ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про списання вартостi несплачених обсягiв природного газу

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади списання заборгованостi пiдприємств нафтогазового комплексу, яка виникла внаслiдок здiйснення неналежним чином та не в повному обсязi розрахункiв бюджетiв усiх рiвнiв за спожитi природний газ та послуги з його транспортування, теплову енергiю та тепловодопостачання (за складовою газу).

     Цей Закон спрямований на створення умов для стабiлiзацiї фiнансово-економiчного стану пiдприємств нафтогазового комплексу, яким завдано значних збиткiв через несвоєчасне та не в повному обсязi фiнансування з бюджетiв усiх рiвнiв: пiльг, субсидiй, рiзницi в цiнi природного газу та послуг з його транспортування i теплової енергiї та тепловодопостачання (за складовою газу), бюджетних установ та органiзацiй.

     Метою цього Закону є впровадження механiзмiв списання заборгованостi, якi сприятимуть запобiганню банкрутству пiдприємств нафтогазового комплексу з не залежних вiд них обставин, полiпшенню їх фiнансового становища.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     вартiсть несплачених обсягiв природного газу - це заборгованiсть за спожитий природний газ та послуги з його транспортування, яка пов'язана з несвоєчасною та не в повному обсязi сплатою бюджетами усiх рiвнiв пiльг, субсидiй, рiзницi в цiнi природного газу i теплової енергiї та тепловодопостачання (за складовою газу) i послуг з транспортування газу, фiнансуванням бюджетних установ та органiзацiй i виникла за перiод мiж датою споживання у 1995-1998 роках i датою отримання коштiв за нього та iз змiною курсу нацiональної грошової одиницi до долара США за цей перiод;

     пiдприємства теплопостачання - пiдприємства комунальної теплоенергетики, котельнi промислових пiдприємств та iншi котельнi, якi вiдпускали теплову енергiю для потреб населення, бюджетних установ та органiзацiй, що утримувалися за рахунок бюджетiв усiх рiвнiв.

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на Нацiональну акцiонерну компанiю "Нафтогаз України"; дочiрнi компанiї Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" - дочiрню компанiю "Газ України", дочiрню компанiю "Укргазвидобування" та її фiлiї, дочiрню компанiю "Укртрансгаз" та її фiлiї; Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз", Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрнафта" та його структурнi пiдроздiли, вiдкритi акцiонернi товариства з газопостачання та газифiкацiї, якi здiйснювали видобування, транспортування та постачання природного газу у 1995-1998 роках для потреб населення, бюджетних установ i органiзацiй, пiдприємств теплопостачання, а також на пiдприємства з теплопостачання, що надавали послуги з теплопостачання для населення, бюджетних установ i органiзацiй.

     Стаття 3. Порядок та умови списання вартостi несплачених обсягiв природного газу

     1. Списанню пiдлягає вартiсть несплачених постачальникам обсягiв газу та вартiсть несплаченої пiдприємствам теплопостачання теплової енергiї (за складовою газу):

     1) бюджетiв усiх рiвнiв з оплати пiльг, субсидiй, рiзницi в цiнi мiж тарифами за спожитий населенням газ перед постачальниками природного газу вiдкритими акцiонерними товариствами з газопостачання та газифiкацiї;

     2) бюджетiв усiх рiвнiв з оплати пiльг, субсидiй, рiзницi в цiнi мiж тарифами за спожиту населенням теплову енергiю перед пiдприємствами з теплопостачання;

     3) установ та органiзацiй, що фiнансуються з державного та мiсцевих бюджетiв, перед постачальниками природного газу вiдкритими акцiонерними товариствами з газопостачання та газифiкацiї;

     4) установ та органiзацiй, що фiнансуються з державного та мiсцевих бюджетiв, перед пiдприємствами з теплопостачання за спожиту теплову енергiю;

     5) пiдприємств з теплопостачання перед вiдкритими акцiонерними товариствами з газопостачання та газифiкацiї за спожитий природний газ та послуги з його транспортування на виробництво теплової енергiї в межах сум заборгованостi, визначеної в пiдпунктах 2 i 4 цiєї частини статтi;

     6) вiдкритих акцiонерних товариств з газопостачання та газифiкацiї перед своїми кредиторами - дочiрньою компанiєю "Газ України", дочiрньою компанiєю "Укртрансгаз", дочiрньою компанiєю "Укргазвидобування", Вiдкритим акцiонерним товариством "Укрнафта", Державним акцiонерним товариством "Чорноморнафтогаз" за поставлений природний газ;

     7) дочiрньої компанiї "Газ України" та дочiрньої компанiї "Укртрансгаз" перед Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" за поставлений природний газ;

     8) дочiрньої компанiї "Укртрансгаз" перед дочiрньою компанiєю "Укргазвидобування" та дочiрньою компанiєю "Газ України" за поставлений природний газ;

     9) Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" перед дочiрньою компанiєю "Укргазвидобування", Державним акцiонерним товариством "Чорноморнафтогаз" та Вiдкритим акцiонерним товариством "Укрнафта" за поставлений природний газ.

     2. Вартiсть несплачених обсягiв природного газу бюджетами усiх рiвнiв, установами та органiзацiями, що фiнансуються з державного та мiсцевих бюджетiв, пiдлягає списанню в рахунок та в межах ранiше списаної заборгованостi постачальникам-органiзацiям, на яких поширюється дiя цього Закону, з платежiв до бюджету вiдповiдно до статтi 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рiк" з урахуванням багатоступiнчатої системи проходження газу вiд газовидобувного пiдприємства до споживача.

     3. Вартiсть несплачених обсягiв природного газу пiдприємств-боржникiв, визначених у пунктi 5 частини першої цiєї статтi, пiдлягає списанню в рахунок списання заборгованостi з платежiв до бюджету пiдприємствам, на якi поширюється дiя цього Закону, що пiдлягала розстроченню вiдповiдно до пiдпункту 18.1.2 пункту 18.1 статтi 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" станом на 1 сiчня 2001 року i не сплачена на день прийняття цього Закону, для чого вартiсть несплачених обсягiв природного газу пiдприємств-боржникiв, визначених у пунктi 5 частини першої цiєї статтi, перераховується в нацiональну грошову одиницю за курсом 3,427 гривнi до долара США.

     4. Списана вiдповiдно до частин другої та третьої цiєї статтi заборгованiсть не пiдлягає включенню до валових доходiв та витрат i не пiдлягає вiдображенню в податковому облiку податку на додану вартiсть пiдприємств та органiзацiй, якi здiйснюють таке списання.

     5. Порядок проведення списання згiдно з цiєю статтею Закону визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 4. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Абзац другий пiдпункту 4.1.6 пункту 4.1 статтi 4 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88) доповнити словами: "крiм випадкiв, визначених у частинi четвертiй статтi 3 Закону України "Про списання вартостi несплачених обсягiв природного газу".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     затвердити порядок списання вартостi несплачених обсягiв природного газу;

     подати пропозицiї про внесення змiн до законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям цього Закону та привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з нормами цього Закону;

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для виконання цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
5 червня 2003 року
N 911-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.