ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування при вiдчуженнi транспортних засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У статтi 173:

     1) абзац другий пункту 173.1 замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "Дохiд вiд продажу (обмiну) об'єкта рухомого майна (крiм легкових автомобiлiв, мотоциклiв, мопедiв) визначається виходячи з цiни, зазначеної у договорi купiвлi-продажу (мiни), але не нижче оцiночної вартостi цього об'єкта, визначеної згiдно iз законом.

     Дохiд вiд продажу (обмiну) легкового автомобiля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з цiни, зазначеної у договорi купiвлi-продажу (мiни), але не нижче середньоринкової вартостi вiдповiдного транспортного засобу або не нижче його оцiночної вартостi, визначеної згiдно iз законом (за вибором платника податку).

     Середньоринкова вартiсть легкових автомобiлiв, мотоциклiв, мопедiв визначається щокварталу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (для кожної марки, моделi таких транспортних засобiв з урахуванням року випуску та пробiгу, на пiдставi аналiзу фактичних цiн продажу вiдповiдних транспортних засобiв), i оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi цього органу в режимi вiльного доступу до 10 числа мiсяця, наступного за звiтним кварталом";

     2) пункт 173.2 викласти в такiй редакцiї:

     "173.2. Як виняток iз положень пункту 173.1 цiєї статтi, дохiд, отриманий платником податку вiд продажу (обмiну) протягом звiтного (податкового) року одного з об'єктiв рухомого майна у виглядi легкового автомобiля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не пiдлягає оподаткуванню.

     Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу (обмiну) протягом звiтного (податкового) року двох та бiльше об'єктiв рухомого майна у виглядi легкового автомобiля та/або мотоцикла, та/або мопеда, пiдлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статтi 167 цього Кодексу";

     3) абзац другий пункту 173.4 замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "нотарiус посвiдчує вiдповiдний договiр купiвлi-продажу (мiни) об'єктiв рухомого майна (крiм легкових автомобiлiв, мотоциклiв, мопедiв) за наявностi документа про оцiнку майна та документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору мiни) податку, обчисленого виходячи iз цiни, зазначеної в договорi;

     при продажу (обмiнi) легкових автомобiлiв, мотоциклiв, мопедiв вiдповiднi договори посвiдчуються нотарiусом за наявностi документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору мiни) податку, обчисленого виходячи iз зазначеної у договорi купiвлi-продажу (мiни), але не нижче середньоринкової вартостi таких транспортних засобiв;

     якщо при продажу (обмiнi) легкових автомобiлiв, мотоциклiв, мопедiв проводиться їх оцiнка вiдповiдно до закону, нотарiус посвiдчує вiдповiднi договори за наявностi документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору мiни) податку, обчисленого виходячи з такої оцiночної вартостi таких транспортних засобiв, та документа про оцiнку транспортних засобiв.

     Нотарiус щокварталу подає до органу державної податкової служби за мiсцем розташування державної нотарiальної контори або робочого мiсця приватного нотарiуса iнформацiю про посвiдченi договори купiвлi-продажу (мiни), про вартiсть кожного договору та про суму сплаченого податку у порядку, встановленому цим роздiлом для податкового розрахунку".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим.

     2. Статтю 174 доповнити пунктом 174.7 такого змiсту:

     "174.7. Вартiсть легкових автомобiлiв, мотоциклiв, мопедiв, отриманих у спадщину чи дарунок, якi пiдлягають оподаткуванню згiдно з цiєю статтею, визначається у порядку, встановленому абзацом третiм пункту 173.1 статтi 173 цього Кодексу".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 30 днiв з дня його опублiкування, крiм роздiлу I, який набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Законi України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237 iз наступними змiнами):

     у пунктi 7 частини першої статтi 1 слова "що пiдлягають державнiй реєстрацiї (перереєстрацiї)" замiнити словами "що пiдлягають першiй державнiй реєстрацiї в Українi";

     пункт 8 статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "8) для платникiв збору, визначених пунктом 7 статтi 1 цього Закону, залежно вiд вартостi об'єкта, визначеного пунктом 6 статтi 2 цього Закону:

     3 вiдсотки - якщо об'єкт оподаткування не перевищує 165 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня звiтного року;

     4 вiдсотки - якщо об'єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня звiтного року;

     5 вiдсоткiв - якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня звiтного року";

     2) пiдпункт "г" пункту 3 статтi 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 iз наступними змiнами) викласти в такiй редакцiї:

"г) за посвiдчення договорiв вiдчуження транспортних засобiв, iнших самохiдних машин i механiзмiв:
дiтям, одному з подружжя, батькам 1 неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян
iншим особам 5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом, та привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
N 5413-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.