ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо здiйснення державного архiтектурно-будiвельного контролю та сприяння iнвестицiйнiй дiяльностi у будiвництвi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Текст статтi 2446 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України та її територiальнi органи (далi - iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю) розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з недодержанням екологiчних вимог пiд час проектування, розмiщення, будiвництва, реконструкцiї та прийняття в експлуатацiю об'єктiв чи споруд, недодержанням державних стандартiв, норм i правил пiд час проектування i будiвництва, а також самовiльним будiвництвом будинкiв або споруд (статтi 791, 96, 97).

     Вiд iменi iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контролю розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право начальник Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України та його заступники, начальники iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контролю та їх заступники".

     2. Частину першу статтi 28 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546) доповнити реченням такого змiсту:

     "Державна експертиза iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва здiйснюється згiдно iз статтями 8 та 15 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть".

     3. У Законi України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 1998 р., N 33, ст. 226):

     1) абзац четвертий частини першої статтi 8 доповнити словами "за винятком об'єктiв цивiльного та виробничого призначення, для затвердження проектiв будiвництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим (будiвництво житла за проектами повторного застосування, крiм об'єктiв умовною висотою бiльше 73,5 м, при незмiнностi архiтектурно-планувальних, конструктивних та технiчних рiшень та будинкiв i споруд I i II категорiй складностi на непiдроблювальних територiях iз iнженерно-геологiчними умовами I категорiї складностi для їх ремонту та технiчного переоснащення; об'єкти виробничого призначення за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України)";

     2) у частинi першiй статтi 15:

     а) перше речення доповнити словами "за винятком об'єктiв цивiльного та виробничого призначення, для затвердження проектiв будiвництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим";

     б) абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Державна експертиза iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва здiйснюється на засадах органiзацiйної єдностi спецiалiзованою державною експертною органiзацiєю центрального органу виконавчої влади з питань будiвництва та архiтектури "Укрдержбудекспертиза" та її мiсцевими пiдроздiлами за участю експертних пiдроздiлiв органiзацiй - спiввиконавцiв комплексної державної експертизи. Порядок затвердження iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва та здiйснення їх державної експертизи визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     4. Абзац дев'ятий частини другої статтi 13 Закону України "Про основи мiстобудування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683; 2001 р., N 16, ст. 76) викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснення державного контролю за дотриманням мiстобудiвного законодавства, затвердженої мiстобудiвної документацiї при плануваннi та забудовi вiдповiдних територiй i в разi виявлення порушень - зупинення такого будiвництва в порядку, встановленому законом".

     5. Частину сьому статтi 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21) доповнити реченням такого змiсту: "Державна експертиза iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва здiйснюється згiдно iз статтями 8 та 15 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть".

     6. У Законi України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29, ст. 190; 2006 р., N 22, ст. 199):

     1) абзац п'ятий статтi 11 доповнити словами "за винятком тих, для затвердження проектiв будiвництва яких висновок державної експертизи не є обов'язковим";

     2) частину першу статтi 12 доповнити реченням такого змiсту: "Державна експертиза iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва здiйснюється згiдно iз статтями 8 та 15 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть".

     7. Частину третю статтi 23 Закону України "Про енергозбереження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283) доповнити словами "а iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва - згiдно iз статтями 8 та 15 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть".

     8. Частини першу та четверту статтi 2 Закону України "Про вiдповiдальнiсть пiдприємств, їх об'єднань, установ та органiзацiй за правопорушення у сферi мiстобудування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411; 2000 р., N 46, ст. 398) викласти в такiй редакцiї:

     "Справи про правопорушення, передбаченi цим Законом, розглядаються Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України та її територiальними органами (далi - iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю)";

     "Накладати штраф вiд iменi iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контролю мають право начальник Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України та його заступники, начальники iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контролю та їх заступники у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     9. У Законi України "Про екологiчну експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54; 2000 р., N 27, ст. 213):

     1) частину першу статтi 13 доповнити реченням такого змiсту: "Державна екологiчна експертиза iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва здiйснюється згiдно iз статтями 8 та 15 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть";

     2) статтю 37 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Державна екологiчна експертиза iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва здiйснюється згiдно iз статтями 8 та 15 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть".

     10. Частину другу статтi 31 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) викласти в такiй редакцiї:

     "2. До вiдання виконавчих органiв мiських рад (за винятком мiст районного значення), крiм повноважень, зазначених у пунктi "б" частини першої цiєї статтi, належить також видача забудовникам архiтектурно-планувальних завдань та технiчних умов на проектування, будiвництво, реконструкцiю будинкiв i споруд, благоустрiй територiй".

     11. Пункт 9 статтi 22 Закону України "Про столицю України - мiсто-герой Київ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) виключити.

     12. Пункт 7 статтi 16 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2003 р., N 24, ст. 159) виключити.

     13. У Законi України "Про архiтектурну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2006 р., N 39, ст. 342):

     1) частину десяту статтi 7 виключити;

     2) у статтi 10:

     а) назву та частину першу статтi доповнити словами "та нагляд";

     б) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Державний архiтектурно-будiвельний контроль та нагляд здiйснює центральний орган виконавчої влади з питань будiвництва, мiстобудування та архiтектури. Державний контроль та нагляд у системi центрального органу виконавчої влади з питань будiвництва, мiстобудування та архiтектури здiйснює Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України та її територiальнi органи (далi - iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю)".

     14. У Законi України "Про планування i забудову територiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250):

     1) частину чотирнадцяту статтi 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Дозвiл на будiвництво об'єкта мiстобудування не дає права на початок виконання будiвельних робiт без одержання вiдповiдного дозволу Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України або її територiальних органiв (далi - iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю)";

     2) частину першу статтi 31 викласти в такiй редакцiї:

     "Державний контроль за плануванням, забудовою та iншим використанням територiй здiйснюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань мiстобудування та архiтектури, вiдповiдними спецiально уповноваженими органами з питань мiстобудування та архiтектури, Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України та її територiальними органами, а також iншими спецiально уповноваженими органами виконавчої влади".

     15. У Законi України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 iз наступними змiнами):

     1) частину другу статтi 2 пiсля слiв "у сферi телекомунiкацiй" доповнити словом "будiвництвi";

     2) пункт 30 статтi 9 виключити.

     16. Частину другу статтi 21 Закону України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10) доповнити реченням такого змiсту: "Державна експертиза iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва здiйснюється згiдно iз статтями 8 та 15 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть".

     17. Пункт 42 частини першої статтi 4 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 2000 р., N 46, ст. 398) викласти в такiй редакцiї:

     "42) Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України та її територiальнi органи за позовами до господарського суду щодо стягнення штрафу за порушення у сферi мiстобудування".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2008 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     1) вiдповiдно до своєї компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     2) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     3) забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
16 травня 2007 року
N 1026-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.