiти i науки України 2 140 362,2 1 950 330,9 830 174,4 199 375,1 175 031,3 1 247 373,7 924 723,9 303 723,7 92 367,8 322 456,1 3 387 735,9
2201010 Керiвництво та управлiння у сферi освiти i науки 3 735,0 3 735,0 2 444,4 101,4             3 735,0
2201020 Фундаментальнi дослiдження у вищих навчальних закладах 43 043,6 41 643,6 28 350,4 1 000,0 1 400,0           43 043,6
2201030 Надання грантiв Фондом фундаментальних дослiджень 9 000,0 9 000,0                 9 000,0
2201040 Прикладнi розробки за напрямами науково-технiчної дiяльностi вищих навчальних закладiв 13 136,8 12 636,8 8 589,2 150,0 500,0 30 000,0 25 970,0 12 000,0 900,0 4 030,0 43 136,8
2201050 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм з прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки 12 278,6 12 244,2 288,3   34,4           12 278,6
2201060 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй науковими установами 5 663,1 5 663,1                 5 663,1
2201070 Виконання зобов'язань України у сферi мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва 11 000,0 11 000,0                 11 000,0
2201080 Державнi стипендiї в галузi науки i технiки 1 000,0 1 000,0                 1 000,0
2201090 Фiнансова пiдтримка розвитку iнфраструктури науково-технiчної сфери вищих навчальних закладiв 1 299,8 1 299,8                 1 299,8
2201100 Надання загальної та поглибленої освiти з фiзики i математики, фiзкультури i спорту загальноосвiтнiми спецiалiзованими школами-iнтернатами 9 136,8 9 036,8 3 580,0 817,4 100,0 1 492,6 1 408,6   222,7 84,0 10 629,4
2201110 Надання освiти у загальноосвiтнiх школах соцiальної реабiлiтацiї 8 446,3 7 666,3 2 757,4 1 586,3 780,0 1 203,1 1 139,8 268,6 52,9 63,3 9 649,4
2201120 Надання позашкiльної освiти державними позашкiльними навчальними закладами 13 871,0 13 721,0 2 396,9 435,0 150,0 1 671,3 1 638,3 322,1 203,6 33,0 15 542,3
2201130 Пiдготовка робiтничих кадрiв у професiйно-технiчних навчальних закладах 577 991,9 573 156,9 245 472,9 59 502,4 4 835,0 105 374,1 95 613,9 21 551,4 11 783,5 9 675,1 683 366,0
2201140 Пiдготовка робiтничих кадрiв у професiйно-технiчних навчальних закладах соцiальної реабiлiтацiї 3 691,3 3 514,8 1 444,4 680,7 176,5 89,4 86,4 4,5 15,9 3,0 3 780,7
2201150 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 215 392,2 213 297,8 107 888,2 22 921,5 2 094,4 134 550,0 114 089,0 30 020,0 21 702,0 20 461,0 349 942,2
2201160 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 839 807,1 834 790,6 395 857,5 106 460,4 5 016,5 915 000,0 659 443,4 233 629,5 55 807,5 255 448,0 1 754 807,1
2201170 Виготовлення випускних документiв про освiту 33 700,0 33 700,0                 33 700,0
2201180 Проведення всеукраїнських та мiжнародних олiмпiад у сферi освiти 1 500,0 1 500,0                 1 500,0
2201190 Iнформатизацiя загальноосвiтнiх навчальних закладiв, комп'ютеризацiя сiльських шкiл 45 000,0 2 500,0     42 500,0           45 000,0
2201200 Пiльговий проїзд студентiв i учнiв у залiзничному транспортi 62 100,0 62 100,0                 62 100,0
2201210 Державне пiльгове довгострокове кредитування на здобуття освiти 15 000,0                   15 000,0
2201220 Пiдготовка призовникiв вiйськово-технiчних спецiальностей для Збройних Сил України у професiйно-технiчних навчальних закладах 1 079,2 1 079,2 649,2               1 079,2
2201230 Видання, придбання, зберiгання i доставка пiдручникiв i посiбникiв для студентiв вищих навчальних закладiв та учнiв загальноосвiтнiх i професiйно-технiчних навчальних закладiв 101 143,9 7 950,0     93 193,9 18 000,0 1 700,0     16 300,0 119 143,9
2201240 Методичне забезпечення дiяльностi навчальних закладiв 15 529,7 14 629,7 4 826,2 320,0 900,0 2 428,2 2 028,2 527,7 214,2 400,0 17 957,9
2201250 Комплекснi заходи з всебiчного розвитку української мови 25 000,0 5 000,0     20 000,0           25 000,0
2201260 Амбулаторне медичне обслуговування працiвникiв Кримської астрофiзичної обсерваторiї 52,3 50,3 32,9 2,2 2,0           52,3
2201270 Функцiонування Педагогiчного музею України та Державного музею авiацiї 551,7 304,9 136,0 65,0 246,8           551,7
2201280 Фiнансова пiдтримка науково-освiтянської преси 37,5 37,5                 37,5
2201290 Дослiдження на антарктичнiй станцiї "Академiк Вернадський" 7 541,9 7 541,9 289,8 11,0             7 541,9
2201300 Спецiнформацiї 1 000,0 1 000,0                 1 000,0
2201310 Фiзична i спортивна пiдготовка учнiвської та студентської молодi 9 463,4 9 339,5 1 070,8 113,2 123,9           9 463,4
2201320 Пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовка керiвних працiвникiв i спецiалiстiв харчової i переробної промисловостi 1 022,1 1 022,1 715,2 41,6   800,0 760,0 23,5 110,0 40,0 1 822,1
2201330 Фундаментальнi дослiдження в наукових установах 23 720,6 23 305,4 15 132,9 1 970,0 415,2 6 165,0 4 621,0 1 030,2 776,0 1 544,0 29 885,6
2201340 Фiнансова пiдтримка розвитку iнфраструктури науково-технiчної сфери наукових установ 8 277,9 8 277,9                 8 277,9
2201350 Прикладнi розробки в наукових установах 2 680,5 2 621,3 1 544,6 197,0 59,2 250,0 208,5 50,0   41,5 2 930,5
2201360 Фiнансова пiдтримка технiчного забезпечення вищих навчальних закладiв 503,5       503,5           503,5
2201370 Пiдготовка фахiвцiв Нацiональною юридичною академiєю iменi Ярослава Мудрого 16 964,5 14 964,5 6 707,2 3 000,0 2 000,0 30 350,0 16 016,8 4 296,2 579,5 14 333,2 47 314,5
2201380 Фiнансова пiдтримка iнновацiйної дiяльностi суб'єктiв пiдприємництва     130 888,0         130 888,0
  в тому числi фiнансова пiдтримка виробництва електронної промисловостi згiдно до державної науково-технологiчної програми "Образний комп'ютер" 25 000,0         25 000,0
2201390 Повернення позичок, наданих державним iнновацiйним фондом з моменту його включення до Державного бюджету України пiдприємствам i органiзацiям для виконання ними iнновацiйних проектiв -130 888,0         -130 888,0
2202000 Державний департамент iнтелектуальної власностi 582,5 582,5 353,8 51,9   6 050,0 6 050,0       6 632,5
2202010 Керiвництво та управлiння у сферi iнтелектуальної власностi 582,5 582,5 353,8 51,9             582,5
2202020 Заходи, пов'язанi з охороною iнтелектуальної власностi         6 050,0 6 050,0       6 050,0
2203000 Академiя педагогiчних наук України 16 405,7 15 343,2 9 483,9 1 429,0 1 062,5 6 183,1 5 233,6 1 307,8 335,5 949,5 22 588,8
2203020 Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї Академiї педагогiчних наук 2 434,3 2 371,8 1 509,5 296,8 62,5 466,8 466,8 40,0 4,8   2 901,1
2203030 Фундаментальнi дослiдження у сферi педагогiчних наук 9 765,6 8 765,6 5 997,4 365,5 1 000,0 3 289,3 2 825,3 576,5 194,4 464,0 13 054,9
2203040 Прикладнi розробки у сферi педагогiки та психологiї 61,8 61,8 43,1 0,5             61,8
2203050 Пiдготовка наукових кадрiв у системi Академiї педагогiчних наук 634,4 634,4 169,2     267,5 267,5 160,9 0,5   901,9
2203060 Пiдвищення квалiфiкацiї керiвних кадрiв i спецiалiстiв у сферi освiти закладами пiслядипломної освiти III i IV рiвнiв акредитацiї 2 063,5 2 063,5 1 164,4 439,0   1 797,0 1 371,5 430,4 127,5 425,5 3 860,5
2203070 Пiдготовка та перепiдготовка робiтничих кадрiв i фахiвцiв автосервiсу навчально-науковим центром професiйно-технiчної освiти Академiї педагогiчних наук 1 446,1 1 446,1 600,3 327,2   362,5 302,5 100,0 8,3 60,0 1 808,6
2204000 Державна iнспекцiя навчальних закладiв 639,3 639,3 436,8               639,3
2204010 Керiвництво та управлiння у сферi навчальних закладiв 639,3 639,3 436,8               639,3
2205000 Комiтет з державних премiй України в галузi науки i технiки 2 183,4 2 170,4 67,2   13,0           2 183,4
2205010 Присудження державних премiй в галузi науки i технiки 138,4 125,4 67,2   13,0           138,4
2205020 Вiдзначення державними премiями i державними стипендiями в галузi науки i технiки 2 045,0 2 045,0                 2 045,0
2206000 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка 81 973,6 79 214,0 44 375,8 6 908,0 2 759,6 42 302,3 32 242,6 9 289,8 2 072,1 10 059,7 124 275,9
2206010 Фундаментальнi дослiдження у сферi природничих i технiчних, гуманiтарних i суспiльних наук 12 943,2 12 833,2 9 007,8   110,0 786,0 711,0 289,4 18,1 75,0 13 729,2
2206020 Прикладнi розробки Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка з прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки 1 249,9 1 219,9 840,5   30,0 1 572,0 1 392,0 574,8 20,0 180,0 2 821,9
2206030 Державна пiдтримка технiчного оснащення наукової бази Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка 213,0 213,0                 213,0
2206040 Проведення з'їздiв, симпозiумiв, конференцiй i семiнарiв Київським нацiональним унiверситетом iменi Тараса Шевченка 170,0 170,0                 170,0
2206050 Пiдготовка кадрiв Київським нацiональним унiверситетом iменi Тараса Шевченка 67 397,5 64 777,9 34 527,5 6 908,0 2 619,6 39 944,3 30 139,6 8 425,6 2 034,0 9 804,7 107 341,8
2300000 Мiнiстерство охорони здоров'я України 1 415 686,4 1 155 048,5 328 606,7 68 505,3 260 637,9 481 339,4 372 833,9 84 870,3 24 985,4 108 505,5 1 897 025,8
2301000 Апарат Мiнiстерства охорони здоров'я України 1 195 327,8 981 232,2 250 706,6 51 619,4 214 095,6 467 103,3 360 162,8 82 021,0 23 698,2 106 940,5 1 662 431,1
2301010 Керiвництво та управлiння у сферi охорони здоров'я 5 191,6 3 167,6 1 722,0 133,0 2 024,0           5 191,6
2301020 Фундаментальнi дослiдження у сферi профiлактичної та клiнiчної медицини 1 751,6 1 751,6 1 257,8               1 751,6
2301030 Прикладнi розробки у сферi профiлактичної та клiнiчної медицини 8 659,3 8 558,9 4 714,6 313,9 100,4 3 450,4 2 946,1 875,8 196,8 504,3 12 109,7
2301040 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi профiлактичної та клiнiчної медицини 5 866,4 5 866,4 1 006,5 57,0   85,0       85,0 5 951,4
2301050 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй та фiнансова пiдтримка пiдготовки наукових кадрiв у сферi охорони здоров'я 854,1 854,1 215,1 102,3   71,2 71,2 13,9 12,2   925,3
2301060 Розвиток наукової iнфраструктури у сферi охорони здоров'я 155,4 119,4   9,0 36,0           155,4
2301070 Пiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогiчних кадрiв вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 89 966,7 89 966,7 46 798,7 10 184,4   259 187,4 168 721,6 54 637,2 15 977,3 90 465,8 349 154,1
2301080 Пiдвищення квалiфiкацiї медичних та фармацевтичних кадрiв та пiдготовка наукових i науково-педагогiчних кадрiв у сферi охорони здоров'я 17 343,6 17 343,6 10 502,6 2 022,8   7 341,2 5 834,4 1 495,8 106,5 1 506,8 24 684,8
2301090 Методичне забезпечення дiяльностi медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладiв та закладiв пiслядипломної освiти 1 103,2 103,2 75,2   1 000,0           1 103,2
2301100 Стацiонарне медичне обслуговування працiвникiв водного транспорту та нафтопереробної промисловостi 15 766,9 15 304,4 5 744,7 1 634,2 462,5 4 768,7 3 710,9 786,8 205,1 1 057,8 20 535,6
2301110 Спецiалiзована медична допомога працiвникам окремих галузей 19 873,8 19 770,6 9 166,9 1 206,8 103,2 478,3 420,0 113,6 32,8 58,3 20 352,1
2301120 Спецiалiзована медична допомога психiчно хворим особам, якi потребують суворого нагляду, хворим на проказу та алергiчнi захворювання 12 798,8 12 245,0 3 349,8 1 700,8 553,8 131,0 121,0 26,9   10,0 12 929,8
2301130 Медико-соцiальна допомога ветеранам вiйни та воїнам-iнтернацiоналiстам 11 669,9 10 696,4 2 725,7 1 150,7 973,5 162,6 162,6   2,2   11 832,5
2301140 Спецiалiзоване медичне обслуговування осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 4 549,3 4 100,6 1 289,5 654,8 448,7 640,4 564,6 32,2 42,4 75,8 5 189,7
2301150 Спецiалiзована медична допомога дiтям iз складною патологiєю 21 651,0 16 045,6 5 629,5 2 626,0 5 605,4 600,0 600,0   99,0   22 251,0
  в тому числi реконструкцiя та капiтальний ремонт 2-х лiкувальних корпусiв Української дитячої спецiалiзованої лiкарнi "ОХМАТДИТ" м. Київ 5 000,0       5 000,0           5 000,0
2301160 Вузькопрофiльна медична допомога за окремими видами спецiалiзацiї 1 629,0 1 405,1 396,5 446,7 223,9 8,0 8,0       1 637,0
2301170 Дiагностика i лiкування захворювань iз впровадженням експериментальних та нових медичних технологiй у клiнiках науково-дослiдних установ та в вищих навчальних медичних закладах Мiнiстерства охорони здоров'я 14 314,2 13 504,1 4 497,8 1 354,5 810,1 1 038,0 782,7   104,7 255,3 15 352,2
2301180 Санаторне лiкування хворих на туберкульоз 39 081,7 37 269,3 9 056,4 5 200,0 1 812,4 9 226,9 8 438,6 677,5 1 399,7 788,3 48 308,6
2301190 Санаторне лiкування дiтей та пiдлiткiв з соматичними захворюваннями (крiм туберкульозу) 26 544,0 25 100,5 8 662,1 3 334,0 1 443,5 16 532,3 13 214,0 1 126,2 1 560,9 3 318,3 43 076,3
2301200 Спецiалiзована консультативно-полiклiнiчна допомога, що надається науково-дослiдними установами Мiнiстерства охорони здоров'я 675,7 569,2 259,3 37,0 106,5           675,7
2301210 Амбулаторно-полiклiнiчне медичне обслуговування за окремими видами спецiалiзацiї 3 502,0 3 430,5 1 822,3 315,3 71,5 314,1 267,2 35,7 12,0 46,9 3 816,1
2301220 Виїзна екстрена консультативна допомога населенню, надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуацiях та катастрофах 968,4 918,4 280,6   50,0           968,4
2301230 Стоматологiчнi послуги працiвникам водного транспорту 2 035,0 1 893,0 620,4 169,9 142,0 816,7 759,4 205,9 29,2 57,3 2 851,7
2301240 Надання стоматологiчних послуг полiклiнiками, якi є учбовою базою вищих навчальних медичних закладiв 3 647,6 3 551,0 1 779,7 187,7 96,6 561,9 484,3 104,0 1,2 77,6 4 209,5
2301250 Державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд та дезинфекцiйнi заходи 218 487,9 213 757,9 126 392,9 18 415,3 4 730,0 72 549,8 64 618,5 19 214,0 3 604,7 7 931,3 291 037,7
2301260 Заходи по боротьбi з епiдемiями 5 000,0 5 000,0                 5 000,0
2301270 Програми i централiзованi заходи з iмунопрофiлактики 76 409,7 76 409,7                 76 409,7
2301280 Централiзована закупiвля кардiостимуляторiв, ендопротезiв, окремих виробiв медичного призначення 31 355,0 31 355,0                 31 355,0
2301290 Централiзована закупiвля високовартiсного обладнання для закладiв охорони здоров'я 117 650,0       117 650,0           117 650,0
2301300 Забезпечення медичних заходiв програми "Здоров'я лiтнiх людей" 1 565,0 1 565,0                 1 565,0
2301310 Централiзованi заходи з трансплантацiї органiв та тканин 5 692,4 5 692,4                 5 692,4
2301330 Заходи по створенню єдиної державної системи контролю та облiку iндивiдуальних доз опромiнення населення 400,0       400,0           400,0
2301340 Державний контроль за якiстю лiкарських засобiв 1 048,8 1 048,8 604,5 111,2   7 890,0 7 221,1 2 621,5 300,0 668,9 8 938,8
2301350 Органiзацiя i регулювання дiяльностi установ та окремi програми i заходи в системi охорони здоров'я 42 058,7 13 711,4 1 375,9 111,3 28 347,3 5,0 2,5     2,5 42 063,7
2301360 Лiкування громадян України за кордоном 900,0 900,0                 900,0
2301370 Програми i централiзованi заходи по боротьбi з туберкульозом 100 885,6 60 383,9     40 501,7           100 885,6
2301380 Програми i централiзованi заходи з профiлактики та лiкування СНIДу 15 008,6 11 746,1 215,4 40,0 3 262,5           15 008,6
2301390 Централiзованi заходи з лiкування онкологiчно хворих 114 650,0 114 650,0                 114 650,0
2301400 Забезпечення медичних заходiв Нацiональної програми "Дiти України" 15 683,0 14 083,0     1 600,0           15 683,0
2301410 Функцiонування Державної наукової медичної бiблiотеки 1 880,7 1 539,2 434,8 57,8 341,5 170,0 149,7 25,0 3,0 20,3 2 050,7
2301420 Функцiонування Нацiонального музею медицини 294,6 294,6 109,4 43,0   200,0 190,0 29,0 8,5 10,0 494,6
2301430 Централiзованi заходи з лiкування хворих на гемофiлiю 1 800,0 1 800,0                 1 800,0
2301440 Забезпечення медичних заходiв Нацiональної програми "Репродуктивне здоров'я 2001-2005" 2 958,6 1 760,0     1 198,6           2 958,6
2301450 Забезпечення медичних заходiв Комплексної програми "Цукровий дiабет" 132 000,0 132 000,0                 132 000,0
  в тому числi фiнансування закупiвлi вiтчизняних iнсулiнiв 117 450,0 117 450,0                 117 450,0
2301600 Заходи з подолання епiдемiї туберкульозу та СНIДу         80 874,4 80 874,4       80 874,4
2302000 Державний департамент з контролю за якiстю, безпекою та виробництвом лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення 630,7 624,7 402,0 32,0 6,0           630,7
2302010 Керiвництво та управлiння у сферi контролю за якiстю, безпекою та виробництвом лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення 630,7 624,7 402,0 32,0 6,0           630,7
2303000 Академiя медичних наук 209 831,3 163 295,0 71 747,1 16 850,9 46 536,3 14 236,1 12 671,1 2 849,3 1 287,2 1 565,0 224 067,4
2303020 Фундаментальнi дослiдження у сферi теоретичної та клiнiчної медицини 13 160,1 13 090,1 9 267,8 70,0 70,0 100,0 100,0 30,0     13 260,1
2303030 Прикладнi розробки у сферi дiагностики i методiв лiкування хвороб 20 441,0 19 743,0 12 412,7 600,0 698,0 10 310,3 9 082,9 2 599,6 644,7 1 227,4 30 751,3
2303040 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi профiлактики i лiкування хвороб людини 3 619,6 3 154,6 1 806,2   465,0           3 619,6
2303050 Пiдготовка наукових кадрiв Академiєю медичних наук 400,0 400,0                 400,0
2303060 Дiагностика i лiкування захворювань iз впровадженням експериментальних та нових медичних технологiй у клiнiках науково-дослiдних установ Академiї медичних наук 155 560,6 119 512,3 46 944,7 16 093,6 36 048,3 3 825,8 3 488,2 219,7 642,5 337,6 159 386,4
  в тому числi: для продовження дослiджень у Центрi ендоваскулярної нейрорентгенохiрургiї 6 000,0       6 000,0           6 000,0
  Центр кардiохiрургiї немовлят Iнституту серцево-судинної хiрургiї 6 000,0       6 000,0           6 000,0
  Iнститут нейрохiрургiї iм.академiка А.П.Ромаданова 6 000,0       6 000,0           6 000,0
  Iнститут невiдкладної i вiдновлювальної хiрургiї в м. Донецьк 3 000,0       3 000,0           3 000,0
2303070 Спецiалiзована консультативно-полiклiнiчна допомога, що надається науково-дослiдними установами Академiї медичних наук 954,4 873,0 433,7 87,3 81,4           954,4
2303080 Централiзована закупiвля високовартiсного обладнання та медикаментiв для клiнiк науково-дослiдних установ Академiї медичних наук 13 893,6 4 800,0     9 093,6           13 893,6
2303090 Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї Академiї медичних наук 1 802,0 1 722,0 882,0   80,0           1 802,0
2304000 Нацiональний комiтет Товариства Червоного Хреста України 8 233,5 8 233,5 5 710,8               8 233,5
2304020 Фiнансова пiдтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Мiжнародної федерацiї Товариств Червоного Хреста та Червоного Пiвмiсяця 8 233,5 8 233,5 5 710,8               8 233,5
2305000 Українська науково-виробнича асоцiацiя по виробництву медтехнiки i iнструментiв "Укрмедприлад" 1 600,1 1 600,1                 1 600,1
2305020 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розробки нових видiв медичного обладнання 1 600,1 1 600,1                 1 600,1
2306000 Державний департамент з питань дiяльностi курортiв 63,0 63,0 40,2 3,0             63,0
2306010 Керiвництво та управлiння у сферi реалiзацiї державної полiтики щодо дiяльностi курортiв 63,0 63,0 40,2 3,0             63,0
2400000 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 664 582,2 643 293,6 267 798,2 94 875,8 21 288,6 640 029,1 527 906,8 11 265,2 17 482,6 112 122,3 1 304 611,3
2401000 Апарат Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України 101 028,0 96 977,4 48 366,7 2 395,3 4 050,6 438 068,4 372 827,5 4 843,8 1 353,0 65 240,9 539 096,4
2401010 Загальне керiвництво та управлiння у сферi екологiї та природних ресурсiв 5 347,5 5 347,5 2 956,8 180,0   2 910,9 2 460,9 570,0 65,5 450,0 8 258,4
2401020 Управлiння та контроль у сферi екологiї та природних ресурсiв на регiональному рiвнi 31 188,6 30 042,0 18 236,9 1 046,0 1 146,6 13 966,7 10 990,6 1 514,1 880,3 2 976,1 45 155,3
2401030 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв у сферi охорони навколишнього природного середовища 2 157,7 2 157,7                 2 157,7
2401040 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi природоохоронної дiяльностi 1 537,0 1 537,0                 1 537,0
2401050 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв у сферi гiдрометеорологiї 1 808,2 1 808,2 1 162,6 66,0   1 197,0 1 082,8 404,9 56,9 114,2 3 005,2
2401070 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi гiдрометеорологiї, фiнансова пiдтримка пiдготовки наукових кадрiв 26,5 26,5 5,2               26,5
2401080 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi технiчного переоснащення системи гiдрометеорологiчних спостережень, прогнозування та дослiджень клiмату 2 018,8 2 018,8                 2 018,8
2401090 Пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв у сферi екологiї 125,9 125,9 91,7     116,4 116,4 35,0     242,3
2401100 Розвиток мiнерально-сировинної бази           362 000,0 342 000,0     20 000,0 362 000,0
2401110 Розробка технологiй дегазацiї вугiльних пластiв з метою використання метану 1 000,0 1 000,0                 1 000,0
2401120 Гiдрометеорологiчна дiяльнiсть 34 009,5 32 874,5 19 976,2 935,7 1 135,0 14 500,0 10 660,0 1 950,0 300,0 3 840,0 48 509,5
2401130 Загальнодержавнi геодезичнi та картографiчнi роботи 3 500,0 3 500,0                 3 500,0
2401140 Розвиток мережi споруд для ведення гiдрометеорологiчних спостережень на рiчках i водоймах 1 200,0 620,0     580,0           1 200,0
2401150 Геолого-екологiчнi дослiдження та заходи 5 630,0 5 630,0                 5 630,0
2401160 Заходи iз створення i збереження природно-заповiдного фонду, ведення кадастрiв тваринного i рослинного свiту, Червоної книги 11 205,4 10 096,4 5 881,7 167,6 1 109,0 1 977,4 1 767,3 369,8 50,3 210,1 13 182,8
2401170 Забезпечення вимiрiв речовин та аналiз проб пiд час проведення iнспекцiй Органiзацiєю по заборонi хiмiчної зброї 272,9 192,9 55,6   80,0           272,9
2401180 Наукове забезпечення, розробка загальнодержавних i регiональних програм, нормативних документiв у сферi охорони навколишнього природного середовища, екологiчних нормативiв i стандартiв 415,0 415,0       415,0
2401190 Сприяння екологiчнiй освiтi, випуску та поширенню екологiчної iнформацiї     815,0 815,0       815,0
2401200 Забезпечення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства та здiйснення державної екологiчної експертизи 103,0 103,0       103,0
2401210 Монiторинг навколишнього природного середовища, створення систем i банкiв екологiчної iнформацiї 475,0 175,0     300,0 475,0
2401220 Запобiгання та зниження рiвня забруднення навколишнього природного середовища   3 046,5       3 046,5 3 046,5
2401230 Очистка стiчних вод           26 931,5       26 931,5 26 931,5
2401240 Мiжнародне спiвробiтництво у сферi охорони навколишнього природного середовища   160,0 160,0       160,0
2401250 Поводження з вiдходами та небезпечними хiмiчними речовинами       8 628,0 1 255,5     7 372,5 8 628,0
2401260 Формування нацiональної екологiчної мережi         826,0 826,0       826,0
2402000 Державна екологiчна iнспекцiя 1 521,4 1 506,4 844,2 60,0 15,0 900,0 830,0 281,0   70,0 2 421,4
2402010 Керiвництво та управлiння у сферi екологiчного контролю 1 521,4 1 506,4 844,2 60,0 15,0 900,0 830,0 281,0   70,0 2 421,4
2403000 Державна служба заповiдної справи 671,5 623,9 369,8 23,4 47,6 367,1 229,5     137,6 1 038,6
2403010 Керiвництво та управлiння у сферi заповiдної справи 671,5 623,9 369,8 23,4 47,6 367,1 229,5     137,6 1 038,6
2404000 Державний комiтет лiсового господарства України 118 283,9 110 819,4 67 273,9 1 484,6 7 464,5 5 899,1 5 165,3 979,5 861,2 733,8 124 183,0
2404010 Керiвництво та управлiння у сферi лiсового господарства 2 072,1 2 052,1 1 134,0 87,4 20,0 30,0 30,0   3,1   2 102,1
2404020 Фундаментальнi дослiдження у сферi екологiчної безпеки в лiсовому господарствi 151,3 151,3 110,0               151,3
2404030 Прикладнi розробки у сферi розвитку лiсового господарства 1 373,4 1 373,4 883,8 63,9   1 025,0 889,3 289,9 76,5 135,7 2 398,4
2404040 Фiнансова пiдтримка пiдготовки наукових кадрiв у сферi лiсового господарства 76,2 76,2 16,0 10,7             76,2
2404050 Пiдготовка кадрiв для лiсового господарства вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 5 798,8 5 478,3 2 849,4 783,0 320,5 3 060,5 2 871,3 628,2 778,5 189,2 8 859,3
2404060 Ведення лiсового господарства i мисливства, охорона i захист лiсiв в держлiсфондi 87 396,1 85 096,1 58 779,3 457,5 2 300,0 1 783,6 1 374,7 61,4 3,1 408,9 89 179,7
2404070 Створення захисних лiсових насаджень та полезахисних лiсових смуг 15 065,6 10 449,6     4 616,0           15 065,6
2404080 Збереження природно-заповiдного фонду 6 350,4 6 142,4 3 501,4 82,1 208,0           6 350,4
2405000 Державний комiтет України водного господарства 332 811,2 324 600,3 101 308,0 90 812,5 8 210,9 69 070,0 64 379,2 5 160,9 15 068,4 4 690,8 401 881,2
2405010 Керiвництво та управлiння у сферi водного господарства 1 583,6 1 433,6 924,0 26,4 150,0           1 583,6
2405020 Прикладнi розробки у сферi розвитку водного господарства 697,2 697,2                 697,2
2405040 Пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв у сферi водного господарства 327,7 327,7 239,0     780,0 749,0 150,0 170,0 31,0 1 107,7
2405050 Експлуатацiя загальнодержавних i мiжгосподарських державних мелiоративних систем 267 962,7 261 901,8 100 145,0 90 786,1 6 060,9 68 290,0 63 630,2 5 010,9 14 898,4 4 659,8 336 252,7
2405060 Ведення водного кадастру, паспортизацiя, здiйснення радiологiчного та гiдрохiмiчного монiторингу водних об'єктiв комплексного призначення, водогосподарських систем мiжгалузевого та сiльськогосподарського водопостачання 5 066,0 3 066,0     2 000,0           5 066,0
2405070 Захист вiд шкiдливої дiї вод сiльських населених пунктiв i сiльськогосподарських угiдь 37 174,0 37 174,0                 37 174,0
2405080 Комплексний протипаводковий захист в басейнi р.Тиса у Закарпатськiй областi 20 000,0 20 000,0                 20 000,0
2406000 Державний комiтет України по земельних ресурсах 110 095,9 108 595,9 49 551,6 100,0 1 500,0 125 724,5 84 475,3   200,0 41 249,2 235 820,4
2406010 Керiвництво та управлiння у сферi земельних ресурсiв 70 705,3 69 205,3 49 551,6 100,0 1 500,0 7 000,0 5 200,0   200,0 1 800,0 77 705,3
2406020 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Держкомзему 19,6 19,6                 19,6
2406030 Проведення земельної реформи 35 641,0 35 641,0                 35 641,0
2406040 Створення протиерозiйних гiдротехнiчних споруд та рекультивацiя порушених земель 3 730,0 3 730,0       25 000,0 25 000,0       28 730,0
2406600 Видача державних актiв на право приватної власностi на землю та їх реєстрацiя     93 724,5 54 275,3     39 449,2 93 724,5
2407000 Державна комiсiя радiацiйного захисту населення 170,3 170,3 84,0               170,3
2407010 Керiвництво та управлiння у сферi радiацiйного захисту населення 170,3 170,3 84,0               170,3
2500000 Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України 1 001 085,6 994 530,3 35 844,5 7 729,7 6 555,3 1 655 654,8 1 605 554,8 822,9 1 156,2 50 100,0 2 656 740,4
2501000 Апарат Мiнiстерства працi та соцiальної полiитки України 186 391,1 181 627,9 10 241,6 6 556,5 4 763,2 40 673,0 8 579,2 770,0 1 113,2 32 093,8 227 064,1
2501010 Керiвництво та управлiння у сферi працi та соцiальної полiтики 3 802,8 3 702,8 2 066,4 325,2 100,0 744,0 744,0   605,2   4 546,8
2501020 Прикладнi розробки у сферi економiки працi та соцiальної полiтики 3 393,2 3 363,2 1 798,7 111,9 30,0 1 366,2 1 212,2 513,6 25,5 154,0 4 759,4
2501030 Прикладнi розробки у сферi адаптацiї слiпих 130,0 130,0                 130,0
2501040 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi виробництва засобiв реабiлiтацiї iнвалiдiв 324,4 324,4                 324,4
2501050 Пiдготовка кадрiв для галузi соцiального забезпечення та соцiального захисту вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 2 952,1 2 952,1 1 041,3 464,9   837,1 742,7 218,6 122,5 94,4 3 789,2
2501060 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв соцiального захисту i соцiального забезпечення 159,0 153,6 75,6 38,0 5,4 5,0 5,0       164,0
2501070 Спецiалiзована протезно-ортопедична та медично-реабiлiтацiйна допомога iнвалiдам в клiнiцi науково-дослiдного iнституту протезування, протезобудування та вiдновлення працездатностi 2 173,9 1 663,9 542,4 272,5 510,0 27,0 27,0   19,0   2 200,9
2501080 Санаторне лiкування iнвалiдiв та ветеранiв вiйни (крiм хворих на туберкульоз) 16 668,5 16 568,5 3 985,4 5 059,3 100,0 1 277,8 1 240,4 37,8 341,0 37,4 17 946,3
2501090 Виготовлення бланкiв пенсiйних посвiдчень та посвiдчень ветерана вiйни 3 100,0 3 100,0                 3 100,0
2501100 Допомога на капiтальний ремонт установ соцiального забезпечення, що знаходяться в аварiйному станi 1 400,0       1 400,0           1 400,0
2501110 Заходи iз соцiального захисту дiтей 2 000,0 2 000,0                 2 000,0
2501120 Фiнансова пiдтримка Українського товариства глухих, Українського товариства слiпих, Союзу органiзацiй iнвалiдiв України та Нацiональної асамблеї iнвалiдiв України 12 948,0 12 948,0                 12 948,0
2501130 Допомога малозабезпеченим пенсiонерам 1 640,0 1 640,0                 1 640,0
2501140 Створення та програмно-технiчне забезпечення системи iнформацiйно-аналiтичної пiдтримки установ соцiального забезпечення населення 3 345,2 768,0     2 577,2           3 345,2
2501150 Щорiчна разова грошова допомога ветеранам вiйни 109 049,0 109 049,0                 109 049,0
2501160 Довiчнi державнi стипендiї для учасникiв бойових дiй у перiод Великої Вiтчизняної вiйни та громадян України, якi зазнали переслiдувань за правозахисну дiяльнiсть у колишньому СРСР 244,3 244,3                 244,3
2501170 Розробка нових видiв протезiв та обслуговування iнвалiдiв у стацiонарах при протезних пiдприємствах 4 160,7 4 120,1 731,8 284,7 40,6           4 160,7
2501180 Соцiальний захист працiвникiв, що вивiльняються у зв'язку з виведенням з експлуатацiї Чорнобильської АЕС 12 600,0 12 600,0                 12 600,0
2501190 Соцiологiчнi дослiдження у сферi трудових вiдносин та соцiальної полiтики 300,0 300,0                 300,0
2501600 Розробка та впровадження моделей соцiального iнвестування 6 000,0 6 000,0       36 415,9 4 607,9     31 808,0 42 415,9
2502000 Державний департамент по нагляду за охороною працi 30 498,5 30 458,5 17 668,7 560,0 40,0 125,0 125,0 34,0 19,6   30 623,5
2502010 Керiвництво та управлiння у сферi нагляду за охороною працi 1 122,7 1 122,7 715,6               1 122,7
2502020 Державний нагляд за дотриманням вимог нормативних актiв щодо безпеки i гiгiєни працi та виробничого середовища 28 952,9 28 912,9 16 878,0 560,0 40,0           28 952,9
2502030 Пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв у сферi охорони працi та наглядової дiяльностi 102,9 102,9 75,1     125,0 125,0 34,0 19,6   227,9
2502040 Прикладнi розробки у сферi охорони працi 320,0 320,0                 320,0
2503000 Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 7 444,5 6 550,5 4 148,9   894,0           7 444,5
2503010 Керiвництво та управлiння у сферi нагляду за додержанням законодавства про працю 7 444,5 6 550,5 4 148,9   894,0           7 444,5
2504000 Державний центр зайнятостi населення 40 000,0 40 000,0       34 696,9 34 696,9       74 696,9
2504020 Участь держави у наданнi соцiальних послуг та матерiальному забезпеченню безробiтних з числа незастрахованих осiб 40 000,0 40 000,0                 40 000,0
2504600 Перегрупування трудових ресурсiв Донбасу         34 696,9 34 696,9       34 696,9
2505000 Державний комiтет України у справах ветеранiв 5 814,0 4 955,9 786,0 546,0 858,1 159,9 153,7 18,9 23,4 6,2 5 973,9
2505010 Керiвництво та управлiння у сферi соцiального захисту ветеранiв 743,4 743,4 411,6 6,0             743,4
2505020 Санаторне лiкування ветеранiв та iнвалiдiв вiйни, хворих на туберкульоз 2 899,6 2 041,5 374,4 540,0 858,1 159,9 153,7 18,9 23,4 6,2 3 059,5
2505030 Вiдвiдування вiйськових поховань та здiйснення поховань учасникiв бойових дiй 54,0 54,0                 54,0
2505040 Нагородження ветеранiв вiйни неодержаними державними нагородами 360,0 360,0                 360,0
2505050 Фiнансова пiдтримка громадських органiзацiй ветеранiв 1 757,0 1 757,0                 1 757,0
2506000 Нацiональна рада соцiального партнерства 160,8 160,8 75,6               160,8
2506010 Узгодження та вирiшення питань, що виникають у соцiально-трудовiй сферi 160,8 160,8 75,6               160,8
2507000 Фонд України соцiального захисту iнвалiдiв 250 258,7 250 258,7 2 923,7 67,2   80 000,0 62 000,0     18 000,0 330 258,7
2507020 Керiвництво та управлiння у сферi соцiального захисту iнвалiдiв 5 421,4 5 421,4 2 923,7 67,2             5 421,4
2507030 Забезпечення iнвалiдiв автомобiлями та iншими протезно-ортопедичними виробами 169 577,6 169 577,6                 169 577,6
2507040 Компенсацiйнi виплати iнвалiдам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 16 000,0 16 000,0                 16 000,0
2507050 Санаторно-курортне оздоровлення iнвалiдiв 46 243,7 46 243,7                 46 243,7
2507060 Встановлення телефонiв iнвалiдам I i II груп 6 956,0 6 956,0                 6 956,0
2507070 Одноразова матерiальна допомога iнвалiдам 6 000,0 6 000,0                 6 000,0
2507080 Соцiально-трудова та професiйна реабiлiтацiя iнвалiдiв 60,0 60,0       80 000,0 62 000,0     18 000,0 80 060,0
2508000 Пенсiйний фонд України 480 518,0 480 518,0       1 500 000,0 1 500 000,0       1 980 518,0
2508010 Вiдшкодування на виплату пенсiй вiйськовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 330 269,0 330 269,0       200 000,0 200 000,0       530 269,0
2508020 Вiдшкодування на виплату пенсiй особам, якi працювали в органах державної влади   93 768,0 93 768,0       93 768,0
2508030 Вiдшкодування на виплату пенсiй особам, якi не мають трудового стажу для призначення пенсiй 260 063,0 260 063,0       260 063,0
2508040 Вiдшкодування на виплату надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами 140 012,0 140 012,0       769 645,0 769 645,0       909 657,0
2508050 Компенсацiя рiзницi у пенсiйному забезпеченнi наукових працiвникiв     125 000,0 125 000,0       125 000,0
2508060 Додатковi заходи, пов'язанi з виплатою пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами 51 524,0 51 524,0       51 524,0
2508070 Вiдшкодування на виплату пенсiй особам, вивiльненим у зв'язку iз закриттям Чорнобильської АЕС 10 237,0 10 237,0                 10 237,0
2600000 Мiнiстерство промислової полiтики України 117 402,7 110 279,7 3 524,0 492,9 7 123,0 842,0 807,0 7,0 80,0 35,0 118 244,7
2601000 Апарат Мiнiстерства промислової полiтики України 87 084,2 79 961,2 3 371,2 454,2 7 123,0 842,0 807,0 7,0 80,0 35,0 87 926,2
2601010 Загальне керiвництво та управлiння у сферi промислової полiтики 9 046,3 8 938,3 3 284,4 413,1 108,0 350,0 320,0   80,0 30,0 9 396,3
2601020 Прикладнi розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловостi 4 151,0 4 151,0       460,0 460,0       4 611,0
2601030 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi промисловостi 2 450,0 2 450,0                 2 450,0
2601040 Проведення наукових конференцiй, семiнарiв i виставок у сферi промисловостi 400,0 400,0                 400,0
2601050 Функцiонування Центральної державної науково-технiчної бiблiотеки 227,2 212,2 70,7 30,0 15,0 32,0 27,0 7,0   5,0 259,2
2601060 Функцiонування Державного металургiйного музею України 57,7 57,7 16,1 11,1             57,7
2601070 Створення i впровадження у виробництво сучасних видiв цивiльної продукцiї на пiдприємствах машинобудiвного комплексу 20 000,0 20 000,0                 20 000,0
2601080 Консервацiя виробничих потужностей промислових пiдприємств 3 000,0 3 000,0                 3 000,0
2601090 Реструктуризацiя пiдприємств з пiдземного видобутку залiзної руди 15 000,0 8 000,0     7 000,0           15 000,0
2601100 Обов'язковi природоохороннi роботи у зонi дiяльностi Яворiвського ДГХП "Сiрка", Стебницького ДГХП "Полiмiнерал", Роздiльського ДГХП "Сiрка", ДП "Подорожнянський рудник" 10 000,0 10 000,0                 10 000,0
2601110 Заходи спецiального призначення пiдприємств та органiзацiй оборонного комплексу 10 000,0 10 000,0                 10 000,0
2601120 Часткове покриття витрат на виплату заборгованостi гiрникам з регресних позовiв та одноразової допомоги по втратi професiйної працездатностi 2 000,0 2 000,0                 2 000,0
2601130 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi промисловостi 5 352,0 5 352,0                 5 352,0
2601140 Науковi розробки у сферi стандартизацiї та сертифiкацiї промислової продукцiї 400,0 400,0                 400,0
2601150 Фiнансова пiдтримка вiтчизняного виробника калiйних добрив 5 000,0 5 000,0                 5 000,0
2602000 Державний департамент тракторного i сiльськогосподарського машинобудування 30 318,5 30 318,5 152,8 38,7             30 318,5
2602010 Керiвництво та управлiння у сферi тракторного i сiльськогосподарського машинобудування 318,5 318,5 152,8 38,7             318,5
2602020 Фiнансова пiдтримка вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 30 000,0 30 000,0                 30 000,0
2800000 Мiнiстерство аграрної полiтики України 1 163 705,3 1 120 996,5 352 356,3 44 888,3 15 208,8 459 477,8 633 832,3 60 483,5 34 862,7 81 267,5 1 623 183,1
2801000 Апарат Мiнiстерства аграрної полiтики України 816 151,0 775 420,6 188 188,2 31 964,2 13 230,4 585 897,4 541 958,2 37 529,0 26 916,6 43 839,2 1 402 048,4
2801010 Загальне керiвництво та управлiння у сферi агропромислового комплексу 10 276,5 6 776,5 2 814,0 408,7 3 500,0           10 276,5
2801020 Фундаментальнi дослiдження Нацiонального аграрного унiверситету у сферi сiльськогосподарських наук 634,1 614,1 418,9   20,0           634,1
2801030 Прикладнi розробки у сферi розвитку сiльськогосподарського виробництва 7 098,8 7 098,8 1 250,0               7 098,8
2801040 Прикладнi розробки Нацiонального аграрного унiверситету у сферi сiльськогосподарських наук 3 094,9 2 994,9 1 906,0 7,0 100,0 1 500,0 1 417,0 827,5   83,0 4 594,9
2801050 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi розвитку агропромислового комплексу, фiнансова пiдтримка пiдготовки наукових кадрiв 1 373,0 1 373,0                 1 373,0
2801060 Науковi розробки у сферi стандартизацiї та сертифiкацiї сiльськогосподарської продукцiї 1 450,1 1 450,1                 1 450,1
2801070 Оздоровлення та вiдпочинок дiтей працiвникiв агропромислового комплексу 4 745,0 4 745,0 2 850,0 203,0   20 890,0 18 890,0 1 850,0 3 645,0 2 000,0 25 635,0
2801080 Пiдготовка кадрiв для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 86 185,1 85 065,1 43 066,9 12 335,6 1 120,0 48 452,3 42 317,3 8 456,0 8 072,0 6 135,0 134 637,4
2801090 Пiдготовка кадрiв для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї Нацiонального аграрного унiверситету 7 415,5 7 200,5 3 217,1 1 337,0 215,0 6 069,4 4 997,8 1 338,8 351,2 1 071,6 13 484,9
2801100 Пiдготовка кадрiв для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 93 689,8 92 879,8 47 595,9 9 000,0 810,0 80 000,0 57 790,0 13 093,2 8 930,0 22 210,0 173 689,8
2801110 Пiдготовка кадрiв для агропромислового комплексу Нацiональним аграрним унiверситетом 36 822,3 30 338,9 15 659,1 3 109,8 6 483,4 10 500,0 7 835,0 3 446,0 100,5 2 665,0 47 322,3
2801120 Пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв агропромислового комплексу у закладах пiслядипломної освiти III i IV рiвнiв акредитацiї 1 086,3 1 086,3 792,4     280,0 230,0 83,2   50,0 1 366,3
2801130 Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї робiтничих кадрiв агропромислового комплексу 4 250,0 4 250,0 2 700,0 458,6             4 250,0
2801140 Пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв агропромислового комплексу закладами пiслядипломної освiти 1 583,9 1 583,9 984,4 154,0   926,0 896,0 250,6 206,6 30,0 2 509,9
2801150 Культурно-освiтня дiяльнiсть для працiвникiв агропромислового комплексу 1 714,7 1 714,7 1 249,8               1 714,7
2801160 Державне пiльгове кредитування iндивiдуальних сiльських забудовникiв 19 500,0         500,0         20 000,0
2801170 Докорiнне полiпшення земель пiдприємств агропромислового комплексу 4 000,0 4 000,0                 4 000,0
2801180 Агрохiмiчна паспортизацiя земель сiльськогосподарського призначення 2 000,0 2 000,0                 2 000,0
2801190 Селекцiя в тваринництвi та птахiвництвi на пiдприємствах агропромислового комплексу 58 500,0 58 500,0                 58 500,0
2801200 Заходи по боротьбi з шкiдниками та хворобами сiльськогосподарських рослин 2 000,0 2 000,0                 2 000,0
2801210 Фiнансова пiдтримка виробництва продукцiї тваринництва та рослинництва 103 500,0 103 500,0       11 100,0 11 100,0 71,7 11,7   114 600,0
2801220 Селекцiя в рослинництвi та сортовипробування 42 500,0 42 500,0                 42 500,0
2801230 Фiнансова пiдтримка селянських (фермерських) господарств 10 000,0 2 000,0       2 000,0         12 000,0
2801240 Фiнансова пiдтримка пiдприємств агропромислового комплексу через механiзм здешевлення кредитiв комерцiйних банкiв 150 000,0 150 000,0                 150 000,0
2801250 Погашення заборгованостi iз закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рр. 5 000,0         5 000,0
2801260 Заходи з охорони i захисту, рацiонального використання лiсiв, наданих в постiйне користування агропромисловим пiдприємствам 9 528,3 9 528,3 4 772,0 90,0             9 528,3
2801270 Розробка зразкiв технiки для сiльського господарства, харчової та переробної промисловостi 2 000,0 2 000,0                 2 000,0
2801280 Фiнансова пiдтримка агропромислових пiдприємств, що знаходяться в особливо складних клiматичних умовах 5 000,0 5 000,0                 5 000,0
2801290 Проведення державних виставкових заходiв у сферi агропромислового комплексу 1 500,0 1 500,0                 1 500,0
2801300 Розвиток комунального господарства у сiльськiй мiсцевостi 16 000,0 16 000,0                 16 000,0
2801310 Органiзацiя i регулювання дiяльностi установ в системi агропромислового комплексу 67 629,4 66 847,4 43 709,9 3 500,5 782,0 43 361,1 35 237,3 6 630,4 5 188,4 8 123,8 110 990,5
2801320 Дослiдження i експериментальнi розробки в системi агропромислового комплексу 23 486,9 23 286,9 15 201,8 1 360,0 200,0 6 916,6 5 445,8 1 481,6 411,2 1 470,8 30 403,5
2801330 Створення i забезпечення страхового запасу елiтного та сортового насiння 10 000,0 10 000,0       18 239,0         28 239,0
2801340 Запобiгання розповсюдженню збудникiв iнфекцiйних хвороб тварин 6 053,0 6 053,0                 6 053,0
2801350 Закладення i нагляд за молодими садами, виноградниками та ягiдниками     100 000,0 100 000,0       100 000,0
2801360 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi сiльського господарства 1 533,4 1 533,4                 1 533,4
2801380 Повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рокiв -23 239,0         -23 239,0
2801400 Повернення кредитiв, наданих селянським (фермерським) господарствам     -2 000,0         -2 000,0
2801410 Повернення коштiв, наданих для кредитування iндивiдуальних сiльських забудовникiв   -400,0         -400,0
2801420 Здешевлення страхових платежiв для сiльгосппiдприємств                  
2801430 Часткова компенсацiя вартостi складної сiльськогосподарської технiки вiтчизняного виробництва 20 000,0 20 000,0       255 802,0 255 802,0       275 802,0
2802000 Державний департамент ветеринарної медицини 191 721,1 191 521,1 96 030,4 3 511,0 200,0 105 000,0 69 496,0 18 000,0 5 000,0 35 504,0 296 721,1
2802010 Керiвництво та управлiння у сферi ветеринарної медицини 324,1 324,1 184,9 11,0             324,1
2802020 Протиепiзоотичнi заходи та участь у Мiжнародному протиепiзоотичному бюро 52 447,0 52 447,0                 52 447,0
2802030 Органiзацiя i регулювання дiяльностi установ в системi ветеринарної медицини 138 950,0 138 750,0 95 845,5 3 500,0 200,0 105 000,0 69 496,0 18 000,0 5 000,0 35 504,0 243 950,0
2803000 Державний департамент продовольства 2 148,3 2 130,3 1 171,0 73,3 18,0 1 585,3 1 571,8 366,0 135,0 13,5 3 733,6
2803010 Керiвництво та управлiння у сферi продовольства 773,5 773,5 434,2 27,3             773,5
2803020 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розвитку харчової промисловостi 68,4 68,4                 68,4
2803030 Оздоровлення та вiдпочинок дiтей працiвникiв харчової та переробної промисловостi 540,0 540,0 230,0 46,0   1 573,0 1 560,9 360,0 135,0 12,1 2 113,0
2803040 Функцiонування культурно-освiтнiх закладiв Державного департаменту продовольства 618,4 618,4 450,7               618,4
2803050 Методично-бiблiотечне забезпечення переробної промисловостi 148,0 130,0 56,1   18,0 12,3 10,9 6,0   1,4 160,3
2804000 Державний департамент рибного господарства 43 426,9 41 873,5 13 344,2 2 767,7 1 553,4 8 573,1 7 383,6 1 267,4 1 452,0 1 109,5 52 000,0
2804010 Керiвництво та управлiння у сферi рибного господарства 732,3 732,3 434,2 25,8             732,3
2804020 Фундаментальнi дослiдження у сферi океанологiї та використання морських ресурсiв 1 766,4 1 766,4                 1 766,4
2804030 Прикладнi розробки у сферi рибного господарства 1 815,4 1 815,4                 1 815,4
2804040 Пiдготовка кадрiв для рибного господарства вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 3 015,3 2 940,3 1 420,3 528,7 75,0 3 191,0 2 567,0 460,7 728,0 624,0 6 206,3
2804050 Пiдготовка кадрiв для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 2 829,4 2 740,0 1 259,8 692,0 89,4 4 062,1 3 496,6 786,7 724,0 485,5 6 891,5
2804060 Забезпечення проведення виробничої практики студентiв вищих навчальних закладiв на учбовому вiтрильному суднi 567,0 378,0 202,8   189,0           567,0
2804070 Вiдтворення та охорона водних живих ресурсiв i регулювання рибальства 31 364,0 30 164,0 10 027,1 1 521,2 1 200,0 770,0 770,0 20,0     32 134,0
2804080 Селекцiя у рибному господарствi 1 337,1 1 337,1                 1 337,1
2804090 Участь у мiжнародних морських риболовних органiзацiях       550,0 550,0       550,0
2805000 Українська академiя аграрних наук 106 139,0 106 032,0 53 622,5 6 572,1 107,0 14 224,0 13 422,7 3 321,1 1 359,1 801,3 120 363,0
2805020 Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї Української академiї аграрних наук та розвиток iнфраструктури академiї 4 251,4 4 251,4 2 428,3 310,7   400,0 400,0   97,1   4 651,4
2805030 Фундаментальнi дослiдження у сферi природничих i технiчних наук 53 184,2 53 184,2 31 011,7 4 226,3   6 400,0 6 039,0 1 386,0 957,0 361,0 59 584,2
2805040 Прикладнi розробки Української академiї аграрних наук у сферi сiльськогосподарських наук 28 865,7 28 865,7 18 452,2 1 822,1   6 600,0 6 291,0 1 806,0 301,0 309,0 35 465,7
2805050 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розвитку сiльськогосподарського виробництва та застосування нових технологiй у рослинництвi 137,5 137,5 46,0 8,0             137,5
2805060 Фiнансова пiдтримка технiчного забезпечення наукових установ та пiдготовки наукових кадрiв агропромислового комплексу 4 629,9 4 629,9 874,6 50,3   300,0 268,7 79,0 4,0 31,3 4 929,9
2805070 Докорiнне полiпшення земель науково-дослiдних господарств 200,0 200,0                 200,0
2805080 Селекцiя у тваринництвi та птахiвництвi в науково-дослiдних господарствах 5 500,0 5 500,0                 5 500,0
2805090 Селекцiя сiльськогосподарських культур в ланках первинного рослинництва 7 500,0 7 500,0                 7 500,0
2805100 Збереження природно-заповiдного фонду в бiосферному заповiднику "Асканiя-Нова" 1 870,3 1 763,3 809,7 154,7 107,0 524,0 424,0 50,1   100,0 2 394,3
2806000 Нацiональна акцiонерна компанiя "Украгролiзинг"         -255 802,0         -255 802,0
2806020 Заходи по операцiях фiнансового лiзингу вiтчизняної сiльськогосподарської технiки   66 252,0         66 252,0
2806030 Повернення коштiв, в частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу -66 252,0         -66 252,0
2806040 Придбання сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу та заходи по операцiях фiнансового лiзингу 656 065,0         656 065,0
2806050 Кошти, що надiйдуть в рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльгоспвиробникам та iншим суб'єктам господарюванн -911 867,0         -911 867,0
2807000 Фiзкультурно-спортивне товариство "Колос" 4 119,0 4 019,0     100,0           4 119,0
2807020 Розвиток фiзичної культури i спорту серед сiльського населення 4 119,0 4 019,0     100,0           4 119,0
3000000 Державний комiтет статистики України 136 662,3 130 262,3 77 493,7 2 344,3 6 400,0 33 260,7 28 050,7 5 899,1 1 974,5 5 210,0 169 923,0
3001000 Апарат Державного комiтету статистики України 136 662,3 130 262,3 77 493,7 2 344,3 6 400,0 33 260,7 28 050,7 5 899,1 1 974,5 5 210,0 169 923,0
3001010 Керiвництво та управлiння у сферi статистики 90 075,8 90 075,8 61 086,3 2 320,9   31 313,5 26 103,5 5 899,1 1 974,5 5 210,0 121 389,3
3001020 Статистичнi спостереження та переписи 41 353,8 35 753,8 15 800,0   5 600,0           41 353,8
3001030 Обстеження умов життя домогосподарств 960,0 960,0                 960,0
3001040 Фундаментальнi дослiдження у сферi державної статистики 1 035,6 1 035,6 603,3 23,4             1 035,6
3001050 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi реформування державної статистики 2 197,0 2 197,0                 2 197,0
3001060 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної статистики 20,4 20,4                 20,4
3001070 Створення та розвиток iнтегрованої iнформацiйно-аналiтичної системи державної статистики 1 000,0 200,0     800,0           1 000,0
3001080 Фiнансова пiдтримка пiдготовки наукових кадрiв у сферi державної статистики 19,7 19,7 4,1               19,7
3001600 Реформування державної статистики           1 947,2 1 947,2       1 947,2
3100000 Мiнiстерство транспорту України 190 783,7 180 560,1 86 648,6 21 028,9 10 223,6 817 685,7 807 997,3 18 434,3 4 669,0 9 688,4 1 008 469,4
3101000 Апарат Мiнiстерства транспорту України 20 416,2 20 282,2 9 063,9 2 191,0 134,0 24 004,3 18 033,9 8 681,5 1 554,6 5 970,4 44 420,5
3101010 Загальне керiвництво та управлiння у сферi транспорту 3 144,3 3 010,3 1 419,6 131,0 134,0 10,0 10,0       3 154,3
3101020 Прикладнi розробки у сферi функцiонування транспортної системи 991,3 991,3                 991,3
3101030 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розвитку нацiональної транспортної мережi 874,0 874,0                 874,0
3101040 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi транспортного комплексу 70,0 70,0                 70,0
3101050 Пiдготовка кадрiв для сфери автомобiльного транспорту вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 686,7 686,7 416,8 43,6   249,9 192,3 60,0 37,0 57,6 936,6
3101060 Пiдготовка кадрiв для сфери залiзничного транспорту вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 14 188,1 14 188,1 6 972,2 2 016,4   23 744,4 17 831,6 8 621,5 1 517,6 5 912,8 37 932,5
3101080 Культурно-освiтня дiяльнiсть для працiвникiв транспортної галузi 350,3 350,3 255,3               350,3
3101090 Пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв п'ятої-сьомої категорiй у сферi транспорту 111,5 111,5                 111,5
3102000 Державний департамент автомобiльного транспорту 501,9 501,9 241,2               501,9
3102010 Керiвництво та управлiння у сферi автомобiльного транспорту 501,9 501,9 241,2               501,9
3103000 Державний департамент морського i рiчкового транспорту 23 984,0 23 984,0       13 490,0 13 490,0 1 728,6     37 474,0
3103010 Керiвництво та управлiння у сферi морського i рiчкового транспорту     13 490,0 13 490,0 1 728,6     13 490,0
3103020 Навiгацiйно-гiдрографiчне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 9 234,0 9 234,0                 9 234,0
3103030 Пiдтримка експлуатацiйно безпечного стану внутрiшнiх водних шляхiв та судноплавних шлюзiв 14 750,0 14 750,0                 14 750,0
3104000 Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту 141 256,7 131 167,1 75 018,7 18 501,4 10 089,6 20 127,4 17 789,4 4 661,9 2 665,4 2 338,0 161 384,1
3104020 Пiдготовка кадрiв для сфери залiзничного транспорту вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 7 325,9 7 325,9 3 768,1 623,8   10 780,0 9 390,7 3 486,4 1 529,9 1 389,3 18 105,9
3104030 Методичне забезпечення дiяльностi вищих навчальних закладiв Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту 83,4 83,4 55,2 3,7             83,4
3104040 Стацiонарне медичне обслуговування працiвникiв та пасажирiв залiзничного транспорту 111 797,8 111 712,2 63 970,6 16 515,1 85,6 8 977,0 8 042,1 1 101,1 1 119,0 934,9 120 774,8
3104050 Створення банкiв кровi та її компонентiв для лiкування працiвникiв залiзничного транспорту 1 293,9 1 293,9 728,9 97,5   54,0 51,0 2,7   3,0 1 347,9
3104060 Амбулаторно-полiклiнiчне обслуговування працiвникiв та пасажирiв залiзничного транспорту 10 755,7 10 751,7 6 495,9 1 261,3 4,0 316,4 305,6 71,7 16,5 10,8 11 072,1
3104070 Придбання вiтчизняних вагонiв для Укрзалiзницi 10 000,0       10 000,0           10 000,0
3105000 Державний департамент авiацiйного транспорту 2 034,7 2 034,7 1 232,8     14 270,0 12 890,0 3 362,3 449,0 1 380,0 16 304,7
3105010 Керiвництво та управлiння у сферi авiацiйного транспорту       12 000,0 11 500,0 3 272,3 219,0 500,0 12 000,0
3105020 Стацiонарне медичне обслуговування та сертифiкацiя льотно-диспетчерського складу працiвникiв авiацiйного транспорту 662,1 662,1 377,9     1 270,0 890,0 90,0 230,0 380,0 1 932,1
3105030 Передпольотний та передзмiнний контроль льотно-диспетчерського складу працiвникiв авiацiйного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 1 372,6 1 372,6 854,9               1 372,6
3105040 Страховий фонд безпеки авiацiї           1 000,0 500,0     500,0 1 000,0
3106000 Державна служба автомобiльних дорiг України 2 590,2 2 590,2 1 092,0 336,5   745 794,0 745 794,0       748 384,2
3106010 Керiвництво та управлiння у сферi будiвництва, ремонту та утримання автомобiльних дорiг 2 590,2 2 590,2 1 092,0 336,5             2 590,2
3106020 Розвиток мережi i утримання автомобiльних дорiг загального користування     745 794,0 745 794,0       745 794,0
3200000 Мiнiстерство України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 2 299 960,0 2 182 183,3 59 339,5 7 024,8 117 776,8 4 796,9 4 065,2 280,2 126,2 731,7 2 304 756,9
3201000 Апарат Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 2 164 327,6 2 048 189,6 52 964,3 6 462,4 116 138,0 3 659,5 3 209,5 59,5 32,5 450,0 2 167 987,1
3201010 Керiвництво та управлiння у сферi надзвичайних ситуацiй та соцiального захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 6 883,3 6 583,3 3 630,0 226,0 300,0 5,4 5,4       6 888,7
3201020 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi попередження надзвичайних ситуацiй клiматичного i технiчного походження 60,0 60,0                 60,0
3201030 Доплати за роботу на радiоактивно забруднених територiях, збереження заробiтної плати при переведеннi на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з вiдселенням, виплати пiдвищених стипендiй та надання додаткової вiдпустки громадянам, якi постраждали внаслiдок 126 639,0 126 639,0                 126 639,0
3201040 Компенсацiя сiм'ям з дiтьми та видатки на безплатне харчування дiтей, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 293 152,0 293 152,0                 293 152,0
3201050 Щомiсячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктiв харчування мiсцевого виробництва та компенсацiї за пiльгове забезпечення продуктами харчування громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 289 200,0 289 200,0                 289 200,0
3201060 Пiльги на житлово-комунальнi послуги, придбання палива громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 44 609,0 44 609,0                 44 609,0
3201070 Пiльги на користування транспортом та зв'язком громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 64 937,0 64 937,0                 64 937,0
3201080 Пiльги на медичне обслуговування громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 60 871,0 60 871,0                 60 871,0
3201090 Компенсацiї за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове мiсце проживання громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 8 000,0 8 000,0                 8 000,0
3201100 Компенсацiї за шкоду, заподiяну здоров'ю та допомоги на оздоровлення, у випадку звiльнення громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 6 440,0 6 440,0                 6 440,0
3201110 Оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 155 500,0 155 500,0                 155 500,0
3201120 Допомога по тимчасовiй непрацездатностi громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 8 000,0 8 000,0                 8 000,0
3201130 Iнформування громадськостi з питань лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 2 000,0 2 000,0                 2 000,0
3201140 Пенсiйне забезпечення осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, вiднесених до категорiї I 234 194,8 234 194,8                 234 194,8
3201150 Вiдшкодуванння на виплату пенсiй особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, вiднесеним до категорiй II, III i IV та непрацездатним пенсiонерам, якi проживають у зонах радiоактивного забруднення 345 001,2 345 001,2                 345 001,2
3201170 Компенсацiя за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 4 007,0 4 007,0                 4 007,0
3201180 Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалiзацiю програми SIP 29 920,0 1 742,0     28 178,0           29 920,0
3201190 Будiвництво пускового комплексу "Вектор" 12 000,0       12 000,0           12 000,0
3201200 Забезпечення житлом громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 20 000,0       20 000,0           20 000,0
3201210 Комплексне медико-санiтарне забезпечення громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 54 390,0 54 390,0                 54 390,0
3201220 Радiологiчний захист населення та екологiчне оздоровлення територiї, що зазнала радiоактивного забруднення 12 000,0 12 000,0                 12 000,0
3201230 Наукове забезпечення робiт та iнформацiйнi системи щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 10 000,0 10 000,0                 10 000,0
3201240 Виконання робiт у сферi поводження з радiоактивними вiдходами неядерного циклу та лiквiдацiя радiацiйних аварiй 9 200,0 9 200,0                 9 200,0
3201250 Забезпечення дiяльностi служб Цивiльної оборони 6 695,0 6 695,0 3 615,5 700,0   223,8 223,8 40,0 2,5   6 918,8
3201260 Авiацiйнi роботи з пошуку та рятування 16 039,7 16 029,7 3 780,0 436,4 10,0 530,3 530,3 19,5 30,0   16 570,0
3201270 Створення Урядової iнформацiйно-аналiтичнi системи з питань надзвичайних ситуацiй 3 840,0 3 840,0                 3 840,0
3201280 Забезпечення особового складу вiйськ Цивiльної оборони 66 345,0 65 475,0 41 938,8 5 100,0 870,0 1 050,0 1 050,0       67 395,0
3201290 Бойова пiдготовка вiйськ Цивiльної оборони та її матерiально-технiчне забезпечення 30,0 30,0                 30,0
3201300 Амбулаторне лiкування працiвникiв та вiйськовослужбовцiв Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 428,0 428,0                 428,0
3201310 Стацiонарне лiкування вiйськовослужбовцiв Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 1 000,0 1 000,0                 1 000,0
3201330 Закупiвля озброєння та вiйськової технiки для потреб вiйськ Цивiльної оборони 6 565,6 6 565,6       1 400,0 1 400,0       7 965,6
3201340 Прикладнi дослiдження i розробки у сферi Цивiльної оборони 300,0 300,0                 300,0
3201350 Знешкодження вибухонебезпечних предметiв, що залишилися з часiв Другої свiтової вiйни в районi мiст Севастополя та Керчi 1 150,0 1 150,0                 1 150,0
3201360 Пiдготовка i перепiдготовка керiвних кадрiв i спецiалiстiв у сферi цивiльного захисту 150,0 150,0                 150,0
3201370 Державнi капiтальнi вкладення на реалiзацiю Чорнобильської будiвельної програми 54 780,0       54 780,0 450,0       450,0 55 230,0
3201380 Погашення заборгованiстi iз соцiальних виплат громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 200 000,0 200 000,0                 200 000,0
3201390 Проведення непередбачуваних видаткiв на заходи, пов'язанi з лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 5 500,0 5 500,0                 5 500,0
3201400 Забезпечення автомобiлями громадян, вiднесених до категорiї 1 осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 500,0 500,0                 500,0
3201410 Обслуговування банкiвських позик, наданих на пiльгових умовах до 1999 року громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 3 000,0 3 000,0                 3 000,0
3201420 Здiйснення окремих заходiв Всеукраїнською громадською органiзацiєю "Союз Чорнобиль України" та iншими громадськими органiзацiями по соцiальному захисту громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 1 000,0 1 000,0                 1 000,0
3202000 Адмiнiстрацiя зони вiдчуження i зони безумовного (обов''язкового) вiдселення 99 231,0 99 231,0 211,0               99 231,0
3202010 Керiвництво та управлiння дiяльнiстю у зонi вiдчуження i зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення 378,0 378,0 211,0               378,0
3202020 Забезпечення безпечної експлуатацiї об'єкту "Укриття" 26 000,0 26 000,0                 26 000,0
3202030 Пiдтримка екологiчно безпечного стану у зонах вiдчуження i безумовного (обов'язкового) вiдселення 64 853,0 64 853,0                 64 853,0
3202040 Здiйснення науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт МНТЦ "Укриття" 8 000,0 8 000,0                 8 000,0
3203000 Державний департамент страхового фонду документацiї 5 363,3 4 841,6 2 097,8 206,8 521,7 337,4 302,7 120,7 39,7 34,7 5 700,7
3203010 Керiвництво та управлiння дiяльнiстю в сферi створення страхового фонду документацiї 2 514,2 2 514,2 768,8 45,8             2 514,2
3203020 Створення i зберiгання страхового фонду документацiї 2 849,1 2 327,4 1 329,0 161,0 521,7 337,4 302,7 120,7 39,7 34,7 3 186,5
3204000 Головний штаб Державної аварiйно-рятувальної служби 18 177,1 18 177,1                 18 177,1
3204020 Забезпечення готовностi пiдроздiлiв аварiйно-рятувальної служби i аварiйно-рятувальнi роботи при надзвичайних ситуацiях 18 177,1 18 177,1                 18 177,1
3205000 Державний координацiйний центр реагування на надзвичайнi ситуацiї на водних об'єктах 6 990,0 5 873,0 766,4 123,6 1 117,1           6 990,0
3205020 Координацiя дiяльностi пошуково-рятувальних служб на водi 4 090,0 2 973,0 766,4 123,6 1 117,1           4 090,0
3205030 Пошук та знешкодження залишкiв хiмiчної зброї, затопленої у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України 2 900,0 2 900,0                 2 900,0
3206000 Спецiалiзована воєнiзована аварiйно-рятувальна служба 5 871,0 5 871,0 3 300,0 232,0   800,0 553,0 100,0 54,0 247,0 6 671,0
3206020 Аварiйно-рятувальнi роботи у зонах нафтових i газових фонтанiв 5 871,0 5 871,0 3 300,0 232,0   800,0 553,0 100,0 54,0 247,0 6 671,0
3400000 Державний комiтет України у справах сiм'ї та молодi 103 565,7 28 898,8 1 325,4 121,4 2 286,9 453,8 360,1 8,0 76,5   104 019,5
3401000 Апарат Державного комiтету України у справах сiм'ї та молодi 21 898,0 19 636,1 1 135,4 94,2 2 261,9 264,5 264,5 8,0 76,5   22 162,5
3401010 Керiвництво та управлiння у сферi молодiжної та сiмейної полiтики 1 049,1 1 024,1 634,0 29,4 25,0           1 049,1
3401020 Оздоровлення та вiдпочинок дiтей в МЦ "Молода гвардiя", надання позашкiльної освiти в МДЦ "Золотий ключик" 3 397,8 3 360,9 324,8 63,5 36,9 264,5 264,5 8,0 76,5   3 662,3
3401050 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв державних органiв, установ i органiзацiй у справах сiм'ї, жiнок, молодi та дiтей 51,3 51,3 36,4 1,3             51,3
3401070 Здiйснення державними органами централiзованих заходiв з питань дiтей, молодi, жiнок та сiм'ї 7 120,0 7 120,0                 7 120,0
3401130 Державна пiдтримка розвитку молодiжного руху соцiальної спрямованостi 526,2 526,2                 526,2
3401140 Фiнансова пiдтримка Українського нацiонального комiтету молодiжних органiзацiй на виконання загальнодержавних програм з питань молодi 9 561,3 7 361,3     2 200,0           9 561,3
3401180 Прикладнi розробки у сферi сiм'ї та молодi 192,3 192,3 140,2               192,3
3405000 Український державний центр соцiальних служб для молодi 4 667,7 4 642,7 190,0 27,2 25,0           4 667,7
3405020 Реалiзацiя програм та здiйснення заходiв Українського державного центру соцiальних служб для молодi 4 667,7 4 642,7 190,0 27,2 25,0           4 667,7
3408000 Державний Фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву 77 000,0 4 620,0       189,3 95,6       77 189,3
3408010 Надання пiльгового довгострокового державного кредиту молодим сiм'ям та одиноким молодим громадяням на будiвництво (реконструкцiю) житла 77 000,0 4 620,0       1 593,9 95,6       78 593,9
3408020 Повернення коштiв, наданих для кредитування молодих сiмей та одиноких молодих громадян на будiвництво (реконструкцiю) житла -1 404,6         -1 404,6
3500000 Мiнiстерство фiнансiв України 5 245 617,7 5 161 497,7 182 398,7 9 687,7 84 120,0 145 837,6 28 512,1 1 981,1 233,2 93 272,1 5 391 455,3
3501000 Апарат Мiнiстерства фiнансiв України 4 997 715,0 4 952 537,3 59 442,0 4 008,4 45 177,7 122 938,9 5 809,4 1 970,0 210,2 93 076,1 5 120 653,9
3501010 Керiвництво та управлiння у сферi фiнансiв 136 953,5 112 217,3 54 455,3 2 727,5 24 736,2 157,6 134,3   8,1 23,3 137 111,1
3501020 Створення автоматизованої iнформацiйно-аналiтичної системи фiнансових органiв 25 000,0 8 615,0     16 385,0           25 000,0
3501030 Прикладнi науковi розробки у сферi розвитку державних фiнансiв 1 331,3 1 331,3                 1 331,3
3501040 Пiдготовка кадрiв для фiнансової системи вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 3 599,3 3 349,7 1 539,2 530,5 249,6 1 644,9 1 170,6 376,6 56,3 474,3 5 244,2
3501050 Пiдготовка кадрiв для фiнансової системи вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 4 950,0 4 710,5 2 249,7 558,6 239,5 4 345,7 2 759,7 754,1 111,1 1 586,0 9 295,7
3501060 Пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв фiнансової системи 349,1 349,1                 349,1
3501070 Функцiонування Музею коштовного i декоративного камiння 138,3 108,5 24,0 7,1 29,8 7,9 5,4 1,0   2,5 146,2
3501080 Фiнансова пiдтримка журналу "Фiнанси України" 155,4 155,4                 155,4
3501090 Пiдтримка культурно-оздоровчих заходiв фiнансової системи 921,3 628,7 159,5 98,5 292,6 129,4 114,4 7,8 31,2 15,0 1 050,7
3501100 Забезпечення державних виробничих та соцiально-культурних потреб у дорогоцiнних металах i дорогоцiнному камiннi 3 638,0 488,0 45,3 20,6 3 150,0 1 000,0 195,0 39,0 3,5 805,0 4 638,0
3501110 Пiдготовка наукових кадрiв у сферi фiнансiв 81,6 81,6 48,1     150,0 150,0 46,5     231,6
3501120 Прикладнi розробки у сферi фiнансiв, кредиту i грошового обiгу 1 496,9 1 456,9 810,1 25,6 40,0           1 496,9
3501140 Внески до мiжнародних органiзацiй 86 607,7 86 607,7                 86 607,7
3501150 Погашення реструктуризованої заборгованостi перед комерцiйними банками та поповнення їх капiталу 277 386,0 277 386,0                 277 386,0
3501160 Поступова компенсацiя громадянам втрат вiд знецiнених грошових заощаджень 500 600,0 500 600,0                 500 600,0
  в тому числi компенсацiя витрат ВАТ "Державний ощадний банк України", пов'язаних з оргацiзацiєю та здiсненням компенсацiї втрат вiд знецiнення заощаджень громадян 600,0 600,0                 600,0
3501170 Обслуговування внутрiшнього державного боргу 901 582,1 901 582,1                 901 582,1
3501180 Обслуговування зовнiшнього державного боргу 3 051 458,7 3 051 458,7                 3 051 458,7
3501200 Науково-методичне забезпечення у сферi виробництва i використання дорогоцiнного i напiвдорогоцiнного камiння 465,8 410,8 110,8 40,0 55,0 1 450,0 1 280,0 745,0   170,0 1 915,8
3501210 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi технологiї, матерiалiв i устаткування для виробництва бланкiв цiнних паперiв i документiв суворого облiку 1 000,0 1 000,0                 1 000,0
3501230 Створення потужностей з переробки брухту та вiдходiв дорогоцiнних металiв     90 000,0       90 000,0 90 000,0
3501600 Розвиток мунiципального кредитного ринку         24 053,4         24 053,4
3503000 Державна пробiрна служба 1 184,1 1 184,1 643,2 46,0   652,3 562,3 11,1 6,0 90,0 1 836,4
3503010 Державний пробiрний контроль 1 054,1 1 054,1 643,2 46,0   474,3 474,3 11,1 6,0   1 528,4
3503020 Наукове забезпечення державного пробiрного контролю 130,0 130,0       178,0 88,0     90,0 308,0
3504000 Державне казначейство України 158 605,5 121 450,1 66 920,1 3 807,0 37 155,4 21 864,4 21 864,4       180 469,9
3504010 Керiвництво та управлiння казначейським обслуговуванням бюджету 128 605,5 121 450,1 66 920,1 3 807,0 7 155,4           128 605,5
3504600 Створення автоматизованої iнформацiйно-аналiтичної системи органiв Державного казначейства 30 000,0       30 000,0 21 864,4 21 864,4       51 864,4
3505000 Головне контрольно-ревiзiйне управлiння України 88 113,1 86 326,2 55 393,4 1 826,3 1 786,9 382,0 276,0   17,0 106,0 88 495,1
3505010 Керiвництво та управлiння у сферi контролю за витрачанням бюджетних коштiв 87 913,1 86 126,2 55 393,4 1 826,3 1 786,9 382,0 276,0   17,0 106,0 88 295,1
3505020 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв контрольно-ревiзiйної служби України 200,0 200,0                 200,0
3510000 Мiнiстерство фiнансiв України (загальнодержавнi видатки) 11 151 579,6 10 615 945,8 3 030,0 1 900,0 564 530,0 1 160 782,4 25 300,0     198 195,0 12 312 362,0
3511000 Мiнiстерство фiнансiв України (загальнодержавнi видатки) 11 151 579,6 10 615 945,8 3 030,0 1 900,0 564 530,0 1 160 782,4 25 300,0     198 195,0 12 312 362,0
3511010 Мобiлiзацiйна пiдготовка галузей нацiональної економiки України 12 057,2 11 527,2 3 030,0 1 900,0 530,0           12 057,2
3511020 Державнi капiтальнi вкладення 490 000,0       490 000,0           490 000,0
3511030 Резервний фонд 250 000,0                   250 000,0
3511050 Дотацiї вирiвнювання бюджету Автономної Республiки Крим, обласним бюджетам, бюджету мiста Севастополя, бюджетам районiв та бюджетам мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення 4 252 782,8 4 252 782,8                 4 252 782,8
3511060 Субвенцiя на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха у Закарпатськiй областi 20 000,0       20 000,0           20 000,0
3511100 Субвенцiя на надання пiльг та субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення та послуг зв'язку 2 295 000,0 2 295 000,0                 2 295 000,0
3511150 Субвенцiя на виплату допомог сiм'ям з дiтьми, iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам 1 076 743,4 1 076 743,4                 1 076 743,4
3511160 Субвенцiя на надання пiльг ветеранам вiйни i працi (крiм пiльг на оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацiю за пiльговий проїзд окреми 285 382,4 285 382,4                 285 382,4
3511170 Субвенцiя на будiвництво житла вiйськовослужбовцям, учасникам бойових дiй в Афганiстанi та воєнних конфлiктiв у зарубiжних країнах, членам сiмей вiйськовослужбовцiв, що загинули пiд час виконання ними службових обов'язкiв, а також вiйськовослужбовцям, звiльненим у запас або вiдставку за станом здоров'я, вiком, вислугою рокiв та у зв'язку iз скороченням штатiв, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання 170 445,0       170 445,0 170 445,0
3511190 Субвенцiя на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 роцi вiдкритим акцiонерним товариством "Державний ощадний банк України " Закарпатськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха 32 000,0 32 000,0                 32 000,0
3511200 Фiнансова пiдтримка пiдприємств транспортно-дорожнього комплексу на формування лiзингових фондiв, пiдтприємств машинобудiвного комплексу для створення i впровадження у виробництво сучасних зразкiв цивiльної продукцiї, виконавцiв Мiжвiдомчої програми впров 40 000,0 40 000,0                 40 000,0
3511210 Створення фiнансової установи з реконструкцiї та розвитку i Державного земельного (iпотечного) банку 30 000,0       30 000,0           30 000,0
3511220 Субвенцiя, що одержується з Державного бюджету на надання пiльг та субсидiй населенню на оплату твердого та рiдкого пiчного побутового палива, скрапленого газу, квартиртирної плати, вивозу смiття та побутових вiдходiв 634 510,0 634 510,0                 634 510,0
3511230 Субвенцiя на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова     27 750,0       27 750,0 27 750,0
3511250 Вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, попереднього слiдства, прокуратури, суду 10 000,0 10 000,0                 10 000,0
3511260 Пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу 1 783 000,0 1 783 000,0                 1 783 000,0
3511270 Субвенцiя на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха у Iвано-Франкiвськiй областi 7 000,0       7 000,0           7 000,0
3511280 Субвенцiя на комплексну реконструкцiю та реставрацiю Одеського державного академiчного театру опери та балету 5 000,0       5 000,0           5 000,0
3511290 Субвенцiя на соцiально-економiчний розвиток мiста Севастополя       25 300,0 25 300,0       25 300,0
3511300 Субвенцiя обласному бюджету Запорiзької областi на фiнансову пiдтримку державного комунального пiдприємства "Водоканал" м.Запорiжжя вiдповiдно до Гарантiйної Угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку 8 000,0       8 000,0           8 000,0
3511310 Субвенцiя на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха у Кiровоградськiй областi 4 000,0       4 000,0           4 000,0
3511320 Субвенцiя на часткове виконання статтi 57 Закону України "Про освiту" 155 000,0 155 000,0                 155 000,0
3511330 Субвенцiя на утримання стацiонарних вiддiлень терiторiальних центрiв обслуговування громадян похилого вiку та iнвалiдiв i центрiв ранньої соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв 40 000,0 40 000,0                 40 000,0
3511600 Оформлення позик в результатi вступу в силу державних гарантiй       442 357,5         442 357,5
3511620 Фiнансування проектiв розвитку за рахунок коштiв, залучених державою     494 929,9         494 929,9
3511630 Повернення позик, наданих для фiнансування проектiв розвитку за рахунок коштiв, залучених державою -278 896,2                   -278 896,2
3600000 Мiнiстерство юстицiї України 410 097,8 324 828,9 180 575,4 13 970,6 85 268,9 67 216,3 60 016,4 9 442,3 3 157,5 7 199,9 477 314,1
3601000 Апарат Мiнiстерства юстицiї України 403 981,3 319 404,4 177 422,3 13 809,8 84 576,9 63 866,3 57 091,3 8 382,5 3 083,5 6 775,0 467 847,6
3601010 Керiвництво та управлiння у сферi юстицiї 105 239,4 100 861,8 59 693,2 3 571,2 4 377,6 55 000,0 48 950,0 6 300,0 2 900,0 6 050,0 160 239,4
3601020 Функцiонування Центру правової реформи i законопроектних робiт, Центру перекладiв актiв європейського права, Центру порiвняльного права 1 522,4 1 472,4 217,6 5,0 50,0 1 081,2 1 031,2 175,5   50,0 2 603,6
3601030 Здiйснення правосуддя апеляцiйними судами 37 386,5 33 886,5 19 107,8 1 175,5 3 500,0 21,0 21,0       37 407,5
3601040 Здiйснення правосуддя мiсцевими судами 147 062,0 119 137,7 66 035,0 8 629,9 27 924,3 31,0 31,0       147 093,0
3601050 Здiйснення правосуддя вiйськовими судами 6 214,7 5 974,7 3 792,2 180,0 240,0           6 214,7
3601060 Проведення судової реформи 90 229,6 51 470,7 25 141,6   38 758,9           90 229,6
3601070 Проведення судової експертизи 5 017,0 3 636,0 1 782,4 111,7 1 381,0 5 700,0 5 030,0 1 900,0 170,0 670,0 10 717,0
3601080 Прикладнi розробки у сферi методики проведення судових експертиз 1 961,0 1 961,0 1 259,7 45,0             1 961,0
3601090 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв юстицiї та судiв 353,9 353,9 177,6 49,1   58,5 53,5 7,0 13,5 5,0 412,4
3601100 Перепiдготовка осiб для зайняття посад професiйних суддiв, пiдвищення квалiфiкацiї суддiв та працiвникiв апаратiв судiв Українською академiєю суддiв 994,8 649,7 215,2 42,4 345,1           994,8
3601110 Заходи, пов'язанi з веденням Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень 8 000,0       8 000,0           8 000,0
3601600 Створення системи реєстрацiї прав власностi         1 974,6 1 974,6       1 974,6
3603000 Державний комiтет України у справах релiгiй 638,6 638,6 336,0               638,6
3603010 Керiвництво та управлiння у сферi релiгiй 538,6 538,6 336,0               538,6
3603020 Заходи, пов'язанi iз забезпеченням свободи совiстi та релiгiї 100,0 100,0                 100,0
3604000 Академiя правових наук 5 477,9 4 785,9 2 817,1 160,8 692,0 3 350,0 2 925,1 1 059,8 74,0 424,9 8 827,9
3604020 Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї Академiї правових наук 2 119,8 1 819,8 1 208,6 59,0 300,0 550,0 520,0 186,0 3,0 30,0 2 669,8
3604030 Фундаментальнi дослiдження у сферi законодавства i права 2 931,6 2 551,6 1 484,7 101,8 380,0 2 720,0 2 343,1 858,6 71,0 376,9 5 651,6
3604040 Пiдготовка наукових кадрiв у сферi законодавства 26,5 26,5       80,0 62,0 15,2   18,0 106,5
3604050 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi удосконалення законодавства 200,0 200,0                 200,0
3604060 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi боротьби зi злочиннiстю 200,0 188,0 123,8   12,0           200,0
5120000 Державний комiтет України з державного матерiального резерву 18 589,3 18 496,3 5 280,0 2 575,5 93,0 642 677,4 143 651,7 2 461,6 4 745,9 499 025,7 661 266,7
5121000 Апарат Державного комiтету з державного матерiального резерву 18 589,3 18 496,3 5 280,0 2 575,5 93,0 642 677,4 143 651,7 2 461,6 4 745,9 499 025,7 661 266,7
5121010 Керiвництво та управлiння у сферi державного матерiального резерву 3 442,3 3 349,3 1 276,8 94,5 93,0           3 442,3
5121020 Обслуговування державного матерiального резерву установами Державного комiтету України з державного матерiального резерву 8 036,1 8 036,1 4 003,2 2 481,0   23 346,7 20 489,4 2 461,6 4 745,9 2 857,3 31 382,8
5121030 Вiдшкодування пiдприємствам, установам та органiзацiям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цiнностей матерiального резерву 7 110,9 7 110,9       3 340,7 3 340,7       10 451,6
5121040 Накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву   615 990,0 119 821,6     496 168,4 615 990,0
5160000 Державна митна служба України 374 119,0 328 764,7 141 226,5 11 202,1 45 354,3 1 271,6 871,4 83,8 134,0 400,2 375 390,6
5161000 Апарат Державної митної служби України 374 119,0 328 764,7 141 226,5 11 202,1 45 354,3 1 271,6 871,4 83,8 134,0 400,2 375 390,6
5161010 Керiвництво та управлiння у сферi митної справи 311 954,9 307 079,3 138 761,7 10 500,0 4 875,6 493,7 359,3   27,7 134,4 312 448,6
5161020 Розбудова та модернiзацiя об'єктiв митної системи 45 871,4 6 225,0     39 646,4           45 871,4
5161030 Пiдготовка кадрiв для митної служби 5 372,8 4 682,8 1 723,7 588,5 690,0 777,9 512,1 83,8 106,3 265,8 6 150,7
5161040 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної митної служби 1 719,9 1 577,6 741,1 113,6 142,3           1 719,9
5161050 Прикладнi дослiдження i розробки у сферi митної служби 9 200,0 9 200,0                 9 200,0
5270000 Державний комiтет ядерного регулювання України 4 726,7 4 313,7 2 104,8 80,1 413,0           4 726,7
5271000 Апарат Державного комiтету ядерного регулювання України 4 726,7 4 313,7 2 104,8 80,1 413,0           4 726,7
5271010 Керiвництво та управлiння у сферi ядерного регулювання 3 776,7 3 363,7 2 104,8 80,1 413,0           3 776,7
5271020 Прикладнi дослiдження у сферi ядерного регулювання 950,0 950,0                 950,0
5320000 Державний комiтет України у справах нацiональностей та мiграцiї 47 535,8 7 405,8 510,0 154,7 40 130,0           47 535,8
5321000 Апарат Державного комiтету України у справах нацiональностей та мiграцiї 47 535,8 7 405,8 510,0 154,7 40 130,0           47 535,8
5321010 Керiвництво та управлiння у сферi нацiональностей та мiграцiї 633,1 633,1 386,4 26,0             633,1
5321020 Надання допомоги бiженцям 902,7 772,7 123,6 128,7 130,0           902,7
5321030 Заходи щодо вiдтворення культури нацiональних меншин та встановлення культурних зв'язкiв з українською дiаспорою 400,0 400,0                 400,0
5321040 Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осiб iнших нацiональностей, якi були депортованi з територiї України 45 000,0 5 000,0     40 000,0           45 000,0
5321050 Фiнансова пiдтримка Української Всесвiтньої Координацiйної Ради 600,0 600,0                 600,0
5340000 Державний комiтет у справах охорони державного кордону України 315 442,4 300 667,6 157 808,6 25 150,0 14 774,8 8 633,7 7 133,7 2,0 625,0 1 500,0 324 076,1
5341000 Апарат Державного комiтету у справах охорони державного кордону України 301 542,4 286 767,6 149 205,6 25 150,0 14 774,8 8 633,7 7 133,7 2,0 625,0 1 500,0 310 176,1
5341010 Керiвництво та управлiння у сферi охорони державного кордону 6 365,0 6 365,0 4 400,0               6 365,0
5341020 Забезпечення особового складу Прикордонних вiйськ 206 662,5 206 662,5 135 574,1     850,0 850,0       207 512,5
5341030 Охорона державного кордону 72 539,6 60 764,8   24 000,0 11 774,8 7 220,0 5 720,0   500,0 1 500,0 79 759,6
5341060 Пiдготовка кадрiв та пiдвищення квалiфiкацiї Нацiональною академiєю Прикордонних вiйськ 12 975,3 12 975,3 9 231,5 1 150,0   563,7 563,7 2,0 125,0   13 539,0
5341070 Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ 3 000,0       3 000,0           3 000,0
5342000 Розвiдувальний орган Державного комiтету у справах охорони державного кордону 13 900,0 13 900,0 8 603,0               13 900,0
5342010 Функцiонування розвiдувального органу 13 900,0 13 900,0 8 603,0               13 900,0
5380000 Державна туристична адмiнiстрацiя України 2 233,4 2 217,7 420,0 16,7 15,7           2 233,4
5381000 Апарат Державної туристичної адмiнiстрацiї України 2 233,4 2 217,7 420,0 16,7 15,7           2 233,4
5381010 Керiвництво та управлiння у сферi туризму 717,9 702,2 420,0 16,7 15,7           717,9
5381020 Фiнансова пiдтримка розвитку туризму в Українi 1 515,5 1 515,5                 1 515,5
5420000 Державний комiтет України з питань фiзичної культури i спорту 128 387,7 109 862,5 17 726,3 1 723,5 18 525,2 10 259,7 7 455,3 1 902,6 982,5 2 804,4 138 647,4
5421000 Апарат Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту 76 433,3 64 443,1 8 885,7 1 716,7 11 990,2 10 259,7 7 455,3 1 902,6 982,5 2 804,4 86 693,0
5421010 Керiвництво та управлiння у сферi фiзичної культури i спорту 1 049,1 1 038,5 634,0 34,8 10,6           1 049,1
5421020 Пiдготовка кадрiв для сфери спорту вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 2 258,3 2 258,3 1 221,4 201,2   340,5 300,5 39,3 55,5 40,0 2 598,8
5421030 Пiдготовка кадрiв для сфери спорту вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 12 288,4 12 088,4 6 337,7 1 400,7 200,0 9 799,2 7 089,0 1 853,3 927,0 2 710,2 22 087,6
5421040 Методичне забезпечення дiяльностi навчальних закладiв у сферi спорту 79,9 79,9 46,4               79,9
5421050 Функцiонування музею спортивної слави України 81,2 76,6 13,7   4,6           81,2
5421060 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань 36 505,6 36 505,6                 36 505,6
5421070 Пiдготовка i участь нацiональних збiрних команд в Олiмпiйських iграх 4 939,8 4 939,8                 4 939,8
5421080 Проведення заходiв з неолiмпiйських видiв спорту i масових заходiв з фiзичної культури 3 761,2 3 761,2                 3 761,2
5421090 Забезпечення пiдготовки спортсменiв вищих категорiй 1 028,8 1 003,8 301,9 80,0 25,0           1 028,8
5421100 Розвиток матерiально-технiчної бази спорту вищих досягнень 13 900,0 2 200,0     11 700,0           13 900,0
  в тому числi для реконструкцiї Палацу водних видiв спорту спортивного комплексу "Метеор" для пiдготовки спортсменiв Нацiональної, Олiмпiйської та Параолiмпiйської збiрних
5421110 Прикладнi розробки у сферi розвитку окремих видiв спорту та методики пiдготовки спортсменiв 541,0 491,0 330,6   50,0 120,0 65,8 10,0   54,2 661,0
5422000 Управлiння "Укрспортзабезпечення" 31 096,4 25 748,5 7 361,9 4,3 5 347,9           31 096,4
5422020 Органiзацiйне та фiнансове забезпечення спорту вищих досягнень 31 096,4 25 748,5 7 361,9 4,3 5 347,9           31 096,4
5423000 Нацiональний комiтет спорту iнвалiдiв України 20 216,4 19 029,3 1 478,7 2,5 1 187,1           20 216,4
5423020 Фiзкультурно-спортивна реабiлiтацiя та спорт iнвалiдiв 10 597,9 10 410,8 1 478,7 2,5 187,1           10 597,9
5423030 Пiдготовка i участь нацiональних збiрних команд в Параолiмпiйських iграх 4 618,5 4 618,5                 4 618,5
5423040 Фiнансова пiдтримка параолiмпiйського руху в Українi 5 000,0 4 000,0     1 000,0           5 000,0
5424000 Профспiлково-спортивне товариство "Україна" 641,6 641,6                 641,6
5424020 Фiзкультурно-спортивна пiдготовка дiтей та молодi 641,6 641,6                 641,6
5450000 Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України 87 879,7 82 879,7 14 123,9 834,6 5 000,0 21 300,7 18 978,3 4 278,4 1 067,7 2 322,4 109 180,4
5451000 Апарат Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України 74 825,3 69 825,3 6 963,7 709,2 5 000,0 16 900,7 14 863,3 3 662,4 1 058,8 2 037,4 91 726,0
5451010 Керiвництво та управлiння у сферi зв'язку та iнформатизацiї 2 676,9 2 676,9 1 663,2 79,0             2 676,9
5451030 Прикладнi дослiдження у сферi сучасних iнформацiйних систем та зв'язку 1 015,2 1 015,2                 1 015,2
5451050 Проведення наукових виставок i конференцiй у сферi зв'язку та iнформатизацiї 100,0 100,0                 100,0
5451060 Пiдготовка кадрiв для сфери зв'язку та iнформатизацiї вищими навчальними закладами I та II рiвнiв акредитацiї 2 318,8 2 318,8 1 302,7 183,3   2 040,3 1 737,9 390,6 287,8 302,4 4 359,1
5451070 Пiдготовка кадрiв для сфери зв'язку та iнформатизацiї вищими навчальними заклади III та IV рiвнiв акредитацiї 5 137,2 5 137,2 2 800,8 375,0   14 860,4 13 125,4 3 271,8 771,0 1 735,0 19 997,6
5451100 Спецоб'єкти 1 714,2 1 714,2 1 197,0 71,9             1 714,2
5451110 Забезпечення ефективного використання радiочастотного ресурсу 9 000,0 4 000,0     5 000,0           9 000,0
5451120 Нацiональна програма iнформатизацiї 8 000,0 8 000,0                 8 000,0
5451130 Пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв п'ятої-сьомої категорiй у сферi зв'язку та iнформатизацiї 30,0 30,0                 30,0
5451150 Трансляцiя телерадiопрограм, вироблених для державних потреб 44 833,0 44 833,0                 44 833,0
5452000 Головне управлiння Державної фельд'єгерської служби України 13 054,4 13 054,4 7 160,2 125,4   4 400,0 4 115,0 616,0 8,9 285,0 17 454,4
5452010 Доставка дипломатичної кореспонденцiї за кордон i в Україну 3 200,0 3 200,0                 3 200,0
5452020 Доставка спецiальної службової кореспонденцiї органам державної влади 9 854,4 9 854,4 7 160,2 125,4   4 400,0 4 115,0 616,0 8,9 285,0 14 254,4
5980000 Вища рада юстицiї 2 774,0 2 674,0 1 011,0 163,0 100,0           2 774,0
5981000 Апарат Вищої ради юстицiї 2 774,0 2 674,0 1 011,0 163,0 100,0           2 774,0
5981010 Формування судiйського корпусу та контроль за його дiяльнiстю 2 774,0 2 674,0 1 011,0 163,0 100,0           2 774,0
5990000 Секретарiат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 5 183,4 3 675,4 2 076,7 75,0 1 508,0           5 183,4
5991000 Секретарiат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 5 183,4 3 675,4 2 076,7 75,0 1 508,0           5 183,4
5991010 Парламентський контроль за додержанням конституцiйних прав i свобод людини 5 183,4 3 675,4 2 076,7 75,0 1 508,0           5 183,4
6010000 Антимонопольний комiтет України 13 342,7 12 242,8 5 477,2 374,8 1 099,9 2 773,3 1 683,5 3,7 7,8 1 089,8 16 116,0
6011000 Апарат Антимонопольного комiтету України 13 342,7 12 242,8 5 477,2 374,8 1 099,9 2 773,3 1 683,5 3,7 7,8 1 089,8 16 116,0
6011010 Керiвництво та управлiння у сферi конкурентної полiтики, контроль за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї 12 990,6 11 923,7 5 406,7 374,8 1 066,9 2 749,3 1 674,5   7,8 1 074,8 15 739,9
6011020 Прикладнi розробки у сферi конкурентної полiтики та права 352,1 319,1 70,5   33,0 24,0 9,0 3,7   15,0 376,1
6020000 Вища атестацiйна комiсiя України 803,0 803,0 500,5 25,4             803,0
6021000 Апарат Вищої атестацiйної комiсiї України 803,0 803,0 500,5 25,4             803,0
6021010 Керiвництво та управлiння у сферi атестацiї наукових та науково-педагогiчних кадрiв вищої квалiфiкацiї, присудження наукових ступенiв 623,4 623,4 420,0 25,4             623,4
6021020 Державна атестацiя наукових i науково- педагогiчних кадрiв вищої квалiфiкацiї 179,6 179,6 80,5               179,6
6070000 Державний департамент України з питань виконання покарань 418 196,8 392 527,8 211 612,4 51 703,4 25 669,0 62 548,2 59 934,9 37,7 8 827,2 2 613,3 480 745,0
6071000 Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань 418 196,8 392 527,8 211 612,4 51 703,4 25 669,0 62 548,2 59 934,9 37,7 8 827,2 2 613,3 480 745,0
6071010 Керiвництво та управлiння у сферi виконання покарань 23 357,1 22 357,1 12 904,6 2 944,5 1 000,0           23 357,1
6071020 Утримання спецконтингенту в установах кримiнально-виконавчої системи 142 646,1 141 825,5 15 604,3 36 637,1 820,6 62 295,5 59 688,7   8 769,7 2 606,8 204 941,6
6071030 Здiйснення виконання покарань 192 973,7 192 954,8 167 539,0 7 932,8 18,9           192 973,7
6071040 Фiнансова пiдтримка санаторно-курортних закладiв Державного департаменту України з питань виконання покарань 214,0 214,0   128,6   252,7 246,2 37,7 57,5 6,5 466,7
6071060 Утримання спецконтингенту, хворого на туберкульоз, в установах кримiнально-виконавчої системи 35 005,9 35 005,9 15 564,5 4 060,4             35 005,9
6071070 Створення установ виконання покарань для засуджених на довiчне ув'язнання та приведення умов тримання засуджених до вимог європейських стандартiв 24 000,0 170,5     23 829,5           24 000,0
6110000 Державний комiтет архiвiв України 3 037,4 3 013,4 1 664,5 322,0 24,0 674,0 604,0 191,5 47,0 70,0 3 711,4
6111000 Апарат Державного комiтету архiвiв України 3 037,4 3 013,4 1 664,5 322,0 24,0 674,0 604,0 191,5 47,0 70,0 3 711,4
6111010 Керiвництво та управлiння у сферi архiвної справи 561,0 561,0 310,8 9,6             561,0
6111020 Прикладнi розробки у сферi архiвної справи 417,5 393,5 241,3   24,0           417,5
6111030 Архiвна справа 2 058,9 2 058,9 1 112,4 312,4   674,0 604,0 191,5 47,0 70,0 2 732,9
6120000 Головне управлiння державної служби України 6 091,8 6 072,6 957,6 42,3 19,2 862,2 712,2   114,9 150,0 6 954,0
6121000 Апарат Головного управлiння державної служби України 6 091,8 6 072,6 957,6 42,3 19,2 862,2 712,2   114,9 150,0 6 954,0
6121010 Керiвництво та функцiональне управлiння у сферi державної служби 1 951,8 1 932,6 957,6 42,3 19,2 862,2 712,2   114,9 150,0 2 814,0
6121020 Науковi розробки у сферi розвитку державної служби 2 040,0 2 040,0                 2 040,0
6121030 Пiдготовка магiстрiв державної служби 2 100,0 2 100,0                 2 100,0
6140000 Державна податкова адмiнiстрацiя України 945 903,5 828 568,2 511 455,8 21 203,6 117 335,3 101 294,3 85 947,3 5 909,1 400,0 15 347,0 1 047 197,8
6141000 Апарат Державної податкової адмiнiстрацiї України 945 903,5 828 568,2 511 455,8 21 203,6 117 335,3 101 294,3 85 947,3 5 909,1 400,0 15 347,0 1 047 197,8
6141010 Керiвництво та управлiння у сферi контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 852 356,2 798 311,2 506 363,4 20 155,4 54 045,0 59 939,0 52 514,0     7 425,0 912 295,2
6141020 Прикладнi розробки у сферi оподаткування та дiяльностi податкової служби 1 811,0 1 461,0 561,9 28,2 350,0 550,0 450,0 163,3   100,0 2 361,0
6141030 Пiдготовка кадрiв для податкової служби вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 748,1 728,1 266,4   20,0 703,3 363,3 124,6   340,0 1 451,4
6141040 Пiдготовка кадрiв та пiдвищення квалiфiкацiї Академiєю державної податкової служби 21 084,6 11 584,6 3 929,5 820,0 9 500,0 17 200,0 13 200,0 5 500,0 350,0 4 000,0 38 284,6
6141050 Пiдвищення квалiфiкацiї Центром перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї керiвних кадрiв органiв державної податкової служби 3 503,6 1 003,6 334,6 200,0 2 500,0 500,0 420,0 121,2 50,0 80,0 4 003,6
6141060 Перепiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв податкової служби 5 000,0 5 000,0                 5 000,0
6141080 Створення автоматизованої iнформацiйно-аналiтичної системи податкових органiв 54 400,0 6 700,0     47 700,0           54 400,0
6141600 Модернiзацiя податкової служби 7 000,0 3 779,7     3 220,3 22 402,0 19 000,0     3 402,0 29 402,0
6150000 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 11 761,5 11 695,5 4 336,2 204,1 66,0           11 761,5
6151000 Апарат Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України 11 761,5 11 695,5 4 336,2 204,1 66,0           11 761,5
6151010 Керiвництво та управлiння у сферi фондового ринку 9 210,5 9 144,5 4 336,2 204,1 66,0           9 210,5
6151020 Створення Нацiональної депозитарної системи та системи монiторингу фондового ринку 2 500,0 2 500,0                 2 500,0
6151030 Перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з питань фондового ринку та корпоративного управлiння 51,0 51,0                 51,0
6250000 Державна комiсiя з питань оборонно-промислового комплексу України 6 131,0 5 511,2 541,0 149,0 619,8           6 131,0
6251000 Апарат Державної комiсiї з питань оборонно-промислового комплексу України 6 131,0 5 511,2 541,0 149,0 619,8           6 131,0
6251010 Керiвництво та управлiння у сферi оборонно-промислового комплексу 2 131,0 1 511,2 541,0 149,0 619,8           2 131,0
6251030 Забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у воєнно-промисловiй i вiйськово-технiчнiй сферах 4 000,0 4 000,0                 4 000,0
6370000 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України 4 847,5 4 847,5 2 486,4 128,5   20,0 20,0       4 867,5
6371000 Апарат Нацiональноїї комiсiї регулювання електроенергетики України 4 847,5 4 847,5 2 486,4 128,5   20,0 20,0       4 867,5
6371010 Керiвництво та управлiння у сферi регулювання електроенергетики 4 847,5 4 847,5 2 486,4 128,5   20,0 20,0       4 867,5
6380000 Нацiональне космiчне агентство України 129 305,3 127 122,3 19 115,8 4 758,4 2 183,0 6 981,0 6 281,0 562,0 681,0 700,0 136 286,3
6381000 Апарат Нацiонального космiчного агентства України 129 305,3 127 122,3 19 115,8 4 758,4 2 183,0 6 981,0 6 281,0 562,0 681,0 700,0 136 286,3
6381010 Керiвництво та управлiння у сферi космiчної дiяльностi 1 786,3 1 786,3 1 235,4               1 786,3
6381020 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi космiчної галузi 300,0 300,0                 300,0
6381030 Надання позашкiльної освiти Нацiональним центром аерокосмiчної освiти молодi України 1 631,1 1 411,1 278,3 134,5 220,0 80,0 80,0   1,0   1 711,1
6381040 Загальнодержавна (Нацiональна) космiчна програма 89 000,0 89 000,0                 89 000,0
6381050 Управлiння та випробування космiчних засобiв 32 100,0 30 137,0 17 602,1 4 623,9 1 963,0 6 901,0 6 201,0 562,0 680,0 700,0 39 001,0
6381060 Функцiонування i розвиток нацiональної системи сейсмiчних спостережень 2 600,0 2 600,0                 2 600,0
6381070 Експлуатацiя супутникових систем зв'язку та телерадiомовлення 1 287,9 1 287,9                 1 287,9
6381080 Прикладнi розробки у сферi космiчної галузi 600,0 600,0                 600,0
6440000 Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення 2 583,5 2 483,5 1 386,6 71,0 100,0           2 583,5
6441000 Апарат Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення 2 583,5 2 483,5 1 386,6 71,0 100,0           2 583,5
6441010 Керiвництво та управлiння здiйсненням контролю у сферi телебачення i радiомовлення 2 544,5 2 444,5 1 386,6 71,0 100,0           2 544,5
6441020 Розвиток вiтчизняного телебачення та радiомовлення 39,0 39,0                 39,0
6510000 Рахункова палата України 16 830,9 8 630,9 3 926,7 598,2 8 200,0           16 830,9
6511000 Апарат Рахункової палати України 16 830,9 8 630,9 3 926,7 598,2 8 200,0           16 830,9
6511010 Керiвництво та управлiння у сферi контролю за виконанням державного бюджету 16 830,9 8 630,9 3 926,7 598,2 8 200,0           16 830,9
6520000 Служба безпеки України 573 097,8 573 097,8 416 450,7 22 022,0   23 449,5 23 449,5 2 471,1 3 537,0   596 547,3
6521000 Центральне управлiння Служби безпеки України 429 647,6 429 647,6 316 080,0 16 120,0   18 705,3 18 705,3 2 445,5 2 925,0   448 352,9
6521010 Забезпечення заходiв у сферi безпеки держави та функцiонування органiв системи Служби безпеки України 370 052,6 370 052,6 289 830,0 13 700,0             370 052,6
6521020 Централiзоване матерiально-технiчне забезпечення оперативно-службової дiяльностi у сферi безпеки держави 14 500,0 14 500,0                 14 500,0
6521030 Дослiдження та розробка спецiальної технiки та науково-дослiдна дiяльнiсть у сферi безпеки держави 175,0 175,0                 175,0
6521040 Забезпечення перебування за кордоном працiвникiв органiв державної влади 1 300,0 1 300,0                 1 300,0
6521050 Фiнансова пiдтримка санаторно-курортних закладiв Служби безпеки України 6 000,0 6 000,0 2 950,0 775,0   18 705,3 18 705,3 2 445,5 2 925,0   24 705,3
6521070 Пiдготовка та перепiдготовка кадрiв Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IY рiвнiв акредитацiї 21 320,0 21 320,0 16 000,0 800,0             21 320,0
6521080 Медичне обслуговування особового складу Служби безпеки України 12 550,0 12 550,0 7 300,0 845,0             12 550,0
6521090 Утримання закладiв дошкiльної освiти Служби безпеки України 850,0 850,0                 850,0
6521200 Забезпечення заходiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю Служби безпеки України 2 900,0 2 900,0                 2 900,0
6522000 Головне управлiння розвiдки Служби безпеки України 28 000,0 28 000,0 19 829,1 790,0             28 000,0
6522010 Розвiдувальна дiяльнiсть у сферi безпеки держави та спецiальний захист державних представництв за кордоном 28 000,0 28 000,0 19 829,1 790,0             28 000,0
6523000 Департамент спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки України 104 950,2 104 950,2 79 693,0 5 112,0   4 744,2 4 744,2 25,6 612,0   109 694,4
6523010 Забезпечення функцiонування державної системи урядового зв'язку 98 800,2 98 800,2 79 693,0 5 112,0   4 744,2 4 744,2 25,6 612,0   103 544,4
6523020 Захист iнформацiйних ресурсiв держави 6 000,0 6 000,0                 6 000,0
6523030 Роботи по стандартизацiї, сертифiкацiї в галузi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї 150,0 150,0                 150,0
6524000 Антитерористичний центр Служби безпеки України 10 500,0 10 500,0 848,6               10 500,0
6524010 Боротьба з тероризмом на територiї України 10 500,0 10 500,0 848,6               10 500,0
6540000 Нацiональна Академiя наук України 371 559,2 352 568,6 185 561,3 19 721,5 18 990,6 168 881,5 154 495,9 32 664,2 11 249,2 14 385,6 540 440,7
6541000 Апарат Нацiональної Академiї наук України 371 559,2 352 568,6 185 561,3 19 721,5 18 990,6 168 881,5 154 495,9 32 664,2 11 249,2 14 385,6 540 440,7
6541020 Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї Нацiональної Академiї наук 17 454,6 16 784,6 7 732,6 1 050,2 670,0 2 208,3 2 019,3 80,0 91,5 189,0 19 662,9
6541030 Фундаментальнi дослiдження наукових установ Нацiональної Академiї наук 235 740,0 231 420,3 139 500,9 16 465,4 4 319,7 138 000,0 125 328,5 25 762,9 9 149,5 12 671,5 373 740,0
6541040 Прикладнi розробки у сферi розвитку галузей економiки 56 399,0 51 736,0 32 733,9 1 097,5 4 663,0 27 500,0 26 023,9 6 636,7 2 004,2 1 476,1 83 899,0
6541050 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розвитку галузей економiки 13 999,0 13 639,0 1 660,0 417,0 360,0           13 999,0
6541060 Фiнансова пiдтримка технiчного забезпечення Нацiональної Академiї наук 31 969,2 31 869,2 1 800,0 37,5 100,0           31 969,2
6541070 Оздоровлення i вiдпочинок дiтей в дитячому оздоровчому таборi "Каштан" 270,1 270,1 66,4 55,0   1 000,0 956,0 125,0   44,0 1 270,1
6541080 Пiдготовка кадрiв фiзико-технiчного напрямку вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 1 301,4 1 276,1 182,6 24,0 25,3 50,7 45,7 14,0   5,0 1 352,1
6541090 Методичне забезпечення викладення народознавства та української мови як iноземної Мiжнародною школою українiстики 89,2 86,2 46,8 1,5 3,0 27,0 27,0 7,0     116,2
6541100 Медичне обслуговування працiвникiв Нацiональної Академiї наук України 6 336,7 5 487,1 1 838,1 573,4 849,6 95,5 95,5 38,6 4,0   6 432,2
6541110 Закупiвля устаткування та створення пiлотного проекту з виробництва безпечних препаратiв кровi та впровадження цих технологiй 8 000,0       8 000,0           8 000,0
6600000 Управлiння державної охорони України 47 696,6 44 044,7 32 976,0 791,0 3 651,9           47 696,6
6601000 Управлiння державної охорони України 47 696,6 44 044,7 32 976,0 791,0 3 651,9           47 696,6
6601020 Державна охорона органiв державної влади та посадових осiб 47 696,6 44 044,7 32 976,0 791,0 3 651,9           47 696,6
6610000 Фонд державного майна України 24 857,4 24 857,4 17 148,1 415,0   182 622,2 175 545,9 4 159,0 1 608,7 7 076,3 207 479,6
6611000 Апарат Фонду державного майна України 24 857,4 24 857,4 17 148,1 415,0   182 622,2 175 545,9 4 159,0 1 608,7 7 076,3 207 479,6
6611010 Керiвництво та управлiння у сферi державного майна 24 857,4 24 857,4 17 148,1 415,0             24 857,4
6611020 Заходи, пов'язанi з проведенням приватизацiї державного майна       182 622,2 175 545,9 4 159,0 1 608,7 7 076,3 182 622,2
6730000 Центральна виборча комiсiя 316 431,5 315 599,3 1 891,4 81,6 832,2           316 431,5
6731000 Апарат Центральної виборчої комiсiї 316 431,5 315 599,3 1 891,4 81,6 832,2           316 431,5
6731010 Керiвництво та управлiння у сферi проведення виборiв та референдумiв 5 359,4 4 527,2 1 891,4 81,6 832,2           5 359,4
6731020 Проведення виборiв народних депутатiв України 291 072,1 291 072,1                 291 072,1
6731030 Проведення виборiв депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв 20 000,0 20 000,0                 20 000,0
7710000 Рада Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим 11 821,1 11 579,1 7 263,2 527,8 242,0 80,0 80,0 13,5 21,7   11 901,1
7711000 Апарат Ради Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим 11 821,1 11 579,1 7 263,2 527,8 242,0 80,0 80,0 13,5 21,7   11 901,1
7711010 Здiйснення виконавчої влади в Автономнiй Республiцi Крим 11 821,1 11 579,1 7 263,2 527,8 242,0 80,0 80,0 13,5 21,7   11 901,1
7720000 Вiнницька обласна державна адмiнiстрацiя 28 588,1 28 366,1 17 479,2 1 038,8 222,0 1 020,0 859,3 110,0 210,0 160,7 29 608,1
7721000 Апарат Вiнницької обласної державної адмiнiстрацiї 28 588,1 28 366,1 17 479,2 1 038,8 222,0 1 020,0 859,3 110,0 210,0 160,7 29 608,1
7721010 Здiйснення виконавчої влади у Вiнницькiй областi 28 588,1 28 366,1 17 479,2 1 038,8 222,0 1 020,0 859,3 110,0 210,0 160,7 29 608,1
7730000 Волинська обласна державна адмiнiстрацiя 16 954,8 16 682,8 10 255,4 691,1 272,0 609,7 570,7 128,9 59,7 39,0 17 564,5
7731000 Апарат Волинської обласної державної адмiнiстрацiї 16 954,8 16 682,8 10 255,4 691,1 272,0 609,7 570,7 128,9 59,7 39,0 17 564,5
7731010 Здiйснення виконавчої влади у Волинськiй областi 16 954,8 16 682,8 10 255,4 691,1 272,0 609,7 570,7 128,9 59,7 39,0 17 564,5
7740000 Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя 25 441,4 25 151,0 15 524,5 1 440,3 290,4 1 456,3 1 231,3 264,3 137,2 225,0 26 897,7
7741000 Апарат Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї 25 441,4 25 151,0 15 524,5 1 440,3 290,4 1 456,3 1 231,3 264,3 137,2 225,0 26 897,7
7741010 Здiйснення виконавчої влади у Днiпропетровськiй областi 25 441,4 25 151,0 15 524,5 1 440,3 290,4 1 456,3 1 231,3 264,3 137,2 225,0 26 897,7
7750000 Донецька обласна державна адмiнiстрацiя 21 910,0 21 623,0 13 238,6 1 210,0 287,0 787,1 561,6   179,1 225,5 22 697,1
7751000 Апарат Донецької обласної державної адмiнiстрацiї 21 910,0 21 623,0 13 238,6 1 210,0 287,0 787,1 561,6   179,1 225,5 22 697,1
7751010 Здiйснення виконавчої влади у Донецькiй областi 21 910,0 21 623,0 13 238,6 1 210,0 287,0 787,1 561,6   179,1 225,5 22 697,1
7760000 Житомирська обласна державна адмiнiстрацiя 22 855,6 22 628,6 13 895,9 910,0 227,0 457,3 447,3 148,3 10,4 10,0 23 312,9
7761000 Апарат Житомирської обласної державної адмiнiстрацiї 22 855,6 22 628,6 13 895,9 910,0 227,0 457,3 447,3 148,3 10,4 10,0 23 312,9
7761010 Здiйснення виконавчої влади у Житомирськiй областi 22 855,6 22 628,6 13 895,9 910,0 227,0 457,3 447,3 148,3 10,4 10,0 23 312,9
7770000 Закарпатська обласна державна адмiнiстрацiя 17 593,1 17 421,1 10 712,3 828,4 172,0 1 029,8 932,6 170,9 134,2 97,2 18 622,9
7771000 Апарат Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 17 593,1 17 421,1 10 712,3 828,4 172,0 1 029,8 932,6 170,9 134,2 97,2 18 622,9
7771010 Здiйснення виконавчої влади у Закарпатськiй областi 17 593,1 17 421,1 10 712,3 828,4 172,0 1 029,8 932,6 170,9 134,2 97,2 18 622,9
7780000 Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя 20 487,6 20 315,6 12 501,0 737,6 172,0 1 435,8 1 245,3 196,8 109,3 190,5 21 923,4
7781000 Апарат Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї 20 487,6 20 315,6 12 501,0 737,6 172,0 1 435,8 1 245,3 196,8 109,3 190,5 21 923,4
7781010 Здiйснення виконавчої влади у Запорiзькiй областi 20 487,6 20 315,6 12 501,0 737,6 172,0 1 435,8 1 245,3 196,8 109,3 190,5 21 923,4
7790000 Iвано-Франкiвська обласна державна адмiнiстрацiя 18 883,5 18 661,5 11 524,6 1 118,5 222,0 1 446,2 1 308,2 170,0 522,5 138,0 20 329,7
7791000 Апарат Iвано-Франкiвської обласної державної адмiнiстрацiї 18 883,5 18 661,5 11 524,6 1 118,5 222,0 1 446,2 1 308,2 170,0 522,5 138,0 20 329,7
7791010 Здiйснення виконавчої влади в Iвано-Франкiвськiй областi 18 883,5 18 661,5 11 524,6 1 118,5 222,0 1 446,2 1 308,2 170,0 522,5 138,0 20 329,7
7800000 Київська обласна державна адмiнiстрацiя 26 166,0 25 944,0 16 059,0 1 065,1 222,0 780,2 680,2 149,4 49,7 100,0 26 946,2
7801000 Апарат Київської обласної державної адмiнiстрацiї 26 166,0 25 944,0 16 059,0 1 065,1 222,0 780,2 680,2 149,4 49,7 100,0 26 946,2
7801010 Здiйснення виконавчої влади у Київськiй областi 26 166,0 25 944,0 16 059,0 1 065,1 222,0 780,2 680,2 149,4 49,7 100,0 26 946,2
7810000 Кiровоградська обласна державна адмiнiстрацiя 20 412,5 20 240,5 12 437,7 870,0 172,0 516,3 445,3 144,0 22,0 71,0 20 928,8
7811000 Апарат Кiровоградської обласної державної адмiнiстрацiї 20 412,5 20 240,5 12 437,7 870,0 172,0 516,3 445,3 144,0 22,0 71,0 20 928,8
7811010 Здiйснення виконавчої влади у Кiровоградськiй областi 20 412,5 20 240,5 12 437,7 870,0 172,0 516,3 445,3 144,0 22,0 71,0 20 928,8
7820000 Луганська обласна державна адмiнiстрацiя 20 492,2 20 320,2 12 478,1 1 378,1 172,0 546,8 412,8 110,9 9,7 134,0 21 039,0
7821000 Апарат Луганської обласної державної адмiнiстрацiї 20 492,2 20 320,2 12 478,1 1 378,1 172,0 546,8 412,8 110,9 9,7 134,0 21 039,0
7821010 Здiйснення виконавчої влади у Луганськiй областi 20 492,2 20 320,2 12 478,1 1 378,1 172,0 546,8 412,8 110,9 9,7 134,0 21 039,0
7830000 Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя 21 870,5 21 648,5 13 295,1 818,8 222,0 933,3 718,5 130,4 67,6 214,8 22 803,8
7831000 Апарат Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї 21 870,5 21 648,5 13 295,1 818,8 222,0 933,3 718,5 130,4 67,6 214,8 22 803,8
7831010 Здiйснення виконавчої влади у Львiвськiй областi 21 870,5 21 648,5 13 295,1 818,8 222,0 933,3 718,5 130,4 67,6 214,8 22 803,8
7840000 Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя 18 558,8 18 327,7 11 239,0 864,2 231,1 784,1 597,0 140,0 27,9 187,1 19 342,9
7841000 Апарат Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї 18 558,8 18 327,7 11 239,0 864,2 231,1 784,1 597,0 140,0 27,9 187,1 19 342,9
7841010 Здiйснення виконавчої влади у Миколаївськiй областi 18 558,8 18 327,7 11 239,0 864,2 231,1 784,1 597,0 140,0 27,9 187,1 19 342,9
7850000 Одеська обласна державна адмiнiстрацiя 27 088,0 26 916,0 16 622,8 1 272,3 172,0 640,0 600,0 162,0   40,0 27 728,0
7851000 Апарат Одеської обласної державної адмiнiстрацiї 27 088,0 26 916,0 16 622,8 1 272,3 172,0 640,0 600,0 162,0   40,0 27 728,0
7851010 Здiйснення виконавчої влади в Одеськiй областi 27 088,0 26 916,0 16 622,8 1 272,3 172,0 640,0 600,0 162,0   40,0 27 728,0
7860000 Полтавська обласна державна адмiнiстрацiя 22 299,2 22 127,2 13 572,5 760,8 172,0 710,0 618,0 137,7 31,0 92,0 23 009,2
7861000 Апарат Полтавської обласної державної адмiнiстрацiї 22 299,2 22 127,2 13 572,5 760,8 172,0 710,0 618,0 137,7 31,0 92,0 23 009,2
7861010 Здiйснення виконавчої влади у Полтавськiй областi 22 299,2 22 127,2 13 572,5 760,8 172,0 710,0 618,0 137,7 31,0 92,0 23 009,2
7870000 Рiвненська обласна державна адмiнiстрацiя 16 798,6 16 626,6 10 129,7 907,0 172,0 801,6 706,5 143,5 68,4 95,1 17 600,2
7871000 Апарат Рiвненської обласної державної адмiнiстрацiї 16 798,6 16 626,6 10 129,7 907,0 172,0 801,6 706,5 143,5 68,4 95,1 17 600,2
7871010 Здiйснення виконавчої влади у Рiвненськiй областi 16 798,6 16 626,6 10 129,7 907,0 172,0 801,6 706,5 143,5 68,4 95,1 17 600,2
7880000 Сумська обласна державна адмiнiстрацiя 19 445,0 19 273,0 11 785,1 797,8 172,0 956,8 745,3 135,0 70,8 211,5 20 401,8
7881000 Апарат Сумської обласної державної адмiнiстрацiї 19 445,0 19 273,0 11 785,1 797,8 172,0 956,8 745,3 135,0 70,8 211,5 20 401,8
7881010 Здiйснення виконавчої влади у Сумськiй областi 19 445,0 19 273,0 11 785,1 797,8 172,0 956,8 745,3 135,0 70,8 211,5 20 401,8
7890000 Тернопiльська обласна державна адмiнiстрацiя 19 639,3 19 417,3 11 891,7 825,0 222,0 547,6 466,6 124,3 18,6 81,0 20 186,9
7891000 Апарат Тернопiльської обласної державної адмiнiстрацiї 19 639,3 19 417,3 11 891,7 825,0 222,0 547,6 466,6 124,3 18,6 81,0 20 186,9
7891010 Здiйснення виконавчої влади у Тернопiльськiй областi 19 639,3 19 417,3 11 891,7 825,0 222,0 547,6 466,6 124,3 18,6 81,0 20 186,9
7900000 Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя 28 678,8 28 506,8 17 539,2 1 255,4 172,0 2 107,1 1 117,6 255,3 154,8 989,5 30 785,9
7901000 Апарат Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї 28 678,8 28 506,8 17 539,2 1 255,4 172,0 2 107,1 1 117,6 255,3 154,8 989,5 30 785,9
7901010 Здiйснення виконавчої влади у Харкiвськiй областi 28 678,8 28 506,8 17 539,2 1 255,4 172,0 2 107,1 1 117,6 255,3 154,8 989,5 30 785,9
7910000 Херсонська обласна державна адмiнiстрацiя 17 629,7 17 379,7 10 616,6 820,8 250,0 733,0 683,0 81,0 77,0 50,0 18 362,7
7911000 Апарат Херсонської обласної державної адмiнiстрацiї 17 629,7 17 379,7 10 616,6 820,8 250,0 733,0 683,0 81,0 77,0 50,0 18 362,7
7911010 Здiйснення виконавчої влади у Херсонськiй областi 17 629,7 17 379,7 10 616,6 820,8 250,0 733,0 683,0 81,0 77,0 50,0 18 362,7
7920000 Хмельницька обласна державна адмiнiстрацiя 21 200,9 20 915,4 12 907,8 852,0 285,5 724,0 564,0   88,0 160,0 21 924,9
7921000 Апарат Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї 21 200,9 20 915,4 12 907,8 852,0 285,5 724,0 564,0   88,0 160,0 21 924,9
7921010 Здiйснення виконавчої влади у Хмельницькiй областi 21 200,9 20 915,4 12 907,8 852,0 285,5 724,0 564,0   88,0 160,0 21 924,9
7930000 Черкаська обласна державна адмiнiстрацiя 19 633,0 19 461,0 11 935,6 850,0 172,0 698,0 542,2 99,0 75,0 155,8 20 331,0
7931000 Апарат Черкаської обласної державної адмiнiстрацiї 19 633,0 19 461,0 11 935,6 850,0 172,0 698,0 542,2 99,0 75,0 155,8 20 331,0
7931010 Здiйснення виконавчої влади у Черкаськiй областi 19 633,0 19 461,0 11 935,6 850,0 172,0 698,0 542,2 99,0 75,0 155,8 20 331,0
7940000 Чернiвецька обласна державна адмiнiстрацiя 12 289,8 12 037,8 7 352,2 560,0 252,0 583,0 474,0 178,0 14,0 109,0 12 872,8
7941000 Апарат Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї 12 289,8 12 037,8 7 352,2 560,0 252,0 583,0 474,0 178,0 14,0 109,0 12 872,8
7941010 Здiйснення виконавчої влади у Чернiвецькiй областi 12 289,8 12 037,8 7 352,2 560,0 252,0 583,0 474,0 178,0 14,0 109,0 12 872,8
7950000 Чернiгiвська обласна державна адмiнiстрацiя 20 475,9 20 250,4 12 417,9 955,0 225,5 812,7 702,7 162,7 53,6 110,0 21 288,6
7951000 Апарат Чернiгiвської обласної державної адмiнiстрацiї 20 475,9 20 250,4 12 417,9 955,0 225,5 812,7 702,7 162,7 53,6 110,0 21 288,6
7951010 Здiйснення виконавчої влади у Чернiгiвськiй областi 20 475,9 20 250,4 12 417,9 955,0 225,5 812,7 702,7 162,7 53,6 110,0 21 288,6
7960000 Київська мiська державна адмiнiстрацiя           23 670,7         23 670,7
7961000 Апарат Київської мiської державної адмiнiстрацiї       23 670,7         23 670,7
7961600 Модернiзацiя обладнання iндивiдуальних теплових пунктiв та здiйснення енергозберiгаючих заходiв в адмiнiстративних i громадських будiвлях м.Києва 23 670,7         23 670,7
7970000 Севастопольська мiська державна адмiнiстрацiя 8 092,2 7 748,6 4 627,5 430,0 343,6 26 683,0 728,0 194,6 23,4 267,7 34 775,2
7971000 Апарат Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї 8 092,2 7 748,6 4 627,5 430,0 343,6 26 683,0 728,0 194,6 23,4 267,7 34 775,2
7971010 Здiйснення виконавчої влади у мiстi Севастополi 8 092,2 7 748,6 4 627,5 430,0 343,6 995,7 728,0 194,6 23,4 267,7 9 087,9
7971600 Розширення теплопостачання в мiстi Севастополi         25 687,3         25 687,3
8680000 Державний комiтет України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва 14 176,8 9 441,8 2 552,7 211,6 4 735,0 30 850,0 29 039,5     1 810,5 45 026,8
8681000 Апарат Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва 14 176,8 9 441,8 2 552,7 211,6 4 735,0 30 850,0 29 039,5     1 810,5 45 026,8
8681010 Керiвництво та управлiння у сферi регуляторної полiтики та пiдприємництва 6 776,8 6 141,8 2 552,7 211,6 635,0           6 776,8
8681020 Заходи, пов'язанi з органiзацiєю державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та ведення їх реєстру 5 400,0 1 300,0     4 100,0           5 400,0
8681030 Заходи по реалiзацiї Нацiональної програми сприяння розвитку малого пiдприємництва в Українi у 2002 роцi 2 000,0 2 000,0                 2 000,0
8681600 Розвиток приватного сектору           30 850,0 29 039,5     1 810,5 30 850,0
  Всього 39 788 314,9 36 838 436,2 7 939 867,8 1 084 108,0 2 863 895,0 9 785 152,4 7 377 740,3 798 069,7 271 471,1 1 652 047,9 49 573 467,3

 

Додаток N 4
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рiк"

Показники
мiжбюджетних трансфертiв (дотацiй вирiвнювання та коштiв, що передаються до державного бюджету) мiж державним та мiсцевими бюджетами на 2002 рiк

Код бюджету Назва мiсцевого бюджету адмiнiстративно-
територiальної одиницi
Мiжбюджетнi трансферти
Дотацiя вирiвнювання з державного бюджету Кошти, що передаються до державного бюджету
Всього (тис.грн.) Норматив щоденного вiдрахування (у вiдсотках вiд обсягу надходжень на територiї Автономної Республiки Крим, областей та м.Севастополя доходiв державного бюджету, що є джерелом перерахування дотацiй, та коштiв, що передаються з мiсцевих бюджетiв до державного бюджету) Всього (тис.грн.) Норматив щоденного вiдрахування (у вiдсотках вiд розрахункового обсягу доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв)
05202000000 м. Авдiївка     6564 46,95
01202000000 м. Алушта     280,4 2,91
12202000000 м. Алчевськ     6975 23,76
12203000000 м. Антрацит 8106,7 0,95    
01203000000 м. Армянськ     512,6 8,32
05203000000 м. Артемiвськ     1048,9 5,68
10202000000 м. Бiла Церква 14092,2 1,85    
06202000000 м. Бердичiв 8346,6 3,17    
08202000000 м. Бердянськ 2467 0,22    
07202000000 м.Берегове 1173 0,55    
10201000000 м. Березань 2339,5 0,31    
15202000000 м. Бiлгород-Днiстровський 995,8 0,06    
09202000000 м. Болехiв 3821,6 1,15    
13202000000 м. Борислав 1073,1 0,1    
10203000000 м. Бориспiль     10392,2 44,27
10204000000 м. Бровари 871,1 0,11    
12204000000 м. Брянка 6543,3 0,76    
10205000000 м. Василькiв 2397,7 0,31    
23202000000 м. Ватутiне 2536,4 0,75    
04202000000 м. Вiльногiрськ     2869,2 35,2
02201000000 м. Вiнниця     9750,1 13,24
14202000000 м. Вознесенськ 3262,3 0,57    
03202000000 м. Володимир-Волинський 2331,7 0,81    
05204000000 м. Вугледар     3316,8 44,56
18202000000 м.Глухiв 5138,9 0,91    
05205000000 м. Горлiвка     1911,8 3,39
05206000000 м. Дебальцеве     3391,9 32,5
01204000000 м. Джанкой 947,6 0,22    
05207000000 м. Дзержинськ 4574,3 0,18    
05208000000 м. Димитров     652 5,23
04203000000 м. Днiпродзержинськ     7395,3 13,09
04201000000 м. Днiпропетровськ     102439,6 48,54
05209000000 м. Добропiлля     1050 7,23
05210000000 м. Докучаєвськ 314,2 0,01    
05201000000 м. Донецьк     84456,2 59,15
13203000000 м. Дрогобич 3418 0,33    
05211000000 м. Дружкiвка 1125,2 0,04    
17202000000 м. Дубно 4533,9 1,36    
08203000000 м. Енергодар     13768,8 56,61
01205000000 м. Євпаторiя     224,2 1,03
05212000000 м. Єнакiєве 509,7 0,02    
05213000000 м. Жданiвка     5680,2 62,27
06201000000 м. Житомир 1176,9 0,45    
02202000000 м. Жмеринка     2492 27,79
04204000000 м. Жовтi Води 2178,4 0,12    
08201000000 м. Запорiжжя     121059,4 42,82
11202000000 м. Знам'янка     3114,2 41,01
23203000000 м. Золотоноша 1410,3 0,41    
09201000000 м. Iвано-Франкiвськ     3944,2 7,64
15203000000 м. Iзмаїл     74,3 0,44
20202000000 м. Iзюм 5668 0,4    
15204000000 м. Iллiчiвськ     22558,2 62,55
10206000000 м. Iрпiнь 2257 0,3    
09203000000 м. Калуш 794,7 0,24    
22202000000 м. Кам'янець-Подiльський 4883 1,71    
23204000000 м. Канiв 2961,4 0,87    
21202000000 м. Каховка     1634,1 24,15
01206000000 м. Керч 3830,5 0,9    
11201000000 м. Кiровоград 7230,7 5,08    
12205000000 м. Кiровськ 5106,1 0,6    
05214000000 м. Кiровське     3055 32,52
03203000000 м. Ковель 3530,4 1,22    
02203000000 м. Козятин     3200,6 37,79
09204000000 м. Коломия     142,1 1,79
16202000000 м. Комсомольськ     7455 38,77
18203000000 м.Конотоп 1695,3 0,3    
06203000000 м. Коростень 2019,4 0,77    
05215000000 м. Костянтинiвка 4532,2 0,18    
15205000000 м. Котовськ 1275,5 0,08    
05216000000 м. Краматорськ     12075,5 23,1
05217000000 м. Красний Лиман 1682,9 0,07    
12206000000 м. Красний Луч 13599,2 1,59    
05218000000 м. Красноармiйськ     8161,6 32,59
12207000000 м. Краснодон 10235 1,19    
01207000000 м. Красноперекопськ     137,2 2,1
16203000000 м. Кременчук     28859,3 55,65
04205000000 м. Кривий Рiг     48376,5 24,6
17203000000 м. Кузнецовськ     7407,2 49,01
20203000000 м. Куп'янськ 557,9 0,04    
02204000000 м.Ладижин 2370,5 0,6    
18204000000 м.Лебедин 208,8 0,04    
12208000000 м. Лисичанськ     66,1 0,3
20204000000 м. Лозова 4545,1 0,32    
16204000000 м. Лубни 3652,7 0,32    
12201000000 м. Луганськ     13093,3 15,12
03201000000 м. Луцьк     2284,7 4,93
13201000000 м. Львiв     57678,5 28,85
20205000000 м. Люботин 2173,9 0,15    
05219000000 м. Макiївка 12689,5 0,51    
04206000000 м. Марганець 1356 0,07    
05220000000 м. Марiуполь     70091,6 41,27
08204000000 м. Мелiтополь 4575,2 0,4    
14201000000 м. Миколаїв     32391,4 26,58
16205000000 м. Миргород     799,2 13,39
02205000000 м. Могилiв-Подiльський 2231,2 0,57    
07203000000 м. Мукачеве     2804,6 13,93
04207000000 м. Нiкополь     8267,4 23,11
22203000000 м. Нетiшин     3855,5 37,8
25202000000 м. Нiжин 6546,8 1,1    
21203000000 м. Нова Каховка 3858,7 2,15    
03204000000 м. Нововолинськ 4248,4 1,47    
06204000000 м. Новоград-Волинський 5667,5 2,15    
05221000000 м. Новогродiвка     589,8 14,69
24202000000 м. Новоднiстровськ 308,2 0,21    
04208000000 м. Новомосковськ 4444,8 0,24    
15201000000 м. Одеса     85530,9 33,58
11203000000 м. Олександрiя 7644,6 5,37    
04209000000 м. Орджонiкiдзе     660 6,21
17204000000 м. Острог 412,5 0,12    
18205000000 м.Охтирка 1646,8 0,29    
14203000000 м. Очакiв     347,8 13,43
04210000000 м. Павлоград     1258,2 5,16
12209000000 м. Первомайськ (Луганська) 8584,3 1    
14204000000 м. Первомайськ (Миколаївська) 6664,2 1,16    
20206000000 м. Первомайський 4272,5 0,3    
10207000000 м. Переяслав-Хмельницький 2033,7 0,27    
04211000000 м. Першотравенськ     3746,7 36,84
16201000000 м. Полтава     37584,5 54,09
25203000000 м. Прилуки     8408,9 36,41
17201000000 м. Рiвне     3999,9 7,6
10208000000 м. Ржищiв 605,3 0,08    
12210000000 м. Ровеньки     2056,4 11
18206000000 м.Ромни 4056,4 0,72    
12211000000 м. Рубiжне 3934,3 0,46    
01208000000 м. Саки 1313,7 0,31    
13204000000 м. Самбiр 1656,9 0,16    
12212000000 м. Свердловськ 5991 0,7    
11204000000 м. Свiтловодськ 4640,7 3,26    
05222000000 м. Селидове 3800,8 0,2    
12213000000 м. Сєверодонецьк 278,2 0,03    
04212000000 м. Синельникове     323,9 7,08
01201000000 м. Сiмферополь     25356,5 45,14
22204000000 м. Славута 3112,4 1,09    
10209000000 м. Славутич     8465,2 57,25
05223000000 м. Слов'янськ 2011 0,08    
23205000000 м. Смiла 1950,6 0,57    
05224000000 м. Снiжне 7826,7 0,31    
22205000000 м. Старокостянтинiв 1834,7 0,64    
12214000000 м. Стаханов 6633,9 0,77    
13205000000 м. Стрий 2176,9 0,21    
01209000000 м. Судак 230,6 0,05    
18201000000 м.Суми     16904,9 24,81
15206000000 м. Теплодар 1624,3 0,1    
04213000000 м. Тернiвка     4415 39,95
19201000000 м. Тернопiль     2300,4 4,82
08205000000 м. Токмак 4548,2 0,4    
05225000000 м. Торез 9081,6 0,36    
13206000000 м. Трускавець     886,2 13,63
07201000000 м. Ужгород     10521,1 29,55
23206000000 м. Умань 5653,3 1,66    
10210000000 м. Фастiв 791,8 0,1    
01210000000 м. Феодосiя     4930,8 21,49
20201000000 м. Харкiв     92997,9 45,88
05226000000 м. Харцизьк     6696,7 28,25
21201000000 м. Херсон     456,7 0,71
22201000000 м. Хмельницький     3306,3 6,18
02206000000 м. Хмiльник     388,6 9,13
07204000000 м. Хуст     1006 15,80
13207000000 м. Червоноград 4805,5 0,47    
23201000000 м. Черкаси     23760,6 30,22
24201000000 м. Чернiвцi     9828 18,72
25201000000 м. Чернiгiв     9018,7 14,08
20207000000 м. Чугуїв 2953,5 0,21    
05227000000 м. Шахтарськ 4193,3 0,17    
22206000000 м. Шепетiвка 686,4 0,24    
18207000000 м.Шостка 10261,2 1,81    
15207000000 м. Южне     13884,5 60,97
14205000000 м. Южноукраїнськ     8084,2 56,17
01211000000 м. Ялта     6693 17,74
09205000000 м. Яремче 3650,7 1,1    
05228000000 м. Ясинувата     2588,7 26,75
05301000000 Амвpосiївський р-н 5167,5 0,21    
15301000000 Ананьївський р-н 5496,4 0,34    
06301000000 Андрушiвський р-н 6120 2,32    
12301000000 Антрацитiвський р-н 4302 0,5    
04301000000 Апостолiвський р-н 6027,4 0,32    
14301000000 Арбузинський р-н 3951,1 0,69    
05302000000 Аpтемiвський р-н 4931,9 0,2    
15302000000 Арцизський р-н 7885,7 0,49    
20301000000 Балаклiйський р-н     3967 36,73
15303000000 Балтський р-н 6908,3 0,43    
06302000000 Баранiвський р-н 6634,6 2,52    
20302000000 Барвiнкiвський р-н 4380,7 0,31    
10301000000 Баришiвський р-н 4879,8 0,64    
02301000000 Барський р-н 8109 2,06    
25301000000 Бахмацький р-н 5892,2 0,99    
01301000000 Бахчисарайський р-н 10002,2 2,36    
14302000000 Баштанський р-н 5673,5 0,98    
06303000000 Бердичiвський р-н 5385,1 2,04    
08301000000 Бердянський р-н 3147,8 0,28    
07301000000 Берегiвський р-н 10941,9 5,09    
19301000000 Бережанський р-н 5618,5 3,17    
14303000000 Березанський р-н 3427 0,59    
15304000000 Березiвський р-н 5889,6 0,37    
17301000000 Березнiвський р-н 12737,2 3,83    
14304000000 Березнегуватський р-н 3539,1 0,61    
21301000000 Бериславський р-н 9320,7 5,19    
02302000000 Бершадський р-н 8400,2 2,14    
15305000000 Бiлгород-Днiстровський р-н 9642,3 0,6    
12302000000 Бiловодський р-н 4027 0,47    
01302000000 Бiлогiрський р-н (Автономна Республiка Крим) 9959,6 2,35    
22301000000 Бiлогiрський р-н (Хмельницька обл.) 5279,7 1,85    
21302000000 Бiлозерський р-н 9515,1 5,3    
12303000000 Бiлокуракинський р-н 3730,4 0,44    
18301000000 Бiлопiльський р-н 6999,5 1,24    
10302000000 Бiлоцеркiвський р-н 8964,4 1,18    
15306000000 Бiляївський р-н 13222,3 0,8    
20303000000 Близнюкiвський р-н 4572,8 0,32    
11301000000 Бобринецький р-н 4668,7 3,28    
25302000000 Бобровицький р-н 5029,7 0,85    
20304000000 Богодухiвський р-н 5369,8 0,38    
09301000000 Богородчанський р-н 11184,4 3,37    
10303000000 Богуславський р-н 5559,5 0,73    
15307000000 Болградський р-н 11832,6 0,74    
25303000000 Борзнянський р-н 6410,5 1,08    
10304000000 Бориспiльський р-н 4966 0,65    
20305000000 Борiвський р-н 3034,4 0,21    
10305000000 Бородянський р-н 6081,8 0,8    
19302000000 Борщiвський р-н 10945,8 6,17    
14305000000 Братський р-н 3808,9 0,66    
10306000000 Броварський р-н 1647,7 0,22    
13301000000 Бродiвський р-н 7728 0,75    
06304000000 Брусилiвський р-н 3222,5 1,22    
18302000000 Буринський р-н 5098 0,9    
13302000000 Буський р-н 8650,9 0,84    
19303000000 Бучацький р-н 10519,9 5,94    
20306000000 Валкiвський р-н 3854,5 0,27    
25304000000 Варвинський р-н 607,7 0,1    
08302000000 Василiвський р-н 4733,4 0,42    
04302000000 Василькiвский р-н (Днiпропетровська обл) 5247,7 0,28    
10307000000 Василькiвський р-н (Київська обл) 6599,8 0,87    
16301000000 Великобагачанський р-н 3506 0,3    
07302000000 Великоберезнянський р-н 4072,6 1,89    
08303000000 Великобiлозерський р-н 979 0,09    
20307000000 Великобурлуцький р-н 3444,7 0,24    
21303000000 Великолепетиський р-н 3001,5 1,67    
15308000000 Великомихайлiвський р-н 5634,6 0,35    
05303000000 Великоновосiлкiвський р-н 6405,4 0,26    
21304000000 Великоолександрiвський р-н 5573,5 3,1    
18303000000 Великописарiвський р-н 4079,9 0,72    
04303000000 Верхньоднiпровський р-н 3118,9 0,17    
21305000000 Верхньорогачицький р-н 2159,8 1,2    
09302000000 Верховинський р-н 8036,4 2,42    
14306000000 Веселинiвський р-н 4222,7 0,73    
08304000000 Веселiвський р-н 3730,2 0,33    
24301000000 Вижницький р-н 9454,5 6,58    
07303000000 Виноградiвський р-н 16864,1 7,84    
21306000000 Високопiльський р-н 2907,7 1,62    
10308000000 Вишгородський р-н 3593,1 0,47    
08305000000 Вiльнянський р-н 4718,7 0,42    
11302000000 Вiльшанський р-н 2636,2 1,85    
02303000000 Вiнницький р-н 9060 2,3    
22302000000 Вiньковецький р-н 4742,9 1,66    
20308000000 Вовчанський р-н 6753,4 0,47    
14307000000 Вознесенський р-н 4172,5 0,72    
05304000000 Волноваський р-н 5014,1 0,2    
07304000000 Воловецький р-н 4819,6 2,24    
05305000000 Володаpський р-н (Донецька обл) 3593,4 0,14    
10309000000 Володарський р-н (Київська обл) 2964,2 0,39    
06305000000 Володарсько-Волинський р-н 4822,6 1,83    
03301000000 Володимир-Волинський р-н 4912,4 1,7    
17302000000 Володимирецький р-н 13440,2 4,05    
22303000000 Волочиський р-н 7015,4 2,46    
14308000000 Врадiївський р-н 3538,5 0,61    
16302000000 Гадяцький р-н 6925,4 0,6    
11303000000 Гайворонський р-н 4604,3 3,23    
02304000000 Гайсинський р-н 7625,2 1,94    
09303000000 Галицький р-н 6083,6 1,83    
21307000000 Генiчеський р-н 7515,8 4,19    
24302000000 Герцаївський р-н 6096,3 4,25    
24303000000 Глибоцький р-н 11710,1 8,15    
16303000000 Глобинський р-н 8121,2 0,7    
18304000000 Глухiвський р-н 3684,6 0,65    
11304000000 Голованiвський р-н 4188,2 2,94    
21308000000 Голопристанський р-н 8528,4 4,75    
21309000000 Горностаївський р-н 3980,3 2,22    
09304000000 Городенкiвський р-н 9934,7 2,99    
23301000000 Городищенський р-н 5585,5 1,64    
25305000000 Городнянський р-н 5619,3 0,95    
13303000000 Городоцький р-н 10174,1 0,99    
22304000000 Городоцький р-н 7928,2 2,78    
03302000000 Горохiвський р-н 8570,3 2,97    
17303000000 Гощанський р-н 6761,3 2,04    
16304000000 Гребiнкiвський р-н 2168,7 0,19    
08306000000 Гуляйпiльський р-н 3351,9 0,3    
19304000000 Гусятинський р-н 9297,4 5,24    
20309000000 Дворiчанський р-н 3361,6 0,24    
17304000000 Демидiвський р-н 2403,3 0,72    
22305000000 Деражнянський р-н 6151,2 2,16    
20310000000 Дергачiвський р-н 7734,6 0,54    
01303000000 Джанкойський р-н 15950,9 3,77    
06306000000 Дзержинський р-н 5986,3 2,27