ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо оподаткування сiльськогосподарських пiдприємств та пiдтримки соцiальних стандартiв їх працiвникiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Закон України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156) доповнити статтею 81 такого змiсту:

     "Стаття 81. Спецiальний режим оподаткування дiяльностi у сферi сiльського та лiсового господарства, а також рибальства

     81.1. Будь-яка юридична або фiзична особа, яка провадить пiдприємницьку дiяльнiсть у сферi сiльського господарства, лiсового господарства, рибальства, з обробки чи переробки такої виробленої нею продукцiї, а також з надання супутнiх послуг, визначених цiєю статтею (далi - сiльськогосподарське пiдприємство), може обрати спецiальний режим оподаткування податком на додану вартiсть.

     81.2. Спецiальний режим оподаткування передбачає:

     а) звiльнення сiльськогосподарського пiдприємства вiд обов'язкiв сплати цього податку за ставкою, визначеною у пунктi 6.1 статтi 6 цього Закону;

     б) оподаткування операцiй з продажу (поставки) сiльськогосподарським пiдприємством сiльськогосподарської продукцiї за такими ставками податку:

     6 вiдсоткiв вiд вартостi проданих (поставлених) товарiв лiсового господарства та рибальства, супутнiх їм послуг;

     9 вiдсоткiв вiд вартостi проданих (поставлених) товарiв сiльського господарства, супутнiх їм послуг.

     Ставки податку, зазначенi у цьому пунктi, нараховуються на базу оподаткування, визначену згiдно iз статтею 4 цього Закону.

     81.3. Сума податку, отримана сiльськогосподарським пiдприємством внаслiдок застосування ставок, визначених пунктом 81.2 цiєї статтi:

     повнiстю залишається у власностi сiльськогосподарського пiдприємства, не пiдлягає сплатi (стягненню) до бюджету в межах норм цього Закону та використовується для вiдшкодування сум податкiв на додану вартiсть, сплачених (нарахованих) таким сiльськогосподарським пiдприємством на цiну виробничих факторiв, а також для iнших цiлей;

     не включається до складу валових доходiв сiльськогосподарського пiдприємства з метою оподаткування податком на прибуток пiдприємств.

     81.4. Якщо сума податку, нарахована (отримана) сiльськогосподарським пiдприємством за ставками, встановленими пунктом 81.2 цiєї статтi, є меншою за суму податку, нараховану ним на цiну виробничих факторiв за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статтi 6 цього Закону, то така вiд'ємна рiзниця не пiдлягає бюджетному вiдшкодуванню та не включається до складу валових витрат сiльськогосподарського пiдприємства з метою оподаткування податком на прибуток пiдприємств.

     81.5. Сiльськогосподарське пiдприємство - суб'єкт спецiального режиму оподаткування має право на отримання бюджетного вiдшкодування при експортi сiльськогосподарської продукцiї (супутнiх послуг). При цьому сума бюджетного вiдшкодування розраховується за загальними правилами цього Закону, з урахуванням того, що для її розрахунку береться частка податкового кредиту, що виникла внаслiдок придбання таким сiльськогосподарським пiдприємством виробничих факторiв, використаних у виробництвi експортованої сiльськогосподарської продукцiї (супутнiх послуг).

     81.6. Сiльськогосподарське пiдприємство - суб'єкт спецiального режиму оподаткування не має права:

     нараховувати та стягувати цей податок за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статтi 6 цього Закону при продажу (поставцi) сiльськогосподарської продукцiї;

     реєструватися суб'єктом спрощених систем оподаткування, якi передбачають порядок сплати цього податку, вiдмiнний вiд загальних норм цього Закону, чи звiльнення вiд сплати цього податку.

     81.7. При поставцi сiльськогосподарським пiдприємством товарiв (послуг), якi не пiдпадають пiд визначення сiльськогосподарської продукцiї згiдно з цiєю статтею, до складу податкових зобов'язань сiльськогосподарського пiдприємства включаються суми податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статтi 6 цього Закону, а до складу податкового кредиту включаються суми податку, нарахованi на суму витрат, що не є виробничими факторами у сферi сiльського господарства вiдповiдно до цiєї статтi.

     При цьому сума податку, належного до сплати до бюджету або бюджетному вiдшкодуванню, розраховується за загальними правилами цього Закону.

     81.8. Сiльськогосподарське пiдприємство - суб'єкт спецiального режиму оподаткування зобов'язаний надати за вимогою покупця податкову накладну у порядку, встановленому пунктом 7.2 статтi 7 цього Закону, з урахуванням того, що у такiй податковiй накладнiй зазначається сума податку, розрахована за однiєю iз ставок, зазначених у пунктi 81.2 цiєї статтi. Покупець такої сiльськогосподарської продукцiї має право включити суму податку, зазначену у такiй податковiй накладнiй, до суми свого податкового кредиту на загальних умовах цього Закону.

     81.9. Для отримання свiдоцтва про реєстрацiю як платника податку iз спецiальним режимом оподаткування сiльськогосподарське пiдприємство зобов'язане зареєструватися у вiдповiдному податковому органi за правилами та у строки, що визначенi статтею 9 цього Закону для реєстрацiї платникiв податку на додану вартiсть, за самостiйним рiшенням, а податковий орган зобов'язаний надати сiльськогосподарському пiдприємству свiдоцтво про його реєстрацiю як суб'єкта спецiального режиму оподаткування у встановлений цим Законом строк.

     Свiдоцтво про реєстрацiю сiльськогосподарського пiдприємства як суб'єкта спецiального режиму оподаткування має мiстити додатково до вiдомостей, передбачених у свiдоцтвi про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть на загальних пiдставах, виключний перелiк видiв дiяльностi такого сiльськогосподарського пiдприємства. Свiдоцтво про реєстрацiю сiльськогосподарського пiдприємства як суб'єкта спецiального режиму оподаткування пiдлягає анулюванню на таких пiдставах:

     а) сiльськогосподарське пiдприємство подає заяву про зняття його з реєстрацiї як суб'єкта спецiального режиму оподаткування або заяву про його реєстрацiю як платника цього податку на загальних пiдставах;

     б) сiльськогосподарське пiдприємство зобов'язане зареєструватися як платник цього податку на загальних умовах у випадку, визначеному у пунктi 81.11 цiєї статтi;

     в) сiльськогосподарське пiдприємство пiдпадає пiд дiю пункту 9.6 статтi 9 цього Закону.

     У цих випадках сiльськогосподарське пiдприємство зобов'язане повернути податковому органу свiдоцтво про його реєстрацiю як суб'єкта спецiального режиму оподаткування.

     81.10. Податковий орган зобов'язаний вiдмовити сiльськогосподарському пiдприємству у реєстрацiї як суб'єкта спецiального режиму оподаткування, якщо таке сiльськогосподарське пiдприємство протягом дванадцяти календарних мiсяцiв, попереднiх мiсяцю, в якому подається заява про таку реєстрацiю, здiйснювало оподатковуванi операцiї з товарами (послугами), вiдмiнними вiд сiльськогосподарської продукцiї, на суму, що перевищує суму, визначену у статтi 2 цього Закону. До складу таких оподатковуваних операцiй не включаються операцiї з продажу (поставки) активiв, попередньо включених до вiдповiдної групи основних фондiв такого сiльськогосподарського пiдприємства за дванадцять та бiльше календарних мiсяцiв, що передували мiсяцю, в якому вiдбувається їх продаж (поставка).

     81.11. Якщо сiльськогосподарське пiдприємство - суб'єкт спецiального режиму оподаткування здiйснює оподатковуванi операцiї з товарами (послугами), вiдмiнними вiд сiльськогосподарської продукцiї, на суму, що перевищує граничний розмiр, встановлений статтею 2 цього Закону, протягом визначеного таким пунктом строку, то з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому досягається таке перевищення, таке сiльськогосподарське пiдприємство зобов'язане перейти на загальний режим оподаткування за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 6.1 статтi 6 цього Закону. До складу таких оподатковуваних операцiй не включаються операцiї з продажу (поставки) активiв, попередньо включених до вiдповiдної групи основних фондiв такого сiльськогосподарського пiдприємства не пiзнiше нiж за дванадцять календарних мiсяцiв, що передують мiсяцю, в якому вiдбувається їх продаж (поставка).

     81.12. Сiльськогосподарське пiдприємство (суб'єкт спецiального режиму оподаткування) у строки, встановленi законом для квартального перiоду, подає вiдповiдному податковому органу податкову декларацiю.

     Якщо сiльськогосподарське пiдприємство здiйснює поставку товарiв (послуг), якi вiдповiдно до цiєї статтi оподатковуються за рiзними ставками, то податкова декларацiя повинна окремо вiдображати:

     а) суму податкiв, нарахованих (отриманих) за ставками, встановленими пiдпунктом "б" пункту 81.2 цiєї статтi, та за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статтi 6 цього Закону;

     б) вiдповiдний розподiл податкового кредиту виходячи з частки виробничих факторiв (а при застосуваннi обох ставок, визначених у пiдпунктi "б" пункту 81.2 цiєї статтi, - вiдповiдних часток виробничих факторiв) у загальнiй сумi податкового кредиту.

     Податкова декларацiя, яка надається сiльськогосподарським пiдприємством - суб'єктом спецiального режиму оподаткування, розробляється та узгоджується вiдповiдно до закону.

     81.13. Для цiлей цiєї статтi вживаються такi термiни:

     81.13.1. виробничi фактори - товари (послуги), якi придбаваються сiльськогосподарським пiдприємством для їх використання у виробництвi сiльськогосподарської продукцiї, включаючи придбання основних фондiв, якi переважно використовуються для такого виробництва. Переважним вважається використання основних фондiв, якщо сума компенсацiй, отриманих платником вiд продажу (поставки) виробленої сiльськогосподарської продукцiї з їх використанням, є бiльшою за суму компенсацiй, отриманих платником вiд продажу (поставки) iнших товарiв (послуг), вироблених з їх використанням за звiтний перiод, за винятком продажу (поставки) таких основних фондiв;

     81.13.2. сiльськогосподарська продукцiя - товари, якi виробляються внаслiдок дiяльностi у сферi сiльського господарства, лiсового господарства чи рибальства (крiм пiдакцизних);

     81.13.3. послуги, супутнi сiльськогосподарськiй продукцiї, - послуги iз:

     а) сiяння та садження рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, iнших польових робiт, включаючи внесення добрив та засобiв захисту рослин;

     б) пакування та пiдготовки до продажу, в тому числi сушiння, очистки, розмелювання, дезiнфекцiї та силосування сiльськогосподарської продукцiї;

     в) зберiгання сiльськогосподарської продукцiї;

     г) вирощування, розведення, вiдгодiвлi та забою свiйської худоби, застосування засобiв захисту тварин, проведення протиепiзоотичних заходiв;

     ґ) надання послуг iншим сiльськогосподарським пiдприємствам з використанням сiльськогосподарської технiки, крiм надання такої технiки в оренду (лiзинг);

     д) надання послуг, супутнiх веденню сiльськогосподарської дiяльностi, а саме загальноуправлiнського значення (з питань оподаткування, бухгалтерської звiтностi та облiку, органiзацiї внутрiшнього виробничого управлiння), а також збуту (продажу, поставки) сiльськогосподарської продукцiї, вирощеної, вiдгодованої, виловленої або зiбраної (заготовленої) безпосередньо таким платником податку;

     е) знищення бур'яну та шкiдливих комах, обробки посiвiв i сiльськогосподарських площ засобами захисту рослин, а також з використання засобiв захисту тварин;

     є) експлуатацiї мелiоративного (зрошувального) та iригацiйного обладнання для посiвних площ та сiльськогосподарських угiдь;

     81.13.4. дiяльнiсть у сферi сiльського господарства:

     а) дiяльнiсть з виробництва продукцiї рослинництва, а саме рослинних культур, а також дiяльнiсть з вирощування фруктiв та овочiв, квiтiв та декоративних рослин (у вiдкритих або закритих ґрунтах); грибiв, насiння, прянощiв, саджанцiв та водоростей;

     б) дiяльнiсть з виробництва продукцiї тваринництва, а саме свiйської худоби, у тому числi (але не виключно) продукцiї птахiвництва, кролiвництва, бджiльництва, розведення шовкопрядiв та змiй, iнших їстiвних ссавцiв, птахiв та плазунiв;

     81.13.5. дiяльнiсть у сферi лiсового господарства (лiсництва):

     а) дiяльнiсть iз садження, вирощування чи зрубування дерев або чагарникiв та догляд за ними (крiм зрубування дерев чи чагарникiв у межах Кримських та Карпатських гiр, що з метою оподаткування цим податком вважається промисловим виробництвом), збирання дикорослих грибiв та ягiд;

     81.13.6. дiяльнiсть у сферi рибальства:

     а) виловлювання прiсноводної (лиманної) риби чи iнших прiсноводних (лиманних) та їх розведення;

     б) збiр мушлiв, вустриць, ракоподiбних, жаб, дикорослих водоростей та дiяльнiсть з їх розведення;

     81.13.7. дiяльнiсть з обробки чи переробки продукцiї, одержаної в результатi дiяльностi платника податку у сферi сiльського господарства, рибальства, а також лiсового господарства (тiльки у частинi обробки (переробки) дикорослих грибiв та ягiд), вважається вiдповiдно дiяльнiстю у сферi сiльського господарства, рибальства чи лiсового господарства за умови, якщо така продукцiя вирощується, вiдгодовується, виловлюється або збирається (заготовляється) безпосередньо таким платником податку;

     81.13.8. Термiни, визначенi цим пунктом, використовуються з урахуванням класифiкацiї видiв економiчної дiяльностi Державного класифiкатора України за групами 01.1 - 01.4 роздiлу 0.1, а також роздiлiв 0.2 та 0.5. Виходячи з норм цього пункту Кабiнет Мiнiстрiв України визначає та оприлюднює повний перелiк видiв дiяльностi, що пiдпадають пiд дiю цiєї статтi.

     81.14. До 1 сiчня 2007 року ставки податку, визначенi у пiдпунктi "б" пункту 81.2 цiєї статтi, становлять для осiб, якi здiйснюють зазначенi у пунктi 81.13 цiєї статтi види дiяльностi, 10 вiдсоткiв до бази оподаткування".

     2. Пункт 1 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49; 1999 р., N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2003 р., N 7, ст. 65) доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "Для сiльськогосподарських пiдприємств - суб'єктiв спецiального режиму оподаткування збiр на обов'язкове пенсiйне страхування визначається окремо за спецiальною ставкою вiд об'єкта оподаткування для найманих працiвникiв, зайнятих у виробництвi сiльськогосподарської продукцiї, та за ставкою 32 вiдсотки вiд об'єкта оподаткування для iнших працiвникiв. Спецiальна ставка встановлюється у 2005-2006 роках у розмiрi 20 вiдсоткiв вiд ставки, встановленої абзацом другим цiєї статтi, та пiдлягає щорiчному збiльшенню на 20 вiдсоткових пунктiв у наступних бюджетних роках до досягнення загального розмiру ставки збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування. Для цiлей цього положення термiн "виробництво сiльськогосподарської продукцiї" визначається згiдно iз статтею 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть".

     3. У Законi України "Про фiксований сiльськогосподарський податок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 39; 2000 р., N 37, ст. 308; 2003 р., N 26, ст. 191, N 46, ст. 365):

     1) статтю 2 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Платники ФСП та податкова реєстрацiя

     1. Особу може бути зареєстровано як платника ФСП, якщо:

     а) така особа є сiльськогосподарським пiдприємством у розумiннi цього визначення, викладеного у статтi 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть";

     б) загальна вартiсть продажу (поставки) такою особою сiльськогосподарської продукцiї (супутнiх послуг) власного виробництва за 12 поточних календарних мiсяцiв, попереднiх мiсяцю, в якому здiйснюється податкова реєстрацiя, дорiвнює або є вищою за 75 вiдсоткiв вiд загальної вартостi продажу (поставки) усiх товарiв (послуг) за такий самий перiод.

     Якщо особа створюється шляхом злиття, приєднання, подiлу (видiлу), перетворення або видiлу згiдно з вiдповiдними нормами Цивiльного кодексу України, то норма щодо дотримання не менш як 75 вiдсоткiв продажу (поставки) сiльськогосподарської продукцiї (супутнiх послуг) протягом останнiх 12 мiсяцiв поширюється на:

     усiх осiб солiдарно, якi зливаються або приєднуються;

     кожну окрему особу, створену шляхом подiлу або видiлу;

     особу, створену шляхом перетворення.

     2. Особа знiмається з податкової реєстрацiї як платник ФСП за власною iнiцiативою, якщо така особа подає письмову заяву щодо добровiльного зняття з такої податкової реєстрацiї.

     3. Особа знiмається з податкової реєстрацiї як платник ФСП за рiшенням податкового органу, якщо:

     а) протягом будь-якого мiсяця, починаючи з мiсяця, в якому вiдбулася така податкова реєстрацiя, така особа продає (поставляє) товари (послуги), вiдмiннi вiд сiльськогосподарської продукцiї (супутнiх послуг), на суму, що є бiльшою за 25 вiдсоткiв вiд суми загальної вартостi продажiв (поставок) товарiв або послуг у такому мiсяцi;

     б) така особа пiдпадає пiд регулювання норм Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом";

     в) така особа лiквiдується, у тому числi шляхом злиття, приєднання або перетворення.

     При зняттi особи з податкової реєстрацiї згiдно з пiдпунктом "а" цього пункту така особа зобов'язана самостiйно сплатити до вiдповiдного бюджету протягом 30 днiв вiд закiнчення вiдповiдного календарного мiсяця (без отримання податкового повiдомлення) суму податкiв (зборiв), якi замiнюються ФСП, а також розмiр ФСП. У разi несплати таких податкiв (зборiв) у зазначений перiод їх сума вважається податковим боргом вiдповiдно до закону.

     4. Для отримання реєстрацiї як платника ФСП особа має подати вiдповiдному податковому органу документи за перелiком, який встановлюється за процедурою, визначеною законом для подання податкової звiтностi.

     5. Особи, якi сплачували ФСП до набрання чинностi цим Законом, зобов'язанi перереєструватися як його платники протягом трьох мiсяцiв, наступних за мiсяцем, в якому цей Закон набирає чинностi. Якщо протягом такого часу реєстрацiя не здiйснюється, то така особа переходить на загальний порядок оподаткування. Зазначена перереєстрацiя є безоплатною.

     6. Особа не має права реєструватися як платник ФСП, якщо така особа знаходиться на територiї вiльної економiчної зони, територiї прiоритетного розвитку або пiдпадає пiд регулювання законiв, якi встановлюють економiчний (податковий) або мiграцiйний режим, вiдмiнний вiд загального щодо такої особи або територiї, на якiй вона знаходиться";

     2) частину другу статтi 6 викласти у такiй редакцiї:

     "Вiддiлення Державного казначейства України у районах наступного дня пiсля надходження коштiв ФСП перераховують вiдповiдну суму до мiсцевого бюджету".

     4. У роздiлi XV Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376):

     1) у пунктi 8:

     абзац перший доповнити словами "(крiм пiдпункту 5, який дiє протягом строку, визначеного Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо оподаткування сiльськогосподарських пiдприємств та пiдтримки соцiальних стандартiв їх працiвникiв" вiд 24 червня 2004 року)";

     доповнити пiдпунктом 5 такого змiсту:

     "5) сiльськогосподарськi пiдприємства - суб'єкти спецiального режиму оподаткування сплачують страховi внески до солiдарної системи за та вiд iменi найманих працiвникiв, зайнятих у виробництвi сiльськогосподарської продукцiї, за спецiальною ставкою.

     Якщо працiвник платника фiксованого сiльськогосподарського податку займається дiяльнiстю, вiдмiнною вiд виробництва сiльськогосподарської продукцiї, то страховий внесок до солiдарної системи сплачується за ставкою, визначеною в абзацi другому пункту 1 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Перiоди сплати страхових внескiв за спецiальною ставкою зараховуються до страхового стажу як перiоди, за якi сплачено страховi внески за загальною ставкою. При обчисленнi коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) у цьому випадку враховується фактичний розмiр нарахованої заробiтної плати.

     Для цiлей цього пiдпункту термiн "виробництво сiльськогосподарської продукцiї" визначається згiдно iз статтею 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть";

     2) пiдпункт 8 пункту 14 викласти у такiй редакцiї:

     "8) щорiчно передбачати у проектi закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк кошти для компенсацiї Пенсiйному фонду України суми втрат вiд застосування спецiальної ставки сiльськогосподарськими пiдприємствами - суб'єктами спецiального режиму оподаткування у сумi рiзницi мiж коштами, сплаченими за спецiальною ставкою, та коштами, якi були б сплаченi при застосуваннi ставки, визначеної в абзацi другому пункту 1 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування". Для визначення сум такої компенсацiї та обчислення коефiцiєнту заробiтної плати (доходу) страхувальник (застрахована особа) розраховує суму страхового внеску як за загальною ставкою, так i за спецiальною ставкою, що вiдображається в обов'язковiй звiтностi, та сплачує страховий внесок за спецiальною ставкою".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року.

     2. З дня набрання чинностi цим Законом iншi нормативно-правовi акти втрачають чиннiсть у частинах, що суперечать нормам цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
24 червня 2004 року
N 1878-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.