ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення охорони i захисту прав на торговельнi марки i промисловi зразки та боротьби з патентними зловживаннями

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) у статтi 156:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Право iнтелектуальної власностi на винахiд, корисну модель вiдповiдно до законодавства засвiдчується патентом, на промисловий зразок - свiдоцтвом";

     частину другу пiсля слова "патенту" доповнити словом "(свiдоцтва)";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Умови використання винаходу, корисної моделi, промислового зразка у сферi господарювання визначаються законами";

     у частинi четвертiй слова "попереднього використання" замiнити словами "попереднього користувача";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Майновi права iнтелектуальної власностi на винахiд, корисну модель, промисловий зразок можуть бути переданi до статутного капiталу суб'єкта господарювання як вклад.

     Протягом тридцяти днiв пiсля завершення дiї майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд, корисну модель, промисловий зразок, переданих до статутного капiталу суб'єкта господарювання як вклад, розмiр статутного капiталу суб'єкта господарювання має бути зменшений на суму, що вiдповiдала розмiру їх вартiсної оцiнки";

     2) у статтi 157:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Умови використання торговельної марки у сферi господарювання визначаються законом";

     у частинi третiй слова "володiльцевi" та "за винятком випадкiв правомiрного використання торговельної марки без його дозволу" замiнити вiдповiдно словами "власнику" та "крiм випадкiв, передбачених законом";

     частини четверту i п'яту виключити;

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Майновi права iнтелектуальної власностi на торговельну марку можуть бути переданi до статутного капiталу суб'єкта господарювання як вклад";

     3) статтю 158 виключити.

     2. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) у статтi 461:

     частину першу доповнити словами "i має iндивiдуальний характер";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Промисловим зразком може бути зовнiшнiй вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лiнiями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матерiалом виробу, та/або його оздобленням";

     2) у статтi 462:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Право iнтелектуальної власностi на винахiд, корисну модель, промисловий зразок пiдлягає державнiй реєстрацiї, якщо iнше не встановлено законом або мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України. Набуття права iнтелектуальної власностi на винахiд i корисну модель засвiдчується патентом, на промисловий зразок - свiдоцтвом";

     у частинi другiй слова "сукупнiстю суттєвих ознак промислового зразка" замiнити словами "зображенням промислового зразка";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Умови та порядок державної реєстрацiї права iнтелектуальної власностi на винахiд, корисну модель, промисловий зразок, а також умови та порядок видачi патенту, свiдоцтва встановлюються законом";

     3) частину другу статтi 464 пiсля слова "патенту" доповнити словом "(свiдоцтва)";

     4) частину п'яту статтi 465 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Строк чинностi виключних майнових прав iнтелектуальної власностi на промисловий зразок становить п'ять рокiв вiд дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку i подовжується за клопотанням власника промислового зразка на один або бiльше п'ятирiчних строкiв. Загальний строк чинностi зазначених прав не може перевищувати двадцяти п'яти рокiв вiд дати подання заявки";

     5) у статтi 496 слова "наступної за датою" виключити.

     3. У Законi України "Про охорону прав на промисловi зразки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     назву та абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi";

     абзаци третiй, п'ятий, шостий, восьмий, одинадцятий та тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "промисловий зразок - результат iнтелектуальної, творчої дiяльностi людини в галузi художнього конструювання";

     "свiдоцтво - свiдоцтво про державну реєстрацiю промислового зразка;

     зареєстрований промисловий зразок - промисловий зразок, вiдомостi про який занесено до Реєстру i на який видано свiдоцтво";

     "заявка - сукупнiсть документiв, необхiдних для державної реєстрацiї промислового зразка";

     "дата прiоритету - дата подання заявки до Установи або вiдповiдного органу держави - учасницi Паризької конвенцiї про охорону промислової власностi чи Угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi, за якою заявлено прiоритет";

     "Реєстр - Державний реєстр України промислових зразкiв, ведення якого здiйснюється в електроннiй формi";

     доповнити абзацами сiмнадцятим - двадцять п'ятим такого змiсту:

     "Бюлетень - офiцiйний електронний бюлетень Установи;

     вирiб - будь-який предмет промислового виробництва або ручної роботи, зокрема частини, призначенi для збирання у складений вирiб, упаковка, зовнiшнє оформлення, графiчнi символи та типографськi шрифти (елементи), крiм комп'ютерних програм;

     власник промислового зразка - власник прав iнтелектуальної власностi на зареєстрований промисловий зразок та/або незареєстрований промисловий зразок;

     ВОIВ - Всесвiтня органiзацiя iнтелектуальної власностi;

     мiжнародна реєстрацiя - мiжнародна реєстрацiя промислового зразка, здiйснена вiдповiдно до Гаазької угоди про мiжнародну реєстрацiю промислових зразкiв;

     МКПЗ - Мiжнародна класифiкацiя промислових зразкiв;

     права на промисловий зразок - права iнтелектуальної власностi на промисловий зразок;

     складений вирiб - вирiб, що складається з кiлькох елементiв, якi можуть бути замiненi таким чином, що робить можливим розбирання та наступне збирання виробу;

     ступiнь свободи автора - обмеження можливостей автора щодо розробки рiшення зовнiшнього вигляду виробу певного призначення, пов'язанi, зокрема, з функцiональними особливостями виробу";

     2) у статтi 2:

     абзац третiй пункту 1 викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечує державну реєстрацiю промислових зразкiв та видає свiдоцтва";

     доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3. На документах, що приймає або затверджує Установа вiдповiдно до цього Закону, може бути використаний квалiфiкований електронний пiдпис. Подання документiв в електроннiй формi до Установи та видача нею документiв в електроннiй формi здiйснюються вiдповiдно до законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi";

     3) статтю 3 пiсля слiв "договором України" доповнити словами "згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України";

     4) у статтi 4:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Права та обов'язки iноземних та iнших осiб";

     у пунктi 1 слова "Iноземцi та особи без громадянства" замiнити словами "Iноземнi особи та особи без громадянства", а слово "громадянами" - словом "особами";

     у пунктi 2 слова "Iноземцi та особи без громадянства" замiнити словами "Iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи та iншi особи, якi мають мiсце постiйного проживання чи постiйне мiсцезнаходження за межами України", а слова "(патентнi повiренi)" - словами "(патентних повiрених)";

     5) статтi 5 i 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Умови надання правової охорони

     1. Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публiчному порядку, загальновизнаним принципам моралi та вiдповiдає критерiям охороноздатностi.

     2. Промисловим зразком може бути зовнiшнiй вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лiнiями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матерiалом виробу, та/або його оздобленням.

     3. Згiдно з цим Законом не можуть одержати правову охорону:

     об'єкти нестiйкої форми з рiдких, газоподiбних, сипких або подiбних до них речовин тощо;

     результат iнтелектуальної, творчої дiяльностi в галузi художнього конструювання, втiлений або застосований у виробi, що є частиною складеного виробу та є невидимим пiд час звичайного використання виробу. Звичайним використанням виробу вважається використання його кiнцевим користувачем, при цьому матерiально-технiчне забезпечення, обслуговування або ремонт виробу звичайним використанням не вважаються;

     ознаки зовнiшнього вигляду виробу, зумовленi виключно його технiчними функцiями;

     ознаки зовнiшнього вигляду виробу, розмiр та форма якого мають бути точно вiдтворенi для того, щоб один вирiб був механiчно з'єднаний з iншим виробом або розташований усерединi, навколо чи навпроти iншого виробу таким чином, щоб кожен вирiб мiг виконувати свою функцiю; дiя зазначеного положення не поширюється на зовнiшнiй вигляд виробiв, призначених для множинного складання або з'єднання взаємозамiнних виробiв усерединi модульної конструкцiї.

     4. Промисловий зразок може одержати правову охорону як:

     зареєстрований промисловий зразок, якщо його внесено до Реєстру в порядку, передбаченому цим Законом, або якщо йому надано правову охорону в Українi вiдповiдно до мiжнародного договору, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України;

     незареєстрований промисловий зразок, якщо його доведено до загального вiдома в порядку, передбаченому цим Законом.

     5. Набуття прав на зареєстрований промисловий зразок засвiдчується свiдоцтвом, в якому наводиться внесене до Реєстру зображення промислового зразка.

     Набуття права на промисловий зразок, що має мiжнародну реєстрацiю, не вимагає засвiдчення свiдоцтвом.

     Строк чинностi майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить п'ять рокiв вiд дати подання заявки до Установи i подовжується Установою за клопотанням власника промислового зразка на один або бiльше п'ятирiчних строкiв, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статтi 24 цього Закону. Загальний строк чинностi майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може становити бiльш як 25 рокiв вiд дати подання заявки. Порядок подовження строку чинностi майнових прав на зареєстрований промисловий зразок встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     Чиннiсть майнових прав на зареєстрований промисловий зразок припиняється достроково за умов, визначених статтею 24 цього Закону.

     6. Строк правової охорони незареєстрованого промислового зразка становить три роки вiд дати його доведення до загального вiдома на територiї України.

     7. Обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий зразок, визначається зображенням промислового зразка, внесеного до Реєстру.

     Обсяг правової охорони промислового зразка включає будь-який iнший промисловий зразок, що не справляє на iнформованого користувача вiдмiнного загального враження.

     Для визначення обсягу правової охорони береться до уваги ступiнь свободи автора пiд час створення промислового зразка.

     Стаття 6. Критерiї охороноздатностi промислового зразка

     1. Промисловий зразок вiдповiдає критерiям охороноздатностi, якщо є новим i має iндивiдуальний характер.

     Промисловий зразок, який застосовано або втiлено у виробi, що становить складову частину складеного виробу, визнається таким, що є новим та має iндивiдуальний характер, якщо складова частина, включена до складеного виробу, залишається видимою пiд час звичайного використання складеного виробу та видимi ознаки складової частини складеного виробу вiдповiдають вимогам щодо новизни та iндивiдуального характеру.

     2. Промисловий зразок визнається новим, якщо жоден iдентичний промисловий зразок не доведено до загального вiдома щодо:

     зареєстрованого промислового зразка - до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено прiоритет, до дати її прiоритету;

     незареєстрованого промислового зразка - до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального вiдома.

     Промисловi зразки вважаються iдентичними у разi, якщо їхнi суттєвi ознаки вiдрiзняються лише незначними деталями.

     У процесi встановлення новизни промислового зразка беруться до уваги будь-якi вiдомостi, що стали загальнодоступними до дати подання заявки, а якщо заявлено прiоритет, - до дати прiоритету, у тому числi змiст усiх ранiше одержаних Установою заявок, крiм тих, що на зазначену дату вважаються вiдкликаними, вiдкликанi або щодо них Установою прийнято рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї промислового зразка i вичерпано можливостi оскарження таких рiшень.

     Не вважаються загальнодоступними вiдомостi, що розкритi третiй особi за явної чи неявної умови збереження конфiденцiйностi.

     3. Промисловий зразок визнається таким, що має iндивiдуальний характер, якщо загальне враження, яке вiн справляє на iнформованого користувача, вiдрiзняється вiд загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який iнший промисловий зразок, доведений до загального вiдома щодо:

     зареєстрованого промислового зразка - до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено прiоритет, до дати її прiоритету;

     незареєстрованого промислового зразка - до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального вiдома.

     Для оцiнки iндивiдуального характеру береться до уваги ступiнь свободи автора пiд час створення промислового зразка.

     4. Зареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального вiдома, якщо був опублiкований у результатi здiйснення державної реєстрацiї або з iнших пiдстав, або був експонований на виставцi, використаний у торгiвлi або iншим чином оприлюднений, крiм випадкiв, коли такi подiї не могли стати вiдомими пiд час звичайного провадження господарської дiяльностi у колах, що спецiалiзуються у вiдповiднiй галузi i провадять свою дiяльнiсть на територiї України, до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено прiоритет, до дати прiоритету.

     Незареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального вiдома, якщо вiн був опублiкований, експонований на виставцi, використаний у торгiвлi або в iнший спосiб оприлюднений таким чином, що пiд час звичайного провадження господарської дiяльностi такi заходи з об'єктивних причин могли стати вiдомими у колах, що спецiалiзуються у вiдповiднiй галузi i провадять свою дiяльнiсть на територiї України.

     Не вважається доведеним до загального вiдома промисловий зразок, розкритий третiй особi за явної чи неявної умови збереження конфiденцiйностi.

     5. На визнання промислового зразка охороноздатним не впливає розкриття iнформацiї про нього автором, його правонаступником або особою, яка одержала вiд автора або його правонаступника прямо чи опосередковано таку iнформацiю, протягом 12 мiсяцiв до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено прiоритет, до дати її прiоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття iнформацiї покладається на особу, заiнтересовану в застосуваннi положень цього пункту.

     Положення цього пункту застосовується також у разi, якщо промисловий зразок було доведено до загального вiдома внаслiдок зловживань стосовно автора або його правонаступника";

     6) назву роздiлу III викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл III
ПРАВО НА РЕЄСТРАЦIЮ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА";

     7) пункти 1 i 2 статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Право на реєстрацiю промислового зразка має автор або його правонаступник, якщо iнше не передбачено цим Законом.

     2. Право на реєстрацiю промислового зразка, створеного спiльною працею кiлькох авторiв, належить авторам спiльно, якщо iнше не передбачено укладеним мiж ними договором";

     8) у статтi 8:

     абзац перший пункту 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Право на реєстрацiю промислового зразка має роботодавець автора, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено iнше. Роботодавець повинен укласти з автором письмовий договiр щодо розмiру та умов виплати йому (його правонаступнику) винагороди вiдповiдно до економiчної цiнностi промислового зразка та iншої вигоди, одержаної роботодавцем вiд промислового зразка";

     в абзацi другому пункту 2 слова "одержання патенту" замiнити словами "реєстрацiю промислового зразка";

     9) у статтi 9 слова "одержання патенту" замiнити словами "реєстрацiю промислового зразка";

     10) у статтi 10 слова "одержання патенту на промисловий зразок, створений" замiнити словами "реєстрацiю промислового зразка, створеного", а слова "у видачi патенту" - словами "у державнiй реєстрацiї промислового зразка";

     11) назву роздiлу IV викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл IV
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦIЇ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА";

     12) у статтi 11:

     у пунктi 1:

     слова "одержати патент" замiнити словами "зареєструвати промисловий зразок";

     доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Заявка може подаватися у паперовiй або електроннiй формi. Спосiб подання заявки обирає заявник.

     За заявками, поданими в електроннiй формi, здiйснюється електронне дiловодство вiдповiдно до законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi. Заявки в електроннiй формi подаються за умови iдентифiкацiї заявника (представника у справах iнтелектуальної власностi чи iншої довiреної особи заявника) з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Заявка може стосуватися одного або кiлькох (множинна заявка) промислових зразкiв, що належать до одного i того самого класу МКПЗ.

     Множинна заявка може мiстити не бiльше ста промислових зразкiв.

     У множиннiй заявцi заявником (заявниками), а також автором (авторами) для всiх заявлених промислових зразкiв мають бути однi й тi самi особи";

     в абзацi другому пункту 4 слова "видачу патенту" замiнити словами "державну реєстрацiю промислового зразка";

     у пунктi 5:

     в абзацi першому слова "видачу патенту" замiнити словами "державну реєстрацiю промислового зразка";

     в абзацi другому слово "патент" замiнити словами "державну реєстрацiю промислового зразка";

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Складення i подання заявки здiйснюються вiдповiдно до правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi";

     перше i друге речення пункту 8 викласти в такiй редакцiї: "За подання заявки сплачується збiр, розмiр якого встановлюється з урахуванням кiлькостi заявлених промислових зразкiв. Зазначений збiр сплачується до спливу двох мiсяцiв вiд дати подання заявки";

     13) в абзацi другому пункту 1 статтi 12 слова "видачу патенту" замiнити словами "державну реєстрацiю промислового зразка";

     14) у статтi 13:

     у пунктi 2 слова "вiдкриття виставки" замiнити словами "початку першого вiдкритого показу на виставцi експоната, в якому втiлено або застосовано заявлений промисловий зразок";

     текст статтi пiсля слiв "Паризької конвенцiї про охорону промислової власностi" доповнити словами "чи Угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi";

     15) у статтi 14:

     у пунктi 1 слова "має статус науково-технiчної експертизи i" виключити;

     у пунктi 3:

     друге речення абзацу першого замiнити двома реченнями такого змiсту: "На пiдставi такого висновку Установа приймає рiшення про державну реєстрацiю промислового зразка або про вiдмову в державнiй реєстрацiї промислового зразка. Для множинної заявки може бути прийняте рiшення про державну реєстрацiю окремих промислових зразкiв та вiдмову в державнiй реєстрацiї щодо решти зразкiв";

     доповнити абзацами третiм i четвертим такого змiсту:

     "Кiнцевi результати експертизи за мiжнародною реєстрацiєю в разi вiдмови у визнаннi її дiї вiдображаються в повiдомленнi про повну або часткову вiдмову у визнаннi дiї мiжнародної реєстрацiї в Українi, що надсилається до Мiжнародного бюро ВОIВ.

     У разi визнання дiї мiжнародної реєстрацiї на територiї України вiдповiдне повiдомлення до Мiжнародного бюро ВОIВ не надсилається";

     в абзацi третьому пункту 5 слова "видачу патенту" замiнити словами "реєстрацiю промислового зразка";

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8. Пiд час проведення експертизи:

     встановлюється дата подання заявки вiдповiдно до статтi 12 цього Закону;

     визначається вiдповiднiсть заявленого промислового зразка вимогам, передбаченим пунктом 2 статтi 5 цього Закону;

     визначається, чи не належить заявлений промисловий зразок до об'єктiв, зазначених у пунктi 3 статтi 5 цього Закону;

     перевiряється, чи не суперечить заявлений промисловий зразок публiчному порядку та загальновизнаним принципам моралi;

     проводиться перевiрка заявки на вiдповiднiсть формальним вимогам статтi 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi;

     проводиться перевiрка сплати збору за подання заявки на вiдповiднiсть установленим вимогам";

     у пунктi 9 слова "наявностi документа про сплату збору за подання заявки" замiнити словами "сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам";

     пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11. Якщо в матерiалах заявки, що вiдповiдає вимогам статтi 12 цього Закону, є посилання на креслення (схему, карту), але таке креслення (схема, карта) в нiй вiдсутнє, зазначене посилання пiд час проведення експертизи не береться до уваги";

     у пунктi 13:

     в абзацi першому слова i цифри "заявлений об'єкт не вiдповiдає вимогам пункту 2 статтi 5" замiнити словами i цифрами "заявлений промисловий зразок не вiдповiдає вимогам пункту 2 статтi 5, або заявлений промисловий зразок належить до об'єктiв, зазначених у пунктi 3 статтi 5, або заявлений промисловий зразок суперечить публiчному порядку, загальновизнаним принципам моралi", а слова "документ про сплату збору" - словами "сплачений збiр";

     абзаци третiй i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо в заявцi порушено вимоги пункту 3 статтi 11 цього Закону, а саме заявлено бiльше ста промислових зразкiв та/або заявленi промисловi зразки не належать до одного i того самого класу МКПЗ, заклад експертизи надсилає заявнику повiдомлення з пропозицiєю здiйснити подiл заявки вiдповiдно до статтi 151 цього Закону протягом трьох мiсяцiв вiд дати одержання ним зазначеного повiдомлення.

     У разi невиконання заявником зазначеної пропозицiї експертиза проводиться щодо промислового зразка, заявленого у заявцi першим, а також щодо наступних промислових зразкiв, що належать до того самого класу МКПЗ, що i перший (за наявностi), при цьому загальна кiлькiсть промислових зразкiв, за якими проводиться експертиза, не повинна перевищувати 100";

     доповнити пунктом 14 такого змiсту:

     "14. У разi якщо за результатами експертизи встановлено, що промисловий зразок за мiжнародною реєстрацiєю належить до об'єктiв, зазначених у пунктi 2 статтi 5 цього Закону, не належить до об'єктiв, зазначених у пунктi 3 статтi 5 цього Закону, не суперечить публiчному порядку та загальновизнаним принципам моралi, визнається дiя мiжнародної реєстрацiї на територiї України.

     Якщо встановлено, що промисловий зразок за мiжнародною реєстрацiєю не вiдповiдає зазначеним у попередньому абзацi вимогам, до Мiжнародного бюро ВОIВ надсилається повiдомлення про повну або часткову вiдмову у визнаннi дiї мiжнародної реєстрацiї в Українi";

     16) у статтi 15 слова "видачу патенту" замiнити словами "реєстрацiю промислового зразка";

     17) доповнити статтею 151 такого змiсту:

     "Стаття 151. Подiл заявки

     1. Заявник у вiдповiдь на пропозицiю Установи або за власною iнiцiативою має право до прийняття рiшення Установи щодо заявки подiлити множинну заявку на двi i бiльше заявок шляхом розподiлу мiж ними заявлених промислових зразкiв.

     2. Подiл заявки здiйснюється шляхом подання заявником заяви про внесення до заявки вiдповiдних змiн i видiленої заявки (заявок), за умови сплати зборiв за подання зазначених заяви та заявки (заявок).

     3. Датою подання видiленої заявки є дата подання подiленої заявки. Дата прiоритету видiленої заявки є (якщо на це є пiдстава) датою прiоритету подiленої заявки.

     4. Iншi вимоги до подiлу заявки визначаються правилами, встановленими вiдповiдно до цього Закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi";

     18) статтi 16 i 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Реєстрацiя

     1. На пiдставi рiшення про державну реєстрацiю промислового зразка та за наявностi документа про сплату державного мита за реєстрацiю промислового зразка i сплаченого збору за публiкацiю вiдомостей про державну реєстрацiю промислового зразка Установа здiйснює державну реєстрацiю промислового зразка шляхом внесення до Реєстру вiдповiдних вiдомостей. Зазначенi мита i збiр сплачуються пiсля надходження до заявника рiшення про державну реєстрацiю промислового зразка. Порядок ведення Реєстру i склад вiдомостей, що мiстяться в Реєстрi, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     Державна реєстрацiя промислового зразка здiйснюється пiд вiдповiдальнiсть його власника за вiдповiднiсть промислового зразка критерiям охороноздатностi.

     Якщо протягом трьох мiсяцiв вiд дати надходження до заявника рiшення про державну реєстрацiю промислового зразка документ про сплату державного мита за реєстрацiю промислового зразка i збiр за публiкацiю вiдомостей про державну реєстрацiю промислового зразка в розмiрi та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не надiйшли, державна реєстрацiя не здiйснюється, а заявка вважається вiдкликаною.

     Строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацiю промислового зразка та сплату збору за публiкацiю вiдомостей про державну реєстрацiю промислового зразка подовжується, але не бiльш як на шiсть мiсяцiв, якщо до спливу зазначеного строку буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання. Якщо строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацiю промислового зразка та сплату збору за публiкацiю вiдомостей про державну реєстрацiю промислового зразка пропущений, права заявника щодо заявки вiдновлюються у разi подання протягом шести мiсяцiв вiд спливу зазначеного строку вiдповiдного клопотання разом iз документом про сплату державного мита за реєстрацiю промислового зразка та сплату збору за подання зазначеного клопотання i збору за публiкацiю вiдомостей про державну реєстрацiю промислового зразка.

     2. Пiсля внесення до Реєстру вiдомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi, та одержати вiдповiдно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо вiдомостей про промисловий зразок, за умови сплати збору за подання такого клопотання.

     3. Помилки у внесених до Реєстру вiдомостях виправляються за iнiцiативою власника промислового зразка або Установи.

     До Реєстру за iнiцiативою власника промислового зразка можуть бути внесенi змiни згiдно iз встановленим перелiком можливих змiн. За внесення до Реєстру змiн щодо свiдоцтва сплачується збiр.

     Стаття 17. Публiкацiя

     1. Одночасно з державною реєстрацiєю промислового зразка Установа здiйснює публiкацiю в Бюлетенi вiдомостей про державну реєстрацiю промислового зразка, визначених в установленому порядку.

     2. Пiсля публiкацiї вiдомостей про державну реєстрацiю промислового зразка будь-яка особа має право ознайомитися з матерiалами заявки в установленому порядку. За ознайомлення з матерiалами заявки сплачується збiр";

     19) у статтi 18:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Видача свiдоцтва здiйснюється Установою в мiсячний строк з дня державної реєстрацiї промислового зразка. Свiдоцтво видається особi, яка має право на реєстрацiю промислового зразка. Якщо право на реєстрацiю промислового зразка мають кiлька осiб, їм видається одне свiдоцтво";

     у пунктi 2 слово "патенту" замiнити словом "свiдоцтва";

     у пунктi 3 слова "офiцiйному бюлетенi" замiнити словом "Бюлетенi";

     20) у статтi 19:

     пункт 2 виключити;

     у пунктi 3 слова "за видачу патенту" замiнити словами "за реєстрацiю промислового зразка";

     у пунктi 4 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi" замiнити словом "Установи";

     абзац другий пункту 7 доповнити словами i цифрами "у розмiрi 50 вiдсоткiв установленого збору за подання заперечення";

     пункт 8 виключити;

     доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10. Пiсля затвердження рiшення Апеляцiйної палати Установа оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi визначенi нею вiдомостi про таке рiшення";

     21) у назвi роздiлу V слова "ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПАТЕНТУ" замiнити словами "СУБ'ЄКТIВ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВI ЗРАЗКИ";

     22) у статтi 20:

     у назвi слова "з патенту" замiнити словами "з державної реєстрацiї промислового зразка, та права, що надаються на незареєстрований промисловий зразок";

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Права на зареєстрований промисловий зразок дiють вiд дати, що настає за датою державної реєстрацiї промислового зразка, за умови сплати збору за пiдтримання їх чинностi";

     у пунктi 2:

     в абзацi першому слова "Патент надає його власнику" та "власникiв патентiв" замiнити вiдповiдно словами "Власник промислового зразка має" та "осiб";

     абзаци другий - четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Взаємовiдносини пiд час використання промислового зразка, права на який належать кiльком особам, визначаються укладеним мiж ними договором. У разi вiдсутностi такого договору кожний iз власникiв може використовувати промисловий зразок на свiй розсуд, але жоден з них не має права надавати дозвiл (видавати лiцензiю) на використання промислового зразка та передавати майновi права на промисловий зразок iншiй особi без згоди решти власникiв промислового зразка.

     Використанням зареєстрованого промислового зразка визнається виготовлення виробу iз застосуванням зареєстрованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числi через Iнтернет, продаж, iмпорт (ввезення), експорт (вивезення) та iнше введення його в цивiльний оборот або зберiгання такого виробу в зазначених цiлях.

     Вирiб визнається виготовленим iз застосуванням зареєстрованого промислового зразка, якщо зовнiшнiй вигляд такого виробу або його частини справляє на поiнформованого користувача таке саме загальне враження, як i промисловий зразок, що охороняється";

     у пунктi 3 слова "Патент надає його власнику" та "власника патенту" замiнити вiдповiдно словами "Власник зареєстрованого промислового зразка має" та "на промисловий зразок";

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Власник зареєстрованого промислового зразка може передавати на пiдставi договору майновi права iнтелектуальної власностi на промисловий зразок будь-якiй особi, яка стає правонаступником власника";

     у пунктi 5 слова "Власник патенту має право дати" замiнити словами "Власник зареєстрованого промислового зразка має право надати";

     у пунктi 7:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "7. Власник зареєстрованого промислового зразка має право подати до Установи для офiцiйного опублiкування заяву про надання будь-якiй особi дозволу на використання зареєстрованого промислового зразка. У такому разi рiчний збiр за пiдтримання чинностi прав на промисловий зразок зменшується на 50 вiдсоткiв починаючи з року, що настає за роком публiкацiї такої заяви";

     в абзацi другому слово "патенту" замiнити словами "зареєстрованого промислового зразка";

     в абзацi третьому слова "власнику патенту" замiнити словами "власнику зареєстрованого промислового зразка", а слова "чинностi патенту" - словами "чинностi прав на промисловий зразок";

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8. Права, що випливають з державної реєстрацiї промислового зразка, не зачiпають будь-якi iншi особистi немайновi чи майновi права автора промислового зразка, що регулюються законодавством України";

     доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9. Власник незареєстрованого промислового зразка, доведеного до загального вiдома, має право забороняти його копiювання та використання промислового зразка у спосiб, передбачений абзацом третiм пункту 2 статтi 20 цього Закону, за умови, що таке використання є наслiдком копiювання незареєстрованого промислового зразка.

     Промисловий зразок не вважається результатом копiювання, якщо його створено самостiйною творчою працею автора, стосовно якого можна вважати, що вiн не був ознайомлений з промисловим зразком, доведеним до загального вiдома власником незареєстрованого промислового зразка";

     23) у статтi 22:

     у пунктi 1 слова "попереднього користування" замiнити словами "попереднього користувача";

     у пунктi 2:

     в абзацi першому слова "прав, що надаються патентом, використання запатентованого промислового зразка" замiнити словами "прав використання зареєстрованого промислового зразка";

     абзац другий доповнити словами "а також операцiї щодо iмпорту запчастин та комплектуючих для ремонту зазначеного засобу та виконання ремонтних робiт на ньому";

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "з метою iлюстрацiї або з навчальною метою за умови зазначення джерела iнформацiї та за умови, що такi дiї не суперечать торговим та iншим чесним звичаям у господарськiй дiяльностi i не завдають шкоди звичайному використанню промислового зразка".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     в абзацi шостому слово "патенту" замiнити словами "промислового зразка";

     у пунктi 3 слова "прав, що надаються патентом", "запатентованого" та "патенту" замiнити вiдповiдно словами "прав на промисловий зразок", "зареєстрованого" та "промислового зразка";

     24) статтю 23 та роздiл VI викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 23. Обов'язки власника зареєстрованого промислового зразка

     1. Власник зареєстрованого промислового зразка повинен добросовiсно користуватися належними йому правами.

     2. Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Українi протягом трьох рокiв починаючи вiд дати державної реєстрацiї промислового зразка або вiд дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання i виявляє готовнiсть використовувати промисловий зразок, у разi вiдмови власника зареєстрованого промислового зразка вiд укладення лiцензiйного договору може звернутися до суду iз заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.

     3. Якщо власник зареєстрованого промислового зразка не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рiшення про надання заiнтересованiй особi дозволу на використання зареєстрованого промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дiї дозволу, розмiру та порядку виплати винагороди власнику зареєстрованого промислового зразка.

Роздiл VI
ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ ТА ВИЗНАННЯ ПРАВ НЕДIЙСНИМИ

     Стаття 24. Припинення строку дiї державної реєстрацiї

     1. Власник зареєстрованого промислового зразка у будь-який час може вiдмовитися вiд прав на такий промисловий зразок повнiстю або частково на пiдставi заяви, поданої до Установи. Зазначена вiдмова набирає чинностi вiд дати внесення вiдповiдних вiдомостей до Реєстру. Одночасно Установа здiйснює публiкацiю в Бюлетенi вiдомостей про таку вiдмову.

     2. Строк дiї державної реєстрацiї промислового зразка припиняється у разi несплати у встановлений строк рiчного збору за пiдтримання чинностi прав на промисловий зразок.

     Рiчний збiр за пiдтримання чинностi прав на промисловий зразок сплачується за кожний рiк чинностi прав на промисловий зразок починаючи вiд дати подання заявки. Перша сплата зазначеного збору здiйснюється одночасно iз сплатою збору за публiкацiю вiдомостей про державну реєстрацiю промислового зразка. Сплата рiчного збору за кожний наступний рiк здiйснюється до кiнця поточного року, за умови сплати збору протягом шести останнiх його мiсяцiв.

     Рiчний збiр за пiдтримання чинностi прав на промисловий зразок може бути сплачено протягом шести мiсяцiв пiсля встановленого строку. У такому разi розмiр рiчного збору збiльшується на 50 вiдсоткiв.

     Клопотання про продовження строку чинностi прав на промисловий зразок та збiр за його подання подаються до Установи не пiзнiше, нiж за шiсть мiсяцiв до спливу строку дiї державної реєстрацiї або спливу подовженого строку.

     Строк дiї державної реєстрацiї промислового зразка припиняється з першого дня року, за який не сплачено збiр.

     Стаття 25. Визнання прав на промисловий зразок недiйсними у судовому порядку

     1. Права на зареєстрований промисловий зразок можуть бути визнанi у судовому порядку недiйсними повнiстю або частково щодо окремих варiантiв промислових зразкiв, зазначених у свiдоцтвi, у разi:

     невiдповiдностi промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом;

     наявностi у зображеннi промислового зразка ознак, що не були передбаченi поданою заявкою;

     здiйснення державної реєстрацiї промислового зразка з порушенням прав iнших осiб.

     2. Позовна заява заiнтересованої особи про визнання прав на промисловий зразок недiйсними може бути подана до суду протягом усього строку чинностi майнових прав на промисловий зразок та пiсля припинення їх чинностi.

     3. У разi визнання прав на промисловий зразок недiйсними Установа публiкує вiдповiдне повiдомлення в Бюлетенi.

     4. Права на промисловий зразок, визнанi недiйсними, вважаються такими, що не набрали чинностi, вiд дати державної реєстрацiї промислового зразка.

     5. Якщо права на промисловий зразок визнанi недiйсними в установленому законом порядку i встановлено, що заявка була подана з порушенням прав iнших осiб, суд може постановити рiшення про вiдшкодування власником свiдоцтва збиткiв особi, якiй були завданi збитки дiями на пiдставi реєстрацiї такого промислового зразка.

     Стаття 251. Визнання прав на промисловий зразок недiйсними Апеляцiйною палатою

     1. Будь-яка особа може подати до Апеляцiйної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на промисловий зразок недiйсними повнiстю або частково на пiдставi невiдповiдностi промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. За дорученням заявника заяву може бути подано через представника у справах iнтелектуальної власностi або iншу довiрену особу.

     2. Заява про визнання прав на промисловий зразок недiйсними може бути подана протягом усього строку чинностi майнових прав на промисловий зразок та пiсля припинення їх чинностi. За подання заяви сплачується збiр. Заява вважається поданою в разi надходження збору на рахунок закладу експертизи.

     3. Сторонами розгляду справи про визнання прав на промисловий зразок недiйсними в Апеляцiйнiй палатi є особа, яка подала заяву про визнання прав на промисловий зразок недiйсними, та власник промислового зразка.

     4. Сторони мають рiвнi права щодо подання доказiв, їх дослiдження та доведення перед Апеляцiйною палатою їх переконливостi.

     5. Кожна сторона повинна довести тi обставини, на якi вона посилається як на пiдставу своїх вимог або заперечень.

     6. Вимоги до заяви про визнання прав на промисловий зразок недiйсними, умови та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     7. Заява про визнання прав на промисловий зразок недiйсними розглядається згiдно з регламентом Апеляцiйної палати протягом трьох мiсяцiв вiд дати одержання Апеляцiйною палатою заяви, за умови наявностi сплаченого збору за її подання.

     8. За результатами розгляду заяви Апеляцiйна палата приймає мотивоване рiшення, що затверджується наказом Установи та надсилається сторонам.

     9. Сторони можуть оскаржити затверджене Установою рiшення Апеляцiйної палати у судовому порядку протягом двох мiсяцiв вiд дати одержання рiшення.

     10. Рiшення Апеляцiйної палати набирає чинностi з дня затвердження наказом Установи та пiдлягає оприлюдненню в повному обсязi на офiцiйному веб-сайтi Установи.

     У разi визнання прав на промисловий зразок недiйсними Установа публiкує вiдповiдне повiдомлення в Бюлетенi.

     11. Права на промисловий зразок, визнанi недiйсними, вважаються такими, що не набрали чинностi, вiд дати державної реєстрацiї промислового зразка.

     12. Не може бути зареєстровано повторно промисловий зразок, визнаний судом або Апеляцiйною палатою таким, що не вiдповiдає умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом, або таким, що порушує права iнших осiб";

     25) у статтi 26:

     у назвi слово "патенту" замiнити словами "зареєстрованого або незареєстрованого промислового зразка";

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Будь-яке посягання на права власника зареєстрованого промислового зразка, передбаченi частиною другою статтi 20 цього Закону, або будь-яке посягання на права власника незареєстрованого промислового зразка, передбаченi частиною дев'ятою статтi 20 цього Закону, вважаються порушенням прав власника зареєстрованого або незареєстрованого промислового зразка вiдповiдно, що тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством";

     у пунктi 2:

     в абзацi першому слово "патенту" замiнити словами "зареєстрованого або незареєстрованого промислового зразка";

     в абзацi другому слово "патенту" замiнити словами "зареєстрованого промислового зразка";

     26) в абзацах п'ятому i шостому пункту 2 статтi 27 слово "патенту" замiнити словами "промислового зразка";

     27) у статтi 28:

     у частинi першiй слова "видачу патентiв на промисловi зразки" замiнити словами "реєстрацiю промислових зразкiв";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Кошти, одержанi вiд сплати державного мита за реєстрацiю промислових зразкiв, зараховуються до бюджетiв у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";

     28) у статтi 29:

     у назвi слово "Патентування" замiнити словом "Реєстрацiя";

     у пунктi 1 слово "запатентувати" замiнити словом "зареєструвати";

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. Заявка на мiжнародну реєстрацiю, що подається вiдповiдно до Гаазької угоди про мiжнародну реєстрацiю промислових зразкiв, надсилається заявником безпосередньо до Мiжнародного бюро ВОIВ";

     у пунктi 3 слово "патентуванням" замiнити словом "реєстрацiєю";

     29) у текстi Закону слово "патент" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словом "свiдоцтво" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     4. У Законi України "Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36 iз наступними змiнами):

     1) у преамбулi слова "права власностi на знаки для товарiв i послуг (далi - знак)" замiнити словами "прав на торговельнi марки";

     2) у статтi 1:

     назву та абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Визначення термiнiв та скорочення

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi";

     абзаци четвертий - шостий, десятий та одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "торговельна марка - позначення, за яким товари i послуги одних осiб вiдрiзняються вiд товарiв i послуг iнших осiб;

     свiдоцтво - свiдоцтво України на торговельну марку;

     зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свiдоцтво або яка має мiжнародну реєстрацiю, що дiє на територiї України";

     "дата прiоритету - дата подання попередньої заявки до Установи або вiдповiдного органу держави - учасницi Паризької конвенцiї про охорону промислової власностi або Угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi, за якою заявлено прiоритет;

     Реєстр - Державний реєстр свiдоцтв України на торговельнi марки, ведення якого здiйснюється в електроннiй формi";

     доповнити абзацами сiмнадцятим - двадцять другим такого змiсту:

     "База даних заявок - база даних, ведення якої здiйснюється в електроннiй формi, яка мiстить визначенi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi, вiдомостi про заявку та поточне дiловодство за нею, є вiдкритою i доступною для перегляду будь-якою особою на офiцiйному веб-сайтi Установи;

     Бюлетень - офiцiйний електронний бюлетень Установи;

     ВОIВ - Всесвiтня органiзацiя iнтелектуальної власностi;

     колективна торговельна марка - позначення, за яким товари i послуги учасникiв об'єднання осiб, пiд яким розумiють будь-яку сукупнiсть осiб незалежно вiд її органiзацiйно-правової форми та складу та iснування якого не суперечить законодавству держави, в якiй воно створено, вiдрiзняються вiд товарiв i послуг iнших осiб;

     мiжнародна реєстрацiя - мiжнародна реєстрацiя торговельної марки, здiйснена вiдповiдно до Мадридської угоди про мiжнародну реєстрацiю знакiв та/або Протоколу до Мадридської угоди про мiжнародну реєстрацiю знакiв;

     Паризька конвенцiя - Паризька конвенцiя про охорону промислової власностi вiд 20 березня 1883 року";

     3) у статтi 2:

     у пунктi 1:

     в абзацi третьому слова "їх державну реєстрацiю" замiнити словами "державну реєстрацiю торговельних марок";

     в абзацi четвертому слова "про знаки для товарiв i послуг" замiнити словами "про зареєстрованi торговельнi марки та поданi заявки на торговельнi марки у Бюлетенi";

     пiсля абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "забезпечує ведення Бази даних заявок".

     У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

     доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3. На документах, що приймає або затверджує Установа вiдповiдно до цього Закону, може бути використаний квалiфiкований електронний пiдпис. Подання документiв в електроннiй формi до Установи та видача нею документiв в електроннiй формi здiйснюються вiдповiдно до законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi";

     4) пункт 1 статтi 3 пiсля слiв "договором України" доповнити словами "згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України";

     5) у статтi 4:

     у назвi слова "iноземцiв та осiб без громадянства" замiнити словами "iноземних та iнших осiб";

     у пунктi 1 слова "Iноземцi та особи без громадянства" замiнити словами "Iноземнi особи та особи без громадянства", а слово "громадянами" - словом "особами";

     у пунктi 2 слова "Iноземцi та особи без громадянства" замiнити словами "Iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи та iншi особи, якi мають мiсце постiйного проживання чи постiйне мiсцезнаходження за межами України", а слова "(патентнi повiренi)" - словами "(патентних повiрених)";

     6) у статтi 5:

     у пунктi 1 слова "принципам гуманностi i моралi" замiнити словами "загальновизнаним принципам моралi";

     друге речення пункту 2 викласти в такiй редакцiї: "Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числi власнi iмена, лiтери, цифри, зображувальнi елементи, кольори, форма товарiв або їх пакування, звуки, за умови що такi позначення придатнi для вiдрiзнення товарiв або послуг одних осiб вiд товарiв або послуг iнших осiб, придатнi для вiдображення їх у Реєстрi таким чином, що дає змогу визначити чiткий i точний обсяг правової охорони, що надається";

     у пунктi 3:

     в абзацi першому слова "Право власностi" замiнити словами "Набуття права";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Набуття права на торговельну марку, що має мiжнародну реєстрацiю або визнана добре вiдомою в Українi, не вимагає засвiдчення свiдоцтвом";

     7) у статтi 6:

     у пунктi 1:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "офiцiйнi повнi або скороченi назви держав чи мiжнароднi лiтернi коди держав";

     у другому реченнi абзацу сьомого слова "щодо назви держави" замiнити словами "з надання дозволу на використання в торговельнiй марцi офiцiйної назви та мiжнародного лiтерного коду держави Україна";

     у пунктi 2:

     в абзацi третьому слова "є загальновживаними як позначення товарiв i послуг певного виду" замiнити словами "складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучаснiй мовi або у добросовiснiй та усталенiй торговельнiй практицi щодо товарiв i послуг";

     абзаци четвертий i п'ятий замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "складаються лише з позначень чи даних, що є описовими пiд час використання щодо зазначених у заявцi товарiв i послуг або у зв'язку з ними, свiдчать про вид, якiсть, склад, кiлькiсть, властивостi, передбачене призначення, цiннiсть товарiв i послуг, географiчне походження, мiсце i час виготовлення чи збуту товарiв або надання послуг, або на iншi характеристики товарiв чи послуг;

     можуть ввести в оману щодо товарiв чи послуг, зокрема щодо їх властивостi, якостi або географiчного походження;

     можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим;

     пiсля абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "вiдтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацiю в Українi або якому надана правова охорона вiдповiдно до мiжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що мiстить таке позначення, i якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорiдненого виду;

     мiстять географiчнi зазначення (у тому числi для спиртiв та алкогольних напоїв), зареєстрованi чи заявленi на реєстрацiю в Українi або яким надана правова охорона вiдповiдно до мiжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що мiстить таке зазначення, а якщо заявлено прiоритет - до дати прiоритету для таких самих або спорiднених з ними товарiв, якщо пiд час використання заявленого позначення використовується репутацiя географiчного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якостi, характеристик та дiйсного походження товару".

     У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим;

     в абзацi одинадцятому слова "шостому та сьомому" замiнити словами "сьомому i восьмому";

     доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Позначення, зазначенi в абзацах другому, третьому, четвертому, сьомому i восьмому цього пункту, можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрiзняльної здатностi в результатi їх використання до дати подання заявки";

     у пунктi 3:

     абзац перший пiсля слова "якi" доповнити словами "на дату подання заявки або якщо заявлено прiоритет, то на дату прiоритету", а пiсля слова "сплутати" - словами "зокрема, асоцiювати";

     абзац третiй замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "торговельними марками iнших осiб, якщо такi торговельнi марки охороняються без реєстрацiї на територiї України на пiдставi мiжнародних договорiв України, зокрема торговельними марками, визнаними добре вiдомими вiдповiдно до статтi 6bis Паризької конвенцiї щодо таких самих або спорiднених з ними товарiв i послуг;

     торговельними марками iнших осiб, якщо такi торговельнi марки охороняються без реєстрацiї на територiї України на пiдставi мiжнародних договорiв України, зокрема торговельними марками, визнаними добре вiдомими вiдповiдно до статтi 6bis Паризької конвенцiї щодо неспорiднених товарiв i послуг, якщо використання торговельної марки iншою особою щодо таких неспорiднених товарiв i послуг свiдчитиме про зв'язок мiж ними i власником добре вiдомої торговельної марки та може завдати шкоди iнтересам такого власника".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим;

     в абзацi п'ятому слово "фiрмовими" замiнити словом "комерцiйними";

     абзац шостий виключити;

     доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "торговельними марками, що використовуються iншою особою в iноземнiй державi, якщо заявка подана вiд свого iменi агентом чи представником такої особи в розумiннi статтi 6septies Паризької конвенцiї без дозволу такої особи i вiдсутнi докази, що обґрунтовують таке подання, за наявностi заперечення такої особи";

     доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6. Позначення, зазначенi в абзацах другому - п'ятому i сьомому пункту 3 та абзацi другому пункту 4 цiєї статтi, можуть бути зареєстрованi як торговельнi марки, якщо на це є згода власника свiдоцтва ранiше зареєстрованої торговельної марки або власника iншого ранiше набутого права та не iснує можливостi введення в оману споживачiв";

     8) у статтi 7:

     пункт 1 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Заявка може подаватися у паперовiй або електроннiй формi. Спосiб подання заявки обирає заявник.

     За заявками, поданими в електроннiй формi, здiйснюється електронне дiловодство вiдповiдно до законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, цього Закону та правил, встановлених на їх основi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi. Заявки в електроннiй формi подаються за умови iдентифiкацiї заявника (представника у справах iнтелектуальної власностi чи iншої довiреної особи заявника) з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису";

     у пунктi 3 слова "одного знака" замiнити словами "однiєї торговельної марки";

     пункт 5 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У заявi про реєстрацiю колективної торговельної марки робиться вiдповiдна вiдмiтка та наводиться перелiк осiб, якi мають право використовувати таку торговельну марку. До заяви про реєстрацiю колективної торговельної марки також додається документ, що визначає умови її використання";

     у пунктi 6:

     в абзацi першому слова "свого знака" замiнити словами "своєї торговельної марки";

     в абзацi третьому слова "вказаного знака" замiнити словами "зазначеної торговельної марки";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "надати приклади використання торговельної марки, якщо позначення, що заявляється, є кольором як таким";

     пункти 7 i 8 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Складення i подання заявки здiйснюються вiдповiдно до правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     8. За подання заявки сплачується збiр, розмiр якого встановлюється з урахуванням кiлькостi заявникiв та класiв МКТП, якими охоплюються зазначенi в заявцi товари i послуги, та особливостей заявленого позначення. Зазначений збiр сплачується до дня спливу двох мiсяцiв вiд дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не бiльше нiж на шiсть мiсяцiв, якщо до його спливу буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання";

     9) у статтi 8:

     в абзацi п'ятому пункту 1 слово "знак" замiнити словами "торговельна марка, викладений українською мовою";

     пункт 3 виключити;

     10) у статтi 9:

     пункти 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Заявник має право на прiоритет попередньої заявки на таку саму торговельну марку щодо таких самих товарiв i послуг або таких, що охоплюються перелiком товарiв i послуг, зазначених у попереднiй заявцi, протягом шести мiсяцiв вiд дати подання попередньої заявки до Установи чи до вiдповiдного органу держави - учасницi Паризької конвенцiї чи Угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi, якщо на попередню заявку не заявлено прiоритет.

     2. Прiоритет торговельної марки, використаної в експонатi, показаному на офiцiйних або офiцiйно визнаних мiжнародних виставках, проведених на територiї держави - учасницi Паризької конвенцiї чи Угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi, може бути встановлений за датою початку першого вiдкритого показу на виставцi експоната, в якому використано або представлено заявлену торговельну марку, якщо заявка надiйшла до Установи протягом шести мiсяцiв вiд зазначеної дати";

     перше речення пункту 3 викласти в такiй редакцiї: "Заявник, який бажає скористатися правом прiоритету, протягом трьох мiсяцiв вiд дати подання заявки до Установи подає заяву про прiоритет з посиланням на дату подання i номер попередньої заявки та її копiю з перекладом на українську мову або документ, що пiдтверджує показ зазначеної торговельної марки на виставцi, якщо таку заявку було подано чи такий показ було проведено в державi - учасницi Паризької конвенцiї чи Угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi";

     11) у статтi 10:

     у пунктi 1 слова "має статус науково-технiчної експертизи" виключити;

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Кiнцевi результати експертизи заявки, що не вважається вiдкликаною або не вiдкликана, чи торговельної марки за мiжнародною реєстрацiєю вiдображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинностi з дня затвердження його Установою.

     На пiдставi такого висновку за заявкою Установа приймає рiшення про реєстрацiю торговельної марки для всiх зазначених у заявцi товарiв i послуг або про вiдмову в реєстрацiї торговельної марки для всiх зазначених у заявцi товарiв i послуг, або про реєстрацiю торговельної марки щодо частини зазначених у заявцi товарiв i послуг та вiдмову в реєстрацiї торговельної марки для iншої частини зазначених у заявцi товарiв i послуг. Рiшення Установи за заявкою надсилається заявнику.

     Пiсля затвердження висновку експертизи щодо торговельної марки за мiжнародною реєстрацiєю Установа приймає рiшення про надання або про вiдмову в наданнi правової охорони торговельнiй марцi за мiжнародною реєстрацiєю в Українi для всiх зазначених товарiв i послуг, або про надання правової охорони торговельнiй марцi за мiжнародною реєстрацiєю в Українi щодо частини зазначених товарiв i послуг.

     Заява про надання правової охорони торговельнiй марцi за мiжнародною реєстрацiєю в Українi надсилається до Мiжнародного бюро ВОIВ.

     Якщо пiсля затвердження висновку експертизи щодо торговельної марки за мiжнародною реєстрацiєю Установою прийнято рiшення про вiдмову в наданнi правової охорони торговельнiй марцi за мiжнародною реєстрацiєю в Українi для всiх зазначених товарiв i послуг або про надання правової охорони торговельнiй марцi щодо частини зазначених товарiв i послуг, до Мiжнародного бюро ВОIВ надсилається вiдповiдна заява.

     Заявник має право протягом одного мiсяця вiд дати одержання ним рiшення Установи затребувати копiї матерiалiв, що протиставленi вiдповiднiй заявцi. Для власника мiжнародної реєстрацiї такий строк становить два мiсяцi вiд дати надiслання закладом експертизи до Мiжнародного бюро ВОIВ заяви про вiдмову в наданнi правової охорони торговельнiй марцi за мiжнародною реєстрацiєю в Українi для всiх зазначених товарiв i послуг або про надання правової охорони торговельнiй марцi щодо частини зазначених товарiв i послуг.

     Зазначенi копiї надсилаються вiдповiдно заявнику чи власнику мiжнародної реєстрацiї протягом одного мiсяця";

     у пунктi 6:

     друге - четверте речення абзацу третього замiнити реченням такого змiсту: "Якщо заявник не подає додатковi матерiали в установлений строк, заявка вважається вiдкликаною, про що заявнику надсилається повiдомлення";

     доповнити абзацами четвертим i п'ятим такого змiсту:

     "Строк подання додаткових матерiалiв продовжується, але не бiльше нiж на шiсть мiсяцiв, якщо до його спливу буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання.

     Якщо, незважаючи на вжиття заявником належних заходiв, строк подання додаткових матерiалiв пропущено, але протягом шести мiсяцiв вiд спливу цього строку подано вiдповiдне клопотання разом з додатковими матерiалами та сплачено збiр за його подання, права заявника щодо заявки вiдновлюються";

     у пунктi 8:

     абзаци перший i третiй викласти в такiй редакцiї:

     "8. Будь-яка особа протягом трьох мiсяцiв вiд дати публiкацiї в Бюлетенi вiдповiдно до пункту 10 цiєї статтi вiдомостей про заявку або мiжнародну реєстрацiю торговельної марки чи територiальне поширення мiжнародної реєстрацiї на Україну, здiйснене пiсля мiжнародної реєстрацiї, може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки чи дiї мiжнародної реєстрацiї в Українi щодо невiдповiдностi наведеного в них позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом";

     "Вимоги до заперечення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi. Заперечення подається разом з його копiєю";

     абзац п'ятий доповнити третiм реченням такого змiсту: "Для власника мiжнародної реєстрацiї зазначений строк становить три мiсяцi вiд дати вiдправлення закладом експертизи до Мiжнародного бюро ВОIВ повiдомлення про попередню вiдмову в наданнi правової охорони разом з копiєю заперечення";

     абзац шостий виключити;

     в абзацi четвертому пункту 9 слова "документ про сплату збору" замiнити словами "сплачений збiр";

     пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10. У разi вiдповiдностi матерiалiв заявки вимогам статтi 8 цього Закону та сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повiдомлення про встановлену дату подання заявки та здiйснюється публiкацiя в Бюлетенi визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi, вiдомостей про заявку протягом п'яти робочих днiв з дати надiслання такого повiдомлення. Склад вiдомостей, що пiдлягають публiкацiї, повинен включати таку iнформацiю (за наявностi): номер заявки, дату подання заявки, дату виставкового прiоритету, номер попередньої заявки вiдповiдно до Паризької конвенцiї, дату подання попередньої заявки вiдповiдно до Паризької конвенцiї, двобуквений код держави - учасницi Паризької конвенцiї, iндекс (iндекси) МКТП для реєстрацiї знакiв та перелiк товарiв i послуг, iндекс (iндекси) Мiжнародної класифiкацiї зображальних елементiв знака, зображення знака, заявленi кольори (зазначення кольору чи поєднання кольорiв, що охороняються), заявника (iм'я або повне найменування та адресу заявника (заявникiв), представника (iм'я, повне найменування та реєстрацiйний номер представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного) або iншої довiреної особи), адресата (адресу для листування).

     Одночасно iз здiйсненням публiкацiї в Бюлетенi до Бази даних заявок вносяться вiдомостi про заявку. Порядок ведення Бази даних заявок та склад вiдомостей, що мiстяться в нiй, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi. Вiдомостi, що мiстяться у Базi даних заявок, повиннi включати таку iнформацiю (за наявностi): номер заявки, дату подання заявки, дату виставкового прiоритету, номер попередньої заявки вiдповiдно до Паризької конвенцiї, дату подання попередньої заявки вiдповiдно до Паризької конвенцiї, двобуквений код держави - учасницi Паризької конвенцiї, iндекс (iндекси) МКТП для реєстрацiї знакiв та перелiк товарiв i послуг, iндекс (iндекси) Мiжнародної класифiкацiї зображальних елементiв знака, зображення знака, заявленi кольори (зазначення кольору чи поєднання кольорiв, що охороняються), заявника (iм'я або повне найменування та адресу заявника (заявникiв), представника (iм'я, повне найменування та реєстрацiйний номер представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного) або iншої довiреної особи), адресата (адресу для листування).

     Пiсля публiкацiї вiдомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матерiалами заявки в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi. За ознайомлення з матерiалами заявки сплачується збiр.

     Публiкацiю вiдомостей про мiжнародну реєстрацiю торговельної марки або про територiальне поширення мiжнародної реєстрацiї на Україну пiсля мiжнародної реєстрацiї здiйснюється в Бюлетенi пiсля одержання Установою повiдомлення Мiжнародного бюро ВОIВ про мiжнародну реєстрацiю торговельної марки або про територiальне поширення мiжнародної реєстрацiї на Україну пiсля мiжнародної реєстрацiї";

     у пунктi 12 слова "документа про сплату збору" замiнити словами "сплаченого збору";

     у пунктi 14:

     в абзацi першому слова "документа про сплату збору" замiнити словами "сплаченого збору";

     в абзацi третьому слово "встановлений" замiнити словами "та в порядку, встановленому";

     пункт 15 викласти в такiй редакцiї:

     "15. Пiд час квалiфiкацiйної експертизи здiйснюються перевiрка вiдповiдностi заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом, та розгляд заперечень, поданих вiдповiдно до пункту 8 цiєї статтi.

     Пiд час перевiрки вiдповiдностi заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом, використовуються iнформацiйна база закладу експертизи, у тому числi матерiали заявок, довiдково-пошуковий апарат та вiдповiднi офiцiйнi видання.

     Подане заперечення розглядається в межах мотивiв, викладених у ньому, та з урахуванням вiдповiдi заявника в разi її надання в установлений строк.

     Результати розгляду заперечення зазначаються у висновку експертизи за заявкою. Копiя рiшення Установи, прийнятого на пiдставi такого висновку експертизи, надсилається подавцю заперечення.

     Якщо за результатами такого розгляду Установа приймає рiшення про реєстрацiю торговельної марки для всiх зазначених у заявцi товарiв i послуг або щодо частини зазначених у заявцi товарiв i послуг та вiдмову в реєстрацiї торговельної марки для iншої частини зазначених у заявцi товарiв i послуг, розгляд заявки зупиняється до закiнчення строку, встановленого абзацом другим пункту 1 статтi 15 цього Закону, для оскарження такого рiшення особою, яка подала заперечення вiдповiдно до пункту 8 статтi 10 цього Закону";

     у пунктi 16:

     абзац перший пiсля слова "Якщо" доповнити словами "за результатами квалiфiкацiйної експертизи та розгляду заперечення, у разi наявностi такого", а пiсля слiв "обґрунтований попереднiй висновок" - словами "iз викладенням вичерпного перелiку пiдстав невiдповiдностi заявленого позначення умовам надання правової охорони повнiстю або частково, такий попереднiй висновок може надсилатися лише один раз";

     в абзацi другому слово "встановлений" замiнити словами "та в порядку, встановленому";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Якщо за результатами квалiфiкацiйної експертизи є пiдстави вважати, що торговельна марка за мiжнародною реєстрацiєю не вiдповiдає умовам надання правової охорони повнiстю або частково, заклад експертизи надсилає до Мiжнародного бюро ВОIВ повiдомлення про попередню вiдмову в наданнi правової охорони. У такому разi вiдповiдь власника мiжнародної реєстрацiї надається в порядку, встановленому пунктом 6 цiєї статтi, протягом трьох мiсяцiв вiд дати вiдправлення закладом експертизи такого повiдомлення";

     12) у пунктi 1 статтi 111 слова "Заявник має право" замiнити словами "До прийняття Установою рiшення за заявкою заявник має право";

     13) у статтi 12:

     в абзацi першому слово "документiв" замiнити словом "документа";

     в абзацi другому слова "документи" та "збору" замiнити вiдповiдно словами "документ" та "збiр";

     абзац третiй замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "Строк надходження документа про сплату державного мита за видачу свiдоцтва та сплати збору за публiкацiю про видачу свiдоцтва подовжується, але не бiльш як на шiсть мiсяцiв, якщо до спливу зазначеного строку буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання. Якщо строк надходження документа про сплату державного мита за видачу свiдоцтва та сплати збору за публiкацiю про видачу свiдоцтва пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки вiдновлюються у разi подання протягом шести мiсяцiв вiд спливу зазначеного строку вiдповiдного клопотання разом iз документом про сплату державного мита за видачу свiдоцтва та сплати збору за публiкацiю про видачу свiдоцтва i збору за подання клопотання.

     Одночасно з надсиланням до Мiжнародного бюро ВОIВ заяви про надання правової охорони торговельнiй марцi за мiжнародною реєстрацiєю в Українi здiйснюється публiкацiя вiдповiдних вiдомостей у Бюлетенi";

     14) у статтi 13:

     друге речення пункту 1 викласти в такiй редакцiї: "Порядок ведення Реєстру i склад вiдомостей, що мiстяться в Реєстрi, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi";

     у пунктi 3:

     друге речення абзацу другого виключити;

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої iз змiн сплачується збiр, за умови що помилка не є очевидною чи технiчною, а змiна виникла через залежнi вiд заявника обставини";

     15) у статтi 15:

     у назвi слова "за заявкою" замiнити словом "Установи";

     у пунктi 1:

     абзац перший доповнити другим реченням такого змiсту: "Для власника мiжнародної реєстрацiї зазначений строк становить три мiсяцi вiд дати надсилання закладом експертизи до Мiжнародного бюро ВОIВ заяви про вiдмову в наданнi правової охорони торговельнiй марцi за мiжнародною реєстрацiєю в Українi для всiх зазначених товарiв i послуг або про надання правової охорони торговельнiй марцi щодо частини зазначених товарiв i послуг";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Особа, яка подала заперечення вiдповiдно до пункту 8 статтi 10 цього Закону, може оскаржити рiшення Установи до Апеляцiйної палати протягом двох мiсяцiв вiд дати одержання копiї рiшення, надiсланого такiй особi вiдповiдно до абзацу четвертого пункту 15 статтi 10 цього Закону";

     пункт 2 виключити;

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Заявник втрачає право оскаржити рiшення Установи до Апеляцiйної палати в разi сплати державного мита за видачу свiдоцтва";

     у пунктi 4:

     у першому реченнi слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi" замiнити словом "Установи";

     у третьому реченнi слово "заявнику" замiнити словами "особi, яка подала заперечення";

     у пунктi 5:

     слова "документа про сплату" замiнити словом "сплати";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi подання заперечення проти рiшення Установи за заявкою вiдповiдно до абзацу другого пункту 1 цiєї статтi заявнику за такою заявкою невiдкладно надсилаються повiдомлення та копiя такого заперечення. Заявник має право подати до Апеляцiйної палати обґрунтовану вiдповiдь на заперечення у порядку та строк, встановленi регламентом Апеляцiйної палати";

     у пунктi 6:

     у першому реченнi слово "заявником" виключити, а пiсля слiв "його розгляду" доповнити словами "а також з урахуванням вiдповiдi заявника у разi її надходження";

     друге речення пiсля слова "заявника" доповнити словами i цифрою "або особи, яка подала заперечення вiдповiдно до абзацу другого пункту 1 цiєї статтi";

     у пунктi 7:

     абзац перший доповнити словами i цифрою "та в разi якщо заперечення подано особою вiдповiдно до абзацу другого пункту 1 цiєї статтi, особi, яка подала заперечення";

     абзац другий доповнити словами i цифрами "у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд установленого збору за подання заперечення";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У разi подання заперечення особою, яка не є заявником за заявкою, Апеляцiйна палата надсилає заявнику другий примiрник такого рiшення за результатами розгляду заперечення";

     пункт 8 виключити;

     пункт 9 пiсля слова "Заявник" доповнити словами i цифрою "або особа, яка подала заперечення вiдповiдно до абзацу другого пункту 1 цiєї статтi";

     доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10. Рiшення Апеляцiйної палати набирають чинностi з дати затвердження наказом Установи та пiдлягають оприлюдненню в повному обсязi на офiцiйному веб-сайтi Установи";

     16) у статтi 16:

     друге речення пункту 1 виключити;

     у пунктi 3:

     у першому реченнi слово "який" замiнити словом "яку";

     у другому реченнi слово "власностi" виключити;

     у пунктi 4:

     в абзацi другому слова "нанесення його" замiнити словами "нанесення її";

     в абзацах третьому i четвертому слово "його" замiнити словом "її";

     в абзацi п'ятому слова "використаним, якщо його" замiнити словами "використаною, якщо її";

     абзаци другий - п'ятий пункту 5 викласти в такiй редакцiї:

     "позначення, тотожне iз зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свiдоцтвi товарiв i послуг;

     позначення, тотожне iз зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарiв i послуг, спорiднених з наведеними у свiдоцтвi, якщо внаслiдок такого використання це позначення i торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоцiацiя такого позначення з торговельною маркою;

     позначення, схоже iз зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свiдоцтвi товарiв i послуг, якщо внаслiдок такого використання цi позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоцiацiя такого позначення з торговельною маркою;

     позначення, схоже iз зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарiв i послуг, спорiднених з наведеними у свiдоцтвi, якщо внаслiдок такого використання цi позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоцiацiя такого позначення з торговельною маркою";

     у пунктi 6:

     пiсля абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "використання пiд час торгiвлi позначень, що стосуються виду, якостi, кiлькостi, призначення, цiнностi, географiчного походження, часу виробництва товарiв чи надання послуг або iнших характеристик товарiв чи послуг, за умови вiдсутностi ознак порушення прав власника свiдоцтва на торговельну марку;

     використання пiд час торгiвлi торговельної марки, якщо вона необхiдна для вказiвки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей, за умови що таке використання здiйснюється вiдповiдно до чесної пiдприємницької практики;

     застосування торговельної марки у порiвняльнiй рекламi виключно для вирiзнення товарiв i послуг з метою об'єктивного пiдкреслення їх вiдмiнностей, за умови що таке застосування здiйснюється вiдповiдно до чесної пiдприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - одинадцятим;

     доповнити абзацом дванадцятим такого змiсту:

     "Виключне право власника свiдоцтва на торговельну марку, що мiстить географiчне зазначення, забороняти iншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на добросовiсне використання iншими особами вiдповiдної географiчної назви";

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Власник свiдоцтва може передавати будь-якiй особi виключнi майновi права iнтелектуальної власностi на торговельну марку повнiстю або щодо частини зазначених у свiдоцтвi товарiв i послуг на пiдставi договору";

     абзац другий пункту 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Лiцензiйний договiр повинен мiстити, зокрема, iнформацiю про способи використання торговельної марки, територiю та строк, на якi дозволено її використання, та умову, що якiсть товарiв i послуг, виготовлених чи наданих за лiцензiйним договором, не буде нижчою якостi товарiв i послуг власника свiдоцтва i вiн здiйснюватиме контроль за виконанням цiєї умови";

     пункт 10 пiсля слова "маркування" доповнити словами "у виглядi латинської лiтери "R", обведеної колом";

     у пунктi 11 слова "свiй знак" замiнити словами "свою торговельну марку";

     17) у статтi 18:

     у пунктi 1 слова "офiцiйному бюлетенi Установи" замiнити словом "Бюлетенi";

     у пунктi 2:

     у другому реченнi абзацу першого слова "Документ про сплату збору" замiнити словами "Клопотання про продовження дiї свiдоцтва та збiр", а слово "має" - словом "мають";

     у першому реченнi абзацу другого слова "документ про його сплату" замiнити словами "клопотання про продовження дiї свiдоцтва";

     пункти 3 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Дiя свiдоцтва припиняється за рiшенням суду:

     у зв'язку з перетворенням торговельної марки в загальновживане позначення певного виду товарiв чи послуг пiсля дати публiкацiї вiдомостей про видачу свiдоцтва;

     якщо внаслiдок використання торговельної марки власником свiдоцтва або з його дозволу iншою особою вона може ввести громадськiсть в оману, зокрема щодо походження, якостi або географiчного походження товарiв i послуг, для яких вона була зареєстрована.

     Якщо пiдстави для припинення дiї свiдоцтва поширюються на деякi товари чи послуги, дiя свiдоцтва припиняється лише щодо таких товарiв чи послуг.

     4. Якщо торговельна марка не використовується в Українi повнiстю або щодо частини зазначених у свiдоцтвi товарiв i послуг безперервно протягом п'яти рокiв вiд дати публiкацiї вiдомостей про видачу свiдоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з iншої дати пiсля цiєї публiкацiї на безперервний строк у п'ять рокiв, будь-яка особа має право звернутися до суду iз заявою про дострокове припинення дiї свiдоцтва повнiстю або частково.

     Для цiлей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за мiжнародною реєстрацiєю, є дата публiкацiї в Бюлетенi Установою вiдомостей про надання правової охорони торговельнiй марцi за мiжнародною реєстрацiєю в Українi.

     У такому разi дiя свiдоцтва або дiя мiжнародної реєстрацiї в Українi може бути припинена повнiстю або частково лише за умови, що власник свiдоцтва чи мiжнародної реєстрацiї не зазначить поважнi причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно вiд волi власника свiдоцтва чи мiжнародної реєстрацiї, зокрема обмеження iмпорту чи iншi вимоги до товарiв i послуг, встановленi законодавством.

     Для цiлей цього пункту використанням торговельної марки власником свiдоцтва вважається також використання її з дозволу власника свiдоцтва iншою особою.

     Використання торговельної марки особою, яка має право використовувати колективну марку, вважається використання власником свiдоцтва.

     Дiю свiдоцтва не може бути припинено, якщо у строк вiд закiнчення п'ятирiчного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дiї свiдоцтва почалося чи вiдновилося її використання, крiм випадку, коли пiдготовка до початку використання або вiдновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох мiсяцiв до подання такого позову та пiсля того, як власник свiдоцтва довiдався про можливiсть його подання";

     18) у статтi 19:

     у пунктi 3 слова "вiд дати" замiнити словами "з дати, наступної за датою";

     доповнити пунктами 4 i 5 такого змiсту:

     "4. Особа, яка є власником торговельної марки в iноземнiй державi, право на яку набуто в Українi її агентом або представником без її дозволу, може вимагати визнання свiдоцтва на таку торговельну марку недiйсним або передання їй прав на таку торговельну марку, якщо агент або представник не обґрунтує свої дiї вiдповiдними доказами.

     5. Якщо свiдоцтво визнано недiйсним i судом встановлено, що заявка була подана з порушенням прав iнших осiб, суд може постановити рiшення про вiдшкодування власником свiдоцтва збиткiв особi, якiй були завданi збитки дiями внаслiдок реєстрацiї торговельної марки з порушенням її прав";

     19) в абзацi другому пункту 2 статтi 20 слова "використаного знака" замiнити словами "використаної торговельної марки", а слово "ним" словом "нею";

     20) текст статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Нiхто iнший, крiм колишнього власника свiдоцтва, не має права на повторну реєстрацiю торговельної марки протягом двох рокiв пiсля припинення дiї свiдоцтва згiдно з пунктами 1 i 2 статтi 18 цього Закону, крiм випадкiв, коли власник свiдоцтва, дiю якого припинено, надасть згоду на реєстрацiю заявленої торговельної марки";

     21) частину другу статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "Кошти, одержанi вiд сплати державного мита за видачу свiдоцтв на торговельнi марки, зараховуються до бюджетiв у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";

     22) у пунктi 2 статтi 24:

     слово "знака" замiнити словами "торговельної марки", а слово "розширення" - словами "поширення пiсля мiжнародної реєстрацiї";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Заява про територiальне поширення пiсля мiжнародної реєстрацiї i заява про продовження мiжнародної реєстрацiї можуть подаватися безпосередньо до Мiжнародного бюро ВОIВ, якщо мiжнародна реєстрацiя здiйснена виключно згiдно з Протоколом до Мадридської угоди про мiжнародну реєстрацiю";

     23) у статтi 25:

     назву та пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Охорона прав на добре вiдому торговельну марку

     1. Охорона прав на добре вiдому торговельну марку здiйснюється згiдно iз статтею 6bis Паризької конвенцiї та цим Законом на пiдставi визнання торговельної марки добре вiдомою Апеляцiйною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре вiдомою незалежно вiд реєстрацiї її в Українi";

     у пунктах 2 i 3 слова "вiдомий" та "визнаний" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "вiдома" та "визнана" у вiдповiдному вiдмiнку;

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4. У разi визнання торговельної марки добре вiдомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре вiдомою, iнформує Установу про таке рiшення.

     Вiдомостi про добре вiдомi торговельнi марки, визнанi такими Апеляцiйною палатою або судом, вносяться Установою до перелiку добре вiдомих в Українi торговельних марок та публiкуються в Бюлетенi. Перелiк добре вiдомих в Українi торговельних марок має iнформацiйний характер, є загальнодоступним i оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Установи";

     24) у текстi Закону:

     слова "знаки для товарiв i послуг" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "торговельна марка" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     слова "зареєстрований знак" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "зареєстрована торговельна марка" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     слово "знак" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "торговельна марка" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, крiм абзацiв шiстнадцятого i двадцять першого статтi 1, абзацу сьомого пункту 3 статтi 6 та пункту 2 статтi 24;

     слова "офiцiйний бюлетень" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Бюлетень" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У пiдпунктi "у" пункту 6 статтi 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 iз наступними змiнами):

     в абзацi другому слова "патенту на промисловий зразок" виключити;

     в абзацi п'ятому слова "знак для товарiв i послуг" замiнити словами "торговельну марку";

     доповнити абзацами шiстнадцятим - вiсiмнадцятим такого змiсту:

     "за реєстрацiю промислових зразкiв:

     для фiзичних (юридичних) осiб, якi постiйно проживають (знаходяться) в Українi, - один неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян;

     для фiзичних (iноземних юридичних) осiб, що вiдповiдно постiйно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларiв США".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, до приведення їх у вiдповiднiсть iз цим Законом дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Експертиза заявок на промисловi зразки, експертиза яких не завершена на день набрання чинностi цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом, при цьому вiдповiднiсть промислових зразкiв за такими заявками умовам надання правової охорони визначається згiдно iз законодавством, що дiяло на дату подання заявки.

     4. Експертиза заявок на знаки для товарiв i послуг, формальна експертиза яких не завершена на день набрання чинностi цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом, при цьому вiдповiднiсть позначень за такими заявками умовам надання правової охорони визначається згiдно iз законодавством, що дiяло на дату подання заявки.

     5. Експертиза заявок на знаки для товарiв i послуг, формальна експертиза яких завершена на день набрання чинностi цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом, крiм передбаченого цим Законом опублiкування таких заявок, при цьому вiдповiднiсть позначень за такими заявками умовам надання правової охорони визначається згiдно iз законодавством, що дiяло на дату подання заявки.

     6. Патенти та свiдоцтва, виданi за заявками, одержаними Установою до дня набрання чинностi цим Законом, є чинними.

     7. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 липня 2020 року
N 815-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.