ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вiдходiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242):

     1) у статтi 1:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "вiдходи - будь-якi речовини, матерiали i предмети, що утворюються у процесi людської дiяльностi i не мають подальшого використання за мiсцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилiзацiї чи видалення";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "небезпечнi вiдходи - вiдходи, що мають такi фiзичнi, хiмiчнi, бiологiчнi чи iншi небезпечнi властивостi, якi створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища i здоров'я людини та якi потребують спецiальних методiв i засобiв поводження з ними";

     в абзацi шiстнадцятому слова "мiсця видалення вiдходiв" замiнити словами "мiсця розмiщення вiдходiв, сховища";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "операцiї поводження з вiдходами - збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiя, видалення, знешкодження i захоронення вiдходiв;

     розмiщення вiдходiв - зберiгання та/або захоронення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи об'єктах;

     вiдходи як вторинна сировина - вiдходи, для утилiзацiї та переробки яких в Українi iснують вiдповiднi технологiї та виробничо-технологiчнi i/або економiчнi передумови;

     збирання i заготiвля вiдходiв як вторинної сировини - дiяльнiсть, пов'язана iз збиранням, купiвлею, прийманням, зберiганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалiзацiєю i постачанням таких вiдходiв переробним пiдприємствам на утилiзацiю, а також надання послуг у цiй сферi";

     2) статтю 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Законодавство про вiдходи

     Законодавство про вiдходи складається iз законiв України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення", "Про поводження з радiоактивними вiдходами", "Про металобрухт", Кодексу України про надра, цього Закону та iнших нормативно-правових актiв";

     3) у статтi 4:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Цей Закон регулює вiдносини, пов'язанi з утворенням, збиранням i заготiвлею, перевезенням, зберiганням, обробленням (переробленням), утилiзацiєю, видаленням, знешкодженням та захороненням вiдходiв, що утворюються в Українi, перевозяться через її територiю, вивозяться з неї, а також з перевезенням, обробленням та утилiзацiєю вiдходiв, що ввозяться в Україну як вторинна сировина";

     частину другу пiсля слiв "виробленого простору" доповнити словами "металобрухтом, включаючи залишки та побiчнi продукти вiд виробництва та обробки чорних i кольорових металiв та їх сплавiв, а також вторинними матерiальними чи енергетичними ресурсами";

     4) частину першу статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi приватизацiї державних пiдприємств, внаслiдок дiяльностi яких накопичено певнi обсяги вiдходiв, право власностi на вiдходи та обов'язок щодо вiдшкодування заподiяної вiдходами шкоди здоров'ю людей, майну фiзичних або юридичних осiб та навколишньому природному середовищу переходить до нових власникiв, якщо iнше не передбачено вiдповiдно до закону умовами приватизацiї цих пiдприємств";

     5) частину третю статтi 12 пiсля слiв "вiдповiдальнiсть за" доповнити словами "комплексне використання таких вiдходiв";

     6) у статтi 17:

     назву i абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 17. Обов'язки суб'єктiв господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдходами

     Суб'єкти господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдходами зобов'язанi";

     пункти "б" i "д" викласти в такiй редакцiї:

     "б) забезпечувати приймання та утилiзацiю використаних пакувальних матерiалiв i тари, в яких знаходилася продукцiя цих пiдприємств, установ та органiзацiй - суб'єктiв господарської дiяльностi, або укладати угоди з вiдповiдними органiзацiями на їх збирання та утилiзацiю";

     "д) забезпечувати повне збирання, належне зберiгання та недопущення знищення i псування вiдходiв, для утилiзацiї яких в Українi iснує вiдповiдна технологiя, що вiдповiдає вимогам екологiчної безпеки";

     пiсля пункту "м" доповнити новими пунктами "н", "о", "п", "р", "с" такого змiсту:

     "н) мати лiцензiї на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами i/або на право провадження дiяльностi, пов'язаної iз збиранням i заготiвлею окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини, i/або дозвiл на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв;

     о) мати погоджений iз спецiально уповноваженими органами виконавчої влади план дiй на випадок виникнення надзвичайної ситуацiї, пов'язаної з поводженням з небезпечними вiдходами;

     п) передбачати при укладаннi угод на поставку в Україну товарної продукцiї утилiзацiю чи вивезення з України використаних пакувальних матерiалiв i тари;

     р) при плануваннi будiвництва i/або реконструкцiї об'єкта поводження з вiдходами мати дозвiл на будiвництво такого об'єкта вiдповiдно до законодавства про мiстобудування;

     с) мати дозвiл на експлуатацiю об'єкта поводження з небезпечними вiдходами".

     У зв'язку з цим пункт "н" вважати пунктом "т";

     7) у частинi першiй статтi 18:

     у пунктi "б" слова "та енергозберiгаючих технологiй" замiнити словами "енергозберiгаючих та ресурсозберiгаючих технологiй";

     пункти "в" i "ж" викласти в такiй редакцiї:

     "в) забезпечення органiзацiйно-економiчних засад у сферi поводження з вiдходами, впровадження маловiдходних, безвiдходних технологiй, стимулювання роздiльного збирання та утилiзацiї вiдходiв";

     "ж) затвердження перелiку окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини";

     доповнити пунктами "к", "л", "м", "н" i "о" такого змiсту:

     "к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилiзацiї вiдходiв як вторинної сировини;

     л) встановлення порядку розроблення, затвердження i перегляду лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв;

     м) визначення органу лiцензування таких видiв господарської дiяльностi:

     операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами;

     збирання i заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини;

     н) встановлення порядку видачi дозволу на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв;

     о) встановлення порядку ввезення, вивезення i транзиту через територiю України окремих видiв вiдходiв";

     8) у частинi першiй статтi 20:

     пункти "й" i "к" викласти в такiй редакцiї:

     "й) органiзацiя збирання i видалення побутових та iнших вiдходiв, у тому числi вiдходiв дрiбних виробникiв, створення полiгонiв для їх захоронення, а також здiйснення роздiльного збирання корисних компонентiв цих вiдходiв;

     к) затвердження за поданням органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв для пiдприємств, установ та органiзацiй - суб'єктiв господарської дiяльностi";

     пункт "м" виключити.

     У зв'язку з цим пункти "н" та "о" вважати пунктами "м" та "н", виклавши їх в такiй редакцiї:

     "м) забезпечення лiквiдацiї несанкцiонованих i неконтрольованих звалищ вiдходiв самостiйно або за рiшенням уповноважених на те органiв;

     н) сприяння роз'ясненню законодавства про вiдходи серед населення, створення необхiдних умов для стимулювання залучення населення до збирання i заготiвлi окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини";

     доповнити частину пунктами "о", "п", "р", "с" такого змiсту:

     "о) зупинення дiї дозволу на експлуатацiю об'єкта поводження з небезпечними вiдходами в разi порушення норм i правил охорони навколишнього природного середовища;

     п) здiйснення контролю за дiяльнiстю суб'єктiв господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдходами вiдповiдно до закону;

     р) надання дозволiв на будiвництво або реконструкцiю об'єкта поводження з вiдходами на вiдповiднiй територiї у порядку, визначеному законом;

     с) надання дозволiв на експлуатацiю об'єкта поводження з небезпечними вiдходами на вiдповiднiй територiї у порядку, визначеному законом";

     9) у частинi першiй статтi 21:

     пункт "i" викласти в такiй редакцiї:

     "i) сприяння роз'ясненню законодавства про вiдходи серед населення, створення необхiдних умов для стимулювання залучення населення до збирання i заготiвлi окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини";

     доповнити пунктами "й", "к", "л", "м" такого змiсту:

     "й) надання дозволу на вiдведення на територiї села, селища, мiста мiсць чи об'єктiв для зберiгання та захоронення вiдходiв, сфера екологiчного впливу функцiонування яких згiдно з дiючими нормативами включає вiдповiдну адмiнiстративно-територiальну одиницю;

     к) надання дозволiв на будiвництво або реконструкцiю об'єкта поводження з вiдходами на вiдповiднiй територiї селища або мiста у порядку, визначеному законом;

     л) надання дозволiв на експлуатацiю об'єкта поводження з небезпечними вiдходами на вiдповiднiй територiї селища або мiста у порядку, визначеному законом;

     м) здiйснення контролю за дiяльнiстю суб'єктiв господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдходами вiдповiдно до закону";

     10) у частинi першiй статтi 23:

     пункти "ж" i "з" викласти в такiй редакцiї:

     "ж) видача вiдповiдно до закону дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами;

     з) видача дозволiв на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв";

     доповнити пунктами "н" i "о" такого змiсту:

     "н) затвердження перелiку небезпечних властивостей вiдходiв за погодженням з державною санiтарно-епiдемiологiчною службою України;

     о) здiйснення функцiй компетентного органу виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенцiї про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх видаленням";

     11) частину першу статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "З метою повного облiку та опису функцiонуючих, закритих та законсервованих мiсць видалення вiдходiв, їх якiсного i кiлькiсного складу, а також здiйснення контролю за впливом вiдходiв на навколишнє природне середовище та здоров'я людини ведеться реєстр мiсць видалення вiдходiв";

     12) у частинi першiй статтi 32:

     у пунктi "а" слово "виробничу" замiнити словом "господарську";

     пункт "в" пiсля слова "комплексiв" доповнити словом "сховищ";

     пункт "ж" викласти в такiй редакцiї:

     "ж) порушувати строки переробки вiдходiв, ввезених в Україну вiдповiдно до встановлених квотами умов";

     доповнити пунктами "з" та "и" в такiй редакцiї:

     "з) порушувати встановленi квоти на ввезення в Україну вiдходiв як вторинної сировини;

     и) ввезення в Україну вiдходiв з метою їх зберiгання чи захоронення";

     13) частину третю статтi 33 викласти в такiй редакцiї:

     "Видалення вiдходiв здiйснюється вiдповiдно до встановлених законодавством вимог екологiчної безпеки з обов'язковим забезпеченням можливостi утилiзацiї чи захоронення залишкових продуктiв за погодженням з державною санiтарно-епiдемiологiчною службою України";

     14) статтi 34 i 35 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 34. Вимоги щодо поводження з небезпечними вiдходами

     Усi небезпечнi вiдходи за ступенем їх шкiдливого впливу на навколишнє природне середовище та на життя i здоров'я людини вiдповiдно до перелiку небезпечних властивостей подiляються на класи i пiдлягають облiку.

     Вiдповiдний клас вiдходiв визначається виробником вiдходiв вiдповiдно до нормативно-правових актiв, що затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв за погодженням з державною санiтарно-епiдемiологiчною службою України.

     Суб'єкт господарської дiяльностi, у власностi або у користуваннi якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними вiдходами, зобов'язаний:

     забезпечити запобiгання забрудненню ними навколишнього природного середовища, а у разi виникнення такого забруднення - лiквiдувати забруднення та його наслiдки для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;

     вживати заходiв, направлених на запобiгання аварiям, обмеження i лiквiдацiю їх наслiдкiв та захист людей i навколишнього природного середовища вiд їх впливу;

     повiдомляти про аварiю, що сталася на зазначеному об'єктi, i про заходи, вжитi для лiквiдацiї її наслiдкiв, органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та населення;

     забезпечувати експлуатацiю зазначених об'єктiв i перевезення небезпечних вiдходiв з додержанням вимог природоохоронного законодавства;

     мати лiцензiю на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами;

     iдентифiкувати об'єкти поводження з небезпечними вiдходами вiдповiдно до Закону України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки";

     мати план локалiзацiї та лiквiдацiї аварiї на об'єктi;

     мати декларацiю безпеки;

     надавати iнформацiю про такi об'єкти вiдповiдно до Закону України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки".

     У разi порушення суб'єктом господарської дiяльностi лiцензiйних умов поводження з небезпечними вiдходами лiцензiя анулюється у встановленому законом порядку.

     До поводження з небезпечними вiдходами допускаються особи, якi мають професiйну пiдготовку, пiдтверджену свiдоцтвом (сертифiкатом) на право роботи з небезпечними речовинами, та не мають медичних протипоказань. Допуск працiвникiв до роботи забезпечується вiдповiдною посадовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї.

     Перевезення небезпечних вiдходiв дозволяється лише за наявностi їх паспорта та лiцензiї на поводження з ними i в порядку, визначеному законодавством про перевезення небезпечних вантажiв.

     Перевезення небезпечних вiдходiв здiйснюється за умови обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi перевiзника за збитки, якi можуть бути завданi ним пiд час перевезення, вiдповiдно до закону.

     Розмiщення небезпечних вiдходiв дозволяється лише у спецiально обладнаних мiсцях та здiйснюється вiдповiдно до лiцензiйних умов щодо поводження з небезпечними вiдходами. Провадження iнших видiв дiяльностi, не пов'язаної з поводженням з небезпечними вiдходами, на територiї, вiдведенiй для їх розмiщення, забороняється.

     Зберiгання небезпечних вiдходiв на територiї пiдприємств, установ, органiзацiй - суб'єктiв господарської дiяльностi здiйснюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiдприємства, установи та органiзацiї - суб'єкти господарської дiяльностi, на територiї яких зберiгаються небезпечнi вiдходи, вiдносяться вiдповiдно до закону до об'єктiв пiдвищеної небезпеки.

     Вiдповiдальнiсть суб'єкта господарської дiяльностi, у власностi або у користуваннi якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними вiдходами, за шкоду, яка може бути заподiяна аварiями на таких об'єктах життю, здоров'ю, майну фiзичних та/або юридичних осiб, пiдлягає обов'язковому страхуванню вiдповiдно до закону.

     Стаття 35. Порядок здiйснення дiяльностi, пов'язаної iз збиранням i заготiвлею окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини

     Дiяльнiсть, пов'язана iз збиранням i заготiвлею окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини та забезпеченням ними переробних пiдприємств, здiйснюється на пiдставi лiцензiї, виданої вiдповiдно до закону.

     Пiдставою для видачi лiцензiї на збирання i заготiвлю вiдходiв як вторинної сировини є наявнiсть у спецiалiзованих пiдприємств виробничих i складських примiщень, пресового, вантажопiдйомного та аналiтичного обладнання, квалiфiкованого персоналу.

     Загальнi вимоги до матерiально-технiчної бази для збирання i заготiвлi вiдходiв як вторинної сировини, забезпечення протипожежної та екологiчної безпеки встановлюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами.

     Операцiї поводження з окремими видами вiдходiв як вторинної сировини в частинi приймання i закупiвлi їх у населення спецiалiзованi пiдприємства здiйснюють через свої приймальнi пункти (стацiонарнi або пересувнi).

     Перелiк окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     15) статтю 36 виключити;

     16) статтю 39 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Плата за розмiщення вiдходiв на територiях пiдприємств, установ та органiзацiй - суб'єктiв господарської дiяльностi, якi мають лiцензiю на збирання i заготiвлю окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини i здiйснюють статутну дiяльнiсть iз збирання i заготiвлi таких вiдходiв та надають послуги у цiй сферi, не сплачується";

     17) У частинi першiй статтi 40:

     в абзацi першому слово "законодавства" замiнити словом "закону";

     доповнити пунктом "є" такого змiсту:

     "є) пiльги щодо поповнення обiгових коштiв пiдприємств, установ та органiзацiй - суб'єктiв господарської дiяльностi, що здiйснюють збирання i заготiвлю, оброблення (перероблення) i утилiзацiю вiдходiв як вторинної сировини, за умови цiльового використання цих коштiв для придбання та переробки таких вiдходiв";

     18) у частинi першiй статтi 42:

     у пунктi "б" слово "складування" замiнити словом "розмiщення";

     пункти "в" i "к" викласти в такiй редакцiї:

     "в) порушення порядку ввезення в Україну, вивезення i транзиту через її територiю вiдходiв як вторинної сировини";

     "к) недотримання умов ввезення вiдходiв як вторинної сировини на територiю України";

     доповнити частину пунктом "м" такого змiсту:

     "м) порушення вимог безпечного перевезення небезпечних вiдходiв";

     19) у текстi Закону слова "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами" у вiдповiдних вiдмiнках.

     2. У пунктi 38 статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) слова "заготiвля, обробка окремих видiв ресурсоцiнних вiдходiв" виключити.

     3. Пiдпункт 7.13.5 пункту 7.13 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 5, ст. 34) викласти в такiй редакцiї:

     "7.13.5. Звiльняються вiд оподаткування доходи заготiвельних пiдприємств вiд продажу вiдповiдно до закону окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     4. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7, ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст.140, ст. 142, N 26, ст. 214, ст. 216, N 31, ст. 250, N 32, ст. 264, N 35, ст. 302, N 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39, ст. 356, ст. 357, N 51, ст. 446; 2000 р., N 2, ст.14, ст. 16, N 3, ст. 20, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст.197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 258, ст. 260, N 35, ст. 283, N 36, ст. 300, N 38, ст. 318, N 40, ст. 339, N 48, ст. 406; 2001 р., N 4, ст. 15, N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, ст. 50, N 20, ст.96, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5, ст.31, N 9, ст. 68; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 20 грудня 2001 року N 2899-III:

     пiдпункт 5.2.6 пункту 5.2 статтi 5 виключити;

     статтю 11 доповнити пунктом 11.35 такого змiсту:

     "11.35. Сума податку на додану вартiсть, що пiдлягає сплатi до бюджету заготiвельними пiдприємствами за операцiї з продажу ними окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, залишається у розпорядженнi цих пiдприємств i використовується ними на придбання матерiально-технiчних ресурсiв виробничого призначення".

     5. У пiдпунктi "у" пункту 1 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про прибутковий податок з громадян" вiд 26 грудня 1992 року N 13-92 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 2000 р., N 5, ст. 34) слова "(макулатуру та ганчiр'я)" замiнити словами "(макулатуру, ганчiр'я, полiмери, склобiй, вiдходи гумовi, у тому числi зношенi шини)".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Дозвiльнi документи щодо ввезення в Україну вiдходiв як вторинної сировини, виданi до набрання чинностi цим Законом, дiють протягом строку, на який їх видано.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     розробити вiдповiднi проекти законодавчих актiв, якi регулювали б та стимулювали господарську дiяльнiсть у сферi поводження з вторинними матерiальними ресурсами.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
7 березня 2002 року
N 3073-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.