ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо спецiального режиму iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363; 2002 р., N 3-4, ст. 28, N 33, ст. 238):

     1) преамбулу пiсля слiв "Укрiнфотех" (м. Київ)" доповнити словами "Агротехнопарк" (м. Київ), "Еко-Україна" (м. Донецьк), "Науковi i навчальнi прилади" (м. Суми), "Текстиль" (м. Херсон), "Ресурси Донбасу" (м. Донецьк), "Український мiкробiологiчний центр синтезу та новiтнiх технологiй" (УМБIЦЕНТ) (м. Одеса), "Яворiв" (Львiвська область)";

     2) статтi 1 i 3 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Термiни, якi вживаються в цьому Законi

     1. Для цiлей цього Закону термiни вживаються в такому значеннi:

     1) технологiчний парк (технопарк) - група юридичних осiб (далi - учасники технологiчного парку), якi уклали договiр про спiльну дiяльнiсть без створення юридичної особи та без об'єднання вкладiв учасникiв технологiчного парку з метою створення органiзацiйних засад щодо забезпечення дiяльностi учасникiв технологiчного парку у виконаннi iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв з виробничого впровадження наукомiстких розробок, високих технологiй та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на свiтовому ринку продукцiї;

     2) договiр про спiльну дiяльнiсть без створення юридичної особи та без об'єднання вкладiв учасникiв технологiчного парку (далi - договiр) - договiр мiж юридичними особами - учасниками технологiчного парку, що мiстить вiдомостi про склад учасникiв технологiчного парку, їх права та обов'язки, прiоритетнi напрями дiяльностi технологiчного парку, органи управлiння i керiвний орган технологiчного парку, їх повноваження та порядок прийняття ними рiшень, порядок фiнансування дiяльностi органiв управлiння i керiвного органу, порядок прийняття нових учасникiв технологiчного парку та виключення з числа учасникiв технологiчного парку, порядок лiквiдацiї технологiчного парку (припинення дiї договору);

     3) учасники технологiчного парку - юридичнi особи - суб'єкти наукової, науково-технiчної, пiдприємницької дiяльностi, що уклали мiж собою договiр згiдно з цим Законом або приєдналися до цього договору;

     4) керiвний орган технологiчного парку - юридична особа - один з учасникiв технологiчного парку, на якого за договором покладенi функцiї поточного керiвництва дiяльнiстю технологiчного парку щодо оформлення iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв, використання коштiв спецiального рахунку технологiчного парку та контролю за використанням коштiв iз спецiальних рахункiв його учасникiв, перевiрки та пiдготовки пропозицiй щодо внесення змiн або припинення виконання проектiв технологiчного парку, пiдготовки звiтiв про дiяльнiсть технологiчного парку, представлення iнтересiв учасникiв технологiчного парку в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування, укладення вiдповiдно до законодавства договорiв вiд iменi технологiчного парку та iншi функцiї вiдповiдно до договору;

     5) дочiрнє пiдприємство - пiдприємство, створене для виконання проектiв технологiчного парку, єдиним засновником i власником якого є керiвний орган технологiчного парку;

     6) спiльне пiдприємство - пiдприємство, створене для виконання проектiв технологiчного парку, одним iз засновникiв якого є учасник технологiчного парку, а iншими - резиденти чи нерезиденти, внесок яких до статутного фонду становить суму в нацiональнiй валютi, еквiвалентну не менше:

     для резидентiв - 50 000 доларiв США;

     для нерезидентiв - 100 000 доларiв США;

     7) iнновацiйний проект - комплект документiв, який включає опис взаємопов'язаних заходiв технологiчного парку, зазначає його учасникiв, дочiрнi та спiльнi пiдприємства, спiввиконавцiв i виробникiв продукцiї щодо проведення наукових дослiджень, технiчного, технологiчного, конструкторського проектування, випуску дослiдних партiй та промислового виробництва iнновацiйної продукцiї, а також щодо фiнансового, кадрового, маркетингового та комерцiйного забезпечення виробничого впровадження нових товарiв i надання послуг;

     8) iнвестицiйний проект - комплект документiв, який включає опис взаємопов'язаних заходiв технологiчного парку, зазначає його учасникiв, дочiрнi та спiльнi пiдприємства, спiввиконавцiв i виробникiв продукцiї щодо реалiзацiї майнових та iнтелектуальних цiнностей як iнвестора, так i власних з метою одержання прибутку та/або досягнення соцiального ефекту;

     9) iнновацiйний або iнвестицiйний проект технологiчного парку (далi - проект технологiчного парку) - пiдготовлений технологiчним парком проект, що пройшов у встановленому порядку експертизу i внесений до державного реєстру, який веде центральний орган виконавчої влади з питань науки. При реалiзацiї проекту технологiчного парку дiє спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi;

     10) спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi - правовий режим, який передбачає встановлення податкових пiльг при реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв, а також надання iншої державної пiдтримки щодо стимулювання дiяльностi технологiчних паркiв, їх учасникiв, дочiрнiх i спiльних пiдприємств при виконаннi проектiв за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчних паркiв;

     11) прiоритетнi напрями дiяльностi технологiчного парку - економiчно i соцiально обумовленi напрями науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi технологiчного парку, що вiдповiдають визначеним законодавством науково-технiчним та iнновацiйним прiоритетам i спрямованi на промислове виробництво конкурентоспроможної високотехнологiчної та iнновацiйної продукцiї i насичення нею внутрiшнього ринку та забезпечення експортного потенцiалу держави";

     "Стаття 3. Особливостi запровадження спецiального режиму iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi

     1. Спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi запроваджується для технологiчного парку строком на 15 рокiв i дiє при виконаннi проектiв технологiчного парку.

     2. Прiоритетнi напрями дiяльностi для кожного з технологiчних паркiв розробляються вiдповiдно до законiв України "Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки" та "Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi", розглядаються Президiєю Нацiональної академiї наук України та затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань науки.

     3. Розгляд, експертиза, державна реєстрацiя iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв здiйснюються центральним органом виконавчої влади з питань науки у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Свiдоцтво про державну реєстрацiю проекту технологiчного парку видається центральним органом виконавчої влади з питань науки у строк, що не може перевищувати 90 днiв з дня подачi iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв у встановленому порядку.

     5. Свiдоцтво про державну реєстрацiю проекту технологiчного парку видається на строк реалiзацiї цього проекту, але не бiльш як на п'ять рокiв, i є пiдставою для запровадження спецiального режиму iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi вiдповiдно до цього Закону та вiдкриття спецiальних рахункiв.

     6. Контроль за дiяльнiстю технологiчних паркiв здiйснює Комiсiя з органiзацiї дiяльностi технологiчних паркiв та iнновацiйних структур iнших типiв Кабiнету Мiнiстрiв України. Положення про Комiсiю затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у статтi 4:

     частину четверту викласти у такiй редакцiї:

     "4. Технологiчнi парки, їх учасники, дочiрнi та спiльнi пiдприємства здiйснюють окремий бухгалтерський та податковий облiк операцiй, пов'язаних iз виконанням проектiв технологiчних паркiв. Кошти, зарахованi протягом установленого цим Законом строку дiї спецiального режиму iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi на спецiальнi рахунки учасникiв - виконавцiв проектiв технологiчних паркiв i не використанi ними згiдно з цим Законом протягом наступних трьох мiсяцiв пiсля закiнчення строку виконання проекту технологiчного парку, зараховуються до Державного бюджету України";

     доповнити статтю частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Суми податкiв, якi згiдно з абзацом першим частини першої цiєї статтi зарахованi на спецiальнi рахунки технологiчних паркiв, їх учасникiв, спiльних i дочiрнiх пiдприємств, у разi нецiльового використання пiдлягають стягненню до Державного бюджету України.

     Вiдповiдальнiсть за нецiльове використання сум податку на додану вартiсть та сум податку на прибуток пiдприємств, якi зарахованi на спецiальнi рахунки, несуть керiвники технологiчних паркiв, їх учасникiв, спiльних i дочiрнiх пiдприємств згiдно з законом";

     4) частину третю статтi 5 викласти у такiй редакцiї:

     "3. У разi недотримання учасниками технологiчних паркiв, дочiрнiми та спiльними пiдприємствами положень статей 4, 6 цього Закону державна реєстрацiя таких проектiв технологiчних паркiв скасовується за рiшенням центрального органу виконавчої влади з питань науки. При цьому учасники технологiчних паркiв, дочiрнi та спiльнi пiдприємства - виконавцi таких проектiв зобов'язанi за наслiдками податкового перiоду, на який припадає скасування державної реєстрацiї проектiв технологiчних паркiв, збiльшити свої податковi зобов'язання на суму вивiльнених вiд оподаткування коштiв з дати виникнення такого порушення до дати прийняття рiшення про скасування державної реєстрацiї проекту, а також сплатити пеню, нараховану на зазначену суму, виходячи з 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання за такий перiод";

     5) у текстi Закону слова "iнвестицiйнi та iнновацiйнi проекти" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "проекти технологiчних паркiв" у вiдповiдних вiдмiнку i числi.

     2. Абзац дванадцятий пункту 11.12 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 35, ст. 283; 2002 р., N 33, ст. 238) викласти у такiй редакцiї:

     "Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв податок на додану вартiсть справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв".

     3. Абзац тринадцятий пункту 22.5 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 35, ст. 283; 2002 р., N 33, ст. 238) викласти у такiй редакцiї:

     "Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв податок на прибуток справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пiдпункту 1 пункту 1 роздiлу 1, який набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Договори про спiльну дiяльнiсть юридичних осiб (учасникiв технологiчних паркiв) щодо виконання iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв, якi були укладенi до набрання чинностi цим Законом, вважаються дiйсними протягом визначеного такими договорами строку.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
11 травня 2004 року
N 1702-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.