ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" iз змiнами, внесеними законами України вiд 11 травня 2004 року N 1701-IV i N 1702-IV такi змiни:

     1. У статтi 1:

     1) перше речення абзацу другого пункту 1.9 доповнити словами "платiж, який виплачується власнику сертифiката фонду операцiй з нерухомiстю в результатi розподiлу доходу фонду операцiй з нерухомiстю";

     2) абзац восьмий пiдпункту 1.18.2 пункту 1.18 викласти у такiй редакцiї:

     "Незалежно вiд того, чи вiдноситься лiзингова операцiя до фiнансового лiзингу вiдповiдно до норм цього пiдпункту чи нi, сторони договору можуть визначити при укладеннi договору таку операцiю як оперативний лiзинг без права подальшої змiни статусу такої операцiї до закiнчення дiї вiдповiдного договору";

     3) у пунктi 1.20:

     доповнити пiдпунктами 1.20.51 та 1.20.52 такого змiсту:

     "1.20.51. Якщо звичайна цiна не може бути визначена з використанням норм попереднiх пiдпунктiв цього пункту, то для доказiв обґрунтування її рiвня застосовуються правила, визначенi нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а також нацiональними стандартами з питань оцiнки майна та майнових прав. З метою оподаткування термiни "справедлива вартiсть", "ринкова вартiсть" та "чиста вартiсть реалiзацiї", якi використовуються в нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку та нацiональних стандартах з питань оцiнки майна i майнових прав, прирiвнюються до термiну "звичайна цiна", визначеного цим Законом.

     1.20.52. Центральний орган виконавчої влади з регулювання ринкiв фiнансових послуг встановлює методику визначення звичайної цiни страхового тарифу";

     абзац другий пiдпункту 1.20.10 викласти у такiй редакцiї:

     "Податковий орган має право застосувати звичайнi цiни для визначення бази оподаткування у випадках, передбачених законом, незалежно вiд виду господарської операцiї, що здiйснюється платником цього податку, або податкового статусу iншої сторони такої операцiї";

     4) абзац третiй пункту 1.25 замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "прострочена заборгованiсть, яка виявилася непогашеною внаслiдок недостатностi майна фiзичної особи, за умови, що дiї кредитора, направленi на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованостi;

     заборгованiсть, яка виявилася непогашеною внаслiдок недостатностi майна:

     фiзичної особи, на яке вiдповiдно до закону може бути спрямовано стягнення;

     фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або юридичної особи, оголошених банкрутами у порядку, встановленому законом, або при їх лiквiдацiї (зняття з реєстрацiї як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi)".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дев'ятим;

     5) пiдпункт 1.35.1 викласти у такiй редакцiї:

     "1.35.1. Фрахт - винагорода (компенсацiя), що сплачується за договорами перевезення, найму або пiднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для цiлей:

     перевезення вантажiв та пасажирiв морськими або повiтряними суднами;

     перевезення вантажiв залiзничним або автомобiльним транспортом";

     6) пункт 1.37 викласти у такiй редакцiї:

     "1.37. Договiр довгострокового страхування життя - договiр страхування життя строком на 10 рокiв i бiльше, який мiстить умову сплати страхових внескiв (платежiв, премiй) протягом не менш як 5 рокiв та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закiнчення строку дiї договору страхування чи подiї, передбаченої у договорi страхування, або досягла вiку, визначеного договором. Такий договiр не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 рокiв його дiї, крiм тих, що провадяться у разi настання страхових випадкiв, пов'язаних iз смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до встановлення застрахованiй особi iнвалiдностi I групи, при цьому страхова виплата провадиться незалежно вiд термiну сплати страхових внескiв (платежiв, премiй)";

     7) доповнити пунктами 1.38 - 1.43 такого змiсту:

     "1.38. Сертифiкат фонду операцiй з нерухомiстю - iнвестицiйний сертифiкат, що засвiдчує право його власника на отримання доходу вiд iнвестування в операцiї з нерухомiстю вiдповiдно до закону.

     1.39. Iпотечний сертифiкат (у тому числi iпотечний сертифiкат участi та iпотечний сертифiкат з фiксованою дохiднiстю) - особливий вид цiнного паперу, забезпечений iпотечними активами або iпотеками вiдповiдно до закону.

     1.40. Консолiдований iпотечний борг - зобов'язання за договорами про iпотечний кредит, реформованi кредитодавцем вiдповiдно до закону.

     1.41. Фонд банкiвського управлiння - кошти учасникiв фондiв банкiвського управлiння та iншi активи, що знаходяться у довiрчому управлiннi уповноваженого банку вiдповiдно до закону.

     1.42. Недержавне пенсiйне забезпечення - пенсiйне забезпечення, яке здiйснюється недержавними пенсiйними фондами, страховими органiзацiями та банками вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення".

     1.43. Iншi термiни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування, а також нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку у випадках, визначених цим Законом, якi не суперечать цьому Закону та iншим законам з питань оподаткування у частинi визначення термiнiв".

     2. У статтi 4:

     1) у пунктi 4.1:

     пiдпункт 4.1.1 викласти у такiй редакцiї:

     "4.1.1. Загальнi доходи вiд продажу товарiв (робiт, послуг), у тому числi допомiжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи вiд продажу цiнних паперiв, деривативiв, iпотечних сертифiкатiв участi, iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю, сертифiкатiв фондiв операцiй з нерухомiстю (за винятком операцiй з їх первинного випуску (розмiщення), операцiй з їх кiнцевого погашення (лiквiдацiї) та операцiй з консолiдованим iпотечним боргом вiдповiдно до закону)";

     пiдпункт 4.1.6 доповнити абзацом такого змiсту:

     "сум дотацiй i субсидiй з фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування або бюджетiв, отриманих платником податку";

     2) у пунктi 4.2:

     пiдпункт 4.2.7 викласти у такiй редакцiї:

     "4.2.7. Суми коштiв у виглядi внескiв, якi:

     а) надходять до платникiв податку, що здiйснюють недержавне пенсiйне забезпечення вiдповiдно до закону, вiд вкладникiв пенсiйних фондiв, вкладникiв пенсiйних депозитних рахункiв, а також осiб, що уклали договори страхування вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення";

     б) надходять до страховикiв, що здiйснюють довгострокове страхування життя, вiд страхувальникiв;

     в) накопичуються за пенсiйними вкладами, рахунками учасникiв фондiв банкiвського управлiння вiдповiдно до закону;

     суми надходжень до неприбуткових установ i органiзацiй згiдно з вимогами пункту 7.11 цього Закону";

     пiдпункт 4.2.8 викласти у такiй редакцiї:

     "4.2.8. Кошти спiльного iнвестування, а саме кошти, залученi вiд iнвесторiв iнститутiв спiльного iнвестування (IСI), доходи вiд здiйснення операцiй з активами IСI та доходи, нарахованi за активами IСI, а також кошти, залученi вiд власникiв сертифiкатiв фондiв операцiй з нерухомiстю, доходи вiд здiйснення операцiй з активами фондiв операцiй з нерухомiстю та доходи, нарахованi за активами фондiв операцiй з нерухомiстю, створених вiдповiдно до закону";

     пiдпункт 4.2.9 виключити.

     3. У статтi 5:

     1) у пунктi 5.2:

     у пiдпунктi 5.2.1 цифри "5.3 - 5.8" замiнити цифрами "5.3 - 5.7";

     в абзацi першому пiдпункту 5.2.2 слова "у розмiрi, що становить не менше двох та не бiльше п'яти" замiнити словами "у розмiрi, що перевищує два вiдсотки, але не бiльше п'яти", а слова "за винятком вiдрахувань, визначених пунктом 5.8 цiєї статтi" замiнити словами "за винятком внескiв, передбачених пiдпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цiєї статтi";

     у пiдпунктi 5.2.8 слова "а також суми заборгованостi, стосовно яких закiнчився строк позовної давностi" виключити;

     у пiдпунктi 5.2.13 слова "у розмiрi, що становить не менше двох та не бiльше п'яти" замiнити словами "у розмiрi, що перевищує два вiдсотки, але не бiльше п'яти";

     пiдпункт 5.2.14 виключити;

     2) пункт 5.3.7 пункту 5.3 виключити;

     3) в абзацi першому пiдпункту 5.4.6 пункту 5.4 слова "та iнших комерцiйних ризикiв платника податку" замiнити словами "та iнших ризикiв платника податку, пов'язаних iз здiйсненням ним господарської дiяльностi, у межах звичайної цiни страхового тарифу вiдповiдного виду страхування, дiючого на момент укладення такого страхового договору";

     4) пiдпункти 5.5.2 i 5.5.3 пункту 5.5 викласти у такiй редакцiї:

     "5.5.2. Для платника податку, 50 та бiльше вiдсоткiв статутного фонду (акцiй, iнших корпоративних прав) якого перебуває у власностi або управлiннi нерезидента (нерезидентiв), вiднесення до складу валових витрат витрат на виплату або нарахування процентiв за кредитами та iншими борговими зобов'язаннями на користь таких нерезидентiв та пов'язаних з ними осiб дозволяється у сумi, що не перевищує суму доходiв такого платника податку, отриману протягом звiтного перiоду у виглядi процентiв вiд розмiщення власних активiв, збiльшену на суму, що дорiвнює 50 вiдсоткам оподатковуваного прибутку звiтного перiоду, без урахування суми таких отриманих процентiв.

      5.5.3. До нерезидентiв, визначених у пiдпунктi 5.5.2, прирiвнюються з метою оподаткування також юридичнi особи, звiльненi вiд сплати цього податку згiдно з положеннями пунктiв 7.11 - 7.13, 7.19 статтi 7 цього Закону, чи тi, що вiдповiдно до законодавства сплачують цей податок за ставками iншими, нiж встановленi у пунктi 7.2 статтi 7 або статтi 10 цього Закону";

     5) пiдпункт 5.6.2 пункту 5.6 викласти у такiй редакцiї:

     "5.6.2. Додатково до виплат, передбачених пiдпунктом 5.6.1 цiєї статтi, до складу валових витрат платника податку включаються обов'язковi виплати, а також компенсацiя вартостi послуг, якi надаються працiвникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працiвникiв у випадках, передбачених законодавством, а також внески, визначенi абзацом другим цього пiдпункту.

     Якщо вiдповiдно до договору довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсiйного забезпечення платник цього податку сплачує за власний рахунок добровiльнi внески на страхування (недержавне пенсiйне забезпечення) найманої ним фiзичної особи, то такий платник податку має право вiднести до складу валових витрат кожного звiтного податкового перiоду (наростаючим пiдсумком) суму таких внескiв, яка сукупно не перевищує 15 вiдсоткiв вiд заробiтної плати, нарахованої такiй найманiй особi протягом податкового року, на який припадають такi податковi перiоди.

     При цьому сума таких платежiв не може перевищувати розмiрiв, визначених у пiдпунктi 6.5.1 пункту 6.5 статтi 6 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" протягом такого податкового перiоду";

     6) пiдпункт 5.7.2 пункту 5.7 викласти у такiй редакцiї:

     "5.7.2. Якщо наймана особа доручає працедавцю здiйснювати внески на довгострокове страхування життя або будь-який вид недержавного пенсiйного забезпечення за рахунок витрат на оплату працi такої найманої особи, включених до складу валових витрат платника податку вiдповiдно до пiдпункту 5.6.1 пункту 5.6 цiєї статтi, або на пенсiйний вклад вiдповiдно до пункту 22.25 цього Закону, то такий працедавець не включає суму таких внескiв до складу своїх валових витрат та до бази для нарахування суми внескiв на пенсiйне та iншi види державного (соцiального) обов'язкового страхування";

     7) пункт 5.8 виключити;

     8) у пунктi 5.9:

     в абзацi шостому слова "звiтному податковому року" замiнити словами "дванадцяти календарним мiсяцям, починаючи з 1 липня поточного звiтного (бюджетного) року";

     абзац восьмий замiнити дев'ятьма абзацами такого змiсту:

     "З метою податкового облiку платник податку за своїм вибором здiйснює оцiнку вибуття запасiв за одним з таких методiв бухгалтерського облiку, визначених у вiдповiдному стандартi:

     iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв;

     середньозваженої вартостi однорiдних запасiв;

     вартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО);

     нормативних затрат;

     цiни продажу запасiв (виключно для запасiв, що реалiзуються через роздрiбну торгiвлю).

     Для всiх одиниць податкового облiку запасiв, що мають однакове призначення та однаковi умови використання, застосовується тiльки один iз наведених методiв.

     У разi обрання платником податку методу оцiнки вартостi вибуття запасiв змiна такого методу протягом податкового року для цiлей податкового облiку не дозволяється.

     Для енергогенеруючих пiдприємств, визнаних такими згiдно iз класифiкацiєю видiв економiчної дiяльностi, норми цього пункту застосовуються для податкового перiоду, що дорiвнює звiтному податковому року".

     4. У статтi 7:

     1) у пунктi 7.2:

     у пiдпунктi 7.2.1:

     абзац перший замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "7.2.1. Дохiд вiд страхової дiяльностi юридичних осiб - резидентiв не пiдлягає оподаткуванню за ставкою, встановленою у пунктi 10.1 статтi 10 цього Закону, та оподатковується:

     за ставкою 0 вiдсоткiв - при отриманнi доходу внаслiдок виконання договорiв з довгострокового страхування життя та пенсiйного страхування у межах недержавного пенсiйного забезпечення у разi виконання вимог до таких договорiв, визначених пунктом 1.37 та пунктом 1.42 статтi 1 цього Закону";

     за ставкою 3 вiдсотки - при отриманнi доходу внаслiдок виконання договорiв з iнших видiв страхування".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим, i в ньому слова "(крiм договорiв страхування життя)" i "та сплачених за договорами перестрахування з нерезидентом у тому ж податковому перiодi" виключити;

     пiдпункт 7.2.2 викласти у такiй редакцiї:

     "7.2.2. Страховик здiйснює окремий податковий облiк операцiй, що вiдповiдно до пiдпункту 7.2.1 цього пункту оподатковуються за рiзними ставками за правилами, встановленими у порядку, визначеному законом для встановлення форми вiдповiдної податкової декларацiї (розрахунку)";

     в абзацi першому пiдпункту 7.2.3 слова та цифри "пiдпунктах 7.2.1 та 7.2.2" замiнити словом та цифрами "пiдпунктi 7.2.1";

     абзаци перший та другий пiдпункту 7.2.4 викласти у такiй редакцiї:

     "7.2.4. У разi порушення вимог договору довгострокового страхування життя, встановлених пунктом 1.37 цього Закону, або договору недержавного пенсiйного забезпечення, укладеного вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення", в тому числi їх дострокового розiрвання, доходи, одержанi страховиком за такими договорами, оподатковуються за ставкою 3 вiдсотки у податковому перiодi, в якому вiдбувся факт такого порушення, з нарахуванням пенi на суму податкового боргу, розрахованої з початку податкового перiоду, наступного за податковим перiодом, на який припадає отримання таких доходiв страховиком, до дня їх включення до валового доходу такого страховика згiдно iз цим пiдпунктом.

     Якщо договiр довгострокового страхування життя чи з недержавного пенсiйного забезпечення розривається з будь-яких причин до закiнчення мiнiмального строку його дiї або до настання вiдповiдного страхового випадку, встановлених цим Законом або iншим законодавством, в результатi чого вiдбувається часткова страхова виплата, виплата викупної суми або повне припинення зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником податку, то платник податку, який збiльшив валовi витрати згiдно з нормами пiдпункту 5.6.2 пункту 5.6 статтi 5 цього Закону, зобов'язаний включити до складу своїх валових доходiв вiдповiдного звiтного перiоду суму таких попередньо сплачених платежiв (внескiв, премiй), збiльшену на суму пенi, нараховану на суму податкового боргу, яка розраховується з початку податкового перiоду, наступного за перiодом, в якому такий платник податку вперше збiльшив валовi витрати на суму таких страхових платежiв у межах такого договору, до дня подання податкової декларацiї за наслiдками податкового перiоду, на який припадає факт такого дострокового розiрвання або порушення таких iнших вимог. При цьому викупна сума або її частина, яка повертається платнику податку страховиком, не включається до складу валових доходiв такого платника податку";

     2) пiдпункт 7.3.6 пункту 7.3 викласти у такiй редакцiї:

     "7.3.6. Платник податку самостiйно обирає метод оцiнки балансової вартостi iноземної валюти за середньозваженою вартiстю або iдентифiкованою вартiстю. Змiна методу оцiнки балансової вартостi iноземної валюти протягом податкового року для цiлей податкового облiку не дозволяється";

     3) у пiдпунктi 7.4.3 пункту 7.4 слово "юридичними" виключити;

     4) абзац перший пiдпункту 7.6.1 пункту 7.6 викласти у такiй редакцiї:

     "7.6.1. Платник податку веде окремий податковий облiк фiнансових результатiв операцiй з цiнними паперами (у тому числi iпотечними сертифiкатами участi, iпотечними сертифiкатами з фiксованою дохiднiстю та сертифiкатами фондiв операцiй з нерухомiстю) i деривативами у розрiзi окремих видiв цiнних паперiв, а також фондових та товарних деривативiв. При цьому облiк операцiй з акцiями ведеться разом з iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами";

     5) у пунктi 7.7:

     пiдпункт 7.7.3 викласти у такiй редакцiї:

     "7.7.3. Виплата частини прибутку, отриманого учасниками спiльної дiяльностi, оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статтi 10 цього Закону, особою, уповноваженою вести облiк результатiв спiльної дiяльностi до або пiд час такої виплати";

     пiдпункт 7.7.4 викласти у такiй редакцiї:

     "7.7.4. У разi коли прибуток вiд спiльної дiяльностi не розподiляється протягом звiтного перiоду з метою оподаткування, вiн вважається розподiленим мiж учасниками згiдно з умовами договору про спiльну дiяльнiсть на кiнець такого звiтного перiоду i пiдлягає оподаткуванню згiдно з пiдпунктом 7.7.3 цiєї статтi";

     6) у пунктi 7.9:

     абзаци другий i третiй пiдпункту 7.9.1 викласти у такiй редакцiї:

     "отриманням платником податку фiнансових кредитiв вiд iнших осiб-кредиторiв, а також поверненням основної суми фiнансових кредитiв, наданих платником податку iншим особам-дебiторам, отриманням частини консолiдованої iпотечної заборгованостi власниками iпотечних сертифiкатiв участi, замiною однiєї частки консолiдованої iпотечної заборгованостi на iншу;

     залученням платником податку коштiв або майна в довiрче управлiння, коштiв у депозит (вклад), у тому числi шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв (iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю), або на iншi строковi чи довiрчi рахунки, в тому числi шляхом емiсiї (випуску) облiгацiй, а також поверненням платнику податку коштiв або майна з довiрчого управлiння, а також основної суми депозиту (вкладу), в тому числi шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифiкатiв (iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю), або з iнших строкових чи довiрчих рахункiв, вiдкритих iншими особами на користь такого платника податку, в тому числi шляхом погашення облiгацiй";

     пiдпункт 7.9.2 викласти у такiй редакцiї:

     "7.9.2. З урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, не включаються до валових витрат кошти або майно, наданi платником податку у зв'язку з:

     поверненням платником податку основної суми кредиту, в тому числi частини консолiдованого iпотечного боргу при погашеннi iпотечного сертифiката участi, але не бiльше суми, сплаченої за придбання такого сертифiката, iншим особам-кредиторам, а також з наданням кредиту iншим особам-дебiторам, викупу (замiни) однiєї частки консолiдованого iпотечного боргу на iншу вiдповiдно до закону;

     поверненням платником податку коштiв або майна з довiрчого управлiння, основної суми депозитiв (вкладiв), у тому числi залучених шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв, iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю, або коштiв з iнших строкових чи довiрчих рахункiв, у тому числi шляхом погашення (викупу) облiгацiй, а також розмiщенням платником податку коштiв або майна в довiрче управлiння, коштiв у депозит (вклад), у тому числi шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифiкатiв, iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю, або на iншi строковi та довiрчi рахунки, вiдкритi на користь такого платника податку, в тому числi шляхом придбання облiгацiй;

     наданням платником податку майна на пiдставi договорiв концесiї, комiсiї, консигнацiї, довiрчого управлiння, схову (вiдповiдального зберiгання) або згiдно з iншими цивiльно-правовими договорами, що не передбачають передачi права власностi на таке майно iншiй особi, з урахуванням положень пiдпункту 7.9.6 цього пункту.

     Пiд термiном "основна сума" слiд розумiти суму наданого кредиту або депозиту (строкових, довiрчих рахункiв) без урахування процентiв (фiксованих виплат, премiй, виграшiв), суму консолiдованого iпотечного боргу в частинi, яка вiдповiдає цiнi зобов'язання";

     7) у пiдпунктi 7.10.8 пункту 7.10 слова "наданих виконавцю" замiнити словами "отриманих виконавцем";

     8) у пунктi 7.11:

     у пiдпунктi 7.11.4:

     в абзацi другому слово "додаткове" замiнити словом "недержавне";

     абзац третiй викласти у такiй редакцiї:

     "доходiв вiд здiйснення операцiй з активами (у тому числi пасивних доходiв) недержавних пенсiйних фондiв та кредитних спiлок, за пенсiйними вкладами (внесками), рахунками учасникiв фондiв банкiвського управлiння вiдповiдно до закону з цих питань";

     абзац перший пiдпункту 7.11.11 доповнити реченням такого змiсту: "У разi лiквiдацiї недержавного пенсiйного фонду його активи пiдлягають розподiлу вiдповiдно до закону, що регулює питання недержавного пенсiйного забезпечення";

     у першому реченнi абзацу третього пiдпункту 7.11.13 слова "(додатковi пенсiйнi фонди, кредитнi спiлки та iншi подiбнi органiзацiї)" замiнити словами "(недержавнi пенсiйнi фонди, кредитнi спiлки та iншi подiбнi органiзацiї)";

     9) пiдпункти 7.13.4, 7.13.5, 7.13.6, 7.13.8 пункту 7.13 виключити;

     10) пункт 7.14 виключити;

     11) в абзацi другому пункту 7.15 слово i цифри "i 7.14" виключити.

     5. У статтi 8:

     1) у пiдпунктi 8.2.1 пункту 8.2:

     абзац перший пiсля слiв "та вартiсть яких" доповнити словами та цифрами "перевищує 1000 гривень i";

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Витрати на придбання будь-яких матерiальних цiнностей, вартiсть яких не перевищує 1000 гривень, що призначенi для використання у господарськiй дiяльностi платника податку, включаються до складу валових витрат платника податку в загальному порядку та враховуються для цiлей застосування пункту 5.9 статтi 5 цього Закону";

     2) у другому реченнi пiдпункту 8.3.5 пункту 8.3 слова та цифри "групи 2 або групи 3" замiнити словами та цифрами "груп 2, 3 або 4";

     3) у пiдпунктi 8.7.1 пункту 8.7:

     абзац перший пiсля слiв "що пiдлягають амортизацiї" доповнити словами "у тому числi витрати на полiпшення орендованих основних фондiв";

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Витрати, що перевищують зазначену суму, розподiляються пропорцiйно сумi фактично понесених платником податку витрат на полiпшення основних фондiв груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктiв основних фондiв групи 1 та збiльшують балансову вартiсть основних фондiв вiдповiдних груп чи окремих об'єктiв основних фондiв групи 1 станом на початок розрахункового кварталу";

     4) пiдпункт 8.8.1 пункту 8.8 викласти у такiй редакцiї:

     "8.8.1. У разi коли договiр оперативного лiзингу (оренди) зобов'язує або дозволяє орендарю здiйснювати полiпшення об'єкта оперативного лiзингу (оренди), частина вартостi таких полiпшень у складi витрат, що перевищують суму на полiпшення основних фондiв, визначену згiдно з пiдпунктом 8.7.1 пункту 8.7 цiєї статтi, включається таким орендарем до балансової вартостi:

     вiдповiдної групи основних фондiв у разi, якщо на балансi орендаря облiковується група основних фондiв, до якої вiдноситься такий об'єкт лiзингу (оренди);

     створеної таким орендарем вiдповiдної групи основних фондiв у разi, якщо на балансi орендаря не облiковується група основних фондiв, до якої вiдноситься такий об'єкт лiзингу (оренди).

     При цьому орендарем не враховується балансова вартiсть об'єкта оперативного лiзингу (оренди), за якою вiн облiковується на балансi орендодавця".

     6. У пунктi 10.2 статтi 10:

     пiдпункти 10.2.1 i 10.2.2 виключити;

     в абзацi першому пiдпункту 10.2.3 слова та цифри "не менш як 30 вiдсоткiв доходiв" замiнити словами та цифрами "не менш як ставка податку, встановлена пунктом 10.1 цiєї статтi, яка застосовується до доходiв".

     7. У статтi 11:

     1) абзац другий пункту 11.1 доповнити словами "крiм виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, визначених статтею 14 цього Закону, для яких рiчний податковий перiод починається з 1 липня поточного звiтного (бюджетного) року";

     2) пiдпункт 11.3.6 пункту 11.3 викласти у такiй редакцiї:

     "11.3.6. Датою збiльшення валових доходiв кредитора вiд здiйснення кредитно-депозитних операцiй є дата нарахування процентiв (комiсiйних) у строки, визначенi кредитним (депозитним) договором.

     Датою збiльшення валових доходiв власника iпотечного сертифiката участi за операцiями з таким iпотечним сертифiкатом є дата нарахування протягом вiдповiдного звiтного перiоду доходу за консолiдованим iпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди за управлiння та обслуговування iпотечних активiв).

     Якщо позичальник (дебiтор) затримує сплату процентiв чи комiсiй, то кредитор урегульовує таку заборгованiсть згiдно iз пунктом 12.1 статтi 12 цього Закону.

     При цьому метод нарахувань для визначення податкових зобов'язань кредитора за таким кредитом (депозитом) не застосовується до повного погашення дебiтором заборгованостi або списання боргу чи його частини на збитки кредитора у порядку, встановленому цим Законом".

     8. У статтi 12:

     1) пiдпункт 12.1.4 пункту 12.1 доповнити словами "та iншими первинними документами, якi пiдтверджують наявнiсть дебiторсько-кредиторської заборгованостi";

     2) пiдпункт 12.2.1 пункту 12.2 викласти у такiй редакцiї:

     "12.2.1. Будь-який банк, а також будь-яка небанкiвська фiнансова установа, створена згiдно з нормами вiдповiдних законiв, крiм страхових компанiй та недержавних пенсiйних фондiв (далi - фiнансовi установи), зобов'язанi створювати страховий резерв для вiдшкодування можливих втрат по основному боргу (без процентiв та комiсiй) за всiма видами кредитiв (у тому числi консолiдованим iпотечним боргом), а також гарантiй, порук, придбаних цiнних паперiв (у тому числi iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю), iнших активних банкiвських операцiй, якi вiдносяться до їх господарської дiяльностi згiдно iз законодавством";

     3) абзац другий пiдпункту 12.3.1 пункту 12.3 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "Заборгованiсть, за якою кредитор не звертається до суду щодо її примусового стягнення до закiнчення строкiв позовної давностi, не включається до складу валових витрат кредитора згiдно з пiдпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цiєї статтi та не може бути вiдшкодованою за рахунок його страхових резервiв.

     Основна сума боргу, яка не може бути примусово стягнутою з дебiтора внаслiдок укладення мирової угоди в межах процедури вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом, визначеної законом, не включається до складу валових витрат кредитора згiдно з пiдпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цiєї статтi, але може бути вiдшкодованою за рахунок його страхових резервiв, створених згiдно з цiєю статтею".

     9. У статтi 13:

     1) абзац другий пункту 13.3 пiсля слова "оподатковуються" доповнити словами "за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статтi 10 цього Закону";

     2) абзац перший пункту 13.5 викласти у такiй редакцiї:

     "13.5. Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 вiдсоткiв у джерела виплати таких доходiв за рахунок цих доходiв";

     3) пункт 13.6 викласти у такiй редакцiї:

     "13.6. Страховики (iншi резиденти), якi здiйснюють виплати у межах договорiв страхування або перестрахування ризикiв (у тому числi страхування життя) на користь нерезидентiв, зобов'язанi оподатковувати суми такого страхування або перестрахування таким чином:

     при укладеннi договорiв страхування або перестрахування ризику безпосередньо iз страховиками та перестраховиками-нерезидентами (за винятком укладення договорiв iз перестрахування через або за посередництвом страхових брокерiв), рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) яких вiдповiдає вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади з регулювання ринкiв фiнансових послуг, - за ставкою 0 вiдсоткiв;

     в iнших випадках - за ставкою 3 вiдсотки вiд суми таких виплат за власний рахунок у момент здiйснення перерахування таких виплат.

     Резиденти, якi здiйснюють виплати нерезидентам вiд наданих рекламних послуг на територiї України, сплачують податок за ставкою 20 вiдсоткiв вiд суми таких виплат за власний рахунок".

     10. У статтi 22:

     1) пункти 22.3 i 22.4 виключити;

     2) пункт 22.12 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Порядок урегулювання безнадiйної заборгованостi банками за рахунок страхових резервiв, визначений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", застосовується для цiлей оподаткування щодо заборгованостi, вiднесеної до страхового резерву кредитора з 1 липня 1997 року";

     3) у пунктi 22.18 слова i цифри "пунктiв 5.7, 5.8, 7.14" замiнити словом i цифрами "пункту 5.7";

     4) пункт 22.25 пiсля слова "управлiння" доповнити словами "або за договорами пенсiйних вкладiв";

     5) пункт 22.26 виключити.

     II. Перехiднi положення

     1. Норми амортизацiйних вiдрахувань, зазначенi у статтi 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" для основних фондiв груп 1, 2 i 3, застосовуються щодо витрат, понесених (нарахованих) платником податку пiсля 1 сiчня 2004 року у зв'язку з придбанням або спорудженням нових основних фондiв груп 1, 2 i 3, а також витрат на полiпшення таких нових основних фондiв.

     Амортизацiя витрат, понесених (нарахованих) платником податку у зв'язку з придбанням, спорудженням та полiпшенням основних фондiв груп 1, 2 i 3 до 1 сiчня 2004 року, здiйснюється за нормами амортизацiї, що дiяли до 1 сiчня 2004 року. При цьому для цiлей податкового облiку платники податку зобов'язанi вести окремий облiк витрат, понесених у зв'язку з придбанням, спорудженням та/або полiпшенням основних фондiв, що здiйснюються пiсля 1 сiчня 2004 року.

     2. Сума вiд'ємного фiнансового результату (балансовi збитки) вiд операцiй з торгiвлi цiнними паперами i деривативами, що утворилася у платникiв податку станом на 1 сiчня 2003 року в окремому податковому облiку фiнансових результатiв у цiлому за всiма видами цiнних паперiв та деривативiв вiдповiдно до норм пункту 7.6 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", розподiляється по видах цiнних паперiв i деривативiв та враховується починаючи з першого кварталу 2003 року у зменшення фiнансових результатiв вiд операцiй з вiдповiдними видами цiнних паперiв та деривативiв майбутнiх перiодiв до повного погашення такого вiд'ємного значення.

     3. Якщо страховик уклав страховий договiр iз страхувальником до дати набрання чинностi цим Законом та при цьому страхувальник повнiстю виконав зобов'язання зi сплати страхових внескiв за таким страховим договором до такої дати, то оподаткування доходiв страховика здiйснюється за правилами, якi дiяли до дати набрання чинностi цим Законом. У цьому випадку порядок визначення податкових зобов'язань страховика визначається законом у порядку, встановленому для визначення податкової декларацiї (розрахунку).

     4. Встановити, що до прийняття вiдповiдного рiшення центральним органом виконавчої влади з регулювання ринкiв фiнансових послуг щодо вимог до рейтингiв фiнансової надiйностi (стiйкостi) страховикiв та перестраховикiв-нерезидентiв згiдно з абзацом другим пункту 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" дiє вiдповiдна постанова Кабiнету Мiнiстрiв України з цього питання.

     5. Витрати, пов'язанi iз забезпеченням основної дiяльностi об'єктiв соцiальної iнфраструктури, визначених у пiдпунктi 5.4.9, та пунктiв медичного огляду, передбачених пiдпунктом 5.4.10 пункту 5.4 статтi 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", включаються до складу валових витрат платника податку у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд суми понесених витрат до моменту передачi таких об'єктiв i пунктiв на баланс вiдповiдного бюджету або їх приватизацiї згiдно iз законом.

     6. Якщо платником податку був придбаний об'єкт незавершеного будiвництва за договорами купiвлi-продажу, укладеними до 1 сiчня 2004 року, з метою виробничого його використання за цiльовим призначенням, то витрати, пов'язанi з придбанням об'єкта незавершеного будiвництва, понесенi платником податку - покупцем, вiдображаються у податковому облiку такого платника податку за правилами, встановленими пiдпунктом 5.2.14 пункту 5.2 статтi 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", що дiяли до набрання чинностi цим Законом.

     III. Цей Закон набирає чинностi з дня опублiкування та його норми поширюються на результати фiнансово-господарської дiяльностi платника податку за наслiдками податкового перiоду, на який припадає дата такого набрання, крiм:

     пункту 9 роздiлу I в частинi внесення змiн до пункту 13.6 статтi 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", який набирає чинностi з 1 жовтня 2004 року;

     пункту 3 роздiлу I в частинi внесення змiн до пiдпункту 5.4.6 пункту 5.4 та до абзацу восьмого пункту 5.9 статтi 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", якi набирають чинностi з 1 сiчня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
1 липня 2004 року
N 1957-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.