ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 6 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 13, ст. 85; 1996 р., N 52, ст. 302; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Зарахування державного мита до бюджету

     Державне мито сплачується за мiсцем розгляду та оформлення документiв i зараховується до бюджету мiсцевого самоврядування, крiм державного мита, що справляється з позовних заяв, якi подаються до господарського суду, iз апеляцiйних i касацiйних скарг на рiшення та постанови господарських судiв, заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами, а також за дiї, пов'язанi з видачею охоронних документiв (патентiв i свiдоцтв) на об'єкти iнтелектуальної власностi, i за дiї, пов'язанi з пiдтриманням чинностi патентiв на сорти рослин, та за подання до Кабiнету Мiнiстрiв України проекту створення промислово-фiнансової групи; за дiї, передбаченi пiдпунктами "б" - "е", "и", "к", "л" та "н" пункту 6 статтi 3, в частинi, що стосується загальногромадянських закордонних паспортiв, яке зараховується до Державного бюджету України.

     Державне мито з позовних заяв i заяв кредиторiв у справах про банкрутство, що надходять з iнших держав та розглядаються вiдповiдними органами України, зараховується до Державного бюджету України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року i враховується при формуваннi доходiв державного бюджету та бюджетiв мiсцевого самоврядування починаючи з 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
5 лютого 2004 року
N 1448-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.